اسفندیار سالاروند

اسفندیار سالاروند

کد ملی 421942xxxx
گراف ارتباطات
9
شرکت‌ها
24
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14945681
آگهی تغییرات شرکت سالار سازه کوهیار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 455443 و شناسه ملی 14004119209
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ 11/09/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اسفندیار سالاروند به کدملی4219426868به عنوان رئیس هیأت مدیره و آقای خلیل بابایی به کدملی3933800481به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره و آقای رضا محمدی باهر به کدملی0030738539به عنوان عضو هیأت مدیره و آقای شهریار سالاروند به کد ملی 4210277193 (خارج از هیأت مدیره) به عنوان مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار شرکت با امضای مشترک مدیرعامل (در غیاب ایشان هریک از اعضای هیأت مدیره) و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. پ980923961222262 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14758794
آگهی تغییرات شرکت توسعه سیمان سفید زاگرس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۷۳۳۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۳۴۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ به مورد تصویب قرار گرقت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت هشت حسابداران رسمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به عنوان بازرس اصلی و مینا تیموری به کد ملی به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه ابرار اقتصادی برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. اشخاص حقیقی ذیل برای مدت دو سال بعنوان اعضاء هیأت مدیره انتخاب گردیدند. خلیل بابایی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و فریبرز مقیمی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و امیرحسین محمدی باهربه کد ملی xxxxxxxxx۳ و رحمت اله روستاپور به کد ملی xxxxxxxxx۶ و اسفندیار سالاروند به کد ملی xxxxxxxxx۸
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14758800
آگهی تغییرات شرکت توسعه سیمان سفید زاگرس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۷۳۳۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۳۴۰۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خلیل بابایی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان رئیس هیات مدیره و فریبرز مقیمی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان نائب رئیس هیات مدیره و رحمت اله روستاپور با شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان عضو هیات مدیره و امیر حسین محمدی باهر با شماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان عضو هیات مدیره و اسفندیار سالاروند با شماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضا مشترک مدیرعامل (در غیاب ایشان هر یک از اعضای هیئت مدیره) و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود کلیه اسناد و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. به منظور تعیین حدود اختیارات مدیرعامل ماده ۳۹ اساسنامه شرکت مورد بررسی قرار گرفت و کلیه اختیارات ماده ۳۹ اساسنامه شرکت از سوی اعضای هیئت مدیره به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14553551
آگهی تغییرات شرکت الماس اروند آبی ( سهامی خاص ) به شماره ثبت ۳۲۱۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۸۸۵۰۸
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ، فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۸/xxx۷ شرکت واصله به تاریخ ۱۷/۰۱/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید : ۱ تعداد اعضاء هیئت مدیره از چهار نفر به پنج نفر افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح مذکور اصلاح گردید . ۲ آقایان اسفندیار سالاروند به شماره ملی xxxxxxxxx۸ ، محمد هاشم نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ ، خلیل بابایی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ ، رضا محمدی باهر به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و امیر حسین محمدی باهر به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند . ۳ آقای اسفندیار سالاروند به سمت رئیس هیئت مدیره ، آقای محمد هاشم نژاد به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ، آقای خلیل بابایی به سمت مدیرعامل و آقایان رضا محمدی باهر و امیر حسین محمدی باهر به سمت اعضاء هیئت مدیره تعیین شدند . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است . ۴ آقای شاهمیر حمیدی به سمت بازرس اصلی و آقای مسعود رحمت خواه یزدی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند . ۵ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx سازمان منطقه آزاد اروند ( آبادان خرمشهر )
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13783177
آگهی تغییرات شرکت توسعه سیمان سفید زاگرس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۷۳۳۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۳۴۰۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای خلیل بابایی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان رئیس هیات مدیره آقای فریبرز مقیمی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان نائب رئیس هیات مدیره آقای رحمت اله روستاپور با شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان عضو هیات مدیره آقای امیر حسین محمدی باهر با شماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان عضو هیات مدیره آقای اسفندیار سالاروند با شماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مشترک مدیرعامل (در غیاب ایشان هر یک از اعضای هیئت مدیره) و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق و مراسلات عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار باشد. کلیه اختیارات ماده ۳۹ اساسنامه از سوی اعضای هیئت مدیره به مدیرعامل تفویض گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13475325
آگهی تغییرات شرکت توسعه سیمان سفید زاگرس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۷۳۳۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۳۴۰۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اسفندیار سالاروند با شماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان رئیس هیات مدیره و آقای فریبرز مقیمی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان نائب رئیس هیات مدیره و خلیل بابایی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو هیات مدیره و آقای رحمت اله روستاپور با شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان عضو هیات مدیره و آقای امیر حسین محمدی باهر با شماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان عضو هیات مدیره و آقای اعلی حسین قراچه با شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تهعدآور شرکت با امضاء مشترک مدیرعامل (در غیاب ایشان هر یک از اعضای هیئت مدیره) و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق و مراسلات عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار باشد. اختیارات هیئت مدیره در بند‌های ۱ , ۲ , ۶ , ۷ , ۱۲ , ۱۳، ۱۶ ذیل ماده ۳۹ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13425903
آگهی تغییرات شرکت توسعه سیمان سفید زاگرس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۷۳۳۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۳۴۰۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره بقرار ذیل انتخاب گردیدند آقای خلیل بابایی به کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان رئیس هیئت مدیره آقای فریبرز مقیمی به کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره آقای رحمت اله روستاپور به کدملی xxxxxxxxx۶ بعنوان عضو هیئت مدیره آقای امیرحسین محمدی باهر به کدملی xxxxxxxxx۳ بعنوان عضو هیئت مدیره آقای اسفندیار سالاروند به کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو تن از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد_بود کلیه اسناد و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید. اداره امور شرکت از اداری، مالی، فنی، خرید و فروش طبق قوانین و مقرارت اساسنامه و آیین نامه‌های ذیربط. تهیه و تنظیم مقررات و آیین نامه‌های داخلی، استخدامی و معاملات و تهیه طرح تشکیلاتی و ازمانی و ارائه آن به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب نهایی. تهیه و تنظیم طرحهای جدید و طرحهای توسعه فعالیت‌های شرکت بر اساس موضوع شرکت و تسلیم آن به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب. تهیه و تنظیم بودجه شرکت و ارائه آن به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب نهایی. استقراض و تحصیل اعتبار با رهن یا بدون رهن با تصویب قبلی هیئت مدیره به منظور انجام موضوع شرکت و پرداخت دیون شرکت. عقد هرگونه پیمان و قرارداد با شرکتها و بانکها و ادارات و اشخاص و ظهر نویسی چک‌ها و سفته‌ها و سایر اسناد در جهت موضوع شرکت با رعایت ماده ۴۰ اساسنامه. خرید و فروش تجهیزات اداری، دارائیهای ثابت، اوراق بهادار با رعایت آیین نامه معاملات. انجام کلیه امور شرکت شامل حفظ اموال و تنظیم فهرست دارائیها، افتتاح حساب جاری و ثابت در بانکها، ثبت دفاتر قانونی و تنظیم اسناد قانون و اصول حسابداری، تهیه به موقه ترازنامه و حساب سود و زیان. انجام کلیه امور اداری شامل تعیین پرداخت حقوق و مزایا و پاداش، مزایای پایان خدمت، استخدام، ترفیع، عزل و نصب تمامی کارکنان شرکت. دفاع یا طرح دعوی برای حفظ منافع و حقوق شرکت در تمامی مراحل و با تمام اختیارات در رجوع به دادگاه‌های قضائی و اداری و هیأت حا اختلاف و تعیین حکم و کارشناس و دعوی متقابل و ثالث و دفاع از آنها و حق فسخ و استرداد دعوی و شکایت و تعیین با حق توکیل به غیرو دادن اختیارات لازم به وکیل (بدون حق صلح) و عزل وی و حل و فصل دعاوی و اختلافات و وصول مطالبات شرکت. تهیه و ارائه گزارشات و جداول مستمر ماهانه در خصوص فعالیت شرکت و وضعیت نقدینکی و سایر مسائل و مشکلات مهم و مبتلا به شرکت جهت طرح در جلسات هیءت مدیره. تعیین حدود اختیارات و شرح وظایف افراد تحت سرپرستی. عقد هرنوع قرارداد در قالب آیین نامه معاملات شرکت و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقامه آن در خصوص انواع معاملات (بجز فروش اموال غیرمنقول)، در مورد فروش اموال منقول با تصویب هیئت مدیره. تهیه دستور جلسات هیئت مدیره و دعوت جلسات هیئت مدیره در غیاب رئیس هیئت مدیره. مطلع نمودن بازرس قانونی از معاملات موضوع ماده xxx لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت پس از طرح در هیئت مدیره. اجرای تصمیمات و مصوبات هیئت مدیره و مقررات قانون مالیاتها و سایر قوانین و مقررات مربوطه و انجام کلیه تشریفات قانونی مدیرعامل موظف است کلیه وظایف فوق را با رعایت آیین نامه و مقررات و دستور العملهای شرکت و مصوبات هیئت مدیره و در چارچوب قوانین و مقررات جاری کشور انجام دهد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13425905
آگهی تغییرات شرکت توسعه سیمان سفید زاگرس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۷۳۳۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۳۴۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۷/۰۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۳۰/۰۹/xxx۵ به تصویب رسیدموسسه حسابرسی پاسارگاد تدبیر به کدملی xxxxxxxxx۹۳ به عنوان بازرس اصلی و اقای عباس دیرین به کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. اشخاص حقیقی ذیل را برای مدت ۲ سال بعنوان اعضاء هیئت مدیره انتخاب گردیدند. آقای خلیل بابایی به کدملی xxxxxxxxx۱ آقای فریبرز مقیمی به کدملی xxxxxxxxx۱ آقای امیرحسین محمدی باهر به کدملی xxxxxxxxx۳ آقای رحمت اله روستا پور به کدملی xxxxxxxxx۶ آقای اسفندیار سالاروند به کدملی xxxxxxxxx۸ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12612777
آگهی تغییرات شرکت صبا نور ايرانيان شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۴۶۴۵۲۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۹۲۰۲۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای محمد هاشم نژاد با کد ملی xxxxxxxxx۸به نمایندگی از شرکت بازرگانی معادن و صنایع معدنی ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای خلیل بابایی با کد ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای اسفندیار سالاروند با کد ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای خلیل جعفرزاده با کد ملی xxxxxxxxx۲بعنوان مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) تعیین گردیدند - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآورشرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دونفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و کلیه اسناد و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل ویا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. - اختیارات بندهای ۱۷،۱۳،۱۱،۷،۶،۴،۱ ماده ۴۰ اساسنامه از سوی هیأت مدیره به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12448712
آگهی تغییرات شرکت صبا نور ايرانيان شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۴۶۴۵۲۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۹۲۰۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خلیل بابایی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و اسفندیار سالاروند به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و شرکت بازرگانی معادن و صنایع معدنی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1597475
آگهی تغییرات شرکت نوآوران سیمان کوهدشت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۴۴۳۴۶۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۹۸۶۹۶
به استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخه ۱۹/۶/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای اسفندیار سالاروند به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای محمد فاطمیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت سیمان مازندران (سهامی عام) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و آقای نادر غفاری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی گروه صنایع سیمان کرمان (شرکت سهامی عام) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای رحمت اله روستاپور به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت تولیدی سیمان فیروزکوه (سهامی خاص) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای علی جعفر حیدری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت سیمان شمال (سهامی عام) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای علی جعفری زاده با ش م xxxxxxxxx۱به عنوان مدیرعامل خارج از هیئت مدیره جهت بقیه مدت تصدی هیات مدیره تعیین شدند. ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1561156
آگهی تغییرات شرکت توسعه سیمان سفید زاگرس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۷۳۳۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۳۴۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره ا برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب شدند جناب آقای خلیل بابایی با کدملی xxxxxxxxx۱ جناب آقای فریبرز مقیمی با کدملی xxxxxxxxx۱ جناب آقای رحمت اله روستاپور با کد ملی xxxxxxxxx۶ جناب آقای اسفندیار سالاروند با کدملی xxxxxxxxx۸ جناب آقای امیرحسین محمدی باهر با کد ملی xxxxxxxxx۳
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1461784
آگهی تغییرات شرکت سیمان فراز فیروز‌کوه سهامی خاص شماره ثبت ۱۸۸۴۶۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۰۴۹۳۹
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
پییراف هسلر بشماره گذرنامه xxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای اسفندیار سالاروند بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای خلیل جعفر زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی از شرکت سیمان شمال شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ بسمت عضو هیئت مدیره آقای فریبرز مقیمی با کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای علی امینی بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سیمان اسپندار شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ بسمت عضو هیئت مدیره آقای امین شجاعی (خارج از اعضا هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل انتخاب شدند.
کلیه اوراق مالی تعهدآور و اسناد از قبیل چک و سفته و برات و قراردادهای تعهدآور باامضا مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با دو امضا هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر اوراق عادی با امضا هر یک از مدیران و مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1381645
آگهی تغییرات شرکت توسعه سیمان سفید زاگرس سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۴۳۷۳۳۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۳۴۰۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
خلیل بابایی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره
فریبرز مقیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره
رضا محمدی باهر به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو هیئت مدیره
رحمت اله روستاپور به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت مدیره
اسفندیار سالاروند به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند.
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو تن از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود اسناد و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1381659
آگهی تغییرات شرکت توسعه سیمان سفید زاگرس سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۴۳۷۳۳۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۶۳۴۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
خلیل بابایی به شماره ملی xxxxxxxxx۱
ـ فریبرز مقیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱
ـ رضا محمدی باهر به شماره ملی xxxxxxxxx۹
ـ رحمت اله روستاپور به شماره ملی xxxxxxxxx۶
ـ اسفندیار سالاروند به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1082825
آگهی تغییرات شرکت سیمان آبیک سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۸۷۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۵۲۲۰
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۲/۹۲ غلامعباس میرزائی به ش.م xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام) به ش.م xxxxxxxxx۱۵ به جای اسفندیار سالاروند به ش.م xxxxxxxxx۸ و مهدی کریمی به ش.م xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سیمان بهبهان به ش.م xxxxxxxxx۲۱ (سهامی عام) به جای حسین پاپی به ش.م xxxxxxxxx۶ و مرتضی لطفی به ش.م xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و انوشیروان باقری به ش.م xxxxxxxxx۶ به عنوان مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند سایر اعضاء در سمت های خود ابقاء گردیدند. دارندگان حق امضاء مجاز موضوع ماده ۵۹ اساسنامه کماکان به شرح مصوبات قبلی به قوت خود باقی و معتبر است. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1078358
آگهی تصمیمات شرکت سیمان فراز فیروزکوه سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۸۸۴۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۰۴۹۳۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۱۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۲/۹۲ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۹/۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به سمت بازرس اصلی و حسین سیادت خو به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: پییراف هسلر به شماره گذرنامه xxxxxx۰ و شرکت سرمایه گذاری سیمان اسپندار به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ به نمایندگی علی نجفی به کدملی xxxxxxxxx۵ و شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به نمایندگی اسفندیار سالاروند به کدملی xxxxxxxxx۸ و شرکت سیمان شمال به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به نمایندگی حمید یوسفی به کدملی xxxxxxxxx۵ و فریبرز مقیمی به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱۲/۹۱ پییراف هسلر به سمت رئیس هیئت مدیره و اسفندیار سالاروند به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و امید شجاعی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با دو امضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء هر یک از مدیران همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 916859
آگهی تصمیمات شرکت سیمان آبیک سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۸۷۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۵۲۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲/۸/۹۱ شرکت سیمان فارس و خوزستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به نمایندگی جدید اسفندیار سالاروند به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند و بقیه اعضا در سمت های خود ابقا گردیدند و همچنین حق امضا بقوت خود کمافی السابق باقیست.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9989139
آگهی تصمیمات شرکت سیمان آبیک سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۸۷۰۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۵۲۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲/۸/۹۱ شرکت سیمان فارس و خوزستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به نمایندگی جدید اسفندیار سالاروند به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره انتخاب گردیدند و بقیه اعضا در سمت‌های خود ابقا گردیدند و همچنین حق امضا بقوت خود کمافی‌السابق باقیست.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 886822
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین سهامی عام بشماره ثبت ۱۵۱۳۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۲۰۶۶
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۷/۹۱ اسفندیار سالاروند به ک م xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به ش م xxxxxxxxx۶۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدمسعود سمیعی نژاد به ک م xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین به ک م xxxxxxxxx۰۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و خلیل جعفرزاده به ک م xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نفت گاز و پتروشیمی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و محمدرضا سیفی به ک م xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به ش م xxxxxxxxx۳۰ و صادق افشار به ک م xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صدر تامین به ش م xxxxxxxxx۹۶ به سمت اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک ها سفته ها بروات قراردادها و هرگونه اسناد تعهدآور برای شرکت با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت و همچنین چکها تا سقف مبلغ xxx/xxx/xxx ریال به امضاء سید حسین سید شفیعی به ک مxxxxxxxxx۸ مدیر امور مجامع و مالکیت سهام به اتفاق امضاء احدی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت و نیز مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و یا احدی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر است. حدود اختیارات مدیرعامل در ۲۶ بند به شرح پیوست صورتجلسه به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 543870

آگهی تصمیمات شرکت بین المللی ساروج بوشهر
سهامی عام ثبت شده بشماره xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۱۲/۹۰ واصل گردید: اساسنامه جدیدی مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت سیمان مازندران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به نمایندگی محمد فاطمیان به کد ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت سرمایه گذاری غدیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به نمایندگی عباس صفاکیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۲ و شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ به نمایندگی محمد غیثی به کد ملی xxxxxxxxx۶ و شرکت سرمایه گذاری سیمان کرمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ به نمایندگی نادر گودرزی به کد ملی xxxxxxxxx۷ و شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به نمایندگی اسفندیار سالاروند به کد ملی xxxxxxxxx۸ ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۲/۹۰ اسفندیار سالاروند بسمت رئیس هیئت مدیره و عباس صفاکیش بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و رحمت اله روستاپور به کد ملی xxxxxxxxx۶ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود را در بند ۲۰ بند بشرح پیوست صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10575970
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین سهامی عام بشماره ثبت ۱۵۱۳۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۲۰۶۶
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۸/۷/۹۱ اسفندیار سالاروند به ک م xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی به ش م xxxxxxxxx۶۹ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و محمدمسعود سمیعی‌نژاد به ک م xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری داروئی تامین به ک م xxxxxxxxx۰۴ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و خلیل جعفرزاده به ک م xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری نفت گاز و پتروشیمی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره و محمدرضا سیفی به ک م xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین به ش م xxxxxxxxx۳۰ و صادق افشار به ک م xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری صدر تامین به ش م xxxxxxxxx۹۶ به سمت اعضاء هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک‌ها سفته‌ها بروات قراردادها و هرگونه اسناد تعهدآور برای شرکت با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره و مهر شرکت و همچنین چکها تا سقف مبلغ xxx/xxx/xxx ریال به امضاء سید حسین سید شفیعی به ک مxxxxxxxxx۸ مدیر امور مجامع و مالکیت سهام به اتفاق امضاء احدی از اعضاء هیئت‌مدیره و مهر شرکت و نیز مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و یا احدی از اعضاء هیئت‌مدیره و مهر شرکت معتبر است. حدود اختیارات مدیرعامل در ۲۶ بند به شرح پیوست صورتجلسه به تصویب رسید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11106765
آگهی تغییرات شرکت سیمان آبیک سهامی عام بشماره ثبت۱۹۸۷۰۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۴۰۵۲۲۰
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۱/۴/۹۰ خلیل جعفرزاده به کدملیxxxxxxxxx۲ به جای صادق افشار به نمایندگی از شرکت سیمان فارس و خوزستان به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۵ و مهدی کریمی به کدملیxxxxxxxxx۰ به جای محمدمسعود سمیعی‌نژاد به نمایندگی از شرکت سیمان بهبهان به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۱ به سمت اعضا هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند و محمدحسن رضائی‌عراقی به کدملیxxxxxxxxx به سمت رئیس هیئت‌مدیره، سید مهدی واصلی به کدملیxxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و اسفندیار سالاروند به کدملیxxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11516738
آگهی تصمیمات شرکت بین المللی ساروج بوشهر سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۴۳۱۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۱۱۱۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۶/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۱۲/۹۰ واصل گردید: اساسنامه جدیدی مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت سیمان مازندران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به نمایندگی محمد فاطمیان به کد ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت سرمایه‌گذاری غدیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به نمایندگی عباس صفاکیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۲ و شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ به نمایندگی محمد غیثی به کد ملی xxxxxxxxx۶ و شرکت سرمایه‌گذاری سیمان کرمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ به نمایندگی نادر گودرزی به کد ملی xxxxxxxxx۷ و شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع سیمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به نمایندگی اسفندیار سالاروند به کد ملی xxxxxxxxx۸ ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۴/۱۲/۹۰ اسفندیار سالاروند بسمت رئیس هیئت‌مدیره و عباس صفاکیش بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و رحمت‌اله روستاپور به کد ملی xxxxxxxxx۶ (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس یا نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. هیئت‌مدیره بخشی از اختیارات خود را در بند ۲۰ بند بشرح پیوست صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات