احمد تنهائی

آقای احمد تنهائی

کد ملی 425098xxxx
گراف ارتباطات
8
شرکت‌ها
19
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14767317
آگهی تغییرات شرکت مهندسی انرژی صنعت پاریز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۴۵۳۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۶۸۵۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به پایان اسفندماه xxx۷ مورد تصویب مجمع قرارگرفت. آقای احمد تنهائی با کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس اصلی و خانم مریم قربانی فردهیر با کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14508846
آگهی تغییرات شرکت پایدار ایده قرن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۰۷۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۷۹۵۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای احمد تنهایی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و آقای محسن غلام پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب شدند . آقای غلامرضا خلف به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و آقای حجت اله چابک به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای آریا خلف به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند . کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و برات و قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل ( آقای غلامرضا خلف ) همراه با مهر شرکت معتبر است . روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14252964
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق سبز منجیل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۷۸ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۱۱۶۷۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای احمد حقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶به نمایندگی از شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ طی حکم شماره xxx۹ مورخ ۲۸/۵/xxx۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره. وآقای بابک محمودی درویشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت مولد نیروگاهی هریس (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ طی حکم شماره xxx۹/۹۷,xxx مورخ ۲۸/۵/xxx۷ به سمت رئیس هیات مدیره. و آقای محمد تقی بابایی به شماره ملی xxxxxxxxx۶به نمایندگی از شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ طی حکم شماره xxx۴/۹۷ مورخ ۲۹/۵/xxx۷ به سمت نایب رئیس هیات مدیره. وآقای امیر باقری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت توسعه گوهران امید (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ طی حکم شماره xxx۴/۹۷ مورخ ۲۸/۵/xxx۷ به سمت عضو هیات مدیره. و آقای احمد تنهائی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت گهر انرژی سیرجان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴طی حکم شماره xxx/xxx/۹۷ مورخ ۲۹/۵/۹۷ به سمت عضو هیات مدیره. انتخاب گردیدند. ۲ ـ دارندگان حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار، بانکی و تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیات مدیره و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رودبار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14185164
آگهی تغییرات شرکت لیا نیرو آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۵۴۰۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۱۲۴۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علیرضا نیک سیر با کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس اصلی و رهام رحمانی با کدملی xxxxxxxxx۲بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. فردین پیرایش با کدملی xxxxxxxxx۳ و علیرضا نیک سیر با کدملی xxxxxxxxx۷ و احمد تنهائی با کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. تراز نامه و حساب سودو زیان سال مالی ۹۶ به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14185167
آگهی تغییرات شرکت مهندسی انرژی صنعت پاریز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۴۵۳۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۶۸۵۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علیرضا نیک سیر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ ـ محمد پورعبدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ ـ نوبهار کاظمی اسکی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. احمد تنهائی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی و مریم قربانی فردهیر به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال xxx۶ به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13858043
آگهی تغییرات شرکت لیا نیرو آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۵۴۰۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۱۲۴۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فردین پیرایش با کدملی xxxxxxxxx۳ و آقای علیرضا نیک سیر با کدملی xxxxxxxxx۷ و آقای احمد تنهائی با کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. خانم نوبهار کاظمی اسکی با کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس اصلی و آقای رهام رحمانی با کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13858057
آگهی تغییرات شرکت لیا نیرو آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۵۴۰۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۱۲۴۷۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فردین پیرایش با کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت رئیس هیات مدیره و آقای علیرضا نیک سیر با کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو هیات مدیره و آقای احمد تنهائی با کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره انتخاب شدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت ازقبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی و هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره متفقا " و همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13670088
آگهی تغییرات شرکت مهندسی انرژی صنعت پاریز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۴۵۳۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۶۸۵۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۵ مورد تصویب مجمع قرارگرفت. آقای احمد تنهائی با کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس اصلی و خانم مریم قربانی فردهیر با کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علیرضا نیک سیر مدیرعامل شرکت با کدملی xxxxxxxxx۷ و آقای محمد پورعبدی با کدملی xxxxxxxxx۶ و خانم نوبهار کاظمی اسکی با کدملی xxxxxxxxx۸. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13612329
آگهی تغییرات شرکت لیا نیرو آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۵۴۰۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۱۲۴۷۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: - آقای فردین پیرایش با کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو و رئیس هیات مدیره و خانم نوبهار کاظمی اسکی با کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیات مدیره و آقای احمد تنهائی با کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت مدیرعامل و عضو و نایب رئیس هیات مدیره انتخاب شدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت ازقبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی و هرگونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره متفقا " و همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13590647
آگهی تغییرات شرکت لیا نیرو آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۵۴۰۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۱۲۴۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به پایان اسفندماه xxx۵ مورد تصویب قرارگرفت. آقای علیرضا نیک سیر با کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس اصلی و آقای رهام رحمانی با کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. آقای فردین پیرایش با کدملی xxxxxxxxx۳ و خانم نوبهار کاظمی اسکی با کدملی xxxxxxxxx۸ و آقای احمد تنهائی با کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13036347
آگهی تغییرات شرکت مهندسی انرژی صنعت پاریز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۴۵۳۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۶۸۵۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به پایان اسفندماه xxx۴ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. احمد تنهایی با کد ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و خانم مریم قربانی فردهیر با کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند آقای علیرضا نیک سیر با کدملی xxxxxxxxx۷ و آقای محمد پورعبدی با کدملی xxxxxxxxx۶ و خانم نوبهار کاظمی اسکی با کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12918807
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص لیا نیرو آسیا درتاریخ ۲۹/۰۴/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام کلیه امور مربوط به تحقیقات، مطالعات فنی و مالی، مشاوره، مهندسی، طراحی، مرور طراحی، مدیریت طرح، برنامه ریزی، کنترل و مدیریت پروژه، بهینه سازی، ساخت، نصب، اجرا، احداث، سرمایه گذاری، پیمانکاری، ایجاد کارخانه ساخت تجهیزات، آزمایش و راه اندازی، بهره برداری، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، خرید و فروش، بازرگانی و هر گونه عملیات تجاری، صادرات و واردات، اخذ تسهیلات از منابع داخلی و خارجی، اخذ نمایندگی سایر شرکتهای داخلی و خارجی، مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی، انتقال تکنولوژی و تاسیس دفاتر و نمایندگی در داخل و خارج از کشور در زمینه‌های: برق، آب، انواع انرژی و حامل‌های انرژی، سواپ انرژی و حامل‌های انرژی، طرحهای نفت و گاز، پتروشیمی، انواع نیروگاه‌ها (حرارتی، گازی، سیکل ترکیبی، اتمی، تجدیدپذیر، آبی و غیره)، پستهای برق، شبکه‌های انتقال و توزیع برق، خطوط لوله نفت، گاز و آب، واحدهای آب شیرین کن، مولدهای مقیاس کوچک تولید برق، واحدهای تولید برق و بخار، شبکه‌های آب و طرح‌های آب رسانی، سدسازی، تصفیه خانه‌های آب و فاضلاب، طرح‌های صنعتی، معدنی، فلزات و فرآوری فلزات در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران - میدان آرژانتین - خیابان الوند - کوچه آفرین - شماره ۱۱ - واحد شماره ۱ - کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxx۰ سهم xxx۰۰ ریالی با نام که مبلغ xxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/۹۵/xxx۵ مورخ ۸/۴/۹۵ نزد بانک اینده شعبه الوند پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: مریم قربانی فردهیر به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره، احمد تنهائی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره، و خانم نوبهار کاظمی اسکی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت به امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره متفقا و همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای احمد تنهائی به سمت مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه روزنامه کثیر الانتشار ابتکار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید بازرس اصلی و علی البدل: آقای علیرضا نیک سیر شماره ملی xxxxxxxxx۷ به شماره ملی به عنوان بازرس اصلی. آقای رهام رحمانی شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل. برای مدت یک سال انتخاب گردیدند (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد) پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12758976
آگهی تغییرات شرکت شهر آرا اثر شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۷۹۵۸۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۸۶۵۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدرضا عظیمی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و عضو و رئیس هیئت مدیره (احدی از شرکاء) آقای بابک عظیمی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره (احدی از شرکاء) زینب کیا متین به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکاء) فاطمه یحیائی مویدبه کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکاء) آزیتا مدحی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکاء) حمیدرضا جهان پناه به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکاء) بهاء الدین وحدت شعار کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکاء) سیدمحمدطاهرملک کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکاء) خاطره رضوانی کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکاء) بیژن شفیعی کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکاء) سعیدمرزآبادی کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکاء) حمیدرضا طلاچیان کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکاء) محمدصادقی کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکاء) احمدتنهائی کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکاء) برای مدت نامحدود انتخاب شدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1485828
آگهی تغییرات شرکت شقایق برج خلیج فارس سهامی خاص شماره ثبت ۵۹۰۱ شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۷۷۴۳۰
بموجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخه ۴/۸/۹۲ شرکت مذکور که در محل قانونی شرکت تشکیل گردیده و در تاریخ ۱۶/۸/۹۲ به این اداره واصل گردید تغییرات ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ احمد تنهائی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و حسن واعظ به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و حمید قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
۲ـ دانیال پوردیان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی و عبدالرحیم صفرپور به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
۳ـ مدیران و دارندگان حق امضاء: احمد تنهائی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و حسن واعظ به سمت رئیس هیئت مدیره و حمید قاسمی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند و حق امضاء کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته و برات و نامه های عادی با امضاء حسن واعظ (رئیس هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxx۵ کفیل ثبت یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 604163
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور نوآوران هنر ساختمان با مسئولیت محدود ‌به‌ شماره ثبت ۲۷۹۷۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۲۳۶۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۵/۰۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ ماده ۱۴ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید.
۲ـ اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای محمدرضا شیخ الاسلامی و آقای حسین افلاطونیان و آقای سعید صمدی و آقای کامران صدریه و آقای مهران خوش رو به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای علی جعفری ساروقی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای سیروس پاداشی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای احمد تنهائی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای فریبرز افخمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای جمشید نعیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای علی صدیقی انارکی به شماره ملی xxxxxxxxx۰.
۳ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای محمدرضا شیخ الاسلامی به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مهران خوش رو به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حسین افلاطونیان به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علی جعفری ساروقی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سیروس پاداشی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سعید صمدی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای کامران صدریه به سمت عضو هیئت مدیره و آقای احمد تنهائی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای فریبرز افخمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای جمشید نعیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علی صدیقی انارکی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای جمشید نعیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیر عامل.
۴ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها عقود اسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت و نامه ها و اوراق عادی و اداری با امضائ مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد
در تاریخ ۰۲/۳/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10775778
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور نوآوران هنر ساختمان بامسئولیت محدود ‌به‌ شماره ثبت ۲۷۹۷۸۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۲۳۶۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۵/۱۱/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ ماده ۱۴ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای محمدرضا شیخ‌الاسلامی و آقای حسین افلاطونیان و آقای سعید صمدی و آقای کامران صدریه و آقای علی جعفری‌ساروقی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای سیروس پاداشی‌فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای احمد تنهائی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای فریبرز افخمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای جمشید نعیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷.

۳ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای محمدرضا شیخ‌الاسلامی به سمت رئیس‌ هیئت‌مدیره و آقای حسین افلاطونیان به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای علی جعفری‌ساروقی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای سیروس پاداشی‌فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای سعید صمدی به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای کامران صدریه به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای احمد تنهائی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای فریبرز افخمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای جمشید نعیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای جمشید نعیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیر‌عامل.

۴ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها عقود اسلامی با امضای رئیس هیئت‌مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت و نامه‌ها و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ ۱۲/۱۱/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10883057
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور نوآوران هنر ساختمان با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۲۷۹۷۸۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۲۳۶۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱/۸/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ ماده ۱۴ اساسنامه به شرح صورتجلسه اصلاح گردید.

۲ـ. اعضاء هیئت‌مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای محمدرضا شیخ‌الاسلامی و آقای حسین افلاطونیان و آقای سعید صمدی و آقای کامران صدریه و آقای مهران خوش‌رو به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای علی جعفری‌ساروقی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای سیروس پاداشی‌فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای عبدالرضا نجاریان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای احمد تنهائی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای فریبرز افخمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای جمشید نعیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای علی صدیقی‌انارکی به شماره ملی xxxxxxxxx۰

۳ـ. سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای محمدرضا شیخ‌الاسلامی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای مهران خوش‌رو به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای حسین افلاطونیان به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای علی جعفری‌ساروقی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای سیروس پاداشی‌فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای سعید صمدی به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای عبدالرضا نجاریان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای کامران صدریه به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای احمد تنهائی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای فریبرز افخمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای جمشید نعیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای علی صدیقی‌انارکی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت‌مدیره و و آقای جمشید نعیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل.

۴ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقود اسلامی با امضای رئیس هیئت‌مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت و نامه‌ها و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ ۱۰/۸/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11440262
آگهی تاسیس شرکت مهندسی برم سبز پیشگامان سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۱/۱۰/xxx۹ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۱/۱۰/xxx۹ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‎های‎ رسمی و کثیرالانتشار جمهوری اسلامی آگهی می‎شود:

۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه خدمات مطالعاتی، مشاوره، طراحی مهندسی و احداث انواع تجهیزات و سیستمهای صنعتی و کامپیوتری سخت‎افزار کامپیوتری، خرید و فروش و صادرات و واردات انجام کلیه خدمات عمرانی، راهسازی و ساختمانی اخذ نمایندگی از شرکتهای معتبر داخلی و خارجی و هرگونه عملیات تجاری و بازرگانی مربوط به تجهیزات و سیستمهای صنعتی و سخت‎افزار کامپیوتری مبادرت به هرگونه فعالیت بازرگانی، کامپیوتری و سخت‎افزار، صنعتی و تولیدی در جهت تحقق موارد مربوطه. مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی به منظور پیشبرد موضوع شرکت سرمایه‎گذاری در اجرای موارد فوق و فعالیتهای وابسته.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران خ ظفر خ فرید افشار بلوار آرش خ دلیری ک خرمی پ ۴ واحد ۳ ـ کدپستی xxxxxxxxx۴.

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۳۰ ریال منقسم به یک هزار سهم xxx/۳۰ ریالی که تعداد یک هزار سهم با نام می‎باشد که مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۴ مورخ ۳۰/۹/xxx۹ نزد بانک ملت شعبه داودیه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‎باشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ ـ آقای احمد تنهائی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲ـ۵ ـ آقای محمدرضا ابراهیمی‎فینی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت‎مدیره.

۳ـ۵ ـ آقای سیدداود حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت‎مدیره.

۴ـ۵ ـ آقای سیدداود حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیر عامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت‎مدیره متفقا و با مهر شرکت و سایر نامه‎های اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‎باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:

۱ـ۸ ـ آقای غلامرضا خلف به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ۸ ـ آقای میثاق محرابی‎کالی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی‎‎البدل

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11758673
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور نوآوران هنر ساختمان با مسئولیت محدود ‌به‌ شماره ثبت ۲۷۹۷۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۲۳۶۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۵/۰۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ ماده ۱۴ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای محمدرضا شیخ‌الاسلامی و آقای حسین افلاطونیان و آقای سعید صمدی و آقای کامران صدریه و آقای مهران خوش‌رو به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای علی جعفری‌ساروقی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای سیروس پاداشی‌فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای احمد تنهائی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای فریبرز افخمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای جمشید نعیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای علی صدیقی‌انارکی به شماره ملی xxxxxxxxx۰.

۳ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای محمدرضا شیخ‌الاسلامی به سمت رئیس‌ هیئت‌مدیره و آقای مهران خوش‌رو به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای حسین افلاطونیان به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای علی جعفری‌ساروقی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای سیروس پاداشی‌فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای سعید صمدی به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای کامران صدریه به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای احمد تنهائی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای فریبرز افخمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای جمشید نعیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای علی صدیقی‌انارکی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای جمشید نعیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیر‌عامل.

۴ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها عقود اسلامی با امضای رئیس هیئت‌مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت و نامه‌ها و اوراق عادی و اداری با امضائ مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد

در تاریخ ۰۲/۳/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات