عبدالرضا سپهوند

عبدالرضا سپهوند

کد ملی 407020xxxx
گراف ارتباطات
7
شرکت‌ها
12
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13027978
آگهی تغییرات شرکت جهان اقتصاد شهریار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۵۶۳۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۳۵۰۹۳
آگهی تغییرات شرکت جهان اقتصاد شهریار سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - علاء الدین حسین آیت اله زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی از شرکت علائم راهنمایی و فنی ایران بشناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ به سمت مدیر عامل و عضو هیت مدیره و محمد اصغری بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بنمایندگی از شرکت تعاونی تولیدی توزیعی کارکنان شهرداری بشناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ بسمت رئیس هیئت مدیره و موسی حامد بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بنمایندگی از شرکت مطالعات جامع حمل و نقل ترافیک بشناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و عبدالرضا سپهوند بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بنمایندگی از شرکت بازرگانی و بهره برداری کارکنان شهرداری تهران بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به سمت عضو هیئت مدیره و محمدرضا خوش کیش بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی از شرکت فناوری اطلاعات کارکنان شهرداری بشناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. - کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور از قبیل چک، سفته و بروات و قراردادهای عقود اسلامی با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیت مدیره و همچنین اوراق و اسناد عادی و اداری با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12914071
آگهی تغییرات شرکت ایران خودرو دیزل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۱۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۶۰۱۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیات مدیره به شرح ذیل می‌باشد: آقای علی شیخی (کدملی xxxxxxxxx۱) به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به سمت رئیس هیات مدیره. آقای غلامرضا رزازی (کدملی xxxxxxxxx۹) به نمایندگی از شرکت ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره. آقای سیدعلی اکبر میر سعید قاضی (کدملی xxxxxxxxx۳) به نمایندگی از شرکت مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو دیزل به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به سمت عضو هیات مدیره. آقای عبدالرضا سپهوند (کدملی xxxxxxxxx۶) به نمایندگی از شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ به سمت عضو هیات مدیره. آقای سعید شجاعی (کدملی xxxxxxxxx۳) به نمایندگی از شرکت تاپ سرویس به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به سمت عضو هیات مدیره. اختیارات حاصله از مفاد ماده ۳۷ اساسنامه شرکت را به شرح موارد ذیل به مدیرعامل شرکت تفویض نمودند: الف - موارد مندرج در بندهای ۱ - ۶ - ۷ - ۹ - ۱۱ - ۱۳ - ۱۴ - ۱۵ - ۱۶. ب – موارد مندرج در بندهای ۲ – ۴ – ۸ – ۱۲ به شرح ذیل: بند ۲: تصویب کلیه آئین نامه‌های شرکت بجز (آئین نامه معاملات، آئین نامه واگذاری امتیاز نمایندگی بازاریابی و فروش و آئین نامه واگذاری امتیاز عاملیت بازاریابی و فروش) بند ۴: تصویب ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد بجز تاپ چارت سازمانی بند ۸: صدور، قبولی، پرداخت و درخواست آوراق تجاری (بجز ظهرنویسی) بند ۱۲: تحصیل تسهیلات از بانک‌ها، شرکت و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه (دریافت تسهیلات ریالی جدید باید به تصویب هیات مدیره برسد.) ج - اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی، و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست با دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ابداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. - افتتاح هرگونه حساب بانکی اعم از جاری، قرض الحسنه، سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلندمدت، اعتبارات اسنادی، انعقاد کلیه عقود، معاملات و قراردادها، فسخ و اقاله آنها، تحصیل هرنوع اعتبار و وام از موسسات و شرکتهای اعتباری و اشخاص حقیقی و حقوقی با رهن گذاشتن اموال شرکت یا بدون آن و صدور اسناد تجاری اعم از برات، سفته، چک و هرنوع سند تعهدآور دیگر اعم از عادی یا رسمی با امضای مشترک دو نفر از بین مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره، مدیر مالی، مدیر حسابداری مدیریت، همراه با مهر شرکت، با در نظر گرفتن حدود مشخص شده در جدول زیر معتبر می‌باشد. اختیارات صاحبان امضاء مجاز به شرح مندرج در جدول زیر می‌باشد: تا xxx میلیون ریال مدیرعامل، اعضاء هیات مدیره، مدیر مالی، مدیر حسابداری مدیریت تا یک میلیارد ریال مدیرعامل، اعضاء هیات مدیره، مدیر مالی بیش از یک میلیارد ریال مدیرعامل، اعضاء هیات مدیره مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. هرگونه انتقال وجه از حسابهای بانکی شرکت در یک بانک به دیگر حسابهای بانکی شرکت در بانک دیگر براساس نامه در سربرگ شرکت با دو امضاء از صاحبان امضاء معرفی شده در برداشتهای بانکی به همراه مهر شرکت و با رعایت سقف ریالی اعداد مندرج در جدول فوق مجاز می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12663747
آگهی تغییرات شرکت شاهین ماشین یزد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۹۷۴ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۴۳۴۸۲۱
آگهی تغییرات شرکت شاهین ماشین یزدسهامی خاص به شماره ثبت xxx۷۴ وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبدالرضا سپهوند به کدملی xxxxxxxxx۶ وآقای منصورمنصوری بیرجندی به کدملی xxxxxxxxx۸ وآقای جابرکریمی به کدملی xxxxxxxxx۵ وآقای محمدحسین کریمی به کدملی xxxxxxxxx۳ وخانم زهرا مقیمیان میمونه به کدملی xxxxxxxxx به سمت اعضای هیئت مدیره بدین شرح بمدت دوسال انتخاب گردیدندوآقای مهدی جلالی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی وآقای محمدهادی هدایتی شاهدی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدندوروزنامه کثیرالانتشارندای یزدجهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12652902
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص توسعه صنایع مهام گستر پارس درتاریخ ۲۱/۱۱/xxx۴ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: تولید محصولات و مشتقات نفتی از قبیل قیر، گازوئیل، مازوت، تولید محصولات غیر آهنی از محل خردایش و فراوری مواد معدنی خام از قبیل مس، منیزیم، آلومینیوم، تولید محصولات و پودرهای میکرونیزه فلزی و غیر فلزی از محل خردایش و فراوری مواد معدنی خام، تهیه، تامین، تعمیر و نگهداری و خرید و فروش یا اجاره انواع ماشین آلات، (پس از اخذ مجوز‌های لازم) تجهیزات، قطعات یدکی و مواد اولیه صنایع، انجام کلیه امور بازرگانی، صادرات وواردات و خرید و فروش و بازاریابی انواع کالاهای مجاز بازرگانی، انواع خودرو اعم از سبک و سنگین و ارائه خدمات پس از فروش، اخذ و اعطای نمایندگی شرکتهای معتبر داخلی و خارجی، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی در داخل و خارج از کشور، خرید معادن سنگ آهن و سایر معادن عندالزوم پس از اخذ مجوز‌های لازم، شرکت در مناقصه‌ها و مزایده‌ها و اخذ وام و تسهیلات مالی از بانکهای ایرانی و خارجی اعم از ارزی یا ریالی. انجام مطالعه مشاوره طراحی نظارت مدیریت اجراء و انتقال فناوری در خصوص پروژه‌های بهره برداری و طراحی و توسعه (پس از اخذ مجوزهای لازم) حفاری و ساخت کلیه قطعات لوازم و تجهیزات حفاری ارائه و انجام کلیه خدمات حفاری و تعمیر و نگهداری تاسیسات سطح الارضی و تامین کالا و لوازم و تجهیزات صنایه نفت و گاز پتروشیمی نصب و نگهداری تاسیسات و تجهیزات صنایع نفت و گاز، پیتروشیمی انجام و اجرای کلیه پروژه‌های ساختمانی و عمرانی و راه سازی و تاسیساتی. سرمایه گذاری و مشارکت و ایجاد شرکتها و کارخانجات وواحدهای تولیدی، خدماتی، صنعتی و پالایشگاهی مرتبط با صنایع نفت و گاز، پتروشیمی در داخل و خارج از کشور و قبول اعطای نمایندگی شرکتهای داخلی و خارجی (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز‌های لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خیابان ولیعصر تقاطع نیایش بلوار اسفندیار پلاک ۷۱ طبقه ۲ کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxxxxx سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۲ مورخ ۱۴/۱۰/۹۴ نزد بانک سپه شعبه اسفندیار تهران پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: حامین چوبدار شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره - عبدالرضا سپهوند شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره - امیر حسین رنجبر شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و حورا نیکبخت شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: حق امضاء کلیه اوراق بهادار از قبیل چک سفته وبرات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هئیت مدیره متفقا " با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: کامران تاج بخش به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی - مهدی نظری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال تعیین شدند. روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد. ((ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد)) پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12232401
آگهی تغییرات شرکت‌ایران خودرو دیزل سهامی‌عام به شماره ثبت ۷۱۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۶۰۱۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی شیخی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به سمت رئیس هیئت مدیره. آقای غلامرضا رزازی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۹ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره. آقای سیدعلی اکبر میرسعید قاضی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت ایران خودرو به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۴ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای مهدی یونسیان به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت تام ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای عبدالرضا سپهوند به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت طراحی مهندسی و تأمین قطعات ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. ـ هیئت مدیره اختیارات حاصله از مفاد اساسنامه را به شرح موارد ذیل به مدیرعامل شرکت تفویض نمودند: الف ـ موارد مندرج در بندهای ۱ـ ۲ـ ۴ ـ ۶ ـ ۷ ـ ۸ ـ ۹ ـ ۱۱ـ ۱۲ـ ۱۳ـ ۱۴ ـ ۱۵ ـ ۱۶ ماده ۳۷ اساسنامه. ب ـ اقامه هرگونه دعوی و صدور اجرائیه له و علیه شرکت و پاسخگویی و دفاع از هرگونه دعوی و اجرائیه ها علیه شرکت با حق شرکت در کلیه مراحل نامه و مراجع رسیدگی اعم از مرحله بدوی، تجدید نظر، دیوان عالی کشور، دادسرا و دادگاههای دیوانعالی کشور، دیوان عدالت اداری، تعیین کارشناس، انکار و تردید و ادعای جعل و اقامه دلایل آن با حق توکیل به غیرو لو کرارا و عزل و نصب وکلای منتخب و پرداخت حق الوکاله آنان و صلح و سازش در کلیه مراحل رسیدگی و تعیین داور اختصاصی و مشترک و اجرای رای داوری، دخالت و اقدام در اجرای احکام مدنی و جزائی و مراجع انتظامی و سایر وزارتخانه ها و ادارات گمرک و کلیه مراجع ذیصلاح و انجام هراقدام لازم به صلاح شرکت در کلیه موارد فوق الذکر. ـ افتتاح هرگونه حساب بانکی اعم از جاری، قرض الحسنه، سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلندمدت، اعتبارات اسنادی، انعقاد کلیه عقود، معاملات و قراردادها، فسخ و اقاله آنها، تحصیل هرنوع اعتبار و وام از موسسات و شرکتهای اعتباری و اشخاص حقیقی و حقوقی با رهن گذاشتن اموال شرکت یا بدون آن و صدور اسناد تجاری اعم از برات، سفته، چک و هرنوع سند تعهدآور دیگر اعم از عادی یا رسمی با امضای مشترک دو نفر از بین مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره، مدیر مالی، مدیر حسابداری مدیریت، مدیراقتصادی، همراه با مهر شرکت به شرح ذیل معتبر می باشد: صفر تا xxxمیلیون ریال: مدیرعامل، اعضاء هیئت مدیره، مدیر مالی، مدیر حسابداری مدیریت، مدیر اقتصادی صفر تا xxx میلیون ریال: مدیرعامل، اعضاء هیئت مدیره، مدیر مالی، مدیر حسابداری مدیریت صفر تا یک میلیارد ریال: مدیرعامل، اعضاء هیئت مدیره، مدیرمالی از یک میلیارد ریال به بالا: مدیرعامل، اعضاء هیئت مدیره مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. هرگونه انتقال وجه از حسابهای بانکی شرکت در یک بانک به دیگر حسابهای بانکی شرکت در بانک دیگر (بدون سقف مبلغ) براساس نامه در سربرگ شرکت با دو امضاء از صاحبان امضاء معرفی شده در برداشتهای بانکی به همراه مهر شرکت مجاز می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1705722
آگهی تغییرات شرکت ایران خودرو دیزل سهامی عام به شماره ثبت ۷۱۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۶۰۱۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبدالرضا سپهوند با کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت طراحی مهندسی و تأمین قطعات ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸به عنوان عضو هیأت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1492432
آگهی تغییرات شرکت صنعتی تولیدی مرتب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۸۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۵۶۴۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۶/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسن حنان به کدملی xxxxxxxxx۴به نمایندگی از موسسه مرکزی شرکتهای احرار به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۱ به سمت رئیس هیات مدیره و عبدالرضا سپهوند به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت بین المللی امید مهر ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره و غلامرضا مصدق به کدملی xxxxxxxxx۱به نمایندگی از شرکت هواپیمایی صافات به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸عضو هیات مدیره و محمدرضا حسن پور به کدملی xxxxxxxxx۷به نمایندگی از شرکت تعاونی احرار xxx احرار به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به سمت هیات مدیره و منصور منصوری بیرجندی به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت گدارسنگ به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ به سمت عضو هیات مدیره و امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxx۴۸  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1068057
آگهی تصمیمات شرکت مرتب خودروی تهران به شماره ثبت ۱۳۷۸۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۹۱۳۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۸/۱۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۱۲/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: حسن حنان به ش ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت صنعتی تولیدی مرتب به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ و عبدالرضا سپهوند به ش ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت ایما پارت به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ و جواد مهمان پرست به ش ملی xxxxxxxxx۹ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۸/۱۱/۹۱ حسن حنان بسمت رئیس هیئت مدیره و عبدالرضا سپهوند بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و جواد مهمان پرست بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و نامه های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 918000
آگهی تصمیمات شرکت طراحی و مهندسی و تامین قطعات کاوه خودرو سایپا سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۱۵۳۰ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۱۷۴۸۲۶۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۸/۹۱ واصل گردید: اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت سایپا دیزل (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ بنمایندگی عبدالرضا سپهوند با کدملی xxxxxxxxx۶ ـ مظفر فروتن با کدملی xxxxxxxxx۵ ـ محمد محمدحسنی با کدملی xxxxxxxxx۱ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۷/۹۱ عبدالرضا سپهوند به سمت رئیس هیئت مدیره و محمد محمدحسنی بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و مظفر فروتن به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل، مظفر فروتن و یکی از اعضای هیئت مدیره عبدالرضا سپهوند و محمد محمدحسنی همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9764296
آگهی تصمیمات شرکت طراحی و مهندسی و تامین قطعات کاوه خودرو سایپا سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۱۵۳۰ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۱۷۴۸۲۶۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ بطور فوق‌العاده مورخ ۲۲/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۸/۹۱ واصل گردید: اعضای هیئت‌مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت سایپا دیزل (سهامی‌عام) با شناسه‌ملی xxxxxxxxx۲۹ بنمایندگی عبدالرضا سپهوند با کدملی xxxxxxxxx۶ ـ مظفر فروتن با کدملی xxxxxxxxx۵ ـ محمد محمدحسنی با کدملی xxxxxxxxx۱ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۲/۷/۹۱ عبدالرضا سپهوند به سمت رئیس هیئت‌مدیره و محمد محمدحسنی بسمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و مظفر فروتن به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل، مظفر فروتن و یکی از اعضای هیئت‌مدیره عبدالرضا سپهوند و محمد محمدحسنی همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر عضو هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11486356
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی تولیدی مرتب سهامی عام ثبت شده به شماره ۵۸۰۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۵۶۴۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۵/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۱/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: حسن حنان به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از موسسه مرکزی شرکتهای احرار به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ ـ عبدالرضا سپهوند به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت بین‌المللی امید مهر ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ ـ میر ودود سیدشنوا به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت تعاونی احرار xxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ ـ غلامرضا مصدقی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت هواپیمایی صافات به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ ـ منصور منصوری‌بیرجندی به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت گدار سنگ به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ ـ به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۶/۱۲/۸۹ حسن حنان به سمت رئیس هیئت‌مدیره و عبدالرضا سپهوند به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11858438
آگهی تصمیمات شرکت مرتب خودرو تهران سهامی خاص ثبت شده به شماره۱۳۷۸۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۹۱۳۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۲۶/۱۱/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۱/۱۲/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: حسن حنان به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت صنعتی تولید مرتب به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ و عبدالرضا سپهوند به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت ایما پارت به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ و جواد مهمانپرست به کدملی xxxxxxxxx۹ ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۶/۱۱/۸۹ حسن حنان به سمت رئیس هیئت‌مدیره و عبدالرضا سپهوند به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و جواد مهمانپرست به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات