فریدون آدمی

آقای فریدون آدمی

کد ملی 428043xxxx
گراف ارتباطات
18
شرکت‌ها
59
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14906194
آگهی تغییرات شرکت روئین طلای زنجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 3453 و شناسه ملی 10460067838
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 16/08/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1ـ آقای فریدون آدمی به شماره ملی 4280431957 به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره و مدیرعامل 2ـ آقای نادر عصفوری به شماره ملی 4284209116 به عنوان عضو اصلی و رئیس هیئت مدیره 3ـ آقای علی فغفوری به شماره ملی 4284231057 به عنوان عضو اصلی و نایب رئیس هیئت مدیره 4ـ آقای محمدرضا رهنما به شماره ملی 4284213342 به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره 5 ـ آقای بهرام آدمی به شماره ملی 4284222325 به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره *کلیه اسناد, اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک رئیس هیئت مدیره (آقای نادر عصفوری) و مدیرعامل (آقای فریدون آدمی) و در غیاب هریک از آنها با امضای آقای بهرام آدمی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ش980828962495139  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14906202
آگهی تغییرات شرکت روئین طلای زنجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 3453 و شناسه ملی 10460067838
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 16/08/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال عبارتند از: آقای نادر عصفوری به شماره ملی 4284209116 ـ آقای علی فغفوری به شماره ملی 4284231057 ـ آقای فریدون آدمی به شماره ملی 4280431957 ـ آقای بهرام آدمی به شماره ملی 4284222325 ـ آقای محمدرضا رهنما به شماره ملی 4284213342 * موسسه حسابرسی آفاق حساب برتر فردا به شناسه ملی 14008184149 و شماره ثبت 4416 به عنوان بازرس اصلی و آقای علیرضا اجتهادی به شماره ملی 4284278797 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش980828784101556  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14903184
آگهی تغییرات شرکت روناک روی گستر شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 157114 و شناسه ملی 10101998406
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 02/06/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا آدمی به شماره ملی 4284271822 با پرداخت 4.950.000.000 ریال از محل مطالبات از صندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ 5.000.000.000 ریال افزایش داد. آقای بهرام آدمی به شماره ملی 4284222325 با پرداخت 4.950.000.000 ریال از محل مطالبات از صندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ 5.000.000.000 ریال افزایش داد. آقای فریدون آدمی به شماره ملی 4280431957 با پرداخت 4.950.000.000 ریال از محل مطالبات از صندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ 5.000.000.000 ریال افزایش داد. آقای حمید اسماعیلی به شماره ملی 0056983654 با پرداخت 4.950.000.000 ریال از محل مطالبات از صندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ 5.000.000.000 ریال افزایش داد. آقای بهرام بهادری به شماره ملی 6149435873 با پرداخت 4.950.000.000 ریال از محل مطالبات از صندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ 5.000.000.000 ریال افزایش داد. سرمایه شرکت ازمبلغ 250.000.000 ریال به مبلغ 25.000.000.000 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه دراساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. لیست شرکاء شرکت بعد از افزایش سرمایه: آقای علیرضا آدمی دارای 5.000.000.000 ریال سهم الشرکه آقای بهرام آدمی دارای 5.000.000.000 ریال سهم الشرکه آقای فریدون آدمی دارای 5.000.000.000 ریال سهم الشرکه آقای حمید اسماعیلی دارای 5.000.000.000 ریال سهم الشرکه آقای بهرام بهادری دارای 5.000.000.000 ریال سهم الشرکه پ980826506703170 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14872260
آگهی تغییرات شرکت کمپرسور سازان زنجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 11810 و شناسه ملی 14007081602
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 28/06/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - اعضاء هیئت مدیره برای مدت دوسال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: فریدون آدمی به کدملی 4280431957 ، بهرام آدمی به کدملی 4284222325 ، علیرضا آدمی به کدملی 4284271822 و محمد افسری یگانه به کدملی 4284329707 -2 آقایان محمدرضا داودی به کدملی 4284141694 به عنوان بازرس اصلی و مهدی اگشته به کدملی 4284494392 به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش980806770365494  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14872263
آگهی تغییرات شرکت کمپرسور سازان زنجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 11810 و شناسه ملی 14007081602
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 28/06/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1. آقای فریدون آدمی به کدملی 4280431957 به سمت رئیس هیأت مدیره 2. آقای بهرام آدمی به کدملی 4284222325 به سمت نایب رئیس هیأت مدیره 3. آقای محمد افسری یگانه به کدملی 4284329707 به سمت عضو هیأت مدیره و مدیرعامل 4. آقای علیرضا آدمی به کدملی 4284271822 به سمت عضو هیأت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. - کلیه قراردادها، اوراق بهادار و اسناد تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با دو امضای مشترک از سه امضای آقایان فریدون آدمی (رئیس هیأت مدیره) و بهرام آدمی (نایب رئیس هیأت مدیره)و محمد افسری یگانه (مدیرعامل) همراه با مهر شرکت دارای اعتبار است و اواق عادی و نامه اداری با امضای هر یک از ایشان به تنهایی و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش980806802802698  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14624941
آگهی تغییرات شرکت ذوب روی ایجرود شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۸۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۸۵۰۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای محمد مهدی گلستانی عراقی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیات مدیره به نمایندگی از بنیاد برکت به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ آقای فریدون آدمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره آقای ایرج افشار نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چکها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجارتی همیشه با امضای متفق نماینده بنیاد برکت در هیات مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود . تبصره ۱: نامه‌های اداری و کلیه اوراق که موجد تعهدات مالی برای شرکت نباشد با امضاء مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر می‌باشد . تبصره ۲: هیچ یک از دارندگان حق امضاء مجاز شرکت ، حق واگذاری حق امضاء خود را به دیگری ندارد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14624942
آگهی تغییرات شرکت ذوب روی ایجرود شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۸۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۸۵۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت دوسال به قرار ذیل انتخاب گردیدند : • موسسه بنیاد برکت به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ • آقای فریدون آدمی با کدملی xxxxxxxxx۷ • آقای ایرج افشار نیا کدملی xxxxxxxxx۲ ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14493629
آگهی تغییرات شرکت روی پرور زنجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۳۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۵۴۶۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱. آقای فریدون آدمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ ، به سمت رئیس هیئت مدیره ۲. آقای علیرضا اجتهادی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ ، به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ۳. آقای علی فغفوری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ ، به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دوسال انتخاب گردیدند . ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها ، عقود اسلامی و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مشترک آقایان فریدون آدمی ( رئیس هیئت مدیره ) و علی فغفوری ( مدیرعامل ) همراه با مهر شرکت معتبر میباشد . همچنین اوراق عادی و اداری با امضای هر یک از ایشان به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد . ۳ موسسه حسابرسی کارآمد حساب ایرانیان با شناسه ملی xxxxxxxxx۰ ، به سمت بازرس اصلی و آقای ابوالفضل پتیام به شماره ملی xxxxxxxxx۲ ، به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14428471
آگهی تغییرات شرکت شمش سازان زنجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۱۲ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۲۵۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال به شرح زیر انتخاب و تعیین سمت شدند: ۱- آقای فریدون آدمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲- آقای بهرام آدمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ۳- آقای علیرضا آدمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسلامی با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. سایر نامه های عادی و اداری با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14315126
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص صنایع شیمیایی ثنا گستر زنجان درتاریخ ۲۶/۰۸/xxx۷ به شماره ثبت xxx۷۹ به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :تولید اسید سولفوریک ۹۸% و تولید انواع نمکهای فلزی(کربناتها، اکسیدها، نیتراتها و سولفاتها) - تولید کربنات کلسیم رسوبی - بسته بندی انواع مواد شیمیایی - تولید مواد شیمیایی، آزمایشگاهی و تحقیقاتی - مبادرت به کلیه امور و عملیات صنعتی، سرمایه گذاری و مشارکت، تاسیس، تجهیز، نصب، راه اندازی و بهره برداری از کارخانجات تولیدی و صنعتی - انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه موضوع شرکت، ایجاد شعب، اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور - شرکت در کلیه مناقصات، پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و بین المللی - برگزاری نمایشگاه عرضه و فروش کالاهای مجاز در داخل و خارج از کشور، برپایی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاههای داخلی و بین المللی – مبادرت به انجام امور بازرگانی مجاز، خرید و فروش، پخش و توزیع، صادرات و واردات کلیه کالاها، تجهیزات و ماشین آلات مجاز، حق العملکاری - انجام امور گمرکی و عملیات بارگیری و ترخیص کالا از گمرک - اخذ وام و تسهیلات مالی، اعتباری و ضمانتنامه های بانکی به صورت ارزی و ریالی از بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان زنجان، شهرستان زنجان، بخش مرکزی، شهر زنجان، گونیه، کوچه شهیدمجتبی ارفعی، کوچه شهیدمرتضی مخترع، پلاک ۲.xxx، طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۴ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال نقدی منقسم به xxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی تعداد xxxxxx۰ سهم آن با نام عادی مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx/۳ مورخ ۱۴/۰۸/xxx۷ نزد بانک تجارت شعبه مرکزی با کدxxx۰۰ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای فریدون آدمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای علی فغفوری به شماره ملی xxxxxxxxx۷و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای علیرضا اجتهادی به شماره ملی xxxxxxxxx۷و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای هادی ثبوتی به شماره ملی xxxxxxxxx۳و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محمد حسین فغفوری به شماره ملی xxxxxxxxx۲و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضای آقای محمد حسین فغفوری(مدیرعامل) به همراه آقای علی فغفوری(عضو هیئت مدیره) یا آقای هادی ثبوتی(نایب رئیس هیئت مدیره) و با مهر شرکت معتبر می باشد. سایر اوراق عادی و اداری با امضای آقای محمد حسین فغفوری(مدیرعامل) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای ابوالفضل پتیام به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای هوشنگ نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14249934
آگهی تغییرات شرکت ذوب فولاد فدک زنجان شرکت تعاونی به شماره ثبت ۹۱۹۴ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۲۵۸۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۶/xxx۷ وباستنادنامه شماره xxx۲۹/۴۱/۹۷ مورخ ۱۹/۰۶/۹۷ اداره تعاون کارورفاه اجتماعی زنجان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. آقایان فریدون آدمی به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت رئیس هیئت مدیره، مجتبی معین به کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و بلال حیدری به کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت منشی هیئت مدیره برای مدت ۳ سال انتخاب شدند. ۲. آقای بلال حیدری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ برای مدت ۳ سال به سمت مدیرعامل شرکت شد. ۳. کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضای آقایان بلال حیدری (مدیرعامل) و فریدون آدمی (رئیس هیئت مدیره) و در غیاب وی با امضای آقای مجتبی معین (نایب رئیس هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و نامه های اداری با امضای آقای بلال حیدری (مدیرعامل) و مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14249939
آگهی تغییرات شرکت ذوب فولاد فدک زنجان شرکت تعاونی به شماره ثبت ۹۱۹۴ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۲۵۸۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۶/xxx۷ و باستنادنامه شماره xxx۲۹/۴۱/۹۷ مورخ ۱۹/۰۶/۹۷ اداره تعاون کارورفاه اجتماعی زنجان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت تعاونی از مبلغ xxxxxxxxx ریال منقسم به xxx سهم xxxxxx ریالی به مبلغ xxxxxxxxx ریال منقسم به xxx سهم xxxxxx ریالی ازمحل پرداخت نقدی افزایش یافت. ـ اعضای هیئت مدیره برای مدت سه سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند: آقایان فریدون آدمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ ـ مجتبی معین به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و بلال حیدری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای ابوالقاسم حق شناس به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و خانم خدیجه زین العابدینی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره. ـ خانم ناهید زین العابدینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای علیرضا حق شناس به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی xxx۷ انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14128643
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص رویان اسید زنجان درتاریخ ۲۸/۰۴/xxx۷ به شماره ثبت xxx۴۶ به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت: ـ مبادرت به کلیه امور و عملیات صنعتی، سرمایه گذاری و مشارکت، تاسیس، تجهیز، نصب، راه اندازی و بهره برداری از کارخانجات تولیدی و صنعتی بویژه تولید اسید سولفوریک و محصولات مرتبط شامل انواع کودهای شیمیایی و دیگر فرآورده های شیمیایی و تولید انرژی الکتریکی از حرارت حاصله ـ انعقاد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه موضوع شرکت، ایجاد شعب، اخذ و اعطای نمایندگی در داخل و خارج از کشور ـ شرکت در کلیه مناقصات، پیمانها و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و بین المللی ـ مبادرت به انجام امور بازرگانی، خرید و فروش، پخش و توزیع، صادرات و واردات کلیه کالاها، تجهیزات و ماشین آلات مجاز، حق العملکاری ـ انجام امور گمرکی و عملیات بارگیری و ترخیص کالا از گمرک ـ اخذ وام و تسهیلات مالی، اعتباری و ضمانتنامه های بانکی به صورت ارزی و ریالی از بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی ـ برگزاری نمایشگاه عرضه و فروش ماشین آلات و کالاهای مجاز در داخل و خارج از کشور، برپایی غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاههای داخلی و بین المللی. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان زنجان ـ شهرستان زنجان ـ بخش مرکزی ـ شهر زنجان ـ کوی کارمندان فاز۳ ـ خیابان (دکل) ـ خیابان یازدهم شرقی ـ پلاک ۰ ـ xxx ـ طبقه زیر زمین ـ کدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰۰ ریال نقدی منقسم به xxx۰ سهم xxx۰۰ ریالی تعداد xxx۰ سهم آن با نام عادی مبلغ xxxxxx۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۴ مورخ ۲۰/۰۳/xxx۷ نزد بانک صنعت و معدن شعبه زنجان با کد xxx۴ پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای محمداسماعیل سلیمی شندی به شماره ملی xxxxxxxxx۸و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای فریدون آدمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای بهرام آدمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای مهدی آگشته به شماره ملی xxxxxxxxx۲و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با دو امضای مشترک از سه امضای آقایان فریدون آدمی (رئیس هیئت مدیره) و بهرام آدمی (نایب رئیس هیئت مدیره) و محمداسماعیل سلیمی شندی (عضو هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. سایر نامه های عادی و اداری با امضای هر یک از ایشان به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای محمدرضا داودی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای محمد افسری یگانه به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13907379
آگهی تغییرات شرکت قالب صنعتگر زنجان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۹۶۴ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۲۰۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فریدون آدمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای بهرام آدمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره خانم خدیجه زین العابدینی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره آقای علی رجبی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. * کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مشترک دو نفر از سه نفر آقایان فریدون آدمی، بهرام آدمی و علی رجبی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. سایر اوراق عادی و اداری با امضاء هر یک از ایشان به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13903394
آگهی تغییرات شرکت فرآوری و ریخته‌گری صنایع مس کیان زنجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۷۴۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۸۰۶۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت دوسال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:: آقای محمود لطفی با کدملی xxxxxxxxx۳ و و آقای حسین احدیان فرد با کدملی xxxxxxxxx۹ و آقای مجتبی معین با کدملی xxxxxxxxx۰ و عضو علی البدل هیات مدیره آقای مهدی معین با کدملی xxxxxxxxx۱ ۲ آقای فریدون آدمی با کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی و آقای محمدرضا داودی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13863297
آگهی تغییرات شرکت زنجان ماسه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۳۳ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۲۵۳۳۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای حمید آدمی با کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیأت مدیره ۲ آقای فریدون آدمی با کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره ۳ آقای بهرام آدمی با کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک آقایان حمید آدمی با سمت رئیس هیأت مدیره و بهرام آدمی با سمت مدیرعامل همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضاء آقای بهرام آدمی با سمت مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13825021
آگهی تغییرات شرکت روئین طلای زنجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۵۳ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۷۸۳۸
*به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فریدون آدمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره و مدیرعامل آقای نادر عصفوری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان عضو اصلی و رئیس هیئت مدیره آقای علی فغفوری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان عضو اصلی و نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمدرضا رهنما به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره آقای بهرام آدمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت باقیمانده انتخاب گردیدند. *کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت (از قبیل قراردادها، چک، سفته، برات و …) با امضای مشترک رئیس هیئت مدیره (آقای نادر عصفوری) و مدیرعامل (آقای فریدون آدمی) و در غیاب یکی از آنها با امضای آقای بهرام آدمی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13773377
آگهی تغییرات شرکت معدنی البرز نوین آندیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۵۶۳ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۲۹۹۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت دوسال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای فریدون آدمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷، آقای بهرام آدمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵، آقای علیرضا آدمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ وخانم زهرا سلمانی شیک به شماره ملی xxxxxxxxx۴ ۲ آقای محمدرضا داودی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و آقای علی رجبی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13773383
آگهی تغییرات شرکت معدنی البرز نوین آندیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۵۶۳ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۲۹۹۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فریدون آدمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای بهرام آدمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای علیرضا آدمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره خانم زهرا سلمانی شیک به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره آقای حسین احدیان فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل (خارج از شرکت) کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، سایر عقود اسلامی و قراردادها با امضای مشترک و ثابت آقای فریدون آدمی (رئیس هیئت مدیره) به اتفاق آقای بهرام آدمی (نایب رئیس هیئت مدیره) یا خانم زهرا سلمانی شیک (عضو هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. سایر نامه‌های اداری با امضای آقای حسین احدیان فرد (مدیرعامل) همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13721142
آگهی تغییرات شرکت قالب صنعتگر زنجان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۹۶۴ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۲۰۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فریدون آدمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ با پرداخت xxxxxxxxx۰ ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال افزایش داد.. آقای بهرام آدمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ با پرداخت xxxxxxxxx۰ ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال افزایش داد.. آقای علی رجبی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ با پرداخت xxxxxxxxx۰ ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال افزایش داد.. خانم لیلا ابطحی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت xxxxxxxxx۰ ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال افزایش داد.. خانم خدیجه زین العابدینی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ با پرداخت xxxxxxxxx۰ ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال افزایش داد.. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx۰ به xxxxxxxxx۰۰ ریال افزایش و ماده مربوطه اساسنامه بنحو مذکور اصلاح می‌گردد. لیست شرکاء پس از افزایش سرمایه: آقای فریدون آدمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ دارای xxxxxxxxx۰ ریال سهم الشرکه آقای بهرام آدمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ دارای xxxxxxxxx۰ ریال سهم الشرکه آقای علی رجبی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ دارای xxxxxxxxx۰ ریال سهم الشرکه خانم لیلا ابطحی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارای xxxxxxxxx۰ ریال سهم الشرکه خانم خدیجه زین العابدینی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارای xxxxxxxxx۰ ریال سهم الشرکه ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13473544
آگهی تغییرات شرکت ذوب روی ایجرود شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۸۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۸۵۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: * موسسه بنیاد برکت به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ * آقای فریدون آدمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ * آقای ایرج افشارنیا به شماره ملی xxxxxxxxx۲ *موسسه حسابرسی راهبرد پیام به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی نوین نگر مانا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب شدند. *روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13473557
آگهی تغییرات شرکت ذوب روی ایجرود شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۸۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۸۵۰۵
*به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد مهدی گلستانی عراقی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رییس هیئت مدیره به نمایندگی از بنیاد برکت به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ آقای فریدون آدمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان نایب رییس هیئت مدیره آقای ایرج افشارنیا به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره *کلیه اسنادمالی و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، قرارداد و کلیه عقود اسلامی با امضاء ثابت نماینده بنیاد برکت و امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با نایب رییس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل یا رییس هیئت مدیره به تنهایی با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13425177
آگهی تغییرات شرکت صنایع و معادن سرب و روی کشور شرکت تعاونی به شماره ثبت ۸۴۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۱۳۳۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲/۱۲/۹۵ وباستناد نامه شماره xxx۴/۴۱/۹۶ مورخه ۳۰/۱/۹۶ اداره تعاون، کارو رفاه اجتماعی شهرستان زنجان اعضای هیئت مدیره برای مدت سه سال تاتاریخ ۲/۱۲/۹۸ عبارتند از: آقای فریدون آدمی با کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیات مدیره به نمایندگی از شرکت شمش سازان زنجان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ آقای بهرام آدمی با کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیات مدیره به نمایندگی از شرکت روئین طلای زنجان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ آقای علی محمد احمدی با کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیات مدیره و شرکت) آقای کریم قدیمی با کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت منشی و عضو هیات مدیره عضو اصلی به نمایندگی از شرکت روئین کار شمس به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ آقای امیرحسین اسدی با کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیات مدیره عضو اصلی به نمایندگی از شرکت تولیدی روی میعاد ثامن زنجان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ آقای جواد عونی با کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیات مدیره عضو اصلی به نمایندگی از شرکت خالص سازان روی زنجان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ ب. کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور بانکی از قبیل: چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضای آقای علی محمد احمدی مدیرعامل و آقای فریدون آدمی با سمت رئیس هیئت مدیره و در غیاب وی با امضای آقای بهرام آدمی با سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه‌ها با امضای آقای علی محمد احمدی با سمت مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13413603
آگهی تغییرات شرکت صنایع و معادن سرب و روی کشور شرکت تعاونی به شماره ثبت ۸۴۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۱۳۳۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۱/xxx۵ وباستنادنامه شماره xxx۴/۴۱/xxx ۰/۰۱/۹۶ اداره تعاون کار ورفاه اجتماعی شهرستان زنجان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت سه سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای فریدون آدمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت شمش سازان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ آقای بهرام آدمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت روئین طلای زنجان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ آقای امیرحسین اسدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت میعاد ثامن به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ آقای جواد عونی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت خالص سازان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ آقای کریم قدیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت روئین کار شمس به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ آقای حمید فغفوری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از کاوشگران روی به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ آقای سیدجلال الدین صادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت صفا پویان به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند که ۵ نفر اول به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و ۲ نفر آخر به عنوان عضو علی البدل خواهند_بود. صورتهای مالی سال xxx۴ تصویب گردید موسسه تدبیر محاسب آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای عباس حاجی آقاپوربه شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13384001
آگهی تغییرات شرکت فرآوری و ریخته‌گری صنایع مس کیان زنجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۷۴۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۸۰۶۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت دوسال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمود لطفی با کدملی xxxxxxxxx۳ و آقای مسعود اشرفی با کدملی xxxxxxxxx۵ و آقای حمید ذبیحیان با کدملی xxxxxxxxx۹ و اعضای علی البدل هیات مدیره آقای عزت اله لطفی با کدملی xxxxxxxxx۵ ۲ آقای فریدون آدمی با کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی و آقای مهدی علیاری به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ۳. روزنامه کثیرالانتشار تفاهم جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13306893
آگهی تغییرات شرکت ذوب روی ایجرود شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۸۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۸۵۰۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * سمت اعضای هیئت مدیره تا تاریخ ۱۱/۱۱/۹۷ آقای فریدون آدمی با کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای ایرج افشارنیا با کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل خانم سهیلا امین نوری با کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره * حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضای مشترک آقایان فریدون آدمی با سمت رئیس هیئت مدیره و ایرج افشارنیا با سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13306894
آگهی تغییرات شرکت ذوب روی ایجرود شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۸۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۸۵۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای فریدون آدمی با کدملی xxxxxxxxx۷ آقای ایرج افشارنیا با کدملی xxxxxxxxx۲ خانم سهیلا امین نوری با کدملی xxxxxxxxx۷ ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13306126
آگهی تغییرات شرکت روی پرور زنجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۳۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۵۴۶۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علی فغفوری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ آقای علیرضا اجتهادی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ آقای فریدون آدمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13306130
آگهی تغییرات شرکت روی پرور زنجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۳۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۵۴۶۹۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * سمت اعضای هیات مدیره تا تاریخ ۰۵/۱۱/۹۷ آقای فریدون آدمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای علیرضا اجتهادی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای علی فغفوری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل *حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مشترک آقایان فریدون آدمی (رئیس هیئت مدیره) و علی فغفوری (مدیرعامل) همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. همچنین اوراق عادی و اداری با امضاء هر یک از ایشان به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13292062
آگهی تغییرات شرکت شمش سازان زنجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۱۲ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۲۵۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای فریدون آدمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ آقای بهرام آدمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ آقای علیرضا آدمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ * بازرسین شرکت: موسسه حسابرسی آزمون حساب تدبیر با شنا سه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت بازرس اصلی و خانم طناز ادیب به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13292068
آگهی تغییرات شرکت شمش سازان زنجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۱۲ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۲۵۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * سمت اعضای هیئت مدیره تا تاریخ ۲۷/۱۰/۹۷ آقای فریدون آدمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای بهرام آدمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای علیرضا آدمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل * حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. همچنین سایر نامه‌های عادی و اداری با امضای منفرد هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13239608
آگهی تغییرات شرکت روئین طلای زنجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۵۳ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۷۸۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: *اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای نادر عصفوری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ آقای علی فغفوری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ آقای فریدون آدمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ آقای بهرام آدمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ آقای محمدرضا رهنما به شماره ملی xxxxxxxxx۲ * بازرسین شرکت: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمون گستران پیشگام به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای علیرضا اجتهادی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13239619
آگهی تغییرات شرکت روئین طلای زنجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۵۳ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۷۸۳۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیات مدیره تا تاریخ ۲۵/۰۸/۹۷ آقای فریدون آدمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره و مدیرعامل آقای نادر عصفوری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان عضو اصلی و رئیس هیئت مدیره آقای علی فغفوری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان عضو اصلی و نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمدرضا رهنما به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره آقای بهرام آدمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره * حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت (از قبیل قراردادها، چک، سفته، برات) با امضای مشترک رئیس هیئت مدیره (آقای نادر عصفوری) و نایب رئیس هیئت مدیره (آقای علی فغفوری) و در غیاب یکی از آنها با امضای مدیرعامل (آقای فریدون آدمی) همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13015435
آگهی تغییرات شرکت فرآوری بهین فرآور زنجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۰۷۱ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۳۵۳۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال xxx۴ تصویب شد * بازرسین شرکت: آقای فریدون آدمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمد ولایتی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ نیز بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12968354
آگهی تغییرات شرکت معدنی البرز نوین آندیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۵۶۳ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۲۹۹۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - اعضاء هیئت مدیره برای مدت دوسال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای فریدون آدمی با کدملی xxxxxxxxx۷ و آقای بهرام آدمی با کدملی xxxxxxxxx۵ و آقای علیرضا آدمی با کدملی xxxxxxxxx۲ و خانم زهرا سلمانی شیک با کدملی xxxxxxxxx۴ ۲. آقای محمدرضا داودی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و آقای علی رجبی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12968366
آگهی تغییرات شرکت معدنی البرز نوین آندیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۵۶۳ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۲۹۹۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای فریدون آدمی با کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ آقای بهرام آدمی با کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ۳ آقای محمدرضا آدمی با کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل (خارج از شرکت و اعضای هیئت مدیره) ۴ آقای علیرضا آدمی با کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره عضو اصلی ۵ خانم زهرا سلمانی شیک با کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از هر نوع و هر قبیل با امضای منفرد آقای فریدون آدمی به اتفاق آقای بهرام آدمی و یا خانم زهرا سلمانی شیک همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات عادی و اداری با امضاء آقای محمدرضا آدمی با سمت مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12790743
آگهی تغییرات شرکت فرآوری بهین فرآور زنجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۰۷۱ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۳۵۳۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه رسالت به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به xxx۳/۱۲/۲۹ تصویب شد. بازرسین شرکت: آقای فریدون آدمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد ولایتی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ نیز به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردید. اعضاء اصلی هیات مدیره شرکت برای مدت دو سال بشرح زیر انتخاب گردید: شرکت شمش روی میهن شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ شرکت ترکان روی زنجان شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ شرکت صانع روی زنجان شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ شرکت کوثر روی فجر ایرانیان شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ شرکت کاوشگران روی زنجان شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ شرکت میلاد روی زنجان شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ شرکت روی پرور شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ شرکت صنایع روی خمسه شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ شرکت خالص سازان روی زنجان شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ اعضاء علی البدل هیات مدیره شرکت برای مدت دو سال بشرح زیر انتخاب گردید: شرکت روی صدرا زنگان شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ شرکت الوان روی زنجان شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12790762
آگهی تغییرات شرکت فرآوری بهین فرآور زنجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۰۷۱ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۳۵۳۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی و ترازنامه و صورت سود و زیان شرکت منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ تصویب شد. شرکت روئین طلای زنجان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ با نمایندگی فریدون آدمی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی و شرکت کاوش روی زنجان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ با نمایندگی حسن کلانتری سلطانیه بشماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه رسالت جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12716871
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص خالص فراور بهبد قم در تاریخ ۲۶/۱۲/xxx۴ به شماره ثبت xxx۷۹ به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع شرکت: تولید فلزات روی نیکل منگنز کبالت از انواع خاکها ی معدنی و صنعتی دارای عناصر فلزی و تهیه ماشین آلات و ابزار آلات مربوط به تولید تولید ترکیبات شیمیایی فلزات (نمکهای فلزی) مورد مصرف در صنایع مختلف شیمیایی تولید ترکیبات شیمیایی غیرفلزی مورد مصرف در صنایع مختلف شیمیایی ارایه خدمات دانش فنی و مهندسی در مورد صنایع شیمیایی وفلزی طراحی، ساخت و راه اندازی خطوط تولید مواد شیمیایی و تولید فلز عرضه و فروش محصولات شیمیایی و فلزی تولیدی در داخل کشور واردات و صادرات مواد شیمیایی صنعتی و آزمایشگاهی در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: قم بلوار ۱۵ خرداد روبروی دانشگاه آزاد خیابان شهید فراشاهی ساختمان عقیق واحد ۱ کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شرکت: مبلغ ۱. xxx. xxx ریال منقسم به xxx سهم ۱۰. xxx ریالی که تعداد xxx سهم بانام می‌باشد که تمامی مبلغ آن توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۱۸/۰۹/xxx۴ نزد بانک ملی ایران شعبه فرهنگیان قم پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: فریدون آدمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره علیرضا آدمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره بهرام آدمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره محسن کمپانی زارع به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره محمد تقی بهاری فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت می‌باشد و در غیاب رئیس هیئت مدیره، نائب رئیس هیئت مدیره حق امضاء دارد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: مرتضی نام ور به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی. حسین فرهادپور به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه: روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12587606
آگهی تغییرات شرکت روئين طلاي زنجان شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۳۴۵۳ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۷۸۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: * آقای نادر عصفوری با کدملیxxxxxxxxx۶ *آقای علی فغفوری با کدملیxxxxxxxxx۷ *آقـای فریدون آدمی با کدملیxxxxxxxxx۷ * آقای بهرام آدمی با کدملی xxxxxxxxx۵ * موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت آرمون گستران پیشگام وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۱به سمت بازرس اصلی وآقای محمدرضارهنما با کدملیxxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. * روزنامه کثیر الانتشاررسالت جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. * ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12587622
آگهی تغییرات شرکت روئين طلاي زنجان شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۳۴۵۳ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۷۸۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: *نادر عصفوری با کدملیxxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره *علی فغفوری با کدملیxxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره *فریدون آدمی با کدملیxxxxxxxxx۷به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره *بهرام آدمی با کدملی xxxxxxxxx۵ عضو هیئت مدیره *کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مشترک آقای نادر عصفوری (رئیس هیئت مدیره) و علی فغفوری (نائب رئیس هیئت مدیره) ودر غیاب یکی از آنها به امضاء مدیرعامل (فریدون آدمی) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12554923
آگهی تغییرات شرکت زنجان ماسه شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۵۳۳ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۲۵۳۳۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱- آقای حمید آدمی با کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیأت مدیره ۲- آقای فریدون آدمی با کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره ۳- آقای بهرام آدمی با کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک آقایان حمید آدمی با سمت رئیس هیأت مدیره و بهرام آدمی با سمت مدیرعامل همراه با مهر شرکت و سایر نامه های عادی و اداری با امضاء آقای بهرام آدمی با سمت مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12282657
آگهی تغییرات شرکت خدماتي شهرك صنعتي تخصصي روي زنجان شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۰۱۳۱ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۳۵۹۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای جواد عونی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی آقای مطلب حسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: عباس پناهی با کدملی xxxxxxxxx۱ محمدرضا متین فر با کدملی xxxxxxxxx۴ رضا هدایتی با کدملی xxxxxxxxx۱ فریدون آدمی با کدملی xxxxxxxxx۷ مریم دغاغله با کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره حسن کلانتری با کدملی xxxxxxxxx۵ سعید مرادلو با کدملی به عنوان اعضای علی البدل انتخاب شدند
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12282658
آگهی تغییرات شرکت خدماتي شهرك صنعتي تخصصي روي زنجان شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۰۱۳۱ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۳۵۹۹۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباس پناهی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمدرضا متین فر به شماره ملی xxxxxxxxx۴به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل آقای فریدون آدمی به شمارملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره آقای رضا هدایتی به شمارملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره خانم مریم دغاغله به شمارملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیر عامل و رییس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12247687
آگهی تغییرات شرکت ذوب فولاد فدک زنجان شرکت تعاونی به‌شماره‌ثبت ۹۱۹۴ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۲۵۸۶۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. علیرضا حق شناس به شماره ملی xxxxxxxxx۸، فریدون آدمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷، مجتبی معین به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان اعضای اصلی هیات مدیره و بلال حیدری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو علی البدل هیات مدیره برای مدت ۳ سال انتخاب شدند. ۲. ناهید زین العابدینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی و خدیجه زین العابدینی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل باری یک سال مالی انتخاب شدند. ۳. سرمایه شرکت از محل آورده نقدی اعضا برابرگواهی شماره ۱/xxx۵ ـ ۲۴/۰۹/۹۳ بانک توسعه تعاون زنجان از مبلغ xxxxxxxxx ریال منقسم به xxx سهم xxxxxx ریالی به xxxxxxxxx ریال منقسم به xxx سهم xxxxxx ریالی افزایش یافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12247696
آگهی تغییرات شرکت ذوب فولاد فدک زنجان شرکت تعاونی به‌شماره‌ثبت ۹۱۹۴ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۲۵۸۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای فریدون آدمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت رئیس هیات مدیره و آقای مجتبی معین به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای علیرضا حق شناس به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت منشی هیات مدیره برای مدت ۳ سال انتخاب شدند. ـ آقای علیرضا حق شناس به شماره ملی xxxxxxxxx۸ برای مدت ۲ سال بسمت مدیرعامل شرکت انتخاب شدند. ـ کلیه قرار دادها و اسناد تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضای آقای علیرضا حق شناس مدیرعامل، و اآقای فریدون آدمی (رئیس هیات مدیره) و در غیاب وی با امضای آقای علیرضا حق شناس (منشی هیات مدیره) و مهر شرکت دارای اعتبار است. اوراق عادی و نامه ها با امضای آقای علیرضا حق شناس (مدیرعامل) و مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12194722
آگهی تغییرات شرکت قالب صنعتگر زنجان شرکت بامسئولیت‌محدود به‌شماره‌ثبت ۵۹۶۴ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۲۰۴۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ آقای فریدون ادمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ـ آقای بهرام ادمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ـ آقای علی رجبی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل ـ کلیه اسناد و مدارک و اوراق بهادار با امضاء مشترک دو نفر از سه نفر آقایان فریدون ادمی، بهرام ادمی، علی رجبی به همراه مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12097562
آگهی تغییرات شرکت خدماتی شهرک صنعتی تخصصی روی زنجان شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۱۰۱۳۱ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۳۵۹۹۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۰ آقای عباس پناهی با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت رییس هیئت مدیره ۰ آقای محمدرضا متین فر با کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رییس ۰ آقای صمد طاهری با کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل خارج از شرکت ۰رضا هدایتی با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره ۰ فیدون آدمی با کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره ۰مریم دغاغله با کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیرهتا تاریخ ۲/۴/xxx۴ انتخاب شدند.کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و رییس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.و اواراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12063735
آگهی تغییرات شرکت شمش سازان زنجان شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۹۱۲ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۲۵۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ اعضاء هیئت مدیره برای مدت دوسال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ـ آقای فریدون آدمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷و آقای بهرام آدمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای علیرضا آدمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ ۲ ـ روزنامه کثیرالانتشاررسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ۳ ـ خانم مینا باقری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدعلی جمالی به شماره ملی xxxxxxxxx۹به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12063741
آگهی تغییرات شرکت شمش سازان زنجان شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۹۱۲ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۲۵۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱) فریدون آدمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲) بهرام آدمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ۳) علیرضا آدمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار وتعهدآور شرکت به امضای مجتمع دو عضو از هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12032033
آگهی تغییرات شرکت ذوب روی ایجرود سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۹۰۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۸۵۰۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد تقی دست آموز xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیات مدیره آقای فریدون آدمی با کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیات مدیره شرکت گسترش صنایع معادن و ذوب فلزات رنگین مرکزی با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به نمایندگی آقای بهرام آدمی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیات مدیره آقای ایرج افشارنیا با کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از هر نوع و هر جنس نظیر چک، سفته، برات و کلیه قراردادها و عقود اسلامی با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات عادی و نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9416168
آگهی تغییرات شرکت روی پرور زنجان شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۸۳۷ و شناسه‌ملی ۱۰۸۶۱۰۵۴۶۹۲
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۰آقای فریدون آدمی با کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره ۰آقای علیرضا اجتهادی با کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ۰ آقای علی فغفوری با کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ۰ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاءمشترک علی فغفوری و فریدون آدمی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1569848
آگهی تغییرات شرکت روناک روی گستر با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۵۷۱۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۹۸۴۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۲/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ خانم زهرا مومن زاده ک.مxxxxxxxxx۵ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت، از ردیف شرکت خارج گردید ـ آقای فرهاد مومن زاده ک.م xxxxxxxxx۷ با دریافت مبلغی از صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx۰ ریال و آقای صادق مومن زاده ک.م xxxxxxxxx۵با دریافت مبلغی از صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx۰ ریال وخانم صفورا مومن زاده ک.م xxxxxxxxx۸با دریافت مبلغی از صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx۰ ریال کاهش دادند در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx ریال بهxxxxxxxxx ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. تعداد اعضای هیئت مدیره از ۱۰ نفر به ۳ نفر کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکاو میزان سهم الشرکه هریک به شرح زیر می باشد آقای فرهاد مومن زاده ک.م xxxxxxxxx۷ دارای xxxxxx۰ ریال خانم لیلا جواد نجفی ک.م xxxxxxxxx۷ دارای xxxxxx۰ ریال آقای صادق مومن زاده ک.م xxxxxxxxx۵ دارای xxxxxx۰ ریال خانم صفورا مومن زاده ک.م xxxxxxxxx۸ دارای xxxxxx۰ ریال آقای فریدون آدمی ک.م xxxxxxxxx۷ دارای ۵۰.xxx.xxx ریال آقای بهرام آدمی ک.م xxxxxxxxx۵ دارای xxxxxx۰۰ ریال آقای حمید اسماعیلی شاهزاده علی اکبری ک.م xxxxxxxxx۴ دارای xxxxxx۰۰ ریال آقای علیرضا آدمی ک.م xxxxxxxxx۲ دارای xxxxxx۰۰ ریال بهرام بهادری ک.م xxxxxxxxx۳ دارایxxxxxx۰۰ ریال
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1553504
آگهی تغییرات شرکت معدنی البرز نوین آندیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۵۶۳ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۲۹۹۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل تعیین شد: ـ آقای فریدون آدمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیات مدیره ـ آقای بهرام آدمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیات مدیره ـ آقای علیرضا آدمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره ـ خانم زهرا سلمانی شیک به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره ـ آقای محمدرضا آدمی شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیات مدیره) ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از هر نوع و هر قبیل به امضاء منفرد آقای فریدون آدمی به اتفاق آقای بهرام آدمی و یا خانم سلمانی شیک همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر میباشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسساتغیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1589583
آگهی تغییرات شرکت ذوب روی ایجرود شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۹۰۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۸۵۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ اعضاء هیات مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
۱ـ شرکت صنایع صنعتی و معدنی سیمگون قشم با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی آقای محمدتقی دست آموز کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره
ـ شرکت گسترش صنایع معادن و ذوب فلزات رنگین مرکزی با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به نمایندگی آقای فریدون آدمی کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره
ـ آقای عبدالحمید ایوبی با کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره
ـ شرکت آتیه سازان ماه نشان با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ به نمایندگی آقای ایرج افشارنیا کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از هر نوع و هر قبیل با امضای متفق مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. نامه های اداری و اوراق و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل به تنهایی با مهر شرکت دارای اعتبار است. همچنین اوراق و اسناد و تعهدات مالی در هر یک از مراجع مالیاتی با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1132555
آگهی تأسیس شرکت تدبیر پمپ زنگان سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۴/۵/xxx۲ تحت شماره xxx۹۱ و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۴/۵/xxx۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار رسالت آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت:
تولید الکترو پمپهای صنعتی و خانگی.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان زنجان ـ شهر زنجان خ خیام ـ روبروی راه آهن ـ فروشگاه موتورآلات کشاورزی بهمن ـ کدپستی xxxxxxxxx۵ ـ کدپستی xxxxxxxxx۵.
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx ریال منقسم به یکصد سهم xxx/xxx/۱ ریالی که تعداد یکصد سهم بانام می باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۱۷/۴/۹۲ نزد بانک ملی شعبه خیام پرداخت گردیده است.
۵ ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ ـ آقای ناصر زین العابدینی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ۵ ـ خانم فرزانه طالب عین الهی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ـ۵ ـ آقای امیرپویا زین العابدینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره
۴ـ۵ ـ آقای ناصر زین العابدینی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضای منفرد ناصر زین العابدینی با مهر شرکت معتبر است و سایر نامه های اداری با امضای فرزانه طالب عین الهی و مهر شرکت معتبر است.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علی البدل:
۱ـ۸ ـ آقای مرتضی داودی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ ـ آقای فریدون آدمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل
شxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1098699
آگهی تأسیس شرکت خدماتی شهرک صنعتی تخصصی روی زنجان سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲/۴/xxx۲ تحت شماره xxx۳۱ و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲/۴/xxx۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار رسالت آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت:
انجام کلیه وظایف و اموری که در قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی آیین نامه اجرایی آن بر عهده شرکت خدماتی میباشد.
ـ هماهنگی جهت ارائه هر گونه خدمات از جمله خدمات مخابراتی، اینترنتی، اطلاع رسانی و ... که بنا به تشخیص مجمع عمومی شرکت خدماتی ـ ۷ـ ۱ـ انجام کلیه وظایف و اموری که در قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی و آیین نامه اجرائی آن بر عهده شرکت خدماتی می باشد.
۷ـ۲ـ انجام کلیه اموری که ارتقا کمی و کیفی انجام خدمات عمومی و عمرانی در شهرک/ ناحیه صنعتی را در یک روند خودگردان با رعایت مقررات جاری کشور از نظر مالی و اداری فراهم نماید.
۷ـ۳ـ تسهیل تعامل واحدهای مستقر در شهرک/ ناحیه صنعتی با دست اندرکاران بخش صنعت و اقتصادی کشور و برگزاری نمایشگاه ها، سمینارها، نشست های تخصصی و ... در چهارچوب مصوبات مجامع عمومی شرکت خدماتی و مقررات جاری کشور.
۷ـ۴ـ انجام کلیه امور ناظر بر حفظ و نگهداری و اداره شهرک/ ناحیه صنعتی از قبیل:
ـ حفظ و نگهداری تاسیسات و تجهیزات آب و فاضلاب و تصفیه خانه های مربوطه و تاسیسات برقی و مکانیکی.
ـ حفظ و نگهداری فضای سبز ـ معابر و ساختمانهای عمومی.
ـ جمع آوری زباله و ضایعات غیرصنعتی و نظافت عمومی شهرک/ ناحیه صنعتی.
ـ مرمت و تعمیر، نوسازی و بازسازی ضروری هر یک از تاسیسات و امکانات زیربنائی مذکور.
ـ اخذ هزینه های مشترک موضوع ماده (۸) آیین نامه اجرائی ماتی برای نگهداری و ارتقا کمی و کیفی اداره شهرک/ ناحیه صنعتی و تسهیل امور مربوط به واحدهای صنعتی لازم و ضروری می باشد.
ـ حفاظت فیزیکی از عرصه، ابنیه و تاسیسات شهرک/ ناحیه صنعتی براساس قوانین و مقررات با هماهنگی دستگاه های مربوط ۱۰ـ سرمایه گذاری و اخذ تسهیلات بانکی در جهت تحقق موضوع فعالیت شرکت خدماتی در راستای قانون و آیین نامه مربوط.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان زنجان ـ شهر زنجان کیلومتر ۵ جاده بیجار ـ شهرک تخصصی روی ـ ساختمان هیات امنا ـ کدپستی xxxxxxxxx۱.
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به ده هزار سهم xxx/۱ ریالی که تعداد ده هزار سهم بانام می باشد که مبلغ xxx/xxx/۱ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۶۴/xxx۴۰/xxx۷ مورخ ۱۴/۱۱/۹۱ نزد بانک تجارت شعبه خ خرمشهر پرداخت گردیده است.
۵ ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ ـ آقای عباس پناهی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ۵ ـ آقای محمدرضا متین فر به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ـ۵ ـ آقای رضا هدایتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره
۴ـ۵ ـ آقای فریدون آدمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره
۵ـ۵ ـ خانم مریم دغاغله به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره
۶ـ۵ ـ آقای حسن کلانتری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل)
۷ـ۵ ـ آقای سعید مرادلو به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل)
۸ـ۵ ـ آقای رضا محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ (خارج از اعضای هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضای آقایان عباس پناهی و رضا محمدی و مهر شرکت معتبر است و سایر نامه های اداری با امضای رضا محمدی و مهر شرکت معتبر است.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علی البدل:
۱ـ۸ ـ آقای جواد عونی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ ـ آقای مطلب حسنی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل
شxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 478196

آگهی تغییرات
شرکت روئین طلای زنجان سهامی خاص
بشماره ثبت xxx۳ و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۱۱/۹۰ واصل گردید
۱ ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ بتصویب رسید
۲ ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید
۳ ـ اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: ۱ ـ آقای نادر عصفوری با کد ملی xxxxxxxxx۶، ۲ ـ آقای علی فغفوری با کد ملی xxx۵۷، xxx۴۲، ۳ ـ آقای فریدون آدمی با کد ملی xxxxxxxxx۷، ۴ ـ آقای بهرام آدمی با کد ملی xxxxxxxxx۵
۴ ـ بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۰/۹۰ آقای نادر عصفوری بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای علی فغفوری بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای فریدون آدمی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته برات و غیره با امضای مشترک نادر عصفوری رئیس هیئت مدیره و علی فغفوری نایب رئیس هیئت مدیره و در غیاب یکی از آنها به امضای مدیرعامل (فریدون آدمی) همراه با مهر شرکت معتبر است
۵ ـ دفتر در تاریخ ۲۴/۱۱/۹۰ تکمیل و امضاء شد
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۸ سرپرست ثبت زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11179058
آگهی تغییرات شرکت روئین طلای زنجان سهامی خاص بشماره ثبت ۳۴۵۳ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۷۸۳۸
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۵/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۱۱/۹۰ واصل گردید

۱‌ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ بتصویب رسید

۲‌ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید

۳‌ـ اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: ۱‌ـ آقای نادر عصفوری با کد ملی xxxxxxxxx۶، ۲‌ـ آقای علی فغفوری با کد ملی xxx۵۷، xxx۴۲، ۳‌ـ آقای فریدون آدمی با کد ملی xxxxxxxxx۷، ۴‌‌‌ـ آقای بهرام آدمی با کد ملی xxxxxxxxx۵

۴‌ـ بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۰/۹۰ آقای نادر عصفوری بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای علی فغفوری بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای فریدون آدمی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته برات و غیره با امضای مشترک نادر عصفوری رئیس هیئت مدیره و علی فغفوری نایب رئیس هیئت مدیره و در غیاب یکی از آنها به امضای مدیرعامل (فریدون آدمی) همراه با مهر شرکت معتبر است

۵‌ـ دفتر در تاریخ ۲۴/۱۱/۹۰ تکمیل و امضاء شد

سرپرست ثبت زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات