محمد فدایی حسینی

محمد فدایی حسینی

کد ملی 413086xxxx
گراف ارتباطات
19
شرکت‌ها
52
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13803056
آگهی تغییرات نامی مشار آگاه موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۳۸۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۷۹۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۳۱/۰۶/xxx۶ و مجوز شماره xxxxxx/۹۶ مورخه ۱۲/۷/۹۶ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدمحمدمهدی یوسف زاده دارای کدملی xxxxxxxxx۱ با دریافت سرمایه خود به مبلغ پنج میلیون ریال از موسسه خارج گردید سرمایه موسسه از ۱۷. xxx. xxx ریال به ۱۲. xxx. xxx ریال کاهش یافت. اعضای هیئت مدیره به مدت دوسال و به شرح ذیل انتخاب گردیدند: محمدفدایی حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ جهانبخش فرهادیان بروجردی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ حسن پورمحمودی نوشری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13817307
آگهی تغییرات نامی مشار آگاه موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۳۸۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۷۹۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۶/xxx۶ و مجوز شماره xxxxxx/۹۶ مورخه ۱۲/۷/۹۶ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدفدایی حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره جهانبخش فرهادیان بروجردی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره حسن پورمحمودی نوشری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13736954
آگهی تغییرات نامی مشار آگاه موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۳۸۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۷۹۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۲۰/۰۶/xxx۶ به استناد مجوز شماره xxxxxx/۹۶ مورخ ۱۲/۷/xxx۶ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسن پورمحمودی نوشری کدملی xxxxxxxxx۷ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰ ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکا قرار گرفت در نتیجه سرمایه موسسه از xxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰۰ ریال افزایش یافت و ماده ۷ اساسنامه اصلاح گردید لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه هر یک به شرح ذیل می‌باشد: آقای حسن پورمحمودی نوشری کدملی xxxxxxxxx۷ مبلغ xxxxxx۰ ریال سیدمحمد مهدی یوسف زاده به کدملی xxxxxxxxx۱ مبلغ xxxxxx۰ ریال محمد فدایی حسینی به کدملی xxxxxxxxx۴ مبلغ xxxxxx۰ ریال جهان بخش فرهادیان بروجردی به کدملی xxxxxxxxx۰ مبلغ xxxxxx۰ ریال پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13485949
آگهی تغییرات نامی مشار آگاه موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۳۸۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۷۹۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۵/۰۲/xxx۶ و تاییدیه جامعه حسابداران رسمی به شماره xxxxxx/۹۶ مورخ ۷/۳/۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان جهانبخش فرهادیان بروجردی با کد ملی xxxxxxxxx۰، محمد فدایی حسینی با کد ملی xxxxxxxxx۴ و سید محمد مهدی یوسف زاده با کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13485957
آگهی تغییرات نامی مشار آگاه موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۲۳۸۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۱۷۹۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۲/xxx۶ و تاییدیه جامعه حسابداران رسمی به شماره xxxxxx/۹۶ مورخ ۷/۳/۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان جهانبخش فرهادیان بروجردی با کد ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره، سید محمد مهدی یوسف زاده با کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمد فدایی حسینی با کد ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12442645
آگهی تغییرات شرکت درین ریس سمنان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۵۴۷ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۱۳۳۵۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی نامی مشار آگاه به کدملی xxxxxxxxx۱۰ (با نمایندگی آقای محمد فدائی حسینی به کدملی xxxxxxxxx۴) بسمت بازرس اصلی و خانم شهلا جعفری به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12270513
آگهی تغییرات موسسه نامی مشار آگاه به‌شماره‌ثبت۲۳۸۷۸ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۳۹۱۷۹۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۵/۰۲/xxx۴ و نامه شماره xxxxxx/۹۴مورخ ۲۸/۲/xxx۴جامعه حسابداران رسمی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان جهانبخش فرهادیان بروجردی ک.م xxxxxxxxx۰ و محمد فدایی حسینی ک.مxxxxxxxxx۴ و سید محمد مهدی یوسف زاده ک.مxxxxxxxxx۱ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12270524
آگهی تغییرات موسسه نامی مشار آگاه به‌شماره‌ثبت۲۳۸۷۸ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۳۹۱۷۹۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۲/xxx۴ و نامه شماره xxxxxx۰/۹۴مورخ ۲۸/۲/xxx۴ جامعه حسابدران رسمی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان جهانبخش فرهادیان بروجردی ک.مxxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و سید محمد مهدی یوسف زاده ک.مxxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمد فدایی حسینی ک.م xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12144305
آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی نوین گدازه مطلق (سهامی‌خاص) به‌شماره‌ثبت ۱۶۲۱ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۲۵۴۰۷۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی خدمات مالی نامی مشار آگاه به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد فدایی حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.ترازنامه و حساب سود و زیان سال ۹۲ بتصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار جهموری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پاکدشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9434930
آگهی تغییرات موسسه نامی مشار آگاه به‌شماره‌ثبت ۲۳۸۷۸ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۳۹۱۷۹۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۳/۰۳/xxx۳ و باستناد مجوز به شماره xxx۱۱/۹۳ مورخ ۲۲/۷/۹۳ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید محمد مهدی یوسف زاده فرزند علی محمد به شماره شناسنامه xxx صادره از شهرری کدملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت xxxxxx۰ ریال به صندوق موسسه بعنوان شریک وارد موسسه گردید سرمایه موسسه از xxxxxx۰۰ریال به xxxxxx۰۰ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید لیست شرکا بشرح ذیل تغییر یافت آقای سید محمد مهدی یوسف زاده دارای xxxxxx۰ ریال ومحمد فدایی حسینی به کدملیxxxxxxxxx۴ دارای xxxxxx۰ ریال و جهانبخش فرهادیان بروجردی به کدملی xxxxxxxxx۰ دارای xxxxxx۰ ریال
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1651584
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی صدرا ایده نگار سهامی خاص به‌شماره‌ثبت ۳۱۴۲۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۲۱۰۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی شرکت تعیین گردید. موسسه حسابرسی نامی مشار آگاه به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت بازرس اصلی و آقای فدایی حسینی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ را به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1588496
آگهی تغییرات شرکت نوین چوب و صنعت آسیا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۴۹۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۵۶۲۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی نامی مشار آگاه به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۰ به سمت بازرس اصلی و آقای محمد فدایی حسینی با کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای رامین ناظم سلیمی به کدملی xxxxxxxxx۲ آقای عبدالرضا صانعی به کدملی xxxxxxxxx۹ آقای محمدرضا صانعی به کدملی xxxxxxxxx۶ خانم منیژه هادوی به کدملی xxxxxxxxx۱ امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضا دو نفر از چهار نفر از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1470498
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی و دامپروری دام دوشان البرز سهامی خاص شماره ثبت ۲۸۲۲۰۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۷۵۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی نامی مشار آگاه به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بسمت بازرس اصلی و آقای محمد فدائی حسینی ک. م xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1383254
آگهی تغییرات شرکت نوین چوب و صنعت آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۴۹۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۵۶۲۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۹/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حسابهای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه xxx۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی نامی مشار آگاه (حسابداران رسمی) به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت بازرس اصلی و آقای محمد فدایی حسینی (حسابدار رسمی) با کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1140482
آگهی تغییرات شرکت فولاد کاسپین امیر سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۹۴۳۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۱۲۰۴۵
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/xxx۲ که در تاریخ ۳۱/۴/۹۲ به این اداره واصل گردید تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل بمدت دو سال انتخاب گردیدند: امیرحسین وحدتی فر به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و فاطمه میرمحمدصادق به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و حسن وحدتی فر بشماره ملی xxxxxxxxx۶ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی نامی مشار آگاه به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بسمت بازرس اصلی و محمد فدائی حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 987131
آگهی تغییرات موسسه نامی مشار آگاه به شماره ثبت۲۳۸۷۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۹۱۷۹۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۱۰/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۷/۱۰/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای محمد فدایی حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای سیدمحمدمهدی یوسف زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای جهانبخش فرهادیان بروجردی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ تا تاریخ ۲۷/۱۰/xxx۳
۲ـ. سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای محمد فدایی حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سیدمحمدمهدی یوسف زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای جهانبخش فرهادیان بروجردی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای جهانبخش فرهادیان بروجردی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل.
در تاریخ ۵/۱۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 966471
آگهی تصمیمات شرکت ساختمانی تیراژ سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۰۸۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۵۰۷۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۱۰/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی نامی مشار آگاه به شناسه ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و محمد فدائی حسینی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 879835
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی و دامپروری دام دوشان البرز سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۲۸۲۲۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۷۵۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۷/۹/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی نامی مشار آگاه به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد فدایی حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ ـ روزنامه کثیرالانتشار 'ابرار' جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۷/۹/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای محمودرضا فارسی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای محسن تقوی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای اکبر فارسی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای محمدرضا فارسی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و خانم زهرا انتظامی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای احسان تقوی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ تا تاریخ ۷/۹/xxx۳.
در تاریخ ۲۶/۹/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10548109
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی و دامپروری دام دوشان البرزسهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۲۲۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۷۵۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۷/۹/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی نامی مشار آگاه به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد فدایی حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'ابرار' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۷/۹/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمودرضا فارسی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای محسن تقوی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای اکبر فارسی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای محمدرضا فارسی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و خانم زهرا انتظامی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای احسان تقوی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ تا تاریخ ۷/۹/xxx۳. در تاریخ ۲۶/۹/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 737994
آگهی تغییرات شرکت فولاد کاسپین امیرسهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۴۰۹۴۳۸و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۱۲۰۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۵/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه نامی مشار آگاه به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد فدایی حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
۳ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ خ ظفر نرسیده به نفت روبروی بانک اقتصاد نوین پ xxx ساختمان نازگل ط ۳ واحد ۱۵ کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید.
در تاریخ ۵/۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10529584
آگهی تغییرات شرکت فولاد کاسپین امیر سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۹۴۳۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۱۲۰۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۵/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه نامی مشار آگاه به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد فدایی حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید. ۳ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران خ ظفر نرسیده به نفت روبروی بانک اقتصاد نوین پ xxx ساختمان نازگل ط ۳ واحد ۱۵ کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ ۵/۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 727516
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری مهر ورزان آفاق سماسهامی خاص به شماره ثبت۲۸۰۴۳۹و شناسه ملی۱۰۱۰۳۰۲۶۰۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی نامی مشار آگاه به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد فدایی حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۲۷/۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 729300
آگهی تصمیمات شرکت تیراژه ماشینسهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۱۳۱۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۱۷۹۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۶/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی نامی مشار آگاه به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت بازرس اصلی و محمد فدائی حسینی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10289789
آگهی تصمیمات شرکت تیراژه ماشین سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۱۳۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۱۷۹۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۶/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی نامی مشار آگاه به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت بازرس اصلی و محمد فدائی حسینی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 711780
آگهی تصمیمات شرکت خدمات و تدارکات بین المللی جلا نوین سهامی خاص به شماره ثبت ۸۷۵۴۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۱۹۵۶۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی مالی مشاور آگاه به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت بازرس اصلی و محمد فداییحسینی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علیالبدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10424993
آگهی تصمیمات شرکت خدمات و تدارکات بین المللی جلا نوین سهامی خاص به شماره ثبت ۸۷۵۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۱۹۵۶۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی مالی مشاور آگاه به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت بازرس اصلی و محمد فدایی حسینی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 707301
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی صدرا ایده نگارسهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۱۴۲۶۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۲۱۰۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه نامی مشار آگاه به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد فدایی حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ ـ روزنامه کثیرالانتشار 'ابرار اقتصادی' جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۰۱/۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 681033
آگهی تغییرات شرکت تولیدی بازرگانی فولاد پرشین امیر سهامی خاص به شماره ثبت۳۲۳۰۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۳۶۲۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه نامی مشار آگاه به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد فدایی حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۹/۴/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حسن وحدتی فر به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و خانم فاطمه میرمحمد صادق به شماره ملی xxxxxxxxx۲۲ و آقای امیرحسین وحدتی فر به شماره ملی xxxxxxxxx۳ تا تاریخ ۱۹/۴/xxx۳
در تاریخ۱۰/۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9952776
آگهی تغییرات شرکت تیراژ دیزل سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۵۸۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۲۹۱۱۳
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی نامی مشار آگاه به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد فدایی حسینی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر اگهی های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید.

در تاریخ ۳/۴/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 628197
آگهی تغییرات شرکت تیراژ دیزل سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۵۸۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۲۹۱۱۳
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی نامی مشار آگاه به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد فداییحسینی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علیالبدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر اگهیهای شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حسابهای سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید.
در تاریخ ۳/۴/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 586291
آگهی تصمیمات شرکت نوین ساعت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۲۰۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۶۳۳۸۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۲/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی نامی مشار آگاه به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت بازرس اصلی و محمد فدائی حسین به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10462988
آگهی تصمیمات شرکت نوین ساعت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۲۰۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۶۳۳۸۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۲/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی نامی مشار آگاه به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت بازرس اصلی و محمد فدائی حسین به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 477701

آگهی تغییرات شرکت پارس معدن تیراژ
سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱۰/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی نامی مشار آگاه به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد فدایی حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۲۹/۱۱/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9695270
آگهی تغییرات شرکت پارس معدن تیراژسهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۸۰۴۸۹و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۱۶۰۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱۰/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی نامی مشار آگاه به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد فدایی‌حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۲۹/۱۱/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 438331

آگهی تصمیمات شرکت تولیدی صنعتی نوین گدازه مطلق
سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۱۰/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی خدمات مالی نامی مشار آگاه به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت بازرس اصلی و محمد فدایی حسینی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10272952
آگهی تصمیمات شرکت تیراژه ماشین سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۵۱۳۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۱۷۹۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی نامی مشاور آگاه حسابداران رسمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت بازرس اصلی و محمد فدائی حسینی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9654906
آگهی تغییرات شرکت سبا پند شمال سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۸۲۰۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۴۳۹۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۰/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی نامی مشار آگاه به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد فدایی‌حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۳۰/۱۰/۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای مصطفی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای محمدمهدی نیری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و شرکت گروه صنعتی و بازرگانی سبا پندآوران سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای فرشید رجبی تا تاریخ ۳۰/۱۰/۹۱.

۴ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۹ به تصویب رسید.

در تاریخ ۴/۱۲/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10490924
آگهی تصمیمات شرکت ساختمانی تیراژ سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۸۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۵۰۷۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۵/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۱/۹/۸۹ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی نامی مشار آگاه به شناسه ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و محمد فدائی حسینی کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9646882
آگهی تصمیمات شرکت تیراژه ماشین سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۵۱۳۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۱۷۹۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۸/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی نامی مشار آگاه به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت بازرس اصلی و محمد فدایی حسینی به کد ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9718124
آگهی تصمیمات شرکت سداد سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۸۰۵۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۲۴۱۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۰/۵/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۸/۸۹ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی نامی مشار آگاه به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت بازرس اصلی و محمد فدائی‌حسین به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10569009
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری مهر ورزان آفاق سما سهامی خاص به شماره ثبت۲۸۰۴۳۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۰۲۶۰۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی نامی مشار آگاه به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد فدایی‌حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۲۷/۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10648357
آگهی تاسیس شرکت پیروز اندیشان پاسارگاد سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱/۹/xxx۹ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱/۹/xxx۹ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‎ای رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‎شود:

۱ـ موضوع شرکت: ‎انجام کلیه عملیات حسابداری خدمات مشاوره مالی و مدیریتی و تعریف ساختار سازمانی اصلاح حساب و خدمات کنترلهای داخلی و سیستمهای مالی و خرید و فروش سیستمهای نرم‎افزاری و سخت‎افزاری حسابداری و خدمات مربوطه به آن.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ ـ استان تهران ـ شهر تهران خ ۱۵ خرداد بازار آهنگرها ک کلانتر پاساژ سعید پ ۳۷ ط ۲ ـ کدپستی xxxxxxxxx۱.

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به یک هزار سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یک هزار سهم بی نام می‎باشد که مبلغ xxx/xxx/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۱۸/۸/xxx۹ نزد بانک ملت شعبه شهرک اکباتان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‎باشد.

۵ـ مدیران شرکت:

۱ـ۵ ـ آقای حمیدرضا فیروزی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت‌مدیره.

۲ـ۵ ـ آقای اسماعیل عسگری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت‎مدیره.

۳ـ۵ ـ آقای محمدعلی‎مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت‎مدیره.

۴ـ۵ ـ آقای اسماعیل عسگری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رئیس هیئت‎مدیره و یکی از اعضاء هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‎باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:

۱ـ۸ ـ موسسه حسابرسی نامی‎مشار آگاه به عنوان بازرس اصلی

۲ـ۸ ـ آقای محمد فدایی‎حسینی‎ به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‎البدل

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10677865
آگهی تغییرات شرکت تولیدی بازرگانی فولاد پرشین امیر سهامی خاص به شماره ثبت۳۲۳۰۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۳۶۲۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه نامی مشار آگاه به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد فدایی‌حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۱۹/۴/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حسن وحدتی‌فر به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و خانم فاطمه میرمحمد‌صادق به شماره ملی xxxxxxxxx۲۲ و آقای امیرحسین وحدتی‌فر به شماره ملی xxxxxxxxx۳ تا تاریخ ۱۹/۴/xxx۳

در تاریخ۱۰/۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10730785
آگهی تصمیمات شرکت تاک مرکزی سهامی خاص به شماره ثبت ۵۳۲۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۴۲۵۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۶/۱۲/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۵/۱۲/۸۹ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی نامی مشاور آگاه به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت بازرس اصلی و محمد فدائی‌حسینی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10733500
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی صدرا ایده نگار سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۱۴۲۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۲۱۰۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه نامی مشار آگاه به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد فدایی‌حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ روزنامه کثیرالانتشار 'ابرار اقتصادی' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۰۱/۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11020042
آگهی تغییرات شرکت کشاورزی و دامپروری دام دوشان البرز سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۸۲۲۰۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۹۷۵۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۰/۱۰/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی نامی مشارآگاه به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد فدایی‌حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ ۲۳/۱/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11062826
آگهی تصمیمات شرکت ساختمانی تیراژ سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۸۶۶ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۰۴۳۵۰۷۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی نامی مشار آگاه به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت بازرس اصلی و محمد فدائی‌حسینی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11117504
آگهی تغییرات موسسه نامی مشار آگاه به شماره ثبت ۲۳۸۷۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۹۱۷۹۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ۲۷/۱۰/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱‌ـ آقای مرتضی زنجانی به شماره ملیxxxxxxxxx با دریافت مبلغxxx/xxx/۵ ریال سهم‌الشرکه از صندوق موسسه، از ردیف شرکاء خارج گردید. سرمایه موسسه از مبلغxxx/xxx/۲۰ ریال به مبلغxxx/xxx/۱۵ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

۲‌ـ مواد۲۶ ، ۷ به شرح صورتجلسه اصلاح گردیدند.

۳‌ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۲۷/۱۰/xxx۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمد فدایی‌حسینی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ و آقای سید محمدمهدی یوسف‌زاده به شماره ملیxxxxxxxxx۱ و آقای جهانبخش فرهادیان‌بروجردی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ تا تاریخ۲۷/۱۰/xxx۱.

۴‌ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمد فدایی‌حسینی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آقای سید محمدمهدی یوسف‌زاده به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و آقای جهانبخش فرهادیان‌بروجردی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای جهانبخش فرهادیان‌بروجردی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل.

در تاریخ۲۷/۱۱/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11233883
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی صنعتی نوین گدازه مطلق سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۲۱۲۶۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۰۷۷۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۰/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۱۰/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی خدمات مالی نامی مشار آگاه به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت بازرس اصلی و محمد فدایی‌حسینی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11391472
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مهرورزان آفاق سما سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۸۰۴۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۲۶۰۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲/۴/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی نامی‌مشارآگاه به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد فدایی‌حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید.

در تاریخ ۲۷/۶/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11459545
آگهی تغییرات شرکت پارس معدن تیراژ سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۰۴۸۹ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۱۶۰۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۱۰/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱‌ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی نامی مشار آگاه به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد فدایی‌حسینی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳‌ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۰۶/xxx۹ به تصویب رسید.

در تاریخ۰۸/۱۲/xxx۹ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11474106
آگهی تصمیمات شرکت ساختمانی تیراژ سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۰۸۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۵۰۷۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۱۰/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی نامی مشار آگاه به شناسه ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و محمد فدائی‌حسینی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات