پروین علی پور

پروین علی پور

کد ملی 422015xxxx
گراف ارتباطات
26
شرکت‌ها
38
آگهی‌ها

شرکت های پروین علی پور

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که پروین علی پور دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14108437
آگهی تغییرات شرکت همایون ره فرداد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۶۸۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۰۱۴۹۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۴/xxx۷ تغییرات ذیل اتخاذ شد: وحید ولی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره و پروین علی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیات مدیره محمد قنبری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و حق امضاء کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهد آور بانکی از قبیل چک، سفته و نامه‌های عادی و اداری با امضاء پروین علی پور (رئیس هیت مدیره) و مهر شرکت معتبر است ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14108441
آگهی تغییرات شرکت همایون ره فرداد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۶۸۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۰۱۴۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۴/xxx۷ تغییرات ذیل اتخاذ شد: ۱ پروین علی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و محمدقنبری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و وحید ولی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲ بابک امیریان حبیب اباد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و افروز عبادی فیروزاباد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ۳ روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13978433
آگهی تغییرات شرکت همایون ره فرداد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۶۸۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۰۱۴۹۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۱/xxx۷ تغییرات ذیل اتخاذ شد: پروین علی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیر عامل و عضو هیأت مدیره و تهمینه اخوان مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیأت مدیره و سعید علی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره برای مدت باقیمانده انتخاب شدند ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13711488
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص همایون ره فرداد درتاریخ ۲۱/۰۸/xxx۶ به شماره ثبت xxx۲ به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: کلیه امور پیمانکاری در زمینه راه، ساختمان، برق، تاسیسات و تجهیزات، آب وکشاورزی، ارتباطات، صنعت و معدن، نفت و گاز درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: کهگیلویه وبویراحمد شهر یاسوج شهرک امام حسین کوچه ((همتی)) خیابان فرعی ۳ [شهیدروشنفکر] پلاک ۵۲ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۷ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۰/xxx۵ مورخ ۰۹/۰۸/xxx۶ نزد بانک توسعه تعاون شعبه شهید چمران یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد اولین مدیران: خانم تهمینه اخوان مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و خانم پروین علی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سعید علی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق عادی و اداری با امضاء سعید علی پور (نائب رئیس هیت مدیره) و مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای بابک امیریان حبیب اباد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و خانم افروز عبادی فیروز اباد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13492704
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص مرصاد عمران البرز درتاریخ ۱۱/۰۴/xxx۶ به شماره ثبت xxx۷ به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: کلیه امور پیمانکاری در زمینه راه، ساختمان، برق، تاسیسات و تجهیزات، آب وکشاورزی، ارتباطات، صنعت و معدن، نفت و گاز با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور و اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: کهگیلویه وبویراحمد شهر یاسوج تل زالی خیابان ((شهید قرنی ۲)) خیابان شهید علمدار کرمی پلاک ۲ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۴ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی شماره xxx۳ مورخ ۲۷/۰۳/xxx۶ بانک صادرات شعبه آزادی یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد اولین مدیران: آقای سعید علی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و خانم پروین علی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای رشید رضانیا به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند ۶ دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق عادی و اداری با امضاء سعید علی پور (مدیرعامل و عضو هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم جهانپری عبادی فیروز اباد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و خانم افروز عبادی فیروز اباد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13431347
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص استحکام راه آتیه درتاریخ ۲۵/۰۲/xxx۶ به شماره ثبت xxx۹ به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: کلیه امور پیمانکاری در زمینه راه، ساختمان، برق، تاسیسات و تجهیزات، آب وکشاورزی، ارتباطات، صنعت و معدن، نفت و گاز درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: کهگیلویه وبویراحمد شهر یاسوج شاهد بلوار معاد خیابان شاهد ۸ [شهید راد] پلاک ۳۵ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۷ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزارریالی بانام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی شماره xxx۳ مورخ ۰۴/۰۲/xxx۶ بانک صادرات شعبه آزادی یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد اولین مدیران: خانم جهان پری عبادی فیروزاباد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره وخانم فرزانه اقائی فیروزاباد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای بابک امیریان حبیب اباد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق عادی و اداری با امضاءبابک امیریان حبیب اباد (نائب رئیس هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم پروین علی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و آقای سعید علی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13431362
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص استحکام محور افق درتاریخ ۲۵/۰۲/xxx۶ به شماره ثبت xxx۰ به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: کلیه امور پیمانکاری در زمینه راه، ساختمان، برق، تاسیسات و تجهیزات، آب وکشاورزی، ارتباطات، صنعت و معدن، نفت و گازدرصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: کهگیلویه وبویراحمد شهر یاسوج شهرک امام حسین بلوار انقلاب خیابان انقلاب ۹ [شهیدموسوی] پلاک ۰ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزارریالی بانام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی شماره xxx۳ مورخ ۰۴/۰۲/xxx۶ از بانک صادرات شعبه آزادی یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد اولین مدیران: خانم پروین علی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و خانم فائزه علی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سعید علی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق عادی و اداری با امضاء سعید علی پور (نائب رئیس هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای بابک امیریان حبیب اباد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و خانم افروز عبادی فیروز اباد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13424574
آگهی تغییرات شرکت عمارت بتن باربد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۲۸۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۵۲۱۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۱/xxx۵ تغییرات ذیل اتخاذ شد: ۱ پروین علی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و مهدی میرزائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و مریم رحمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲ فرشته نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی و لیلا یاوریان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ۳ روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13424603
آگهی تغییرات شرکت عمارت بتن باربد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۲۸۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۵۵۲۱۷۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۱/xxx۵ تغییرات ذیل اتخاذ شد: مهدی میرزائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره و پروین علی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیات مدیره و مریم رحمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. حق امضاء کلیه اسنادرسمی و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته و نامه‌های عادی و اداری با امضاء پروین علی پور (رئیس هیات مدیره) و مهر شرکت معتبر است ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13318822
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص کیمیا کوشان افق درتاریخ ۲/۱۲/xxx۵ به شماره ثبت xxx۶ به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع: کلیه امور پیمانکاری در زمینه راه، ساختمان، برق، تاسیسات و تجهیزات، آب وکشاورزی، ارتباطات، صنعت و معدن، نفت و گاز پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: کهگیلویه وبویراحمد شهر یاسوج تل زالی بلوار عدل خیابان عدل ۴ [شهید الوند کیش] پلاک ۳۸ طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۷ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۳ مورخ ۲۵/۱۱/xxx۵ نزد بانک صادرات شعبه آزادی یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد اولین مدیران: آقای غلامرضا حیدرزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل و عضواصلی هیئت مدیره و آقای بابک امیریان حبیب اباد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم افروز عبادی فیروز اباد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا ۱۰/۱۱/xxx۷ به مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اسناد واوراق بهادار و تعهدآور بانکی و نامه‌های عادی و اداری با امضاء بابک امیریان حبیب اباد (رئیس هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای سعید علی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و خانم پروین علی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل از ۱۰/۱۱/xxx۵ تا ۱۰/۱۱/xxx۶ به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13287178
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص عمارت بتن باربد درتاریخ ۱۲/۱۱/xxx۵ به شماره ثبت xxx۷ به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: کلیه امور پیمانکاری در زمینه راه، ساختمان، برق، تاسیسات و تجهیزات، آب وکشاورزی، ارتباطات، صنعت و معدن، نفت و گاز با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور و اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: یاسوج بلوار عدل خیابان عدل ۴ پلاک ۲۶ کدپستی xxxxxxxxx۴ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۴/xxx۳ مورخ ۰۷/۱۱/۹۵ نزد بانک صادرات شعبه ازادی یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد اولین مدیران: آقای سیدهادی محمدپور گوشه به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم فرزانه اقائی فیروزآباد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای یوسف بزرگ زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا ۲۸/۰۸/xxx۷ برای مدت دو سال انتخاب شدند دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اسناد واوراق بهادار و تعهدآور بانکی و نامه‌های عادی و اداری با امضاء یوسف بزرگ زاده (مدیرعامل) و مهر شرکت معتبر است اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم پروین علی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و آقای سعید علی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل از ۲۸/۰۸/xxx۵ تا ۲۸/۰۸/xxx۶ برای مدت یکسال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13287200
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص تابان محور کیهان درتاریخ ۱۲/۱۱/xxx۵ به شماره ثبت xxx۸ به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: کلیه امور پیمانکاری در زمینه راه، ساختمان، برق، تاسیسات و تجهیزات، آب وکشاورزی، ارتباطات، صنعت و معدن، نفت و گاز با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور و اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: یاسوج شهدا ۸ پلاک ۱۶ کدپستی xxxxxxxxx۷ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزارریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۲۲/xxx۳ مورخ ۰۷/۱۱/۹۵ نزد بانک صادرات شعبه ازادی یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد اولین مدیران: خانم فائزه علی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم پروین علی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم فرزانه آقائی فیروز اباد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل از تاریخ صورتجلسه مجمع موسسین تا ۲۵/۰۸/xxx۷ برای مدت دو سال انتخاب شدند دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی و نامه‌های عادی و اداری با امضاء پروین علی پور (نایب رئیس هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبر است. ۷ اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم افروز عبادی فیروز آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و آقای بابک امیریان حبیب اباد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل از ۲۵/۰۸/xxx۵ تا ۲۵/۰۸/xxx۶ روزنامه کثیر الانتشار ابتکار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13205155
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص فیدار راشا دماوند درتاریخ ۰۱/۱۰/xxx۵ به شماره ثبت xxx۸ به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: کلیه امور پیمانکاری در زمینه راه، ساختمان، برق، تاسیسات و تجهیزات، آب وکشاورزی، ارتباطات وصنعت ومعدن، نفت و گاز پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: یاسوج شهدا ۷ - پلاک ۴۱ واحد ۱۳ کدپستی xxxxxxxxx۴ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۳ مورخ ۱۸/۰۹/xxx۵ نزد بانک صادرات شعبه آزادی یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد اولین مدیران: آقای مصیب علی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره و آقای بهمن محقق به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم پروین علی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره از تاریخ ۱۹/۰۷/xxx۵ تا ۱۹/۰۷/xxx۷ به مدت دوسال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: امضا کلیه اسناد واوراق بهادار و تعهدآور بانکی و نامه‌های عادی و اداری با امضاء پروین علی پور (نائب رئیس هیات مدیره) و مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم افروز عبادی فیروزآباد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و آقای بابک امیریان حبیب آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل از ۱۹/۰۷/xxx۵ تا ۱۹/۰۷/xxx۶ به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13205162
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص عمارت سرای پایدار درتاریخ ۰۱/۱۰/xxx۵ به شماره ثبت xxx۹ به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: کلیه امور پیمانکاری در زمینه راه، ساختمان، برق، تاسیسات و تجهیزات، آب وکشاورزی، ارتباطات وصنعت ومعدن، نفت و گاز پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: یاسوج زیرتل پایین تراز گلزار شهدا جنب کارگاه عنبری کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۸۱/xxx۳ مورخ ۰۷/۰۹/xxx۵ نزد بانک صادرات شعبه آزادی یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد اولین مدیران: آقای سعید علی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هئیت مدیره و و پروین علی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیات مدیره و فائزه علی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی و نامه‌های عادی و اداری با امضاء سعید علی پور (مدیرعامل) و مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم افروز عبادی فیروزآباد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و خانم جهان پری عبادی فیروزآباد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12768002
آگهی تغییرات شرکت استحکام فولاد افق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۳۶۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۸۳۹۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۱/xxx۵ تغییرات ذیل اتخاذ شد: ۱ پروین علی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و امیرحسین حجتی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و هادی علی پور کلائی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲ حمید پورعلی فیروزآباد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و سیدهادی محمدپورگوشه به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ۳ روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12768014
آگهی تغییرات شرکت استحکام فولاد افق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۳۶۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۸۳۹۱۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۱/xxx۵ تغییرات ذیل اتخاذ شد: هادی علی پور کلائی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره و پروین علی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیات مدیره و امیرحسین حجتی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. حق امضاء کلیه اسنادرسمی و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته و نامه‌های عادی و اداری با امضاء پروین علی پور (رئیس هیات مدیره) و مهر شرکت معتبر است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12666492
آگهی تغییرات شرکت استحکام فولاد افق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۳۶۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۸۳۹۱۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۹/xxx۴ تغییرات ذیل اتخاذ شد: فرزاد ایرانمنش به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره و پروین علی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیات مدیره و امیرحسین حجتی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند حق امضاء کلیه اسنادرسمی و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته و نامه‌های عادی و اداری با امضاء پروین علی پور (رئیس هیات مدیره) و مهر شرکت معتبر خواهد_بود ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12666497
آگهی تغییرات شرکت استحکام فولاد افق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۳۶۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۸۳۹۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۹/xxx۴ تغییرات ذیل اتخاذ شد: ۱ پروین علی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و امیرحسین حجتی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و فرزاد ایرانمنش به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲ حمید پورعلی فیروزآباد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و سیدهادی محمدپورگوشه به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ۳ روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12469894
آگهی تغییرات شرکت طاق سازان هدیش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۳۶۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۸۳۹۹۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۱/xxx۴ تغییرات ذیل اتخاذ شد: محسن قربانی رنانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره و پروین علی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیأت مدیره و مسعود مرادی آزاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند حق امضاء کلیه اسنادرسمی و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته و نامه های عادی و اداری با امضاء مسعود مرادی آزاد (نائب رئیس هیأت مدیره) و مهر شرکت معتبر است.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12469900
آگهی تغییرات شرکت طاق سازان هدیش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۳۶۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۸۳۹۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۱/xxx۴ تغییرات ذیل اتخاذ شد: ـ ۱ پروین علی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و مسعود مرادی آزاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و محسن قربانی رنانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱به سمت اعضای اصلی هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ـ ۲ حمید پور علی فیروز آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و انتصار سویحی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ـ ۳ روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12130893
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص محور برج گلستان در تاریخ ۰۲/۰۲/xxx۴ به شماره ثبت xxx۳ به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: راه، ساختمان، برق، تاسیسات و تجهیزات، آب وکشاورزی، ارتباطات، صنعت و معدن، نفت و گاز با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور و اخذ مجوز از رماجع ذیصلاح مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: یاسوج ـ کاشانی ۶ ـ پلاک ۵۲ کدپستی xxxxxxxxx۴ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی بانام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۳ مورخ ۲۷/۱۲/۹۳ نزد بانک صادرات شعبه ازادی یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: فائزه علی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و پروین علی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و نوش آفرین علی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای پروین علی پور (رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای اسلام عبادی فیروزآباد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی و خانم مریم آقائی فیروزآباد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند
شxxxxxxxxxxxxxxx  ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12071610
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص استحکام فولاد افق در تاریخ ۱۶/۱۲/xxx۳ به شماره ثبت xxx۸ به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: راه، ساختمان، برق، تاسیسات و تجهیزات، آب وکشاورزی، ارتباطات، صنعت و معدن، نفت و گاز با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور و اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: یاسوج ـ بلوار کاشانی ـ کاشنانی۱۵ ـ پلاک ۱۳ کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی بانام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۸۹/xxx۳ مورخ ۰۷/۱۲/۹۳ نزد بانک صادرات شعبه ازادی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: نوش آفرین علی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و سعید علی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و پروین علی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای نوش آفرین علی پور (مدیرعامل) همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل افروز عبادی فیروزآباد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی و حمید پورعلی فیروزآباد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12071623
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص طاق سازان هدیش درتاریخ ۱۶/۱۲/xxx۳ به شماره ثبت xxx۹ به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: راه، ساختمان، برق، تاسیسات و تجهیزات، آب وکشاورزی، ارتباطات، صنعت و معدن، نفت و گاز با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور و اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: یاسوج ـ خیابان اهداء خون سمت چپ ـ پلاک ۲۵ کد پستی xxxxxxxxx۸ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۹۱/xxx۳ مورخ ۰۷/۱۲/۹۳ نزد بانک صادرات شعبه ازادی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: مریم آقائی فیروزآباد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره و فرزانه آقائی فیروز آباد به شماره xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره وافروز عبادی فیروزآباد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای افروز عبادی فیروزآباد (نایب رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: پروین علی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی و سیدهادی محمدپورگوشه به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12071652
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص صنعت برج منارجنبان در تاریخ ۱۶/۱۲/xxx۳ به شماره ثبت xxx۱ به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: راه، ساختمان، برق، تاسیسات و تجهیزات، آب، کشاورزی، ارتباطات، صنعت ومعدن، نفت و گاز با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور و اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: یاسوج ـ بلوار باهنر ـ باهنر ۴ ـ پلاک ۳۲ کدپستی xxxxxxxxx۹ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی بانام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۹۰/xxx۳ مورخ ۰۷/۱۲/۹۳ نزد بانک صادرات شعبه ازادی یاسوج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: افروز عبادی فیروزآباد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و سیدهادی محمدپورگوشه به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره واسلام عبادی فیروزآباد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای افروز عبادی فیروزآباد (مدیرعامل) همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای سعید علی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی و پروین علی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12069198
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پردیس قلعه دماوند در تاریخ ۱۳/۱۲/xxx۳ به شماره ثبت xxx۲ به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: راه، ساختمان، برق، تاسیسات و تجهیزات، آب، کشاورزی، ارتباطات، صنعت ومعدن، نفت و گاز با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور و اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: یاسوج ـ بلوار رجاء ـ رجاء ۸ ـ پلاک ۷ کدپستی xxxxxxxxx۴ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی بانام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۹۲/xxx۳ مورخ ۰۷/۱۲/۹۳ نزد بانک صادرات شعبه آزادی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: بیژن علی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و پروین علی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و نوش آفرین علی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای بیژن علی پور (رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم افروز عبادی فیروزآباد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای اسلام عبادی فیروزآباد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند
شxxxxxxxxxxxxxxx  ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12065608
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص همسان اقلیم گلستان در تاریخ ۱۲/۱۲/xxx۳ به شماره ثبت xxx۵ به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: راه، ساختمان، برق، تاسیسات و تجهیزات، آب وکشاورزی، ارتباطات، صنعت و معدن، نفت و گاز با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور و اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: یاسوج ـ شهدای ۵ سمت راست ـ پلاک ۹ کدپستی xxxxxxxxx۹ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی بانام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۸۸/xxx۳ مورخ ۰۷/۱۲/۹۳ نزد بانک صادرات شعبه ازادی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. اولین مدیران شرکت: فرزانه آقائی فیروز آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و سیده طاهره جهانگیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و سیدهادی محمدپورگوشه به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای سیده طاهره جهانگیری (رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: سعید علی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی و پروین علی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12065617
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص مقاوم فولاد چهل ستون درتاریخ ۱۲/۱۲/xxx۳ به شماره ثبت xxx۶ به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: راه، ساختمان، برق، تاسیسات و تجهیزات، آب وکشاورزی، ارتباطات، صنعت و معدن، نفت و گاز با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور و اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: یاسوج ـ بلوار ارم ـ ارم یک ـ پلاک ۱۰ کد پستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۹۳/xxx۳ مورخ ۰۷/۱۲/۹۳ نزد بانک صادرات شعبه آزادی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: افروز عبادی فیروزآباد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و فرزانه آقائی فیروزآباد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و حمید پورعلی فیروزآباد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای حمید پورعلی فیروزآباد (مدیرعامل) همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای سعید علی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی و خانم پروین علی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12041796
آگهی تغییرات شرکت ارگ سازه طوس سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۷۱۹۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۰۵۸۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۱۱/xxx۳ تغییرات ذیل اتخاذ شد: ـ ۱ پروین علی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و سعید سهرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و سید محسن دهنوی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین گردیدند. ـ ۲ لیلا یاوریان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و بیت اله ولی پورجهان آباد به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12041797
آگهی تغییرات شرکت ارگ سازه طوس سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۷۱۹۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۰۵۸۸۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۱۱/xxx۳ تغییرات ذیل اتخاذ شد: سعید سهرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و پروین علی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ رئیس هیئت مدیره وسید محسن دهنوی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند وکلیه قراردادها و اسنادرسمی وتعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار ونامه های عادی و اداری با امضاء پروین علی پور (رئیس هیئت مدیره) همراه مهرشرکت دارای اعتبار است
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1744991
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص اهرام صاعقه هگمتانه درتاریخ ۰۱/۱۰/xxx۳ بشماره ثبت xxx۵ به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: راه، ساختمان، برق، تاسیسات و تجهیزات، آب، کشاورزی، ارتباطات، صنعت و معدن، نفت وگاز با رعایت قوانین و مقررات جاری کشو مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: یاسوج ـ زیرتل ـ پایین تر از گلزار شهداء ـ جنب کارگاه بلوک زنی عنبری ـ پلاک ۹۱ ـ واحد ۸ کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۳ مورخ ۲۶/۸/۹۳ نزد بانک صادرات شعبه آزادی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: سعید علی پور بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمد خوبانی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی و مدیرعامل و پروین علی پور بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای سعید علی پور (رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای حمید پور علی فیروزآباد بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس اصلی و آقای پیام کیانی پور بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1734040
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت عمارت سرای سپید شرکت سهامی خاص بشماره ثبت xxx۰ و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. تاسیس شرکت سهامی خاص عمارت سرای سپید درتاریخ xxx۳/۰۹/۲۳ بشماره ثبت xxx۰ به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: راه، ساختمان، برق، تاسیسات و تجهیزات، آب وکشاورزی، ارتباطات، صنعت و معدن، نفت وگاز با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: یاسوج ـ زیرتل ـ پایین تر از گلزار شهداء ـ جنب کارگاه بلوک زنی عنبری پلاک ۹۱ ـ واحد ۱۰ کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۳,xxx مورخ ۹۳/۰۸/۲۶ نزد بانک صادرات شعبه آزادی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: افروز عبادی فیروزآباد بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و محمد خوبانی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و پیام کیانی پور بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای افروز عبادی فیروزآباد (مدیرعامل) همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای سعید علی پور بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس اصلی و خانم پروین علی پور بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1728251
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ارم سرای هگمتانه درتاریخ ۱۹/۰۹/xxx۳ بشماره ثبت xxx۷ به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: راه، ساختمان، برق، تاسیسات و تجهیزات، آب وکشاورزی، ارتباطات وصنعت، نفت و گاز با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: یاسوج ـ زیرتل ـ پایین تر از گلزار شهداء ـ جنب کارگاه بلوک زنی عنبری ـ پلاک۹۱ ـ واحد ۹ کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۳ مورخ ۲۶/۰۸/۹۳ نزد بانک صادرات شعبه آزادی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: محسن حسن زاده شرف آبادسفلی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و پروین علی پور بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و سعید علی پور بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای سعید علی پور (نایب رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم افروز عبادی فیروزآباد بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای پیام کیانی پور بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1726708
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص فولاد بتن هامون درتاریخ ۱۸/۰۹/xxx۳ بشماره ثبت xxx۳ به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: راه، ساختمان، برق، تاسیسات و تجهیزات، آب وکشاورزی، ارتباطات، صنعت و معدن، نفت و گاز با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: یاسوج ـ زیرتل ـ پایین تر از گلزار شهداء ـ جنب کارگاه بلوک زنی عنبری پلاک ۹۱ واحد ۱۴ کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۳ مورخ ۲۶/۰۸/۹۳ نزد بانک صادرات شعبه آزادی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: افروز عبادی فیروزآباد بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و سیداحمد مرشدی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و پیام کیانی پور بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای افروز عبادی فیروزآباد (رئیس هیئت مدیره) همراه بامهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای سعید علی پور بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس اصلی و خانم پروین علی پور بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1725489
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پولاد سازه آیدین درتاریخ ۱۷/۰۹/xxx۳ به شماره ثبت xxx۰ به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت : راه، ساختمان،برق،تاسیسات و تجهیزات،آب وکشاورزی،ارتباطات، صنعت و معدن،نفت وگاز با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور مدت شرکت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت : یاسوج ـ زیرتل ـ پایین تر از گلزار شهداء ـ جنب کارگاه بلوک زنی عنبری پلاک ۹۱ واحد ۱۳ کد پستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت : مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۳ مورخ ۲۶/۰۸/۹۳ نزد بانک صادرات شعبه ازادی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت : افروز عبادی فیروزآباد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و پیام کیانی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و گودرز براتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای افروز عبادی فیروزآباد (نایب رئیس هیئت مدیره ) همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل : آقای سعید علی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی و خانم پروین علی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1488615
آگهی تاسیس شرکت محور سازان خزر سهامی خاص شماره ثبت ۶۸۷۵ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۸۷۱۶۶
خلاصه اساسنامه و اظهارنامه شرکت مذکور که در تاریخ ۱۹/۱۱/۹۲ شماره ثبت xxx۵ در دایره ثبت شرکت های این اداره بثبت رسیده و در همان تاریخ از لحاظ ذیل دفتر ثبت تکمیل و امضاء گردیده جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور و یکی از روزنامه های محلی استان آگهی می گردد.
۱ـ موضوع شرکت: راه، ساختمان، تاسیسات و تجهیزات، آب و برق، صنعت، کشاورزی و ارتباطات، معدن با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور
۲ ـ مدت ثبت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود
۳ ـ مرکز اصلی شرکت: یاسوج ـ زیرتل ـ پایین تر از گلزار شهدا ـ جنب کارگاه بلوک زنی عنبری کدپستی xxxxxxxxx۱
۴ ـ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال آن نقدا بحساب جاری شماره ۱/xxxxxx۷۳/xxx/xxx۱ نزد بانک پاسارگاد شعبه یاسوج واریز و مابقی در تعهد سهامداران می باشد.
۵ ـ مدیران و دارندگان حق امضاء: محمد خوبانی کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و بابک امیریان حبیب آباد کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و افروز عبادی فیروزآباد کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و حق امضاء کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی و اوراق بهادار و نامه های عادی و اداری با امضاء افروز عبادی فیروزآباد (نایب رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
۶ ـ سعید علی پور کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس اصلی و پروین علی پور کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
۷ ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۱ سرپرست ثبت یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1488616
آگهی تاسیس شرکت صومعه سازان آریا سهامی خاص شماره ثبت ۶۸۳۶ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۸۶۷۷۳
خلاصه اساسنامه و اظهارنامه شرکت مذکور که در تاریخ ۲۳/۱۰/۹۲ شماره ثبت xxx۶ در دایره ثبت شرکت های این اداره بثبت رسیده و در همان تاریخ از لحاظ ذیل دفتر ثبت تکمیل و امضاء گردیده جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور و یکی از روزنامه های محلی استان آگهی می گردد.
۱ـ موضوع شرکت: راه، ساختمان، تاسیسات و تجهیزات، آب و برق، صنعت، کشاورزی و ارتباطات، معدن با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور
۲ ـ تاریخ تشکیل شرکت و مدت آن: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود می باشد.
۳ ـ مرکز اصلی شرکت: یاسوج ـ زیرتل ـ پایین تر از گلزار شهدا ـ جنب کارگاه بلوک زنی عنبری کدپستی xxxxxxxxx۱
۴ ـ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال آن نقدا " بحساب جاری شماره ۱/xxxxxx۸۷/xxx/xxx۱ نزد بانک پاسارگاد شعبه یاسوج واریز و مابقی در تعهد سهامداران می باشد.
۵ ـ مدیران و دارندگان حق امضاء: شهرام محمدی کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و پروین علی پور کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و پیام کیانی پور کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و حق امضاء کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته و اوراق بهادار و نامه های عادی و اداری با امضاء پروین علی پور (رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
۶ـ افروز عبادی فیروز آباد کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس اصلی و بابک امیریان حبیب آباد کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
۷ ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۵ سرپرست ثبت یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1209483
آگهی تاسیس شرکت ارم سازه هدیش سهامی خاص شماره ثبت ۶۷۵۴ شناسه ملی۱۰۶۸۰۰۸۵۹۱۰
خلاصه اساسنامه و اظهارنامه شرکت مذکور که در تاریخ ۲۹/۷/۹۲ شماره ثبت xxx۴ در دایره ثبت شرکت های این اداره بثبت رسیده و در همان تاریخ از لحاظ ذیل دفتر ثبت تکمیل و امضاء گردیده جهت اطلاع عمومی در روزنامه رسمی کشور و یکی از روزنامه های محلی استان آگهی می گردد.
۱ـ موضوع شرکت: راه ـ ساختمان ـ برق ـ تاسیسات و تجهیزات ـ آب ـ کشاورزی ـ ارتباطات ـ صنعت ـ معدن با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور
۲ ـ مدت ثبت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود
۳ ـ مرکز اصلی شرکت: یاسوج ـ زیرتل ـ پایین تراز گلزار شهدا ـ جنب کارگاه بلوک زنی عنبری کدپستی xxxxxxxxx۱
۴ ـ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی با نام که مبلغ سیصد و پنجاه هزار ریال آن نقدا بحساب جاری شماره xxxxxx۴۲نزد بانک پاسارگاد شعبه یاسوج واریز و مابقی در تعهد سهامداران می باشد.
۵ ـ مدیران و دارندگان حق امضاء: شهرام محمدی کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و سعید علی پور کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و پروین علی پور کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و حق امضاء کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته و اوراق بهادار و نامه های عادی و اداری با امضاء سعید علی پور (رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
۶ ـ افروز عبادی فیروزآباد کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس اصلی و لیلا کشاورز کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
۷ ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۳ سرپرست ثبت یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1348266
آگهی تغییرات شرکت امید صاعقه پارسیان (سهامی خاص) شماره ثبت ۵۱۳۲ شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۷۰۲۳۹
بموجب صورت جلسات مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۶/۶/۹۲ شرکت مذکور که در محل قانونی شرکت تشکیل گردیده و در تاریخ ۱۸/۶/۹۲ به این اداره واصل گردید تغییرات ذیل اتخاذ گردید.
۱ ـ سعید علی پور بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس اصلی و پروین علی پور بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
۲ ـ میلاد خادمی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و محمدرضا مردازاد بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمد حسین اکبریان مهریان بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت باقیمانده هیئت مدیره تا تاریخ ۲۰/۴/۹۳ انتخاب شدند و حق امضاء کلیه اسناد رسمی و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته و برات و نامه های عادی باامضاء میلاد خادمی (مدیرعامل) و مهر شرکت معتبر خواهد بود.
۳ ـ مرکز شرکت به یاسوج خیابان فردوسی ـ بین هجرت دووسه ـ کدپستی xxxxxxxxx۷ تغییر یافت و ماده مربوط در اساسنامه اصلاح گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۳ سرپرست ثبت یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات