فاطمه کریمی

خانم فاطمه کریمی

کد ملی 422022xxxx
گراف ارتباطات
46
شرکت‌ها
59
آگهی‌ها

شرکت های فاطمه کریمی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که فاطمه کریمی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
تلاش گران زیبا نما
تلاش گران زیبا نما
بازرس اصلی
افق نمای چهار فصل
افق نمای چهار فصل
بازرس علی‌البدل
آباد اندیش آشیان گستر
آباد اندیش آشیان گستر
بازرس اصلی
محبوب سازه دنا
محبوب سازه دنا
بازرس اصلی
طراح برج زاگرس
طراح برج زاگرس
رییس هییت مدیره
راه و ساختمان و تاسیسات وحدت روستا یاسوج
راه و ساختمان و تاسیسات وحدت روستا یاسوج
بازرس علی‌البدل
زیبا سازان دهقان
زیبا سازان دهقان
بازرس علی‌البدل
اتحاد پویا امیر
اتحاد پویا امیر
آسمان بنا افق
آسمان بنا افق
بازرس اصلی
آریا دژ طلوع دنا
آریا دژ طلوع دنا
بازرس اصلی
آیدین قشقایی آزند
آیدین قشقایی آزند
بازرس علی‌البدل
سما سازان ساورز
سما سازان ساورز
رییس هییت مدیره
نگین سبز نمای پازنان
نگین سبز نمای پازنان
شکیل بنای پاسارگاد
شکیل بنای پاسارگاد
بازرس علی‌البدل
پارس مختصات البرز
پارس مختصات البرز
بازرس علی‌البدل
ابتکار درخش فرهود
ابتکار درخش فرهود
رییس هییت مدیره
شایان درخش فرهود
شایان درخش فرهود
بازرس اصلی
برنا درخش شایان
برنا درخش شایان
بازرس اصلی
آرمان نصر هیربد
آرمان نصر هیربد
رییس هییت مدیره
فرداد درخش کیان
فرداد درخش کیان
بازرس اصلی
فرداد درخش هیوا
فرداد درخش هیوا
بازرس اصلی
فرداد کیان هیوا
فرداد کیان هیوا
هیرداد درخش فرهود
هیرداد درخش فرهود
نایب رییس هییت مدیره
هیوا بتن گجستان
هیوا بتن گجستان
بازرس علی‌البدل
راشین میلاد افراز
راشین میلاد افراز
بازرس اصلی
افق بنای فرهود
افق بنای فرهود
رییس هییت مدیره
فرهود سازه بابکان
فرهود سازه بابکان
بازرس اصلی
فرداد کیان میعاد
فرداد کیان میعاد
رییس هییت مدیره
راشین عدالت تچرا
راشین عدالت تچرا
نایب رییس هییت مدیره
روستایی زنان سر رود شمالی
روستایی زنان سر رود شمالی
رییس هییت مدیره
الماس نگار سورن
الماس نگار سورن
بازرس علی‌البدل
آرمان عمران هدیش
آرمان عمران هدیش
رییس هییت مدیره
یاس عمارت پانیذ
یاس عمارت پانیذ
رییس هییت مدیره
افق بنای دنا
افق بنای دنا
بازرس علی‌البدل
دنا دارو حکیم
دنا دارو حکیم
بازرس علی‌البدل
تندیس بویر کوهستان
تندیس بویر کوهستان
بازرس علی‌البدل
اقلیم یاب جنوب
اقلیم یاب جنوب
بازرس علی‌البدل
میعاد سازه دنا
میعاد سازه دنا
بازرس اصلی
فرداد درخش میعاد
فرداد درخش میعاد
بازرس اصلی
پارس الوند هیراد
پارس الوند هیراد
رییس هییت مدیره
کاوش بنای فرهود
کاوش بنای فرهود
رییس هییت مدیره
شایان افق فرهود
شایان افق فرهود
نایب رییس هییت مدیره
آشیان عمارت ساورز
آشیان عمارت ساورز
نایب رییس هییت مدیره
ماهان اندیشان هیوا
ماهان اندیشان هیوا
رییس هییت مدیره
الماس نگین تچرا
الماس نگین تچرا
بازرس اصلی
ایوان سازان نسل پاسارگاد
ایوان سازان نسل پاسارگاد
بازرس اصلی

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14923178
آگهی تغییرات شرکت ایوان سازان نسل پاسارگاد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 4283 و شناسه ملی 14007982770
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 15/07/1398 تغییرات ذیل اتخاذ شد: ـ 1 علی بلادی اصل به شماره ملی 4260127527 و فرید علی کمالی به شماره ملی 0054969281 و مریم بلادی دهبزرگ به شماره ملی 4269014830 به سمت اعضای اصلی هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ـ 2فرید علی کمالی به شماره ملی 0054969281 به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره و علی بلادی اصل به شماره ملی 4260127527 به سمت رئیس هیأت مدیره و مریم بلادی دهبزرگ به شماره ملی 4269014830 به سمت نائب رئیس هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و حق امضاء کلیه اسنادرسمی و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته و نامه های عادی و اداری با امضاء علی بلادی اصل (رئیس هیأت مدیره) و مهر شرکت معتبر است. ـ 3فاطمه کریمی به شماره ملی 4220220259 به سمت بازرس اصلی و یعقوب علیزاده به شماره ملی 4230320787 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ـ 4روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید ش980909479977844 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دوگنبدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14699951
آگهی تغییرات شرکت دنا دارو حکیم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۲۴۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۹۲۲۷۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۳/xxx۸ تغییرات ذیل اتخاذ شد : ۱ سیدامرالله تقویان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و افشین دلداریان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و سیدالیاس تقویان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲ سیدامرالله تقویان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و افشین دلداریان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و سیدالیاس تقویان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و حق امضاء کلیه اسنادرسمی و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک ، سفته و نامه‌های عادی و اداری با امضاء افشین دلداریان ( رئیس هیئت مدیره ) و درصورت غیاب ایشان سیدامرالله تقویان ( مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ) و مهر شرکت معتبر است ۳ محمد زارع به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی و فاطمه کریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ۴ روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14681468
آگهی تغییرات شرکت الماس نگین تچرا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۲۸۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۹۶۹۴۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۳/xxx۸ تغییرات ذیل اتخاذ شد : ۱ صمد سمیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و وحید براتی طرقی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و یعقوب علیزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند . ۲ وحید براتی طرقی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و صمد سمیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و یعقوب علیزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند وحق امضاء کلیه اسنادرسمی و اوراق بهادار و تعهد آور بانکی از قبیل چک ، سفته و نامه‌های عادی و اداری با امضاء صمد سمیعی ( رئیس هیئت مدیره ) و مهر شرکت معتبر است ۳ فاطمه کریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و علی حسن رضائیان جهان آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ۴ روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14679830
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ماهان اندیشان هیوا درتاریخ ۰۹/۰۴/xxx۸ به شماره ثبت xxx۳ به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:: کلیه امور پیمانکاری در زمینه: کلیه امور پیمانکاری در زمینه: آب و راه- تاسیسات تجهیزات- ساختمان- نفت و گاز( به جز اکتشافات ، بهره برداری و استخراج)- ارتباطات- صنعت و معدن- کشاورزی- برق درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان کهگیلویه وبویراحمد ، شهرستان بویراحمد ، بخش مرکزی ، شهر یاسوج، دادگستری ، خیابان حجت ، خیابان هجرت ۲ ، پلاک ۰ ، مجتمع علی ، طبقه اول ، واحد ۱ کدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰ ریال نقدی منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی تعداد xxx سهم آن با نام عادی مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۵-xxx مورخ ۲۹/۰۳/xxx۸ نزد بانک توسعه تعاون شعبه شهید چمران یاسوج با کدxxx۵ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره خانم لیلی علیزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم فاطمه کریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم فاطمه سمیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۱و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقوداسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء فاطمه کریمی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای مصطفی احمد زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای سید حسین ظهیر نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14664962
آگهی تغییرات شرکت آشیان عمارت ساورز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۰۲۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۶۶۳۷۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۲/xxx۸ تغییرات ذیل اتخاذ شد: ۱- سعید رحیمی گوهرگان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و اسماعیل قاسمی کرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و فاطمه کریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت اعضای اصلی هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲- اسماعیل قاسمی کرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیر عامل و عضو هیأت مدیره و سعید رحیمی گوهرگان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیأت مدیره و فاطمه کریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و حق امضاء کلیه اسنادرسمی و اوراق بهادار و تعهد آور بانکی از قبیل چک، سفته و نامه های عادی و اداری با امضاء سعید رحیمی گوهرگان ( رئیس هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبر است -۳ صمد سمیعی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی و علی علیزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند -۴روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14661505
آگهی تغییرات شرکت شایان افق فرهود شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۴۱۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۸۱۸۲۹۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۰۲/xxx۸ تغییرات ذیل اتخاذ شد : ۱ سیدحسین ظهیر نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و فرامرز احقاقی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و فاطمه کریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند فرامرز احقاقی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و سیدحسین ظهیر نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و فاطمه کریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و حق امضاء کلیه اسنادرسمی و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک ، سفته و نامه‌های عادی و اداری با امضاء سیدحسین ظهیر نیا ( رئیس هیئت مدیره ) و مهر شرکت معتبر است . ۲ صمد سمیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی و فرشته علیزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ۳ روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14625474
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص کاوش بنای فرهود در تاریخ ۰۱/۰۳/xxx۸ به شماره ثبت xxx۱ به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: کلیه امور پیمانکاری در زمینه: کلیه امور پیمانکاری در زمینه: آب و راه ـ تاسیسات تجهیزات ـ ساختمان ـ نفت و گاز(به جز اکتشافات، بهره برداری و استخراج) ـ ارتباطات ـ صنعت و معدن ـ کشاورزی ـ برق درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان کهگیلویه وبویراحمد، شهرستان بویراحمد، بخش مرکزی، شهر یاسوج، دادگستری، خیابان حجت، خیابان هجرت ۲، پلاک ۰، مجتمع علی، طبقه چهارم کدپستی xxxxxxxxx۸ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰ ریال نقدی منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی تعداد xxx سهم آن با نام عادی مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/۳۵ مورخ ۲۴/۰۲/xxx۸ نزد بانک توسعه تعاون شعبه شهید چمران با کد xxx۵ پرداخت گردیده است و الباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره خانم فاطمه کریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای سیدقائم پدرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۶و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای کرم راستگو گنجه به شماره ملی xxxxxxxxx۶و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء فاطمه کریمی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم فرشته علیزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی خانم مریم علیزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14617007
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پارس الوند هیراد در تاریخ ۲۸/۰۲/xxx۸ به شماره ثبت xxx۵ به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد . موضوع فعالیت : کلیه امور پیمانکاری در زمینه : آب و راه تاسیسات تجهیزات ساختمان نفت و گاز ( به جز اکتشافات ، بهره برداری و استخراج ) ارتباطات صنعت و معدن کشاورزی برق درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان کهگیلویه وبویراحمد ، شهرستان بویراحمد ، بخش مرکزی ، شهر یاسوج ، دادگستری ، خیابان حجت ، خیابان هجرت ۲ ، پلاک ۰ ، مجتمع علی ، طبقه دوم ، واحد ۴ کدپستی xxxxxxxxx۸ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰ ریال نقدی منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی تعداد xxx سهم آن با نام عادی مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/۳۵ مورخ ۲۴/۰۲/xxx۸ نزد بانک توسعه تعاون شعبه شهید چمران با کد xxx۵ پرداخت گردیده است و الباقی در تعهد صاحبان سهام می‌باشد اعضا هیئت مدیره آقای مصطفی احمد زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم فاطمه کریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای سیدحسین ظهیر نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه‌های عادی و اداری با امضاء فاطمه کریمی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم فرشته علیزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی خانم مریم علیزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14586043
آگهی تغییرات شرکت فرداد درخش میعاد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۲۹۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۹۸۹۲۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۱/xxx۸ تغییرات ذیل اتخاذ شد : ۱ احسان اله یاری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و کرم راستگو گنجه به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و علی حسن رضائیان جهان آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و حق امضاء کلیه اسنادرسمی و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک ، سفته و نامه‌های عادی و اداری با امضاء کرم راستگو گنجه ( رئیس هیئت مدیره ) و مهر شرکت معتبر است . ۲ فاطمه کریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و یعقوب علیزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ۳ روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14415066
آگهی تغییرات شرکت میعاد سازه دنا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۲۰۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸۸۵۳۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۱۰/xxx۷ تغییرات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ علی نوروزی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و امیر کبیری فر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و سعید امیر نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲ ـ فاطمه کریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و یعقوب علیزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ۳ ـ روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14412121
آگهی تغییرات شرکت فرداد کیان میعاد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۱۲۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸۱۴۲۹۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۱۰/xxx۷ تغییرات ذیل اتخاذ شد : حامد سعیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیر عامل و عضو هیات مدیره و محمد ظفر پور امیر آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیات مدیره و فاطمه کریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و حق امضاء کلیه اسنادرسمی و اوراق بهادار و تعهد آور بانکی از قبیل چک ، سفته و نامه های عادی و اداری با امضاء محمد ظفر پور امیر آباد(رئیس هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبر است.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14412143
آگهی تغییرات شرکت فرداد کیان میعاد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۱۲۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۸۱۴۲۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۱۰/xxx۷ تغییرات ذیل اتخاذ شد : ۱- محمد ظفر پور امیر آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و حامد سعیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و فاطمه کریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲- یعقوب علیزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی و علی علیزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.۳- روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14371269
آگهی تغییرات شرکت اقلیم یاب جنوب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۰۲۲ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۷۸۵۸۰
آگهی تغییرات شرکت اقلیم یاب جنوب سهامی خاص به شماره ثبت xxx۲ و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۸/xxx۷ تغییرات ذیل اتخاذ شد :

۱- محمد صمدی نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و حامد احمدی فر به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و بهمن حیدری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند
۲-فاطمه ایلخانی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی و فاطمه کریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند
۳- روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14363672
آگهی تغییرات شرکت تندیس بویر کوهستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۸۱۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۵۱۹۷۳
آگهی تغییرات شرکت تندیس بویر کوهستان سهامی خاص به شماره ثبت xxx۲ و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۹/xxx۷ تغییرات ذیل اتخاذ شد :

۱- سیمین تاج آذرگشسب به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و فرزاد آذرگشسب به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و قادر عزیزی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند
-۲ سیمین تاج آذرگشسب به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیر عامل و عضو هیات مدیره و فرزاد آذرگشسب به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیات مدیره و قادر عزیزی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند حق امضاء کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهد آور بانکی از قبیل چک ، سفته و نامه های عادی و اداری با امضاء سیمین تاج آذرگشسب ( مدیرعامل ) و مهر شرکت معتبر است
-۳ سید سجاد کیان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و فاطمه کریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند
-۴ روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14381085
آگهی تغییرات شرکت تندیس بویر کوهستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۸۱۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۵۱۹۷۳
آگهی تغییرات شرکت تندیس بویر کوهستان سهامی خاص به شماره ثبت xxx۲ و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۹/xxx۷ تغییرات ذیل اتخاذ شد :

۱- سیمین تاج آذرگشسب به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و فرزاد آذرگشسب به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و قادر عزیزی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند
-۲ سیمین تاج آذرگشسب به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیر عامل و عضو هیات مدیره و فرزاد آذرگشسب به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیات مدیره و قادر عزیزی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند حق امضاء کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهد آور بانکی از قبیل چک ، سفته و نامه های عادی و اداری با امضاء سیمین تاج آذرگشسب ( مدیرعامل ) و مهر شرکت معتبر است
-۳ سید سجاد کیان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و فاطمه کریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند
-۴ روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14295617
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص دنا دارو حکیم درتاریخ ۱۰/۰۸/xxx۷ به شماره ثبتxxx۸ به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت:تامین دارو ـ مکمل های غذایی و ورزشی ـ واردات و تامین محصولات غذایی و تجهیزات پزشکی ـ صادرات و واردات و تولید و تامین و بسته بندی و پخش دارو و مکمل های غذایی و مکمل های ورزشی و بهداشتی و همچنین ملزومات ـ واردات و صادرات تجهیزات و قطعات یدکی دستگاههای پزشکی و خرید دستگاههای پزشکی (آزمایشگاهی، دندان پزشکی، بیمارستانها) درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان کهگیلویه وبویراحمد ـ شهرستان بویراحمد ـ بخش مرکزی ـ شهر یاسوج ـ محله دولت آباد ـ خیابان شهید غلامرضا افشون ـ خیابان شهید سیاه دلداریان ـ پلاک ۰ ـ طبقه دوم ـ کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰ ریال نقدی منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی تعداد xxx سهم آن با نام عادی مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۷/۹۷ مورخ ۱۳/۰۶/xxx۷ نزد بانک قرض الحسنه مهر ایران شعبه معلم یاسوج با کد xxx۷ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای پژمان دلداریان به شماره ملیxxxxxxxxx۵و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محمد جواد دلدادیان به شماره ملیxxxxxxxxx۸و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال خانم لاله تقویان به شماره ملیxxxxxxxxx۵و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء محمد جواد دلدادیان همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.بدیهی است اضافه کردن هر گونه متنی به الگوی فوق متناسب با نیاز شرکت بلامانع است اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم فاطمه کریمی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای محمد زارع به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14266800
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص افق بنای دنا درتاریخ ۲۶/۰۷/xxx۷ به شماره ثبت xxx۴ به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:کلیه امور پیمانکاری در زمینه: آب و راه ـ تاسیسات تجهیزات ـ ساختمان ـ نفت و گاز ـ ارتباطات ـ صنعت و معدن ـ کشاورزی ـ برق درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان کهگیلویه وبویراحمد ـ شهرستان بویراحمد ـ بخش مرکزی ـ شهر یاسوج ـ محله شهداء ـ بلوار ارم ـ خیابان شهید قدوسی ـ پلاک ۳ ـ طبقه همکف ـ کدپستی xxxxxxxxx۲ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰ ریال نقدی منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی تعداد xxx سهم آن بانام عادی مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۳ مورخ ۲۲/۰۷/xxx۷ نزد بانک توسعه تعاون شعبه مطهری با کد xxx۳ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای مرتضی علیزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای یعقوب علیزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای مصطفی علیزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء یعقوب علیزاده(رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم فاطمه کریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای عباس رضائیان جهان آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14257302
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص یاس عمارت پانیذ درتاریخ ۲۱/۰۷/xxx۷ به شماره ثبت xxx۷ به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:کلیه امور پیمانکاری در زمینه - راه و ساختمان- تاسیسات و تجهیزات -آب و برق- نفت و گاز- صنعت و معدن کشاورزی و ارتباطات درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان کهگیلویه وبویراحمد - شهرستان بویراحمد - بخش مرکزی - شهر یاسوج-محله شهداء-بلوار شهید مطهری-خیابان شهدای ۱[شهیدعبدالحسین ولی پور]-پلاک ۰-طبقه اول- کدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰ ریال نقدی منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی تعداد xxx سهم آن با نام عادی مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۱-xxx۳ مورخ ۱۷/۰۷/xxx۷ نزد بانک مسکن شعبه یاسوج با کدxxx۱ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای محمود برنایی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۳و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای فرشاد روستا فردی به شماره ملی xxxxxxxxx۱و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم فاطمه کریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی و نامه های عادی و اداری با امضاء فاطمه کریمی(رئیس هیات مدیره) و مهرشرکت معتبرخواهدبود اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای مهرزاد آذرگشسب به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی خانم سیمین تاج آذرگشسب به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14245424
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آرمان عمران هدیش درتاریخ ۱۴/۰۷/xxx۷ به شماره ثبت xxx۶ به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:کلیه امور پیمانکاری در زمینه: آب و راه ـ تاسیسات ـ تجهیزات ـ ساختمان ـ نفت و گاز ـ ارتباطات ـ صنعت و معدن ـ کشاورزی ـ برق درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان کهگیلویه وبویراحمد ـ شهرستان بویراحمد ـ بخش مرکزی ـ شهر یاسوج ـ محله تختی ـ خیابان شهید نصیب اله کریمی ـ خیابان تختی ـ پلاک ۴۳ ـ طبقه زیر زمین ـ کدپستی xxxxxxxxx۶ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰ ریال نقدی منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی تعداد xxx سهم آن با نام عادی مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۰۸/۰۷/xxx۷ نزد بانک سپه شعبه فردوسی با کد xxx۵ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره خانم فاطمه کریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای مرتضی علیزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای مصطفی علیزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء فاطمه کریمی (رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای مصطفی احمد زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای هادی غلامیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14239230
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص الماس نگار سورن درتاریخ ۰۹/۰۷/xxx۷ به شماره ثبت xxx۰ به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:کلیه امور پیمانکاری در زمینه ـ راه و ساختمان ـ تاسیسات و تجهیزات ـ آب و برق ـ نفت و گاز ـ صنعت و معدن کشاورزی و ارتباطات درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان کهگیلویه وبویراحمد ـ شهرستان بویراحمد ـ بخش مرکزی ـ شهر یاسوج ـ محله تل زالی ـ خیابان شهید محسن رستمی ـ خیابان عدل ۷ [ شهید محمد قلی علیپور ] ـ پلاک ۳۳ ـ طبقه همکف ـ کدپستی xxxxxxxxx۹ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰ ریال نقدی منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی تعداد xxx سهم آن با نام عادی مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۰۱ مورخ ۰۷/۰۷/xxx۷ نزد بانک مسکن شعبه یاسوج با کد xxx۱ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای محمد ملکی به شماره ملی xxxxxxxxx۲و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای محمود برنایی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۳و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای فرشاد روستافردی به شماره ملی xxxxxxxxx۱و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی و نامه های عادی و اداری با امضاء محمود برنایی پور (رئیس هیئت مدیره ) و مهرشرکت معتبرخواهدبود اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم فاطمه کریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی آقای نرگس محمدی حسین آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14223517
آگهی تغییرات شرکت پارس مختصات البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۵۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۷۲۱۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. -۲ آقای سیاوش قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی خانم فاطمه کریمی حبیب آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. -۳ آقای جواد چگینی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای قاسم شیرزاد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و احمد اکبری سی سخت به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14220652
آگهی تغییرات شرکت روستایی زنان سر رود شمالی شرکت تعاونی به شماره ثبت ۶۹۸۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۲۲۱۵۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۵/xxx۷ تاییدیه شماره xxx۲/xxx/۸/۲۳,xxx مورخه ۲۳/۰۵/۹۷ اداره تعاون روستایی شهرستان بویراحمد تغییرات تغییرات ذیل اتخاذ شد: خانم فاطمه کریمی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم رویا کریمی حبیب آباد به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و زهرا کریمی حبیب آباد به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت منشی هیئت مدیره و معصومه کریمی به کدملی xxxxxxxxx۰ و زهره کریمی حبیب آباد به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت سه سال و خانم اقدس کریمی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب و کلیه چکها، قراردادها و اسناد و اوراقی که ایجاد تعهد برای شرکت نماید و یا تمام و یا قسمتی از حق شرکت را منتفی سازد به استثنای مواردی که هیئت مدیره به منظور اداره امور جاری شرکت ترتیب خاصی داده باشد، پس از تصویب هیئت مدیره با امضا رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود.اوراق عادی شرکت با امضا مدیرعامل صادر خواهد شد مگر مراسلات هیئت مدیره که با امضا رئیس هیئت مدیره صورت خواهد گرفت
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14220666
آگهی تغییرات شرکت روستایی زنان سر رود شمالی شرکت تعاونی به شماره ثبت ۶۹۸۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۱۲۲۱۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۵/xxx۷ تاییدیه شماره xxx۲/xxx/۸/۲۳,xxx مورخه ۲۳/۰۵/۹۷ اداره تعاون روستایی شهرستان بویراحمد تغییرات ذیل اتخاذ شد: ـ ۱ فاطمه کریمی به کدملی xxxxxxxxx۹ و رویا کریمی حبیب آباد به کدملی xxxxxxxxx۸ و زهرا کریمی حبیب آباد به کدملی xxxxxxxxx۵ و زهره کریمی حبیب آباد به کدملی xxxxxxxxx۸ و معصومه کریمی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و آسیه کریمی حبیب آباد به کدملی xxxxxxxxx۵ و لیلا کریمی حبیب آباد به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت اعضاء علی البدل هیئت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند ۲ ـ خانم کلثوم بخردی نسب به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و خانم ناهید محمد پور حبیب آباد به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14218661
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص راشین عدالت تچرا درتاریخ ۲۵/۰۶/xxx۷ به شماره ثبت xxx۲ به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت:کلیه امور پیمانکاری در زمینه: آب و راه - تاسیسات تجهیزات - ساختمان - نفت و گاز - ارتباطات - صنعت ومعدن - کشاورزی - برق درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان کهگیلویه وبویراحمد ـ شهرستان بویراحمد ـ بخش مرکزی ـ شهر یاسوج - محله ترمینال - خیابان ابن سینا - خیابان ابن سینا۸[شهید داوود حسینی] - پلاک ۱۸ - طبقه همکف - کدپستی xxxxxxxxx۷ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰ ریال نقدی منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی تعداد xxx سهم آن با نام عادی مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۳ مورخ ۱۴/۰۶/xxx۷ نزد بانک صادرات شعبه آزادی با کد xxx۳ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره خانم فاطمه کریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای علی حسن رضائیان جهان اباد به شماره ملی xxxxxxxxx۷و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای کامیار مسعودی به شماره ملی xxxxxxxxx۸و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: حق امضاء کلیه اسنادرسمی و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته و نامه های عادی و اداری با امضاء علی حسن رضائیان جهان اباد ( مدیرعامل و عضو هئیت مدیره ) و مهر شرکت معتبر است اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم سیمین تاج آذرگشسب به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی خانم زینب کرمی کالوس به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر الانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14196429
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص فرداد کیان میعاد درتاریخ ۱۱/۰۶/xxx۷ به شماره ثبت xxx۳ به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:کلیه امور پیمانکاری در زمینه: آب و راه ـ تاسیسات تجهیزات ـ ساختمان ـ نفت و گاز ـ ارتباطات ـ صنعت و معدن ـ کشاورزی ـ برق درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان کهگیلویه وبویراحمد ـ شهرستان بویراحمد ـ بخش مرکزی ـ شهر یاسوج ـ محله شهداء ـ خیابان شهید قدوسی ـ خیابان سردارجنگل شمالی ـ پلاک ۰ ـ طبقه دوم ـ واحد ۸ کدپستی xxxxxxxxx۰ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰ ریال نقدی منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی تعداد xxx سهم آن بانام عادی مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx مورخ ۰۴/۰۶/xxx۷ نزد بانک تجارت شعبه جمهوری اسلامی با کد xxx۲ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره آقای قاسم غلامیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم فاطمه کریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای یعقوب علیزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء فاطمه کریمی (رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای علی حسن رضائیان جهان آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای عباس رضائیان جهان آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14108292
آگهی تغییرات شرکت فرهود سازه بابکان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۹۶۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۵۵۷۱۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۳/xxx۷ تغییرات ذیل اتخاذ شد: - ۱ فرزاد جانی پور تل زالی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و محمد حسن قاسمی پاشاکی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و امین وندجلیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲ - فاطمه کریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و یعقوب علیزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ۳ - روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14104642
آگهی تغییرات شرکت فرداد درخش هیوا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۹۱۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۴۹۴۲۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۳/xxx۷ تغییرات ذیل اتخاذ شد: - ۱ علی حسن رضائیان جهان اباد به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و کیومرث داداشی آینه ده به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و به احسان محمد خانلو به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت اعضای اصلی هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند - ۲ فاطمه کریمی حبیب اباد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و سیمین تاج آذرگشسب به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ۳ - روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14073029
آگهی تغییرات شرکت فرداد کیان هیوا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۹۲۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۵۱۳۷۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۲/xxx۷ تغییرات ذیل اتخاذ شد: ۱ صابر فرخی دیزج به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و مهدی نصیری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و علی علیزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲ صمد سمیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی و فاطمه کریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ۳ روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14071946
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص افق بنای فرهود در تاریخ ۱۴/۰۳/xxx۷ به شماره ثبت xxx۷ به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: در برگیرنده کلیه امور پیمانکاری مربوط به راه ساختمان، برق تاسیسات و تجهیزات، آب و کشاورزی، ارتباطات و صنعت ونفت و گاز درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان کهگیلویه وبویراحمد ـ شهرستان بویراحمد ـ بخش مرکزی ـ شهر یاسوج ـ محله شاهد ـ کوچه ((علی دولت دوست)) ـ خیابان شاهد ۱۳ [ شهیدرحیم غلامیان ] ـ پلاک ۱۶ ـ طبقه همکف ـ کدپستی xxxxxxxxx۷ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰ ریال نقدی منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی تعداد xxx سهم آن با نام عادی مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۹۳ مورخ ۱۲/۰۳/xxx۷ نزد بانک توسعه تعاون شعبه شهید چمران یاسوج با کد xxx۵ پرداخت گردیده است و الباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره خانم فاطمه کریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم سحر رکنی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال خانم زهرا کریمی حبیب آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۵و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری به امضاء فاطمه کریمی (رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای سیده صدیقه عوض پور حسین آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم صدیقه رضائیان جهان آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14057455
آگهی تغییرات شرکت راشین میلاد افراز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۸۷۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۴۵۹۴۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۲/xxx۷ تغییرات ذیل اتخاذ شد: ۱ سامان دولت دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و سجاد محمد زمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آرمان رضوانفر به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت اعضای اصلی هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲ فاطمه کریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و یقعوب علیزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ۳ روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14047372
آگهی تغییرات شرکت هیرداد درخش فرهود شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۹۲۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۵۱۳۸۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۰۲/xxx۷ تغییرات ذیل اتخاذ شد: - ۱ خانم نسرین جانی پور تلزالی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و علی رضا مکاری زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و سعید خزاعی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند - ۲ فاطمه کریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و یعقوب علیزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ۳ - روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13988158
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص هیوا بتن گجستان درتاریخ ۳۰/۰۱/xxx۷ به شماره ثبت xxx۷ به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: کلیه امور پیمانکاری در زمینه آب وراه - تاسیسات تجهیزات - ساختمان - نفت وگاز - ارتباطات - صنعت ومعدن - کشاورزی - برق بارعایت قوانین و مقررات جاری کشور و پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح - ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان کهگیلویه وبویراحمد - شهرستان بویراحمد - بخش مرکزی - شهر یاسوج - دولت اباد - خیابان سربداران - بلوار ۳ - متری شهدای دولت اباد - پلاک ۰ - طبقه همکف - کدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ یک میلیون ریال نقد منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی بانام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال بابت سرمایه شرکت طی گواهی بانک صادرات شعبه xxx۲ بشماره xxxxxxxxxxxx۹ مورخ ۲۸/۰۱/xxx۷ پرداخت گردیده و مبلغ ششصد و پنجاه هزار ریال در تعهد سهامداران می‌باشد. اولین مدیران: آقای فرهان قربانی دولت آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و خانم مریم قربانی دولت آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم اعظم انصاری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی و نامه‌های عادی و اداری با امضاء فرهان قربانی دولت آباد (مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبرخواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم فاطمه رستگار دولت آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی و خانم فاطمه کریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13968896
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص فرداد کیان هیوا درتاریخ ۱۹/۰۱/xxx۷ به شماره ثبت xxx۵ به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت: کلیه امور پیمانکاری در زمینه: آب و راه - تاسیسات - تجهیزات - ساختمان - نفت و گاز - ارتباطات - صنعت و معدن - کشاورزی - برق بارعایت قوانین و مقررات جاری کشور و پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان کهگیلویه وبویراحمد شهرستان بویراحمد بخش مرکزی شهر یاسوج - کوی ازادگان - کوچه (بسیج) - خیابان شهید نیک پی - پلاک ۳۴ - طبقه همکف - کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰ ریال نقدی منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی تعداد xxx سهم آن با نام عادی مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxxxxxxxx مورخ ۲۰/۱۲/xxx۶ نزد بانک بانک تجارت شعبه مطهری با کد xxx۳۰ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می‌باشد اعضا هیئت مدیره خانم فاطمه کریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم سیده صدیقه عوض پور حسین آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای یعقوب علیزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کیه اسناد واسناد رسمی وتعهدآوربانکی از قبیل چک برات وسفته با امضا فا طمه کریمی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم سحر رکنی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم زهرا کریمی حبیب آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13968914
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص هیرداد درخش فرهود درتاریخ ۱۹/۰۱/xxx۷ به شماره ثبت xxx۶ به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت: کلیه امور پیمانکاری در زمینه: آب و راه تاسیسات تجهیزات ساختمان نفت و گاز ارتباطات صنعت و معدن کشاورزی برق بارعایت قوانین و مقررات جاری کشور و پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان کهگیلویه وبویراحمد شهرستان بویراحمد بخش مرکزی شهر یاسوج کشاورزی بلوار شهید مطهری بلوار استاندارد پلاک ۰ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۸ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰ ریال نقدی منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی تعداد xxx سهم آن با نام عادی مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxxxxx۶ مورخ ۲۳/۱۲/xxx۶ نزد بانک تجارت شعبه شهید بهشتی با کد xxx۳۰ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می‌باشد اعضا هیئت مدیره آقای فاطمه کریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم سیده صدیقه عوض پور حسین آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال آقای یعقوب علیزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: حق امضاء کلیه اسنادرسمی و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته و نامه‌های عادی و اداری با امضاء یعقوب علیزاده (رئیس هیات مدیره) و مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم سحر رکنی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی خانم زهرا کریمی حبیب آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13947244
آگهی تاسیس
تأسیس شرکت سهامی خاص فرداد درخش هیوا درتاریخ ۲۴/۱۲/xxx۶ به شماره ثبت xxx۲ به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. نام: فرداد درخش هیوا شرکت سهامی خاص موضوع فعالیت: امور پیمانکاری در زمینه: آب وراه تأسیسات تجهیزات ساختمان نفت وگاز ارتباطات صنعت ومعدن کشاورزی برق درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان کهگیلویه وبویراحمد شهرستان بویراحمد بخش مرکزی شهر یاسوج مصلی بلوار امام خمینی خیابان شهید چمران پلاک ۰ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۸ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰ ریال نقدی منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی تعداد xxx سهم آن با نام عادی مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۳ مورخ ۲۱/۱۲/xxx۶ نزد بانک صادرات شعبه آزادی با کد xxx۳ پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. اعضا هیئت مدیره آقای عباس فتاحی موردراز به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای علی حسن رضائیان جهان آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای صدیقه رضائیان جهان آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادارو تعهد آور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه‌های اداری با امضا علی حسن رضائیان جهان آباد (رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان خانم فاطمه کریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای ساسان سیاوش اصل به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیر الانتشار ابتکار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13784269
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آرمان نصر هیربد در تاریخ ۰۵/۱۰/xxx۶ به شماره ثبت xxx۰ به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع: کلیه امور پیمانکاری در زمینه آب وراه تاسیسات تجهیزات ساختمان نفت وگاز ارتباطات صنعت و معدن کشاورزی برق درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: کهگیلویه وبویراحمد شهرستان بویراحمد بخش مرکزی شهر یاسوج راهنمائی خیابان پیروزی خیابان شهادت ۷ [شهید بیننده] پلاک ۱۵ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۸ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۷۳/xxx۲ مورخ ۰۲/۱۰/xxx۶ نزد بانک صادرات شعبه جمهوری اسلامی یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد اولین مدیران: آقای علی حسن رضائیان جهان آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و خانم فاطمه کریمی حبیب آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای ساسان سیاوش اصل به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: حق امضاء کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته و نامه‌های عادی و اداری با امضاء فاطمه کریمی حبیب آباد (رئیس هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبر است اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای یعقوب علیزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی و آقای علی علیزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13784280
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص فرداد درخش کیان درتاریخ ۰۵/۱۰/xxx۶ به شماره ثبت xxx۱ به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: کلیه امور پیمانکاری در زمینه آب، برق و راه و ترابری ـ تاسیسات و تجهیزات ـ ساختمان و ابنیه ـ نفت وگاز ـ ارتباطات ـ صنعت و معدن ـ کشاورزی و زهکشی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط ـ ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: کهگیلویه وبویراحمد ـ شهرستان بویراحمد ـ بخش مرکزی ـ شهر یاسوج ـ دادگستری ـ خیابان حجت ـ خیابان هجرت ۲ ـ پلاک ۰ ـ مجتمع علی ـ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۷ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۷۱/xxx۲مورخ ۲۷/۰۹/xxx۶نزد بانک صادرات شعبه جمهوری اسلامی یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد اولین مدیران: آقای یعقوب علیزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای علی علیزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای ساسان سیاوش اصل به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: حق امضاء کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته و نامه های عادی و اداری با امضاء علی علیزاده (رئیس هیات مدیره) و مهر شرکت معتبر خواهد بود اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم فاطمه کریمی حبیب آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و آقای علی حسن رضائیان جهان آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13611090
آگهی تغییرات شرکت شایان درخش فرهود شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۳۰۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۷۲۳۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۲/xxx۶ تغییرات ذیل اتخاذ شد: ۱ جاسم حمید به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و احسان فدامین به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و وحید حیدری گردویشه به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲ فاطمه کریمی حبیب آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و سیمین تاج آذرگشسب به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ۳ روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13300984
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص برنا درخش شایان درتاریخ ۲۰/۱۱/xxx۵ به شماره ثبت xxx۹ به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع: انجام کلیه امور پیمانکاری آب، برق و نیرو، راه و ترابری، ساختمان و ابنیه، تاسیسات و تجهیزات، کشاورزی و زهکشی، نفت وگاز، صنعت و معدن و مرمت و آثار باستانی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور و اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: کهگیلویه وبویراحمد شهر یاسوج میدان شهدا خیابان معلم خیابان معلم ۴ [شهید کاظمی] پلاک ۰ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۴ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزارریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۲ مورخ ۱۷/۱۱/۹۵ نزد بانک صادرات شعبه جمهوری اسلامی یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد اولین مدیران: خانم صدیقه قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و خانم فریبا قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تهمینه نیک روز به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا ۰۳/۱۱/xxx۷ برای مدت دو سال انتخاب شدند دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی و نامه‌های عادی و اداری با امضاء صدیقه قاسمی (مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره) و مهرشرکت معتبرخواهد بود. ۷ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم فاطمه کریمی حبیب آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و اقای علی علیزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل از ۰۳/۱۱/xxx۵ تا ۰۳/۱۱/xxx۶ برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13299287
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ابتکار درخش فرهود درتاریخ ۱۹/۱۱/xxx۵ به شماره ثبت xxx۶ به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام کلیه امور پیمانکاری آب، برق، راه و ترابری، ساختمان و ابنیه، تاسیسات و تجهیزات، کشاورزی و زهکشی، نفت وگاز، صنعت و معدن پس ار اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: کهگیلویه وبویراحمد بویراحمد مرکزی سررودشمالی روستا حبیب ابادمزدک حبیب اباد خیابان اصلی خیابان قبادی پلاک ۰ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزارریالی بانام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۳ مورخ ۱۷/۱۱/۹۵ نزد بانک صادرات شعبه ازادی یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد اولین مدیران: خانم فاطمه کریمی حبیب اباد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای یعقوب علیزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علی علیزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا ۰۳/۱۱/xxx۷ برای مدت دو سال انتخاب شدند دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی و نامه‌های عادی و اداری با امضاء فاطمه کریمی حبیب آباد (رئیس هیات مدیره) و مهرشرکت معتبرخواهد بود. ۷ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم شرافت سیاوش اصل به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی و آقای ساسان سیاوش اصل به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل از ۰۳/۱۱/xxx۵ تا ۰۳/۱۱/xxx۶ برای مدت یک سال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13299306
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص شایان درخش فرهود درتاریخ ۱۹/۱۱/xxx۵ به شماره ثبت xxx۷ به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: انجام کلیه امور پیمانکاری، آب، برق، راه و ترابری، ساختمان و ابنیه، تاسیسات و تجهیزات، کشاورزی و زهکشی، نفت وگاز، صنعت و معدن پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: کهگیلویه وبویراحمد - بویراحمد - مرکزی - سررودشمالی - روستا ده برافتاب علیا - حسینیه - خیابان اصلی - کوچه ولی پور - پلاک ۰ - طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۸ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۳ مورخ ۱۷/۱۱/۹۵ نزد بانک صادرات شعبه ازادی یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد اولین مدیران: آقای یعقوب علیزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای ساسان سیاوش اصل به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم شکوفه سیاوش اصل به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا ۲۷/۱۰/xxx۷ برای مدت دو سال انتخاب شدند دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی و نامه‌های عادی و اداری با امضاء یعقوب علیزاده (رئیس هیات مدیره) و مهر شرکت معتبرخواهد بود. ۷ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم فاطمه کریمی حبیب آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و خانم فاطمه مدنی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل از ۲۷/۱۰/xxx۵ تا ۲۷/۱۰/xxx۶ روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13022731
آگهی تغییرات شرکت محبوب سازه دنا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۳۴۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۴۸۳۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۶/xxx۵ تغییرات ذیل اتخاذ شد: ۱ بیژن علی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و نعمت اله نوری زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و کیانوش بهرامی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲ فاطمه کریمی حبیب آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و زهرا کریمی حبیب آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ۳ روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12912477
آگهی تغییرات شرکت پارس مختصات البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۵۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۷۲۱۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۲/xxx۵ تغییرات ذیل اتخاذ شد: ۱ احمد اکبری سی سخت به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و قاسم شیرزاد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و جواد چگینی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲ سیاوش قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی و فاطمه کریمی حبیب آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12706972
آگهی تغییرات شرکت شکیل بنای پاسارگاد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۷۵۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۶۸۷۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/xxx۴ تغییرات ذیل اتخاذ شد: ۱ امیر شهبازی اصل به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و ایمان گلستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و مهدی حیدری گردویشه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲ امیر شهبازی اصل به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و ایمان گلستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و مهدی حیدری گردویشه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند حق امضاء کلیه اسنادرسمی و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته و نامه‌های عادی و اداری با امضاء ایمان گلستانی (رئیس هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبر است ۳ مینا خیراندیش به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و فاطمه کریمی حبیب آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ۴ روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12704708
آگهی تغییرات شرکت نگین سبز نمای پازنان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۶۷۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۱۰۵۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۱/xxx۴ تغییرات ذیل اتخاذ شد: ابراهیم صلاحی پروین به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و فاطمه کریمی حبیب آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و مهدی عطائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12704720
آگهی تغییرات شرکت نگین سبز نمای پازنان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۶۷۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۱۰۵۸۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۱/xxx۴ تغییرات ذیل اتخاذ شد: ابراهیم صلاحی پروین به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره و فاطمه کریمی حبیب آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیات مدیره و مهدی عطائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند حق امضاء کلیه اسنادرسمی و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته و نامه‌های عادی و اداری با امضاء فاطمه کریمی حبیب آباد (رئیس هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبر است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12669199
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سما سازان بویراحمد درتاریخ ۰۲/۱۲/xxx۴ به شماره ثبت xxx۲ به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: امور پیمانکاری در زمینه راه، ساختمان، تأسیسات و تجهیزات، آب، برق، نفت و گاز، صنعت و معدن و ارتباطات و کشاورزی و زهکشی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور و پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: یاسوج روستای مزدک کد پستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزارریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۸۶/xxx۳ مورخ ۲۵/۱۱/۹۴ نزد بانک صادرات شعبه ازادی یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد.. اولین مدیران شرکت: مهدی شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره و فاطمه کریمی حبیب آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و علی حسن رضائیان جهان آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای فاطمه کریمی حبیب آباد (رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای حسن حسینی بهمنیاری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی و خانم نرگس محمد نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12666643
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آیدین قشقایی آزند درتاریخ ۲۹/۱۱/xxx۴ به شماره ثبت xxx۸ به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: امور پیمانکاری دز زمینه آب، راه، ابنیه، تاسیسات وتجهیزات، برق، نفت وگاز، صنعت و معدن با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور و پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: یاسوج بلوار امامت امامت ۸ پلاک ۵۷ کد پستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزارریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۹۵/xxx۳ مورخ ۱۷/۱۱/۹۴ نزد بانک صادرات شعبه ازادی یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: شکوفه قره بیگی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره و رامین قره بیگی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و الهام افشون به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای شکوفه قره بیگی (مدیرعامل) همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای علی حسن رضائیان جهان آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی و خانم فاطمه کریمی حبیب آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12632523
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آریا دژ طلوع دنا در تاریخ ۱۱/۱۱/xxx۴ به شماره ثبت xxx۲ به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: امور پیمانکاری در زمینه راه، ساختمان، تأسیسات و تجهیزات، آب، برق، نفت و گاز، صنعت و معدن و ارتباطات و کشاورزی و زهکشی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور و اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: یاسوج کیلومتر جاده هفت سی سخت ـ روستای گوشه جنب دبیرستان عفاف گوشه کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزارریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۸۵/xxx۳ مورخ ۲۶/۱۰/۹۴ نزد بانک صادرات شعبه ازادی یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: علی علیزداه به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره و علی حسن رضائیان جهان آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و عباس رضائیان جهان آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای علی حسن رضائیان جهان آباد (رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم فاطمه کریمی حبیب آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای عباس فتاحی موردراز به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12446050
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آسمان بنا افق در تاریخ ۲۹/۰۷/xxx۴ به شماره ثبت xxx۶ به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: راه و ساختمان ـ تاسیسات و تجهیزات ـ آب و برق ـ نفت و گاز پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: یاسوج خیابان هجرت ۳ جنب دادگستری ساختمان سادات طبقه دوم کدپستی xxxxxxxxx۴ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی بانام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۶۸/xxx۲ مورخ ۲۵/۰۷/۹۴ نزد بانک صادرات شعبه جمهوری اسلامی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: رامین قره بیگی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره و سیاوش قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و شکوفه قره بیگی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.. دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی و نامه های عادی و اداری با امضاء شکوفه قره بیگی (نائب رئیس هیت مدیره) و مهرشرکت معتبرخواهدبود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم فاطمه کریمی حبیب آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی حسن رضائیان جهان آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12427209
آگهی تغییرات شرکت اتحاد پویا امیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۲۰۲ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۸۰۲۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۰۷/xxx۴ تغیرات ذیل اتخاذ شد: ـ ۱ فاطمه کریمی حبیب آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آراز ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و مالک مرزبان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ـ ۲ سمیه قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و سیمین تاج آذرگشسب به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ـ ۳ روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید. .
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12427216
آگهی تغییرات شرکت اتحاد پویا امیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۲۰۲ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۸۰۲۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۷/xxx۴ تغییرات ذیل اتخاذ شد: آراز ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره و فاطمه کریمی حبیب آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیات مدیره و مالک مرزبان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند حق امضاء کلیه اسنادرسمی و اوراق بهادار و تعهد آور بانکی از قبیل چک، سفته و نامه های عادی و اداری با امضاء فاطمه کریمی حبیب آباد (رئیس هیات مدیره) و مهر شرکت معتبر است.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12347203
آگهی تغییرات شرکت زیبا سازان دهقان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۸۸۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۸۷۳۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۰۵/xxx۴ تغییرات ذیل اتخاذ شد: ـ ۱ حسن ارزنین به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و سهراب مهربان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و حسین مهربان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و سید بهزاد نبوی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت اعضای اصلی هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ـ ۲ سمیه قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و فاطمه کریمی حبیب آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ـ ۳ روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12323872
آگهی تصمیمات شرکت راه و ساختمان و تاسیسات وحدت روستا یاسوج سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۱۸۵۴ وشناسه‌ملی۱۰۸۶۱۸۳۴۸۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ۱ ضرغام نیک اقبال به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و سهیلا دهقانی منشادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و الهه احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ـ ۲ نسیم نیک اقبالیان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و فاطمه کریمی حبیب آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ـ ۳ روزنامه کثیرالانتشار خبر جنوب جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید.

شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12160352
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص طراح برج زاگرس درتاریخ ۲۳/۰۲/xxx۴ به شماره ثبت xxx۴ به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: دربرگیرنده کلیه امور پیمانکاری مربوط به راه،ساختمان،برق،تاسیسات و تجهیزات،آب و کشاورزی،ارتباطات و صنعت پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح تماما با رعایت قوانین و مقررات موضوعه کشور مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: یاسوج شهداء ۴ پلاک ۴۰ کدپستی xxxxxxxxx۴ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی بانام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۳ مورخ ۲۰/۰۲/۹۴ نزد بانک صادرات شعبه ازادی یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: مسعود زارع به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره و خانم فاطمه کریمی حبیب آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان رئیس هیئت مدیره و خانم فرشته علیزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انت ـ خاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای فاطمه کریمی حبیب آباد (رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: زینب کرمی کالوس به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی و خانم زهره کرمی کالوس به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12043807
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص محبوب سازه تندیس مهر زیبا درتاریخ ۰۲/۱۲/xxx۳ به شماره ثبت xxx۲ به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: راه، ساختمان، تأسیسات و تجهیزات، آب، برق، نفت و گاز، صنعت و معدن و ارتباطات و کشاورزی و زهکشی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور و اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: یاسوج ـ کیلومتر هفت جاده سی سخت روستای مزدک کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی بانام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/۹۳ مورخ ۰۷/۱۱/۹۳ نزد بانک صادرات شعبه ازادی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: علی عبداللهی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و یعقوب علیزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و فرشته علیزاده به شماره ملی xxxxxxxxx به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای علی عبداللهی (مدیرعامل) همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم فاطمه کریمی حبیب آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی و خانم زهرا کریمی حبیب آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12031555
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آباد اندیش آشیان گستر درتاریخ ۲۵/۱۱/xxx۳ به شماره ثبت xxx۳ به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: راه، ساختمان، تأسیسات و تجهیزات، آب، برق، نفت و گاز، صنعت و معدن و ارتباطات و کشاورزی و زهکشی پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: یاسوج کیلومتر هفت جاده سی سخت روستای مزدک کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۳ مورخ ۱۳/۱۱/۹۳ نزد بانک صادرات شعبه ازادی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: حسین علیزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره ویعقوب علیزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی علیزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای یعقوب علیزاده (نایب رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم فاطمه کریمی حبیب آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی و خانم زهرا کریمی حبیب آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9413528
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص افق نمای چهار فصل درتاریخ ۰۹/۱۱/xxx۳ به شماره ثبت xxx۰ به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام امورخدماتی وپشتیبانی، خدمات اداری، ایجاد فضای سبز، تنضیفات ساختمانی، اداری و جدول بندی، محوطه سازی، تهیه و طبخ غذا، نظافت، رنگ آمیزی ساختمان و جداول و معابر، خدمات کامپیوتری، تعمیرات و نگهداری، سرویس دهی، امور تاسیساتی شامل تعمیر ونگهداری وبهره برداری حرارتی و سایرامور، حمل ونقل شامل امور نقلیه و رانندگی، صادرات و واردات کالا واجناس با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور و در صورت لزوم اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: یاسوج روستای مزدک کیلومتر هفت جاده سی سخت کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/۹۳ مورخ ۰۶/۱۱/۹۳ نزد بانک صادرات شعبه ازادی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد اولین مدیران شرکت: علی علیزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و یعقوب علیزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و فرشته علیزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای علی علیزاده (مدیرعامل) همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای علی عبداللهی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی و خانم فاطمه کریمی حبیب آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1718621
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص تلاش گران زیبا نما درتاریخ ۱۱/۰۹/xxx۳ به شماره ثبت xxx۱ به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: راه، ساختمان، تأسیسات و تجهیزات، آب، برق، نفت و گاز، صنعت و معدن و ارتباطات و کشاورزی و زهکشی پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: یاسوج ـ کیلومتر هفت جاده سی سخت ـ روستای مزدک ـ کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی بانام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۹۹/xxx۳ مورخ ۲۷/۰۸/۹۳ نزد بانک صادرات شعبه ازادی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: عظیم قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و علی علیزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و حسین علیزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای علی علیزاده (نایب رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم فاطمه کریمی حبیب آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی و خانم زهرا کریمی حبیب آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات