عبدالمجید کتانی

آقای عبدالمجید کتانی

کد ملی 413207xxxx
گراف ارتباطات
22
شرکت‌ها
58
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14643332
آگهی تغییرات شرکت کارگزاری رسمی بیمه حافظان آرامش مانا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۰۶۶۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۹۱۷۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۶/xxx۷ و مجوز شماره xxx۳۴ / xxx / ۹۸ مورخ ۲۵/۰۲/۹۸ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای محمد فیاض بارجین به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت توسعه تجارت داتام با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به سمت رئیس هیات مدیره و آقای عبدالمجید کتانی به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت تامین آتیه سرزمین ایرانیان با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ سمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای احسان اشعری به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت توسعه ابنیه حافظ به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند . کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از جمله چک سفته برات قراردادها و عقود با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضا هیات مدیره و همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات و اوراق عادی با امضای مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14643344
آگهی تغییرات شرکت کارگزاری رسمی بیمه حافظان آرامش مانا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۰۶۶۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۹۱۷۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۶/xxx۷ و مجوز شماره xxx۳۴ / xxx / ۹۸ مورخ ۲۵/۰۲/۹۸ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران حسابداران رسمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهراد مشار شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ بعنوان بازرس علی البدل برای یک مدت یکسال انتخاب گردید اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند : شرکت توسعه ابنیه حافظ به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به نمایندگی آقای احسان اشعری با کدملی xxxxxxxxx۴ شرکت توسعه تجارت داتام با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به نمایندگی آقای محمد فیاض بارجین با کدملی xxxxxxxxx۱ شرکت تامین آتیه سرزمین ایرانیان با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به نمایندگی آقای عبدالمجید کتانی با کدملی xxxxxxxxx۸ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14609726
آگهی تغییرات شرکت گروه اقتصاد سابین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۲۷۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۹۱۲۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت ۲ سال تعیین گردیدند : شرکت توسعه اقتصاد دماوند با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به نمایندگی آقای مجتبی صمیمی به کدملی xxxxxxxxx۵ شرکت توسعه تجارت آتیه نگر سپهر با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به نمایندگی آقای علیرضا طلوع کاشف پاکدل به کدملی xxxxxxxxx۴ شرکت اندیشه حافظ امید با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به نمایندگی آقای عبدالمجید کتانی به کدملی xxxxxxxxx۸ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14191529
آگهی تغییرات شرکت مهندسی نیروان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۵۲۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۸۸۵۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال به شرح زیر انتخاب گردیدند: شرکت سرزمین غذای آتیه دماوند (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ و به نمایندگی آقای علیرضا طلوع کاشف پاکدل با کد ملی xxxxxxxxx۴ شرکت خدمات مشاوره و تامین منابع مالی سابین (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ و به نمایندگی آقای آقای حمیدرضا شهروزی با کد ملی xxxxxxxxx۷ شرکت رفاه تجارت حافظ (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ و به نمایندگی آقای عبدالمجید کتانی با کد ملی xxxxxxxxx۸ شرکت سابین تجارت آریا (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ و به نمایندگی آقای رامین سمیع زاده با کد ملی xxxxxxxxx۴ آقای رضا سمیع زاده با کد ملی xxxxxxxxx۴ ۲
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14191532
آگهی تغییرات شرکت مهندسی نیروان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۵۲۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۸۸۵۲۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا طلوع کاشف پاکدل با شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای حمیدرضا شهروزی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای عبدالمجید کتانی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره آقای رضا سمیع زاده با شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره آقای رامین سمیع زاده با شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره آقای امین سمیع زاده خارج از اعضای هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل شرکت انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره و یا نایب رئیس هیئت مدیره به همراه مدیرعامل و یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‎باشد. کلیه مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر می‎باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14170521
آگهی تغییرات شرکت امید سرمایه حافظ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۴۷۰۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۵۰۳۳۲۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علیرضا معبودی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیات مدیره. عبدالمجید کتانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیات مدیره. آقای فیروز دولت آبادی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیات مدیره و مدیر عامل تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضاء رئیس هیات مدیره و یکی از اعضاء هیات مدیره با مهر شرکت معتبر می‎باشد. کلیه مکاتبات اداری با امضاء مدیر عامل و یا رئیس هیات مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر می‎باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14069261
آگهی تصمیمات شرکت خدمات مشاوره‌ای آریا سابین کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۱۲۷۰۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۵۱۶۶۷
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۹۷. ۰۳. ۰۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱. آقای حمید رضا شهروزی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت توسعه تجارت آتیه نگر سپهر به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای عبدالمجید کتانی با کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت گروه اقتصاد سابین به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای قاسم تاج الدین به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت خدمات مشاوره تأمین منابع مالی سابین به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مهدی لری امینی با کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲. کلیه اسناد و اوراق بهادارو تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل دو نفر از اعضای هیأت مدیره و مهر شرکت و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضای مدیرعامل و یا هریک از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13973814
آگهی تغییرات شرکت رفاه تجارت حافظ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۵۰۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۴۸۶۷۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه اقتصاد سابین به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به نمایندگی علیرضا طلوع کاشف پاکدل به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیات مدیره و شرکت توسعه تجارت آتیه نگر سپهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به نمایندگی عبدالمجید کتانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیات مدیره و شرکت خدمات مشاوره و تامین منابع مالی سابین به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به نمایندگی قاسم تاج الدین به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیات مدیره و ایاز هزارخوانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل خارج از اعضای هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیات مدیره و یکی از اعضاء هیات مدیره با مهر شرکت معتبر می‎باشد. کلیه مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و یا رئیس هیات مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر می‎باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13889232
آگهی تغییرات شرکت اندیشه حافظ امید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۱۸۸۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۳۴۱۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه، صورتهای مالی و صورت سود و زیان عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمون سامانه به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان بازرس اصلی و ایاز هزارخوانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ ا به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی xxx۶ تعیین شدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل تعیین شدند: عبدالمجید کتانی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ و داود مسگریان حقیقی با شماره ملی xxxxxxxxx۵ و حمید رضا شهروزی با شماره ملی xxxxxxxxx۷. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13889234
آگهی تغییرات شرکت اندیشه حافظ امید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۱۸۸۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۳۴۱۷۰
به استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۲۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: داود مسگریان حقیقی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیات مدیره و عبدالمجید کتانی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیات مدیره و حمیدرضا شهروزی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و محمد حسین خونساری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ خارج از هیات مدیره برای مدت دو سال به سمت مدیرعامل منصوب گردید. محل قانونی شرکت به استان تهران شهر تهران خیابان تهران گاندی خیابان پانزدهم کوچه پانزدهم پلاک ۱۵ طبقه اول کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیات مدیره و یکی از اعضاء هیات مدیره با مهر شرکت وکلیه مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و یا رئیس هیات مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر می‎باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13816001
آگهی تغییرات شرکت حافظ تجارت امید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۱۱۰۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۳۱۱۹۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اکبر جعفرزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای عبدالمجید کتانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای قاسم تاج الدین به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علی بهزادی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیات مدیره و یکی از اعضاء هیات مدیره با مهر شرکت معتبر می‎باشد. کلیه مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و یا رئیس هیات مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر می‎باشد. محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس جدید: استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، گاندی، خیابان آفریقا، خیابان پانزدهم، پلاک ۱۵، طبقه اول، واحد ۱، کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13665231
آگهی تغییرات شرکت حافظ تجارت امید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۱۱۰۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۳۱۱۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتهای مالی و صورت سود و زیان عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمون سامانه به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد حسین خونساری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای اکبر جعفرزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ آقای قاسم تاج الدین به شماره ملی xxxxxxxxx۷ آقای عبدالمجید کتانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13349841
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سابین تجارت آریا درتاریخ ۲۱/۱۲/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: ارائه خدمات مشاوره مدیریتی و سرمایه گذاری در کلیه زمینه‌های صنعتی مهندسی بازرگانی و اقتصادی سرمایه گذاری مستقیم و یا مشارکت و مشاور در امر ایجاد اجرا توسعه تکمیل بازسازی نوسازی و راه اندازی انواع طرحهای و پروژه‌های صنعتی مهندسی اقتصادی تولیدی ساختمانی خدماتی عمرانی، معدنی سرمایه گذاری و مشارکت و مشاور در تاسیس و مدیریت انواع شرکتها موسسات واحدهای اقتصادی و بازرگانی اخذ تسهیلات مالی و اعتباری و ضمانت نامه‌ای از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانیو خارجی به منظور گسترش فعالیت و سرمایه گذاری در موضوعات شرکت و جذب سرمایه‌های خارجی مجاز در چهار چوب مقررات قانونی کشورانجام کلیه معاملات و عملیات تجاری و داد و ستد بازرگانی داخلی و خارجی اعم از صادرات و واردات و پخش کلیه کالاهای مجاز قبول و اعطا نمایندگی عامایت در زمینه انجام کلیه امور مجاز مربوط به موضوع شرکت و ایجاد شعب در داخل و خارج از شرکت خدمات برگزاری جشنها همایشها سمینارها کنفرانس‌های عمومی و تخصصی اجام هرگونه عملیات مجاز دیگری که بطور مستقیم و یا غیر مستقیم برای حصول به هدف شرکت لازم و مفید بوده و یا در جهت اجرا و تحقق موضوع شرکت ضرورت داشته_باشد «در صورت ضرورت قانونی پس از اخذ مجوزهای لازم» مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران - شهر تهران - گاندی - خیابان آفریقا - خیابان پانزدهم - پلاک ۱۵ - طبقه اول - واحد غربی - کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx۰ سهم xxx۰ ریالی که تعداد xxx۰ سهم آن بی نام می‌باشدو تعداد ۰ سهم آن بانام می‌باشد که مبلغ xxxxxx۰ ریال طی گواهی بانک ملت بشماره xxx مورخ ۷/۱۱/۹۵ شعبه گاندی پرداخت گردید. اولین مدیران: آقای اکبر جعفرزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای مهدی لری امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای عبدالمجید کتانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق مالی وقراردادها با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. وسایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل ویا هریک از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی آزمون سامانه به شماره ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی امین حسابرس افق به شماره ملی xxxxxxxxx۶۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. «ثبت فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد» پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13298486
آگهی تغییرات شرکت امین رهیافت کوشا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۳۰۱۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۳۲۱۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمیدرضا شهروزی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت آرین گستر تابان سبز شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ به عنوان رئیس هیئت مدیره. خانم شهره یادگاری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی ازشرکت توسعه ابنیه حافظ شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره. آقای عبدالمجید کتانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سهم یاسان بهداد (سهامی خاص) به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات، قراردادها و عقود با امضای ثابت مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره و با مهر شرکت وکلیه مکاتبات و اوراق عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13128101
آگهی تغییرات شرکت آرین گستر تابان سبز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۳۰۱۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۳۲۱۴۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباس صمیمی با کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت بانک ایران زمین به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به عنوان رئیس هیأت مدیره و آقای حمید رضا شهروزی با کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت لیزینگ پیمان کارآفرین به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ به عنوان نایب رییس هیأت مدیره و آقای عبدالمجید کتانی با کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت توسعه ابنیه حافظ به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به عنوان عضو هیأت مدیره و آقای حجت کامیاب با کدملی xxxxxxxxx۳ بهعنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات، قراردادها و عقود با امضای ثابت مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت وکلیه مکاتبات و اوراق عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13052993
آگهی تغییرات شرکت اندیشه حافظ امید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۱۸۸۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۳۴۱۷۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: داود مسگریان حقیقی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیات مدیره عبدالمجید کتانی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیات مدیره سعید قربانی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیات مدیره مونا چینی ساز با شماره ملی xxxxxxxxx۶ برای مدت دو سال بعنوان مدیرعامل خارج از هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب هریک با امضا دو نفر از اعضاء هیات مدیره با مهر شرکت معتبر می‎باشد. کلیه مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و یا هر یک از اعضا هیئت مدیره، ممهور به مهر شرکت معتبر می‎باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13052996
آگهی تغییرات شرکت اندیشه حافظ امید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۱۸۸۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۳۴۱۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمون سامانه به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی امین حسابرس افق به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. اعضاء هیات مدیره شرکت برای مدت دو سال به شرح زیر انتخاب گردیدند: داود مسگریان حقیقی به کدملی xxxxxxxxx۵ عبدالمجید کتانی به کدملی xxxxxxxxx۸ سعید قربانی به کدملی xxxxxxxxx۶ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13028289
آگهی تصمیمات شرکت خدمات مشاوره‌ای آریا سابین کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۱۲۷۰۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۵۱۶۶۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۹۵. ۰۴. ۳۰ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱. آقای مهدی لری امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت توسعه تجارت آتیه نگر سپهر به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره، آقای عبدالمجید کتانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت گروه اقتصاد سابین به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای حمید رضا شهروزی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت خدمات مشاوره تأمین منابع مالی سابین به سمت رئیس هیئت مدیره تا پایان دوره تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. ۲. کلیه اسناد و اوراق بهادار شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل دو نفر از اعضای هیات مدیره و مهر شرکت و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضای مدیرعامل و یا هریک از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12965588
آگهی تغییرات شرکت گروه اقتصاد سابین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۲۷۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۹۱۲۶۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجتبی صمیمی کد ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای علیرضا طلوع کاشف پاکدل کد ملی ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل آقای عبدالمجید کتانی کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیات مدیره تعیین گردیدند. مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره با مهر شرکت معتبر می‎باشد. کلیه مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضاء هیات مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر می‎باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12919757
آگهی تغییرات شرکت گروه اقتصاد سابین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۲۷۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۹۱۲۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۰۹/۹۴ به تصویب رسید موسسه حسابرسی آزمون سامانه به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان بازرس اصلی وموسسه حسابرسی امین حسابرس افق به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. اعضاء هیات مدیره شرکت برای مدت دو سال به شرح زیر انتخاب گردیدند: شرکت توسه تجارت آتیه نگر سپهر با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ با نمایندگی آقای علیرضا طلوع کاشف پاکدل به شماره ملی xxxxxxxxx۴ - شرکت سرمایه گذاری و توسعه تجارت بین الملل دماوند با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ با نمایندگی آقای مجتبی صمیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ - شرکت توسعه تجارت داتام با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ با نمایندگی آقای عبدالمجید کتانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12856964
آگهی تصمیمات شرکت خدمات مشاوره‌ای آریا سابین کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۱۲۷۰۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۵۱۶۶۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱. آقای مهدی لری امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت توسعه تجارت آتیه نگر سپهر به سمت مدیرعامل، آقای عبدالمجید کتانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت گروه اقتصاد سابین به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای اکبر جعفرزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت خدمات مشاوره تأمین منابع مالی سابین به سمت نائب رئیس هیئت مدیره تا پایان دوره تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. ۲. کلیه اسناد و اوراق بهادار شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل دو نفر از اعضای هیات مدیره و مهر شرکت و سایر نامه‌های عادی و اداری با امضای مدیرعامل و یا هریک از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12692820
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت آتیه نگر سپهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۱۹۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۲۹۳۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیات مدیره شرکت برای مدت دو سال به شرح زیر انتخاب گردیدند: آقای عبدالمجید کتانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ آقای علیرضا طلوع کاشف پاکدل با شماره ملی xxxxxxxxx۴ خانم مهرناز بهزادی با شماره ملی xxxxxxxxx۴ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12692823
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت آتیه نگر سپهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۱۹۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۲۹۳۴۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا طلوع کاشف پاکدل به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای عبدالمجید کتانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره خانم مهرناز بهزادی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیات مدیره و مدیر عامل تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره با مهر شرکت معتبر می‎باشد. کلیه مکاتبات اداری با امضاء مدیر عامل و یا یکی از اعضاء هیات مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر می‎باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12668679
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه انسانی آریا سابین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۶۴۳۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۱۸۶۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت خدمات مشاوره و تامین منابع مالی سابین با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ با نمایندگی آقای عبدالمجید کتانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای داود مسگریان حقیقی با شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای میلاد بختی با شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12668685
آگهی تغییرات شرکت توسعه سرمایه انسانی آریا سابین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۶۴۳۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۱۸۶۲۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای داود مسگریان حقیقی با کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای عبدالمجید کتانی با کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت خدمات مشاوره و تامین منابع مالی سابین به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای میلاد بختی با کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‎باشد. کلیه مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضاء هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر می‎باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12615522
آگهی تأسیس شرکت خدمات مشاوره ای آریا سابین کیش (سهامی خاص )ثبت شده به شماره ۱۲۷۰۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۵۵۱۶۶۷
خلاصه اساسنامه و اظهار نامه شرکت فوق که در تاریخ ۲۷/۱۰/xxx۴ تحت شماره xxx۰۷ در این اداره به ثبت رسیده جهت اطلاع عموم بشرح ذیل در روزنامه رسمی وکثیرالانتشار آگهی میشود. ۱ ـ موضوع شرکت: ۱) ارائه خدمات مشاوره ای در امور سرمایه گذاری به شرکتهای داخلی و خارجی در کلیه طرح های صنعتی، خدماتی، گردشگری، تجاری و غیره. ۲) ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه تهیه طرح های تجاری، بازاریابی و توجیه فنی ـ اقتصادی طرح ها. ۳) ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه برنامه ریزی، دریافت وام و تهیه منابع مالی.۴) ارائه خدمات مشاوره ای برای توسعه تجارت و صادرات شرکت ها.۵) ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه های: فن آوری، تجاری، صنعتی، خدماتی و غیره.۶) ارائه خدمات مشاوره ای در مورد ارزیابی ریسک های سرمایه گذاری، اعتباری و مدیریت آن ها.۷) ارائه خدمات مشاوره ای در مورد مدل سازی ساختار برای سرمایه گذاری ها، مشارکت ها، مشارکت ها و اعتبارات مختلف داخلی و خارجی.۸) تأسیس شرکتها یا سرمایه گذاری در آنها.۹) مشارکت در طرح ها و فعالیتهای پولی و اقتصادی.۱۰) خرید و فروش سهام شرکت های ایرانی و خارجی.۱۱) خرید و فروش کالا و انجام امور تجاری ۱۲) صادرات و واردات کالا.۱۳) طراحی، نظارت، مشارکت در ساخت و ساز واحدهای مسکونی، تجاری، اداری، خدماتی، صنعتی و غیره. ۲ ـ مرکز اصلی شرکت: جزیره کیش ـ برج صدف ـ طبقه سوم ـ واحد xxx ـ کدپستی شماره xxxxxxxxx۳ (صندوق پستی شماره xxx) . ۳ ـ میزان سرمایه شرکت: سرمایه شرکت مبلغxxx/xxx/۱ ریال منقسم به xxx۰ سهم با نام xxx۰ ریالی که تمامی آن به موجب گواهی شماره xxx,xxx مورخ ۲۰/۱۰/xxx۴ بانک ایران زمین شعبه مرکز تجاری کیش به حساب شرکت واریز گردیده است. ۴ ـ مدت اعتبارشرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. ۵ ـ مدیران شرکت: آقای محسن حقی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء)، آقای مهدی لری امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت توسعه تجارت آتیه نگر سپهر سهامی خاص به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای عبدالمجید کتانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت گروه اقتصاد سابین سهامی خاص به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای اکبر جعفرزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت خدمات مشاوره و تأمین منابع مالی سابین سهامی خاص به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و سایر نامه های عادی و اداری با امضای مدیرعامل و یا هریک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ۷ ـ اختیارات مدیرعامل: طبق مفاد اساسنامه. ۸ ـ اولین بازرسان: خانم سارا معبودی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس اصلی و آقای ایاز هزارخوانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۹ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12433995
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص کارگزاری رسمی بیمه حافظان آرامش مانا در تاریخ ۲۱/۰۷/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت:انجام امور دلالی رسمی بیمه و مشاوره بیمه ای بر اساس قانون تأسیس بیمه مرکزی ج.ا.ایران و بیمه گی و آیین نامه های مصوب شورای عالی بیمه، دستورالعمل های صادره از سوی بیمه مرکزی ج.ا.ایران و سایرقوانین و مقررات موضوعه دیگر. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خ پاسداران گلستان سوم پ xxx و ۳ کدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx ریال منقسم به xxxxxx سهم xxx۰ ریالی که تعداد xxxxxx سهم بانام می باشد که مبلغ xxxxxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxxمورخ ۲۴/۰۴/xxx۴ نزد بانک اینده شعبه پاسداران پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: آقای مسعود محمودزاده احمدی نژاد ک.م xxxxxxxxx۲ به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای محمد فیاض بارجین ک.م xxxxxxxxx۱ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره آقای محمدرضا شارقی ک.مxxxxxxxxx۱ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل آقای عبدالمجید کتانی ک.م xxxxxxxxx۸ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای احسان اشعری ک.م xxxxxxxxx۴به عنوان عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء به اتفاق دو تن از اعضاء مجتمعاً با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی آزمون سامانه به شماره ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان بازرس اصلی موسسه حسابرسی امین حسابرس افق به شماره ملی xxxxxxxxx۶۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. طی نامه شماره xxx۲۸/xxx/۹۴مورخ ۲۲/۰۴/xxx۴بیمه مرکزی جمهوری اسلامی اگهی گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12430387
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ پیمان کارافرین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۷۴۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۹۳۰۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۹/xxx۳ ومجوز xxxxxxمورخ ۲۷/۱۰/xxx۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: اعضاء اصلی هیأت مدیره: آقای علیرضا طلوع کاشف پاکدل به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت گروه اقتصاد سابین باشناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ـ آقای محمدرضا محمودی به شماره ملی xxxxxxxxx۱به نمایندگی از طرف شرکت خدمات مشاوره و تأمین منابع مالی سابین باشناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ ـ آقای مجتبی صمیمی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به نمایندگی از طرف شرکت گروه سرمایه گذاری و توسعه تجارت بین الملل دماوندباشناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ ـ آقای عبدالمجید کتانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری سهم یاسان بهدادبا شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ ـ آقای سیدمجید صانعی موسوی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری آتیه نگر سپهرباشناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ اعضاء علی البدل هیأت مدیره: ـ آقای اسدالله سعادت نیاکی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از طرف شرکت گروه سرمایه گذاران پزشکان آریان باشناسه ملیxxxxxxxxx۷۷ ـ آقای قاسم باقری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری و تجارت غرب آسیا با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12174650
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت داتام سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۹۳۳۲۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۳۰۲۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال به شرح زیر: آقای علیرضا طلوع کاشف پاکدل با شماره ملی xxxxxxxxx۴ آقای حمیدرضا شهروزی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ آقای عبدالمجید کتانی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ انتخاب گردیدند. ـ موسسه حسابرسی آزمون سامانه به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی‎ اصغر نجفی مهری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یکسال‎ انتخاب شدند. ـ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشارجهت نشر آگهی‎های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12174658
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت داتام سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۹۳۳۲۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۳۰۲۸۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای علیرضا طلوع کاشف پاکدل با شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیأت مدیره ـ آقای حمیدرضا شهروزی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره ـ آقای عبدالمجید کتانی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیأت مدیره ـ آقای قاسم تاج‎الدین به شماره ملی ۷ ـ xxxxxx ـ xxx به سمت مدیرعامل خارج از هیأت مدیره تعیین گردیدند. ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضاء هیأت مدیره با مهر شرکت معتبر می‎باشد. کلیه مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و یا رئیس هیأت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر می‎باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12095533
آگهی تغییرات شرکت آرمان نیکو سگال سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۴۲۶۲۴۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۷۲۸۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیأت مدیره شرکت برای مدت دو سال به شرح زیر انتخاب گردیدند: شرکت گروه اقتصاد سابین با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ با نمایندگی عبدالمجید کتانی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ شرکت رفاه تجارت حافظ با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ با نمایندگی مهدی لری امینی با شماره ملی xxxxxxxxx۳ شرکت خدمات مشاوره و تامین منابع مالی سابین با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ با نمایندگی قاسم تاج‎الدین با شماره ملی xxxxxxxxx۷ شرکت سرمایه‎گذاری سهم یاسان بهداد با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ با نمایندگی سعید قربانی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ شرکت لیزینگ پیمان کارآفرین با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ با نمایندگی سمانه کتانی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ موسسه حسابرسی آزمون سامانه به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ را به عنوان بازرس اصلی و علی‎ اصغر نجفی مهری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ را به عنوان بازرس علی‎البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب نمود. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‎های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12095535
آگهی تغییرات شرکت آرمان نیکو سگال سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۴۲۶۲۴۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۷۲۸۳۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گروه اقتصاد سابین با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ با نمایندگی عبدالمجید کتانی با شماره ملی xxxxxxxxx۸به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و شرکت رفاه تجارت حافظ با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ با نمایندگی مهدی لری امینی با شماره ملی xxxxxxxxx۳به سمت رئیس هیأت مدیره و شرکت خدمات مشاوره و تامین منابع مالی سابین با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ با نمایندگی قاسم تاج‎الدین با شماره ملی xxxxxxxxx۷به سمت عضو هیأت مدیره و شرکت سرمایه‎گذاری سهم یاسان بهداد با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ با نمایندگی سعید قربانی با شماره ملی xxxxxxxxx۶به سمت عضو هیأت مدیره و شرکت لیزینگ پیمان کارآفرین با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ با نمایندگی سمانه کتانی با شماره ملی xxxxxxxxx۸به سمت عضو هیأت مدیره و ایاز هزارخوانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل خارج از هیأت مدیره انتخاب گردید و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضاء هیأت مدیره با مهر شرکت معتبر می‎باشد. کلیه مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و یا رئیس هیأت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر می‎باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12081884
آگهی تغییرات شرکت حافظ تجارت امید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۱۱۰۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۳۱۱۹۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. آقای عبدالمجید کتانی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیات مدیره. آقای نصرالله بهزادی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیات مدیره. آقای اکبر پیشنماز با شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیات مدیره و یکی از اعضاء هیات مدیره با مهر شرکت معتبر می‎باشد. کلیه مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و یا رئیس هیات مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر می‎باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1721637
آگهی تغییرات شرکت گروه اقتصاد سابین سهامی‌خاص به شماره‌ثبت ۳۶۲۷۵۹ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۴۰۹۱۲۶۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه‎گذاری و تجارت غرب آسیا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ با نمایندگی آقای علیرضا علائی رحمانی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیات مدیره، شرکت سرمایه‎گذاری آتیه‎نگر سپهربه شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ با نمایندگی آقای علیرضا طلوع کاشف پاکدل با شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره، شرکت ژرف اندیشان امرداد به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ با نمایندگی آقای مجتبی صمیمی با شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیات مدیره، شرکت پترونگین خاورمیانه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ با نمایندگی آقای منوچهر پورمحمدی با شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیات مدیره، شرکت نیک کوشان امرداد به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۵ با نمایندگی آقای عبدالمجید کتانی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیات مدیره تعیین شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیات مدیره و یکی از اعضاء هیات مدیره با مهر شرکت معتبر می‎باشد. کلیه مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و یا رئیس هیات مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر می‎باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1720957
آگهی تصمیمات شرکت آی اف اس کیش سهامی خاص شماره ثبت ۱۲۷۶ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۲۹۱۸۴
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۷/۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ آقای مهدی لری امینی (خارج از اعضاء) با کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل، آقای حمید رضا شهروزی با کد ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت گروه اقتصاد سابین بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای عبدالمجید کتانی با کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت رفاه تجارت حافظ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای قاسم تاج الدین با کد ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت خدمات مشاوره و تأمین منابع مالی سابین بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
۲ـ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته و قراردادهای همکاری و غیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و سایر اوراق اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxx۳ اداره ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1702994
آگهی تغییرات شرکت گروه اقتصاد سابین سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۲۷۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۹۱۲۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیات مدیره شرکت برای مدت دو سال به شرح زیر انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه‎گذاری و تجارت غرب آسیا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ با نمایندگی آقای علیرضا علائی رحمانی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ شرکت سرمایه‎گذاری آتیه‎نگر سپهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ با نمایندگی آقای علیرضا طلوع کاشف پاکدل با شماره ملی xxxxxxxxx۴ شرکت ژرف اندیشان امرداد به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ با نمایندگی آقای مجتبی صمیمی با شماره ملی xxxxxxxxx۵ شرکت پترونگین خاورمیانه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۳ با نمایندگی آقای منوچهر پورمحمدی با شماره ملی xxxxxxxxx۵ شرکت نیک کوشان امرداد به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ با نمایندگی آقای عبدالمجید کتانی با شماره ملی xxxxxxxxx۸
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1669950
آگهی تغییرات شرکت پلی اکریل ایران سهامی‌عام به شماره ثبت ۴۵۰۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۵۶۵۲۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد ۱ـ آقای محمود فضیلی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان نماینده شرکت الیاف زاینده رود به سمت رییس هیات مدیره و آقای بیوک علیمرادلو به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان نماینده شرکت کنزاینوستمنت به سمت نایب رییس هیات مدیره و آقای صفر علی براتی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل خارج از هیات مدیره و آقای سید بدرالدین نعیمایی موسوی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان نماینده شرکت بازرگانی پلی اکریل اصفهان و آقای عباس امیری به شماره پاسپورت xxxxxx۶ بعنوان نماینده شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی و آقای عبدالمجید کتانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان نماینده شرکت خدمات بندری پلی اکریل ماهشهر به سمت اعضاء اصلی هیات مدیره تا تاریخ ۳۱/۱/۹۴ انتخاب گردیدند.
۲ـ کلیه مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل معتبر بوده و ایشان می تواند حق امضاء خود را به مدیران شرکت تفویض نماید.
۳ـ حدود و اختیارات مدیرعامل در ۱۲ بند به شرح صورت جلسه هیات مدیره مورخ ۱۸/۳/۹۳ توسط هیات مدیره به مدیرعامل تفویض گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۴ رییس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1423175
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت آتیه نگر سپهر سهامی خاص شماره ثبت ۲۳۱۹۱۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۲۹۳۴۹
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سمت اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال بقرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای علیرضا طلوع کاشف پاکدل شماره ملی xxxxxxxxx
سرکار خانم مهرناز بهزادی شماره ملی xxxxxxxxx۴
آقای عبدالمجید کتانی شماره ملی xxxxxxxxx۸
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1422194
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت آتیه نگر سپهر سهامی خاص شماره ثبت ۲۳۱۹۱۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۲۹۳۴۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۰/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای علیرضا طلوع کاشف پاکدل ش م xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره
آقای عبدالمجید کتانی ش م xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره
خانم مهرناز بهزادی ش م xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل
حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضای رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری و مراسلات با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
هیات مدیره اختیارات موضوع بندهای ۱، ۳، تا ۸، ۲۰، ماده ۴۰ اساسنامه شرکت را به مدیر عامل شرکت تفویض نمود.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1255349
آگهی تغییرات شرکت گروه اقتصاد سابین سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۲۷۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۹۱۲۶۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۰/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سمت اعضاء هیئت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید:
آقای علیرضا علائی رحمانی به ش ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و تجارت غرب آسیا به ش ملی xxxxxxxxx۴۰ ـ آقای مجتبی صمیمی به ش ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و توسعه تجارت بین الملل دماوند به ش ملی xxxxxxxxx۲۹ ـ آقای علیرضا طلوع کاشف پاکدل به ش ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری آتیه نگر سپهر به ش ملی xxxxxxxxx۴۹ ـ آقای علی آعبداله به ش ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت پترو نگین خاورمیانه به ش ملی xxxxxxxxx۴۳ ـ آقای عبدالمجید کتانی به ش ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت آریس پردازش آریا به ش ملی xxxxxxxxx۷۱
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1255350
آگهی تغییرات شرکت گروه اقتصاد سابین سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۲۷۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۹۱۲۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۰/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب شدند:
شرکت سرمایه گذاری و تجارت غرب آسیا به ش ملی xxxxxxxxx۴۰ به نمایندگی آقای علیرضا علائی رحمانی به ش ملی xxxxxxxxx۸ ـ شرکت سرمایه گذاری و توسعه تجارت بین الملل دماوند به ش ملی xxxxxxxxx۲۹ به نمایندگی آقای مجتبی صمیمی به ش ملی xxxxxxxxx۵ ـ شرکت سرمایه گذاری آتیه نگر سپهر به ش ملی xxxxxxxxx۴۹ به نمایندگی آقای علیرضا طلوع کاشف پاکدل به ش ملی xxxxxxxxx۴ ـ شرکت پترو نگین خاورمیانه به ش ملی xxxxxxxxx۴۳ به نمایندگی آقای علی آعبداله به ش ملی xxxxxxxxx۰ ـ شرکت آریس پردازش آریا به ش ملی xxxxxxxxx۷۱ به نمایندگی آقای عبدالمجید کتانی به ش ملی xxxxxxxxx۸
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1238418
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت داتام سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۳۳۲۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۳۰۲۸۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند.
علیرضا طلوع کاشف پاکدل به ک م xxxxxxxxx بسمت رئیس هیئت مدیره و حمیدرضا شهروزی به ک م xxxxxxxxx۷ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و عبدالمجید کتانی به ک م xxxxxxxxx۸ بسمت عضوهیئت مدیره و قاسم تاج الدین به ک م xxxxxxxxx۷ (خارج از اعضا هیئت مدیره ) به سمت مدیرعامل
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضا هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد. کلیه مکاتبات اداری با امضا مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر است.
اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1238468
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت داتام سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۳۳۲۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۳۰۲۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
علیرضا طلوع کاشف پاکدل ک م xxxxxxxxx و حمیدرضا شهروزی به ک م xxxxxxxxx۷ و عبدالمجید کتانی به ک م xxxxxxxxx۸
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1192221
آگهی تغییرات شرکت انرژی سبز آرینا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۵۲۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۶۱۹۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
عبدالمجید کتانی به ک م xxxxxxxxx۸ رئیس هیئت مدیره و محمدرضا محمودی به ک م xxxxxxxxx۱ نائب رئیس هیئت مدیره و قاسم تاج الدین به ک م xxxxxxxxx۷ عضو هیئت مدیره و مریم موسی پور به ک م xxxxxxxxx۱ مدیرعامل خارج از اعضا هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
وکلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت به امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضا هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد. کلیه مکاتبات اداری با امضا مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1094789
آگهی تغییرات شرکت اندیشه تجارت حافظ سهامی خاص به شماره ثبت۴۳۱۴۲۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۳۰۸۷۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۵/۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای عبدالمجید کتانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای نصراله بهزادی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای شروین نوح پیشه به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم نجمه کتانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۲۲/۸/xxx۳ .
۲ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضا هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد. کلیه مکاتبات اداری با امضا مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ ۲۲/۳/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1127409
آگهی تغییرات شرکت انرژی سبز آرینا سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۳۵۲۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۶۱۹۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۷/۱۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای سعید قمر به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی، آقای ایاز هزارخوانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ ـ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۷/۱۲/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای عبدالمجید کتانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای قاسم تاج الدین به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای محمدرضا محمودی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ تا تاریخ ۲۷/۱۲/xxx۳.
در تاریخ ۱۹/۳/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1073610
آگهی تصمیمات شرکت لیزینگ پیمان کارآفرین سهامی خاص ثبت شده بشماره ۱۹۷۴۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۹۳۰۶۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۸/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۹/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه اقتصاد سابین به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به نمایندگی علیرضا طلوع کاشف پاکدل به کدملی xxxxxxxxx۴ و شرکت خدمات مشاوره و تامین منابع مالی سابین به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ به نمایندگی محمدرضا محمودی به کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت گروه سرمایه گذاری و توسعه تجارت بین الملل دماوند به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ به نمایندگی مجتبی صمیمی به کدملی xxxxxxxxx۵ و شرکت سرمایه گذاری سهم یاسان بهداد به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به نمایندگی عبدالمجید کتانی به کدملی xxxxxxxxx۸ و شرکت سرمایه گذاری آتیه نگر سپهر به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx به نمایندگی سید مجید صانعی موسوی به کدملی xxxxxxxxx۴ همگی به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و شرکت گروه سرمایه گذاری پزشکان آریان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ به نمایندگی اسدالله سعادت نیاکی به کدملی xxxxxxxxx۹ و شرکت سرمایه گذاری و تجارت غرب آسیا به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به نمایندگی قاسم باقری به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت اعضاء علی البدل هیئت مدیره ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۸/۹۱ علیرضا طلوع کاشف پاکدل بسمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا محمودی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و نصراله بهزادی به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق و مکاتبات اداری امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 931065
آگهی تاسیس شرکت اندیشه حافظ امید سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۰۸/۰۹/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۰۸/۰۹/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‎شود:
۱ـ موضوع شرکت: خرید و فروش کالاهای مجاز و واردات و صادرات انواع خودرو اعم از سواری، کامیون، اتوبوس در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم، ماشین آلات راه سازی و ساختمانی و لوازم تزئینی و یدکی آنها؛ ب ـ خرید و فروش و واردات و صادرات انواع تجهیزات صنعتی و پزشکی و انواع شناورهای دریائی و لوازم یدکی آنها؛ ج ـ سرمایه گذاری و مشارکت در هر یک از موضوعات بندهای الف و ب ـ اخذ یا اعطای نمایندگی و ایجاد شعب اعم از داخل و خارج از کشور؛ ه ـ انجام کلیه امور بازرگانی و واردات و صادرات کالاهای مجاز؛ وـ شرکت در کلیه مناقصات و مزایده های دولتی و خصوصی در رابطه با موضوع فعالیت شرکت؛ زـ مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی در طرح های تولیدی صنعتی بازرگانی و خرید سهام شرکت ها از داخل یا خارج از کشور برای شرکت؛ ح ـ سرمایه گذاری در پروژه های ساختمانی و راه سازی؛ ط ـ سرمایه گذاری در پروژه های کشاورزی و واردات و صادرات محصولات کشاورزی و گل و گیاه؛ ی ـ اخذ و اعطای نمایندگی در رابطه با موضوع شرکت؛ ک ـ اخذ تسهیلات بانکی از موسسات اعتباری و بانکهای داخل و خارجی برای انجام امور موضوع فعالیت شرکت
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران میدان آرژانتین خ ۲۷ الوند نبش خ زاگرس پ ۶ ـ کدپستی xxxxxxxxx۷
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یک هزار سهم xxx/۱ ریالی که تعداد یک هزار سهم بی نام می باشد که مبلغ xxx/xxx/۱ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۳ مورخ ۱۰/۰۸/xxx۱ نزد بانک پارسیان شعبه میدان آرژانتین پرداخت گردیده است.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ـ آقای عبدالمجید کتانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره.
۲ـ۵ـ آقای نصراله بهزادی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره.
۳ـ۵ـ خانم مونا چینی ساز به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره.
۴ـ۵ـ خانم مونا چینی ساز به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضا دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه های اداری با امضای مدیرعامل با مهر شرکت معتبر می باشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
۸ـ بازرس اصلی و علی البدل:
۱ـ۸ـ آقای اکبر پیشنماز به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ـ آقای سعید جویان شاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 916477
آگهی تأسیس شرکت حافظ تجارت امید (سهامی‌خاص)
شرکت فوق در تاریخ۲۳/۸/xxx۱ تحت شمارهxxxxxx و شناسه ملیxxxxxxxxx۹۶ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ۲۳/۸/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی میشود.
۱ـ موضوع شرکت: ارائه خدمات مشاوره مدیریتی و سرمایه گذاری درکلیه زمینه های صنعتی، مهندسی، بازرگانی و اقتصادی، سرمایه گذاری مستقیم و یا مشارکت و مشاوره در امر ایجاد، اجرا، توسعه، تکمیل، بازسازی، نوسازی وراه اندازی انواع طرح های و پروژه های صنعتی، مهندسی، اقتصادی، تولیدی، ساختمانی خدماتی، عمرانی و معدنی، سرمایه گذاری و مشارکت و مشاوره در تاسیس و مدیریت انواع شرکتها، موسسات، واحدهای اقتصادی و بازرگانی، اخذ تسهیلات مالی و اعتباری و ضمانتنامه ای از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی به منظور گسترش فعالیت و سرمایه گذاری در موضوعات شرکت و جذب سرمایه های خارجی مجاز در چهارچوب مقررات قانونی کشور، انجام کلیه معاملات و عملیات تجاری و داد و ستد بازرگانی داخلی و خارجی اعم از صادرات و واردات و پخش کلیه کالاهای مجاز، قبول و اعطای نمایندگی عاملیت درزمینه انجام کلیه امور مجاز مربوط به موضوع شرکت و ایجاد شعب در داخل و خارج ازکشور، خدمات برگزاری جشن ها و همایش ها و سمینارها و کنفرانسهای عمومی و تخصصی، انجام هرگونه عملیات مجاز دیگری که به طور مستقیم و یا غیرمستقیم برای حصول به هدف شرکت لازم و مفید بوده و یا در جهت اجراء و تحقق موضوع شرکت ضرورت داشته باشد.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهران، شهر تهران، میدان آرژانتین خ۲۷ الوند نبش خ زاگرس پ۶ کدپستیxxxxxxxxx۷.
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغxxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکهزار سهمxxx/۱ریالی که تعداد یکهزار سهم بی نام میباشد که مبلغxxx/xxx/۱ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxxxxx۲ مورخ۱۰/۸/xxx۱ نزد بانک پاسیان شعبه میدان آرژانتین پرداخت گردیده است.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ـ آقای عبدالمجید کتانی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره.
۲ـ۵ـ آقای نصراله بهزادی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره.
۳ـ۵ـ آقای اکبر پیشنماز به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره.
۴ـ۵ـ آقای اکبر پیشنماز به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل به مدت دو سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور با امضا دو عضو هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و سایر نامه های اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی با مهرشرکت معتبرمیباشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علی البدل:
۱ـ۸ـ آقای سعید جویان شاد به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی.
۲ـ۸ـ آقای شروین نوح پیشه به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 913131
آگهی تأسیس شرکت اندیشه تجارت حافظ سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۲/۸/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۲/۸/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: انجام فعالیتهای داخلی و بین المللی در زمینه های واردات و صادرات انواع کالاهای مجاز بازرگانی صنعتی و مواداولیه ـ مشارکت در تشکیل سایر موسسات یا شرکت ها ـ اخذ نمایندگی شرکت های داخلی و خارجی و مشارکت با آنها در زمینه های مختلف ـ اخذ وام و تسهیلات بانکی ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی اعتباری دولتی و خصوصی داخل و خارج جهت نیل به اهداف شرکت ـ ایجاد شعبه و یا اعطای نمایندگی در داخل و خارج کشور ـ تامین و اداره شرکت ها و یا کارخانجات صنعتی واحدهای پیمانکاری و ساختمانی ـ انعقاد قرارداد سرمایه گذاری و مشارکت در کلیه پروژه های صنعتی و ساختمانی و تولیدی با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی ـ هر گونه فعالیت مجاز مرتبط با موضوع شرکت که به نحوی برای شرکت سوددهی داشته باشد.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران میدان آرژانتین خ ۲۷ الوند نبش خ زاگرس پ ۶ واحد ۵ ـ کدپستی xxxxxxxxx۷.
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یک هزار سهم xxx/۱ ریالی که تعداد یک هزار سهم بی نام می باشد که مبلغ xxx/xxx/۱ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۱ مورخ ۱۰/۸/xxx۱ نزد بانک پارسیان شعبه آرژانتین پرداخت گردیده است.
۵ ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ ـ آقای عبدالمجید کتانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ۵ ـ آقای نصراله بهزادی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ـ۵ ـ آقای شروین نوح پیشه به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره
۴ـ۵ ـ آقای شروین نوح پیشه به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضای دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:
۱ـ۸ـ آقای سعید جویان شاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ـ آقای اکبر پیشنماز به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9600192
آگهی تغییرات شرکت لیزینگ پیمان کار آفرین سهامی خاص به شماره ثبت۱۹۷۴۴۹و شناسه ملی۱۰۱۰۲۲۹۳۰۶۷
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲/۶/۹۰ عبدالمجید کتانی به ک‌مxxxxxxxxx۸ به جای محمدعلی نوح‌پیشه به نمایندگی از شرکت سهم یاسان بهداد به ش‌مxxxxxxxxx۱۷ به سمت عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره و نصراله بهزادی به ک ‌مxxxxxxxxx۴ خارج از اعضاء به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 595987
آگهی تأسیس شرکت بازرگانی رادین ارزش آفرین سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۷/۲/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۷/۰۲/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: از انجام کلیه امور بازرگانی، تجاری طبق مقررات، واردات و خرید کالاهای مجاز از منابع داخلی و خارجی، صادرات مجدد و فروش آن به مصرف کنندگان داخلی و خارجی، انجام کلیه فعالیت های بازرگانی و تجاری اعم از خرید و فروش، صادرات و واردات کالا و خدمات و انجام هر گونه عملیات و عقدقرارداد مربوطه به آن با اشخاص حقیقی اعم از داخلی و خارجی و اخذ نمایندگی از آنها و دادن نمایندگی به آنان ـ سرمایه گذاری و مشارکت با اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از داخلی یا خارجی از طریق تعهد سهام شرکتهای جدید یا خرید سهام شرکتهای موجود برای شرکت و عقدقرارداد با اشخاص حقیقی یا حقوقی، ایرانی، خارجی در این رابطه هر گونه سرمایه گذاری و عملیات و معاملات تجاری و صنعتی به طور مستقیم یا غیرمستقیم ـ اخذ نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی و هر گونه عمل قانونی که جهت موضوع شرکت به طور مستقیم یا غیرمستقیم ضروری باشد ـ برقراری نمایندگی در داخل و خارج از کشور ـ داد و ستدهای بازرگانی داخلی و خارجی برای امور روزمره در چارچوب اهداف و موضوع شرکت خرید یا واردات انواع کالاهای مصرفی تهیه شده از داخل یا خارج کشور برای فروش توزیع انتقال یا مصرف انجام کلیه امور بازرگانی داخلی و خارجی اعم از صادرات و واردات کالا و خدمات در راستای ارتقای سطح فن آوری و انتقال دانش فنی و تامین مواد اولیه مورد نیاز برگزاری نمایشگاه ها همایش ها و سمینارهای داخلی و بین المللی و یا شرکت در آن.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان سوم خالد اسلامبولی ـ پلاک ۲۸ ـ واحد ۴ ـ کدپستی xxxxxxxxx۷.
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یک هزار و چهارصد سهم xxx/۱ ریالی که تعداد یک هزار و چهارصد سهم بانام می باشد که مبلغ xxx/xxx/۱ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx مورخ ۲۳/۲/xxx۱ نزد بانک سرمایه شعبه سینما آزادی پرداخت گردیده است.
۵ ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ ـ آقای عبدالمجید کتانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ۵ ـ خانم سمانه کتانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ـ۵ ـ خانم نجمه کتانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره
۴ـ۵ ـ خانم نجمه کتانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضا ثابت مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود و سایر نامه های اداری با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:
۱ـ۸ـ آقای مجتبی جهانگیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ـ آقای خشایار قوام الدینی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10953425
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت داتام سهامی خاص به شماره ثبت۳۹۳۳۲۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۳۰۲۸۲
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳۱/۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سید علی به‌نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای عبدالمجید کتانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای سید محمدرضا به‌نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای ایاز هزارخوانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۱/۱۰/xxx۱

۲ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضای هیئت‌مدیره ممهور به مهر شرکت می‌باشد و کلیه مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره و مهر معتبر میباشد.

در تاریخ۱۹/۴/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11028028
آگهی تأسیس شرکت بازرگانی رادین ارزش آفرین سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۷/۲/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه‌ملی xxxxxxxxx۳۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۷/۰۲/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: از انجام کلیه امور بازرگانی، تجاری طبق مقررات، واردات و خرید کالاهای مجاز از منابع داخلی و خارجی، صادرات مجدد و فروش آن به مصرف کنندگان داخلی و خارجی، انجام کلیه فعالیت‌های بازرگانی و تجاری اعم از خرید و فروش، صادرات و واردات کالا و خدمات و انجام هر گونه عملیات و عقدقرارداد مربوطه به آن با اشخاص حقیقی اعم از داخلی و خارجی و اخذ نمایندگی از آنها و دادن نمایندگی به آنان ـ سرمایه‌گذاری و مشارکت با اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از داخلی یا خارجی از طریق تعهد سهام شرکتهای جدید یا خرید سهام شرکتهای موجود برای شرکت و عقدقرارداد با اشخاص حقیقی یا حقوقی، ایرانی، خارجی در این رابطه هر گونه سرمایه‌گذاری و عملیات و معاملات تجاری و صنعتی به طور مستقیم یا غیرمستقیم ـ اخذ نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی و هر گونه عمل قانونی که جهت موضوع شرکت به طور مستقیم یا غیرمستقیم ضروری باشد ـ برقراری نمایندگی در داخل و خارج از کشور ـ داد و ستدهای بازرگانی داخلی و خارجی برای امور روزمره در چارچوب اهداف و موضوع شرکت خرید یا واردات انواع کالاهای مصرفی تهیه شده از داخل یا خارج کشور برای فروش توزیع انتقال یا مصرف انجام کلیه امور بازرگانی داخلی و خارجی اعم از صادرات و واردات کالا و خدمات در راستای ارتقای سطح فن‌آوری و انتقال دانش فنی و تامین مواد اولیه مورد نیاز برگزاری نمایشگاه‌ها همایش‌ها و سمینارهای داخلی و بین‌المللی و یا شرکت در آن.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خیابان سوم خالد اسلامبولی ـ پلاک ۲۸ ـ واحد ۴ ـ کدپستی xxxxxxxxx۷.

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یک هزار و چهارصد سهم xxx/۱ ریالی که تعداد یک هزار و چهارصد سهم بانام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/۱ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx مورخ ۲۳/۲/xxx۱ نزد بانک سرمایه شعبه سینما آزادی پرداخت گردیده است.

۵ ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ ـ آقای عبدالمجید کتانی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ۵ ـ خانم سمانه کتانی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳ـ۵ ـ خانم نجمه کتانی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۴ـ۵ ـ خانم نجمه کتانی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضا ثابت مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره به اتفاق یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود و سایر نامه‌های اداری با امضای هر یک از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:

۱ـ۸ـ آقای مجتبی جهانگیری به شماره‌ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ۸ـ آقای خشایار قوام‌الدینی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‌البدل

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11203741
آگهی تأسیس شرکت اندیشه تجارت حافظ سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۲/۸/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه‌ملی xxxxxxxxx۷۷ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۲/۸/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: انجام فعالیتهای داخلی و بین‌المللی در زمینه‌های واردات و صادرات انواع کالاهای مجاز بازرگانی صنعتی و مواداولیه ـ مشارکت در تشکیل سایر موسسات یا شرکت‌ها ـ اخذ نمایندگی شرکت‌های داخلی و خارجی و مشارکت با آنها در زمینه‌های مختلف ـ اخذ وام و تسهیلات بانکی ارزی و ریالی از بانکها و موسسات مالی اعتباری دولتی و خصوصی داخل و خارج جهت نیل به اهداف شرکت ـ ایجاد شعبه و یا اعطای نمایندگی در داخل و خارج کشور ـ تامین و اداره شرکت‌ها و یا کارخانجات صنعتی واحدهای پیمانکاری و ساختمانی ـ انعقاد قرارداد سرمایه‌گذاری و مشارکت در کلیه پروژه‌‌های صنعتی و ساختمانی و تولیدی با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی ـ هر گونه فعالیت مجاز مرتبط با موضوع شرکت که به نحوی برای شرکت سوددهی داشته باشد.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران میدان آرژانتین خ ۲۷ الوند نبش خ زاگرس پ ۶ واحد ۵ ـ کدپستی xxxxxxxxx۷.

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یک هزار سهم xxx/۱ ریالی که تعداد یک هزار سهم بی‌نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/۱ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۱ مورخ ۱۰/۸/xxx۱ نزد بانک پارسیان شعبه آرژانتین پرداخت گردیده است.

۵ ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ ـ آقای عبدالمجید کتانی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ۵ ـ آقای نصراله بهزادی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳ـ۵ ـ آقای شروین‌ نوح‌پیشه به شماره‌ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۴ـ۵ ـ آقای شروین‌ نوح‌پیشه به شماره‌ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضای دو عضو هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:

۱ـ۸ـ آقای سعید جویان‌شاد به شماره‌ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ۸ـ آقای اکبر پیشنماز به شماره‌ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی‌البدل

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11426796
آگهی تاسیس شرکت اندیشه حافظ امید سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۰۸/۰۹/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۰۸/۰۹/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‎شود:

۱ـ موضوع شرکت: خرید و فروش کالاهای مجاز و واردات و صادرات انواع خودرو اعم از سواری، کامیون، اتوبوس در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم، ماشین‌آلات راه‌سازی و ساختمانی و لوازم تزئینی و یدکی آنها؛ ب‌ـ خرید و فروش و واردات و صادرات انواع تجهیزات صنعتی و پزشکی و انواع شناورهای دریائی و لوازم یدکی آنها؛ ج‌ـ سرمایه‌گذاری و مشارکت در هر یک از موضوعات بندهای الف و ب ـ اخذ یا اعطای نمایندگی و ایجاد شعب اعم از داخل و خارج از کشور؛ ه‌ـ انجام کلیه امور بازرگانی و واردات و صادرات کالاهای مجاز؛ وـ شرکت در کلیه مناقصات و مزایده‌های دولتی و خصوصی در رابطه با موضوع فعالیت شرکت؛ زـ مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی در طرح‌های تولیدی صنعتی بازرگانی و خرید سهام شرکت‌ها از داخل یا خارج از کشور برای شرکت؛ ح‌ـ سرمایه‌گذاری در پروژه‌های ساختمانی و راه‌سازی؛ ط‌ـ سرمایه‌گذاری در پروژه‌های کشاورزی و واردات و صادرات محصولات کشاورزی و گل و گیاه؛ ی‌ـ اخذ و اعطای نمایندگی در رابطه با موضوع شرکت؛ ک‌ـ اخذ تسهیلات بانکی از موسسات اعتباری و بانکهای داخل و خارجی برای انجام امور موضوع فعالیت شرکت

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران میدان آرژانتین خ ۲۷ الوند نبش خ زاگرس پ ۶ ـ کدپستی xxxxxxxxx۷

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال منقسم به یک هزار سهم xxx/۱ ریالی که تعداد یک هزار سهم بی نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/۱ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۳ مورخ ۱۰/۰۸/xxx۱ نزد بانک پارسیان شعبه میدان آرژانتین پرداخت گردیده است.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ـ آقای عبدالمجید کتانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲ـ۵ـ آقای نصراله بهزادی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره.

۳ـ۵ـ خانم مونا چینی‌ساز به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت‌مدیره.

۴ـ۵ـ خانم مونا چینی‌ساز به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضا دو عضو هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل:

۱ـ۸ـ آقای اکبر پیشنماز به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ۸ـ آقای سعید جویان‌شاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی‌البدل

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11455670
آگهی تأسیس شرکت حافظ تجارت امید (سهامی‌خاص)
شرکت فوق در تاریخ۲۳/۸/xxx۱ تحت شمارهxxxxxx و شناسه‌ملیxxxxxxxxx۹۶ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ۲۳/۸/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی میشود.

۱ـ موضوع شرکت: ارائه خدمات مشاوره مدیریتی و سرمایه‌گذاری درکلیه زمینه‌های صنعتی، مهندسی، بازرگانی و اقتصادی، سرمایه‌گذاری مستقیم و یا مشارکت و مشاوره در امر ایجاد، اجرا، توسعه، تکمیل، بازسازی، نوسازی وراه‌اندازی انواع طرح‌های و پروژه‌های صنعتی، مهندسی، اقتصادی، تولیدی، ساختمانی خدماتی، عمرانی و معدنی، سرمایه‌گذاری و مشارکت و مشاوره در تاسیس و مدیریت انواع شرکتها، موسسات، واحدهای اقتصادی و بازرگانی، اخذ تسهیلات مالی و اعتباری و ضمانتنامه‌ای از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی به منظور گسترش فعالیت و سرمایه‌گذاری در موضوعات شرکت و جذب سرمایه‌های خارجی مجاز در چهارچوب مقررات قانونی کشور، انجام کلیه معاملات و عملیات تجاری و داد و ستد بازرگانی داخلی و خارجی اعم از صادرات و واردات و پخش کلیه کالاهای مجاز، قبول و اعطای نمایندگی عاملیت درزمینه انجام کلیه امور مجاز مربوط به موضوع شرکت و ایجاد شعب در داخل و خارج ازکشور، خدمات برگزاری جشن‌ها و همایش‌ها و سمینارها و کنفرانسهای عمومی و تخصصی، انجام هرگونه عملیات مجاز دیگری که به طور مستقیم و یا غیرمستقیم برای حصول به هدف شرکت لازم و مفید بوده و یا در جهت اجراء و تحقق موضوع شرکت ضرورت داشته باشد.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ـ استان تهران، شهر تهران، میدان آرژانتین خ۲۷ الوند نبش خ زاگرس پ۶ کدپستیxxxxxxxxx۷.

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغxxx/xxx/۱ ریال منقسم به یکهزار سهمxxx/۱ریالی که تعداد یکهزار سهم بی نام میباشد که مبلغxxx/xxx/۱ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxxxxx۲ مورخ۱۰/۸/xxx۱ نزد بانک پاسیان شعبه میدان آرژانتین پرداخت گردیده است.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ـ آقای عبدالمجید کتانی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲ـ۵ـ آقای نصراله بهزادی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره.

۳ـ۵ـ آقای اکبر پیشنماز به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت‌مدیره.

۴ـ۵ـ آقای اکبر پیشنماز به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل به مدت دو سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور با امضا دو عضو هیئت‌مدیره همراه با مهرشرکت و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی با مهرشرکت معتبرمیباشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی و علی‌البدل:

۱ـ۸ـ آقای سعید جویان‌شاد به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی.

۲ـ۸ـ آقای شروین نوح‌پیشه به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‌البدل.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12021603
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت داتام سهامی خاص به شماره ثبت۳۹۳۳۲۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۳۰۲۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای سعید نعمتی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی، آقای اکبر جعفرزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ. اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۱/۱۰/xxx۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای عبدالمجید کتانی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای سید محمدرضا به‌نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای سید علی به‌نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ تا تاریخ ۱/۱۰/xxx۱

۴ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.

در تاریخ۱۹/۴/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات