محمد مسعود سمیعی نژاد

محمد مسعود سمیعی نژاد

کد ملی 407218xxxx
گراف ارتباطات
24
شرکت‌ها
56
آگهی‌ها

شرکت های محمد مسعود سمیعی نژاد

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که محمد مسعود سمیعی نژاد دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14487649
آگهی تغییرات شرکت فرآوری معدنی اپال کانی پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۴۸۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۱۰۰۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای مجتبی شعبانی کدملی : xxxxxxxxx۴ نماینده شرکت اپال فولاد شرق پارسیان به شناسه ملی : xxxxxxxxx۶۳ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای محمدمسعود سمیعی نژاد کدملی : xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت سرمایه گذاری پارسیان به شناسه ملی : xxxxxxxxx۸۳ بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره و آقای سروش مدبری ، کدملی : xxxxxxxxx۹ نماینده شرکت صنعتی و معدنی اپال پارسیان سنگان به شناسه ملی : xxxxxxxxx۲۷ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای مهدی صیدی کدملی : xxxxxxxxx۰ نماینده شرکت پارس فولاد سبزوار به شناسه ملی : xxxxxxxxx۷۱ بسمت عضو و نائب رئیس هیئت مدیره و آقای علیرضا بزرگوار کدملی : xxxxxxxxx۹ نماینده گروه توسعه ساختمانی پارسیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند . کلیه قراردادها ، اسناد تعهدآور ، اوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد_بود . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14355338
آگهی تغییرات شرکت تجهیزات سنگین متالوژی پارس فولاد جم سماء شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۴۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۸۸۸۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - شرکت دانیلی متالورژیکال اکوئیمنت اند سرویس(چاینا) کو. ال. تی. دی به شماره فراگیرxxxxxxxxx۲ به نمایندگی آقای فرانسوا دیوید مارتینو به شماره فراگیر xxxxxxxxxبه سمت رئیس هیات مدیره؛ ۲ـ آقای دومنیکو آمبروسینو به شماره فراگیر xxxxxx۳۴ به سمت نایب رئیس هیات مدیره؛ ۳- گروه توسعه اقتصادی تدبیر به شماره ملی xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی آقای محمد مسعود سمیعی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیات مدیره؛ ۴- آقای روبرتو لئیتا به شماره فراگیر xxxxxx۰۶ سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل به سمت اعضاء هیات مدیره و مدیرعامل برای مدت باقی مانده انتخاب گردیدند. -کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی و نیز اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره نیز خواهد بود. - هیات مدیره تمامی اختیارات مشروحه در ماده ۴۰ اساسنامه شرکت را با حق توکیل به مدیرعامل تفویض نمود.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اشتهارد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14376345
آگهی تغییرات شرکت تجهیزات سنگین متالوژی پارس فولاد جم سماء شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۴۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۸۸۸۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - شرکت دانیلی متالورژیکال اکوئیمنت اند سرویس(چاینا) کو. ال. تی. دی به شماره فراگیرxxxxxxxxx۲ به نمایندگی آقای فرانسوا دیوید مارتینو به شماره فراگیر xxxxxxxxxبه سمت رئیس هیات مدیره؛ ۲ـ آقای دومنیکو آمبروسینو به شماره فراگیر xxxxxx۳۴ به سمت نایب رئیس هیات مدیره؛ ۳- گروه توسعه اقتصادی تدبیر به شماره ملی xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی آقای محمد مسعود سمیعی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیات مدیره؛ ۴- آقای روبرتو لئیتا به شماره فراگیر xxxxxx۰۶ سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل به سمت اعضاء هیات مدیره و مدیرعامل برای مدت باقی مانده انتخاب گردیدند. -کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی و نیز اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره نیز خواهد بود. - هیات مدیره تمامی اختیارات مشروحه در ماده ۴۰ اساسنامه شرکت را با حق توکیل به مدیرعامل تفویض نمود.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اشتهارد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14379353
آگهی تغییرات شرکت تجهیزات سنگین متالوژی پارس فولاد جم سماء شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۴۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۸۸۸۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - شرکت دانیلی متالورژیکال اکوئیمنت اند سرویس(چاینا) کو. ال. تی. دی به شماره فراگیرxxxxxxxxx۲ به نمایندگی آقای فرانسوا دیوید مارتینو به شماره فراگیر xxxxxxxxxبه سمت رئیس هیات مدیره؛ ۲ـ آقای دومنیکو آمبروسینو به شماره فراگیر xxxxxx۳۴ به سمت نایب رئیس هیات مدیره؛ ۳- گروه توسعه اقتصادی تدبیر به شماره ملی xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی آقای محمد مسعود سمیعی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیات مدیره؛ ۴- آقای روبرتو لئیتا به شماره فراگیر xxxxxx۰۶ سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل به سمت اعضاء هیات مدیره و مدیرعامل برای مدت باقی مانده انتخاب گردیدند. -کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی و نیز اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره نیز خواهد بود. - هیات مدیره تمامی اختیارات مشروحه در ماده ۴۰ اساسنامه شرکت را با حق توکیل به مدیرعامل تفویض نمود.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اشتهارد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14380302
آگهی تغییرات شرکت تجهیزات سنگین متالوژی پارس فولاد جم سماء شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۴۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۸۸۸۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - شرکت دانیلی متالورژیکال اکوئیمنت اند سرویس(چاینا) کو. ال. تی. دی به شماره فراگیرxxxxxxxxx۲ به نمایندگی آقای فرانسوا دیوید مارتینو به شماره فراگیر xxxxxxxxxبه سمت رئیس هیات مدیره؛ ۲ـ آقای دومنیکو آمبروسینو به شماره فراگیر xxxxxx۳۴ به سمت نایب رئیس هیات مدیره؛ ۳- گروه توسعه اقتصادی تدبیر به شماره ملی xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی آقای محمد مسعود سمیعی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیات مدیره؛ ۴- آقای روبرتو لئیتا به شماره فراگیر xxxxxx۰۶ سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل به سمت اعضاء هیات مدیره و مدیرعامل برای مدت باقی مانده انتخاب گردیدند. -کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی و نیز اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره نیز خواهد بود. - هیات مدیره تمامی اختیارات مشروحه در ماده ۴۰ اساسنامه شرکت را با حق توکیل به مدیرعامل تفویض نمود.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اشتهارد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14202753
آگهی تغییرات شرکت فرآوری معدنی اپال کانی پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۴۸۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۱۰۰۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجتبی شعبانی کدملی:xxxxxxxxx۴ نماینده شرکت اپال فولاد شرق پارسیان به شناسه ملی: xxxxxxxxx۶۳ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای محمدمسعود سمیعی نژاد کدملی: xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت سرمایه گذاری پارسیان به شناسه ملی: xxxxxxxxx۸۳ بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره و آقای حبیب اله بوربور حسینبیگی کدملی: xxxxxxxxx۵ نماینده شرکت صنعتی و معدنی اپال پارسیان سنگان به شناسه ملی: xxxxxxxxx۲۷ بسمت عضو و نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی صیدی کدملی: xxxxxxxxx۰ نماینده شرکت پارس فولاد سبزوار به شناسه ملی: xxxxxxxxx۷۱ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای علیرضا بزرگوار کدملی: xxxxxxxxx۹ نماینده گروه توسعه ساختمانی پارسیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند و کلیه قراردادها، اسناد تعهدآور، اوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه های اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14101764
آگهی تغییرات شرکت توسعه بین المللی لاله آراد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۲۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۵۹۴۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد مسعود سمیعی نژاد دارای شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از آستان مقدس حضرت عبدالعظیم علیه السلام دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ به سمت رئیس هیات مدیره آقای محمد رضا رضی ئی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت فؤاد ری دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به سمت مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره آقای یعقوب سعادتی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت خدمات مشاوره‌ای مالی مدیریتی مبین ری دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیر عامل به اتفاق یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضاء رئیس هیات مدیره و یکی از اعضاء هیات مدیره متفقا و سایر نامه‌های اداری و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14062544
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و معدنی اپال پارسیان سنگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۵۲۹۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۳۹۴۲۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای شهرام سلطانی با کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت فرآوری معدنی اپال کانی پارس به سمت مدیرعامل وعضوهیئت مدیره آقای مرتضی هاشم پوربا کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمدمسعود سمیعی نژاد با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت اپال فولاد شرق پارسیان به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای داود حسنی زاده با کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به سمت عضوهیئت مدیره آقای مصطفی ضرابی با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت پارس فولاد سبزواربه سمت عضو هیئت مدیره شرکت برای مدت دوسال انتخاب گردیده‌اند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور رسمی و بانکی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13746826
آگهی تغییرات شرکت فرآوری معدنی اپال کانی پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۴۸۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۱۰۰۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری پارسیان (سهامی خاص) شناسه ملی: xxxxxxxxx۸۳ به نمایندگی آقای محمد مسعود سمیعی نژاد کدملی: xxxxxxxxx۱ به سمت عضو و رئیس هیأت مدیره، شرکت صنعتی و معدنی اپال پارسیان سنگان (سهامی خاص) شناسه ملی: xxxxxxxxx۲۷ به نمایندگی آقای حبیب اله بوربور حسینبیگی کدملی: xxxxxxxxx۵ به سمت عضو و نائب رئیس هیأت مدیره و پارس فولاد سبزوار (سهامی خاص) شناسه ملی: xxxxxxxxx۷۱ به نمایندگی آقای مهدی صیدی کدملی: xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیأت مدیره و شرکت توسعه گردشگری آتیه اندیشان پارسیان (سهامی خاص) شناسه ملی: xxxxxxxxx۹۷ به نمایندگی آقای علیرضا بزرگوار کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیأت مدیره و شرکت اپال فولاد شرق پارسیان (سهامی خاص) شناسه ملی: xxxxxxxxx۶۳ به نمایندگی آقای مجتبی شعبانی کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره انتخاب شدند. ب) کلیه قراردادها، اسناد تعهدآور، اوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد_بود. هیئت مدیره به جز بندهای ۴ ۲۸، ۵ ۲۸، ۷ ۲۸، ۸ ۲۸، ۹ ۲۸، ۱۲ ۲۸، ۱۴ ۲۸، ۱۵ ۲۸، ۱۶ ۲۸، ۱۸ ۲۸، ۲۶ ۲۸، ۲۷ ۲۸ اختیارات خود را بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید. پیشنهاد خطی مشی و سیاست کلی و حدود سرمایه گذاری سال بعد به مجمع عمومی صاحبان سهام تنظیم و تصویب تشکیلات شرکت تهیه، تنظیم و تصویب برنامه و بودجه سالانه شرکت و تسلیم آن به مجمع تعیین میزان ذخیره استهلاک دارائیهای شرکت با توجه به مقررات قانونی پیشنهاد افزایش و یا کاهش سرمایه به مجمع عمومی فوق العاده پیشنهاد تغییر و اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده تصویب هر نوع قرارداد و موافقت نامه و اصلاحیه‌های آنها بمنظور خرید و یا فروش هر نوع کالا و تولیدات و خدمات و یا تحصیل و یا واگذاردن آنها و همچنین واگذاری هر نوع حقوق و امتیازات و منافع بهر صورت اعم از اینکه طرف ایرانی و یا خارجی باشد. نصب و عزل کلیه کارکنان شرکت و تعیین مشاغل و حقوق و دستمزد، مزایا و پاداش، ترفیع، تنبیه، مرخصی، بازنشستگی، مستمری وراث و سایر شرایط استخدام بر طبق مفاد این اساسنامه و آئین نامه‌ها و مقررات و قوانین مربوطه اجاره، استیجاره، واگذاری مورد اجاره، فسخ اجاره، تخلیه عین مستاجره، تقاضای تعدیل اجاره بهاء. اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی اعم از حقوقی یا کیفری و هر اقدام قانونی دیگر که برای پیشبرد دعوی و به نتیجه رساندن آن و اثبات ادعا در کلیه مراجع قانونی لازم باشد. نمایندگی شرکت در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی، مراجع قضائی، سازمانهای دولتی، نهادهای انقلابی و موسسات عمومی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی با حق توکیل ولو کرارا انجام کلیه اقدامات و تشریفات قانونی لازم برای به ثبت رساندن تصمیمات مجامع عمومی و هیئت مدیره و موارد دیگری که نتیجه و اعلان آن در جراید قانونا الزامی است = دعوت مجامع عمومی عادی و سالیانه و فوق العاده و تعیین دستور جلسه تهیه گزارشات و صورتهای مالی شرکت برای تقدیم به مجمع عمومی اجرای مصوبات مجامع عمومی پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13734125
آگهی تغییرات شرکت تجهیزات سنگین متالوژی پارس فولاد جم سماء شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۴۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۸۸۸۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت دانیلی متالورژیکال اکوئیمنت اند سرویس (چاینا) کو. ال. تی. دی به شماره فراگیر xxxxxxxxx۲ به نمایندگی آقای لوریس کویانیز به شماره فراگیر xxxxxxxxx به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای دومنیکو آمبروسینو به شماره فراگیر xxxxxx۳۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وگروه توسعه اقتصادی تدبیر به شماره ملی xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی آقای محمد مسعود سمیعی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای روبرتو لئیتا به شماره فراگیر xxxxxx۰۶ سمت عضو هیئت مدیره و آقای مایکل کوتین به شماره فراگیر xxxxxx۴۰ به سمت مدیرعامل انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل و آقای روبرتو لئیتا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا مدیرعامل یا آقای روبرتو لئیتا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. هیئت مدیره تمامی اختیارات مشروحه در ماده ۴۰ اساسنامه شرکت را با حق توکیل به مدیرعامل تفویض نمود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اشتهارد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13734134
آگهی تغییرات شرکت تجهیزات سنگین متالوژی پارس فولاد جم سماء شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۴۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۸۸۸۱۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت دانیلی متالورژیکال اکوئیمنت اند سرویس (چاینا) کو. ال. تی. دی به شماره فراگیر فراگیر xxxxxxxxx۲ به نمایندگی آقای لوریس کویانیز به شماره فراگیر xxxxxxxxx، گروه توسعه اقتصادی تدبیر به شماره ملی xxxxxxxxx۹۰ به نمایندگی آقای مسعود سمیعی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱، آقای روبرتو لیتا به شماره فراگیر xxxxxx۰۶، آقای دومنیکو آمبروسینو به شماره فراگیر xxxxxx۳۴ به سمت اعضا اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیده موسسه حسابرسی مختار و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به سمت بازرس اصلی و حسابرس مستقل و موسسه حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به سمت بازرسی علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اشتهارد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13726557
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پارسیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۵۹۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۷۱۴۸۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۴/xxx۶ و مجوز شماره xxx۷۷ , xxx مورخ ۲۳/۸/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: پرداختهای شرکت تا سقف پانصد (xxx) میلیون ریال با امضای مدیرعامل (آقای محمد مسعود سمیعی نژاد با کدملی xxxxxxxxx۱) و معاون مالی (آقای حمیدرضا کریمی با کدملی xxxxxxxxx۳) متفقا با مهر شرکت معتبر بوده و صورت پذیرد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13697221
آگهی تغییرات شرکت فرآوری معدنی اپال کانی پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۴۸۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۱۰۰۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری پارسیان (سهامی خاص) شناسه ملی: xxxxxxxxx۸۳ با نمایندگی آقای محمد مسعود سمیعی نژاد کدملی: xxxxxxxxx۱ به سمت عضو و رئیس هیأت مدیره، شرکت صنعتی و معدنی اپال پارسیان سنگان (سهامی خاص) شناسه ملی: xxxxxxxxx۲۷ با نمایندگی آقای حبیب اله بوربور کدملی: xxxxxxxxx۵ به سمت عضو و نائب رئیس هیأت مدیره و پارس فولاد سبزوار (سهامی خاص) شناسه ملی: xxxxxxxxx۷۱ با نمایندگی آقای مهدی صیدی کدملی: xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیأت مدیره و شرکت توسعه گردشگری آتیه اندیشان پارسیان (سهامی خاص) شناسه ملی: xxxxxxxxx۹۷ با نمایندگی آقای علیرضا بزرگوار کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیأت مدیره و شرکت اپال فولاد شرق پارسیان (سهامی خاص) شناسه ملی: xxxxxxxxx۶۳ با نمایندگی آقای مجتبی شعبانی کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره تعیین گردیدند. کلیه قراردادها، اسناد تعهدآور، اوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13529460
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و معدنی اپال پارسیان سنگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۵۲۹۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۳۹۴۲۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مرتضی هاشم پوربا کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران جایگزین آقای علی صدیقی فر گردید. لذا ترکیب هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره تا تاریخ ۱۸/۵/xxx۶ به شرح ذیل میباشند: آقای شهرام سلطانی با کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت فرآوری معدنی اپال کانی پارس به سمت مدیرعامل وعضوهیئت مدیره آقای مرتضی هاشم پوربا کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمدمسعود سمیعی نژاد با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت اپال فولاد شرق پارسیان به سمت نائب رئیس هیئت مدیره– آقای امیرعلی طاهرزاده با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضوهیئت مدیره آقای مصطفی ضرابی با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت پارس فولاد سبزواربه سمت عضو هیئت مدیره شرکت برای باقیمانده مدت دوسال انتخاب گردیده‌اند. و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور رسمی و بانکی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13434443
آگهی تغییرات شرکت صنعتی و معدنی اپال پارسیان سنگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۵۲۹۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۳۹۴۲۷
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۰۵/۰۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای شهرام سلطانی با کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت فرآوری معدنی اپال کانی پارس جایگزین آقای آقای بهمن مسعودی برای باقیمانده مدت تصدی هیأت مدیره تا تاریخ ۱۸/۵/xxx۶ گردیدند لذا ترکیب هیأت مدیره به شرح ذیل میباشد: آقای شهرام سلطانی با کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت فرآوری معدنی اپال کانی پارس به سمت مدیرعامل وعضوهیأت مدیره آقای علی صدیقی فربا کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به سمت رئیس هیأت مدیره آقای محمدمسعود سمیعی نژاد با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت اپال فولاد شرق پارسیان به سمت نائب رئیس هیأت مدیره آقای امیرعلی طاهرزاده با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضوهیأت مدیره آقای مصطفی ضرابی با کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت پارس فولاد سبزوار به سمت عضو هیأت مدیره شرکت انتخاب گردیده اندو کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور رسمی و بانکی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13205867
آگهی تغییرات شرکت فرآوری معدنی اپال کانی پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۴۸۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۱۰۰۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - شرکت سرمایه گذاری پارسیان (سهامی خاص) شناسه ملی: xxxxxxxxx۸۳ به نمایندگی آقای محمد مسعود سمیعی نژاد کدملی: xxxxxxxxx۱ به سمت عضو و رئیس هیأت مدیره، شرکت صنعتی و معدنی اپال پارسیان سنگان (سهامی خاص) شناسه ملی: xxxxxxxxx۲۷ به نمایندگی آقای حبیب اله بوربور کدملی: xxxxxxxxx۵ به سمت عضو و نائب رئیس هیأت مدیره و پارس فولاد سبزوار (سهامی خاص) شناسه ملی: xxxxxxxxx۷۱ به نمایندگی آقای مهدی صیدی کدملی: xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیأت مدیره و شرکت توسعه گردشگری آتیه اندیشان پارسیان (سهامی خاص) شناسه ملی: xxxxxxxxx۹۷ به نمایندگی آقای سیدشریف حسینی کدملی xxxxxxxxx به سمت عضو هیأت مدیره و شرکت اپال فولاد شرق پارسیان (سهامی خاص) شناسه ملی: xxxxxxxxx۶۳ به نمایندگی آقای مجتبی شعبانی کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره انتخاب شدند. - کلیه قراردادها، اسناد تعهدآور، اوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه بامهرشرکت و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13091658
آگهی تغییرات شرکت فرآوری معدنی اپال کانی پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۴۸۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۱۰۰۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمد مسعود سمیعی نژاد با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیات مدیره به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری پارسیان شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ آقای مهدی صیدی با کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیات مدیره به نمایندگی از شرکت پارس فولاد سبزوار (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ آقای سید شریف حسینی با کدملی xxxxxxxxx به سمت عضو هیات مدیره به نمایندگی از شرکت توسعه گردشگری آتیه اندیشان پارسیان (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ آقای حبیب اله بوربور با کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیات مدیره به نمایندگی از شرکت صنعتی و معدنی اپال پارسیان سنگان (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ آقای پرویز مظاهری مفرد با کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیات مدیره انتخاب شدند. به نمایندگی از شرکت اپال فولاد شرق پارسیان (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ به سمت عضو هیات مدیره انتخاب شدند. آقای مجتبی شعبانی با کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیات مدیره) انتخاب گردید. کلیه قراردادها، اسناد تعهدآور، اوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13088072
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیرتجاری فدراسیون دوچرخه سواری جمهوری اسلامی ایران درتاریخ ۰۲/۰۸/xxx۵ به شماره ثبت xxx۵۳ به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع موسسه: آموزش و پرداختن به ورزش دوچرخه سواری بشرح ذیل: برگزاری مسابقات ورزشی در سطح کشور در ردّه های سنّی مختلف ـ برگزاری دوره های آموزشی توجیهی و ارتقای مربیگری و داوری اعم از داخلی یا بین المللی با همکاری مراجع ذی صلاح قانونی در داخل و خارج از کشور ـ گزینش ورزشکاران نخبه و طراز اوّل کشور در ردّه های سنّی مختلف به منظور تشکیل تیم های نوجوانان، جوانان، امید، ملّی و کشف و جذب استعدادها و تقویت آنها از طریق تشکیل اردو و برنامه های منظم ورزشی و فرهنگی ـ حضور مداوم و فعّال در مجامع بین المللی و کنگره های علمی، تحقیقاتی، آموزشی که از سوی فدراسیون های جهانی و کنفدراسیون های آسیایی، کمیته های المپیک قاره ای و جهانی و سازمان های ورزشی بین المللی برگزار می گردد ـ تهیه گزارش های لازم از تصمیمات متخذه در مجامع و کنگره های بین المللی جهت ارائه به سازمان تربیت بدنی، کمیته ملی المپیک و سایر مراجع ذی صلاح قانونی ـ برقراری ارتباط اصولی با مجامع بین المللی ورزشی به منظور اخذ امتیاز برگزاری مسابقات و دوره های آموزشی در سطح قارّه ای و جهانی در کشور ـ تعیین مربیان تیم های امید و ملّی در رده های سنّی نونهالان، نوجوانان، جوانان، امید و بزرگسالان و پیش کسوتان ـ تهیه و تدوین تقویم ورزشی و برنامه ای اعم از کوتاه مدّت، میان مدّت و بلند مدّت ـ معرفی و اعزام مربیان و داوران به کلاس های توجیهی و ارتقایی که از سوی مجامع ورزشی منطقه ای، قارّه ای و جهانی و المپیک برگزار می گردد ـ ایجاد واحد اطلاعات و آمار ورزشی و طبقه بندی و نگهداری اسناد مربوط و تهیه شناسنامه ورزشی جهت مربیان، داوران، ورزشکاران، قهرمانان و پیش کسوتان و سایر دست اندرکاران ـ همکاری با واحدهای اجرایی کارشناسی، تحقیقاتی، علمی و فنی نهادها و ارگان ها، وزارتخانه ها، موسسات و سازمان های دولتی و وابسته به دولت، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی، افراد علاقمند و محققان فعّال در امر تربیت بدنی و ورزش ـ تشکیل کمیته های مختلف در فدراسیون و هیات های ورزشی ـ تهیه و ارائه گزارش عملکرد سالانه به سازمان تربیت بدنی ـ انتشار کتب، جزوات، نشریات آموزشی و نشر اخبار و ترجمه قوانین بین المللی ـ فراهم نمودن زمینه های تشویق، تجلیل و قدردانی و حمایت های مادّی و معنوی از ورزشکاران، قهرمانان، پیش کسوتان، داوران، مربیان و سایر دست اندرکاران از طریق اعطای تسهیلات و کمک های بلاعوض ـ تلاش و کوشش در جهت جذب و بهره برداری از خدمات و استعدادهای بالقوه ماد ی و معنوی و جذب کمک و حمایت های مالی اقشار مختلف مردم به منظور توسعه و تعمیم رشته ورزشی مربوط ـ تهیه و تدوین آیین نامه داخلی فدراسیون ـ ارتباط مستمر در رشته های المپیکی با کمیته ملّی المپیک جمهوری اسلامی ایران و شرکت در جلسات و برنامه های کمیته مذکور ـ انجام تحقیقات علمی ورزشی و برگزاری نمایشگاه های سالانه به منظور ارتقای کمّی و کیفی رشته ورزشی مربوط در داخل و خارج از کشور ـ فراهم نمودن زمینه مناسب جهت تامین اجتماعی دست اندرکاران رشته مربوطه در سراسر کشور ـ انجام فعالیت های اقتصادی و بازرگانی تبلیغاتی و تولیدی به منظور تقویت بنیه مالی فدراسیون با رعایت قوانین و مقررات مربوطه ـ سیاست گذاری، نظارت و ارزیابی بر عملکرد هیات های ورزشی. مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی موسسه: تهران میدان ۷ تیر مفتح جنوبی خیابان ورزنده ساختمان ۱۲ کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه موسسه: فاقد سرمایه می باشد. اولین مدیران موسسه: خسرو قمری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس فدراسیون منوچهر روشنپور به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس فدراسیون اصغر خالقی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت دبیر فدراسیون حسن خلیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت کارشناس خبره فدراسیون عبداله سهرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت رئیسه فدراسیون سید محمد آقامیری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت رئیسه فدراسیون هوشنگ بازوند به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت رئیسه فدراسیون محمد مسعود سمیعی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت رئیسه فدراسیون برای مدت ۴ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها، اسناد و اوراق بهادار باید توسط رئیس فدراسیون یا نایب رئیس و خزانه دار حسن خلیلی امضا و ممهور به مهر فدراسیون باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه به موجب تاییدیه شماره xxx۱ / ۵ / ص مورخ ۳/۳/xxx۵ وزارت ورزش و جوانان آگهی شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12834552
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پارسیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۵۹۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۷۱۴۸۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱۲/xxx۴ و مجوز شماره xxx۴ , xxx مورخ ۲۲/xxx۵۲ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره به شرح زیر تعیین گردید: سید حسام شمس عالم به شماره ملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت لیزینگ پارسیان به سمت رئیس هیات مدیره. حمید رضا رفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ نماینده شرکت توسعه ساختمانی پارسیان به سمت نایب رئیس هیات مدیره. میرعلی یاری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ نماینده شرکت فرآوری معدنی اپال کانی پارس به سمت عضو هیات مدیره. حسین فرزان اصل به شماره ملی xxxxxxxxx۶ نماینده شرکت کارگزاری پارسیان به سمت عضو هیات مدیره. محمد مسعود سمیعی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ نماینده بانک پارسیان به سمت مدیرعامل وعضو هیات مدیره. کلیه اوراق واسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات، قراردادها وغیره با امضاء متفق مدیرعامل ویکی از اعضای هیات مدیره همراه بامهر شرکت ویا با امضاء متفق دونفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اوراق عادی ومراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهائی با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل به شرح زیر تعیین گردید: اجرای مصوبات هیات مدیره شرکت. انجام امور جاری شرکت. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی، مراجع قضایی و سایر سازمانهای رسمی در چارچوب مقررات و قوانین جاری کشور. عزل و نصب کارکنان براساس ضوابط تعیین شده از طرف هیات مدیره. تعیین و پرداخت حقوق و مزایا و پاداش کارکنان شرکت براساس مقررات جاری و ضوابط تعیین شده از طرف هیات مدیره. تعیین حدود اختیارات و شرح وظایف افراد تحت سرپرستی در چارچوب ضوابط جاری شرکت. تعیین اعضاء هیات مدیره شرکتهای سرمایه پذیر. تهیه و تنظیم روشها و آیین نامه‌های داخلی شرکت و ارائه آن به هیات مدیره جهت تصویب. وصول مطالبات و پرداخت دیون شرکت. انجام تشریفات مربوط به اخذ وام و اعتبار از بانکها و موسسات اعتباری پس از تصویب هیات مدیره. افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی. نمایندگی شرکت در مقابل مراجع قضایی و طرح دعوی علیه سایر اشخاص جهت احقاق حقوق قانونی شرکت و دفاع از شرکت در مقابل کلیه دعاوی اقامه شده علیه شرکت اعم از حقوقی و جزایی در هر یک از مراجع ذیربط و درخواست تخلیه و خلع ید و رفع تصرف عدوانی و مزاحمت و درخواست ضرر و زیان و صدور دستور لازم الاجرا و تعقیب آنها، انتخاب و عزل وکیل و نماینده به حق توکیل مکرر و سایر اقدامات مرتبط. عقد هر نوع قرارداد و انجام معاملات شرکت اعم از داخلی یا خارجی و همچنین انجام خرید و فروش اموال منقول و غیرمنقول و انجام هزینه‌های جاری شرکت با رعایت مصوبات هیات مدیره و در قالب آیین نامه معاملات و سایر آیین نامه‌های شرکت. اجاره و استیجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بهاء و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل با توجه به صرفه و صلاح شرکت. واگذاری یا تحصیل هرگونه حق کسب و پیشه تجارت (سرقفلی) و خرید و فروش شرکتها و مایملک شرکت با تصویب هیات مدیره. تهیه و ارائه گزارشات ماهیانه عملکرد شرکت و امور مالی و سایر اطلاعات ضروری به شکل مقایسه‌ای جهت ارائه به هیات مدیره. تهیه و تنظیم خلاصه صورت داراییها و قروض شرکت هر شش ماه یکبار جهت ارائه به بازرس قانونی. تهیه و تنظیم بودجه سالیانه شرکت و پیشنهاد آن به هیات مدیره جهت بررسی و تصویب و ارائه آن به مجمع عمومی صاحبان سهام. تهیه و تنظیم صورتهای مالی (ترازنامه، سود و زیان و گردش وجوه) در مقاطع شش ماهه و سالانه در موارد مقرر و ارائه آن به هیات مدیره جهت بررسی و تصویب. تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت و نام تجاری شرکت. تقدیم درخواست و پیگیری هرگونه اختراع و نام و نشان و تصویر و علائم تجاری و یا خرید و تحصیل فروش و یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هرگونه حقوق و امتیازات مربوطه به آنها. به امانت گذاشتن هر نوع اسناد و مدارک وجوه شرکت در صندوقهای دولتی و بانکها و استرداد آنها جهت امور شرکت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12572144
آگهی تغییرات شرکت سرمايه گذاري پارسيان شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۲۲۵۹۷۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۷۱۴۸۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۵/xxx۴ و به موجب مجوز شماره xxx۱/xxxمورخ ۹/۹/۹۴ ساز مان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد:آقای سید حسام شمس عالم به شماره ملیxxxxxxxxx۱ نماینده شرکت لیزینگ پارسیان به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۲ به سمت رئیس هیات مدیره و آقای حمید رضا رفیعی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ نماینده شرکت توسعه ساختمانی پارسیان به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۶ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای میرعلی یاری به شماره ملیxxxxxxxxx۶ نماینده شرکت بیمه پارسیان به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۸ به سمت عضو هیات مدیره وآقای سید مهدی مقدسی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ نماینده شرکت کارگذاری پارسیان به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۰ به سمت عضو هیات مدیره و آقای محمد مسعود سمیعی نژاد به شماره ملیxxxxxxxxx۱ نماینده بانک پارسیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ به سمت مدیرعامل وعضو هیات مدیره انتخاب گردیدند و کلیه اوراق واسناد تعهدآوراز جمله چک، سفته، برات، قراردادها وغیره با امضاء متفق مدیرعامل ویکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت ویا با امضاء متفق دونفر از اعضاء هیات مدیره با مهر شرکت معتبر است.اوراق عادی ومراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهائی با مهرشرکت معتبراست.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12529088
آگهی تغییرات شرکت صنعتي و معدني اپال پارسيان سنگان شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۵۵۲۹۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۱۳۹۴۲۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: با توجه به حکم صادره شرکت سازمان توسعه و نوسازی معادن وصنایع معدنی ایران، آقای علی صدیقی فر به عنوان رئیس هیئت مدیره جایگرین آقای داود حسنی زاده گردید، در نتیجه شرکت فرآوری معدنی اپال کانی پارس (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی آقای بهمن مسعودی به کدملیxxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و شرکت سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۲ به نمایندگی آقای علی صدیقی فربه شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت اپال فولاد شرق پارسیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ به نمایندگی آقای مسعود سمیعی نژاد به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت نایب رییس هیئت مدیره وشرکت فولاد سبزوار به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۱ به نمایندگی آقای مصطفی ضرابی به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره وآقای امیر طاهر زاده کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره تا تاریخ ۱۸/۵/xxx۶ انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته برات قراردادها و غیره با امضا متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12515285
آگهی تغییراتصندوق سرمايه گذاري لوتوس پارسيان موسسه غير تجاري به شماره ثبت ۳۰۲۳۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۳۴۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۸/۰۷/xxx۴ و مجوز شماره xxx/xxx مورخه ۱۵/۰۷/xxx۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مدت فعالیت صندوق به مدت سه سال دیگر تمدید گردید. ارکان صندوق و نمایندگان ایشان به شرح ذیل می باشد: شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به نمایندگی آقای علی تیموری شندی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیر صندوق موسسه حسابرسی بهراد مشار با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به نمایندگی خانم فریده شیرازی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت متولی موسسه حسابرسی هشیار بهمند با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به نمایندگی آقای عباس هشی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت حسابرس شرکت بانک پارسیان با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ به نمایندگی آقای کورش پرویزیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت ضامن نقد شوندگی و مدیر ثبت شرکت تجارت الکترونیک پارسیان با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به نمایندگی آقای عبدالعظیم قنبریان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت ضامن جبران خسارت یا سود اول شرکت سرمایه گذاری پارسیان با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به نمایندگی آقای محمد مسعود سمیعی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت ضامن جبران خسارت یا سود دوم
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12356101
آگهی تغییرات شرکت فرآوری معدنی اپال کانی پارس سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۸۴۸۷۹ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۳۲۱۰۰۰۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد مسعود سمیعی نژاد با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری پارسیان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به سمت رئیس هیات مدیره آقای بهمن مسعودی با کدملی xxxxxxxxx۸به نمایندگی از شرکت توسعه گردشگری آتیه اندیشان پارسیان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ به سمت عضو هیات مدیره آقای حبیب اله بوربور حسین بیگی با کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت تجارت بین المللی راهبرد پارسیان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به سمت نائب رئیس هیات مدیره آقای مجتبی شعبانی با کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیات مدیره) انتخاب گردید. کلیه قراردادها، اسناد تعهدآور، اوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12314751
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص صنعتی و معدنی اپال پارسیان سنگان درتاریخ ۱۸/۰۵/xxx۴ به شماره ثبت xxx۹۷ به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: تولید کنسانتره، گندله، آهن اسفنجی و محصولات فولادی پس از اخذ مجوزهای لازم، نصب و راه اندازی و نگهداری و تعمیرات و سرویس تجهیزات ماشین آلات مورد نیاز شرکت، خرید و تهیه انواع و اقسام ماشین آلات و تجهیزات و تاسیسات و مصالح مورد نیاز برای انجام موضوع فعالیت شرکت، انجام امور بازرگانی از قبیل خرید و فروش، صادرات و واردات کالاهای مجاز، انجام طرح ها، پروژه های صنعتی و معدنی داخلی و خارجی، اخذ تسهیلات از بانک ها و موسسات اعتباری جهت شرکت، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و انجام خدمات فنی و مهندسی در داخل و خارج کشور پس از اخذ مجوزهای لازم و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد .مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: خراسان رضوی ـ مشهد مقدس ـ بلوار فردوسی ـ خیابان مهدی ـ کوچه مهدی ۱۸ ـ شماره ۱۰ کد پستی xxxxxxxxx۶ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx۰ ریال منقسم به xxx/xxx۰ سهم xxx۰ ریالی که تعداد xxx/xxx۰ سهم با نام که مبلغ xxx.xxx.xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx ـ xxx۲مورخ ۱۰/۴/xxx۴ نزد بانک پارسیان شعبه مرکزی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: ۱.شرکت پارس فولاد سبزوار به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به نمایندگی آقای مصطفی ضرابی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت عضو اصلی مدیره ۲ . شرکت فرآوری معدنی اپال کانی پارس به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی آقای بهمن مسعودی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و مدیرعامل ۳. شرکت اپال فولاد شرق پارسیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ به نمایندگی آقای محمد مسعود سمیعی نژاد به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ۴ . شرکت سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۲ به نمایندگی آقای داود حسنی زاده به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره ۵.آقای امیرعلی طاهرزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضواصلی هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. وکلیه اوراق واسناد بهادار وتعهد آور رسمی وبانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت فرازمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند .
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12049762
آگهی تغییرات شرکت ذوب آهن امیر کبیر اراک سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۱۵۵۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۲۷۱۶۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای کیومرث بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره)، آقای مهرداد سعادت به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای قدرت اله سعادت به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره، خانم مهری رسولی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای محمد مسعود سمیعی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات، کلیه قراردادها و عقود اسلامی و همچنین سایر مکاتبات عادی و اداری شرکت با امضای مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9394288
آگهی تغییرات شرکت صبا فولاد خلیج فارس سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۳۵۸۵۳ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۲۷۶۷۸۹۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بهمن مسعودی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل برای مدت باقی مانده تصدی هیئت مدیره منصوب گردید. کلیه چک ها، بروات، سفته و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و قراردادها (به استثنای قراردادهای استخدامی و مشاوره ای) با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و درغیاب ایشان با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت و مکاتبات عادی و سایر اوراق با امضاء مدیرعامل منفردا معتبر می باشد آقای محمد مسعود سمیعی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رییس هیئت مدیره منصوب و سایر اعضاء در سمت خود ابقاء شدند. هیئت مدیره اختیارات خود طبق ماده ۳۹ اساسنامه شرکت را به شرح ذیل به مدیرعامل شرکت تفویض نمود. نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی و عمومی پیشنهاد ایجاد و حذف نمایندگی ها یا شعبات درهر نقطه از ایران و یا خارج آن به هیئت مدیره نصب وعزل کلیه مامورین، کارکنان و مشاوران شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام ترخیص و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث تهیه و پیشنهاد خط مشی ها و برنامه و بودجه سالیانه به هیئت مدیره جهت ارائه به مجمع و تصویب آن و اجرای بودجه مصوب افتتاح حساب در بانکها و موسسات بانکی و استفاده از آنها بنام شرکت دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات تعهد، ظهرنویسی، قبولی و پرداخت واخواست اوراق تجارتی در امور شرکت مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک ووجوه در صندوق های دولتی و خصوصی و استرداد آنها تحصیل اعتبار از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و هرنوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان بهره و کارمزد و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد. اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی ازحق پژوهش، فرجام تعیین وکیل، ادعای جعل نسبت به سند طرف مقابل و استرداد سند، تعیین داور بدون اختیار صلح و بطور کلیه استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری، تعیین و کیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و توکیلی در توکیل ولو کراراً، تعیین مصدق و کارشناس، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملاً قاطع دعوی باشد. دعوی خسارت، استرداد دعوی، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث، اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن، تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به چه دادگاه و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد. تعیین میزان استهلاکها و تنظیم خلاصه صورت دارائی و دیون شرکت هر شش ماه یکبار و تسلیم آنها به هیئت مدیره شرکت به منظور تایید و ارائه به بازرس شرکت ـ تنظیم صورت دارائی و دیون پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده xxx لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به منظور تایید هیئت مدیره و ارائه به بازرس شرکت
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1754871
آگهی تغییرات شرکت گسترس صنایع معدنی کاوه پارس سهامی‌خاص به شماره‌ثبت ۲۷۲۸۰۸ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۳۰۵۷۷۰۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدمسعود سمیعی نژاد به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی دارای شماره شناسه ملیxxxxxxxxx۲۰ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای احمدعلی هراتی نیک به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۷ به سمت عضو هیئت مدیره آقای قاسم سعیدی فراهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمدرضا بیگدلی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت بازرگانی پیشگامان گسترش تجارت ایرانیان دارای ششناسه ملیxxxxxxxxx۶۰ به سمت عضو هیات مدیره. آقای سیدمحمد اتابک به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به نمایندگی از موسسه بنیاد علوی دارای شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضاء مدیرعامل باتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره باتفاق یکی از اعضا هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1702811
آگهی تغییرات شرکت ذوب آهن امیر کبیر اراک سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۵۵۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۲۷۱۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیات مدیره به قرارذیل برای مدت ۲سال انتخاب گردید: آقای محمد محمودی ابیانه شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل شرکت (خارج از سهامداران) آقای مهرداد سعادت به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت نائب رئیس هیأت مدیره آقای قدرت اله سعادت به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیأت مدیره خانم مهری رسولی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت عضوء هیأت مدیره آقای محمدمسعود سمیعی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضوء هیأت مدیره کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات، کلیه قراردادها و عقود اسلامی و همچنین سایر مکاتبات عادی و اداری شرکت با امضاء رئیس هیأت مدیره یا نائب رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1456589
آگهی تغییرات شرکت فرآوری معدنی اپال کانی پارس سهامی خاص شماره ثبت ۲۸۴۸۷۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۱۰۰۰۰
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱/xxx۳ سمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی بقرار ذیل انتخاب گردید.
آقای محمد مسعود سمیعی نژاد بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری پارسیان بشماره ملی xxxxxxxxx۸۳ بسمت رئیس هیئت مدیره
آقای بهمن مسعودی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت توسعه گردشگری آتیه اندیشان پارسیان بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ بسمت عضو هیئت مدیره
آقای حبیب اله بوربور حسین بیگی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت تجارت بین المللی راهبرد پارسیان بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره
آقای مجتبی شعبانی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت مدیر عامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) تعیین گردید.
کلیه قراردادها، اسناد تعهدآور، اوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه های اداری با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1377916
آگهی تغییرات شرکت صبا فولاد خلیج فارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۵۸۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۶۷۸۹۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
محمد مسعود سمیعی نژاد شماره ملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت صبا آرمه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به عنوان عضو هیأت مدیره و مرتضی یزد خواستی شماره ملی xxxxxxxxx۸ نماینده شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به عنوان عضو هیأت مدیره و علی کرم کرمی شماره ملی xxxxxxxxx۰ نماینده شرکت گسترش تجارت پارس سبا شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴ به عنوان رئیس هیأت مدیره و بهمن مسعودی شماره ملی xxxxxxxxx۸ نماینده شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ به عنوان عضو هیأت مدیره و فرخ ابریشم کارزاده شماره ملی xxxxxxxxx۸ نماینده صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ و به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره و فرخ ابریشم کارزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان مدیرعامل تعیین گردیدند.
کلیه چک ها، بروات، سفته و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و قراردادها (به استثنای قراردادهای استخدامی و مشاوره ای) با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضاء دو نفر از اعضاء هیأت مدیره و مهر شرکت و مکاتبات عادی و سایر اوراق با امضاء مدیرعامل شرکت به تنهایی معتبر خواهد بود.
اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1378236
آگهی تغییرات شرکت ملی فولاد ایران سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۲۷۰۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۱۹۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۷/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
ـ آقای اردشیر سعدمحمدی با کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲
آقای صفرعلی براتی با کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱
آقای غلامرضا نقره با کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت ذوب آهن اصفهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲
ـ آقای محمدمسعود سمیعی نژاد با کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت احداث صنعت به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴
ـ آقای معصوم نجفیان با کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1378238
آگهی تغییرات شرکت ملی فولاد ایران سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۲۷۰۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۱۹۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۳/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
ـ آقای اسرافیل احمدیه با کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲
آقای صفرعلی براتی با کد ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱
ـ آقای غلامرضا نقره با کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت ذوب آهن اصفهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲
ـ آقای محمدمسعود سمیعی نژاد با کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت احداث صنعت به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴
ـ آقای معصوم نجفیان با کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1267758
آگهی تغییرات شرکت فولاد هرمزگان جنوب سهامی خاص شماره ثبت ۱۲۸۸۶ ش. ملی ۱۰۸۰۰۱۵۴۰۲۴
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۷/۹۲ تغییرات ذیل در شرکت فوق بعمل آمده:

۱ـ نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید.

۲ـ اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره بتصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.

۳ـ اعلامیه تبدیل شرکت بشرح ذیل می باشد:

الف ـ نام و شماره ثبت شرکت: فولاد هرمزگان جنوب (سهامی خاص) شماره ثبت xxx۸۶

ب ـ موضوع شرکت و نوع فعالیتهای آن:

الف ـ موضوع اصلی

۱ ـ بهره برداری از کارخانه فولادسازی هرمزگان واقع در ۱۵ کیلومتری غرب شهر بندرعباس، ۲ ـ انجام هرگونه فعالیت تولیدی، معاملاتی و بازرگانی اعم از داخلی و خارجی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم با موضوع شرکت مرتبط باشد.

ب ـ موضوع فرعی

۳ ـ مشارکت و سرمایه گذاری در سایر شرکتها از طریق تاسیس یا تعهد سهام شرکتهای جدید یا خرید یا تعهد سهام شرکتهای موجود. ۴ـ کمک و مساعدت به موسسات فرهنگی، آموزشی و ورزشی. ۵ ـ انجام سایر اموری که به نحوی از انحاء به پیشبرد اهداف شرکت کمک کند. ۶ ـ انجام هر گونه عملیات پیمانکاری، تولید، تعمیرات، آموزش و انتقال دانش فنی.

ج ـ مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کدپستی: مرکز اصلی شرکت شهر بندرعباس به آدرس بندرعباس، کیلومتر ۱۵ بزرگراه شهید رجائی، شرکت فولاد هرمزگان جنوب و کدپستی xxxxxxxxx۹ است.

د ـ مدت شرکت: نامحدود

ه ـ سرمایه شرکت و مبلغ پرداخت شده: سرمایه شرکت مبلغ xxxxxxxxxxxx۰۰ (پانزده هزار میلیارد) ریال است که تماما پرداخت گردیده است.

ز ـ سهام ممتاز: شرکت فاقد سهام ممتاز است.

ح ـ هویت کامل رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت: شرکت فولاد مبارکه اصفهان شماره ثبت xxx۱ شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ بنمایندگی محمد مسعود سمیعی نژاد نام پدر هادی شماره شناسنامه xxx کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره، شرکت سرمایه گذاری توکا فولاد شماره ثبت xxx۴ شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ بنمایندگی مرتضی آقاجانی نام پدر قاسم شماره شناسنامه xxx۴ کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره، شرکت فنی و مهندسی فولاد مبارکه (مهرجی) شماره ثبت xxx۵۹ شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ بنمایندگی حسین هاشمی تختی نژاد نام پدر احمد شماره شناسنامه ۲۱ کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت مدیره، شرکت فولاد متیل شماره ثبت xxx۶۰ شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بنمایندگی علی شریفی نام پدر محمد حسن شماره شناسنامه ۴۸ کد ملیxxxxxxxxx۷ بسمت عضو هیئت مدیره، شرکت معدنی و صنعتی فولاد سنگ مبارکه اصفهان شماره ثبت ۲۷ شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ بنمایندگی علی اباذری سیوندی نام پدر حاج حسین شماره شناسنامه ۲۸ کد ملیxxxxxxxxx۴ بسمت عضو هیئت مدیره

ت ـ شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی: در کلیه مجامع عمومی، صاحبان سهام می توانند شخصا، یا وکیل یا قائم مقام قانونی اشخاص حقیقی، و نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی، صرف نظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی حضور به هم رسانند. هر سهامدار، برای هریک سهم فقط یک رای خواهد داشت. تبصره: در صورت نقل و انتقال سهام، سهامدار جدید با ارائه یکی از مدارک زیر حق حضور در جلسه مجمع را خواهد داشت: اعلامیه خرید سهام، گواهی نامه نقل و انتقال و سپرده سهام، اصل ورقه سهام، تاییدیه سهامداری صادرشده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به صورت انفرادی و جمعی

ی ـ مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه: وضع اندوخته قانونی از سود خالص شرکت مطابق قانون تجارت انجام می شود. به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی، ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته ها کنار گذاشته شود.

مجمع عمومی فوق العاده شرکت، به پیشنهاد هیئت مدیره می تواند رای به انحلال شرکت بدهد. گزارش پیشنهادی هیئت مدیره باید شامل دلایل و عواملی باشد که اعضای هیئت مدیره باستناد آن، پیشنهاد انحلال شرکت را ارائه نموده اند. این گزارش باید قبل از طرح در مجمع در اختیار بازرس شرکت قرارگرفته و با اظهار نظر بازرس به مجمع ارائه شود. تصمیم گیری در خصوص پیشنهاد هیئت مدیره بدون قرائت گزارش بازرس در مجمع امکان پذیر نمی باشد. مجمع عمومی فوق العاده، با موضوع انحلال اختیاری شرکت، با حضور حداقل ۷۵ درصد از دارندگان سهام رسمیت خواهد یافت. هرگاه شرکت طبق مندرجات فوق منحل گردد. تصفیه امور آن با متابعت از قوانین و مقررات مربوطه به عمل خواهد آمد.

ک ـ مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است: مبلغ xxxxxxxxxxxx۹۹ ریال بعنوان جمع بدهیها به تاریخ ۳۰/۱۲/xxx۱ می باشد.

ل ـ روزنامه کثیرالانتشار شرکت: روزنامه دنیای اقتصاد

۴ ـ اساسنامه شرکت و دو ترازنامه و حساب سود و زیان آن مربوط به دو سال قبل از اتخاذ تصمیم نسبت به تبدیل شرکت از سهامی خاص به سهامی عام و همچنین صورت دارایی شرکت و اموال منقول و غیر منقول آن در مرجع ثبت شرکتها و در مرکز اصلی شرکت برای مراجعه علاقمندان آماده می باشد.

شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۵ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک بندرعباس

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1213219
آگهی تغییرات شرکت معدنی و صعتی چادرملو سهامی عام به شماره ثبت ۱۴۵۸۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۸۷۷۴۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۰۸/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
محمدرضا خورسندی با کدملیxxxxxxxxx۰ نماینده شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید با شناسه ملیxxxxxxxxx۹۰ به عنوان رییس هیئت مدیره و محمود نوریان با کدملیxxxxxxxxx۴ نماینده شرکت مدیریت سرمایه گذاری معادن و فلزات به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۷ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و هوشنگ عمرانی کلوچه با کدملیxxxxxxxxx۴ نماینده شرکت مدیریت سرمایه گذاری سهام عدالت استان گلستان به عنوان نایب رییس هیات مدیره و محمد مسعود سمیعی نژاد با کدملیxxxxxxxxx۱ نماینده شرکت فولاد مبارکه اصفهان با شناسه ملیxxxxxxxxx۶۴ به عنوان عضو هیات مدیره و سید کامل تقوی نژاد با کدملیxxxxxxxxx۶ نمایندگی شرکت لیزینگ امید با شناسه ملیxxxxxxxxx۷۰ به عنوان عضو هیات مدیره تعیین گردید کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته برات و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 946641
آگهی تصمیمات شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامی‌عام) بشماره ثبت۴۰۸۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱۵
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۲/۸/۹۱ شرکت کارخانجات سیمان صوفیان به ش.مxxxxxxxxx۸۱ به نمایندگی سید قوام الدین شاهرخی به کدملیxxxxxxxxx۸ بجای محمدمسعود سمیعی نژاد به ش.ملیxxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و خلیل جعفرزاده به ش.ملیxxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین شدند. سمت سایر اعضا و مدیرعامل و حق امضا کماکان به قوت خود باقی است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 937122
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری سیمان تامین (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۱۵۱۳۹۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۴۲۰۶۶
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۲/۸/۹۱ سید قوام الدین شاهرخی به ش.ملیxxxxxxxxx۸ بجای محمدمسعود سمیعی نژاد به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و صادق افشار به کدملیxxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9679782
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری سیمان تامین (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۱۵۱۳۹۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۴۲۰۶۶
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۲/۸/۹۱ سید قوام‌الدین شاهرخی به ش.ملیxxxxxxxxx۸ بجای محمدمسعود سمیعی‌نژاد به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره و صادق افشار به کدملیxxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 886822
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین سهامی عام بشماره ثبت ۱۵۱۳۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۲۰۶۶
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۷/۹۱ اسفندیار سالاروند به ک م xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به ش م xxxxxxxxx۶۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدمسعود سمیعی نژاد به ک م xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری داروئی تامین به ک م xxxxxxxxx۰۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و خلیل جعفرزاده به ک م xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نفت گاز و پتروشیمی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و محمدرضا سیفی به ک م xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به ش م xxxxxxxxx۳۰ و صادق افشار به ک م xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صدر تامین به ش م xxxxxxxxx۹۶ به سمت اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک ها سفته ها بروات قراردادها و هرگونه اسناد تعهدآور برای شرکت با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت و همچنین چکها تا سقف مبلغ xxx/xxx/xxx ریال به امضاء سید حسین سید شفیعی به ک مxxxxxxxxx۸ مدیر امور مجامع و مالکیت سهام به اتفاق امضاء احدی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت و نیز مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و یا احدی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر است. حدود اختیارات مدیرعامل در ۲۶ بند به شرح پیوست صورتجلسه به تصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 801405
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۹۸۶۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۴۱۵۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی ایران مشهود به ش ملی xxxxxxxxx۷۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهراد مشار به ش م xxxxxxxxx۳۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: صندوق حمایت از بازنشستگی کارکنان فولاد به ش م xxxxxxxxx۳۱ به نمایندگی ایرج پورحسین اکبریه به ک م xxxxxxxxx۰ شرکت فولاد مبارکه به ش م xxxxxxxxx۶۴ به نمایندگی مسعود سمیعی نژاد به ک م xxxxxxxxx۱ شرکت توسعه مرات کیش به ش م xxxxxxxxx۴۰ به نمایندگی اسرافیل احمدیه خانه سر به ک م xxxxxxxxx۴ و شرکت خدمات عمومی فولاد ایران به ش م xxxxxxxxx۸۴ به نمایندگی وجیه اله جعفری به ک م xxxxxxxxx۱ و شرکت فن آوران صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد به ش م xxxxxxxxx۴۲ به نمایندگی سیدعبدالحمید ثمره هاشمی شجره به ک م xxxxxxxxx۱ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۵/۹۱ وجیه اله جعفری به سمت رئیس هیئت مدیره و ایرج پورحسین اکبریه به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و سیدعبدالحمید ثمره هاشمی شجره به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و سایر اسناد تجاری و اوراق بهادار با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری صرفا با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10059888
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۹۸۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۴۱۵۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی ایران مشهود به ش ملی xxxxxxxxx۷۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهراد مشار به ش م xxxxxxxxx۳۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: صندوق حمایت از بازنشستگی کارکنان فولاد به ش م xxxxxxxxx۳۱ به نمایندگی ایرج پورحسین اکبریه به ک م xxxxxxxxx۰ شرکت فولاد مبارکه به ش م xxxxxxxxx۶۴ به نمایندگی مسعود سمیعی نژاد به ک م xxxxxxxxx۱ شرکت توسعه مرات کیش به ش م xxxxxxxxx۴۰ به نمایندگی اسرافیل احمدیه خانه سر به ک م xxxxxxxxx۴ و شرکت خدمات عمومی فولاد ایران به ش م xxxxxxxxx۸۴ به نمایندگی وجیه اله جعفری به ک م xxxxxxxxx۱ و شرکت فن آوران صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد به ش م xxxxxxxxx۴۲ به نمایندگی سیدعبدالحمید ثمره هاشمی شجره به ک م xxxxxxxxx۱ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۵/۹۱ وجیه اله جعفری به سمت رئیس هیئت مدیره و ایرج پورحسین اکبریه به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و سیدعبدالحمید ثمره هاشمی شجره به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و سایر اسناد تجاری و اوراق بهادار با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری صرفا با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 743504
آگهی تغییرات شرکت سیمان فارس و خوزستانسهامی عام به شماره ثبت ۴۰۸۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۵/۹۱ محمدمسعود سمیعی نژاد با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت کارخانجات سیمان صوفیان شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ به جای محسن محسنی شکیب با کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10041868
آگهی تغییرات شرکت سیمان فارس و خوزستان سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۵/۹۱ محمدمسعود سمیعی نژاد با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت کارخانجات سیمان صوفیان شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ به جای محسن محسنی شکیب با کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 739511
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری سیمان تامینسهامی عام به شماره ثبت ۱۵۱۳۹۴و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۱۶۴۲۰۶۶
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۵/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۶/۹۱ واصل گردید: محمدمسعود سمیعی نژاد به کدملی xxxxxxxxx۱ به جای محسن محسنی شکیب به کدملی xxxxxxxxx به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9868047
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری سیمان تامین سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۱۳۹۴ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۱۶۴۲۰۶۶
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۲/۵/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۶/۹۱ واصل گردید: محمدمسعود سمیعی‌نژاد به کدملی xxxxxxxxx۱ به جای محسن محسنی‌شکیب به کدملی xxxxxxxxx به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت عضو و رئیس هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره انتخاب شدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10085985
آگهی تصمیمات شرکت معدنی و صنعتی چادرملو سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۴۵۸۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۸۷۷۴۴
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۷/۸/۹۰ محمدرضا خورسندی به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمود نوریان به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و هوشنگ عمرانی کلوچه به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان گلستان به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx۱ به جای کیومرث احمدی ده رشید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدمسعود سمیعی نژاد به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت فولاد مبارکه اصفهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ و سیدکامل تقوی نژاد به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت لیزینگ امید به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 380589

آگهی تصمیمات شرکت معدنی و صنعتی چادرملو
سهامی عام ثبت شده به شماره xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۷/۸/۹۰ محمدرضا خورسندی به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمود نوریان به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و هوشنگ عمرانی کلوچه به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان گلستان به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx۱ به جای کیومرث احمدی ده رشید به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدمسعود سمیعی نژاد به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت فولاد مبارکه اصفهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ و سیدکامل تقوی نژاد به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت لیزینگ امید به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9814830
آگهی تصمیمات شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۴۸۵۵۷و شناسه ملی۱۰۱۰۰۹۳۷۴۹۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۱/۶/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۲۰/۶/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سخن‌حق به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۵۰ به سمت بازرس اصلی و هوشنگ خستویی به کدملیxxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: بانک ملی ایران به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۴۲ به نمایندگی عبدالرضا سیف به کدملیxxxxxxxxx۶، شرکت گروه صنعتی بلا به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۱۵ به نمایندگی محمد بیگدلی به کدملیxxxxxxxxx۷، شرکت کارگزاری بانک ملی ایران به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۱۵ به نمایندگی سید جواد میرزاده‌طباطبایی به کدملیxxxxxxxxx۱، شرکت ملی مسکن و صنایع ساختمانی به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۰۵ به نمایندگی فرخ کوچکی‌‌گل‌افزانی به کدملیxxxxxxxxx۱، شرکت صرافی ملی ایران به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۹۷ به نمایندگی محمدمسعود سمیعی‌نژاد به کدملیxxxxxxxxx۱، به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۱۵/۶/۹۰ سید جواد میرزاده‌طباطبایی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و محمدمسعود سمیعی‌نژاد به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و سعید نخستین به کدملیxxxxxxxxx۶ خارج از هیئت‌مدیره به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و درغیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9532324
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه ‌گذاری سپه سهامی عام ثبت شده بشماره ۸۵۲۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۶۷۴۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‎العاده مورخ ۹/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی به روز آوران ژرف اندیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶به سمت بازرس اصلی و عبدالناصر احمدیان به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی‎البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‎مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری امید به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بنمایندگی محمدکاظم چقازردی و شرکت کارگزاری کاسپین مهر ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ بنمایندگی رسول سعدی به کدملی xxxxxxxxx۸ و شرکت سیمان هرمزگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی داود مددی و شرکت چاپ و نشر سپه به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ بنمایندگی عبدالرحیم همایون‌پور و شرکت سرمایه‌گذاری ساختمانی سپه به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ بنمایندگی محمدمسعود سمیعی‌نژاد به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ بموجب صورتجلسه هیئت‎مدیره مورخ ۲۱/۳/۹۰ محمدکاظم چقازردی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت‎مدیره و داود مددی به کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت نائب رئیس هیئت‎مدیره و عبدالرحیم همایون‌پور به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت‎مدیره تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‎مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10427237
آگهی تصمیمات شرکت ملی فولاد ایران سهامی خاص ثبت شده بشماره ۲۲۷۰۳۴ و شناسه ملی: ۱۰۱۰۲۶۸۱۹۳۱
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۹/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۹/۱۰/۸۹ واصل گردید: اسرافیل احمدیه به کدملی xxxxxxxxx۴ بنمایندگی از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ بسمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و محمدمسعود سمیعی نژاد به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت احداث صنعت به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و حکم اله بابائی به کدملی xxxxxxxxx۹۰ بنمایندگی از شرکت منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ بسمت عضو هیئت مدیره و صفرعلی براتی به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ بسمت عضو هیئت مدیره و غلامرضا نقره به کدملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ بسمت عضو هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار از جمله چکها و برات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری با امضاء مشترک یکی از اعضای گروه الف و یکی از اعضای گروه ب به شرح ذیل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. گروه الف اسرافیل احمدیه مدیرعامل و نایب رئیس یا غلامرضا نقره عضو هیئت مدیره یا برزو صالحی به کدملی xxxxxxxxx معاون منابع انسانی و امور اجتماعی شرکت گروه ب محمدمسعود سمیعی نژاد رئیس هیئت مدیره یا احمد اسلامیان به کدملی xxxxxxxxx۶ سرپرست معاونت مالی و اقتصادی شرکت یا علی اصغر ساری با کدملی xxxxxxxxx۲ سرپرست مدیریت حسابداری شرکت و سایر اوراق و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9780569
آگهی تأسیس شرکت ساخت تجهیزات نیروگاهی آرمان نیرو آسیا سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۶/۸/xxx۹ تحت شماره xxxxxx و شناسه‌ملی xxxxxxxxx۷۴ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۶/۸/xxx۹ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: طراحی و ساخت تجهیزات مدرن و پیشرفته نیروگاهی از قبیل توربین و ژنراتور اجرای پروژه‌های پیمانکاری کلید در دست نیروگاهی از نوع ساده ترکیبی و حرارتی اخذ دانش فنی و لیسانس از شرکتهای دارای تکنولوژی برتر طراحی پایه مهندسی مدیریت و اجرای پروژه‌های پیمانکاری نیروگاهی و سرمایه‌گذاری در این زمینه تحصیل و اخذ هر نوع وام از منابع داخلی و خارجی در ارتباط با موضوع شرکت ایجاد شعب و نمایندگی داخلی و خارجی جهت تحقق اهداف و موضوع فعالیت شرکت مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی جهت تحقق اهداف شرکت خرید و فروش اجاره استیجاره صادرات و واردات ماشین و ابزار و تجهیزات انجام هر گونه عملیات بازرگانی مجاز و عقد هر گونه قرارداد تجاری مجاز در راستای اهداف شرکت انجام کلیه امور و فعالیتهای مجازی که بط.ر مستقیم و غیرمستقیم برای تحقق اهداف و موضوع فعالیت شرکت لازم و مفید باشد.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خ ولیعصر بالاتر از ظفر خ بابک بهرامی پ ۹۰ ‌ـ کدپستی xxxxxxxxx۶.

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به ده میلیون سهم xxx/۱ ریالی که تعداد ده میلیون سهم بانام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/۸۹ص/xxx مورخ ۲۶/۷/xxx۹ نزد بانک پاسارگاد شعبه شهرک قدس پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

۵ ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ ـ آقای محمدمسعود سمیعی‌نژاد به شماره‌ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ۵ ـ شرکت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران سهامی‌‌خاص با نمایندگی آقای صفر خلیل‌ارجمندی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳ـ۵ ـ شرکت انرژی گستران متحد سهامی‌‌خاص با نمایندگی آقای سید ابوالحسن سید خاموشی به سمت عضو هیئت‌مدیره

۴ـ۵ ـ شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنعتی رنا سهامی‌عام با نمایندگی آقای همایون منصوری به سمت عضو هیئت‌مدیره

۵ـ۵ ـ شرکت مشاور صنعتی ایران سهامی‌‌خاص با نمایندگی آقای نصراله بقائی‌هروی به سمت عضو هیئت‌مدیره

۶ـ۵ ـ آقای مظفر محمدی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۴ (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای متفق و مدیرعامل و صفر خلیل‌ارجمندی همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:

۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی عامر به عنوان بازرس اصلی

۲ـ۸ـ آقای مرتضی نوبخت به شماره‌ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‌البدل

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10575970
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین سهامی عام بشماره ثبت ۱۵۱۳۹۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۲۰۶۶
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۸/۷/۹۱ اسفندیار سالاروند به ک م xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی به ش م xxxxxxxxx۶۹ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و محمدمسعود سمیعی‌نژاد به ک م xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری داروئی تامین به ک م xxxxxxxxx۰۴ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و خلیل جعفرزاده به ک م xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری نفت گاز و پتروشیمی تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره و محمدرضا سیفی به ک م xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین به ش م xxxxxxxxx۳۰ و صادق افشار به ک م xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری صدر تامین به ش م xxxxxxxxx۹۶ به سمت اعضاء هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک‌ها سفته‌ها بروات قراردادها و هرگونه اسناد تعهدآور برای شرکت با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره و مهر شرکت و همچنین چکها تا سقف مبلغ xxx/xxx/xxx ریال به امضاء سید حسین سید شفیعی به ک مxxxxxxxxx۸ مدیر امور مجامع و مالکیت سهام به اتفاق امضاء احدی از اعضاء هیئت‌مدیره و مهر شرکت و نیز مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و یا احدی از اعضاء هیئت‌مدیره و مهر شرکت معتبر است. حدود اختیارات مدیرعامل در ۲۶ بند به شرح پیوست صورتجلسه به تصویب رسید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10801489
آگهی تأسیس مؤسسه خیریه الحجه عج
مؤسسه فوق در تاریخ ۲۷/۴/xxx۰ تحت شماره xxx۴۲ و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۷/۴/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع مؤسسه: نیکوکاری و امور خیریه با رعایت کامل قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و اساسنامه.

۲ـ مدت مؤسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی مؤسسه:

۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران ـ خ شهید دکتر مفتح م ۷ تیر ک آذری پ ۱۷ واحد ۹ـ کد پستی xxxxxxxxx۵.

۴ـ سرمایه مؤسسه: مبلغ ۱۰.xxx.xxx ریال می‌باشد.

۵ ـ اولین مدیران مؤسسه:

۱ـ ۵ ـ آقای احمد مهدوی ابهری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره.

۲ـ ۵ ـ آقای سعید دسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره.

۳ـ ۵ ـ آقای محمد مسعود سمیعی‌نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره.

۴ـ ۵ ـ آقای ابوالقاسم شرفی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره.

۵ ـ ۵ ـ آقای سیدحمید تهوری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره (به عنوان عضو علی‌البدل).

۶ ـ ۵ ـ آقای جواد کریمی خضرا به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره (به عنوان عضو علی‌البدل).

۷ـ ۵ ـ آقای حسین عاشوری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت خزانه‌دار.

۸ ـ ۵ ـ آقای ابوالقاسم شرفی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.

۶ ـ دارندگان حق امضاء : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور مؤسسه از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل به اتفاق خزانه‌دار یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر مؤسسه معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ ـ بازرس اصلی و علی‌البدل:

۱ـ ۸ ـ آقای امیرحسین اسمعیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی.

۲ـ ۸ ـ آقای مرتضی ازگلی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی‌البدل.

اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10984359
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات سهامی عام به شماره ثبت۱۱۹۸۶۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۴۱۵۷
بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۰/۸/۸۹ حسن پلارک به کد ملیxxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت خدمات عمومی فولاد ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و ایرج پورحسین‌اکبریه به کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و حسن شیخ‌نیاجلیانی به کد ملی xxxxxxxxx به نمایندگی شرکت فن‌آوریان صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد به کد ملی xxxxxxxxx۴۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره و محمدرضا شهیدی‌تبار به کد ملیxxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت توسعه مرآت کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ و محمدمسعود سمیعی‌نژاد به کدملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت فولاد مبارکه اصفهان به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۴ به سمت اعضاء هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اسناد تجاری و اوراق بهادار شرکت بدون قید و حصر و از جمله چکها و سفته‌ها و قراردادها و سایر اسناد تجاری و اوراق بهادار به امضا مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضا هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت‌مدیره به اتفاق یکی از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضا مدیرعامل معتبر خواهد بود کلیه اختیارات هیئت‌مدیره به غیر از موارد مطروحه بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11161592
آگهی تصمیمات شرکت ملی صنایع مس ایران سهامی عام بشماره ثبت ۱۵۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۲۰۵۹
بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۶/۹/۸۹ کلیه اوراق و قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت با امضای یک نفر از گروه الف و یک نفر از گروه ب متفقا به شرح ذیل معتبر است: گروه الف: اردشیر سعدمحمدی به کدملی xxxxxxxxx۹ یا محمدجواد شیخ به کدملی xxxxxxxxx۰ و یا حسین نظری به کدملی xxxxxxxxx۲ و یا الیاس ایران‌نژاد به کدملی xxxxxxxxx۷ و یا عطاءاله شریفیان به کدملی xxxxxxxxx۷ و یا رضا شریفی به کدملی xxxxxxxxx۱ و گروه ب: محمدمسعود سمیعی‌نژاد به کدملی xxxxxxxxx۱ و یا رضا احمدی به کدملی xxxxxxxxx۰ و یا محمدجلال مآب به کدملی xxxxxxxxx۴ و یا مهدی مجدفر به کدملی xxxxxxxxx۲ و یا حمیدرضا اخلاقی به کدملی xxxxxxxxx۱ و یا محمود محمودی به کدملی xxxxxxxxx۴ و یا حسین امینی‌ازده به کدملی xxxxxxxxx۷ و یا ارشد لطف‌اله‌پور به کدملی xxxxxxxxx۸

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11634884
آگهی تصمیمات در شرکت فولاد مبارکه اصفهان سهامی عام ثبت شده بشماره ۷۸۴۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۴۶۴
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۸/۴ و ۲۲/۵/xxx۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید:

۱ـ محمد مسعود سمیعی‌نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران بشناسه ملی xxxxxxxxx۲۲ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر‌عامل محمد علی یزدان‌جو به کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری صدر تامین بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ بسمت رئیس هیئت مدیره و غلامحسن تقی نتاج به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۷ بنمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری اندیشه محوران بشناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ و محمد رجایی به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۷ بنمایندگی کانونهای شرکتهای سرمایه‌گذاری سهام عدالت یزد بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ و هوشنگ عمرانی به کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی کانونهای شرکتهای سرمایه‌گذاری سهام عدالت کرمان بشناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیر‌عامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمناً اختیارات بند ۱ـ۲ـ (بجز آئین‌نامه معاملات و فروش و مالی)‌ـ ۴ـ ۶ـ ۷ـ ۸ـ ۹ (غیر از اموال غیر منقول)‌ـ ۱۱ـ ۱۲ـ ۱۳ (بجز اموال غیر منقول)‌ـ ۱۴ـ ۱۶ـ ۱۷ ماده ۳۷ اساسنامه باستناد صورت جلسه هیئت مدیره ۲۲/۵/xxx۰ به مدیر‌عامل تفویض شد.

۲ـ موسسه حسابرسی دش و همکاران بشناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ و موسسه حسابرسی رایمند و همکاران بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. تراز مالی سال xxx۸ تصویب شد.

۳ـ ماده ۴ اساسنامه بدین نحو اصلاح شد: مرکز اصلی شرکت در اصفهان میدان آزادی، خیابان سعادت‌آباد کدپستی xxxxxxxxx۷ و محل کارخانه اصفهان کیلومتر ۷۵ جنوب غربی میدان آزادی خیابان سعادت‌آباد کدپستی xxxxxxxxx۷ و محل کارخانه اصفهان، کیلومتر ۷۵ جنوب غربی جاده مبارکه، صندوق پستی xxxxxx۶۱ می‌باشد.. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۳/۶/xxx۰ تکمیل گردید.

رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11799375
آگهی تصمیمات شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامی‌عام) بشماره ثبت۴۰۸۱و شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱۵
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۲/۸/۹۱ شرکت کارخانجات سیمان صوفیان به ش.مxxxxxxxxx۸۱ به نمایندگی سید قوام‌الدین شاهرخی به کدملیxxxxxxxxx۸ بجای محمدمسعود سمیعی‌نژاد به ش.ملیxxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت‌مدیره و خلیل جعفرزاده به ش.ملیxxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین شدند. سمت سایر اعضا و مدیرعامل و حق امضا کماکان به قوت خود باقی است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات