کیانوش بهلولی

آقای کیانوش بهلولی

کد ملی 421949xxxx
گراف ارتباطات
39
شرکت‌ها
108
آگهی‌ها

شرکت های کیانوش بهلولی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که کیانوش بهلولی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
مشارکتی توف نورد ایران
مشارکتی توف نورد ایران
بازرس علی‌البدل
حسابرسی آمارگاران
حسابرسی آمارگاران
رییس هییت مدیره
بازرگانی آهن گستر پاسارگاد
بازرگانی آهن گستر پاسارگاد
بازرس علی‌البدل
گستر پژوه سبز
گستر پژوه سبز
بازرس علی‌البدل
شکوفه بهار قائم
شکوفه بهار قائم
بازرس علی‌البدل
مهندسی مدافعان سبزشهر
مهندسی مدافعان سبزشهر
بازرس علی‌البدل
ارس پولاد
ارس پولاد
بازرس علی‌البدل
فنی و ساختمانی بامپاد
فنی و ساختمانی بامپاد
بازرس علی‌البدل
امین چوب کاسپین
امین چوب کاسپین
بازرس علی‌البدل
تدبیر بنای شریف
تدبیر بنای شریف
بازرس علی‌البدل
کیهان صنعت الوند
کیهان صنعت الوند
بازرس علی‌البدل
مهندسین مشاور آبیاری زهکشی شاراب
مهندسین مشاور آبیاری زهکشی شاراب
بازرس علی‌البدل
آلتون سازه آلوارس
آلتون سازه آلوارس
بازرس علی‌البدل
فولاد زرافشان
فولاد زرافشان
بازرس علی‌البدل
(نياز به تکميل)
(نياز به تکميل)
بازرس علی‌البدل
پاتوبیولوژی دانشیان
پاتوبیولوژی دانشیان
بازرس علی‌البدل
پادتن علم
پادتن علم
بازرس علی‌البدل
آرمه فولاد پاسارگاد
آرمه فولاد پاسارگاد
بازرس علی‌البدل
ساز فراجان نوین
ساز فراجان نوین
بازرس علی‌البدل
آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی
آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی
بازرس علی‌البدل
تدبیر افق ایرانیان
تدبیر افق ایرانیان
بازرس علی‌البدل
تدبیر تجارت سپهر
تدبیر تجارت سپهر
بازرس علی‌البدل
نوین تاوه
نوین تاوه
بازرس علی‌البدل
مهندسین مشاور فرادید
مهندسین مشاور فرادید
بازرس علی‌البدل
طیان بتن دورود
طیان بتن دورود
فولاد تجارت پارسیان
فولاد تجارت پارسیان
بازرس علی‌البدل
دانش سرو راد
دانش سرو راد
بازرس علی‌البدل
صنایع غذایی فدلک
صنایع غذایی فدلک
بازرس علی‌البدل
سارومان
سارومان
بازرس علی‌البدل
بین المللی توسعه گستران سلامت
بین المللی توسعه گستران سلامت
بازرس علی‌البدل
بهداشتی درمانی پیامبران
بهداشتی درمانی پیامبران
بازرس علی‌البدل
نیل برگ خاورمیانه
نیل برگ خاورمیانه
بازرس علی‌البدل
مسکن کارکنان و بهره برداران اتوبوسرانی اندیشه
مسکن کارکنان و بهره برداران اتوبوسرانی اندیشه
بازرس علی‌البدل
تاسیسات صنعتی دما ساز آی سا
تاسیسات صنعتی دما ساز آی سا
بازرس اصلی
طراوت میاندوآب
طراوت میاندوآب
بازرس اصلی
توسعه بندری و دریایی افق
توسعه بندری و دریایی افق
بازرس اصلی
مجتمع صنعت و معدن ذوب آهن جنوب شرق ایرانیان
مجتمع صنعت و معدن ذوب آهن جنوب شرق ایرانیان
ساخت ومدیریت ابنیه وسازه های انتقال نیرو
ساخت ومدیریت ابنیه وسازه های انتقال نیرو
بازرس اصلی
خدماتی شهرک صنعتی لالجین
خدماتی شهرک صنعتی لالجین
بازرس اصلی

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14789387
آگهی تغییرات حسابرسی آمارگاران موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۰۵۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۳۷۱۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۵/xxx۸ومجوز جامعه حسابداران رسمی ایران بشماره xxxxxx/۹۸ مورخ ۳۰/۵/۹۸تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای کیانوش بهلولی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره وآقای عباس سرلک به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره وآقای سید عطا احمدیان حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره وآقای حسن زلقی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14685765
آگهی تغییرات شرکت خدماتی شهرک صنعتی لالجین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۳۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۶۴۲۴۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۶/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ بازرسان شرکت به قرار ذیل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند : موسسه حسابرسی آمارگاران بشماره ثبت xxx۶۰ به نمایندگی آقای کیانوش بهلولی باکدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی آقای ناصر خوش مهرباکدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل ۲ ترازنامه و عملکرد سود و زیان شرکت منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ به تصویب رسید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بهار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14565630
آگهی تغییرات حسابرسی آمارگاران موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۰۵۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۳۷۱۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۶/۱۱/xxx۷ و مجوز شماره مورخ xxxxxx/ ۹۷ مورخ ۲۷/۱۲/۹۷ جانعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای ولی خلیفه نیری با کدملی xxxxxxxxx۰ با دریافت مبلغ xxxxxx ریال از صندوق موسسه از ردیف شرکاء خارج گردید در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ xxxxxx۰ به مبلغ xxxxxx۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوط در اساسنامه اصلاح گردید . لیست شرکاء و سهم الشرکه پس از کاهش سرمایه : آقای کیانوش بهلولی ش م xxxxxxxxx۲ دارنده مبلغ xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه آقای عباس سرلک ش م xxxxxxxxx۳ دارنده مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه و آقای سیدعطا احمدیان حسینی ش م xxxxxxxxx دارنده مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14553063
آگهی تغییرات شرکت ساخت ومدیریت ابنیه وسازه‌های انتقال نیرو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۶۵۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۷۶۸۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه حسابرسی آمارگاران به شماره ثبت xxx۶۰ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به نمایندگی آقای کیانوش بهلولی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی و مهوش گلشاه ننادگانی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14516933
آگهی تغییرات شرکت طراوت میاندوآب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۹۰۴۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۱۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ موسسه حسابرسی آمارگاران به شماره ثبت xxx۶۰ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به نمایندگی آقای کیانوش بهلولی کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان حسابرس قانونی و بازرس اصلی و علی رضا پور کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل شرکت بمدت یکسال مالی انتخاب شدند . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری میاندوآب
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14318772
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنعت و معدن ذوب آهن جنوب شرق ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۸۸۳ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۰۸۵۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۵/xxx۷ ۱ ـ صورتهای مالی سال۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ ـ موسسه حسابرسی آمارگاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ بسمت بازرس اصلی به نمایندگی آقای کیانوش بهلولی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای علی نافعی یزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳ ـ آقای سیدمحمد احرامیان با کد ملی xxxxxxxxx۴ و آقای سیدبهادر احرامیان با کد ملی xxxxxxxxx۲ و آقای سید بردیا احرامیان با کد ملی xxxxxxxxx۵ و آقای محمدرضا شجاع با کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14300699
آگهی تغییرات شرکت توسعه بندری و دریایی افق شرکت تعاونی به شماره ثبت ۳۴۰۳۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۷۳۹۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۵/xxx۷و مجوز شماره xxxxxx/ ۱۵/ xxx مورخ ۰۲/ ۰۷/ xxx۷ اداره کل تعاون استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - صورتهای مالی منتهی به ۹۶ به تصویب رسید- سرمایه شرکت به xxxxxxxxxxxx ریال کاهش یافت موسسه حسابرسی آمارگاران بشناسه xxxxxxxxx۱۷به نمایندگی آقای کیانوش بهلولی کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آریا بصیر اندیشه به شناسه xxxxxxxxx۴۹ به نمایندگی آقای مصطفی خادم الحسینی کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات بعنوان روزنامه اصلی وروزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه علی البدل جهت درج آگهی های تعاونی انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13953838
آگهی تغییرات شرکت طراوت میاندوآب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۹۰۴۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ موسسه حسابرسی آمارگاران به شماره ثبت xxx۶۰ وشناسه ملیxxxxxxxxx۱۷ به نمایندگی آقای کیانوش بهلولی کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس اصلی و علی رضا پور کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل شرکت بمدت یکسال مالی انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری میاندوآب
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13941292
آگهی تغییرات حسابرسی آمارگاران موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۰۵۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۳۷۱۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۰۷/xxx۶ و تاییدیه شماره xxxxxx/۹۶ مورخ ۶/۱۲/xxx۶ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عباس سرلک به شماره ملی xxxxxxxxx۳ با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء قرار گرفت. سرمایه موسسه از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکاء پس از افزایش به شرح ذیل می‌باشد: کیانوش بهلولی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال ولی خلیفه نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارای مبلغ xxxxxx ریال عباس سرلک به شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارای مبلغ xxxxxx ریال پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13623893
آگهی تغییرات حسابرسی آمارگاران موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۰۵۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۳۷۱۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴/۰۶/xxx۶ ومجوز شماره xxxxxx/۹۶ مورخ ۱۵/۶/۹۶ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حبیب قوتی با کدملی xxxxxxxxx۹ با دریافت مبلغ xxxxxx ریال از صندوق موسسه به عنوان سهم الشرکه از ردیف شرکاء خارج گردید و در نتیجه مفاد ۷ و ۸ اساسنامه به شرح زیر اصلاح گردید. ماده ۷ سرمایه موسسه به مبلغ xxxxxx۰ ریال کاهش یافت. ماده ۸ شرکاء و سهم الشرکه آنها به شرح زیر تغییر یافت: آقای کیانوش بهلولی ک. م xxxxxxxxx۲ دارنده مبلغ xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه آقای ولی خلیفه نیری ک. م xxxxxxxxx۰ دارنده مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13076300
آگهی تغییرات حسابرسی آمارگاران موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۰۵۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۳۷۱۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۱۰/xxx۴ طی نامه مجوزی شماره xxxxxx/۹۵ مورخ ۲۸/۰۱/xxx۵ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حبیب قوتی با کد ملی xxxxxxxxx۹ با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال به صندوق موسسه درردیف شرکا قرار گرفت. سرمایه موسسه به xxxxxx۰ ریال افزایش یافت وماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. لیست و میزان سهم الشرکه هریک ازشرکاء: کیانوش بهلولی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ دارنده مبلغ xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه. حبیب قوتی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارنده مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه. ولی خلیفه نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارنده مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12794447
آگهی تغییرات شرکت تاسیسات صنعتی دما ساز آی سا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۴۴ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۷۳۶۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - اعضاء هیئت مدیره برای مدت دوسال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: - خانم حمیده سلیمی با کدملی xxxxxxxxx۶ و آقای رضا نصیری با کدملی xxxxxxxxx۵ و خانم حبیبه بهرامی با کدملی xxxxxxxxx۳ و آقای مهدی قربانی با کدملی xxxxxxxxx۹ ۲ - موسسه حسابرسی آمارگاران به شماره ثبت xxx۶۰ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به نمایندگی آقای کیانوش بهلولی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی و آقای رضا امینی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12666612
آگهی تغییرات شرکت مسکن کارکنان و بهره برداران اتوبوسرانی اندیشه شرکت تعاونی به شماره ثبت ۲۰۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۷۵۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۹/۰۶/xxx۴ و مجوز شماره xxxxxx , xxx , xxx مورخ ۰۴/۰۸/xxx۴ اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهریار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ به تصویب رسید. خانم سحر جعفر پور مرزونی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی و آقای کیانوش بهلولی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهریار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12485010
آگهی تغییراتحسابرسي آمارگاران موسسه غير تجاري به شماره ثبت ۲۰۵۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۳۷۱۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۰۷/xxx۴ و مجوز شماره xxxxxx/ ۹۴ مورخ ۱۰/ ۸/ xxx۴ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمید اصفهانی زاده ش م xxxxxxxxx۱ با دریافت مبلغ xxxxxx ریال از صندوق موسسه ازموسسه خارج گردید. درنتیجه سرمایه موسسه ازمبلغ xxxxxx۰ ریال به xxxxxx۰ ریال کاهش یافت وماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. پس ازکاهش سرمایه میزان سهم الشرکه هریک ازشرکاء بشرح زیرمی باشد: آقای کیانوش بهلولی ش م xxxxxxxxx۲ دارنده مبلغ xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه وآقای ولی خلیفه نیری ش م xxxxxxxxx۰ دارنده مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9389483
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی آمارگاران به‌شماره‌ثبت ۲۰۵۶۰ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۳۲۳۷۱۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۰۷/xxx۳ و تاییدیه شماره xxx۷۵/۹۳ مورخ ۱۳/۱۰/xxx۳ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهرداد کریمان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ xxxxxx ریال از صندوق موسسه از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه موسسه از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکاء پس از کاهش به شرح ذیل می باشد: کیانوش بهلولی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال ولی خلیفه نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارای مبلغ xxxxxx ریال
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1723172
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی آمارگاران به‌شماره‌ثبت ۲۰۵۶۰ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۳۲۳۷۱۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۶/xxx۳ و مجوز شماره xxx۶۹/۹۳ مورخ ۵/۷/۹۳ جامعه حسابداران رسمی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای مهرداد کریمیان (کدملی xxxxxxxxx۵) بسمت عضو هیئت مدیره و آقای ولی خلیفه نیری (کدملی xxxxxxxxx۰) بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای کیانوش بهلولی (کدملی xxxxxxxxx۲) بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1705834
آگهی تغییرات شرکت نوین تاوه سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۳۶۵۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۴۹۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آمارگاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ و آقای کیانوش بهلولی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۲ به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1652685
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی آمارگاران موسسه غیرتجاری به‌شماره‌ثبت ۲۰۵۶۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۳۷۱۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ آقای عادل ویسی باکدملی xxxxxxxxx۹ با دریافت xxxxxxریال سهم الشرکه از صندوق از موسسه خارج گردید و در نتیجه سرمایه موسسه به مبلغ xxxxxx۰ریال کاهش یافت و ماده مربوطه اصلاح گردید.لیست شرکا بعد از کاهش نام شریک آقای کیانوش بهلولی کد ملی xxxxxxxxx۲ دارای xxxxxx۰ آقای مهرداد کریمان کد ملی xxxxxxxxx۵ دارای xxxxxx
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1574195
آگهی تغییرات شرکت صنایع غذایی فدلک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۱۹۸۵ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۰۲۴۵۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه سال مالی منتهی به سال xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آمارگاران با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به عنوان بازرس اصلی و کیانوش بهلولی با شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1565246
آگهی تغییرات شرکت دانش سرو راد سهامی‌خاص به شماره ثبت ۴۳۹۹۰۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۷۵۷۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالیxxx۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آمارگاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به عنوان بازرس اصلی و آقای کیانوش بهلولی با کد ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1529721
آگهی تغییرات شرکت فولاد تجارت پارسیان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۴۰۱۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۵۶۳۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۲ مورد تصویب واقع شد. موسسه حسابرسی آمارگاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ بسمت بازرس اصلی و آقای کیانوش بهلولی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1519649
آگهی تغییرات شرکت طیا‌ن بتن دورود سهامی‌خاص شماره ثبت ۴۴۹۶۳۷ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۹۰۸۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای کیا نوش بهلو لی و سعید بهلو لی بسمت اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
کیا نوش بهلو لی کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت رئیس هیأت مدیره و سعید بهلو لی به کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت نائب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1519650
آگهی تغییرات شرکت طیا‌ن بتن دورود سهامی‌خاص شماره ثبت ۴۴۹۶۳۷ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۹۰۸۷۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقایان کیا نوش بهلو لی کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت رئیس هیأت مدیره سعید بهلو لی به کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت نائب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل انتخاب شدند.
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی و مکاتبات عادی و اداری با امضای مشترک مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1512253
آگهی تغییرات شرکت آرمه فولاد پاسارگاد سهامی خاص شماره ثبت ۳۵۲۵۱۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۸۴۵۱۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳/۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
زینت السادات نواده طبیبی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و نیلوفر مشکواتی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و مهدی نیک پرور به شماره ملی xxxxxxxxx۶ موسسه حسابرسی آرماگاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ بسمت بازرس اصلی و کیانوش بهلولی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۲ به تصویب رسید.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1512257
آگهی تغییرات شرکت فولاد زرافشان سهامی خاص شماره ثبت ۲۴۸۸۵۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۹۳۶۶۲
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی آمارگاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ بسمت بازرس اصلی و کیانوش بهلولی با کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
مهوش السادات عریضی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و زینت السادات نواده طبیبی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ و ساناز احدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1420962
آگهی تغییرات شرکت مهندسی مدافعان سبز شهر سهامی خاص ‌شماره ثبت ۱۷۴۱۴۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۶۵۵۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی آمارگران شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ بسمت بازرس اصلی و آقای کیانوش بهلولی شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1233211
آگهی تغییرات شرکت پاتوبیولوژی دانشیان سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۷۸۹۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۷۷۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۶/۶/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ به تصویب رسید.
فرشته انسانی با شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای فربود فرهی با شماره ملی xxxxxxxxx۳ و محمداسماعیل جعفری با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و خانم دکتر فرشته فرهی شماره ملی xxxxxxxxx۵ عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
موسسه حسابرسی آمارگران شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به عنوان بازرس اصلی و آقای کیانوش بهلولی با شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1165293
آگهی تصمیمات شرکت طیان بتن دورود سهامی خاص شماره ثبت ۱۶۶۸ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۹۰۸۷۹
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۵/۹۲ که در مورخ ۱۲/۶/۹۲ واصل گردید.
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ مورد تایید و تصویب مجمع قرار گرفت.
۲ـ آقایان کیانوش بهلولی کد ملی xxxxxxxxx۲ علی جوان کد ملی xxxxxxxxx۶ سعید بهلولی کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند موسسه حسابرسی مستقل اندیشان پارس شماره ثبت xxx۸۹ بسمت بازرس اصلی آقای محمد تقی رستمی کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
۳ـ طبق صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۵/۹۲ آقای کیانوش بهلولی بسمت رئیس هیئت مدیره آقای علی جوان بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای سعید بهلولی بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. کلیه اوراق اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها عقود اسلامی با امضا مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. در مورخ ۱۶/۶/۹۲ از لحاظ امضا ذیل ثبت تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۲ سرپرست ثبت اسناد و املاک دورود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1081953
آگهی تغییرات شرکت آلتون سازه آلوارس سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۲۲۱۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۳۲۹۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی آمارگران به عنوان بازرس اصلی، آقای کیانوش بهلولی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۷/۰۲/xxx۴ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حسن چربگو به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای بهرام ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای حسین باباپورکلخوران به شماره ملی xxxxxxxxx۴ تا تاریخ ۱۷/۰۲/xxx۴
در تاریخ ۲۱/۰۳/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1061004
آگهی تغییرات شرکت فولاد تجارت پارسیان سهامی خاص به شماره ثبت۲۸۴۰۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه آمارگاران به عنوان بازرس اصلی، آقای کیانوش بهلولی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۲/۲/xxx۴ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای احمد انصاری پور به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و خانم آناهیتا انصاری پور به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای بهرنگ انصاری پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ تا تاریخ ۱۲/۲/xxx۴
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ به تصویب رسید.
در تاریخ ۲۸/۲/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1061005
آگهی تغییرات شرکت ارمغان تجارت اسپادانا سهامی خاص به شماره ثبت۳۲۶۵۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی آمارگاران به عنوان بازرس اصلی، آقای کیانوش بهلولی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۱/۲/xxx۴ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای محمدکاظم مشکواتی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و خانم شکوفه مشکواتی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و خانم نسیم مشکواتی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ تا تاریخ ۱۱/۲/xxx۴
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ به تصویب رسید.
در تاریخ ۲۸/۲/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1061016
آگهی تغییرات شرکت آرمه فولاد پاسارگاد سهامی خاص به شماره ثبت۳۵۲۵۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۸۴۵۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی آمارگاران به عنوان بازرس اصلی، آقای کیانوش بهلولی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ به تصویب رسید.
در تاریخ ۲۸/۲/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1059088
آگهی افزایش سرمایه شرکت نوین تاوه سهامی خاص به شماره ثبت۲۳۶۵۷۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۷۷۴۹۸۹
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و فوق العاده مورخ ۱۰/۲/۹۲ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۲ ریال منقسم به xxx/xxx سهم xxx/۱۰ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق تامین گردیده افزایش یافته است. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۲۴/۲/۹۲ تکمیل امضا گردیده است. موسسه حسابرسی آمارگران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به سمت بازرس اصلی و کیانوش بهلولی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1048027
آگهی تصمیمات شرکت مهندسین مشاور فرادید سهامی خاص ثبت شده به شماره ۴۳۵۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۸۹۰۰۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۹/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۱/۹۲ واصل گردید: موسسه حسابرسی آمارگاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ بسمت بازرس اصلی و کیانوش بهلولی به کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1025506
آگهی تصمیمات شرکت نوین تاوه سهامی خاص بشماره ثبت ۲۳۶۵۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۴۹۸۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۱۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آمارگران به ش م xxxxxxxxx۱۷ بسمت بازرس اصلی و کیانوش بهلولی به ک م xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: اشکان دارائی کهله دشت به ک م xxxxxxxxx۴ آزاده امینی دهکردی به ک م xxxxxxxxx۱ بهزاد پیله چیان لنگرودی به ک م xxxxxxxxx۱ سید باقر امینی دهکردی به ک م xxxxxxxxx۶ و محمدرضا نژاد باقری به ک م xxxxxxxxx۳ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ فوق اشکان دارائی کهله دشت به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، آزاده امینی دهکردی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. پ xxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1014063
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی آهن گستر پاسارگاد سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۳۹۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۷۶۸۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوقالعاده مورخ ۶/۱۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه آمارگران پاسارگاد به عنوان بازرس اصلی، آقای کیانوش بهلولی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۲۶/۱۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ xxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1006390
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی آمارگاران به شماره ثبت ۲۰۵۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۳۷۱۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۱۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده ۲۶ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. ۲ آقای مهرداد کریمان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به شماره شناسنامه xxx۰ تاریخ تولد ۳۰/۷/xxx۶ فرزند محمود با پرداخت مبلغ xxx/xxx ریال به صندوق موسسه، در ردیف شرکاء قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به مبلغ xxx/xxx/۲ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۸/۱۱/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای کیانوش بهلولی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای عادل ویسی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای مهرداد کریمان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ تا تاریخ ۱۸/۱۱/xxx۳ ۴ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای کیانوش بهلولی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای عادل ویسی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مهرداد کریمان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای کیانوش بهلولی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل. ۵ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر می‌باشد. ۶ محل موسسه در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران خ طالقانی بین خ وصال شیرازی و فلسطین نبش خ فریمان پ xxx (ساختمان اداری xxx) ط ۱ واحد ۲ کدپستی xxxxxxxxx۷ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ ۱۹/۱۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ xxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 852472
آگهی تغییرات شرکت تدبیر تجارت سپهر سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۲۷۷۵۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۸۷۵۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه آمارگاران به عنوان بازرس اصلی، آقای کیانوش بهلولی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۲۹/۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 748879
آگهی تغییرات شرکت آلتون سازه آلوارسسهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۲۲۱۵و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۳۲۹۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۶/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی آمارگران به عنوان بازرس اصلی، آقای کیانوش بهلولی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۲/۰۶/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حسن چربگو به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای بهرام ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای حسین باباپورکلخوران به شماره ملی xxxxxxxxx۴ تا تاریخ ۱۲/۰۶/xxx۳
در تاریخ ۱۷/۰۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10121174
آگهی تغییرات شرکت آلتون سازه آلوارس سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۲۲۱۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۳۲۹۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۶/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آمارگران به عنوان بازرس اصلی، آقای کیانوش بهلولی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۲/۰۶/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حسن چربگو به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای بهرام ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای حسین باباپورکلخوران به شماره ملی xxxxxxxxx۴ تا تاریخ ۱۲/۰۶/xxx۳ در تاریخ ۱۷/۰۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 721395
آگهی تاسیس شرکت تدبیر افق ایرانیانسهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۴/۶/xxx۱ تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۴/۶/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‎شود:
۱ـ موضوع شرکت: وصول مطالبات بانکی عقد قرارداد با اشخاص حقوقی.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران آزادی ـ رودکی ـ پ ۷ ـ کدپستی xxxxxxxxx۷
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهمxxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می باشد که مبلغxxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxxxxx مورخ۲/۶/xxx۱نزد بانک اقتصاد نوین شعبه قیطریه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ ـ آقای محمدرضا خادم به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ۵ـ خانم مریم اخوان راد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ـ۵ـ خانم انسیه کبیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره
۴ـ۵ـ خانم مریم اخوان راد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقوداسلامی با امضاء خانم مریم اخوان مدیرعامل و اقای محمدرضا خادم رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
۸ـ بازرس اصلی و علی البدل:
۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی آمارگاران به شماره ثبت xxx۶۰ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ـ آقای کیانوش بهلولی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 710793
آگهی تصمیمات شرکت آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۳۸۸۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۴۰۰۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آمارگاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ بسمت بازرس اصلی و کیانوش بهلولی به کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 691024
آگهی تغییرات شرکت ساز فراجان نوین سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۷۸۰۳۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۷۹۸۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی آمارگران به عنوان بازرس اصلی، آقای کیانوش بهلولی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
در تاریخ ۱۶/۵/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9845273
آگهی تغییرات شرکت ساز فراجان نوین سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۷۸۰۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۷۹۸۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۰/۱۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی آمارگران به عنوان بازرس اصلی، آقای کیانوش بهلولی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

در تاریخ ۱۶/۵/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10273781
آگهی تغییرات شرکت آرمه فولاد پاسارگاد سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۲۵۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۸۴۵۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۲/۰۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آمارگاران به عنوان بازرس اصلی، آقای کیانوش بهلولی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۰۲/۰۳/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم زینت السادات نواده طبیبی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای مهدی نیک پرور به شماره ملی xxxxxxxxx و خانم نیلوفر مشکواتی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ تا تاریخ ۰۲/۰۳/xxx۳ ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۰۴/۰۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 674122
آگهی تغییرات شرکت آرمه فولاد پاسارگاد سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۲۵۱۷و شناسه ملی۱۰۱۰۳۹۸۴۵۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۰۲/۰۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی آمارگاران به عنوان بازرس اصلی، آقای کیانوش بهلولی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۰۲/۰۳/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
خانم زینت السادات نواده طبیبی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ و آقای مهدی نیک پرور به شماره ملیxxxxxxxxx و خانم نیلوفر مشکواتی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ تا تاریخ۰۲/۰۳/xxx۳
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ۰۴/۰۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 668632
آگهی تصمیمات شرکت پاتوبیولوژی دانشیانسهامی خاص به شماره ثبت ۷۸۹۵۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۷۷۱۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۴/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرس آمارگاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به سمت بازرس اصلی و کیانوش بهلولی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 668640
آگهی تصمیمات شرکت پادتن علمسهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۲۷۱۸۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۵۷۹۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی آمارگاران به ش ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و کیانوش بهلولی به ک م xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل فریده کاوش به ک م xxxxxxxxx۰۹ و نرگس جواد به ک م xxxxxxxxx۰۰ و علیرضا امیری قراگوزلو به ک م xxxxxxxxx۹ و مصطفی فیروزباقرزاده به ک م xxxxxxxxxxxx و هومان علی طباطبائی اسبقی به ک م xxxxxxxxx۵ انتخاب گردیدند. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۳/۹۱ فریده کاوش به سمت رئیس هیئت مدیره و علیرضا امیری قراگوزلو به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و نرگس جواد به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات وعقود اسلامی و قراردادها با امضاء مدیرعامل به اتفاق یک نفر از اعضاء هیئت مدیره یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 668652
آگهی تصمیمات شرکت پادتن علمسهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۷۱۸۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۵۷۹۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۵/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آمارگاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به سمت بازرس اصلی و کیانوش بهلولی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 655782
آگهی تغییرات شرکت ارمغان تجارت اسپادانا سهامی‌خاص به شماره ثبت۳۲۶۵۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۴/۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی آمارگاران به عنوان بازرس اصلی، آقای کیانوش بهلولی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۲۱/۴/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10277075
آگهی تغییرات شرکت ارمغان تجارت اسپادانا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۶۵۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۴/۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آمارگاران به عنوان بازرس اصلی، آقای کیانوش بهلولی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۱/۴/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 649266
آگهی تصمیمات شرکت فولاد زرافشان سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۴۸۸۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۹۳۶۶۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آمارگاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به سمت بازرس اصلی و کیانوش بهلولی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 622887
آگهی تصمیمات شرکت مشارکت توف نورد ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۸۹۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۱۶۲۷۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ۹/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲۰/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۱۰/۱۰/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آمارگاران به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۷ به سمت بازرس اصلی و کیانوش بهلولی کدملیxxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: فرید وشفر به نمایندگی از شرکت توف نورد اینترنشنال جی ام ب اچ اند کوکاجی به سمت رئیس و ولفگانگ آلبرت ویلپوتز به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و کامران رضایی به کدملیxxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک, سفته, برات و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 620457
آگهی تغییرات شرکت آلتون سازه آلوارس سهامی خاص به شماره ثبت۳۹۲۲۱۵ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۳۲۹۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۵/۱۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی آمارگاران به عنوان بازرس اصلی، آقای کیانوش بهلولی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۵/۱۲/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای حسن چربگو به شماره ملیxxxxxxxxx۵ و آقای بهرام ابراهیمی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ و آقای حسین باباپورکلخوران به شماره ملیxxxxxxxxx۴ تا تاریخ۵/۱۲/۹۲.
در تاریخ۱۳/۳/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 604720
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی مدافعان سبز شهر سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۴۱۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۶۱۵۰۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۰/۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۵/۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آمارگاران به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۷ به سمت بازرس اصلی و کیانوش بهلولی به کدملیxxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: ایرج فریدونی به کدملیxxxxxxxxx۱ و پدرام شجاعی به کدملیxxxxxxxxx۰ و علیرضا آذرگون به کدملیxxxxxxxxx۲ و میترا محمدی به کدملیxxxxxxxxx۴ ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۰/۱/۹۱ میترا محمدی بسمت رئیس هیئت مدیره و ایرج فریدونی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و پدرام شجاعی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 590790
آگهی تغییرات شرکت کیهان صنعت الوند سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۹۲۷۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۸۶۴۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۱۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی آمارگران به عنوان بازرس اصلی، آقای کیانوش بهلولی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
در تاریخ ۲۶/۲/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 592234
آگهی تصمیمات شرکت مهندسین مشاور آبیاری و زهکشی شاراب سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۶۷۷۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۰۳۱۰۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۴/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۱۲/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی آمارگران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به سمت بازرس اصلی و کیانوش بهلولی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: امیر قلاوند به کدملی xxxxxxxxx به سمت رئیس هیئت مدیره و ایرج قلاوند به کدملی xxxxxxxxx به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شاهرخ قلاوند به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9941750
آگهی تصمیمات شرکت مشارکتی توف نورد ایران سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۵۸۹۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۱۶۲۷۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۹/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۱/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی آمارگاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ بسمت بازرس اصلی و کیانوش بهلولی به کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت تی یو وی نورد ـ به نمایندگی فرید وشفر ولفگانگ البرت ویلپوتز ـ کامران رضایی به کد ملی xxxxxxxxx۲ ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۹/۱۲/۹۰ فرید وشفر بسمت رئیس هیئت‌مدیره ولفگانگ البرت ویلپوتز بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و کامران رضایی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10139353
آگهی تصمیمات شرکت فنی و ساختمانی بامپاد سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۹۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۳۹۶۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۷/۱/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی آمارگاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ بسمت بازرس اصلی و کیانوش بهلولی به کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10219696
آگهی تصمیمات شرکت ارس پولاد سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۰۸۰۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۱۸۸۶۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۱۲/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی آمارکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ بسمت بازرس اصلی و کیانوش بهلولی به کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 578566
آگهی تغییرات شرکت تدبیر بنای شریف سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۷۵۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۳۵۸۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۱/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ ماده ۱۳ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید.
۲ـ موسسه حسابرسی آمارگران به عنوان بازرس اصلی، آقای کیانوش بهلولی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۵/۱۱/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای منصور داوری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای افشین وطن چی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای علیرضا پیرجمالی نسیانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای رضا صادق دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای مجید اکبری زنوزی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ تا تاریخ ۲۵/۱۱/xxx۲
۴ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای منصور داوری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای افشین وطن چی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای علیرضا پیرجمالی نسیانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای رضا صادق دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مجید اکبری زنوزی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مجید اکبری زنوزی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل.
۵ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای ثابت منصور داوری رئیس هیئت مدیره و یکی از امضاهای مجید اکبری زنوزی مدیرعامل و یا افشین وطن چی نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و سایر اسناد اداری با امضای مدیرعامل معتبر می باشد.
در تاریخ ۱۲/۰۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 571506
آگهی تاسیس شرکت امین چوب کاسپین سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۰۴/۰۲/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۰۴/۰۲/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‎شود:
۱ـ موضوع شرکت: فعالیت در زمینه تولید و توزیع انواع مصنوعات چوبی، واردات مواد اولیه مربوطه، خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، اخذ و اعطای نمایندگی و ایجاد شعب در داخل و خارج از کشور و اخذ وام و تسهیلات بانکی، شرکت در کلیه مناقصات و مزایده ها و هرگونه فعالیت مجاز مرتبط با موضوع فوق الذکر
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران، خ پاسداران، بهارستان نهم، پ ۲۰، واحد ۱۹ ـ کدپستی xxxxxxxxx۴
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به یک هزار سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یک هزار سهم با نام می باشد که مبلغ xxx/xxx/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۳۶ مورخ ۲۱/۰۱/xxx۱ نزد بانک پارسیان شعبه سعادت آباد شمالی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ـ خانم فاطمه ایمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره.
۲ـ۵ـ آقای مهدی نوری پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره.
۳ـ۵ـ آقای علی موسی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره.
۴ـ۵ـ آقای علی موسی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، عقد قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و نامه های عادی و اداری و مکاتبات با امضاء منفرد هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
۸ـ بازرس اصلی و علی البدل:
۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی آمارگران به عنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ـ آقای کیانوش بهلولی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 566000
آگهی تصمیمات شرکت ارس پولاد سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۰۸۰۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۱۸۸۶۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۱۲/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی آمارکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ بسمت بازرس اصلی و کیانوش بهلولی به کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 565981
آگهی تصمیمات شرکت مشارکتی توف نورد ایران سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۵۸۹۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۱۶۲۷۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۱/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی آمارگاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ بسمت بازرس اصلی و کیانوش بهلولی به کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت تی یو وی نورد ـ به نمایندگی فرید وشفر ولفگانگ البرت ویلپوتز ـ کامران رضایی به کد ملی xxxxxxxxx۲ ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۲/۹۰ فرید وشفر بسمت رئیس هیئت مدیره ولفگانگ البرت ویلپوتز بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و کامران رضایی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 566088
آگهی تصمیمات شرکت فنی و ساختمانی بامپاد سهامی خاص ‌به شماره ثبت۲۵۹۳۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۷۱۳۹۶۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۷/۱/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی آمارگاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ بسمت بازرس اصلی و کیانوش بهلولی به کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 563314
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی مدافعان سبز شهر سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۴۱۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۶۵۵۰۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۷/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۱۲/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی آمارگاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به سمت بازرس اصلی و کیانوش بهلولی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10504872
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی مدافعان سبز شهر سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۴۱۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۶۵۵۰۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۷/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۱۲/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی آمارگاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به سمت بازرس اصلی و کیانوش بهلولی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 550522
آگهي تغييرات شرکت شکوفه بهار قائم (سهامي‌خاص) بشماره ثبت۲۹۲۱۲۱ و شناسه ملي۱۰۱۰۳۲۹۵۸۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۳/۱۱/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی آمارگران پاسارگاد به عنوان بازرس اصلی، آقای کیانوش بهلولی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.
در تاریخ۱۶/۱/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 524741

آگهی تغییرات شرکت بازرگانی آهن گستر پاسارگاد
سهامی خاص به شماره ثبتxxxxxx
و شناسه ملیxxxxxxxxx۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ۳/۱۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ ماده ۳۳ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید.
۲ـ موسسه آمارگران پاسارگاد به عنوان بازرس اصلی، آقای کیانوش بهلولی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۳/۱۲/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمدحسین فایضی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ و آقای سید جواد رشیدی فرد به شماره ملیxxxxxxxxx۴ و آقای عباس عباسپور به شماره ملیxxxxxxxxx۷ تا تاریخ۳/۱۲/۹۲.
۴ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای محمدحسین فایضی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید جواد رشیدی فرد به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای عباس عباسپور به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سید جواد رشیدی فرد به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل.
۵ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی اوراق عادی اداری با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ۲۳/۱۲/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10533594
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی آهن گستر پاسارگاد سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۳۹۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۷۶۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۳/۱۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده ۳۳ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. ۲ موسسه آمارگران پاسارگاد به عنوان بازرس اصلی، آقای کیانوش بهلولی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۳/۱۲/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمدحسین فایضی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای سید جواد رشیدی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای عباس عباسپور به شماره ملی xxxxxxxxx۷ تا تاریخ ۳/۱۲/۹۲. ۴ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمدحسین فایضی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید جواد رشیدی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای عباس عباسپور به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سید جواد رشیدی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل. ۵ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی اوراق عادی اداری با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۲۳/۱۲/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 527835

آگهی تصمیمات شرکت گستر پژوه سبز
سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملیxxxxxxxxx۸۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۶/۱۲/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۵/۱۲/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی آمارگران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به سمت بازرس اصلی و کیانوش بهلولی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 469869

آگهی تغییرات موسسه حسابرسی آمارگاران
به شماره ثبتxxx۶۰
و شناسه ملیxxxxxxxxx۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ۲/۱۰/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای عباس بنی شریف به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به شماره شناسنامهxxx۱۱ تاریخ تولد۳۰/۶/۵۵ فرزند احمد با پرداخت مبلغ xxx/xxx ریال به صندوق موسسه، در ردیف شرکاء قرار گرفت.
در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به مبلغ xxx/xxx/۲ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
۲ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۲۰/۶/۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای کیانوش بهلولی به شماره ملیxxxxxxxxx و آقای عباس بنی شریف به شماره ملیxxxxxxxxx۷ و آقای عادل ویسی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ تا تاریخ۲۰/۶/۹۱.
۳ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای کیانوش بهلولی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای عباس بنی شریف به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای عادل ویسی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای کیانوش بهلولی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل.
در تاریخ۱۸/۱۱/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 460612

آگهی تصمیمات شرکت مشارکتی توف نورد ایران
سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۹/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۵/۱۱/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی آکارگاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به سمت بازرس اصلی و کیانوش بهلولی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10260286
آگهی تصمیمات شرکت مشارکتی توف نورد ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۸۹۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۱۶۲۷۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۹/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۵/۱۱/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی آکارگاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به سمت بازرس اصلی و کیانوش بهلولی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10235157
آگهی تصمیمات شرکت پاتوبیولوژی دانشیان سهامی خاص بشماره ثبت ۷۸۹۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۷۷۱۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۹/۵/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آمارگاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ بسمت بازرس اصلی و کیانوش بهلولی به کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. فرشته انسانی به کدملی xxxxxxxxx۳ و فربود فرهی به کدملی xxxxxxxxx۳ و محمداسماعیل جعفری به کدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان اعضای اصلی هیئت‎مدیره و فرشته فرهی به کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان عضو علی‎البدل هیئت‎مدیره. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9612921
آگهی تغییرات شرکت تدبیر تجارت سپهر (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۲۷۷۵۰۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۱۸۷۵۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۰/۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه آمارگاران به عنوان بازرس اصلی، آقای کیانوش بهلولی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.

در‌ تاریخ۲۵/۵/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10144062
آگهی تصمیمات شرکت سارومان سهامی خاص ثبت شده به شماره ۴۳۷۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۹۱۵۴۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۴/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی آمارگران به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx به سمت بازرس اصلی و کیانوش بهلولی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10087906
آگهی تصمیمات شرکت پادتن علم سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۲۷۱۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۵۷۹۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۰/۸۹ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۵/۴/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی آمارگران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ بسمت بازرس اصلی و کیانوش بهلولی به کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10307997
آگهی تغییرات شرکت بین المللی توسعه گستران سلامت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۲۴۳۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۱۹۰۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۱۲/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آمارگران به عنوان بازرس اصلی، آقای کیانوش بهلولی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۱۲/۰۴/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10057601
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی آهن گستر پاسارگاد سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۳۹۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۷۶۸۶
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۸/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۵/۸/xxx۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمدحسین فایضی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و خانم مریم مهدویان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای سیدجواد رشیدی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۴ تا تاریخ ۱۵/۸/xxx۱. ۲ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمدحسین فایضی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم مریم مهدویان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای سیدجواد رشیدی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سیدجواد رشیدی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل. ۳ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۴ موسسه آمارگران پاسارگاد به عنوان بازرس اصلی، آقای کیانوش بهلولی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۸/۹/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10560543
آگهی تصمیمات شرکت آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۳۸۸۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۴۰۰۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب‌ سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آمارگاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ بسمت بازرس اصلی و کیانوش بهلولی به کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10587770
آگهی تصمیمات شرکت مهندسین مشاور آبیاری و زهکشی شاراب سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۶۷۷۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۰۳۱۰۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۴/۱۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۱۲/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی آمارگران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به سمت بازرس اصلی و کیانوش بهلولی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: امیر قلاوند به کدملی xxxxxxxxx به سمت رئیس هیئت‌مدیره و ایرج قلاوند به کدملی xxxxxxxxx به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و شاهرخ قلاوند به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10781292
آگهی تصمیمات شرکت مشارکت توف نورد ایران سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۸۹۳۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۱۶۲۷۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت‌مدیره مورخ۹/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲۰/۳/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۱۰/۱۰/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آمارگاران به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۷ به سمت بازرس اصلی و کیانوش بهلولی کدملیxxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: فرید وشفر به نمایندگی از شرکت توف نورد اینترنشنال جی ام ب اچ اند کوکاجی به سمت رئیس و ولفگانگ آلبرت ویلپوتز به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و کامران رضایی به کدملیxxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک, سفته, برات و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10797185
آگهی تصمیمات شرکت آزمایشگاه مرکزی پاتوبیولوژی سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۳۸۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۴۰۰۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه ۲۲/۴/۹۰ و هیئت‌مدیره مورخ ۲۵/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آمارگاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به سمت بازرس اصلی و کیانوش بهلولی به ش ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل: علیرضا امیری‌قراگزلو به سمت رئیس هیئت‌مدیره و سیدمهدی مقیمی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و فریده کاوش به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره و یداله ظفری به سمت عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و مدارک و قراردادها و چکها و بروات با امضاء دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10825321
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی آمارگاران به شماره ثبت۲۰۵۶۰و شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۳۷۱۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ۲/۱۰/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای عباس بنی‌شریف به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به شماره شناسنامهxxx۱۱ تاریخ تولد۳۰/۶/۵۵ فرزند احمد با پرداخت مبلغ xxx/xxx ریال به صندوق موسسه، در ردیف شرکاء قرار گرفت.

در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به مبلغ xxx/xxx/۲ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۲۰/۶/۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای کیانوش بهلولی به شماره ملیxxxxxxxxx و آقای عباس بنی‌شریف به شماره ملیxxxxxxxxx۷ و آقای عادل ویسی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ تا تاریخ۲۰/۶/۹۱.

۳ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای کیانوش بهلولی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای عباس بنی‌شریف به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای عادل ویسی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای کیانوش بهلولی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل.

در تاریخ۱۸/۱۱/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10904557
آگهی تصمیمات شرکت پاتوبیولوژی دانشیان سهامی خاص به شماره ثبت ۷۸۹۵۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۷۷۱۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۴/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرس آمارگاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به سمت بازرس اصلی و کیانوش بهلولی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11024079
آگهی تصمیمات شرکت فولاد زرافشان سهامی ‌خاص ثبت ‌شده ‌بشماره ۲۴۸۸۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۹۳۶۶۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱/۱۰/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۹/۱۱/۸۹ واصل گردید: کلیه سهام بی‌نام شرکت به بانام تبدیل گردید و در نتیجه سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx سهم بانام xxx/xxx/۱ ریالی می‌باشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. موسسه حسابرسی آمارگاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به سمت بازرس اصلی و کیانوش بهلولی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. مهوش‌السادات عریضی به کدملی xxxxxxxxx۵ و ویدا مرادی‌پولادی به کدملی xxxxxxxxx۳ و امیرهمایون عشقی به کدملی xxxxxxxxx۶ ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱/۱۰/۸۹ مهوش‌السادات عریضی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و امیرهمایون عشقی بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و ویدا مرادی‌پولادی بسمت عضو هیئت تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و عقوداسلامی و قراردادها با امضای مشترک مهوش‌السادات عریضی و امیرهمایون عشقی همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11201574
آگهی تغییرات شرکت تدبیر تجارت سپهر سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۲۷۷۵۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۸۷۵۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه آمارگاران به عنوان بازرس اصلی، آقای کیانوش بهلولی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۲۹/۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11231485
آگهی تصمیمات شرکت پادتن علم سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۷۱۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۵۷۹۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۸/۵/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آمارگاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به سمت بازرس اصلی و کیانوش بهلولی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11238673
آگهی تصمیمات شرکت فولاد زرافشان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۸۸۵۵ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۲۸۹۳۶۶۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ سالیانه و فوق‌العاده مورخ ۸/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۰/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آمارگران به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۱۷ به سمت بازرس اصلی و کیانوش بهلولی‌ به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. کلیه سهام بی‌نام شرکت به سهام بانام تبدیل گردید و در نتیجه سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx سهم بانام xxx/xxx/۱ ریالی مبباشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11279337
آگهی تصمیمات موسسه بهداشتی و درمانی پیامبران ثبت شده بشماره ۵۶۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۱۳۰۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‎العاده و هیئت‌امنا مورخ ۱۵/۱۰/۸۹ موسسه مزبور که در تاریخ ۲۱/۳/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی آمارگران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ بسمت بازرس اصلی و کیانوش بهلولی به کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11294601
آگهی تصمیمات شرکت فولاد زرافشان سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۴۸۸۵۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۹۳۶۶۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آمارگاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به سمت بازرس اصلی و کیانوش بهلولی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11308363
آگهی تغییرات شرکت تدبیر بنای شریف سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲۷۵۹۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۳۵۸۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۵/۱۱/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ ماده ۱۳ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید.

۲ـ موسسه حسابرسی آمارگران به عنوان بازرس اصلی، آقای کیانوش بهلولی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۲۵/۱۱/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای منصور داوری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای افشین وطن‌چی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای علیرضا پیرجمالی‌نسیانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای رضا صادق‌دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای مجید اکبری‌زنوزی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ تا تاریخ ۲۵/۱۱/xxx۲

۴ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای منصور داوری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای افشین وطن‌چی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای علیرضا پیرجمالی‌نسیانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای رضا صادق‌دوست به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای مجید اکبری‌زنوزی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای مجید اکبری‌زنوزی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل.

۵ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای ثابت منصور داوری رئیس هیئت‌مدیره و یکی از امضاهای مجید اکبری‌زنوزی مدیرعامل و یا افشین وطن‌چی نایب رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و سایر اسناد اداری با امضای مدیرعامل معتبر می‌باشد.

در تاریخ ۱۲/۰۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11313269
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی مدافعان سبز شهر سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۴۱۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۶۱۵۰۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۰/۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۵/۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آمارگاران به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۷ به سمت بازرس اصلی و کیانوش بهلولی به کدملیxxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: ایرج فریدونی به کدملیxxxxxxxxx۱ و پدرام شجاعی به کدملیxxxxxxxxx۰ و علیرضا آذرگون به کدملیxxxxxxxxx۲ و میترا محمدی به کدملیxxxxxxxxx۴ ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۰/۱/۹۱ میترا محمدی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و ایرج فریدونی بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و پدرام شجاعی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11316727
آگهی تاسیس شرکت امین چوب کاسپینسهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۰۴/۰۲/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۰۴/۰۲/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‎شود:

۱ـ موضوع شرکت: فعالیت در زمینه تولید و توزیع انواع مصنوعات چوبی، واردات مواد اولیه مربوطه، خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، اخذ و اعطای نمایندگی و ایجاد شعب در داخل و خارج از کشور و اخذ وام و تسهیلات بانکی، شرکت در کلیه مناقصات و مزایده‌ها و هرگونه فعالیت مجاز مرتبط با موضوع فوق‌الذکر

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران، خ پاسداران، بهارستان نهم، پ ۲۰، واحد ۱۹ ـ کدپستی xxxxxxxxx۴

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به یک هزار سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یک هزار سهم با نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۳۶ مورخ ۲۱/۰۱/xxx۱ نزد بانک پارسیان شعبه سعادت‌آباد شمالی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ـ خانم فاطمه ایمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲ـ۵ـ آقای مهدی نوری‌پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره.

۳ـ۵ـ آقای علی موسی‌زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت‌مدیره.

۴ـ۵ـ آقای علی موسی‌زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، عقد قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و نامه‌های عادی و اداری و مکاتبات با امضاء منفرد هر یک از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل:

۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی آمارگران به عنوان بازرس اصلی

۲ـ۸ـ آقای کیانوش بهلولی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی‌البدل

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11319006
آگهی تصمیمات شرکت پادتن علم سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۲۷۱۸۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۵۷۹۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی آمارگاران به ش ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و کیانوش بهلولی به ک م xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل فریده کاوش به ک م xxxxxxxxx۰۹ و نرگس جواد به ک م xxxxxxxxx۰۰ و علیرضا امیری‌قراگوزلو به ک م xxxxxxxxx۹ و مصطفی فیروزباقرزاده به ک م xxxxxxxxxxxx و هومان‌علی طباطبائی‌اسبقی به ک م xxxxxxxxx۵ انتخاب گردیدند. به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱/۳/۹۱ فریده کاوش به سمت رئیس هیئت‌مدیره و علیرضا امیری‌قراگوزلو به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و نرگس جواد به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات وعقود اسلامی و قراردادها با امضاء مدیرعامل به اتفاق یک نفر از اعضاء هیئت‌مدیره یا دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11322620
آگهی تغییرات شرکت شکوفه بهار قائم (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۲۹۲۱۲۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۹۵۸۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۲۳/۱۱/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی آمارگران پاسارگاد به عنوان بازرس اصلی، آقای کیانوش بهلولی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.

در‌ تاریخ۱۶/۱/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11439087
آگهی اصلاحی شرکت ارمغان تجارت اسپادانا سهامی خاص به شماره ثبت۳۲۶۵۱۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۱۸۹۷۵
پیرو آگهی صادره به شماره xxx۷۴/ت۳۲ مورخ ۱۲/۱۱/xxx۹ بدینوسیله اعلام می‌گردد موسسه حسابرس آمارگاران به شماره ثبت xxx۶۰به عنوان بازرس اصلی و آقای کیانوش بهلولی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند مراتب بدینوسیله اصلاح می‌گردد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11648399
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی آمارگاران به شماره ثبت ۲۰۵۶۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۳۷۱۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ۲۰/۰۶/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱‌ـ اعضاء هیئت‌مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای کیانوش بهلولی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ و آقای عباس بنی‌شریف به شماره ملیxxxxxxxxx۷ و آقای عادل ویسی به شماره ملیxxxxxxxxx۹

۲‌ـ اساسنامه جدید مشتمل بر۳۳ ماده به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه سابق گردید..

۳‌ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای کیانوش بهلولی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای عباس‌ بنی‌شریف به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای عادل‌ ویسی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای کیانوش بهلولی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل.

۴‌ـ آقای سعید بهلولی با دریافت مبلغxxx/xxx ریال سهم‌الشرکه از صندوق موسسه، از ردیف شرکاء خارج گردید. اقای احمد لاری‌پور‌طهران‌فر با دریافت مبلغxxx/xxx ریال سهم‌الشرکه از صندوق موسسه، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای محمدتقی رستمی با دریافت مبلغxxx/xxx ریال سهم‌الشرکه از صندوق موسسه، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه موسسه از مبلغxxx/xxx/۲ ریال به مبلغxxx/xxx/۲ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

در تاریخ۱۹/۱۰/xxx۹ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11682504
آگهی تغییرات شرکت کیهان صنعت الوند سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۹۲۷۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۸۶۴۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۸/۱۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی آمارگران به عنوان بازرس اصلی، آقای کیانوش بهلولی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ ۲۶/۲/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11684156
آگهی تغییرات شرکت ارمغان تجارت اسپادانا سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۲۶۵۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۷/۹/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی آمارگران به عنوان بازرس اصلی، آقای کیانوش بهلولی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ ۱۲/۱۱/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11700853
آگهی تغییرات شرکت آلتون سازه آلوارس سهامی خاص به شماره ثبت۳۹۲۲۱۵ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۳۲۹۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۵/۱۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی آمارگاران به عنوان بازرس اصلی، آقای کیانوش بهلولی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۵/۱۲/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای حسن چربگو به شماره ملیxxxxxxxxx۵ و آقای بهرام ابراهیمی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ و آقای حسین باباپورکلخوران به شماره ملیxxxxxxxxx۴ تا تاریخ۵/۱۲/۹۲.

در تاریخ۱۳/۳/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11725936
آگهی تغییرات شرکت ارمغان تجارت اسپادانا سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۲۶۵۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۳/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی آمارگاران به عنوان بازرس اصلی، آقای کیانوش بهلولی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۱۰/۳/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای محمدکاظم مشکواتی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و خانم شکوفه مشکواتی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و خانم نسیم مشکواتی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ تا تاریخ ۱۰/۳/۹۲.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید.

در تاریخ ۷/۴/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11758479
آگهی تغییرات شرکت تدبیر تجارت سپهر سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۲۷۷۵۰۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۸۷۵۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده مورخ ۴/۸/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه آمارگران به عنوان بازرس اصلی، آقای کیانوش بهلولی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید.

در تاریخ ۲۳/۸/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11797002
آگهی تصمیمات شرکت گستر پژوه سبز سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۳۲۴۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۶۲۱۸۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۶/۱۲/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۵/۱۲/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی آمارگران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به سمت بازرس اصلی و کیانوش بهلولی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11815877
آگهی تغییرات شرکت شکوفه بهار قائم سهامی خاص به شماره ثبت۲۹۲۱۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۵۸۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۰/۱۲/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی آمارگران پاسارگاد به عنوان بازرس اصلی، آقای کیانوش بهلولی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید.

در تاریخ۲۲/۱۲/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11825968
آگهی تاسیس شرکت تدبیر افق ایرانیان سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۴/۶/xxx۱ تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۷ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۴/۶/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‎شود:

۱ـ موضوع شرکت: وصول مطالبات بانکی عقد قرارداد با اشخاص حقوقی.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران آزادی ـ رودکی ـ پ ۷ ـ کدپستی xxxxxxxxx۷

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهمxxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم با‌نام می‌باشد که مبلغxxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxxxxx مورخ۲/۶/xxx۱نزد بانک اقتصاد نوین شعبه قیطریه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

۵ ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ ـ آقای محمدرضا خادم به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ۵ـ خانم مریم اخوان‌راد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳ـ۵ـ خانم انسیه کبیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۴ـ۵ـ خانم مریم اخوان‌راد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل به مدت۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقوداسلامی با امضاء خانم مریم اخوان مدیرعامل و اقای محمدرضا خادم رئیس هیئت‌مدیره با مهر شرکت معتبر است.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل:

۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی آمارگاران به شماره ثبت xxx۶۰ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ۸ـ آقای کیانوش بهلولی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی‌البدل

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11998976
آگهی تصمیمات شرکت فولاد زرافشان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۸۸۵۵ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۲۸۹۳۶۶۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ سالیانه و فوق‌العاده مورخ ۸/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۰/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آمارگران به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۱۷ به سمت بازرس اصلی و کیانوش بهلولی‌ به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. کلیه سهام بی‌نام شرکت به سهام بانام تبدیل گردید و در نتیجه سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx سهم بانام xxx/xxx/۱ ریالی مبباشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات