کاوه مختاری

کاوه مختاری

کد ملی 426971xxxx
گراف ارتباطات
2
شرکت‌ها
4
آگهی‌ها

شرکت های کاوه مختاری

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که کاوه مختاری دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14102285
آگهی تغییرات شرکت کشت وصنعت میرزاکوچک خان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۰۴۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۲۲۶۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید: شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی به شماره ملی xxxxxxxxx۹۲ به نمایندگی حسین امیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت کشت و صنعت امام خمینی (ره) به شماره ملی xxxxxxxxx۳۹ به نمایندگی ستار شکیبا به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره شرکت کشت و صنعت نیشکر امیر کبیر به شماره ملی xxxxxxxxx۱۹ به نمایندگی کاوه مختاری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ عضو هیئت مدیره شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی به شماره ملی xxxxxxxxx۱۶ به نمایندگی محمد فتحی مکوند به شماره ملی xxxxxxxxx۸ عضو هیئت مدیره و شرکت آبان بسپار توسعه به شماره ملی xxxxxxxxx۸۸ به نمایندگی منصور سلیمانی فر به شماره ملی xxxxxxxxx۴ عضو هیئت مدیره حق امضاء کلیه اوراق بهادار از قبیل چک، سفته، بروات و اسناد تعهدآور و قراردادها عقود اسلامی (با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل توسط دو نفر از اعضای هیات مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13245309
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۰۴۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۲۲۶۱۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: کشت و صنعت میرزا کوچک خان به شماره ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی حسین آمیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ رئیس هیئت مدیره و توسعه نیشکر و صنایع جانبی به شماره ملی xxxxxxxxx۹۲ به نمایندگی کیومرث کاظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ عضو هیئت مدیره و کشت و صنعت امام خمینی به شماره ملی xxxxxxxxx۸۸ به نمایندگی محمد امین روزبخش زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره و کشت و صنعت امیر کبیر به شماره ملی xxxxxxxxx۱۹ به نمایندگی گودرز مراد سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ عضو هیئت مدیره و آبان بسپار توسعه به شماره ملی xxxxxxxxx۳۹ به نمایندگی کاوه مختاری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ عضو هیئت مدیره ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12677063
آگهی تغییرات شرکت کشت وصنعت میرزاکوچک خان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۰۴۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۲۲۶۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید: شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی به شماره ملی xxxxxxxxx۹۲ به نمایندگی حسین امیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت کشت و صنعت امام خمینی (ره) به شماره ملی xxxxxxxxx۳۹ به نمایندگی ستار شکیبا به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره شرکت کشت و صنعت نیشکر امیر کبیر به شماره ملی xxxxxxxxx۱۹ به نمایندگی کاوه مختاری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ عضو هیئت مدیره شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی به شماره ملی xxxxxxxxx۱۶ به نمایندگی محمد فتحی مکوند به شماره ملی xxxxxxxxx۸ عضو هیئت مدیره و شرکت آبان بسپار توسعه به شماره ملی xxxxxxxxx۸۸ به نمایندگی منصور سلیمانی فر به شماره ملی xxxxxxxxx۴ عضو هیئت مدیره. حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور قراردادها و عقوداسلامی با مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل توسط دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1756028
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۷۰۴۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۲۲۶۱۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: کیومرث کاظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ به سمت عضو هیئت مدیره ـ محمد امین روزبخش زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت کشت و صنعت امام خمینی (ره) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره ـ گودرز مراد سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت کشت و صنعت امیر کبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به عنوان عضو هیئت مدیره ـ حسین آمیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت کشت و صنعت میرزا کوچک خان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و کاوه مختاری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت آبان بسپار توسعه به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به عنوان عضو هیئت مدیره. حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور طبق اساسنامه می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات