علی اصغر یامی

آقای علی اصغر یامی

کد ملی 426941xxxx
گراف ارتباطات
19
شرکت‌ها
40
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14234737
آگهی تغییرات شرکت ارا پوش گستر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۰۲۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۱۳۱۶۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۶/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی اصغر یامی به ش ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تجارت امید به ش ملی xxxxxxxxx۶۹ و آقای محمد مهدی کاظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی دهقان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای فریدون غروی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ را به سمت مدیر عاملی (خارج از هیات مدیره) تا پایان دوره تصدی هیات مدیره انتخاب گردیدند ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک, سفته, بروات, قراردادها و عقوداسلامی با امضاء متفق مدیر عامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و یا در غیاب مدیر عامل با امضاء متفق دو عضو از سه عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و سایر نامه های عادی و اداری با امضاء مدیر عامل و یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14217920
آگهی تغییرات شرکت ارا پوش گستر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۰۲۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۱۳۱۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند: شرکت سرمایه گذاری تجارت امید به ش ملی xxxxxxxxx۶۹ به نمایندگی آقای علی اصغر یامی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ آقای محمد مهدی کاظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ آقای مهدی دهقان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ ۳- روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیر الانتشار انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx ا داره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14217930
آگهی تغییرات شرکت ارا پوش گستر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۰۲۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۱۳۱۶۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی اصغر یامی به ش ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تجارت امید به ش ملی xxxxxxxxx۶۹ آقای محمد مهدی کاظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای مهدی دهقان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک, سفته, بروات, قراردادها و عقود اسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و یا در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو عضو دیگر هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و سایر نامه های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx ا داره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14216523
آگهی تغییرات شرکت ارتباطات آرین تل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۱۲۷۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۲۸۱۳۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۶/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت باقیمانده تصدی (۲۲/۸/xxx۷)به شرح ذیل تعیین گردید: آقای علی اصغر یامی به ش ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت توسعه اقتصادی آرین به ش ملی xxxxxxxxx۶۹ آقای فرزاد دوست محمدی به ش ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت فن آوری اطلاعات سپهر ایرانیان به ش ملی xxxxxxxxx۳۵ آقای اکبر قهری به ش ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت آرین ماهواره به ش ملی xxxxxxxxx۱۸. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و یا با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و یا هریک از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13510556
آگهی تغییرات شرکت آریس پردازش آریا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۶۱۷۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۶۳۷۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۵ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای فرامرز بختیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب شدند: شرکت سرمایه گذاری تجارت غرب آسیا با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به نمایندگی آقای علیرضا علائی رحمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ شرکت ساتراپ بهداد با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ به نمایندگی آقای رسول شوبیری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ شرکت پترو نگین خاورمیانه با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ به نمایندگی آقای علی اصغر یامی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ شرکت آتیه پردازش آریس با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی آقای علی حکیم جوادی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و شرکت فراز پردازش پدیسار با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به نمایندگی آقای رضا رشیدی مهرآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13510565
آگهی تغییرات شرکت آریس پردازش آریا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۶۱۷۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۶۳۷۷۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا علائی رحمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تجارت غرب آسیا با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای علی حکیم جوادی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت آتیه پردازش آریس با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای رسول شوبیری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت ساتراپ بهداد با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای علی اصغر یامی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت پترو نگین خاورمیانه با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای رضا رشیدی مهرآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت فراز پردازش پدیسار به شماره ملی xxxxxxxxx۱۶ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم فیروزه فتیق به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و یا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13473924
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنایع پائین دستی پتروشیمی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۶۱۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۴۰۷۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - سمت اعضای هیات مدیره به شرح ذیل تعیین گردید: آقای علی اصغر یامی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت خدمات اقتصادی افرند اعتماد (سهامی خاص) ثبت شده به شماره xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت رئیس هیئت مدیره؛ آقای محسن مزینانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت نیک کوشان امرداد (سهامی خاص) ثبت شده به شماره xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به سمت عضو هیئت مدیره؛ آقای فرامرز بختیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت کالا گستر سیوان (سهامی خاص) ثبت شده به شماره xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره؛ خانم فائزه رحمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت پترو نگین خاورمیانه (سهامی خاص) ثبت شده به شماره xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ به سمت عضو هیئت مدیره؛ آقای بهزاد پورقناد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت ژرف اندیشان امرداد (سهامی خاص) ثبت شده به شماره xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیر عامل؛ - کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء متفق مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره یا در صورت عدم حضور مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. مکاتبات عادی با امضاء مدیر عامل و مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13438647
آگهی تغییرات شرکت فولاد غرب آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۹۳۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۷۳۳
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۲۸/۰۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی اصغر یامی به ش ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیأت مدیره به نمایندگی از شرکت کالا گستر سیوان به ش ملی xxxxxxxxx۶۷ و آقای غلامرضا خلیقی به ش ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و تجارت امید به ش ملی xxxxxxxxx۶۹ و آقای محمد مجید عابدی نیستانک به ش ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیأت مدیره به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری هزاره سوم به ش ملی xxxxxxxxx۳۷ و آقای نادر سلیمانی بزچلوئی به ش ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل خارج از هیأت مدیره تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و عقود اسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و یا با امضاء دو نفر از اعضاء هیأت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و یا هریک از اعضاء هیأت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13382431
آگهی تغییرات صندوق پس انداز کارکنان رسمی راه آهن جمهوری اسلامی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۷۹۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۰۰۳۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجتبی شیواپور کدملی xxxxxxxxx۱، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، رحیم پیری کدملی: xxxxxxxxx۸، نایب رئیس و عضو موظف هیئت مدیره، آقایان سبحان نظری کدملی: xxxxxxxxx۱، عباس پوربصیرکدملی: xxxxxxxxx۹ و علی اصغر یامی کدملی: xxxxxxxxx۵ بعنوان اعضاء غیرموظف هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بانکی و تعهد آور از قبیل چک، سفته و بروات با امضاء ثابت مدیرعامل و امضاء متغییر یکی از اعضای هیأت مدیره و در غیاب مدیر عامل امضاء مشترک دو نفر از اعضای هیأت مدیره نزد بانکهای عامل و اشخاص حقیقی و حقوقی همراه با مهر موسسه همچنین قراردادها و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا مقام مجاز از طرف وی همراه با مهر موسسه معتبر خواهدبود. هیئت مدیره اختیارات موضوع ماده ۲۰ اساسنامه (باستثناء بندهای ۵، ۶، ۱۰، ۱۳، ۱۹، ۱۴) را به مدیرعامل تفویض نمود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13311179
آگهی تغییرات شرکت ارا پوش گستر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۰۲۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۱۳۱۶۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی اصغر یامی به ش ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری و تجارت امید به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ آقای محمد مهدی کاظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای مهدی دهقان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب شدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و یا با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و یا هریک از اعضاء هیئت مدیره به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13186920
آگهی تغییرات شرکت نخل بارانی پردیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۶۵۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۹۳۰۰۲
آگهی تغییرات شرکت نخل بارانی پردیس سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی اصغر یامی به کد ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت فراساحل ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به عنوان رئیس هیئت مدیره و حسن خسروجردی به کد ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره و خسرو بلوری به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت کالابازار ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به عنوان عضو هیئت مدیره و خسرو بلوری به کد ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان مدیر عامل (خارج از اعضا) برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از جمله چک، سفته، برات، قراردادها و عقود با امضای ثابت مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت وکلیه مکاتبات و اوراق عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13129047
آگهی تغییرات شرکت هواپیمایی سپاهان پرواز ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۳۵۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۹۸۷۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۰۴/xxx۵ و نامه شماره xxx۹۰ مورخ ۰۶/۰۶/xxx۵ سازمان هواپیمایی کشوری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری گسترش هوانوردی پارس شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ و آقای برزو بزن بیرانوند شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای مرتضی خراسان زاده شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای علی اصغر یامی شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای حسین امیر حسینی شماره ملی xxxxxxxxx۱ تا تاریخ ۱۳/۱۰/xxx۵ انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13129051
آگهی تغییرات شرکت هواپیمایی سپاهان پرواز ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۳۵۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۹۸۷۷۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباس فلاح به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری گسترش هوانوردی پارس شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ بعنوان رئیس هیات مدیره و آقای برزو بزن بیرانوند به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان نایب رئیس هیات مدیره و آقای مرتضی خراسان زاده با شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای علی اصغر یامی با شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای حسین امیر حسینی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان اعضای هیات مدیره و آقای پرویز اشتریان ورنوسفادرانی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان مدیرعامل شرکت (خارج از اعضا) تا تاریخ ۱۳/۱۰/xxx۵ انتخاب شدند. کلیه اوراق بهادر و تعهد آور مانند چک سفته و برات با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره متفقا و همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. مکاتبات مربوط به امور جاری شرکت با امضای مدیرعامل بهمراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13123097
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ارتباطات آرین تل در تاریخ ۲۲/۸/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع شرکت: ارائه خدمات اپراتوری مجازی تلفن همراه، ارائه خدمات فنی و مهندسی در حوزه فناوری اطلاعات و مخابرات، هرگونه فعالیت بازرگانی در خصوص خرید و فروش توزیع واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، مشاوره اخذ و ارائه نمایندگی از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و بین المللی، ارائه خدمات و محصولات مرتبط با حوزه ارتباطات مخابرات و فناوری اطلاعات و راه کارهای مربوطه به صورت سخت افزاری و نرم افزاری غیرفرهنگی و غیرهنری در عرصه داخلی و بین المللی مستقلا و یا با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، طراحی و توسعه و پیاده سازی و تجاری سازی محصولات نوآورانه جدید در بستر شبکه‌های تلفن همراه و ثابت و خدمات خرید و فروش شارژ و کارت شارژ به اشخاص حقیقی و حقوقی، ایجاد شبکه فروش و توزیع و پس از فروش در داخل و خارج از کشور، انعقاد انواع قرارداد در راستای موضوعات مذکور، واردات خدمات و صادرات و تولید راهکارهای جامع شامل نرم افزارهای غیرفرهنگی و غیرهنری و سخت افزارهای مرتبط انجام کلیه امور اقتصادی مجاز بازرگانی و سرمایه گذاری در بخش‌های مرتبط با موضوع فعالیت شرکت، انجام مراودات بین المللی لازم در جهت تولید و توسعه راه کارهای جامع شامل نرم افزارهای غیرفرهنگی و سخت افزارهای مورد نیاز تاسیس شعبه یا نمایندگی در داخل و خارج کشور، اخذ هرگونه وام و اعتبار و تسهیلات از منابع داخلی و خارجی بانکی و موسسات مالی و داخلی و خارجی به صورت ارزی و ریالی و گشایش ال سی برای شرکت و شرکت در مناقصات دولتی و خصوصی بین المللی سرمایه گذاری و مشارکت در سهام شرکت‌ها و یا طرح‌های اقتصادی داخل وخارج از کشور با اولویت صنعت ارتباطات مخابرات و فن آوری اطلاعات با رعایت قوانین جاری کشور (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خ گاندی شمالی خیابان پانزدهم پلاک هفده طبقه اول کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxxxxx۰۰ ریالی که تعداد ۰ سهم بانام و xxx سهم آن بی نام می‌باشد که مبلغ xxxxxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx/۹ مورخ ۲/۶/xxx۵ نزد بانک پست بانک شعبه فردوسی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. اولین مدیران شرکت: آقای اکبر قهری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و عضو هئیت مدیره و به نمایندگی از شرکت آرین ماهواره به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ و آقای علی اصغر یامی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و به نمایندگی شرکت توسعه اقتصادی آرین به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ و آقای رضا رشیدی مهرآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و بنمایندگی شرکت فن آوری اطلاعات سپهر ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای مدیرعامل و یک عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو عضو هیئت مدیره با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل و یا هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت به شماره ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس اصلی و فرامرز بختیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌ها انتخاب شد ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13072667
آگهی تغییرات شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات و مواد شیمیایی صنایع پتروشیمی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۹۲۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۶۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی شریفی نیک نفس به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی ارومیه (سهامی عام) به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ به سمت رئیس هیأت مدیره. آقای اسماعیل نادری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت بازرگانی پتروشیمی (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۵۶ و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره. آقای علی اصغر یامی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ایران (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به سمت عضو هیأت مدیره. آقای غلامحسین آذر مهر به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی (سهامی عام) به شماره ثبت xxx۴۲ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ به سمت عضو هیأت مدیره. آقای جلیل سبحانی به شماره ملی xxxxxxxxx به نمایندگی از شرکت کالابازارایرانیان (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره انتخاب گردیدند. به موجب مواد اساسنامه شرکت، هیأت مدیره مصوب نمود کلیه اسناد و اوراق بهادر و تعهد آور و اسناد مالی شرکت از جمله: چک‌ها، سفته‌ها و سایر اوراق تجاری و غیره با امضای مدیرعامل یا رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضای هیأت مدیره با مهر شرکت معتبر بوده و سایر مکاتبات جاری و اداری شرکت با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب وی با امضای رئیس هیأت مدیره یا نائب رئیس هیأت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. حدود اختیارات مدیرعامل در چهار چوب مفاد اساسنامه شرکت تعیین و تنفیض شد. همچنین بخشی از اختیارات هیأت مدیره مشتبل بر بندهای ۱۷، ۱۶، ۱۴، ۱۴، ۱۳، ۱۲، ۱۱، ۹، ۸، ۷، ۵، ۲ ماده ۳۹ اساسنامه شرکت نیز به آقای جلیل سبحانی مدیرعامل تفویض گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13010184
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی پتروشیمی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۹۴۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۲۵۳۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد احتیاطی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت عمرانی سرمایه گذاری ایران (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ به سمت عضو و رئیس هیات مدیره. آقای رضا امیری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (سهامی عام) به شماره ثبت xxx۴۳ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ به سمت عضو و نائب رئیس هیات مدیره. آقای سیدابوالحسن سیدخاموشی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ایران (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به سمت عضو هیأت مدیره. آقای جمشید سبزکار به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی بین الملل به شماره ثبتی xxxxxx۴ (ثبت شده در خارج از کشور) به سمت عضو هیات مدیره. آقای مهدی شریفی نیک نفس به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت فراساحل بین المللی پتروبینا کیش (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۱ وشناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به سمت عضو هیات مدیره. آقای عیسی مشایخی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۴۷ وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به سمت عضو هیات مدیره. آقای علی اصغر یامی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت فراساحل ایران (سهامی خاص) شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت عضو هیات مدیره. آقای مهدی شریفی نیک نفس به شماره ملی xxxxxxxxx۹ عضو هیات مدیره بعنوان مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از جمله چکها، سفته‌ها و سایر اوراق تجارتی و غیره با امضای مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت معتبر بوده و سایر مکاتبات جاری و اداری شرکت با امضای مدیرعامل با مهر شرکت و در غیاب وی با امضای رئیس هیات مدیره یا نایب رئیس هیات مدیره با مهر شرکت معتبر میباشد. کلیه اختیارات مصرح در چارچوب مفاد ماده ۲۹ اساسنامه و بخشی از اختیارات هیات مدیره مندرج در ماده ۲۷ اساسنامه شرکت به شرح ذیل نیز به مدیرعامل شرکت تفویض گردید. ماده ۲۹ اساسنامه: مدیرعامل که بطور موظف و تمام وقت در شرکت انجام وظیفه می‌نماید، امور شرکت را طبق مفاد این اساسنامه و آئین نامه و مقررات مصوب مجمع عمومی و هیات مدیره اداره خواهد_نمود و مسئول اجرای تصمیمات متخذه از طرف مجمع و یا هیات مدیره خواهد_بود و برای این منظور دارای هرگونه اختیارات اجرائی اعم از اداری و مالی و فنی می‌باشد از جمله اختیارات زیر: استخدام، انتصاب، انفصال، ارتقاء، اعطای پاداش، اضافه حقوق و بطور کلی اخذ تصمیم درباره کلیه امور استخدامی و آموزشی کارکنان برطبق مقررات و آئین نامه‌های مربوطه. انجام کلیه عملیات اجرائی و اداری شرکت در حدود بودجه مصوب و برطبق آئین نامه‌ها و برنامه‌ها و سایر مقررات مربوطه. اخذ و پرداخت وجوه و باز کردن و بستن حساب ریالی و ارزی در بانک‌ها و مؤسسات مالی داخلی و خارجی و با رعایت اساسنامه و مقررات جاری کشور. نمایندگی شرکت در مقابل کلیه مراجع قضایی و کشوری و لشگری و مؤسسات و اشخاص اعم از ایرانی و خارجی با حق توکیل به غیر. ارجاع اختلافات و دعاوی شرکت به داوری و یا حل و فصل آنها از طریق سازش با رعایت قوانین و مقررات مربوطه. امضاء اسناد و مکاتبات و سایر اوراق مربوط به امور جاری شرکت. مدیرعامل می‌تواند به تشخیص خود تمام یا قسمتی از اختیارات اداری و اجرائی و مالی خود را موقتا به هریک از اعضاء هیات مدیره و رؤسای ادارات و شعب و نمایندگیها، شرکت‌های فرعی و یا سایر کارکنان واگذار نماید. تفویض اختیارات، کتبی و یا تصریح اختیاراتی که اعطا می‌شود انجام پذیر خواهد_بود. حدود اختیارات مالی مدیرعامل با تصویب هیات مدیره تعیین خواهد_شد. مفاد تفویضی از ماده ۲۷ اساسنامه: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. پیش بینی بودجه سالانه شرکت و ارائه آن به هیات مدیره. اتخاذ تصمیم اخذ و پرداخت وجوه و باز کردن و بستن حسابهای ریالی و ارزی در بانک‌ها و موسسات مالی داخلی و خارجی با رعایت مفاد اساسنامه شرکت و مقررات جاری کشور. اتخاذ تصمیم دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. اتخاذ تصمیم و صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. مذاکره، توافق و اختیار انعقاد هرنوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن درخصوص انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ اساسنامه شرکت و اموال منقول شرکت و یا مرتبط با موضوع اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ابقاعات با رعایت آئین نامه معاملات شرکت. اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره. به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها (در خصوص این بند مدیرعامل ملزم است مراتب را به اطلاع هیات مدیره برساند). اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع ازشرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و تعیین و گزینش داور منتخب، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ابداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل به غیر ولو کررا، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود شخص ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. تنظیم صورت‌های مالی سالانه شرکت و گزارش فعالیت هیات مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس شرکت. تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای شش ماهه و ارائه / بازرس و حسابرس شرکت. دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین و تنظیم دستور جلسه آن‌ها. پیشنهاد هر نوع اندوخته بجز اندوخته قانونی. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12961837
آگهی تغییرات شرکت صنایع سنجش انرژی بهینه سازان توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۶۴۴ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۴۸۹۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای علی اصغریامی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت تأمین آتیه کارکنان صنعت برق خراسان به عنوان رئیس هیأت مدیره - آقای پیمان آتشیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت هگزینگ الکتریکال به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره - آقای محسن حکاک صادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت صنایع نور ساخت اترک به عنوان عضو هیأت مدیره - آقای محمدحسین عقدائی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت صنایع تولید انرژی پاک آتیه به عنوان عضو هیأت مدیره - آقای محمدرضاحسن زاده به شماره ملی به نمایندگی از شرکت تولید برق راشد تربت حیدریه به عنوان عضو هیأت مدیره - آقای علیرضا جلالی طلب به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان مدیر عامل برای باقیمانده دوره تصدی هیئت مدیره تا تاریخ ۱۰/۴/xxx۶ انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل و یکی از اعضاء به همراه مهر شرکت معتبر میباشد ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12854523
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنایع پائین دستی پتروشیمی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۶۱۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۴۰۷۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید: آقای علی اصغر یامی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت خدمات اقتصادی افرند اعتماد (سهامی خاص) ثبت شده به شماره xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره؛ آقای محسن مزینانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت گروه اقتصاد سابین (سهامی خاص) ثبت شده به شماره xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به سمت عضو هیئت مدیره؛ آقای علی میرزابزرگ به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت خدمات مشاوره و تامین منابع مالی سابین (سهامی خاص) ثبت شده به شماره xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره خانم فائزه علائی رحمانی به شماره ملی xxxxxxxxx به نمایندگی از شرکت رفاه تجارت حافظ (سهامی خاص) ثبت شده به شماره xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به سمت عضو هیئت مدیره؛ آقای بهزاد پورقناد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت ژرف اندیشان امرداد (سهامی خاص) ثبت شده به شماره xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره یا در صورت عدم حضور مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. محل قانونی شرکت به تهران، میدان ونک، خیابان شهید خدامی، نبش پل کردستان، بن بست بوستان، پلاک ۱ طبقه سوم کدپستی xxxxxxxxx۴ تغییر یافت پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12753994
آگهی تغییراتصندوق پس انداز کارکنان رسمی راه اهن جمهوری اسلامی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۷۹۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۰۰۳۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای عباس پوربصیرکد ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل وآقای رحیم پیری کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس و عضو موظف هیئت مدیره و آقای سبحان نظری کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو موظف هیئت مدیره و آقایان علیرضا غلامی کد ملی xxxxxxxxx۱ و علی اصغر یامی کد ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان اعضاء غیر موظف هیئت مدیره انتخاب گردیدند - مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق بانکی و تعهد آور از قبیل چک، سفته و بروات با امضاء ثابت مدیرعامل و امضاء متغییر یکی از اعضای هیأت مدیره و در غیاب مدیر عامل امضاء مشترک دو نفر از اعضای هیأت مدیره نزد بانکهای عامل و اشخاص حقیقی و حقوقی همراه با مهر موسسه همچنین قراردادها و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا مقام مجاز از طرف وی همراه با مهر موسسه معتبر خواهدبود. - هیئت مدیره اختیارات موضوع ماده ۲۰ اساسنامه (باستثناء بندهای ۵، ۶، ۱۰، ۱۳، ۱۹، ۱۴) را به مدیرعامل تفویض نمود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12380376
آگهی تغییرات شرکت توسعه اقتصادی آرین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۹۹۳۳۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۴۶۶۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علیرضا علائی رحمانی شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت آریس پردازش آریا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ علیرضا طلوع کاشف پاکدل شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سهم یاسان بهداد (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ علی اصغریامی شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل به نمایندگی از شرکت آتیه پردازش آریس (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ مجتبی صمیمی شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت توسعه اقتصاد دماوند (سهامی خاص) شناسه ملی.xxxxxxxxx۷۱ محسن مزینانی شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و نمایندگی از شرکت فراساحل ایران (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک، سفته و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق و نامه های اداری و مکاتبات با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه به مهر شرکت معتبر می باشد. ـ با توجه به ماده ۴۲ اساسنامه شرکت اختیارات مدیرعامل در ۱۲ بند به شرح پیوست صورتجلسه تعیین گردید. با توجه به مفاد ماده ۴۲ اساسنامه شرکت توسعه اقتصادی آرین (سهامی عام) به شماره ثبتxxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹، هیأت مدیره در جلسه مورخ ۱۷/۰۵/xxx۴وظایف و اختیارات مدیرعامل را به شرح زیر تعیین نمود: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیة ادارات دولتی و غیر دولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی.نصب و عزل مأموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل، حقوق و دستمزد، پاداش، ترفیع، تنبیه و سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنان از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنان در چارچوب آئین نامه مصوب هیئت مدیره.پیش بینی و تنظیم بودجه سالانه و ارائه آن به هیئت مدیره جهت تصویب.افتتاح هر نوع حساب و استفاده ازآن به نام شرکت نزد بانک ها و مؤسسات قانونی دیگر.دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت.صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی.انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقالة آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیة عملیات و معاملات مذکور در مادة ۲ اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیۀ ایقاعات در چارچوب آئین نامه های مربوطه.اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معاملۀ کلیۀ حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیة امتیازات متصوره، به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها.اقامة هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیة اختیارات مورد نیاز در دادرسی ازآغاز تا اتمام، ازجمله حضوردرجلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعادة دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)؛اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن واخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امورمشابه دیگر، تنظیم صورت های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائة آن به بازرس و حسابرس، تنظیم صورت های مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و ارائة صورت های مالی ۶ ماهه به حسابرس بازرس،
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12354597
آگهی تغییرات شرکت طرح وتوسعه بندری خواجه نفس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۷۸۲۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۲/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ـ اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲سال به شرح ذیل تعیین و انتخاب گردیدند: ـ آقای خسرو بلوری به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت نخل بارانی پردیس بشناسه ملیxxxxxxxxx۰۲ ـ آقای حسن خسروجردی به شماره ملیxxxxxxxxx۵به نمایندگی شرکت فراساحل ایران بشناسه ملیxxxxxxxxx۶۹ ـ آقای محمدعلی مازندرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴به نمایندگی شرکت تجارت پایاطاها بشناسه ملیxxxxxxxxx۱۷ ـ خانم شهره یادگاری به شماره ملی xxxxxxxxx۳۹به نمایندگی شرکت توسعه مدیریت نیروگاهی ایرسا بشناسه ملیxxxxxxxxx۲۰ ـ آقای علی اصغر یامی به شماره ملیxxxxxxxxx۵به نمایندگی شرکت کالابازارایرانیان به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۶ ـ با رعایت ماده xxx قانون تجارت موسسه حسابرس و خدمات رهیافت و همکاران به شماره ثبتxxx وشناسه ملیxxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار ایران جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندر ترکمن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12354628
آگهی تغییرات شرکت طرح وتوسعه بندری خواجه نفس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۷۸۲۷۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای حسن خسروجردی به شماره ملیxxxxxxxxx۵به نمایندگی شرکت فراساحل ایران بشناسه ملیxxxxxxxxx۶۹ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ آقای خسرو بلوری به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت نخل بارانی پردیس بشناسه ملیxxxxxxxxx۰۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ـ آقای علی اصغر یامی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت کالا بازار ایرانیان بشناسه ملیxxxxxxxxx۹۶ به سمت عضو هیئت مدیره ـ آقای محمدعلی مازندرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴به نمایندگی شرکت تجارت پایاطاها بشناسه ملیxxxxxxxxx۱۷ به سمت مدیرعامل و عضوهیئت مدیره ـ خانم شهره یادگاری به شماره ملی xxxxxxxxx۳۹به نمایندگی شرکت تجارت پایاطاها بشناسه ملیxxxxxxxxx۱۷ به سمت عضو هیئت مدیره ـ شهره یادگاری به شماره ملی xxxxxxxxx۳۹به نمایندگی شرکت توسعه مدیریت نیروگاهی ایرسا بشناسه ملیxxxxxxxxx۲۰ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند که بر اساس مواد اساسنامه شرکت وظایف خود را انجام و کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای ثابت مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر وسایر نامه های عادی و اداری با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندر ترکمن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12248674
آگهی تغییرات شرکت گروه پترو شیمی سرمایه گذاری ایرانیان سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت۳۹۶۸۸۸ و‌شناسه‌ملی۱۰۳۲۰۴۶۶۱۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۱/xxx۳ و مجوز شمارهxxxxxx,xxx مورخ ۲۴/۳/xxx۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد :آقای مصطفی امید قائمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نماینده شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ بجای آقای عادل نژاد سلیم به شماره ملی xxxxxxxxx۶به عنوان رئیس هیات مدیره وآقای علی اصغر یامی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان نماینده شرکت آپادانا پترو بازرگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ بجای آقای حسن بیگی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هییت مدیره تعیین گردیدند
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1741230
آگهی تغییرات شرکت نخل بارانی پردیس سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۵۶۵۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۹۳۰۰۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره به شرح ذیل: ـ آقای سید علینقی سیدخاموشی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ آقای حسن خسروجردی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ـ آقای علی اصغر یامی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت کالا بازار ایرانیان ش م xxxxxxxxx۹۶ به سمت عضو هیئت مدیره ـ آقای خسرو بلوری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت فرا ساحل ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت عضو هیئت مدیره ومدیرعامل ـ آقای علی خسروجردی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات، قراردادها و عقود با امضاء ثابت مدیرعامل و به اتفاق رئیس هیئت مدیره و یا یکی از اعضاء هیئت مدیره و همراه با مهر شرکت و امضاء اوراق عادی و اداری با مدیرعامل و همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1617652
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی پتروشیمی سهامی‌خاص به شماره ثبت ۷۹۴۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۲۵۳۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید ابوالحسن سید خاموشی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت عمرانی سرمایه گذاری ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ به سمت رئیس هیأت مدیره و رضا امیری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۱ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و علیرضا علائی رحمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ به سمت عضو هیأت مدیره و جمشید سبزکار به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی بین الملل به شماره ثبت xxxxxx۴ در کشور انگلستان به سمت عضو هیأت مدیره و مصطفی طهرانی صفا به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت کالا بازار ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به سمت عضو هیأت مدیره و محمد حسین کاکویی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به سمت عضو هیأت مدیره و علی اصغر یامی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت فراساحل ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت عضو هیأت مدیره و مهدی شریفی نیک نفس به شماره ملی xxxxxxxxx۹ (خارج از هیأت مدیره) برای مدت ۲ سال بعنوان مدیرعامل و نصرت اله نظرطلب به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان دبیر هیأت مدیره تعیین گردیدند. امضای کلیه اسناد و اوراق تعهد آور از جمله چک ها،سفته هاو سایر اوراق تجارتی و غیره با امضای مدیرعامل یا رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضای هیأت مدیره با مهر شرکت معتبر بوده و سایر مکاتبات جاری و اداری شرکت با امضای مدیرعامل با مهر شرکت و در غیاب وی با امضای رئیس هیأت مدیره یا نایب رئیس هیأت مدیره با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1575784
آگهی تغییرات شرکت اندیشه تجارت حافظ سهامی‌خاص به شماره ثبت ۴۳۱۴۲۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۳۰۸۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت توسعه اقتصادی آرین ش ملی xxxxxxxxx۶۹ به نمایندگی آقای علی اصغر یامی به ش ملی xxxxxxxxx۵ و شرکت رفاه تجارت حافظ ش ملی xxxxxxxxx۷۹ به نمایندگی آقای هومان کتال محسنی به ش ملی xxxxxxxxx۸ و شرکت آریس پردازش آریا ش ملی xxxxxxxxx۷۱ به نمایندگی خانم فریبا گرشاسبی به ش ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1575785
آگهی تغییرات شرکت اندیشه تجارت حافظ سهامی‌خاص به شماره ثبت ۴۳۱۴۲۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۳۰۸۷۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید: آقای علی اصغر یامی به ش ملی xxxxxxxxx۵به سمت رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت توسعه اقتصادی آرین به ش ملی xxxxxxxxx۶۹آقای هومان کتال محسنی به ش ملی xxxxxxxxx۸به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت رفاه تجارت حافظ به ش ملی xxxxxxxxx۷۹خانم فریبا گرشاسبی به ش ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت آریس پردازش آریا به ش ملی xxxxxxxxx۷۱ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیر عامل و یا هریک از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبراست. با توجه به ماده ۴۰ اساسنامه شرکت و ماده xxx لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت اختیارات مدیر عامل به شرح ذیل تعیین گردید: الف: نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی. ب: نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها.پ: دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهر و متفرعات.ت: اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش فرجام مصالحه، تعیین وکیل سازش ادعای جعل نسبت به سند طرف استرداد سند تعیین داور با اختیار صلح و به طور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با حق توکیل و وکیل در توکیل ولو کراراً تعیین مصدق و کارشناس اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملاً قاطع دعوی باشد دعوی خسارت استرداد دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب اجرائی و اخذ محکوم چه در دادگاه و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد. ث: تعیین میزان استهلاک ها. ج: تنظیم خلاصه صورت دارائی و قروض شرکت هر شش ماه یک بار و دادن آن به بازرس شرکت. چ: تنظیم صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد سود و زیان شرکت طبق ماده xxx لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت. نشانی مرکز اصلی شرکت به تهران: خیابان گاندی، خیابان پانزدهم، پلاک ۱۷ کدپستی xxxxxxxxx۱ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1552872
آگهی تاسیس
شرکت سهامی خاص هواپیمایی سپاهان پرواز ایرانیان در تاریخ ۱۵/۰۴/xxx۳ شماره ثبت xxx۵۷ شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد.
موضوع شرکت:
انجام عملیات حمل و نقل هوایی غیرنظامی بار و مسافر بصورت پروازهای برنامه ریزی شده و دربستی با انواع هواپیماهای تجاری و هندلینگ زمینی و فنی هواپیما و مسافر و بار، جابجایی مسافر در فرودگاه های داخل و خارج از کشور و ارائه خدمات اشاره شده به سایر ایرلاین های درخواست کننده براساس قرارداد و برابر قوانین و مقررات سازمان هواپیمای کشوری، خرید، فروش، اجاره و اجاره به شرط تملیک هواپیمای مسافری و باری، موتور و متعلقات سیستم رانش هواپیما قطعات یدکی، مواد مصرفی وسایل و تجهیزات پشتیبانی زمینی و فرودگاهی، ماشین های سوخت رسان، آتشنشانی و اطفا حریق و سایر ملزومات یک شرکت هواپیمایی بار و مسافر، ایجاد و احداث تاسیسات کارگاهی، ستادی و ایجاد توانمندی های لازم برای انجام تعمیرات و نگهداری قطعات و مجموعه های هوایی و تعمیرات اساسی وسایل پرنده، موتور و متعلقات وسایل پشتیبانی زمینی، برگزاری کلیه دوره های آموزشی مشاغل فنی پشتیبانی و عملیاتی و ستادی مورد نیاز شرکت های هواپیمایی، اعطای رسمی نمایندگی خدمات فروش بلیط بار و مسافر به اشخاص حقیقی و حقوقی و راه اندازی سیستم فروش الکترونیکی بلیط، سرمایه گذاری و مشارکت با سایر موسسات و شرکت های داخلی و خارجی به منظور گسترش فعالیت های هواپیمایی انجام سرمایه گذاری و اخذ تسهیلات بانکی از موسسات مالی و بانک های داخلی و خارجی در جهت فعالیت های هواپیمایی. ثبت موضوع فوق به منزله اخذ و صدور پروانه نمی باشد پس از کسب مجوز از مراجع ذیصلاح
مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود
مرکز اصلی شرکت:
اصفهان اتوبان کاوه خیابان دکتر غرضی نبش بن بست آفتاب کدپستی xxxxxxxxx۸
سرمایه شرکت:
مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxx۰ سهم xxxxxx۰ ریالی که تعداد xxx۰ سهم با نام می باشد که مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۹۰ مورخ ۵/۲/۹۳ نزد باک سپه شعبه هسا شاهین شهر پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
اولین مدیران شرکت:
شرکت پادیکو (سرمایه گذاری گسترش هوانوردی پارس) شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ با نمایندگی عباس فلاح کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رییس هیئت مدیره، برزو بزن بیرانوند کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، مرتضی خراسانزاده کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت مدیره، حسین امیرحسینی کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره، علی اصغر یامی کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیئت مدیره، پرویز اشتریان ورنوسفادرانی کد ملی xxxxxxxxx۷ (خارج از اعضای هیئت مدیره)بسمت مدیرعامل بمدت دو سال انتخاب گردیدند.
دارندگان حق امضا:
کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات باامضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل باامضا دو تن از اعضای هیئت مدیره و نامه های عادی و اداری باامضا مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است.
اختیارات مدیرعامل: هیئت مدیره اختیارات خود را به جز بندهای ۳۹/۲ و ۳۹/۳ و ۳۹/۶ اساسنامه و صلح و سازش را به مدیرعامل تفویض می گردد.
بازرس اصلی و علی البدل:
موسسه رهیافت بشماره ملی xxxxxxxxx۶۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای مجید صفاتی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
روزنامه دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۹ رییس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1234040
آگهی تغییرات شرکت توسعه اقتصادی آرین سهامی عام ‌به‌ شماره ثبت ۳۹۹۳۳۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۴۶۶۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۸/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران خیابان ولیعصر پایین تر از پارک ساعی پلاک xxx۴ برج سرو ساعی واحد xxx۶ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.
آقای علیرضا علائی رحمانی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت آریس پردازش آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ و آقای علیرضا طلوع کاشف پاکدل به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سهم یاسان بهداد به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ و آقای علی اصغر یامی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل به نمایندگی از شرکت لفاف های چند لایه آرمن آپادانا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ و آقای مجتبی صمیمی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و توسعه تجارت بین الملل دماوند به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ و آقای غلامحسن اصغرزاده زعفرانی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت آتیه پردازش آریس و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰.
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت اعم از چک و سفته و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق و نامه های اداری و مکاتبات با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 683960
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی پتروشیمیسهامی خاص ‌به شماره ثبت۷۹۴۵۶و شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۴۲۵۳۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۹/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به ش ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هشیار بهمند به ش ملی xxxxxxxxx۴۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت عمران سرمایه گذاری ایران به ش م xxxxxxxxx۷۷ به نمایندگی سیدابوالحسن سیدخاموشی به ک م xxxxxxxxx۰ شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به ش م xxxxxxxxx۰۱ به نمایندگی جمشید سبزکار به ک م xxxxxxxxx۱ شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی به ک م xxxxxxxxx۴۰ به نمایندگی نادر قربانی به ک م xxxxxxxxx۴ و شرکت ان پی سی اینترنشنال پتروشیمی بین المللی به نمایندگی حمید دادپو به ک م xxxxxxxxx۹ شرکت سرمایه گذاری ایران به ش م xxxxxxxxx۱۲ به نمایندگی عباس صمیمی به ک م xxxxxxxxx۵ شرکت کالا بازار ایرانیان به ش م xxxxxxxxx۹۶ به نمایندگی علیرضا علائی رحمانی به ک م xxxxxxxxx۸ و شرکت فرا ساحل ایران به ش م xxxxxxxxx۶۹ به نمایندگی علی اصغر یامی به ک م xxxxxxxxx۵ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱/۹۱ عباس صمیمی به سمت رئیس هیئت مدیره و علیرضا علائی رحمانی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مصطفی طهرانی صفا (خارج از اعضاء) به سمت مدیرعامل و نصرت اله نظرطلب به ک م xxxxxxxxx۵ به سمت دبیر تعیین گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 570688
آگهی تصمیمات شرکت پرشیا فاوا گسترش سهامی خاص بشماره ثبت ۲۰۶۵۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۸۱۳۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۱/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: مرکز گسترش فناوری اطلاعات به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به نمایندگی احمد شفیعی به کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت مشاورین گسترش الکترونیک ایماء به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ به نمایندگی مهدی جعفریاوزمچلویی به کدملی xxxxxxxxx۲ و عـلیرضا بزرگمـهری به کدملی xxxxxxxxx۵ و سوده شهروزی به کدملی xxxxxxxxx۷ و شرکت تعاونی خدمات فنی مهندسی ماد فناور فارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ به نمایندگی علیاصغر یامی به کدملی xxxxxxxxx۵ـ بموجب صـورتجلـسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۰/۹۰ علیاصغر یامی بسـمت رئیس هیئت مدیره، سوده شهروزی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، علیرضا بزرگمهری بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضـاء مدیرعامل همـراه با رئیس هیئـتمدیره متـفقا هـمراه با مـهر شـرکت و در صـورت عـدم حضور هر یک با امـضا دو عــضو هیئـتمدیره مـتفـقا هـمراه بـا مـهر شـرکت معـتبر میبـاشـد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10190946
آگهی تغییرات شرکت خدمات بیمه‌ای آسمان آرام پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۲۳۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۳۴۷۴۴
باستناد صورتجلسه هیئت‎مدیره مورخ ۲۱/۱۰/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت‎مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای علی‎اصغر یامی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیئت‎مدیره و آقای اکبر رفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت‎مدیره و شرکت گسترش هوانوردی پارس سهامی خاص با نمایندگی آقای عباس فلاح به سمت رئیس هیئت‎مدیره و آقای اکبر رفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل. در تاریخ ۱/۱۲/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 482096

آگهی تغییرات شرکت خدمات بیمه ای آسمان آرام پارس
سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‎العاده مورخ ۲۰/۱۰/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ اعضاء هیئت‎مدیره تا تاریخ ۷/۱۰/xxx۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علی‎اصغر یامی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای اکبر رفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و شرکت گسترش هوانوردی پارس سهامی خاص با نمایندگی آقای عباس فلاح تا تاریخ ۷/۱۰/xxx۱
در تاریخ ۱/۱۲/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 482097

آگهی تغییرات شرکت خدمات بیمه ای آسمان آرام پارس
سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴
باستناد صورتجلسه هیئت‎مدیره مورخ ۲۱/۱۰/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ سمت اعضاء هیئت‎مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای علی‎اصغر یامی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیئت‎مدیره و آقای اکبر رفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت‎مدیره و شرکت گسترش هوانوردی پارس سهامی خاص با نمایندگی آقای عباس فلاح به سمت رئیس هیئت‎مدیره و آقای اکبر رفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل.
در تاریخ ۱/۱۲/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10352777
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری گسترش هوانوردی پارس سهامی خاص بشماره ثبت ۳۸۲۷۸۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۱۲۷۴۷
باستناد صورتجلسه هیئت‎مدیره مورخ ۶/۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت‎مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: آقای منوچهر منطقی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت‎مدیره و آقای عباس فلاح بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نائب رئیس هیئت‎مدیره و آقای علی‎اصغر یامی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیئت‎مدیره و آقای سید محمد میرباقری بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو هیئت‎مدیره و آقای مهرداد کارگری بشماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت‎مدیره و آقای عباس فلاح به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل. ۲ اختیارات هیئت‎مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. در تاریخ ۸/۵/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10274844
آگهی تاسیس شرکت خدمات بیمه‎ای آسمان آرام پارس سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۷/۱۰/xxx۹ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۷/۱۰/xxx۹ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‎های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‎شود: ۱ موضوع شرکت: اخذ نمایندگی از شرکت بیمه کوثر و عرضه خدمات بیمه‎ای با رعایت قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‎گری مصوبات شورایعالی بیمه و مفاد قرارداد نمایندگی بیمه. ۲ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ مرکز اصلی شرکت: ۱ ۳ استان تهران شهر تهران بزرگراه تهران کرج کیلومتر ۳ جاده مخصوص خ صنایع هوایی جنب مجتمع ورزشی کدپستی xxxxxxxxx۴. ۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx ریال منقسم به پنجاه هزار سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد پنجاه هزار سهم با نام می‎باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۹/۹/xxx۹ نزد بانک ملت شعبه کوثر شهرک اکباتان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‎باشد. ۵ مدیران شرکت: ۱ ۵ آقای ناصر بیک‎زاده‎مرزبانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره. ۲ ۵ آقای علی‎اصغر یامی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت‎مدیره. ۳ ۵ آقای اکبر رفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت‎مدیره. ۴ ۵ آقای اکبر رفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیر عامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ دارندگان حق امضاء: اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور مانند چک سفته و بروات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‎مدیره با مهر شرکت دارای اعتباری است مدارک و اسناد یاد شده در نبود مدیرعامل با امضاء دو تن از اعضاء هیئت‎مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و دیگر نامه‎ها تنها با امضاء مدیرعامل اعتبار خواهند_داشت. ۷ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ بازرس اصلی و علی‎البدل: ۱ ۸ موسسه حسابرسی رهیبن به عنوان بازرس اصلی ۲ ۸ آقای حسین شیخ‎سفلی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی‎البدل اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10709247
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی پتروشیمی سهامی خاص ‌به شماره ثبت۷۹۴۵۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۴۲۵۳۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۸/۱/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۹/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به ش ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هشیار بهمند به ش ملی xxxxxxxxx۴۶ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت عمران سرمایه‌گذاری ایران به ش م xxxxxxxxx۷۷ به نمایندگی سیدابوالحسن سیدخاموشی به ک م xxxxxxxxx۰ شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به ش م xxxxxxxxx۰۱ به نمایندگی جمشید سبزکار به ک م xxxxxxxxx۱ شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی به ک م xxxxxxxxx۴۰ به نمایندگی نادر قربانی به ک م xxxxxxxxx۴ و شرکت ان پی سی اینترنشنال پتروشیمی بین‌المللی به نمایندگی حمید دادپو به ک م xxxxxxxxx۹ شرکت سرمایه‌گذاری ایران به ش م xxxxxxxxx۱۲ به نمایندگی عباس صمیمی به ک م xxxxxxxxx۵ شرکت کالا بازار ایرانیان به ش م xxxxxxxxx۹۶ به نمایندگی علیرضا علائی‌رحمانی به ک م xxxxxxxxx۸ و شرکت فرا ساحل ایران به ش م xxxxxxxxx۶۹ به نمایندگی علی اصغر یامی به ک م xxxxxxxxx۵ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۸/۱/۹۱ عباس صمیمی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و علیرضا علائی‌رحمانی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مصطفی طهرانی‌صفا (خارج از اعضاء) به سمت مدیرعامل و نصرت‌اله نظرطلب به ک م xxxxxxxxx۵ به سمت دبیر تعیین گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11124125
آگهی تغییرات شرکت خدمات بیمه ای آسمان آرام پارس سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۲۳۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۳۴۷۴۴
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‎العاده مورخ ۲۰/۱۰/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ اعضاء هیئت‎مدیره تا تاریخ ۷/۱۰/xxx۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علی‎اصغر یامی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای اکبر رفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و شرکت گسترش هوانوردی پارس سهامی خاص با نمایندگی آقای عباس فلاح تا تاریخ ۷/۱۰/xxx۱

در تاریخ ۱/۱۲/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11189723
آگهی تصمیمات شرکت پرشیا فاوا گسترش سهامی خاص بشماره ثبت ۲۰۶۵۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۸۱۳۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۷/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۱/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: مرکز گسترش فناوری اطلاعات به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به نمایندگی احمد شفیعی به کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت مشاورین گسترش الکترونیک ایماء به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ به نمایندگی مهدی جعفری?اوزمچلویی به کدملی xxxxxxxxx۲ و عـلیرضا بزرگمـهری به کدملی xxxxxxxxx۵ و سوده شهروزی به کدملی xxxxxxxxx۷ و شرکت تعاونی خدمات فنی مهندسی ماد فناور فارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ به نمایندگی علی?اصغر یامی به کدملی xxxxxxxxx۵ـ بموجب صـورتجلـسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۸/۱۰/۹۰ علی?اصغر یامی بسـمت رئیس هیئت‌مدیره، سوده شهروزی بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره، علیرضا بزرگمهری بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضـاء مدیرعامل همـراه با رئیس هیئـت?مدیره متـفقا هـمراه با مـهر شـرکت و در صـورت عـدم حضور هر یک با امـضا دو عــضو هیئـت?مدیره مـتفـقا هـمراه بـا مـهر شـرکت معـتبر میبـاشـد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11280477
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری گسترش هوانوردی پارس سهامی خاص بشماره ثبت ۳۸۲۷۸۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۱۲۷۴۷
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۶/۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ اعضاء هیئت‎مدیره تا تاریخ ۱۶/۵/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای منوچهر منطقی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای عباس فلاح به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای علی‎اصغر یامی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای سید محمد میرباقری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای مهرداد کارگری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ تا تاریخ ۱۶/۵/xxx۲

در تاریخ ۸/۵/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات