بهروز امیدعلی

بهروز امیدعلی

کد ملی 413243xxxx
گراف ارتباطات
20
شرکت‌ها
50
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14448181
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سامان مجد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۳۷۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۴۴۷۷۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۸/xxx۷ و تاییدیه شماره xxx۱۹ , xxx مورخ ۲۳/۱۰/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محمد رضا فهمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت ثامن سازه عرش به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت رئیس هیات مدیره بهروز امید علی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت ثامن ارتباط عصر به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت نایب رئیس هیات مدیره مهدی شهبازی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت تعاونی اعتبار آزاد ثامن الائمه ( ع ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به سمت عضو هیات مدیره آرش ابجدپور به شماره ملی xxxxxxxxx۰ ( خارج از اعضای هیئت مدیره ) به سمت مدیر عامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند . کلیه اوراق و اسناد بهادار مالی ، تعهد آور و الزام آور از قبیل چک‌ها و سفته‌ها و بروات ، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و مکاتبات عادی و مراسلات اوراق اداری با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت ، معتبر خواهد_بود هیئت مدیره اختیارات خود مندرج در ماده ۴۱ اساسنامه را به شرح ذیل به مدیر عامل تفویض نمود : ۱ - نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام ، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی ، موسسات عمومی ، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی . ۲ - اجرای مصوبات مجامع عمومی ، مگر اینکه مجمع عمومی شخص دیگری را مامور به اجرا نموده_باشد . ۳ - افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات قانونی دیگر در چارچوب مصوبه هیات مدیره . ۴ - دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت . ۵ - انعقاد هر نوع قرارداد ، تغییر ، تبدیل ، فسخ یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۳ اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات ، در چارچوب مصوبه هیات مدیره . ۶ - به امانت گذاردن هر نوع سند ، مدرک ، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها ، در چارچوب مصوبه هیات مدیره . ۷ - انعقاد قرارداد و اتخاذ تصمیم در مورد شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد پرسنل شرکت ، در چارچوب آئین نامه مصوب . ۸ - اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده ، در هر یک از دادگاه‌ها ، دادسراها ، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ، از طرف شرکت ، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام ، از جمله حضور در جلسات ، اعتراض به رای درخواست تجدید نظر ، فرجام ، واخواهی و اعاده دادرسی ، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا ، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند ، تعیین جاعل ، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب ( مطابق شرایط تعیین شده توسط هیات مدیره ) ، اجرای حکم نهایی و قطعی داور ، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها ، تعیین مصدق و کارشناس ، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر ، اقرار در ماهیت دعوا ، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث ، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها ، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث ، قبول یا رد سوگند ، تامین خواسته ، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر . ۹ - تنظیم صورت‌های مالی میاندوره‌ای و سالانه و گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت و ارائه آن به مراجع مربوطه طبق قوانین و مقررات ۱۰ - تحصیل دارایی ، سرمایه گذاری ، تاسیس یا مشارکت در تاسیس انواع شرکت و موسسات دیگر در چارچوب موضوع فعالیت و برای انجام وظایف و تحقق اهداف شرکت ، در چارچوب مصوبه هیات مدیره پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14303778
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سامان مجد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۳۷۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۴۴۷۷۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۳/xxx۷ومجوزشماره xxx۷۱,xxx مورخ ۳/۷/۹۷ سازمان بورس واوراق بهادارتصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد رضا فهمی با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت ثامن سازه عرش به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ بسمت رئیس هیات مدیره ، آقای مهدی امیری با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف تعاونی اعتبار ثامن الائمه (ع) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ بسمت نایب رئیس هیات مدیره ، آقای بهروز امید علی با کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت ثامن ارتباط عصر به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ بسمت عضو هیات مدیره و آقای آرش ابجدپور با کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضا) برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. آقای آرش ابجدپور بعنوان دبیر جلسات هیات مدیره برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار مالی، تعهدآور و الزام آور از قبیل چک ها و سفته ها و بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات عادی و مراسلات اوراق اداری با امضای مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت، معتبر خواهد بود. مواردی از اختیارات هیات مدیره مندرج در ماده ۴۱ اساسنامه به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: ۱ ـ نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. ۲ ـ اجرای مصوبات مجامع عمومی، مگر اینکه مجمع عمومی شخص دیگری را مامور به اجرا نموده باشد. ۳ ـ افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و موسسات قانونی دیگر در چارچوب مصوبه هیات مدیره. ۴ ـ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. ۵ ـ انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۳ اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات، در چارچوب مصوبه هیات مدیره. ۶ ـ به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها، در چارچوب مصوبه هیات مدیره. ۷ ـ انعقاد قرارداد و اتخاذ تصمیم در مورد شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد پرسنل شرکت، در چارچوب آئین نامه مصوب. ۸ ـ اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (مطابق شرایط تعیین شده توسط هیات مدیره)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. ۹ ـ تنظیم صورت های مالی میاندوره ای و سالانه و گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت و ارائه آن به مراجع مربوطه طبق قوانین و مقررات ۱۰ ـ تحصیل دارایی، سرمایه گذاری، تاسیس یا مشارکت در تاسیس انواع شرکت و موسسات دیگر در چارچوب موضوع فعالیت و برای انجام وظایف و تحقق اهداف شرکت، در چارچوب مصوبه هیات مدیره.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14197974
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری بوعلی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۰۶۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۵۷۸۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۳/xxx۷ و مجوز شماره xxx۸۹,xxx مورخ ۲۹/۰۵/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای سید ابوالقاسم حسینی با کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان نماینده شرکت تجارت الکترونیک دی (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ بجای آقای اکبر پورمظاهری با کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. ـ آقای بهروز امیدعلی با کدملی xxxxxxxxx۸ نماینده شرکت خدمات مالی و حسابداری دی ایرانیان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ بعنوان نایب رئیس هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14177542
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۲۰۹۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۰۷۴۲۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۳/xxx۷ و مجوز سازمان بورس بشماره xxx۵۳,xxx مورخ ۱۴/۵/۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه مدیریت همیاری آتیه امید به کد ملی xxxxxxxxx۱۴ به نمایندگی پرویز نجفیان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ شرکت مشاوره ای و خدماتی فراز اندیشه دماوند به کد ملی xxxxxxxxx۱۹ به نمایندگی بهروز امیدعلی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل ـ شرکت اندیشه گستر فردا به کد ملی xxxxxxxxx۴۳ به نمایندگی روح اله رهنما فلاورجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره ـ شرکت ساختمانی اندیشه گستر البرز به کد ملی xxxxxxxxx۹۸ به نمایندگی اردشیر مردانپور پینوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره ـ شرکت آتیه سپهر قرن به کد ملی xxxxxxxxx۱۳ به نمایندگی سعید دهقان نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و برات و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14159937
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سامان مجد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۳۷۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۴۴۷۷۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۱۱/xxx۶ ومجوزشماره xxx۹۶,xxx مورخ ۲۵/۴/۹۷ سازمان بورس واوراق بهادارتصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی امیری با کدملی xxxxxxxxx۱(به نمایندگی از طرف تعاونی اعتبار ثامن الائمه(علیه السلام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸) رئیس هیات مدیره آقای بهروز امیدعلی به کدملی xxxxxxxxx۸(به نمایندگی از طرف شرکت ثامن ارتباط عصر به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰) نایب رئیس هیات مدیره آقای آرش ابجدپور به کدملی xxxxxxxxx۰(به نمایندگی از طرف شرکت ثامن سازه عرش به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵) مدیرعامل و عضو هیات مدیره کلیه اوراق و اسناد بهادار مالی، تعهدآور و الزام آور از قبیل چک ها و سفته ها و بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات عادی و مراسلات اوراق اداری با امضای مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت، معتبر خواهد بود. مواردی از اختیارات هیات مدیره مندرج در ماده ۴۱ اساسنامه به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: ۱-نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. ۲-اجرای مصوبات مجامع عمومی، مگر اینکه مجمع عمومی شخص دیگری را مامور به اجرا نموده باشد. ۳-افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و موسسات قانونی دیگر. ۴-دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. ۵-انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۳ اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات. ۶-به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها. ۷-اخذ تسهیلات از بانک ها، شرکت ها و موسسات رسمی با رعایت مقررات و اساسنامه شرکت. ۸-اتخاذ تصمیم در مورد شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد پرسنل شرکت. ۹-رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن و لو کراراً. ۱۰-اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب(با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. ۱۱-تنظیم صورت های مالی میاندوره ای و سالانه و گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت و ارائه آن به مراجع مربوطه طبق قوانین و مقررات ۱۲-تحصیل دارایی، سرمایه گذاری، تاسیس یا مشارکت در تاسیس انواع شرکت و موسسات دیگر در چارچوب موضوع فعالیت و برای انجام وظایف و تحقق اهداف شرکت.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13978642
آگهی تغییرات شرکت مدیریت پروژه‌های ساختمانی ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۴۷۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۸۸۲۴۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای حسن آقاکثیری بشماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت توسعه سرمایه رفاه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ بعنوان عضو هیأت مدیره، جایگزین آقای بهروز امیدعلی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ برای مابقی دوره تصدی هیات مدیره گردیدند. - کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهاء دار و بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. سایر مکاتبات و نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و یا مدیران منتخب وی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13958667
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری بوعلی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۰۶۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۵۷۸۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۰/xxx۶ و بموجب مجوز شماره xxx۰۶ , xxx مورخ ۲۴/۱۱/xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسنعلی قنبری ممان با کدملی xxxxxxxxx۰ نماینده بانک دی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به سمت رئیس هیئت مدیره سعید باقرزاده چچکلوی منصور با کدملی xxxxxxxxx۴ نماینده شرکت توسعه دیدار ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به سمت عضو هیئت مدیره اکبر پورمظاهری با کدملی xxxxxxxxx۵ نماینده شرکت تجارت الکترونیک دی به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره بهروز امیدعلی با کدملی xxxxxxxxx۸ نماینده شرکت خدمات مالی حسابداری دی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ به سمت عضو هیئت مدیره مالک رحمتی با کدملی xxxxxxxxx۳ نماینده شرکت آتیه سازان دی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ به سمت عضو هیئت مدیره و سعید باقرزاده چچکلوی منصور با کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند. امضاء کلیه چکها، اسناد مالکیتی و تعهدآور و قراردادهای تعهدآور غیراستخدامی و هرگونه اقدام درخصوص حسابهای بانکی متعلق به شرکت با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای نایب رئیس هیئت مدیره و در غیاب آن دو (رئیس و نایب رئیس) با امضای یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و همچنین در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق رئیس هیئت مدیره و یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی، مکاتبات، مراسلات، احکام و قراردادهای استخدامی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی پیشنهاد آئین نامه‌های داخلی شرکت اجرای مصوبات مجامع عمومی، مگر اینکه مجمع عمومی شخص دیگری را مأمور به اجرا نموده_باشد نصب و عزل کلیه مأموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل، حقوق، دستمزد، پاداش، ترفیع، تنبیه، تعیین سایر شرایط حقوقی، استخدامی، معافیت و خروج از خدمت طبق قانون و تا سقف دو ماه در اختیار مدیرعامل و بیشتر از آن با تصویب هیئت مدیره و مرخصی، بازنشستگی و مستمری وراث آنها بر اساس آئین نامه شرکت و قوانین و مقررات مربوطه پیشنهاد ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد تنظیم و پیش بینی بودجه‌ی سالیانه شرکت افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات قانونی دیگر دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول (کلیه معاملات اموال غیرمنقول با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره اعتبار دارد) که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده‌ی ۳ اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات پیشنهاد در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله‌ی کلیه‌ی حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه‌ی امتیازات متصوره به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها پیشنهاد رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن و لو کرارا تنظیم صورت‌های مالی سالانه و شش ماهه و گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت و ارائه آن به بازرس و سایر مراجع مربوطه و تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و نه ماهه و ارائه آن به مراجع مربوطه، ارائه صورت وضعیت پرتفوی بورسی شرکت به سازمان بورس و اوراق بهادار تهران در مقاطع تعیین شده اقامه‌ی هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه‌ی اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه‌ی آنها استقرار نظام کنترل داخلی به منظور اطمینان از انطباق کلیه‌ی عملیات شرکت در جهت اهداف شرکت و در چارچوب قوانین، اساسنامه، مقررات و آئین نامه‌های داخلی شرکت تحصیل دارائی، سرمایه گذاری، تأسیس یا مشارکت در تأسیس انواع شرکت و موسسات دیگر و خرید و فروش انواع اوراق بهادار اعم از سهام شرکتهای بورسی، فرابورسی و غیربورسی در چارجوب موضوع فعالیت و برای انجام وظایف و تحقق اهداف شرکت پیشنهاد هر نوع اندوخته بجز اندوخته‌ی قانونی همکاری با سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و بازرس برای اجرای وظایف خود هرگونه اختیارات و وظایفی که به موجب قانون بازار اوراق بهادار و مقررات، جزو اختیارات و وظایف شرکت یا هیئت مدیره قلمداد شده یا خواهد_شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13809167
آگهی تغییرات مدیریت همیاری آتیه امید موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۹۷۱۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۰۸۴۱۴
به استناد صورتجلسه هیئت امنا مورخ ۲۲/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: افراد زیر به مدت ۲ سال به عنوان اعضای هیئت مدیره موسسه انتخاب می‌گردند. آقای جعفر آقاملائی به کدملی xxxxxxxxx۰ آقای بهروز امیدعلی به کدملی xxxxxxxxx۸ آقای مسعود ایزدی به کدملی xxxxxxxxx۹ آقای پرویز نجفیان به کدملی xxxxxxxxx۰ آقای صابر عسکرپور به کدملی xxxxxxxxx۰. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13809171
آگهی تغییرات مدیریت همیاری آتیه امید موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۹۷۱۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۰۸۴۱۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رضا قهرمانی به کدملی xxxxxxxxx۰ (خارج از اعضای هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل آقای جعفر آقاملائی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای بهروز امیدعلی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای پرویز نجفیان به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره آقای مسعود ایزدی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره آقای صابر عسکرپور به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه اعم از چک، سفته، بروات و قراردادها و سایر اوراق تجاری با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و به همراه مهر موسسه و کلیه مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر موسسه معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13757851
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سامان مجد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۳۷۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۴۴۷۷۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۸/xxx۶ ومجوز شماره xxx۳۲ , xxx مورخ ۱/۹/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمود مردانی گرمدره ک. م xxxxxxxxx۲ بنمایندگی از شرکت تعاونی اعتبار ثامن الائمه به ش. م xxxxxxxxx۵۸ بعنوان رئیس هیئت مدیره، آقای آرش ابجدپورک. م xxxxxxxxx۰ نمایندگی ازشرکت ثامن سازه عرش به ش. م xxxxxxxxx۴۵ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و بهروز امید علی ک. م xxxxxxxxx۸ بنمایندگی از شرکت ثامن ارتباط عصر به ش. م xxxxxxxxx۲۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه دوران تصدی هیئت مدیره تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار، مالی، تعهدآور، الزام آور از قبیل چک‌ها، سفته‌ها، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس و نایب رئیس هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و مکاتبات عادی و مراسلات و اوراق اداری با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت، معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13716247
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سامان مجد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۳۷۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۴۴۷۷۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۵/xxx۶ و مجوز شماره xxx۵۷ / xxx مورخ ۲۲/۶/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد ابراهیم محمد پورزرندی به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف تعاونی اعتبار ثامن الائمه (ع) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ بسمت رئیس هیات مدیره آقای بهروز امیدعلی به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت ثامن ارتباط عصر به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ بسمت نائب رئیس هیات مدیره آقای مسعود غلام زاده لداری به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت ثامن سازه عرش به شناسه ملی بسمت xxxxxxxxx۴۵ مدیرعامل و عضو هیات مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار، مالی، تعهدآور، الزام آور از قبیل چک‌ها، سفته‌ها، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس و نایب رئیس هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و مکاتبات عادی و مراسلات و اوراق اداری با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت، معتبر خواهد_بود. هیات مدیره اختیارات ذیل را مطابق صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۰۴/۰۸/xxx۵ به مدیرعامل تفویض نمود. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. اجرای مصوبات مجامع عمومی، مگر اینکه مجمع عمومی شخص دیگری را مامور به اجرا نموده_باشد. اتخاذ تصمیم در مورد شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد پرسنل شرکت افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و مؤسسات قانونی دیگر. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۳ اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها اخذ تسهیلات از بانک‌ها، شرکت‌ها و موسسات رسمی با رعایت مقررات و اساسنامه شرکت. رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن و لو کرارا اقامه هرگونه دعوی حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای و سالانه و گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت و ارائه آن به مراجع مربوطه طبق قوانین و مقررات تحصیل دارایی، سرمایه گذاری، تاسیس یا مشارکت در تاسیس انواع شرکت و موسسات دیگر در چارچوب موضوع فعالیت و برای انجام وظایف و تحقق اهداف شرکت پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13552126
آگهی تغییرات شرکت مدیریت پروژه‌های ساختمانی ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۴۷۵۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۸۸۲۴۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ایوب نظری خاکشور بشماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از بانک رفاه کارگران (شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵) بعنوان رئیس هیأت مدیره و آقای حشمت اله امیری بشماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت ساختمانی توسعه رفاه پردیس (شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴) بعنوان نایب رئیس هیأت مدیره و آقای بهروز امیدعلی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت توسعه تجارت رفاه پردیس (شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷) بعنوان عضو هیأت مدیره و آقای سیدطه فهری بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان مدیرعامل (خارج از هیأت مدیره) انتخاب گردیدند کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهاء دار و بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. سایر مکاتبات و نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و یا مدیران منتخب وی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13552147
آگهی تغییرات شرکت زیر ساخت و توسعه سرمایه گذاری مهر و ماه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۸۹۶۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۲۷۲۲۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان ش. م xxxxxxxxx۵۰ به نمایندگی آقای بهروز امید علی ش. م xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره وشرکت عمران و توسعه امید زائرش. م xxxxxxxxx۲۸ به نمایندگی آقای محمد حسین ترابی زاده ش. م xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره و شرکت بهساز مشارکتهای ملت ش. م xxxxxxxxx۱۰ به نمایندگی عباس جعفرلو ش. م xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی ش. م xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی آقای کیومرث یزدان پناه دروش. م xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت بانک انصار ش. م xxxxxxxxx۳۰ به نمایندگی آقای کاظم نراقیانش. م xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای جواد کماسی ش. م xxxxxxxxx۵ خارج از اعضا هیئت مدیره به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد تعهد آور و اوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیرعامل بصورت ثابت و رئیس هیئت مدیره و در غیاب ایشان یکی از اعضا همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری و عادی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13246772
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت رفاه پردیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۳۷۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۴۸۴۴۷
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت رفاه پردیس سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بهروز امید علی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان نماینده بانک رفاه کارگران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت رئیس هیات مدیره آقای حشمت اله امیری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان نماینده شرکت خدمات گستر رفاه پردیس به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۹ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره آقای مجتبی عزیزیان به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان نماینده شرکت توسعه فناوری رفاه پردیس به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به سمت عضو هیأت مدیره آقای عباس نظربیگی به شناسه ملی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ خارج از هیات مدیره به سمت مدیر عامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مشترک مدیر عامل و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13183535
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سامان مجد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۳۷۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۴۴۷۷۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۸/xxx۵ و مجوز شماره xxx۷۳/xxx مورخ ۶/۹/xxx۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مسعود غلام زاده لداری به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت ثامن سازه عرش به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به عنوان عضو هیات مدیره جایگزین محمدجواد سلیمی شدند. اعضای هیات مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی به شرح تعیین گردیدند مسعود مهردادی به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت تعاونی اعتبار ثامن الائمه (ع) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ رئیس هیات مدیره محمود مردانی گرمدره به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت ثامن ارتباط عصر به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ نایب رئیس هیات مدیره بهروز امیدعلی با کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت بازرگانی غدیر سپهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ عضو هیات مدیره علی مسیبی بهروز با کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت امید سلامت شفا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ عضو هیات مدیره مسعود غلام زاده لداری به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت ثامن سازه عرش به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ مدیرعامل و عضو هیات مدیره و کلیه اوراق و اسناد بهادار، مالی، تعهدآور، الزام آور از قبیل چک‌ها، سفته‌ها، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و مکاتبات عادی و مراسلات و اوراق اداری با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت، معتبر خواهد_بود. مواردی از اختیارات هیات مدیره مندرج در ماده ۴۱ اساساسنامه به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. اجرای مصوبات مجامع عمومی، مگر اینکه مجمع عمومی شخص دیگری را مامور به اجرا نموده_باشد. اتخاذ تصمیم در مورد شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد پرسنل شرکت افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و مؤسسات قانونی دیگر. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۳ اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها اخذ تسهیلات از بانک‌ها، شرکت‌ها و موسسات رسمی با رعایت مقررات و اساسنامه شرکت. رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن و لو کرارا اقامه هرگونه دعوی حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای و سالانه و گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت و ارائه آن به مراجع مربوطه طبق قوانین و مقررات تحصیل دارایی، سرمایه گذاری، تاسیس یا مشارکت در تاسیس انواع شرکت و موسسات دیگر در چارچوب موضوع فعالیت و برای انجام وظایف و تحقق اهداف شرکت پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13183536
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سامان مجد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۳۷۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۴۴۷۷۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۸/xxx۵ و مجوز شماره xxx۳۳/xxx مورخ ۱۳/۹/xxx۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد ابراهیم محمدپور زرندی به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت امید سلامت شفا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به عنوان عضو جدید هیات مدیره جایگزین علی مسیبی بهروز انتخاب گردید. اعضای هیات مدیره و مدیرعامل بشرح ذیل تعیین گردیدند. مسعود مهردادی به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف تعاونی اعتبار ثامن الائمه (ع) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ رئیس هیات مدیره محمد ابراهیم محمدپور زرندی با کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت امید سلامت شفا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ نایب رئیس هیات مدیره محمود مردانی گرمدره به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت ثامن ارتباط عصر به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ عضو هیات مدیره بهروز امیدعلی با کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت بازرگانی غدیر سپهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ عضو هیات مدیره مسعود غلام زاده لداری به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت ثامن سازه عرش به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ مدیرعامل و عضو هیات مدیره و کلیه اوراق و اسناد بهادار، مالی، تعهدآور، الزام آور از قبیل چک‌ها، سفته‌ها، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و مکاتبات عادی و مراسلات و اوراق اداری با امضای مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت، معتبر خواهد_بود. اختیارات تفویض شده توسط هیات مدیره به مدیرعامل مطابق صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۰۴/۸/xxx۵ می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13126214
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سامان مجد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۳۷۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۴۴۷۷۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۲/xxx۵ و مجوز به شماره xxx۱۵ , xxx مورخ ۱۲/۰۸/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مسعود مهردادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف تعاونی اعتبار ثامن الائمه (ع)) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به عنوان رئیس هیأت مدیره و محمود مردانی گرمدره به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت ثامن ارتباط عصربه شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره و بهروز امیدعلی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت بازرگانی غدیر سپهربه شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به عنوان عضو هیأت مدیره و علی مسیبی بهروز به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت امید سلامت شفا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به عنوان عضو هیأت مدیره و محمد جواد سلیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت ثامن سازه عرش به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به عنوان عضو هیأت مدیره و مدیر عامل تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای مدیر عامل به اتفاق یکی از اعضای هیأت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. حدود اختیارات بشرح ذیل به مدیر عامل تفویض گردید: اجرای مصوبات هیأت مدیره، مگر اینکه هیأت مدیره شخص دیگری را مأمور به اجرا نموده_باشد دعوت از اعضای هیأت مدیره برای تشکیل جلسه هیأت مدیره در مواقعی که برای اداره یا اجرای موضوع فعالیت شرکت، اتخاذ تصمیماتی لازم است که خارج از حوزه اختیارات مدیر عامل می‌باشد علاوه بر موارد فوق، اختیارات و وظایف ذیل از سوی هیأت مدیره به مدیر عامل تفویض می‌گرد. نظارت بر حسن اجرای اساسنامه و آیین نامه‌های مصوب تهیه و ارائه نمودار سازمانی و شرح وظایف شرکت جهت تصویب هیأت مدیره تهیه و تنظیم بودجه، ترازنامه، حساب درآمد و هزینه به همراه گزارش از وضع عملکرد مؤسسه و تسلیم آن به مراجع ذیصلاح انعکاس فعالیت‌ها و تعیین خط مشی‌های کلی مؤسسه به منظور آگاهی جامعه نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و مؤسسات قانونی دیگر دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هر گونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها اخذ تسهیلات از بانک‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات و اساسنامه حاضر همکاری با سازمان بورس و اوراق بهادار و بازرس برای اجرای وظایف خود تحصیل دارایی، سرمایه گذاری، تأسیس یا مشارکت در تأسیس انواع شرکت و مؤسسات دیگر در چارچوب موضوع فعالیت و برای انجام وظایف و تحقق اهداف شرکت مدیر عامل می‌تواند قسمتی از اختیارات و حق امضای خود را در چارچوب آیین نامه‌های مصوب به کارکنان شرکت تفویض نماید اتخاذ تصمیم نسبت به کلیه امور جاری شرکت که در این اساسنامه صراحتا جزء وظایف و اختیارات سایر ارکان مؤسسه قرار نگرفته_است اقامه، تعقیب و دفاع از هر گونه دعوی اعم از حقوقی (مدنی)، کیفری، ثبتی و غیره. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13082274
آگهی تغییرات شرکت زمین و ساختمان مسکن شمال غرب صندوق سرمایه گذاری به شماره ثبت ۳۶۱۹۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۰۱۶۴۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۸/۰۴/xxx۵ و مجوز شماره xxx۶۴ , xxx مورخ ۲۸/۶/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مشاوره سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ بعنوان متولی صندوق، به جای (شرکت کارگزاری بانک ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵) تعیین گردید درنتیجه نمایندگان ارکان صندوق بشرح زیر می‌باشد: ۱ شرکت مشاوره سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ به نمایندگی آقای سجاد میر زایی سوینی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت متولی صندوق ۲ شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به نمایندگی آقای محمد مهدی نادری نور عینی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیر صندوق ۳ شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به نمایندگی آقای علی اکبر کریمی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیر ساخت صندوق ۴ شرکت مهندسین مشاور شهرآیند تبریز (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ به نمایندگی آقای آیدین آصفی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت ناظر صندوق ۵ شرکت تامین سرمایه بانک مسکن (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ به نمایندگی آقای بهروز امید علی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت متعهد پذیره نویس صندوق و بازار گردان ۶ موسسه حسابرسی فریوران شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به نمایندگی آقای محمد سعید اصغریان به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت حسابرس صندوق برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12912319
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۲۰۹۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۰۷۴۲۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۲/xxx۵ و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره xxx۷ , xxx مورخ ۱۳/۴/۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: جعفر آقاملایی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از موسسه مدیریت همیاری آتیه امید به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ به سمت رئیس هیات مدیره و بهروز امیدعلی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت مشاوره‌ای خدماتی فراز اندیشه دماوند به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره و روح له رهنما فلاورجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اندیشه گستر فردا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ به سمت عضو هیات مدیره و اردشیر مردان پور پینوندی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت ساختمانی اندیشه گستر البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به سمت عضو هیات مدیره و سعید دهقان نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت آتیه سپهر قرن به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به سمت عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته و برات به امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل، با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل؛ همراه با مهر شرکت معتبراست. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12847294
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت رفاه پردیس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۳۷۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۴۸۴۴۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بهروز امید علی به کد ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان نماینده بانک رفاه کارگران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت ریاست هیئت مدیره به جای آقای اسماعیل لله گانی به کد ملی xxxxxxxxx برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردید. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات قراردادها و عقود اسلامی به امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12826328
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری بوعلی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۰۶۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۵۷۸۰۰
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۱۶/۱۰/xxx۴ ومجوز شماره xxx۵ , xxx مورخ ۲۱/۱/۹۵ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیأت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای علی اکبر عرب مازار با کد ملی xxxxxxxxx۹ نماینده بانک دی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به سمت رئیس هیأت مدیره آقای بهروز امیدعلی با کد ملی xxxxxxxxx۸ نماینده شرکت خدمات مالی و حسابداری دی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره آقای علی مهبودی با کد ملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت توسعه دیدار ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به سمت عضو هیأت مدیره آقای دکتر محمد کاشانی با کد ملی xxxxxxxxx۷ نماینده شرکت تجارت الکترونیک دی به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به سمت عضو هیأت مدیره آقای مالک رحمتی با کد ملی xxxxxxxxx۳ نماینده شرکت آتیه سازان دی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ آقای سعید باقرزاده چچکلوی منصور به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان مدیرعامل خارج از هیأت مدیره کلیه اختیارات بشرح ذیل از هیأت مدیره به مدیرعامل تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی.. پیشنهاد آئین نامه‌های داخلی شرکت.. پیشنهاد در خصوص تأسیس و انحلال نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران.. اجرای مصوبات مجامع عمومی، مگر اینکه مجمع عمومی شخص دیگری را مأمور به اجرا نموده_باشد.. نصب و عزل کلیه مأموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل، حقوق، دستمزد، پاداش، ترفیع، تنبیه، تعیین سایر شرایط حقوقی، استخدامی، معافیت و خروج از خدمت طبق قانون و تا سقف دو ماه در اختیار مدیرعامل و بیشتر از آن با تصویب هیأت مدیره، مرخصی، بازنشستگی، و مستمری وارث آنها بر اساس آئین نامه شرکت و قوانین و مقررات مربوطه.. پیشنهاد ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد.. تنظیم و پیش بینی بودجه‌ی سالیانه شرکت.. افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات قانونی دیگر.. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت.. صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی.. انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله‌ی آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول (کلیه معاملات اموال غیرمنقول با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره اعتبار دارد) که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه‌ی عملیات و معاملات مذکور در ماده‌ی ۳ اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات.. پیشنهاد در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله‌ی کلیه‌ی حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه‌ی امتیازات متصوره. به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها.. پیشنهاد تحصیل تسهیلات از بانک‌ها، شرکتها و موسسات رسمی با رعایت مقررات و اساسنامه حاضر.. پیشنهاد رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن و لو کرارا.. تنظیم صورت‌های مالی سالانه و شش ماهه و گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت و ارائه آن به بازرس و سایر مراجع مربوطه و تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و نه ماهه و ارائه آن به مراجع مربوطه، ارائه صورت وضعیت پرتفوی بورسی شرکت به سازمان بورس و اوراق بهادار تهران در مقاطع ماهانه.. استقرار نظام کنترل داخلی به منظور اطمینان از انطباق کلیه‌ی عملیات شرکت در جهت اهداف شرکت و در چارچوب قوانین، اساسنامه، مقررات و آئین نامه‌های داخلی شرکت.. اقامه‌ی هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه‌ی اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصاحبه و سازش، استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر.. دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه‌ی آنها.. پیشنهاد هر نوع اندوخته بجز اندوخته‌ی قانونی.. پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام.. پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده.. همکاری با سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و بازرس برای اجرای وظایف خود.. تحصیل دارائی، سرمایه گذاری، تأسیس یا مشارکت در تأسیس انواع شرکت و موسسات دیگر و خرید و فروش انواع اوراق بهادار اعم از سهام شرکتهای بورسی، فرابورسی و غیربورسی در چارجوب موضوع فعالیت و برای انجام وظایف و تحقق اهداف شرکت.. هرگونه اختیارات و وظایفی که به موجب قانون بازار اوراق بهادار و مقررات، جزو اختیارات و وظایف شرکت یا هیأت مدیره قلمداد شده یا خواهد_شد. تعیین صاحبان امضاء مجاز و نحوه امضاء امضاء کلیه اسناد و قراردادهای تعهدآور، اوراق بهادار، چک‌ها و هرگونه اقدام در خصوص حسابهای بانکی متعلق به شرکت با امضاء مدی رعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدی رعامل با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی، مکاتبات، مراسلات و احکام با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. با توجه به ابقاء مدیرعامل سابق شرکت در سمت فعلی بعنوان مدیرعامل شرکت، حقوق و مزایای مشارالیه تا پایان سال جاری کمافی السابق مطابق ماههای سپری شده در سال جاری تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12087588
آگهی تغییرات شرکت سامان مجد سهامی‌خاص به شماره ثبت ۲۴۳۷۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۴۴۷۷۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۲/xxx۳ و مجوز xxxxxx/xxx مورخ ۱۳/۱۲/xxx۳ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مسعود مهردادی باکدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف تعاونی اعتبار ثامن الائمه (ع) بعنوان رئیس هیئت مدیره آقای محمود مردانی گرمدره باکدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت ثامن ارتباط عصر بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای بهروز امید علی باکدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت بازرگانی غدیر سپهر بعنوان عضو هیئت مدیره آقای محمد جواد سلیمی باکدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت ثامن سازه عرش بعنوان عضو هیئت مدیره آقای سیدمحسن هاشمی با کدملی xxxxxxxxx۰ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل آقای محمدحسین نظری توکلی باکدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان عضو علی البدل آقای عبدالرضا دادخواه نیکو باکدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو علی البدل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12070894
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص تامین سرمایه آباد مسکن درتاریخ ۱۶/۱۲/xxx۳ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: موضوع فعالیت اصلی عبارت است از: پذیره نویسی، تعهد پذیره نویسی و تعهد خرید اوراق بهادار در عرضه های ثانویه در صنعت املاک و مستغلات و شهر سازی در حد امکانات مالی خود یا از طریق تشکیل سندیکا با سایر نهادها. موضوع فعالیت فرعی عبارت است از:. ارایه مشاوره در صنعت املاک و مستغلات و شهر سازی در زمینه هایی از قبیل:.۱. روش بهینه و زمان بندی تامین مالی همچنین مبلغ منابع مالی موردنیاز.۲. روش و پیشنهاد زمان بندی عرضه اوراق بهادار.۳. قیمت اوراق بهاداری که توسط ناشر عرضه می شود.۴. فرایند ثبت اوراق بهادار و دریافت مجوز عرضه آن.۵. فرایند واگذاری اوراق بهادار.۶. پذیرش اوراق بهادار ناشر در هر یک از بورس ها و بازارهای خارج از بورس و انجام کلیه امور اجرایی به نمایندگی از ناشر در این زمینه.۷. ادغام، تملک، تجدید ساختار سازمانی و مالی شرکت های فعال در صنعت املاک و مستغلات و شهرسازی.۸. امور مدیریت ریسک در حوزه تخصصی فعالیت اصلی شرکت.۹. آماده سازی شرکت ها جهت رتبه بندی توسط موسسات رتبه بندی و انجام کلیه امور اجرایی در این زمینه به نمایندگی از آنها.۱۰. امور سرمایه گذاری در حوزه تخصصی فعالیت اصلی شرکت.۱۱. خدمات موردنیاز شرکت های فعال در صنعت املاک و مستغلات و شهرسازی در موارد سرمایه گذاری های جدید، توسعه، تکمیل، برنامه ـ ریزی، بودجه بندی و قیمت گذاری اوراق بهادار.بازاریابی و یا مدیریت فرایند واگذاری اوراق بهادار در حوزه تخصصی فعالیت اصلی شرکت. انجام امور اجرایی به نمایندگی از ناشر در زمینه ثبت اوراق بهادار و دریافت مجوز عرضه آن. ارایه خدمات مربوط به طراحی و انتشار ابزارهای مالی برای صنعت املاک و مستغلات وشهرسازی.ارایه خدمات مدیریت دارایی ها در حوزه تخصصی فعالیت اصلی شرکت. ارایه خدمات مرتبط با صندوق های سرمایه گذاری صنعت املاک و مستغلات، شهر سازی و اداره صندوق های مزبور و سرمایه گذاری در آنها. کارگزاری. کارگزار/ معامله گری. سبدگردانی. بازارگردانی. سرمایه گذاری منابع مازاد شرکت در سپرده های سرمایه گذاری نزد بانک ها و موسسات مالی اعتباری معتبر و اوراق بهادار دارای تضمین دولت و یا بانک ها.جلب حمایت بانک ها، بیمه ها، موسسات مالی اعتباری و نهادهای مالی برای شرکت در پذیره نویسی اوراق بهادار ناشران فعال در صنعت املاک و مستغلات و شهرسازی. کمک به شرکت های فعال در صنعت املاک و مستغلات و شهرسازی در تامین منابع مالی و اعتباری آنها.کمک به شرکت های فعال در صنعت املاک و مستغلات و شهرسازی جهت صدور، تایید و قبول ضمانت نامه مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران سعادت آباد خیابان سرو غربی شماره ۱۲ طبقه سوم کد پ xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی که تعداد xxxxxxxxx۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxxxxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره الف.آ/xxx۵۳ مورخ۲۷/۱۱/۹۳ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه بلوار اسفندیار پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت:) محمد هاشم بت شکن به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی ازشرکت گروه سرمایه گذاری بانک مسکن به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ به سمت رئیس هیئت مدیره) سعید اسلامی بیدگلی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت کارگزاری بانک مسکن بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره) مصطفی ازگلی به شمار ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت عمرانی مسکن گستر بشناسه ملی xxxxxxxxx۶۰به سمت عضو هیئت مدیره) جعفر جمالی به شمار ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت بازرگانی مهر مینای کیش بشناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ به سمت عضو هیئت مدیره) غلامحسین احمدی به شمار ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت لیزینگ گستر آریا بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به سمت عضو هیئت مدیره) آقای بهروز امید علی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ خارج از اعضا هیئت مدیره به سمت مدیرعامل برای برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از جمله قراردادها، چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی بهمند به شماره ملی xxxxxxxxx۹۰ به عنوان بازرس اصلی. موسسه حسابرسی تدبیرگران مستقل به شماره ملی xxxxxxxxx۴۶ به عنوان بازرس علی البدل. برای برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9400017
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۹۳۹۳۹ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۱۳۸۰۳۱۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۲/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۱۰/۱۰/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بهروز امید علی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ بسمت رئیس هیات مدیره. آقای علی بخشایش به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت لیزینگ و رفاه فرهنگیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ بسمت نایب رئیس هیات مدیره. آقای ایرج پورحسین اکبریه به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت ساختمانی معلم به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ بسمت عضو هیات مدیره. آقای رسول سعدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ بسمت عضو هیات مدیره. آقای یاسر ضیایی شیرکلایی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بسمت مدیرعامل وعضو هیات مدیره. کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک سفته برات و عقود بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره متفقا با مهر شرکت و اوراق عادی مکاتبات و مراسلات اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1770167
آگهی تغییرات موسسه سرمایه گذاری تولیدی و عمرانی کارکنان حکمت به شماره ثبت ۲۴۲۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۸۴۸۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ الف ـ آقای سعید رفیعی رنانی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از بنیاد تعاون ودجا به سمت رئیس هیأت مدیره، آقای داود عباسی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره، آقای غلامحسین حسینی بابوکانی با شماره ملی xxxxxxxxx۲به سمت عضو هیأت مدیره و آقای بهروز امید علی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیأت مدیره و آقای خیراله محمدیان با شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیأت مدیره و آقای سیروس حامدی با شماره ملی xxxxxxxxx۲ خارج از شرکاء و هیأت مدیره به سمت مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند ـ مضاء کلیه اسناد بانکی و اوراق بهادار و تعهدآور و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1768237
آگهی تغییرات موسسه سرمایه گذاری تولیدی و عمرانی کارکنان حکمت به شماره ثبت ۲۴۲۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۸۴۸۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ بنیاد تعاون وزارت دفاع به شماره ثبت xxx۰۲ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ به نمایندگی آقای سعید رفیعی رنانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ ـ آقای خیراله محمدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ خارج از شرکاء ـ آقای غلامحسین حسینی بابوکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ خارج از شرکاء ـ آقای بهروز امید علی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ خارج از شرکاء ـ آقای داود عباسی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ خارج از شرکاء به عنوان اعضاء هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ـ موسسه حسابرسی امین محاسب روش ش ملی xxxxxxxxx۰۳ به سمت بازرس اصلی و آقای غلامعلی موحدی اصل ش ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1594433
آگهی تغییرات شرکت دارویی سبحان شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۵۶۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵۰
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۱۲/۰۳/xxx۳ ومجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۱۲/۵/۹۳ سازمان بورس واوراق بهادارتصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیأت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای غلامرضا حیدری کرد زنگنه بشماره ملی xxxxxxxxx۱به نمایندگی از طرف شرکت پخش البرزبه شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ بسمت رئیس هیات مدیره آقای آصف یعقوبی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از طرف شرکت داروسازی سبحان انکولوژی(سهامی خاص)به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ بسمت نائب رئیس هیات مدیره آقای بهروز امید علی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰بسمت عضو هیات مدیره آقای جلال بهارستان بشماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ بسمت مدیرعامل وعضو هیات مدیره آقای سعید قربانی قصابعلیسرائی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری اعتلاء البرز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ بسمت عضو هیات مدیره کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت را با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و در غیاب وی با امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره ممهور به مهر شرکت و اوراق و اسناد عادی را با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می داند اختیارات هیات مدیره مندرج درماده ۴۱ اساسنامه در بندهای یک، پنج، هفت، هشت و نه، ده تا سقف پانصد میلیون ریال (با رعایت آئین نامه معاملات) و پانزده به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1579183
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص زیر ساخت و توسعه سرمایه گذاری مهر و ماه در تاریخ ۲۸/۰۵/xxx۳ به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ـ موضوع شرکت: ـ مشارکت سرمایه گذاری احداث انواع مجموعه های خدمات رفاهی زیارتی گردشگری شهری وبین راهی هتل ها هتل آپارتمان دهکده های زیارتی وگردشگری زائر سراها بااشخاص حقیقی وحقوقی داخلی وخارجی درداخل ویاخارج ازکشور ـ انعقاد قرارداد ومعاملاتی که بطور مستقیم یاغیرمستقیم درارتباط باموضوع شرکت باشد باسازمانهای دولتی وغیردولتی ـ انجام کلیه فعالیتهای اقتصادی مشتمل بر هرگونه عملیات مالی تجاری صنعتی خدماتی پیمانکاری طراحی ومشاوره وهمچنین سرمایه گذاری درسایر شرکتها موسسات داخلی وخارجی ـ شرکت درمناقصه ها ومزایده های دولتی خصوصی وعمومی اعم ازداخلی وخارجی ـ اخذنمایندگی وبرندشرکتهای معتبر داخلی وخارجی اعطای نمایندگی به اشخاص حقیقی وحقوقی وتاسیس شعبه ونمایندگی درداخل وخارج ازکشور ـ شرکت درهمایشها ونمایشگاههای مربوطه داخلی وخارجی ـ بازاریابی مجازغیرهرمی وغیرشبکه ای دربازارهای داخلی و خارج ازکشور ـ واردات وصادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ـ اخذوام وتسهیلات ازبانکها وموسسات مالی واعتباری داخلی وخارجی درراستای فعالیت شرکت ـ هرنوع فعالیت درجهت رشد وارتقا خدمات به زائرین بارعایت قوانین ومقررات وصرفه وصلاح شرکت موارد فوق در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان آزادی خیابان خوش شمالی کوچه زارع راستگو پلاک ۱۰ طبقه دوم کدپستی xxxxxxxxx۶ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به xxx/xxx/xxx/۱ سهم xxx۰ ریالی که تعداد xxx/xxx/xxx/۱ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxx.xxx.xxx.xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۰ مورخ ۲۳/۳/۹۳ نزد بانک ملت شعبه حج و زیارت پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: ـ امیر فرجامی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت بهسازمشارکت های ملت (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ ـ جواد کماسی به کد ملی xxxxxxxxx۵ (خارج از اعضاء هیئت) به سمت مدیرعامل ـ حسن محمدی به کد ملی xxxxxxxxx به نمایندگی از شرکت عمران وتوسعه امیدزائر (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به سمت عضو هیئت مدیره ـ ولی اله احمد وند به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت گروه مهندسی و توسعه اقتصادی البرزفام (سهامی خاص) به سمت رئیس هیئت مدیره ـ بهروز امید علی به کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان (سهامی خاص)به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی ـ ـ حمید محمودی به کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام)به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و بانک با امضای به اتفاق مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره (یا یکی از اعضاء هیئت مدیره در صورت عدم حضور ریاست هیئت مدیره) مجتمعا" همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: ـ موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت ایران مشهود به شماره ملی xxxxxxxxx۷۳ به عنوان بازرس اصلی. ـ حمید محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1519646
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری بوعلی سهامی‌عام شماره ثبت ۵۰۶۲۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۵۷۸۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۲/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx/xxx مورخ ۲۸/۰۲/xxx۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
شرکت خدمات مالی و حسابداری دی ایرانیان به ش.م xxxxxxxxx۷۵ بنما یندگی آقای بهروز امید علی به کدملی xxxxxxxxx۸ بجای آقای حسین عبدی هنجنی به کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان نایب رئیس هیأت مدیره برای باقیمانده دوره تصدی هیأت مدیره تعیین گردید.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1474591
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ آریادانا شرکت سهامی‌عام شماره ثبت ۲۲۰۴۴۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۱۷۳۹۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۰/xxx۲ و مجوز شمارهxxx۲ مورخ ۰۴/۰۳/xxx۳ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶، به نمایندگی بهروز امید علی با کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت کارگزاری بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به نمایندگی علیرضا ابراهیم پور با کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵، به نمایندگی هانی بابازاده شیروان با کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت داد و ستد آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴، به نمایندگی نظر علی صلاحی نژاد با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری آوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹، به نمایندگی بهزاد قنبری، با کدملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت عضو هیئت مدیره و ابراهیم حسینی با کدملی xxxxxxxxx۱، به عنوان مدیرعامل شرکت و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته و غیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت به تنهایی معتبر است.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1476285
آگهی تغییرات شرکت صندوق ذخیره فرهنگیان مؤسسه غیر‌تجاری شماره ثبت ۸۵۰۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۸۹۱۶۵
به استناد صورتجلسه هیئت امنا مورخ ۲۰/۰۷/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای روح اله عالمی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیأت مدیره
آقای شهاب الدین غندالی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیأت مدیره و مدیرعامل
آقای بهروز امید علی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیأت مدیره
آقای رحیم اسماعیلی دانا به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیأت مدیره
آقای سید محسن گلدانساز به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیأت مدیره انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1154328
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ آریادانا سهامی عام به ‌شماره ثبت ۲۲۰۴۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۱۷۳۹۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
گروه مالی ایرانیان سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ بنمایندگی بهروز امیدعلی ب ش م xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری سلیم سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ بنمایندگی نظرعلی صلاحی نژاد ب ش م xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری زعیم سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ بنمایندگی علیرضا ابراهیم پور ب ش م xxxxxxxxx۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری حافظ اعتماد سهامی خاص به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ بنمایندگی بهزاد قنبری ب ش م بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری بهمن بشناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ بنمایندگی هانی بابازاده بسمت عضو هیئت مدیره و روح اله گلشن امیرحسینی ب ش م xxxxxxxxx۷ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضا برای مدت ۲ سال تعیین گردیدند.
امضای کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهداور از جمله چک و سفته و غیره با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت و در غیاب ر مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1071124
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری ارزش آفرینان سهامی عام به شماره ثبت۲۰۸۵۶۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۵۰۰۸۸۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۹/۱۱/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۹/۲/۹۲ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه بهمن سهامی عام به ش م xxxxxxxxx۰۲شرکت بیمه ملت به ش م xxxxxxxxx۵۱ شرکت سرمایه گذاری بهمن سهامی عام به ش م xxxxxxxxx۳۵ شرکت سرمایه گذاری امین اعتماد سهامی خاص به ش م xxxxxxxxx۹۴ شرکت سرمایه گذاری پویا همگام سهامی عام به ش م xxxxxxxxx۷۴ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۲/۹۱ سعید موحدی به ک م xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا رستمی به ک م xxxxxxxxx۲ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و منصور ثابت پور به ک م xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل و بهروز امیدعلی به ک م xxxxxxxxx۸ و علی کمیلی به کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت مکاتبات عادی به امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است هیئت مدیره اختیارات مندرج در ماده ۴۱ اساسنامه را به استثنا مفاد مواد ۲و۳و۶و۷و۱۱و۱۲و۱۳و۱۴و۱۷و۱۹و۲۰وxxx را به مدیرعامل تفویض نمود.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 880944
آگهی تصمیمات موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان به شماره ثبت ۸۵۰۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۰۸۹۱۶۵
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۱/۶/۹۱ بهروز امیدعلی به ک مxxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و رحیم اسماعیل دانا به ک مxxxxxxxxx۸ و محسن گلزاده به ک مxxxxxxxxx۳ و سید محسن بهفر به ک مxxxxxxxxx۴ و کورش پرویزیان به ک مxxxxxxxxx۱ به جای ولی اله برنگی طالقانی به ک مxxxxxxxxx۸ به سمت اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. امضاء کلیه اسناد و مدارک و اوراق مالی و تعهدآور موسسه از چکهای بانکی تضمین بانکی و صدور اوراق مشارکت سفته با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر صندوق و امضاء مکاتبات اداری و جاری موسسه با امضاء مدیرعامل و مهر موسسه معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9882334
آگهی تصمیمات موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان به شماره ثبت ۸۵۰۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۰۸۹۱۶۵
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۱/۶/۹۱ بهروز امیدعلی به ک‌مxxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و رحیم اسماعیل‌دانا به ک‌مxxxxxxxxx۸ و محسن گلزاده به ک‌مxxxxxxxxx۳ و سید محسن بهفر به ک‌مxxxxxxxxx۴ و کورش پرویزیان‌ به ک‌مxxxxxxxxx۱ به جای ولی‌اله برنگی‌طالقانی به ک‌مxxxxxxxxx۸ به سمت اعضاء هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند. امضاء کلیه اسناد و مدارک و اوراق مالی و تعهدآور موسسه از چکهای بانکی تضمین بانکی و صدور اوراق مشارکت سفته با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره و مهر صندوق و امضاء مکاتبات اداری و جاری موسسه با امضاء مدیرعامل و مهر موسسه معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 883653
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان سهامی خاص به شماره ثبت ۹۳۹۳۹ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۱۳۸۳۱۳
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۴/۹۱ بهروز امیدعلی به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به سمت رئیس هیئت مدیره، علی بخشایش به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی لیزینگ فرهنگیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، جلال قاسمی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و رسول سعدی به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ و ایرج پورحسین اکبر به کدملی xxxxxxxxx۰ جایگزین محمدعلی شایسته نیا به نمایندگی شرکت ساختمانی معلم به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار از جمله چک، سفته، برات و عقودبانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات و مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 670042
آگهی تصمیمات موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان به شماره ثبت۸۵۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۹۱۶۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی هیات امناء مورخ ۲۹/۱۱/۹۰ موسسه مزبور که در تاریخ ۲۶/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۶/۹۰ بتصویب رسید. بهروز امیدعلی به کدملیxxxxxxxxx۸ بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره بجای محمدعلی شایسته برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 663568
آگهی تصمیمات شرکت لیزینگ آریا دانا سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۰۴۴۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۱۷۳۹۹
به موجب صورتجلسه هیئتمدیره مورخ ۲۰/۱/۹۱ بهروز امیدعلی به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به سمت رئیس هیئتمدیره و علیرضا ابراهیمپور به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سرمایهگذاری زعیم به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ به سمت نائب رئیس هیئتمدیره و نظرعلی صلاحینژاد به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایهگذاری سلیم به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ بسمت عضو هیاتمدیره و غلامحسین غلامی به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایهگذاری حافظ اعتماد به شناسه ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سرمایهگذاری بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ بسمت مدیرعامل و عضو هیاتمدیره برای بقیه مدت تصدی هیاتمدیره انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیاتمدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیاتمدیره و یکی از اعضای هیاتمدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت به تنهایی معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 464847

آگهی تصمیمات شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران
سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱/۱۱/۹۰ شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۳ به نمایندگی محمدحسین داجمر به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۰ به نمایندگی بهروز امیدعلی به کدملیxxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۶ به نمایندگی محمدسعید فلاحی به کدملیxxxxxxxxx۱ و شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۴ به نمایندگی احمد تورک برومند به کدملیxxxxxxxxx۶ بسمت اعضای هیات مدیره و شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران اطلس به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۴به نمایندگی مسلم عباسی به کدملیxxxxxxxxx۳ بسمت عضو و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و عقود با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات هیات مدیره در بندهای۱ـ ۴ ـ ۷ و۱۳ ازبند ماده۴۰ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10145476
آگهی تصمیمات شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۴۱۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۶۰۷۸۰
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۱۱/۹۰ شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به نمایندگی محمدحسین داجمر به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به نمایندگی بهروز امیدعلی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به نمایندگی محمدسعید فلاحی به کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ به نمایندگی احمد تورک برومند به کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت اعضای هیات مدیره و شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران اطلس به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ به نمایندگی مسلم عباسی به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و عقود با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات هیات مدیره در بندهای ۱ ۴ ۷ و ۱۳ ازبند ماده ۴۰ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. اداره ثبت شرکتها و موسساتغیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 436381

آگهی تصمیمات شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران
سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۸/۹۰ جلال قاسمی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به جای محمدحسین داجمر بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند و بهروز امیدعلی به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و جلال قاسمی بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و مسلم عباسی به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و عقود با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. بندهای ۱ و ۴ و ۷ و ۱۳ ماده ۴۰ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10043106
آگهی تصمیمات شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۹۴۱۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۶۰۷۸۰
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۸/۹۰ جلال قاسمی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به جای محمدحسین داجمر بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند و بهروز امیدعلی به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و جلال قاسمی بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و مسلم عباسی به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و عقود با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. بندهای ۱ و ۴ و ۷ و ۱۳ ماده ۴۰ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10240824
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان سهامی خاص ثبت شده بشماره ۹۳۹۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۸۰۳۱۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۹/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آریان فراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ بسمت بازرس اصلی و مهدی سوادلو به ش ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدعلی شایسته نیا به ش ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت ساختمانی معلم به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ و علی بخشایش به ش ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت لیزینگ فرهنگیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ و بهروز امیدعلی به ش ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ و رسول سعدی به ش ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ و جلال قاسمی به ش ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیر فرهنگیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۳/۹۰ محمدعلی شایسته نیا بسمت رئیس هیئت مدیره و علی بخشایش بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و بهروز امیدعلی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و عقود بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10743425
آگهی تصمیمات شرکت بازرسی مهندسی و صنعتی ایران سهامی‌خاص ثبت‌شده‌بشماره ۱۹۴۱۶۷ و شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۳۶۰۷۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۸/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۸/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۹ بتصویب رسید. مؤسسه حسابرسی مختار و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بسمت بازرس اصلی و بهرام غیائی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دوسال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدحسین داجمر به کدملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری فرهنگیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ ـ بهروز امیدعلی به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری تدبیر فرهنگیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ ـ محمدسعید فلاحی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌‌گذاری سرمایه‌گستر سرمایه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ ـ احمد تورک برومند به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری سامان فرهنگیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ ـ مسلم عباسی به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری تدبیرگران اطلس به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۸/۸۹ محمدحسین داجمر بسمت رئیس هیئت مدیره و بهروز امیدعلی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مسلم عباسی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و عقود با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مه شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10775064
آگهی تغییرات شرکت توسعه الکترونیک دانش آینده (با مسئولیت محدود) بشماره ثبت ۲۹۷۱۴۹
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکاء مورخ ۱۹/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای امیر‌سعید شیرانی با پرداخت مبلغxxx/xxx/۲ ریال به صندوق شرکت، سهم‌الشرکه خود را به مبلغxxx/xxx/۳ ریال افزایش داد. آقای مهدی پشتکوهی با پرداخت مبلغxxx/xxxریال به صندوق شرکت، سهم‌الشرکه خود را به مبلغxxx/xxx ریال افزایش داد. آقای محمود بمانی گلنا‌آبادی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به شماره شناسنامهxxx تاریخ تولد۱۵/۱۲/xxx۸ فرزند ماشاء اله با پرداخت مبلغxxx/xxx ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای جمشید مولائی با پرداخت مبلغxxx/xxx ریال به صندوق شرکت، سهم‌الشرکه خود را به مبلغxxx/xxx/۳ ریال افزایش داد. آقای میثم فتحعلی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به شماره شناسنامهxxx۲ تاریخ تولد ۷/۵/xxx۰ فرزند بهمن با پرداخت مبلغxxx/xxx ریال به صندوق شرکت، درردیف شرکاء قرار گرفت. آقای علی حسن‌زاده با پرداخت مبلغxxx/xxx/۱ ریال به صندوق شرکت، سهم‌الشرکه خود را به مبلغxxx/xxx/۱ ریال افزایش داد. آقای سید امین جوادی با پرداخت مبلغxxx/xxx/۲ ریال به صندوق شرکت، سهم‌الشرکه خود را به مبلغxxx/xxx/۳ ریال افزایش داد. آقای عباس عبادی‌مهر با پرداخت مبلغxxx/xxx ریال به صندوق شرکت، سهم‌الشرکه خود را به مبلغxxx/xxx ریال افزایش داد. طیبه وحدت با پرداخت مبلغxxx/xxx/۱ ریال به صندوق شرکت، سهم‌الشرکه خود را به مبلغxxx/xxx/۱ ریال افزایش داد. آقای سید احمد موسوی عمادی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به شماره شناسنامهxxx تاریخ تولد۲۰/۱۲/xxx۱ فرزند سید حسین با پرداخت مبلغxxx/xxx ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای مهدی فتحعلی به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به شماره شناسنامهxxx۱ تاریخ تولد۷/۵/xxx۰ فرزند بهمن با پرداخت مبلغxxx/xxx ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای بهمن فتحعلی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به شماره شناسنامه۱۳ تاریخ تولد۱/۱/xxx۸ فرزند حسنعلی با پرداخت مبلغxxx/xxx ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکاء قرار گرفت. آقای بهروز امید‌علی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به شماره شناسنامهxxx تاریخ تولد۱۲/۵/xxx۹ فرزند باقر با پرداخت مبلغxxx/xxx/۱ ریال به صندوق شرکت، درردیف شرکاء قرار گرفت. شرکت فرا رسانه مشرق زمین با مسئولیت محدود با نمایندگی آقای آریا الهی‌فر با پرداخت مبلغxxx/xxx/۸ ریال به صندوق شرکت، سهم‌الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/۱۲ ریال افزایش داد.

در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغxxx/xxx/۱۰ ریال به مبلغxxx/xxx/۳۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

۲ـ آقای امیر‌سعید شیرانی، آقای جمشید مولائی، شرکت فرا رسانه مشرق زمین، به عنوان اعضای هیئت‌ نظارت برای مدت ۱ سال انتخاب گردیدند.

در تاریخ ۱۵/۲/xxx۷ ذیل دفتر ثبت شرکتها وموسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10950746
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان سهامی خاص به شماره ثبت ۹۳۹۳۹ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۱۳۸۳۱۳
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۷/۴/۹۱ بهروز امیدعلی به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۶۵ به سمت رئیس هیئت‌مدیره، علی بخشایش به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی لیزینگ فرهنگیان به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۵۳ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره، جلال قاسمی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری تدبیر فرهنگیان به شناسه‌ملی xxxxxxxxxxxx به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره و رسول سعدی به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری سامان فرهنگیان به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۶۶ و ایرج پورحسین‌اکبر به کدملی xxxxxxxxx۰ جایگزین محمدعلی شایسته‌نیا به نمایندگی شرکت ساختمانی معلم به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۳۰ به سمت عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار از جمله چک، سفته، برات و عقودبانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات و مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11237814
آگهی تغییرات شرکت توسعه الکترونیک دانش آینده با مسئولیت محدود به شماره ثبت۲۹۷۱۴۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۳۵۰۶۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ۱۸/۵/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای مهدی پشتکوهی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ با دریافت مبلغxxx/xxx ریال سهم‌الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای محمود بمانی‌گلنا‌آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ با دریافت مبلغ xxx/xxx ریال سهم‌الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. اقای میثم فتحعلی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ با دریافت مبلغ xxx/xxx ریال سهم‌الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای علی حسن‌زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ با دریافت مبلغ xxx/xxx/۱ ریال سهم‌الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای سید امین جوادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با دریافت مبلغ xxx/xxx/۳ ریال سهم‌الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای عباس عبادی‌مهر با دریافت مبلغ xxx/xxx ریال سهم‌الشرکه از صندوق شرکت، از دریف شرکاء خارج گردید. طیبه وحدت به شماره ملی xxxxxxxxx۲ با دریافت مبلغ xxx/xxx/۱ ریال سهم‌الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای سید احمد موسوی‌عمادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با دریافت مبلغ xxx/xxx ریال سهم‌الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای مهدی فتحعلی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ با دریافت مبلغ xxx/xxx ریال سهم‌الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای بهمن فتحعلی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ با دریافت مبلغ xxx/xxx ریال سهم‌الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. آقای بهروز امیدعلی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ با دریافت مبلغ xxx/xxx/۱ ریال سهم‌الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید. شرکت فرا رسانه مشرق زمین بامسئولیت‌محدود با نمایندگی آقای آریا الهی‌فر با دریافت مبلغ xxx/xxx/۱۲ ریال سهم‌الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکاء خارج گردید.

سرمایه شرکت از مبلغxxx/xxx/۳۰ ریال به مبلغxxx/xxx/۶ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

در تاریخ۱۵/۶/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11315300
آگهی تصمیمات شرکت لیزینگ آریا دانا سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۰۴۴۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۱۷۳۹۹
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱/۹۱ بهروز امیدعلی به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و علیرضا ابراهیم پور به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری زعیم به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و نظرعلی صلاحی نژاد به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سلیم به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ بسمت عضو هیات مدیره و غلامحسین غلامی به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری حافظ اعتماد به شناسه ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ بسمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت به تنهایی معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11795887
آگهی تصمیمات شرکت میرداد سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۷۶۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۴۶۶۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۹/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا فراز به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ بسمت بازرس اصلی و مهدی سوادلو به کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه‌گذاری فرهنگیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳ به نمایندگی بهروز امیدعلی به کد ملی xxxxxxxxx۸ ـ شرکت سرمایه‌گذاری تدبیر فرهنگیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به نمایندگی مصطفی قوام به کد ملی xxxxxxxxx۲ و شرکت سرمایه‌گذاری سامان فرهنگیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ به نمایندگی مسعود ذوالفقاری به کد ملی xxxxxxxxx۸ ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳۰/۱۱/۸۹ و ۱/۱۲/۸۹ بهروز امیدعلی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و مصطفی قوام بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و باقر نیک‌طبع به کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود ضمنا حدود اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه مورخ ۱/۱۲/۸۹ تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11923941
آگهی تصمیمات موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان به شماره ثبت۸۵۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۹۱۶۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی هیات‌امناء مورخ ۲۹/۱۱/۹۰ موسسه مزبور که در تاریخ ۲۶/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۶/۹۰ بتصویب رسید. بهروز امیدعلی به کدملیxxxxxxxxx۸ بسمت مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره بجای محمدعلی شایسته برای بقیه مدت تصدی هیات‌مدیره تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات