غلام‌رضا مصدقی

غلام‌رضا مصدقی

کد ملی 407024xxxx
گراف ارتباطات
2
شرکت‌ها
5
آگهی‌ها

شرکت های غلام‌رضا مصدقی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که غلام‌رضا مصدقی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 12557856
آگهی تغییرات شرکت صنعتي توليدي مرتب شركت سهامي عام به شماره ثبت ۵۸۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۵۶۴۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسن حنان کدم xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از موسسه مرکزی شرکتهای احرار به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به سمت رئیس هیئت مدیره محمدرضا حسن پورکدم xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت تعاونی احرارxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره غلامرضا مصدق کدم xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت هواپیمایی صافات به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ بسمت عضوهیئت مدیره مرادعلی ورناصری قندعلی کدم xxxxxxxxx۸ به نمایندگی ازشرکت بین المللی امید مهرایرانیان به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۶ بسمت عضو هیئت مدیره آقای منصور منصوری بیرجندی کدم xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت گدارسنگ به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره امضاءکلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مشترک مدیرعامل ویکی از اعضای هیئت مدیره با مهرشرکت ودر غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1492432
آگهی تغییرات شرکت صنعتی تولیدی مرتب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۸۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۵۶۴۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۶/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسن حنان به کدملی xxxxxxxxx۴به نمایندگی از موسسه مرکزی شرکتهای احرار به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۱ به سمت رئیس هیات مدیره و عبدالرضا سپهوند به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت بین المللی امید مهر ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره و غلامرضا مصدق به کدملی xxxxxxxxx۱به نمایندگی از شرکت هواپیمایی صافات به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸عضو هیات مدیره و محمدرضا حسن پور به کدملی xxxxxxxxx۷به نمایندگی از شرکت تعاونی احرار xxx احرار به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به سمت هیات مدیره و منصور منصوری بیرجندی به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت گدارسنگ به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ به سمت عضو هیات مدیره و امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxx۴۸  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 952294
آگهی تصمیمات شرکت محک پیشرو الکتریک سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۸۰۸۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۰۰۹۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۹/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزمون داده های پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به سمت بازرس اصلی و محمدرضا عبدی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدرضا محبی به کدملی xxxxxxxxx۶ ـ غلامرضا مصدق به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ بهمن مفیدی به کدملی xxxxxxxxx۰ ـ سرمایه تعهدی شرکت نیز پرداخت گردید لذا سرمایه شرکت تماما پرداخت شده میباشد. مرکز اصلی شرکت به تهران ـ خ مطهری ـ خ کوه نور ـ ک ۳ ـ پ ۷ ـ واحد ۱ کدپستی xxxxxxxxx۱ منتقل گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۷/۹۱ غلامرضا مصدق بسمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا محبی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و بهمن مفیدی بسمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره تعیین گردیدند امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و بانکی و قراردادها با امضاء نایب رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء نایب رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10466385
آگهی تصمیمات شرکت محک پیشرو الکتریک سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۸۰۸۰۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۳۰۰۹۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۸/۹/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزمون داده‌های پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به سمت بازرس اصلی و محمدرضا عبدی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدرضا محبی به کدملی xxxxxxxxx۶ غلامرضا مصدق به کدملی xxxxxxxxx۱ بهمن مفیدی به کدملی xxxxxxxxx۰ سرمایه تعهدی شرکت نیز پرداخت گردید لذا سرمایه شرکت تماما پرداخت شده میباشد. مرکز اصلی شرکت به تهران خ مطهری خ کوه نور ک ۳ پ ۷ واحد ۱ کدپستی xxxxxxxxx۱ منتقل گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۷/۹۱ غلامرضا مصدق بسمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا محبی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و بهمن مفیدی بسمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره تعیین گردیدند امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و بانکی و قراردادها با امضاء نایب رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء نایب رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11486356
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی تولیدی مرتب سهامی عام ثبت شده به شماره ۵۸۰۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۵۶۴۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۵/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۱/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: حسن حنان به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از موسسه مرکزی شرکتهای احرار به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ ـ عبدالرضا سپهوند به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت بین‌المللی امید مهر ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ ـ میر ودود سیدشنوا به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت تعاونی احرار xxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ ـ غلامرضا مصدقی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت هواپیمایی صافات به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ ـ منصور منصوری‌بیرجندی به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت گدار سنگ به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ ـ به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۶/۱۲/۸۹ حسن حنان به سمت رئیس هیئت‌مدیره و عبدالرضا سپهوند به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات