منوچهر صوفی

آقای منوچهر صوفی

کد ملی 417265xxxx
گراف ارتباطات
6
شرکت‌ها
22
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14721444
آگهی تغییرات شرکت گلوکوزان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۰۱۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۵۷۳۱
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۱۹/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آرش سلطانی با کد ملی xxxxxxxxx۵ نماینده شرکت توسعه صنعتی غذایی زر با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به عنوان رئیس هیأت مدیره حمیدرضا دلاوری با کد ملی xxxxxxxxx۹ نماینده گروه صنعتی پژوهشی فرهیختگان زرنام با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره رضا مشهدی زاده با کد ملی xxxxxxxxx۶ نماینده شرکت صنعتی زر ماکارون با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به عنوان عضو هیأت مدیره منوچهر صوفی با کد ملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت توسعه صنعت کیمیا زر با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به عنوان عضو هیأت مدیره مجتبی رحیمی با کد ملی xxxxxxxxx۵ نماینده شرکت توسعه و مدیریت سرمایه صبا با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به عنوان عضو هیأت مدیره امیرحسین صداقی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان مدیرعامل ( خارج از اعضای هیأت مدیره ) انتخاب گردیدند . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیأت مدیره به اتفاق با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس و نایب رئیس هیأت مدیره به اتفاق همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود . کلیه مکاتبات اداری و عادی شرکت با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود . حدود اختیارات مدیرعامل به استناد مواد ۳۷ و ۴۲ اساسنامه بشرح ذیل می‌باشد : ۱ نمایندگی شرکت در برابر کلیه ادارات دولتی و غیردولتی ، موسسات عمومی ، مراجع قضایی و سایر اشخاص . ۲ پیشنهاد آیین نامه‌های داخلی شرکت جهت تصویب در هیأت مدیره . ۳ پیشنهاد طرح و تصمیم گیری در مورد چارت سازمانی شرکت به هیأت مدیره . ۴ پیشنهاد تصویب بودجه سالانه به هیأت مدیره . ۵ استخدام ، نصب و عزل و ترفیع کلیه کارگران و کارکنان شرکت و تعیین حقوق و مزایای آنها و مدیران طبق ضوابط و مقررات شرکت . تبصره : استخدام ، نصب و عزل مدیران شرکت به پیشنهاد مدیرعامل و تصویب در هیأت مدیره . ۶ دریافت کلیه مطالبات و پرداخت دیون شرکت . ۷ صدور ، ظهرنویسی ، قبولی ، پرداخت و واخواست اوراق تجاری بر اساس آیین نامه‌های مصوب هیأت مدیره و با رعایت مفاد بند ۳ فوق . ۸ عقد هر نوع قرارداد ، تغییر ، تبدیل ، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول اعم از : خرید و فروش و معاوضه و مزایده و انجام کلیه عملیات و معاملات که جزء موضوع شرکت باشد ( ماده ۲ اساسنامه ) بر اساس آیین نامه معاملات و مصوبات هیأت مدیره . ۹ مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هر گونه علامت تجاری در اداره علایم تجاری و ثبت مصوبات هیأت مدیره و مجامع عمومی شرکت در اداره ثبت شرکتها و همچنین اعطای وکالت به هر شخص برای انجام امورات مذکور . ۱۰ به امانت گذاردن هر نوع اسناد ، مدارک ، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها در صندوق‌های دولتی و خصوصی و استرداد آنها . ۱۱ افتتاح هر نوع حساب ، اخذ هر نوع تسهیلات جدید و استفاده از آنها به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی به پیشنهاد مدیرعامل جهت تصویب در هیأت مدیره . تبصره : مبادرت به تمدید نمودن کلیه تسهیلات دریافتی جاری توسط مدیرعامل . ۱۲ اقامه هرگونه دعوی از طرف شرکت ، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت ، ارایه هرگونه لایحه ، جهت هرگونه دعوایی از طرف اشخاص اعم از حقوقی و کیفری در هر یک از دادسراها ، دادگاه‌ها ، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام ، از جمله حضور در جلسات ، اعتراض به رای ، درخواست تجدیدنظر ، فرجام واخواهی و اعاده دادرسی ، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف ، تعیین جاعل ، تعیین داور بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه تکالیف ناشی از مقررات داوری ، اجرای حکم نهایی و قطعی داور ، درخواست صدور برگ اجرایی ( اجراییه ) و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها ، تعیین مصدق و کارشناس ، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر ، اقرار در ماهیت دعوا ، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث ، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها ، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث ، قبول یا رد سوگند ، تامین خواسته ، تامین ضرر و زیان ناشی از جرایم و امور مشابه دیگر ، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره یا بدون حق توکیل و یا با توکیل به غیر و لو کرارا با حق عزل وکلا ، طرح دعوی خسارت ، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت و اعطای هرگونه وکالت به هر شخص جهت انجام کلیه اختیارات مذکور در بند ۴ به مدیرعامل . ۱۳ پیشنهاد میزان استهلاک‌ها جهت تصویب به هیأت مدیره . ۱۴ تنظیم صورت‌های مالی میان دوره ایی و پایان دوره ایی و ارائه آن به بازرس و حسابرس قانونی شرکت . ۱۵ تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه ، حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت به ضمیمه گزارش فعالیت طی سال مالی مزبور طبق ماده xxx لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14489148
آگهی تغییرات شرکت گلوکوزان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۰۱۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۵۷۳۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : رضا مرادی علی عربی با کد ملی xxxxxxxxx۰ نماینده سرمایه گذاری صنعت و معدن با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به عنوان رئیس هیات مدیره محسن امینی با کد ملی xxxxxxxxx۶ نماینده شرکت توسعه صنعتی غذایی زر با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره سید ماجد علم الهدی با کد ملی xxxxxxxxx۷ نماینده شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به عنوان عضو هیات مدیره منوچهر صوفی با کد ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو هیات مدیره امیر امینی با کد ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان عضو هیات مدیره امیرحسین صداقی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان مدیرعامل ( خارج از اعضای هیات مدیره ) انتخاب گردیدند . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیات مدیره به اتفاق با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس و نایب رئیس هیات مدیره به اتفاق همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود . مکاتبات اداری و عادی شرکت با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود . حدود اختیارات مدیرعامل به استناد مواد ۳۷ و ۴۲ اساسنامه بشرح ذیل می‌باشد : ۱ نمایندگی شرکت در برابر کلیه ادارات دولتی و غیردولتی ، موسسات عمومی ، مراجع قضایی و سایر اشخاص . ۲ پیشنهاد آیین نامه‌های داخلی شرکت جهت تصویب در هیات مدیره . ۳ پیشنهاد طرح و تصمیم گیری در مورد چارت سازمانی شرکت به هیات مدیره . ۴ پیشنهاد تصویب بودجه سالانه به هیات مدیره . ۵ استخدام ، نصب و عزل و ترفیع کلیه کارگران و کارکنان شرکت و تعیین حقوق و مزایای آنها و مدیران طبق ضوابط و مقررات شرکت . تبصره : استخدام ، نصب و عزل مدیران شرکت به پیشنهاد مدیرعامل و تصویب در هیات مدیره . ۶ دریافت کلیه مطالبات و پرداخت دیون شرکت . ۷ صدور ، ظهرنویسی ، قبولی ، پرداخت و واخواست اوراق تجاری بر اساس آیین نامه‌های مصوب هیات مدیره و با رعایت مفاد بند ۳ فوق . ۸ عقد هر نوع قرارداد ، تغییر ، تبدیل ، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول اعم از : خرید و فروش و معاوضه و مزایده و انجام کلیه عملیات و معاملات که جزء موضوع شرکت باشد ( ماده ۲ اساسنامه ) بر اساس آیین نامه معاملات و مصوبات هیات مدیره . ۹ مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هر گونه علامت تجاری در اداره علایم تجاری و ثبت مصوبات هیات مدیره و مجامع عمومی شرکت در اداره ثبت شرکتها و همچنین اعطای وکالت به هر شخص برای انجام امورات مذکور . ۱۰ به امانت گذاردن هر نوع اسناد ، مدارک ، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها در صندوق‌های دولتی و خصوصی و استرداد آنها . ۱۱ افتتاح هر نوع حساب ، اخذ هر نوع تسهیلات جدید و استفاده از آنها به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات قانونی به پیشنهاد مدیرعامل جهت تصویب در هیات مدیره . تبصره : مبادرت به تمدید نمودن کلیه تسهیلات دریافتی جاری توسط مدیرعامل . ۱۲ اقامه هرگونه دعوی از طرف شرکت ، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت ، ارایه هرگونه لایحه ، جهت هرگونه دعوایی از طرف اشخاص اعم از حقوقی و کیفری در هر یک از دادسراها ، دادگاه‌ها ، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام ، از جمله حضور در جلسات ، اعتراض به رای ، درخواست تجدیدنظر ، فرجام واخواهی و اعاده دادرسی ، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف ، تعیین جاعل ، تعیین داور بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه تکالیف ناشی از مقررات داوری ، اجرای حکم نهایی و قطعی داور ، درخواست صدور برگ اجرایی ( اجراییه ) و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها ، تعیین مصدق و کارشناس ، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر ، اقرار در ماهیت دعوا ، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث ، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها ، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث ، قبول یا رد سوگند ، تامین خواسته ، تامین ضرر و زیان ناشی از جرایم و امور مشابه دیگر ، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره یا بدون حق توکیل و یا با توکیل به غیر ولو کرارا با حق عزل وکلا ، طرح دعوی خسارت ، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت و اعطای هرگونه وکالت به هر شخص جهت انجام کلیه اختیارات مذکور در بند ۱۳ پیشنهاد میزان استهلاک‌ها جهت تصویب به هیات مدیره . ۱۴ تنظیم صورت‌های مالی میان دوره ایی و پایان دوره ایی و ارائه آن به بازرس و حسابرس قانونی شرکت . ۱۵ تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه ، حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت به ضمیمه گزارش فعالیت طی سال مالی مزبور طبق ماده xxx لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14475300
آگهی تغییرات شرکت آشیان گستر جاوید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۰۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۳۵۵۳۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - آقای حمیدرضا نوروزی با شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل وآقای منوچهر صوفی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وآقای مانی رفیعی اردستانی با شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . - کلیه اسناد واوراق بهادار و تعهدآور و قراردادها با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و نامه‌ها و مکاتبات عادی و اداری با امضاء یکنفر از اعضاء هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبر می‌باشد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14475326
آگهی تغییرات شرکت آشیان گستر جاوید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۰۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۳۵۵۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - آقایان حمیدرضا نوروزی با شماره ملی xxxxxxxxx۰ و منوچهر صوفی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ و مانی رفیعی اردستانی با شماره ملی xxxxxxxxx۲ برای مدت دو سال به سمت اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند . - آقای نادر محمدی فرد با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و آقای مجید حمزهء با شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند . - شرکت ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت . - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی شرکت انتخاب شد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14473829
آگهی تغییرات شرکت گلوکوزان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۰۱۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۵۷۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و صورتحساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۷ تصویب گردید موسسه حسابرسی بهمند شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دایا رهیافت شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۸ انتخاب گردید . اشخاص زیر برای مدت دو سال بعنوان اعضای هیات مدیره شرکت انتخاب گردیدند شرکت توسعه صنعتی غذایی زر ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ منوچهر صوفی به کدملی xxxxxxxxx۱ آقای امیر امینی به کدملی xxxxxxxxx۳ شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ شرکت سرمایه گذاری ایران و فرانسه به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت در سال مالی منتهی به ۳۱/۶/xxx۸ تعیین گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14306685
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنعت کیمیا زر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۰۲۷۹۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۳۰۶۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: -آقایان: مرتضی سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و محسن امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و مهدی امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ آرش سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و منوچهر صوفی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ و مهدی رفیعی اردستانی با شماره ملی xxxxxxxxx۰ و رضا روستائیان با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14306698
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنعت کیمیا زر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۰۲۷۹۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۳۰۶۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای مرتضی سلطانی با شماره ملی xxxxxxxxx۲به سمت رئیس هیئت مدیره- آقای محسن امینی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره -آقای مهدی امینی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره -آقای آرش سلطانی با شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره -آقای منوچهر صوفی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره -آقای مهدی رفیعی اردستانی با شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره وآقای رضا روستائیان با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. - کلیه اسناد تعهدآور، قراردادها، چک ها، سفته ها و بروات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضا هیئت مدیره و اسناد، اوراق، نامه های عادی و اداری، احکام و قراردادهای استخدامی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14167196
آگهی تغییرات شرکت سیلوهای ذخیره سازی و فرآوری غلات زر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۹۳۹۹۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: --آقای مرتضی سلطانی با شماره ملی xxxxxxxxx۲به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای مهدی امینی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وآقای محسن امینی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره وآقای آرش سلطانی با شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای منوچهر صوفی با شماره ملی xxxxxxxxx۱(خارج از اعضاء و سهامداران) به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.- کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و قراردادها با امضاء دو نفر از چهار نفراعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و نامه ها و مکاتبات عادی و اداری با امضاء یکنفر از اعضاء هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14152581
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنعتی غذایی زر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۸۹۰۵۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۰۵۴۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان مرتضی سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و محسن امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و مهدی امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ آرش سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و منوچهر صوفی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ و مهدی رفیعی اردستانی با شماره ملی xxxxxxxxx۰ و رضا روستائیان با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند .
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14152599
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنعتی غذایی زر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۸۹۰۵۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۰۵۴۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مرتضی سلطانی با شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل آقای محسن امینی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای مهدی امینی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره آقای آرش سلطانی با شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره آقای منوچهر صوفی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره آقای مهدی رفیعی اردستانی با شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره و آقای رضا روستائیان با شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره انتخاب گردیدند . کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار و قراردادها و چکها و سفته ها و بروات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و نامه ها و مکاتبات عادی و اداری و احکام و قراردادهای استخدامی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13205792
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی عام توسعه صنعت کیمیا زر درتاریخ ۰۱/۱۰/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: موضوع فعالیت اصلی شرکت عبارت است از تهیه و تولید و بسته بندی انواع مواد غذایی شامل روغن خوراکی، شیرینی و شکلات، پودر قهوه، کاکائو، لبنیات، آرد، بهبود دهنده، آنزیم، اسانس طبیعی و افشره‌های طبیعی. موضوع فعالیت‌های فرعی شرکت عبارت است از اشتغال به امور بازرگانی اعم از پخش واردات و صادرات، اخذ نمایندگی جهت امور فوق و احداث کارخانه و کارگاه و واردات ماشین آلات و تجهیزات مربوطه، اخذ لیسانس و دانش فنی؛ بطورکلی شرکت می‌تواند علاوه بر موضوعات فوق نسبت به تهیه و تولید و خرید و فروش هرگونه فعالیت مجاز تولیدی و بازرگانی و غذایی در زمینه مواد اولیه و واسطه و کالا و ماشین آلات و تجهیزات مبادرت نماید. (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران - خیابان ملاصدرا - خیابان شیخ بهایی شمالی - نرسیده به میدان شیخ بهایی - جنب بانک پارسیان - پلاک xxx - طبقه دوم کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxxxxx۰۰ سهم xxx۰ که تعداد xxxxxx۰۰ سهم آن بانام می‌باشد که مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال بموجب گواهی شماره xxx/xxx۱/۹۵ مورخ ۱/۶/۹۵ نزد بانک خاورمیانه شعبه آفتاب پرداخت گردیده و الباقی در تعهد سهامداران است. اولین مدیران: آقای آرش سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مهدی رفیعی اردستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره عضو علی البدل و آقای مرتضی سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محسن امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای مهدی امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره عضو اصلی و به سمت مدیرعامل آقای سید مهدی شاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره - عضو علی البدل آقای منوچهر صوفی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره به مدت دو سال تعیین گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد تعهدآور، قراردادها، چکها، سفته‌ها و بروات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیأت مدیره و اسناد، اوراق، نامه‌های عادی و اداری، احکام و قراردادهای استخدامی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه آریا حسابرسان پارسا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به سمت بازرس علی البدل مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آریان محاسب پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت بازرس اصلی به مدت یکسال تعیین گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اسرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد.) پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13201292
آگهی تغییرات شرکت سیلوهای ذخیره سازی و فرآوری غلات زر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۹۳۹۹۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای مرتضی سلطانی به کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان رئیس هیئت مدیره وآقای مهدی امینی به کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره وآقای محسن امینی به کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان عضو هیئت مدیره وآقای آرش سلطانی به کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای منوچهر صوفی با کدملی xxxxxxxxx۱ (خارج از سهامداران و اعضای هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و قراردادها با امضاء دو نفر از چهار نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و نامه‌ها و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13187152
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنعتی غذایی زر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۸۹۰۵۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۰۵۴۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مرتضی سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و آقای آرش سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محسن امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای منوچهر صوفی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سید مهدی شاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو علی البدل و آقای مهدی رفیعی اردستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو علی البدل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار و قراردادها و چکها و سفته‌ها و بروات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و نامه‌ها و مکاتبات عادی و اداری و احکام و قراردادهای استخدامی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. کدپستی xxxxxxxxx۱ صحیح می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13129609
آگهی تغییرات شرکت آشیان گستر جاوید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۰۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۳۵۵۳۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمید رضا نوروزی با شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل وآقای منوچهر صوفی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره وآقای مانی رفیعی اردستانی با شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و قراردادها با امضاء دو نفر از سه نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و نامه‌ها و مکاتبات عادی و اداری با امضاء یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13129630
آگهی تغییرات شرکت آشیان گستر جاوید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۰۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۳۵۵۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان حمید رضا نوروزی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و منوچهر صوفی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و مانی رفیعی اردستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای نادر محمدی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و آقای داود پیرا به شماره xxxxxxxxx۴ سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه کثیرالانتشار اعتدال جهت نشر آگهی شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12922830
آگهی تغییرات شرکت خورشید تجارت البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۵۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۲۰۳۹۴۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای منوچهر صوفی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و آقای مهدی رفیعی اردستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12749317
آگهی تغییرات شرکت سیلوهای ذخیره سازی و فرآوری غلات زر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۹۳۹۹۶
آگهی تغییرات شرکت سیلوهای ذخیره سازی و فرآوری غلات زر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای مرتضی سلطانی به عنوان رئیس هیئت مدیره ومحمد علی ناطقی به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی امینی به عنوان عضو هیئت مدیره وآقای محسن امینی به سمت عضو هیئت مدیره وآقای آرش سلطانی به عنوان عضو هیات مدیره وآقای منوچهر صوفی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان مدیرعامل (خارج از سهامداران و اعضای هیئت مدیره) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و قراردادها با امضاء دو نفر از پنج نفر اعضاء هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبر می‌باشد و نامه‌ها و مکاتبات عادی و اداری با امضاء یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12713318
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی عام توسعه صنعتی غذایی زر درتاریخ ۲۵/۱۲/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: موضوع فعالیت اصلی شرکت عبارت است از: تهیه و تولید و بسته بندی انواع مواد غذایی، خوراک دام و طیور و آبزیان، کشت و صنعت محصولات کشاورزی. موضوع فعالیت‌های فرعی شرکت عبارت است از: اشتغال به امور بازرگانی اعم از پخش واردات و صادرات، اخذ نمایندگی جهت امور فوق و احداث کارخانه و کارگاه و واردات ماشین آلات و تجهیزات مربوطه، اخذ لیسانس و دانش فنی؛ بطور کلی شرکت می‌تواند علاوه بر موضوعات فوق نسبت به تهیه و تولید و خرید و فروش هرگونه فعالیت مجاز تولیدی و بازرگانی و کشاورزی در زمینه مواد اولیه و واسطه و کالا و ماشین آلات و تجهیزات مبادرت نماید. مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان ملاصدرا خیابان شیخ بهایی شمالی نرسیده به میدان شیخ بهایی جنب بانک پارسیان پلاک xxx طبقه اول کدپستی xxxxxxxxx۷ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxxxxx۰۰ سهم xxx۰ ریالی که تعداد xxxxxx۰۰ سهم بانام و ۰ سهم ان بی نام میباشد که مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxxxxx/xxx/۱۱/xxx۱ مورخ ۲۲/۱۰/۹۴ نزد بانک خاورمیانه شعبه آفتاب کد xxx۱ پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت:. آقای مرتضی سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره (عضو اصلی). آقای آرش سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره (عضو اصلی). آقای محسن امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره (عضو اصلی). آقای مهدی امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره (عضو اصلی). آقای منوچهر صوفی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره (عضو اصلی). آقای سید مهدی شاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو علی البدل. آقای مهدی رفیعی اردستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو علی البدل برای مدت دوسال انتخاب شدند. اختیارات مدیرعامل: مطابق اساسنامه میباشد. بازرس اصلی و علی البدل: مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران مستقل به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس اصلی مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آریان محاسب پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. به موجب نامه شماره xxx۶/xxx مورخ ۲۹/۱۰/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار آگهی گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12137120
آگهی تغییرات شرکت خورشید تجارت البرز شرکت سهامی‌خاص به‌شماره ثبت ۲۴۵۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۲۰۳۹۴۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقایان احمد پاکزاد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و سیدمهدی شاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و عباش پاداش به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و مجید حمزه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت باقی مانده در انتخاب گردیدند. ـ آقای منوچهر صوفی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و آقای مهدی رفیعی اردستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1255728
آگهی تاسیس شرکت آشیان گستر جاوید (سهامی خاص)
شرکت فوق در تاریخ۰۳/۰۹ /۹۲ تحت شمارهxxx۰ و شناسه ملیxxxxxxxxx۳۲ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ۴/۳/۹۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده
۱ـ موضوع: طراحی, محاسبه, نظارت, مشاوره و اجرای کلیه پروژه های ساختمانی, صنعتی, تاسیساتی و برق رسانی اعم از برق صنعتی و برق قدرت و اجرای خاکبرداری و خاکریزی و اجرای فونداسیون و نقشه برداری و نقشه کشی, زیرسازی راه ها و ساخت راه های فرعی و اصلی, راه های ریلی ـ آزمایش بتن ـ تولید و اجرای انواع ساختمانها پیش ساخته, آزمایش خاک, محوطه سازی, ساخت سوله و سیلو, اجرای سازه های فلزی و بتنی, تولید کلیه قطعات پیش ساخته بتنی و غیربتنی, تامین نیروی انسانی در رابطه با موضوع فعالیت, مقاطعه کاری و پیمانکاری, تهیه و تامین ماشین آلات سبک و سنگین در رابطه با موضوع فعالیت, صادرات و واردات کالاهای مجاز, شرکت در مناقصه ها و مزایده های دولتی و خصوصی, داخلی و خارجی, اجرای اتوماسیون صنعتی و ابزار دقیق ـ اعطاء و یا خذ نمایندگی جهت امور فوق و احداث کارگاه و کارخانه و اخذ لیسانس و دانش فنی ـ به طور کلی شرکت می تواند علاوه بر موضوعات فوق نسبت به خرید و فروش هرگونه فعالیت مجاز بازرگانی در زمینه مواداولیه و واسطه و کالا و ماشین آلات و تجهیزات مبادرت نماید و در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت: استان البرز ـ جاده قدیم کرج به قزوین ـ شهر چهارباغ ـ خیابان صنعت ۵ ـ کوچه صاحبقران ـ کدپستیxxxxxxxxx۱
۴ـ سرمایه شرکت: xxx/xxx/xxx ریال منقسم بهxxx سهم بانامxxx/xxx/۱ ریالی که مبلغxxx/xxx/۳۵ ریال آن طی گواهی بانک ملی شعبه زرماکارون به شماره۶۷ مورخه۲۷/۸/۹۲ پرداخت گردید و مابقی در تعهد می باشد.
۵ ـ اولین مدیران شرکت: آقای حمیدرضا نوروزی فرزند ابوالحسن به شماره شناسنامهxxx۸۷ صادره از تهران به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای منوچهر صوفی فرزند قربان به شماره شناسنامه۱ صادره از الیگودرز به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت نائب رییس هیئت مدیره و آقای مانی رفیعی اردستانی فرزند مهدی به شماره شناسنامهxxx۱۸ صادره از تهران به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند.
۶ ـ دارندگان حق امضاء : امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل با امضاء دو نفر از سه نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای یک نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
۷ـ میزان سهام هر یک از سهامداران: آقای حمیدرضا نوروزی دارنده۹۸ سهم بانامxxx/xxx/۱ ریالی و آقای منوچهر صوفی دارنده۱ سهمxxx/xxx/۱ ریالی و آقای مانی رفیعی اردستانی دارنده۱ سهم بانامxxx/xxx/۱ ریالی.
۸ـ اختیارات مدیرعامل: طبق مفاد اساسنامه
۹ـ بازرس اصلی و علی البدل: آقای سعید سماوی اصفهانی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و آقای نادر آستا به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
شxxxxxx۲ ثبت اسناد و املاک ساوجبلاغ و نظرآباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1256797
آگهی تاسیس شرکت آشیان گستر جاوید (سهامی خاص)
شرکت فوق در تاریخ۰۳/۰۹ /۹۲ تحت شمارهxxx۰ و شناسه ملیxxxxxxxxx۳۲ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ۳/۹/۹۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده
۱ـ موضوع: طراحی, محاسبه, نظارت, مشاوره و اجرای کلیه پروژه های ساختمانی, صنعتی, تاسیساتی و برق رسانی اعم از برق صنعتی و برق قدرت و اجرای خاکبرداری و خاکریزی و اجرای فونداسیون و نقشه برداری و نقشه کشی, زیرسازی راه ها و ساخت راه های فرعی و اصلی, راه های ریلی ـ آزمایش بتن ـ تولید و اجرای انواع ساختمانهای پیش ساخته, آزمایش خاک, محوطه سازی, ساخت سوله و سیلو, اجرای سازه های فلزی و بتنی, تولید کلیه قطعات پیش ساخته بتنی و غیربتنی, تامین نیروی انسانی در رابطه با موضوع فعالیت, مقاطعه کاری و پیمانکاری, تهیه و تامین ماشین آلات سبک و سنگین در رابطه با موضوع فعالیت, صادرات و واردات کالاهای مجاز, شرکت در مناقصه ها و مزایده های دولتی و خصوصی, داخلی و خارجی, اجرای اتوماسیون صنعتی و ابزار دقیق ـ اعطاء و یا اخذ نمایندگی جهت امور فوق و احداث کارگاه و کارخانه و اخذ لیسانس و دانش فنی ـ به طور کلی شرکت می تواند علاوه بر موضوعات فوق نسبت به خرید و فروش هرگونه فعالیت مجاز بازرگانی در زمینه مواداولیه و واسطه و کالا و ماشین آلات و تجهیزات مبادرت نماید و در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت: استان البرز ـ جاده قدیم کرج به قزوین ـ شهر چهارباغ ـ خیابان صنعت ۵ ـ کوچه صاحبقران ـ کدپستیxxxxxxxxx۱
۴ـ سرمایه شرکت: xxx/xxx/xxx ریال منقسم بهxxx سهم بانامxxx/xxx/۱ ریالی که مبلغxxx/xxx/۳۵ ریال آن طی گواهی بانک ملی شعبه زرماکارون به شماره۶۷ مورخه۲۷/۸/۹۲ پرداخت گردید و مابقی در تعهد می باشد.
۵ ـ اولین مدیران شرکت: آقای حمیدرضا نوروزی فرزند ابوالحسن به شماره شناسنامهxxx۸۷ صادره از تهران به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای منوچهر صوفی فرزند قربان به شماره شناسنامه۱ صادره از الیگودرز به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت نائب رییس هیئت مدیره و آقای مانی رفیعی اردستانی فرزند مهدی به شماره شناسنامهxxx۱۸ صادره از تهران به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند.
۶ ـ دارندگان حق امضاء : امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل با امضاء دو نفر از سه نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای یک نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
۷ـ میزان سهام هر یک از سهامداران: آقای حمیدرضا نوروزی دارنده۹۸ سهم بانامxxx/xxx/۱ ریالی و آقای منوچهر صوفی دارنده۱ سهمxxx/xxx/۱ ریالی و آقای مانی رفیعی اردستانی دارنده۱ سهم بانامxxx/xxx/۱ ریالی.
۸ـ اختیارات مدیرعامل: طبق مفاد اساسنامه
۹ـ بازرس اصلی و علی البدل: آقای سعید سماوی اصفهانی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و آقای نادر آستا به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
شxxxxxx۲ ثبت اسناد و املاک ساوجبلاغ و نظرآباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1231520
آگهی تغییرات
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخه ۱۱/۸/۹۲ در شرکت سیلوهای ذخیره سازی و فرآوری غلات زر (سهامی خاص) ثبت شده بشماره xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ که در تاریخ ۲۸/۸/۹۲ به این اداره واصل گردید تصمیمات ذیل در شرکت فوق اتخاذ گردید.
۱ـ آقای مهدی رفیعی اردستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس اصلی و آقای احسان سعادتمند به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
۲ـ آقایان مرتضی سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و محمدعلی ناطقی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و مهدی امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و محسن امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آرش سلطانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
۳ـ آقای مرتضی سلطانی بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محسن امینی بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقایان محمدعلی ناطقی و آرش سلطانی و مهدی امینی بسمت اعضاء هیئت مدیره و منوچهر صوفی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل (خارج از سهامداران و اعضاء) برای مدت دو سال انتخاب شدند.
۴ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء دو نفر از پنج نفر اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و نامه ها و مکاتبات عادی با امضاء یک نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxx۵ ثبت اسناد و املاک ساوجبلاغ و نظرآباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات