باقر کری وند

آقای باقر کری وند

کد ملی 417135xxxx
گراف ارتباطات
20
شرکت‌ها
48
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14875110
آگهی تغییرات آذین تراز ارقام موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 33304 و شناسه ملی 14003873350
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 30/06/1398و مجوز شماره 233201/98مورخ 3/7/1398 جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علیرضا آقائی قهی به کدملی 0081252171 با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق موسسه از ردیف شرکا موسسه خارج گردید و در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ 49.500.000 ریال به مبلغ 36.000.000 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید. لیست شرکا پس از کاهش سرمایه بدین شرح می باشد پرویز شایسته شجاعی به کدملی 0066084970مبلغ 18.000.000 ریال باقر کری وند به کدملی 4171350107مبلغ 18.000.000 ریال پ980808225202321 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14776377
آگهی تغییرات آذین تراز ارقام موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۳۳۰۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۷۳۳۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۴/xxx۸ و به موجب مجوز شماره xxxxxx/۹۸ مورخ ۲۰/۰۵/۹۸ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت ۲ سال تعیین گردیدند: آقای باقر کری وند به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیات مدیره و عضو هیات مدیره پرویز شایسته شجاعی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره علیرضا آقایی قهی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و عضو هیات مدیره ترازنامه و سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/xxx۷ تصویب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14377708
آگهی تغییرات شرکت ارم بیشه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۱۴۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۴۴۳۷۸
آگهی تغییرات شرکت ارم بیشه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند : - آقای حسین فتاحی منور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل - آقای حامد فتاحی منور به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره - خانم معصومه نورهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره - کلیه اوراق و اسناد بها دار و عادی با امضای مدیر عامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
- موسسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آذین تراز ارقام به شماره ثبت xxx۰۴ و شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به نمایندگی آقای باقر کری وند به کد ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس اصلی و آقای سعید باوفا به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل بمدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
- روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
- ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14123916
آگهی تغییرات آذین تراز ارقام موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۳۳۰۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۷۳۳۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷/۰۲/xxx۷ و مجوز شماره xxxxxx/۹۷ مورخ ۹/۳/xxx۷ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای دکتر یداله تاری وردی به کد ملی xxxxxxxxx۹ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰۰ ریال بصندوق موسسه در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای پرویز شایسته شجاعی کد ملیxxxxxxxxx۰ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰ میلیون ریال بصندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx۰۰ ریال افزایش داد. آقای باقر کری وند کد ملی xxxxxxxxx۷ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰ میلیون ریال بصندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx۰۰ ریال افزایش داد. آقای همت کریمی کوکنده کد ملی xxxxxxxxx۶ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰ میلیون ریال بصندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx۰۰ ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکاء پس از افزایش سرمایه بشرح ذیل می باشد: آقای یداله تاری وردی به کد ملی xxxxxxxxx۹ مبلغ xxxxxx۰۰ ریال آقای پرویز شایسته شجاعی کد ملیxxxxxxxxx۰ مبلغ xxxxxx۰۰ ریال آقای باقر کری وند کد ملی xxxxxxxxx۷ مبلغ xxxxxx۰۰ ریال آقای همت کریمی کوکنده کد ملی xxxxxxxxx۶ مبلغ xxxxxx۰۰ ریال
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13556216
آگهی تغییرات آذین تراز ارقام موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۳۳۰۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۸۷۳۳۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۳/xxx۵ و مجوز شماره xxxxxx/۹۵ مورخ ۱۲/۴/۹۵ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیأت مدیره به شرح زیر برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: باقر کری وند به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیأت مدیره پرویز شایسته شجاعی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره همت کریمی کوکنده به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13324238
آگهی تغییرات شرکت پایا نیرو زاگرس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۲۰۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۸۲۵۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد افضلی هرسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و علی صلاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای باقر کریوند به شماره ملی xxxxxxxxx۷ آقای اسماعیل کریوند به شماره ملی xxxxxxxxx۶ آقای داود کریوند به شماره ملی xxxxxxxxx۶ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13324240
آگهی تغییرات شرکت پایا نیرو زاگرس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۲۰۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۸۲۵۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای داود کریوند به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای باقر کریوند به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره آقای اسماعیل کریوند به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین شدند. کلیه اوراق بهادار از قبیل چک سفته برات قراردادها و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل (آقای باقر کریوند) بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12514618
آگهی تغییرات شرکت پايا نيرو زاگرس شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۳۴۲۰۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۸۲۵۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: باقر کریوند به شماره ملی xxxxxxxxx۷، اسماعیل کریوند به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و داود کریوند به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. محمد افضلی هرسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و علی صلاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12350106
آگهی تغییرات شرکت پاک گستر پیشگام سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۴۱۹۵ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۲۹۱۰۸۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اذین تراز ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت بازرس اصلی و باقر کری وند به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۲/۱۲/۲۹ به صویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهریار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12252458
آگهی تغییرات شرکت اتصال استیل هما سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۸۰۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۶۸۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۳۰/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آذین تراز ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای باقر کری وند به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12130426
آگهی تغییرات شرکت صنعتی وبازرگانی مبتکر ره آورد سپید سهامی‌خاص به شماره ثبت ۱۹۴۰۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۵۹۷۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آذین تراز ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ و آقای باقر کری وند به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب شدند: آقای یونس زارع پور مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای صبا عنایتی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای مهدی عنایتی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل ـ چک ـ سفته ـ برات ـ قراردادها و عقود با امضاء مدیرعامل منفرداً همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل به امضای نایب رئیس هیئت مدیره منفرداً همراه مهر شرکت و اوراق عادی و اداری مدیرعامل منفرداً همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل به امضای نایب رئیس هیئت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12090867
آگهی تغییرات شرکت پادنا پایا شرق سهامی خاص به‌شماره‌ثبت ۱۳۵ و‌شناسه‌ملی ۱۰۱۰۰۰۲۷۴۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۷/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه آذین تراز ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت بازرس اصلی و باقر کری وند به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. - روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. - صورت های مالی منتهی به ۲/۱۲,xxx به تصویب رسید .
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رودهن
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9437096
آگهی تغییرات شرکت تولیدی رعد سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۳۲۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۵۴۷۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹ اسفندماه xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آذین تراز ارقام به شماره شناسه ملیxxxxxxxxx۵۰به نمایندگی آقای پرویزشایسته شجاعی به شماره کدملی xxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس اصلی و حسابرس شرکت و همچنین آقای باقرکری وند به کدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9437108
آگهی تغییرات شرکت نوین صنعت رعد اصفهان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۹۰۷۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۶۷۲۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ۱ترازنامه منتهی به۲۹ اسفندماه xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت ـ ۲موسسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آذین تراز ارقام شناسه ملیxxxxxxxxx۵۰ بعنوان بازرس اصلی و حسابرس شرکت و آقای باقرکری وند کدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند ـ ۳روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9421165
آگهی تغییرات شرکت چرم گستر ونداد سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۷۲۹۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۵۳۶۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای کاظم نورمحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رییس هیئت مدیره و آقای شاهین فاطمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رییس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای منوچهر مدنی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد ارزش آور از جمله، چک، سفته، برات با امضای مدیر عامل و رییس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء مدیر عامل یا رییس هیئت مدیره هریک به تنهایی با مهر شرکت معتبر می باشد . موسسه حسابرسی آذین تراز ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت بازرس اصلی و آقای باقر کری وند با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1681950
آگهی تغییرات شرکت ناورود سهامی‌خاص به شماره ثبت ۴۱۳۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۶۷۰۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی xxx۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آذین تراز ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت بازرس اصلی و آقای باقرکری وند کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی ها تعیین گردید.آقای مهندس علی شیعه بیگی کد ملی xxxxxxxxx۳ مدیرعامل و عضو هیات مدیره وآقای مهندس علی اصغر غفاری کد ملی xxxxxxxxx۵ رئیس هیات مدیره وآقای ابوالقاسم شیعه بیگی کد ملی xxxxxxxxx۹ نائب رئیس هیات مدیره وآقای مهندس جعفر خضری کد ملی xxxxxxxxx۳ عضو هیات مدیره وآقای دکتر بابک شیعه بیگی کد ملی xxxxxxxxx۰۰ عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند .
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1677470
آگهی تغییرات شرکت خدمات بیمه ای تضمینی روشنگران شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۵۱۴۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۲۷۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۶/xxx۳و مجوز شماره xxx۸۶/xxx/۹۳مورخ ۳۰/۶/۹۳بیمه مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: باقر کری وند به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و رسول پاگیری قلعه نوئی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1578695
آگهی تغییرات شرکت مهر آسیم آریانا سهامی‌خاص به شماره ثبت ۲۹۵۶۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۲۷۴۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آذین تراز ارقام به شماره ملی xxxxxxxxx۵۰ به عنوان بازرس اصلی وآقای باقرکری وند به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1579861
آگهی تغییرات
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه ۲/۵/۹۳ شرکت گروه صنعتی نوآوران ابری سهامی خاص شماره ثبت xxx۰ این اداره تغییرات زیر بعمل آمد:

۱ـ تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲.

۲ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آذین تراز ارقام (حسابداران رسمی) شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ شماره ثبت xxx۰۴ بنمایندگی پرویز شایسته شجاعی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای باقر کری وند بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای سال مالی ۲۹/۱۲/۹۳ انتخاب شدند.

۳ـ انتخاب روزنامه همشهری بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت برای سال مالی منتهی ۲۹/۱۲/۹۳ انتخاب گردید.

۴ـ انتخاب ابوالقاسم ابری لنجوانی بعنوان مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و اسمعیل حاذق شنوا بعنوان رئیس هیئت مدیره و مجتبی ابری لنجوانی بعنوان عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال.

۵ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی باامضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره متفقا به همراه مهر شرکت و سایر نامه های اداری با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد.

شxxxxxx۷ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک پاکدشت

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1529958
آگهی تغییرات شرکت پترو صدر البرز سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۹۴۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۹۶۱۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آذین تراز ارقام باشناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ و باقر کریوند با کدملی xxxxxxxxx۷ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. آقایان وحید حسین پور کدملی xxxxxxxxx۱ ـ محمد برقعی کدملی xxxxxxxxx۷ ـ حمید رضا کوهی قشقائی کدملی xxxxxxxxx۱ ـ شهلا خدمتگزار لاهیجی کدملی xxxxxxxxx۰ و ناهید گنجی کدملی xxxxxxxxx به سمت اعضای هئیت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1439238
آگهی تغییرات شرکت آرین توشه فهام شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۲۵۶۵۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۸۴۲۷
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‎العاده مورخ ۲۰/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آذین تراز ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به عنوان بازرس قانونی اصلی آقای باقر کری‎وند به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی‎البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1418242
آگهی تغییرات شرکت پترو صدر البرز سهامی خاص شماره ثبت ۲۵۹۴۸۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۹۶۱۱۲
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‎العاده مورخ ۲۴/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ بتصویب رسید.
آقای موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آذین تراز ارقام بشناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ بسمت بازرس اصلی و باقر کریوند با کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی‎البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1380948
آگهی تغییرات شرکت نوین صنعت رعد اصفهان سهامی خاص شماره ثبت ۳۹۰۷۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۵۶۷۲۳۴
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آذین تراز ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ بعنوان بازرس اصلی و حسابرس و آقای باقر کری وند کد ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۲ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1380949
آگهی تغییرات شرکت رعد سهامی خاص شماره ثبت ۴۳۲۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۵۴۷۳۴
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آذین تراز ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ بعنوان بازرس اصلی و حسابرس شرکت و آقای باقر کری وند کد ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۷ رئیس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1383175
آگهی تغییرات شرکت چرم گستر ونداد سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۱۷۲۹۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۵۳۶۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آذین تراز ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ بسمت بازرس اصلی و باقر کری وند به کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1383878
آگهی تغییرات شرکت پادنا پایا شرق (سهامی خاص) به شماره ۱۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۲۷۴۸۷
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۱۱/۹۲ که با حضور کلیه اعضاء در محل شرکت تشکیل و تصمیمات به شرح ذیل اتخاذ گردید.
مموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آذین تراز ارقام به شماره ثبت xxx۰۴ و شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی آقای پرویز شایسته شجاعی به کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس قانونی اصلی و آقای باقر کری وند به کدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
شxxxxxx۱ اداره ثبت بخش مرکزی تهران
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1377897
آگهی تغییرات شرکت اتصال استیل هما شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۸۰۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۶۸۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آذین تراز ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ و باقر کری وند به کد ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1389538
آگهی تغییرات شرکت ناورود سهامی خاص شماره ثبت ۴۱۳۳۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۶۷۰۷۲
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آذین تراز ارقام بشماره ثبت xxx۰۴ و شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای باقر کری وند به کد ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1401322
آگهی تغییرات
به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخه ۲۳/۱۱/۹۲ شرکت گروه صنعتی نوآوران ابری (سهامی خاص) ثبت شده به شماره xxx۰ این اداره تغییرات زیر بعمل آمد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آذین تراز ارقام به شماره ثبت xxx۰۴ و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به نمایندگی پرویز شایسته شجاعی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس قانونی اصلی و حسابرس شرکت و آقای باقر کری وند به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.

شxxxxxx۲ اداره ثبت اسناد و املاک پاکدشت

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1389740
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و بازرگانی مبتکر ره آورد سپید سهامی خاص شماره ثبت ۱۹۴۰۶۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۵۹۷۵۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آذین تراز ارقام شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای باقر کری وند به کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1064626
آگهی تصمیمات شرکت خدمات بیمه ای تضمین روشنگران سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۵۱۴۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۴۲۷۵۲۴
باستناد صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۵/۱۰/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: آقای باقر کری وند به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی و آقای رسول پاگیری قلعه نوئی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای عبدالرسول یوسف زاده با کدملی xxxxxxxxx۱، خانم گیتی یوسف زاده به کدملی xxxxxxxxx۱ و خانم مژگان یوسف زاده به کدملی xxxxxxxxx۱. آقای عبدالرسول یوسف زاده با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و خانم گیتی یوسف زاده به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم مژگان یوسف زاده به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای رئیس و نائب رئیس هیئت مدیره متفقاً همراه مهر شرکت معتبر است. محل شرکت به آدرس تهران ـ خیابان آزادی ـ خ اسکندری جنوبی پلاک xxx ـ ساختمان یاس ـ طبقه دوم واحد ۲۲ کدپستی xxxxxxxxx۷ منتقل گردید. ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1037412
آگهی تغییرات شرکت پایا نیرو زاگرس سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۲۰۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۸۲۵۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۹/۶/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه کارآمد حساب ایرانیان به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد افضلی هرسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۹/۶/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای باقر کری وند به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای محمدجواد قاسمی فر به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای عبداله کریوند به شماره ملی xxxxxxxxx۵ تا تاریخ ۲۹/۶/xxx۳. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید. ۴ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای باقر کری وند به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدجواد قاسمی فر به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای عبداله کریوند به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای باقر کری وند به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیر عامل. ۵ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. در تاریخ ۰۱/۲/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. پ xxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 715441
آگهی تأسیس شرکت پایا زرع صنعتسهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۳/۶/۹۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۳/۶/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: ساخت، احداث، تکمیل، و بهره برداری تاسیسات گلخانه صنعتی و در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم و تامین نیروی انسانی موردنیاز شرکت، صادرات و واردات کالاهای مجاز تولیدی و بازرگانی، بسته بندی محصولات، شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی بازرگانی داخلی و خارجی و ترخیص کالا از گمرکات کشور و اخذ وام و اعتبار از بانکها و سایر موسسات مالی و اعتباری و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور انجام کلیه فعالیتهای مجاز در رابطه با موضوع شرکت و همچنین تامین و تهیه و بهره برداری از انواع ماشین آلات و تجهیزات کشاورزی و مکانیزاسیون کشاورزی.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان میرزای شیرازی خ شهید عزیزالهی پ ۳ طبقه ۴ واحد ۹ ـ کدپستی xxxxxxxxx۶
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/xxx ریالی که تعداد هشتاد سهم با نام، تعداد بیست سهم بی نام می باشد که مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۱۳ مورخ ۴/۶/۹۱ نزد بانک سرمایه شعبه مرکزی پرداخت گردیده است.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ ۵ ـ آقای باقر کری وند به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت رئیس هیئت مدیره.
۲ـ ۵ ـ آقای اسماعیل کری وند به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره.
۳ـ ۵ ـ آقای محمدجواد قاسمی فر به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیئت مدیره.
۴ـ ۵ ـ آقای محمدجواد قاسمی فر به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته برات با امضاء رئیس هیئت مدیره بتنهایی با مهر شرکت معتبر میباشد و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی با مهر شرکت معتبر می باشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:
۱ـ ۸ ـ آقای محمد افضلی هرسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ ۸ ـ آقای مختار غریبی قردرویشلو به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‎البدل
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10080097
آگهی تأسیس شرکت پایا زرع صنعت سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۳/۶/۹۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۳/۶/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود. ۱ موضوع شرکت: ساخت، احداث، تکمیل، و بهره برداری تاسیسات گلخانه صنعتی و در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم و تامین نیروی انسانی موردنیاز شرکت، صادرات و واردات کالاهای مجاز تولیدی و بازرگانی، بسته بندی محصولات، شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی و خصوصی بازرگانی داخلی و خارجی و ترخیص کالا از گمرکات کشور و اخذ وام و اعتبار از بانکها و سایر موسسات مالی و اعتباری و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور انجام کلیه فعالیتهای مجاز در رابطه با موضوع شرکت و همچنین تامین و تهیه و بهره برداری از انواع ماشین آلات و تجهیزات کشاورزی و مکانیزاسیون کشاورزی. ۲ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ مرکز اصلی شرکت: ۱ ۳ استان تهران شهر تهران خیابان میرزای شیرازی خ شهید عزیزالهی پ ۳ طبقه ۴ واحد ۹ کدپستی xxxxxxxxx۶ ۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/xxx ریالی که تعداد هشتاد سهم با نام، تعداد بیست سهم بی نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۱۳ مورخ ۴/۶/۹۱ نزد بانک سرمایه شعبه مرکزی پرداخت گردیده است. ۵ اولین مدیران شرکت: ۱ ۵ آقای باقر کری وند به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت رئیس هیئت مدیره. ۲ ۵ آقای اسماعیل کری وند به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره. ۳ ۵ آقای محمدجواد قاسمی فر به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیئت مدیره. ۴ ۵ آقای محمدجواد قاسمی فر به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته برات با امضاء رئیس هیئت مدیره بتنهایی با مهر شرکت معتبر میباشد و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ بازرس اصلی و علی‎البدل: ۱ ۸ آقای محمد افضلی هرسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی ۲ ۸ آقای مختار غریبی قردرویشلو به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‎البدل اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 552601
آگهی تغییرات شرکت پایا نیرو زاگرس سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۴۲۰۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۸۲۵۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۱/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه کارآمد حساب ایرانیان به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد افضلی هرسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۵/۱۱/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای باقر کری وند به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای محمدجواد قاسمی فر به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و خانم نرگس قاسمی فر به شماره ملی xxxxxxxxx۰ تا تاریخ ۱۵/۱۱/xxx۲.
۳ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای باقر کری وند به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدجواد قاسمی فر به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و خانم نرگس قاسمی فر به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای باقر کری وند به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیر عامل.
۴ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
در تاریخ ۲۳/۱/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9549385
آگهی تغییرات شرکت راستا نیرو تکین (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۳۴۲۰۱۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۸۸۲۵۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۳/۱۱/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای محسن ابوئی‌مهریزی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد افضلی‌هرسینی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۳/۱۱/xxx۱ به قرارذیل انتخاب گردیدند:

آقای باقر کری‌وند به شماره ملیxxxxxxxxx۷ و خانم خاتون پوری به شماره ملیxxxxxxxxx۰ و خانم نرگس قاسمی‌فر به شماره‌ملیxxxxxxxxx۰.

در‌ تاریخ۴/۱۲/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9780861
آگهی تغییرات شرکت راستا نیرو تکین سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۴۲۰۱۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۸۲۵۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۴/۱۰/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ خانم خاتون‌ پوری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن ابوئی‌مهریزی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۱۴/۱۰/۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای باقر کری‌وند به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای علی عباسی‌بنی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و خانم نرگس قاسمی‌فر به شماره ملی xxxxxxxxx۰ تا تاریخ ۱۴/۱۰/۹۱.

در تاریخ ۲۴/۱۱/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9816202
آگهی تغییرات شرکت راستا نیرو تکین سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۴۲۰۱۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۸۲۵۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۴/۱۰/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای باقر کری‌وند به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای علی عباسی‌بنی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره و خانم نرگس قاسمی‌فر به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیئت‌مدیره و خانم نرگس قاسمی‌فر به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل.

۲ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

در تاریخ ۲۴/۱۱/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10260563
آگهی تغییرات شرکت مهندسی راستا تولید پالایش زردکوه سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۹۵۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۴/۱۰/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای سجاد معین به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی، آقای باقر کری وند به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۴/۱۰/۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علی عباسی بنی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و خانم فرانک صادقی دهبنه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای سعید یوسف پور به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای تیمور اژدری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ تا تاریخ ۴/۱۰/۹۱. در تاریخ ۶/۱۱/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10018900
آگهی تغییرات شرکت راستا نیرو زاگرس سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۲۱۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۰۴۰۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۰/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۲/۱۰/۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم فرانک صادقی دهبنه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای علی عباسی بنی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای باقر کری وند به شماره ملی xxxxxxxxx۷ تا تاریخ ۱۲/۱۰/۹۱. ۲ آقای رستم بهزادیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای محسن ابوئی مهریزی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند در تاریخ ۲۵/۱۰/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10597145
آگهی تاسیس شرکت راستا نیرو کیش ایرانیان سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۴/۱۰/xxx۹ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۴/۱۰/xxx۹ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‎های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‎شود:

۱ـ موضوع شرکت: شامل احداث نیروگاه بادی و گازی و خورشیدی به جهت طرح ایجاد و پشتیبانی فنی برق و همچنین ساخت توربین‎های نیروگاهی و احداث پالایشگاه و پتروشیمی و سایر مواردیکه با موضوع شرکت مرتبط باشد خرید و فروش و صادرات و واردات کالاهای مجاز اخذ وام از بانکها شرکت در مزایدات و مناقصات ایجاد شعب و نمایندگی.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت: ۱ـ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران خ میرزای شیرازی خ عزیر‎الهی هشتم پ ۳ ط۴ واحد ۹ ـ کدپستی xxxxxxxxx۶.

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکصد سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می‎باشد که مبلغ xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۱ مورخ ۲۹/۹/xxx۹ نزد بانک ملی شعبه میرزای شیرازی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‎باشد.

۵ـ مدیران شرکت:

۱ـ۵ ـ آقای علی عباسی‎بنی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲ـ۵ ـ آقای باقر کری‎وند به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیئت‎مدیره.

۳ـ۵ ـ خانم فرانک صادقی‎دهبنه‎ به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت‎مدیره.

۴ـ۵ ـ آقای غلامعباس گرجی‎نگار به شماره ملی xxxxxxxxx۴ (خارج از اعضاء هیئت‎مدیره) به سمت مدیر عامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت‎مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:

۱ـ۸ ـ آقای ایمان دهقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ۸ ـ آقای رستم بهزادیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‎البدل

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10612166
آگهی تغییرات شرکت مهندسی راستا تولید پالایش زردکوه سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۸۹۵۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ بطور فوق‌العاده مورخ ۲۳/۳/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای سجاد معین به شماره‌ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی، آقای باقر کری‌وند به شماره‌ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۲۳/۳/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای علی عباسی‌بنی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۵ و خانم فرانک صادقی‌دهبنه به شماره‌ملی xxxxxxxxx۵ و آقای خسرو اکبرشهابی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۷ و خانم فریده اعتمادشهابی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۱ و آقای ایمان دهقانی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۳ و خانم معصومه مهنازشهابی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۳ و آقای علی‌حسین گودرزی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۵ و آقای تیمور اژدری به شماره‌ملی xxxxxxxxx۶ تا تاریخ ۲۳/۳/xxx۲.

در تاریخ ۱۸/۴/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10895937
آگهی تغییرات شرکت راستا نیرو تکین سهامی‌خاص بشماره ثبت۳۴۲۰۱۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۸۸۲۵۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۸/۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۲۸/۴/xxx۲ به قرارذیل انتخاب گردیدند:

آقای باقر کری‌وند به شماره ملیxxxxxxxxx۷ و خانم خاتون پوری به شماره ملیxxxxxxxxx۰ و خانم نرگس قاسمی‌فر به شماره‌ملیxxxxxxxxx۰ تا تاریخ۲۸/۴/xxx۲.

۲ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.

در‌ تاریخ۱۳/۷/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10954743
آگهی تغییرات شرکت پایا نیرو زاگرس سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۴۲۰۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۸۲۵۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده مورخ ۱۵/۱۱/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه کارآمد حساب ایرانیان به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد افضلی‌هرسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۱۵/۱۱/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای باقر کری‌وند به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای محمدجواد قاسمی‌فر به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و خانم نرگس قاسمی‌فر به شماره ملی xxxxxxxxx۰ تا تاریخ ۱۵/۱۱/xxx۲.

۳ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای باقر کری‌وند به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس‌ هیئت‌مدیره و آقای محمدجواد قاسمی‌فر به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و خانم نرگس قاسمی‌فر به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای باقر کری‌وند به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیر‌عامل.

۴ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.

در تاریخ ۲۳/۱/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10965118
آگهی تغییرات شرکت راستا نیرو تکین (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۳۴۲۰۱۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۸۸۲۵۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۳/۱۱/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرارذیل تعیین گردیدند:

آقای باقر کری‌وند به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و خانم خاتون پوری به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و خانم نرگس قاسمی‌فر به شماره‌ملیxxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت‌مدیره و خانم نرگس قاسمی‌فر به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل.

۲ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهرشرکت معتبراست و اوراق عادی با امضا مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبراست.

در‌ تاریخ۴/۱۲/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11132306
آگهی تغییرات شرکت راستا نیرو کیش ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت۳۹۳۰۸۶ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۳۰۶۴۳
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۴/۴/xxx۰تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای علی عباسی‌بنی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای باقر کری‌وند به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و خانم فرانک صادقی‌دهبنه به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای محسن حیدری به شماره ملیxxxxxxxxx۴ (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ۴/۱۰/۹۱.

۲ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

در تاریخ۹/۵/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11810245
آگهی تغییرات شرکت راستا نیرو زاگرس سهامی خاص به شماره ثبت۳۵۲۱۹۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۰۴۰۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۲/۱۰/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

آقای علی عباسی‌بنی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای باقر کری‌وند به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و خانم فرانک صادقی‌دهبنه به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای ا یمان دهقانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ۱۲/۱۰/۹۱.

۲ ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.

در تاریخ۲۵/۱۰/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11964550
آگهی تغییرات شرکت راستا نیرو تکین سهامی‌خاص بشماره ثبت۳۴۲۰۱۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۸۸۲۵۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۹/۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرارذیل تعیین گردیدند.

آقای باقر کری‌وند به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و خانم خاتون پوری به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و خانم نرگس قاسمی‌فر به شماره‌ملیxxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای باقر کری‌وند به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل.

۲ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهرشرکت معتبراست.

در‌ تاریخ۱۳/۷/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات