عبدالحسین رهبری

عبدالحسین رهبری

کد ملی 428413xxxx
گراف ارتباطات
13
شرکت‌ها
36
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14688832
آگهی تغییرات حسابرسی بیات رایان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۹۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۶/۰۳/xxx۸ و تاییدیه جامعه حسابداران رسمی کشور به شماره xxxxxx/۹۸ مورخ ۲۸/۳/۹۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای علیرضا جم با کد ملی xxxxxxxxx۱ با دریافت کل سهم الشرکه خود از صندوق موسسه به مبلغ xxxxxx۰۰ ریال از موسسه خارج گردید در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ xxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxxxxx ریال کاهش یافت و . ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید لیست شرکا و سهم الشرکه آنها پس از کاهش سرمایه به شرح زیر است : آقای ابوالقاسم مرآتی با کد ملی xxxxxxxxx۸ دارای xxxxxxxxx ریال آقای عبدالحسین رهبری با کد ملی xxxxxxxxx۸ دارای xxxxxxxxx ریال آقای امیرحسین ظهرابی مزرعه شاهی با کد ملی xxxxxxxxx۵ دارای xxxxxx۰۰ ریال آقای ابوالقاسم مرآتی با کد ملی xxxxxxxxx۸ و آقای عبدالحسین رهبری با کد ملی xxxxxxxxx۸ وآقای امیرحسین ظهرابی مزرعه شاهی با کد ملی xxxxxxxxx۵ به سمت اعضای هیأت مدیره برای مدت ۴ سال انتخاب گردیدند . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14688847
آگهی تغییرات حسابرسی بیات رایان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۹۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۲۶/۰۳/xxx۸ و تاییدیه جامعه حسابداران xxxxxx/۹۸ مورخ ۲۸/۳/۹۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای عبدالحسین رهبری با کد ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان رئیس هیأت مدیره انتخاب گردید . کلیه اسناد تعهد آور موسسه و چک‌ها و اسناد بانکی و غیر بانکی با امضای منفرد یکی از اعضای هیأت مدیره همرا با مهر موسسه معتبر است . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13745142
آگهی تغییرات حسابرسی بیات رایان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۹۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۷/xxx۶ و مجوز شماره xxxxxx/۹۶ مورخ ۷/۸/xxx۶ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابوالقاسم مرآتی با پرداخت مبلغی به صندوق مؤسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxxxxx ریال افزایش داد. آقای عبدالحسین رهبری با پرداخت مبلغی به صندوق مؤسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxxxxx ریال افزایش داد. آقای علیرضا جم با پرداخت مبلغی به صندوق مؤسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx۰۰ ریال افزایش داد. آقای امیرحسین ظهرابی با پرداخت مبلغی به صندوق مؤسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx۰۰ ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه مؤسسه از مبلغ xxxxxx به مبلغ xxxxxxxxx ریال افزایش و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکا بشرح ذیل قرار گرفت: ابوالقاسم مرآتی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارنده مبلغ xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه عبد الحسین رهبری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارنده مبلغ xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه علیرضا جم به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارنده xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه امیرحسین ضهرابی مزرعه شاهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ دارنده xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13642975
آگهی تغییرات حسابرسی بیات رایان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۹۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۳۱/۰۵/xxx۶ و مجوز به شماره xxxxxx/۹۶ مورخ ۱۴/۰۶/۹۶ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: منوچهر بیات به شماره ملی xxxxxxxxx۲ با دریافت مبلغ xxx۰۰ ریال معادل کلیه سهم الشرکه خود از صندوق موسسه از موسسه خارج گردید. سرمایه موسسه از مبلغ xxxxxx ریال به مبلغ xxxxxx ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی ومیزان سهم الشرکه هریک ازشرکا پس ازکاهش سرمایه: ابوالقاسم مرآتی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارنده مبلغ xxx۰۰ ریال سهم الشرکه عبد الحسین رهبری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارنده مبلغ xxx۰۰ ریال سهم الشرکه علیرضا جم به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارنده xxx۰۰ ریال سهم الشرکه امیرحسین ضهرابی مزرعه شاهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ دارنده xxx۰ ریال سهم الشرکه اعضای جدید هیئت مدیره به شرح زیر برای مدت ۴ سال انتخاب گردیدند: ابوالقاسم مرآتی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و عبدالحسین رهبری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و علیرضا جم به شماره ملی xxxxxxxxx۱ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13642989
آگهی تغییرات حسابرسی بیات رایان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۹۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۵/xxx۶ و مجوز به شماره xxxxxx/۹۶ مورخ ۱۴/۰۶/۹۶ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عبدالحسین رهبری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان رئیس هیئت مدیره تعیین گردید. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور موسسه و چک‌ها و اسناد بانکی و غیر بانکی با امضای منفرد یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1594215
آگهی تغییرات شرکت صافولا بهشهر سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۱۳۶۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۵۰۶۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/ ۹/ xxx۲ تصویب گردید. اشخاص زیربعنوان اعضای هیأت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت بین المللی عافیه/ عافیه اینترنشنال کمپانی (به شماره ثبت بازرگانی xxxxxxxxx۹) شرکت غذایی مدرن به طعم رویان کاوه (سهامی خاص ـ به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶) شرکت شکر صافولابهشهر (سهامی خاص ـ به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲) شرکت صنعتی بهشهر (سهامی عام ـ به شماره ثبت xxx۹ و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴) شرکت طلوع پخش آفتاب (سهامی خاص ـ به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹) موسسه حسابرسی بیات رایان شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به سمت بازرس اصلی و آقای عبدالحسین رهبری به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1588357
آگهی تغییرات شرکت لندی رنزو پارس شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۳۱۴۶۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۲۳۷۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه بیات رایان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ بعنوان بازرس اصلی و آقای عبدالحسن رهبری بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به۱۰/۱۰/xxx۹۲ به تصویب رسید.روزنامه کثیر الانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1490166
آگهی تغییرات شرکت سراج نور توس سهامی خاص شماره ثبت ۱۳۴۹۸۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۱۹۷۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/xxx۲ بتصویب رسید.
موسسه حسابرسی بیات رایان بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ بسمت بازرس اصلی و آقای عبدالحسین رهبری بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1246671
آگهی تاسیس شرکت سهامی خاص نظام گستر کیسون
در تاریخ ۲/۹/xxx۲ به شماره ثبت xxxxxx در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ ثبت، و امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد.
۱ـ موضوع شرکت: انجام و ارائه کلیه خدمات مشاوره و کابردی، مراقبت از انبارها و تاسیسات و تجهیزات کارگاه ها و پروژه های عمرانی شامل راهسازی، ساختمان، ساخت و ساز ریلی، تصفیه خانه ها، فاضلاب ها، سیلوها و سایر موارد مشابه در داخل و خارج از کشور و با بکارگیری نیروهای انسانی و نصب و راه اندازی سامانه های الکترونیکی هوشمند و خرید و فروش تجهیزات و امکانات مرتبط با موضوع فعالیت شرکت.
ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
ـ مرکز اصلی شرکت:
تهران ـ شهرک قدس ـ خیابان ایران زمین ـ مجتمع تجاری ایران زمین ـ طبقه ۴ ـ واحد ۳ کدپستی xxxxxxxxx۱
ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به xxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی که تعداد xxxxxx۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxx/xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۴/xxx۳ مورخ ۹/۶/۹۲ نزد بانک کار آفرین شعبه گلستان شهرک غرب پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد.
ـ اولین مدیران شرکت:
آقایان هوشنگ یوسف خانی به سمت رئیس هیئت مدیره و حمیدرضا یاراحمدی به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) عبدالکریم زاهدی منش به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و علی اصغر نعمتی به سمت عضو هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند.
ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک و سفته و غیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء متفقا همراه با مهر شرکت و سایر نامه های اداری با امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
ـ بازرس اصلی و علی البدل:
موسسه حسابرسی بیات رایان به نمایندگی عبدالحسین رهبری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی
آقای امیرحسین ظهرابی مزرعه شاهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل
ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1137718
آگهی تغییرات شرکت لندی رنزو پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۴۶۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۲۳۷۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۳/۰۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
۲ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۱۰/۱۰/۹۱ به تصویب رسید.
۳ـ آقای عبدالحسین رهبری به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل و بیات رایان حسابرسی و خدمات مدیریت به شماره ملیxxxxxxxxx۸۲ به عنوان بازرس اصلی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1069988
آگهی تغییرات موسسه بیات رایان به شماره ثبت۱۹۱۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۶۸۴۸۲
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۲/۲/۹۲ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: منوچهر بیات به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و ابوالقاسم مرآتی به کدملی xxxxxxxxx۸ و عبدالحسین رهبری به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت چهار سال انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق بهادار و تعهدآور چکهای موسسه با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر میباشد.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1060171
آگهی تصمیمات شرکت سراج نور توس سهامی خاص به شماره ثبت۱۳۴۹۸۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۷۸۱۹۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱/۹۲ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۰/۲/۹۲ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بیات رایان به ک م xxxxxxxxx۸۲ به سمت بازرس اصلی و عبدالحسین رهبری به ک م xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1046038
آگهی تصمیمات شرکت کناف گچ سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۲۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۹۶۹۶۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۲/۹۲ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۱/۱۱/۹۱ به تصویب رسید. عبدالحسین رهبری به ک م xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بیان رایان به ک م xxxxxxxxx۸۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1046027
آگهی تصمیمات شرکت کناف ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۲۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۰۷۵۰۳
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۲/۹۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۱/۱۰/xxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ و آقای عبدالحسین رهبری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم ایزابل کناف به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای سید حسین سلیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای هاینریش اویمان و آقای تیمور فهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت اعضای هیئت مدیره. آقای افشین مدنی قهفرخی به سمت مدیرعامل خارج از اعضای هیئت مدیره. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و سایر اسنادی که برای شرکت ایجاد تعهد یا از شرکت سلب حق می‌نماید تا مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال توسط مدیرعامل به اتفاق آقای محسن خاکسار (مدیر مالی و اداری) و یا توسط آقای محسن خاکسار به اتفاق احد از اعضای هیئت مدیره و یا توسط دو عضو هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و برای مبالغ بالای xxx/xxx/xxx/۱ ریال توسط مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و یا توسط دو عضو هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و وکالتنامه‌های محضری با امضای مدیرعامل یا احد از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 729285
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی هنکلسهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۴۳۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۱۴۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳/۲/۹۱ و تنفس مربوطه شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/۹۰ به تصویب رسید. عبدالحسین رهبری به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: اسماعیل اردال آکوکوگلو به شماره گذرنامه xxxxxx۰۲u ـ محمدراد گودرزی به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ نیلوفر دستمالچیان به کدملی xxxxxxxxx۳ ـ نوری اردم کوچاک به شماره گذرنامه xxxxxx۰۷S ـ شرکت هنکل ک.گ.آ.ا به نمایندگی ورژ طوروسیان به کدملی xxxxxxxxx۹ ـ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۲/۹۱ اسماعیل اردال آکوکوگلو به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدراد گودرزی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و کلیه اسنادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید و یا از شرکت سلب حق نماید بشرح ذیل امضا می گردد تا مبلغ xxx/xxx/xxx ریال توسط هر یک از دارندگان حق امضا گروه الف متفقا همراه با هر یک از دارندگان حق امضا گروه ب تا هر مبلغ بدون قید محدودیت توسط هر دو نفر از دارندگان حق امضای گروه الف متفقا. دارندگان امضای گروه الف: اوساما مختار امین علی بداوی و محمدراد گودرزی و ابراهیم تیموری. دارندگان امضای گروه ب مهرداد حمیدی و لیلا سارنگ و احسان غلامی
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 674020
آگهی تغییرات شرکت لندی رنزو پارسسهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۱۴۶۴۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۲۳۷۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه بیات رایان حسابداران رسمی به عنوان بازرس اصلی، آقای عبـدالحسین رهـبری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علـی‎البدل برای یک سـال مالی انتـخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/۹۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۷/۵/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 616726
آگهی تصمیمات شرکت سراج نور توس سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۴۹۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۱۹۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۴/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ بسمت بازرس اصلی و عبدالحسین رهبری به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 608778
آگهی تصمیمات شرکت کناف گچ سهامی خاص ‌به شماره ثبت۲۴۲۳۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۹۶۹۶۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۲/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۳/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/۹۰ بتصویب رسید. عبدالحسین رهبری به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 595086
آگهی تصمیمات شرکت ایران بازدید سهامی خاص بشماره ثبت ۷۴۷۸۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۹۶۷۲۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/۹۰ بتصویب رسید. عبدالحسین رهبری به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱/۹۱ محل قانونی شرکت به تهرانـ خ خردمند شمالیـ ک شهید علی اعرابی ۲ـ ش ۲ـ کدپستی xxxxxxxxx۳ منتقل گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 586247
آگهی تصمیمات شرکت کناف ایران سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۵۲۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۰۷۵۰۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/۹۰ به تصویب رسید. عبدالحسین رهبری به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10289791
آگهی تصمیمات شرکت کناف ایران سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۵۲۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۰۷۵۰۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/۹۰ به تصویب رسید. عبدالحسین رهبری به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10480265
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی هنکل سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۴۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۱۴۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/xxx۹ به تصویب رسید. عبدالحسین رهبری به ش ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10268328
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی بهشهر سهامی عام ثبت شده به شماره ۳۴۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۱۸۰۳۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به سمت بازرس اصلی و عبدالحسین رهبری به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10081950
آگهی تصمیمات شرکت کشتیرانی آریا سهامی عام ثبت شده به شماره ۲۲۵۸۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۷۰۶۶۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بیات رایان به ش ملی xxxxxxxxx۸۲ به سمت بازرس اصلی و عبدالحسین رهبری به ش ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10316447
آگهی تصمیمات شرکت کناف گچ سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۴۲۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۹۶۹۶۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ ۳۱/۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/۸۹ بتصویب رسید. عبدالحسین رهبری به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9906633
آگهی تصمیمات شرکت کناف ایران سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۵۲۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۰۷۵۰۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۱/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/۸۹ به تصویب رسید. عبدالحسین رهبری به کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ایزابل کناف و هاینریش اومان و سید حسین سلیمی به کد ملی xxxxxxxxx۲ و تیمور فهیمی به کد ملی xxxxxxxxx۳ ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۵/۱۲/۸۹ ایزابل کناف بسمت رئیس هیئت‌مدیره، سید حسین سلیمی بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره، افشین مدنی‌قهفرخی خارج از اعضا بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها تا مبلغ xxx/xxx/xxx ریال به امضا مدیرعامل باتفاق محسن خاکسار مدیر مالی و اداری و یا توسط محسن خاکسار باتفاق احد از اعضا هیئت‌مدیره و یا دو نفر عضو هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و برای مبالغ بالای xxx/xxx/xxx ریال با امضای مدیرعامل باتفاق یکی از اعضای هیئت‌مدیره و یا توسط دو عضو هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و وکالتنامه‌های محضری با امضاء مدیرعامل یا احدی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11012372
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی هنکل سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۴۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۱۴۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳/۲/۹۱ و تنفس مربوطه شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/۹۰ به تصویب رسید. عبدالحسین رهبری به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: اسماعیل اردال آکوکوگلو به شماره گذرنامه xxxxxx۰۲u ـ محمدراد گودرزی به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ نیلوفر دستمالچیان به کدملی xxxxxxxxx۳ ـ نوری اردم کوچاک به شماره گذرنامه xxxxxx۰۷S ـ شرکت هنکل ک.گ.آ.ا به نمایندگی ورژ طوروسیان به کدملی xxxxxxxxx۹ ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳/۲/۹۱ اسماعیل اردال آکوکوگلو به سمت رئیس هیئت‌مدیره و محمدراد گودرزی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و کلیه اسنادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید و یا از شرکت سلب حق نماید بشرح ذیل امضا می‌گردد تا مبلغ xxx/xxx/xxx ریال توسط هر یک از دارندگان حق امضا گروه الف متفقا همراه با هر یک از دارندگان حق امضا گروه ب تا هر مبلغ بدون قید محدودیت توسط هر دو نفر از دارندگان حق امضای گروه الف متفقا. دارندگان امضای گروه الف: اوساما مختار امین علی بداوی و محمدراد گودرزی و ابراهیم تیموری. دارندگان امضای گروه ب مهرداد حمیدی و لیلا سارنگ و احسان غلامی

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10577893
آگهی تصمیمات شرکت ایران بازدید سهامی خاص ثبت شده بشماره ۷۴۷۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۹۶۷۲۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/۸۹ به تصویب رسید. عبدالحسین رهبری به کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11154502
آگهی تصمیمات شرکت ایران بازدید سهامی خاص بشماره ثبت ۷۴۷۸۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۹۶۷۲۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/۹۰ بتصویب رسید. عبدالحسین رهبری به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ بسمت بازرس علیالبدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید.

بموجب صورتجلسه هیئتمدیره مورخ ۲۸/۱/۹۱ محل قانونی شرکت به تهران ـ خ خردمند شمالی ـ ک شهید علی اعرابی ۲ـ ش ۲ـ کدپستی xxxxxxxxx۳ منتقل گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11217509
آگهی تصمیمات شرکت سراج نور توس سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۴۹۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۱۹۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۴/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ بسمت بازرس اصلی و عبدالحسین رهبری به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11322821
آگهی تغییرات شرکت لندی رنزو پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۴۶۴۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۲۳۷۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۲/۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه بیات رایان حسابداران رسمی به عنوان بازرس اصلی، آقای عبدالحسین رهبری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "دنیای اقتصاد" جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/xxx۹ بتصویب رسید

در تاریخ ۲۹/۵/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11449845
آگهی تغییرات شرکت لندی رنزو پارس سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۱۴۶۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۲۳۷۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۷/۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه بیات رایان حسابداران رسمی به عنوان بازرس اصلی، آقای عبـدالحسین رهـبری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علـی‎البدل برای یک سـال مالی انتـخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/۹۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۷/۵/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10621091
آگهی تأسیس شرکت طلوع پخش آفتاب سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۹/۵/۹۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۹/۵/۹۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: ـ خرید، بسته‌بندی توزیع و فروش انواع کالاهای مجاز در داخل و خارج از کشور

۲ـ حق‌العمل‌کاری، انجام معاملات بازرگانی اعم از واردات و صادرات انواع کالاهای مجاز

۳ـ اخذ نمایندگی انحصاری کالاهای مجاز داخلی و خارجی

۴ـ مشارکت در شرکتهای دیگر، آنها و مبادرت به هرگونه معاملات مجاز بازرگانی مربوط به موضوع شرکت

۵ـ ایجاد کارخانه، کارگاه، نمایشگاه، فروشگاه، شعبه، مراکز توزیع در داخل و خارج از کشور جهت عرضه، توزیع و فروش انواع کالا بصورت عمده و خرده و همچنین انجام فعالیتهای فروش در راستای موضوع شرکت

۶ـ تصدی هرگونه عملیات بازرگانی در جهت تحقق اهداف شرکت.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران کیلومتر ۸ بزرگراه فتح شرکت صنعتی بهشهر پ ۸ ـ کدپستی xxxxxxxxx۱

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یک هزار سهم xxx/۱ ریالی که تعداد یک هزار سهم با‌نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۸/۵/۹۰ نزد بانک ملت شعبه دکتر قریب پرداخت گردیده‌است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ ۵ ـ شرکت صنعتی بهشهر سهامی‌عام با نمایندگی آقای محمد عباسعلی‌پورکبیره بسمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲ـ ۵ ـ شرکت مارگارین سهامی‌عام با نمایندگی آقای هومر بالازاده بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره.

۳ـ ۵ ـ شرکت حمل و نقل ریلی بهبار بهشهر سهامی‌خاص با نمایندگی آقای چنگیز یوسفی‌صیقلانی بسمت عضو هیئت‌مدیره.

۴ـ ۵ ـ آقای چنگیز یوسفی‌صیقلانی به نمایندگی از شرکت حمل و نقل ریلی بهبار بهشهر سهامی‌خاص بسمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضا رئیس هیئت‌مدیره به اتفاق مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس و نائب‌رئیس و رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر مکاتبات عادی با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس یا نائب‌رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:

۱ـ ۸ ـ موسسه حسابرسی بیات رایان به عنوان بازرس اصلی

۲ـ ۸ ـ آقای عبدالحسین رهبری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‎البدل

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11753609
آگهی تصمیمات شرکت مارگارین سهامی عام ثبت شده به شماره ۴۲۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۹۱۹۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۱/۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۱۰/۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۹/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بیات‌ رایان به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۲ به سمت بازرس اصلی و عبدالحسین رهبری به کدملیxxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11513030
آگهی تصمیمات شرکت کناف گچ سهامی خاص ‌به شماره ثبت۲۴۲۳۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۹۶۹۶۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۷/۲/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۳/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/۹۰ بتصویب رسید. عبدالحسین رهبری به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11652888
آگهی تصمیمات شرکت صافولا بهشهر سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۱۳۶۵۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۵۰۶۶۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۱/۹۰ و هیئت‌مدیره مورخ ۱/۲/۹۰ و احکام صادره شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بیات رایان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ بسمت بازرس اصلی و عبدالحسین رهبری به کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی‎البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت عافیه اینترنشنال کمپانی به نمایندگی عبدالرووف‌بن‌محمد بن‌عبداله‌مناع و شرکت صنعتی بهشهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به نمایندگی محسن عسگری‌آزاد به کد ملی xxxxxxxxx۰ و شرکت مارگارین به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx به نمایندگی مامون فالح‌سعید‌الداود و شرکت شکر صافولا بهشهر به xxxxxxxxx۹۲ بنمایندگی محمدبن‌حامد ‌بن‌علی‌الکلیبی و شرکت توسعه صنایع بهشهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بنمایندگی فضل‌اله معظمی به کد ملی xxxxxxxxx۳ انتخاب شدند. محسن عسگری‌آزاد بسمت رئیس هیئت‌مدیره و عبدالرووف‌بن‌محمد بن‌عبداله‌مناع بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و بطور کلی هرگونه اسناد و مدارکی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید یا از شرکت سلب حق نماید با مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۱ ریال توسط محسن عسگری‌آزاد رئیس هیئت‌مدیره به اتفاق عبدالروف‌بن‌محمد عبداله‌مناع مدیرعامل و نایب‌رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت‌مدیره محسن عسگری‌آزاد به اتفاق مامون فالح‌سعیدالداود همراه با مهر شرکت و مازاد مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۱ توسط محسن عسگری‌آزاد به اتفاق عبدالروف‌بن‌محمد عبداله‌مناع همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات و اسناد عادی توسط مدیرعامل یا مامون فالح‌سعیدالداود بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات