سیده آرزو شفیعی

خانم سیده آرزو شفیعی

کد ملی 428478xxxx
گراف ارتباطات
3
شرکت‌ها
5
آگهی‌ها

شرکت های سیده آرزو شفیعی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که سیده آرزو شفیعی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13829861
آگهی تغییرات شرکت مدیریت حفاری آریا دانا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۳۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۰۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بهزاد قنبری به کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت بازرگانی عصر بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ به سمت رئیس هیئت مدیره سارا خطیبی به کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت مزدایدک به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره سیده آرزو شفیعی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت شاسی ساز ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ به سمت عضو هیئت مدیره ومدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. ولی حاتم وند به کد ملی xxxxxxxxx۶ و حسین حیدر قلی زاده بائی به کد ملی xxxxxxxxx۱ (اعضاء هیأ ت مدیره) کماکان در سمت خویش باقی می‌باشند. اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: نمایندگی شرکت دربرابرصاحبان سهام، اشخاص ثالث وکلیه ادارات دولتی وموسسات خصوصی دریافت مطالبات شرکت وپرداخت دیون آن اعم ازاصل سود تضمین شده، کارمزد و اعتبارات خارجی ومتفرعات آن تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت وواخواست اوراق تجاری طرح واقامه هرگونه دعوی اعم ازحقوقی وکیفری به طرفیت اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و دفاع از هرگونه دعوی اعم از مدنی و جزایی در کلیه مراجع و در تمامی مراحل باحق پژوهش، فرجام مصالحه، تعیین وکیل، سازش، ادعای جعل نسبت به سندطرف، تعیین جاعل و استردادسند، استرداددعوی و استرداد درخواست ارجاع دعوی به داوری وتعیین داوربایابدون اختیارصلح وتعیین وکیل بایابدون حق توکیل به غیر وتوکیل درتوکیل، تعیین مصدق وکارشناس، اقرارخواه درماهیت دعوی وخواه درامری که کاملاقاطع دعوی باشد، دعوی خسارت دعوی، جلب ثالث و ورود ثالث ودعوی متقابل ودفاع ازدعاوی مذکور، تأمین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص واموال ازمراجع اداری و قضایی، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرائی وتعقیب علیات اجرائی واخذ محکوم به تودیعی چه دردادگاه وچه درادارات ودوائرثبت اسناد. کلیه اوراق و اسناد بهادار، مالی و تعهدآور شرکت از قبیل چک‌ها، سفته‌ها، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و مکاتبات و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13717813
آگهی تغییرات شرکت کیا مهستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۹۴۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۳۸۷۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۲/xxx۶ و مجوز شماره xxx۳۰ , xxx مورخ ۱۲/۶/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: بخش مرکزی شهر تهران ایران خودرو (کیلومتر ۱۳) خیابان خاکی بزرگراه امیر سر لشگر ش حسین لشگری پلاک xxx طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. مجتبی کامل نیا با کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی ازشرکت گروه بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به سمت رئیس هیات مدیره و علی معماری با کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی ازشرکت سرمایه گذاری مانانوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ به سمت نایب رییس هیات مدیره و فاطمه هویشی با کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی ازشرکت مدیریت حفاری آریادانا به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت عضوهیات مدیره و سیده آرزوشفیعی با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی ازشرکت بازرگانی سروش بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به سمت عضو هیات مدیره و احمدرضاسپه وند با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری پویاهمگام به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به سمت عضوهیات مدیره ومدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اوراق واسناد تعهدآورازجمله چک، سفته، برات وغیره باامضامدیرعامل ویکی ازاعضاءهیات مدیره همراه بامهرشرکت ودرغیاب مدیرعامل باامضاءرئیس ویکی ازاعضای هیات مدیره همراه بامهرشرکت واوراق عادی ومراسلات باامضاءمدیرعامل همراه بامهر شرکت معتبر می‌باشد. هیات مدیره اختیارات خود به شرح ذیل را به مدیرعامل تفویض نمود: ۱. نمایندگی شرکت دربرابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث وکلیه ادارات دولتی وموسسات خصوصی ۲. دریافت مطالبات شرکت وپرداخت دیون آن اعم ازاصل سودتضمین شده، کارمزدواعتبارات خارجی وم تفرعات آن ۳. تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت وواخواست اوراق تجارتی ۴. طرح واقامه هرگونه دعوی اعم ازحقوقی وکیفری به طرفیت اشخاص اعم ازحقیقی وحقوقی ودفاع ازهرگونه دعوی اعم ازمدنی وجزائی درکلیه مراجع ودرتمامی مراحل باحق پژوهش، فرجام، مصالحه، تعیین وکیل، سازش، ادعای جعل نسبت به سند طرف تعیین جاعل واستردادسند، استرداددعوی واسترداد درخواست ارجاع دعوی به داوری وتعیین داوربایابدون اختیارصلح وتعیین وکیل بایا بدون حق توکیل به غیر وتوکیل درتوکیل، تعیین مصدق وکارشناس اقرارخواه درماهیت دعوی، خواه درامری که کاملاقاطع دعاوی باشد. دعوی خسارت، دعوی جلب ثالث وورودثالث ودعوی متقابل ودفاع ازدعاوی مذکور، تامین مدعی به، تقاضای توقیف اشخاص واموال ازمراجع اداری وقضائی، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، د رخواستصدوربرگ اجرائی وتعقیب عملیات اجرائی واخذ محکوم به تودیعی چه دردادگاه وچه درادارات ودوایرثبت اسناد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13624440
آگهی تغییرات شرکت بهمن خودرو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۵۸۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۷۶۸۹۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مرتضی شفیعی با کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی ازشرکت گروه بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای محمدضرابیان با کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی ازشرکت بازرگانی عصربهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ به عنوان نایب رییس هیئت مدیره خانم سیده آرزوشفیعی با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت مزدایدک به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ به عنوان مدیرعامل و عضوهیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. هیات مدیره بااستفاده ازاختیارات حاصله ازماده ۴۰ اساسنامه وبه منظورتسریع درامورجاری شرکت اختیارنمایندگی شرکت دربرابراشخاص وکلیه ادارات دولتی وموسسات خصوصی رابه مدیرعامل تفویض نمود. کلیه اوراق و اسناد بهادار، مالی و تعهدآور شرکت از قبیل چک‌ها، سفته‌ها، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و مکاتبات و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13486158
آگهی تغییرات شرکت مدیریت حفاری آریا دانا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۳۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۰۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: احمدرضا سپه وند با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت بازرگانی عصر بهمن به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ به سمت رئیس هیات مدیره سیده آرزو شفیعی با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت شاسی ساز ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ به سمت نائب رئیس هیات مدیره ولی حاتم وند با کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سروش بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به سمت عضو هیات مدیره حسین حیدر قلی زاده بائی با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت گروه بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به سمت عضو هیات مدیره سید رضا سلیمانی تکلیمی با کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت مزدا یدک به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. اختیارات هیئت مدیره مشروحه در بند‌های ۱ و ۷ و ۸ و ۱۸ ماده ۵۰ اساسنامه به مدیرعامل گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضا مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت واوراق عادی ومراسلات با امضامدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: تهران شهر تهران ایران خودرو خیابان خاکی بزرگراه امیر سرلشگر شهیدحسین لشگری پلاک xxx طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13465432
آگهی تغییرات شرکت بهمن خودرو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۵۸۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۷۶۸۹۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم سیده آرزو شفیعی با کدملی xxxxxxxxx۱ به جای غلامرضا رفیعی با کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت مزدایدک به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ به سمت عضو هیئت مدیره ومدیرعامل شرکت برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. هیئت مدیره با استفاده از اختیارات حاصله از ماده ۴۰ اساسنامه و به منظور تسریع در امور جاری شرکت اختیارات مشروحه در بند‌های ۱ و ۷ و ۸ و ۱۳ را به مدیرعامل تفویض نمود. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضا مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی ومراسلات با امضامدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات