علی اژدر

آقای علی اژدر

کد ملی 397878xxxx
گراف ارتباطات
14
شرکت‌ها
27
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14687020
آگهی تصمیمات شرکت بین المللی پارس تجارت منطقه آزاد چابهار ( سهامی خاص ) شناسه ۱۴۰۰۵۹۴۶۷۱۷ - شماره ثبت ۸۶
برابر صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۴/xxx۸ شرکت مذکور که در تاریخ ۱۲/۴/xxx۸ تحت شماره xxx۶۳ به این واحد ثبتی ارائه گردید ، تصمیمات ذیل بعمل آمد : مدیران شرکت و اشخاصی که حق امضاء دارند : شرکت صنایع روی کرمان ( سهامی خاص ) با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به نمایندگی آقای سیدمهدی طبیب زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره ، شرکت برج هزار کرمان ( سهامی خاص ) با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی آقای حسین ابوطالبی به شماره xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ، شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به نمایندگی آقای علی اژدر به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضوء هیئت مدیره ، آقای محسن کمره ئی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل ( خارج از سهامداران ) برای مدت باقیمانده تصدی انتخاب گردیدند . کلیه اوراق واسناد بهادار و تعهدآور واسناد بانکی ، قراردادهاوعقوداسلامی با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . مراتب جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران آگهی می‌گردد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد چابهار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14542073
آگهی تغییرات شرکت بین المللی پارس تجارت منطقه آزاد چابهار ( سهامی خاص ) شناسه ۱۴۰۰۵۹۴۶۷۱۷ - شماره ثبت ۸۶
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی به طور سالیانه و هیئت مدیره مورخ xxx۷/۰۴/۲۷ شرکت مذکور که در تاریخ xxx۷/۱۲/۲۶ تحت شماره xxx۹۸ به این واحد ثبتی ارائه گردید ، تغییرات ذیل بعمل آمد : - مدیران شرکت و اشخاصی که حق امضاء دارند : شرکت صنایع روی کرمان ( سهامی خاص ) با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به نمایندگی آقای سید مهدی طیب زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره ، شرکت برج هزار کرمان ( سهامی خاص ) با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی آقای حسین ابوطالبی به شماره xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ، شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به نمایندگی آقای علی اژدر به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضوء هیئت مدیره ، خانم طاهره شگرف نخعی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل ( خارج از سهامداران ) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . کلیه اوراق واسناد بهادار و تعهدآور واسناد بانکی ، قراردادهاوعقوداسلامی با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . - بازرسین شرکت و مدت تصدی آنان : موسسه حسابرسی و خدمات مالی اصول پایه فراگیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ و موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به ترتیب بعنوان بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند . - روزنامه کثیر الانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردیدند . مراتب جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران آگهی میگردد ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد چابهار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14496315
آگهی تغییرات شرکت رینگ مارال ارگ شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۱۹۹۰۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۶۷۶۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۱۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای علی اژدر به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به جای آقای حسن پورفرج قاجاری به نمایندگی شرکت صنایع روی کرمان برای باقیمانده دوره تصدی هیئت مدیره به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14139283
آگهی تغییرات شرکت صنایع روی کرمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۸۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۶۰۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۴/xxx۷ شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ بنمایندگی آقای سیدمهدی طبیب زاده به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیات مدیره شرکت ساختمانی برج هزار کرمان (سهامی خاص) با شناسه ملیxxxxxxxxx۲۰ بنمایندگی آقای حسین ابوطالبی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیات مدیره شرکت بین المللی پارس تجارت (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ بنمایندگی آقای علی اژدر به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیات مدیره آقای سیدرضا مصطفوی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ خارج از هیئت مدیره به عنوان مدیرعامل ب ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، برات، قراردادها و عقود با امضاء مدیرعامل و یکی ازاعضاء هیأتمدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس یا نایب رئیس هیات مدیره و یکی از اعضاء معتبر است. کلیه مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ج ـ شرح وظایف و حدود اختیارات مدیرعامل مطابق با اساسنامه و مصوبات هیات مدیره تعیین و اختیارات ذکر شده به مدیرعامل تفویض گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14136455
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی برج هزار کرمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۵۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۷۶۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۴/xxx۷ شرکت صنایع روی کرمان (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ بنمایندگی آقای سیدمهدی طبیب زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیات مدیره شرکت بین المللی پارس تجارت (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ بنمایندگی آقای علی اژدربه شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ بنمایندگی آقای مجتبی دلخونی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیات مدیره آقای علی ستاری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ خارج از هیئت مدیره به عنوان مدیرعامل ب ـ شرح وظایف و حدود اختیارات مدیرعامل مطابق با اساسنامه و مصوبات هیئت مدیره تعیین و اختیارات ذکر شده به مدیرعامل تفویض گردید. ج ـ امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، برات، قراردادها و عقود با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر است کلیه مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14017990
آگهی تغییرات شرکت بین المللی پارس تجارت منطقه آزاد چابهار (سهامی خاص) شناسه ۱۴۰۰۵۹۴۶۷۱۷ - شماره ثبت ۸۶
برابر صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۲/xxx۷ شرکت مذکور که در تاریخ ۱۹/۰۲/xxx۷ تحت شماره xxx۵ به این واحد ثبتی ارائه گردید، تغییرات ذیل بعمل آمد: مدیران شرکت و اشخاصی که حق امضاء دارند: شرکت صنایع روی کرمان (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به نمایندگی آقای سیدمهدی طیب زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت برج هزار کرمان (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی آقای حسین ابوطالبی به شماره xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به نمایندگی آقای علی اژدر به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضوء هیئت مدیره، آقای ماشاء الله خوارزمی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل (خارج از سهامداران) برای مدت باقیمانده تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اوراق واسناد بهادار و تعهدآور واسناد بانکی، قراردادهاوعقوداسلامی با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مراتب جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران آگهی میگردد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد چابهار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14014034
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی برج هزار کرمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۵۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۷۶۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - آقای سیدمهدی طبیب زاده فرزند سیدباقر به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت صنایع روی کرمان (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به سمت رئیس هیات مدیره - آقای علی اژدر فرزند ابراهیم به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت بین المللی پارس تجارت (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به سمت نائب رئیس هیات مدیره - آقای مجتبی دلخونی فرزند یوسفعلی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به سمت عضو هیات مدیره - آقای علی ستاری فرزند اسدالله به شماره ملی xxxxxxxxx۶ خارج از هیئت مدیره به عنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند. ۲ - شرح وظایف و حدود اختیارات مدیرعامل مطابق با اساسنامه و مصوبات هیات مدیره تعیین و اختیارات ذکر شده به مدیرعامل تفویض گردید. ۳ - امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، برات، قراردادها و عقود با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. کلیه مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13961159
آگهی تغییرات شرکت متحد گستران هزاره سوم شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۳۵۱۳۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۳۱۸۷۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اکرم نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰ ریال بصندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. فاطمه رضائی دیزجی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰ ریال بصندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx ریال بمبلغ xxxxxxxxx افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه آنان پس از افزایش سرمایه: علی اژدر به شماره ملی xxxxxxxxx۲ دارای مبلغ xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه محمد اژدر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ دارای مبلغ xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه اکرم نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه فاطمه رضائی دیزجی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه تعیین حق امضا به هیئت مدیره واگذار گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. محل شرکت به آدرس استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران جنت آباد مرکزی کوچه گل یاس کوچه المهدی پلاک ۴ طبقه دوم کدپستی xxxxxxxxx۴ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13967008
آگهی تغییرات شرکت متحد گستران هزاره سوم شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۳۵۱۳۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۳۱۸۷۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی اژدر به شماره ملی xxxxxxxxx۲ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از شرکت خارج گردید. محمد اژدر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از شرکت خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx ریال بمبلغ xxxxxx۰۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه آنان پس از کاهش سرمایه: اکرم نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه فاطمه رضائی دیزجی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13744973
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۳۹۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۵۱۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۸/xxx۶ شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان رئیس هیئت مدیره با نمایندگی آقای اسفندیار برومند با کدملی xxxxxxxxx۱ سازمان عمران کرمان با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره با نمایندگی آقای سیدمهدی طبیب زاده با کدملی xxxxxxxxx۲ شرکت افق تجارت عقیق پارسیان با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به عنوان عضوهیئت مدیره بنمایندگی آقای حسین ابوطالبی با کدملی xxxxxxxxx۳ شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به عنوان عضو هیئت مدیره بنمایندگی آقای حسن پورفرج قاجاری با کدملی xxxxxxxxx۵ شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان عضو هیئت مدیره بنمایندگی آقای فرامرز رساپور با کدملی xxxxxxxxx۲ آقای علی اژدر با کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ب کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، قرارداد و نظایر آن با امضای ثابت مدیرعامل (در غیاب ایشان رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره) و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل (در غیاب ایشان رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر است. ج حدود اختیارات مدیرعامل با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور و مفاد اساسنامه شرکت و اجرای مصوبات هیئت مدیره میباشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13537742
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی برج هزار کرمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۵۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۷۶۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۴/xxx۶ آقای سیدمهدی طبیب زاده فرزند سیدباقر به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت صنایع روی کرمان (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به سمت رئیس هیات مدیره آقای مسعود صفاخواه فرزند غلامرضا به شماره ملی xxxxxxxxx۱ xxxxxxxxx۰۶ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به سمت نائب رئیس هیات مدیره آقای علی اژدر فرزند ابراهیم به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت بین المللی پارس تجارت (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به سمت عضو هیات مدیره آقای علی ستاری فرزند اسدالله به شماره ملی xxxxxxxxx۶ خارج از هیئت مدیره به عنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند. شرح وظایف و حدود اختیارات مدیرعامل مطابق با اساسنامه و مصوبات هیات مدیره تعیین و اختیارات ذکر شده به مدیرعامل تفویض گردید. هیات مدیره صاحبان امضاء مجاز شرکت را به شرح زیر تعیین نمود: امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، برات، قراردادها و عقود با امضاء دو نفر از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. کلیه مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13534954
آگهی تغییرات شرکت صنایع روی کرمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۸۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۶۰۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۴/xxx۶: آقای سیدمهدی طبیب زاده فرزند سیدباقر به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به سمت رئیس هیات مدیره. آقای حسین ابوطالبی فرزند بیوک به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت ساختمانی برج هزار کرمان (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت نائب رئیس هیات مدیره. آقای علی اژدر فرزند ابراهیم به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت بین المللی پارس تجارت (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به سمت عضو هیات مدیره. آقای سیدرضا مصطفوی فرزند سیدمحمد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ خارج از هیئت مدیره به عنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، برات، قراردادها و عقود با امضاء مدیرعامل و یکی ازاعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء معتبر است. کلیه مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13368045
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه وعمران استان کرمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۳۹۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۵۱۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۲/xxx۵ ۱ - تعیین سمت مدیران برای مدت باقیمانده - آقای سیدضیاءالدین صدرهاشمی نژاد با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان رئیس هیئت مدیره. - آقای سیدمهدی طبیب زاده با کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از سازمان عمران کرمان با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره. - آقای حسین ابوطالبی با کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان عضو هیئت مدیره. - آقای حسن پورفرج قاجاری با کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به عنوان عضو هیئت مدیره. - آقای فرامرز رساپور با کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به عنوان عضو هیئت مدیره. - آقای علی اژدر با کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان مدیرعامل برای مدت باقیمانده انتخاب گردیدند. حدود اختیارات مدیرعامل با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور و مفاد اساسنامه شرکت و اجرای مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ۲ - کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، قرارداد و نظایر آن با امضای ثابت مدیرعامل (در غیاب ایشان رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره) و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل (در غیاب ایشان رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13346819
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص نفت اتحاد روانکاران ایرانیان در تاریخ ۱۸/۱۲/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع: تأسیس و ساخت و اداره نمودن کارخانه روغن موتور، روغنهای صنعتی و محصولات جانبی آن و استفاده از مواد اولیه و تهیه ظروف مربوط به آن، تخلیط، بسته بندی، فروش محصولات فوق و از جمله گریس، واکس و فرآورده‌های مشتقه و یا حاصله از آن‌ها مانند حشره کش، روغن ترمز و ضدیخ که در کارخانه شرکت تولید و ساخته میشود و اجرای هرگونه تفحص و آزمایش که ارتباط به این امر داشته_باشد درصورت نیاز اخذ مجوزهای قانونی، خرید و فروش، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، ایجاد و تأسیس شعب و نمایندگی‌های شرکت در داخل و خارج از کشور، خرید سهام و شرکت‌های دیگر، ایجاد و تأسیس شرکت‌های جدید در داخل و خارج از کشور به تنهایی و یا با مشارکت سایر اشخاص حقیقی و حقوقی وسرمایه گذاری در بانکها، ا خذ هرگونه نمایندگی یا امتیاز از شرکت‌ها و سایر سازمان‌ها و یا مجامع داخلی و خارجی سایر اقدامات به تشخیص و تصویب مجمع شرکت در ارتباط با موضع فعالیت و در جهت تحقق اهداف و انجام وظایف شرکت. ایجاد و تأسیس شعب و نمایندگی‌های شرکت در داخل و خارج از کشور، خرید یا فروش امتیاز ساخت، تولید و تکنولوژی در زمینه موضوع کار شرکت، تأسیس، تصدی، نظارت فنی، اجاره هر گونه واحد اعم از شرکت‌های وابسته در زمینه موضوع کار شرکت، همکاری و یا مشارکت مستقیم و غیرمستقیم با هر نوع شرکت یا موسسه یا سازمان داخلی و خارجی در هرگونه فعالیت داخلی و خارجی که به نحوی مرتبط با موضوع کار شرکت باشد اخذ وام از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی به منظور تسهیل فعالیت شرکت در زمینه‌های فوق (در صورت ضرو رت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوز‌های لازم.) مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران قلهک خیابان شهید یوسف کلاهدوز خیابان دکتر علی شریعتی پلاک xxx۹ ساختمان نگین قلهک طبقه ۱۲ واحد xxx کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxx۰ سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد ۰ سهم آن بی نام می‌باشدو تعداد xxx۰ سهم آن بانام می‌باشد، مبلغ xxxxxx۰۰ ریال بابت کل سرمایه شرکت طی گواهی شماره xxx/xxx ۳ ۷۲ مورخ ۰۸/۱۰/۹۵ نزد بانک صادرات ایران شعبه قلهک کد xxx پرداخت گردیده است. اولین مدیران: آقای ناصر فرنیا به شماره ملی xxxxxxxxx۰ (بنمایندگی از اتحاد روان کاران ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷) بسمت رئیس هیئت مدیره آقای مجید دانائی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای پوریا نصیری آراللو به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و عقود اسلامی به امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس بهمراه مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره بتنهائی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای علی اژدر به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی و آقای احمد اکبری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ((ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد)) پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13292621
آگهی تغییرات شرکت اتحاد روان کاران ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۱۸۵۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۹۰۱۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند. - خانم نفیسه سلوک به شماره ملی xxxxxxxxx۴ - آقای سید امیر چاووشی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ - آقای ناصر فرنیا به شماره ملی xxxxxxxxx۰ - آقای سید حسن واثق رحیم پرور به شماره ملی xxxxxxxxx۰ - آقای محمد رضا پاکدلان به شماره ملی xxxxxxxxx۸ عضو علی البدل هیئت مدیره: - آقای محمد صادق کلانتریان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ علی اژدر به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد حسین زهدی بایگی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13249613
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پخش استین روانکاران ایرانیان درتاریخ ۲۰/۱۰/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: ارائه کلیه فعالیتها در زمینه خدماتی بازرگانی اعم از خرید، فروش، پخش، واردات و صادرات کلیه اقلام مجاز بازرگانی بویژه روغن موتور، روغن پایه، روغن صنعتی، گریس، مواد افزودنی، مایعات هیدرولیک، انواع فیلتر مربوط به کلیه وسائل نقلیه و ماشین آلات صنعتی، ترخیص کالا از گمرکات کشور، ایجاد و راه اندازی و خدمات کارگاه و کارخانجات تولیدی صنعتی معدنی در داخل و خارج از کشور، اخذ وام و تسهیلات و اعتبارات بانکی در داخل و خارج از کشور به صورت ارزی و ریالی، اخذ و اعطای نمایندگی و ایجاد شعب در داخل و خارج از کشور، انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، مشارکت و سرمایه گذاری در سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و خارج از بورس، شرکت در نمایشگاه‌ها همایش‌ها سمینارها و کنفرانس‌های داخلی و خارجی (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوز‌های لازم). مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران خیابان شریعتی نبش دولت برج نگین قلهک طبقه ۵ واحد ۵۴ کدپستی xxxxxxxxx۹ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx ریال منقسم به xxx۰ سهم بانام xxxxxx ریالی می‌باشد که مبلغ xxxxxx۰۰ ریال بابت سرمایه شرکت طی گواهی شماره xxx/xxx ۳ ۷۲ مورخ ۳۰/۰۹/۹۵ نزد بانک صادرات ایران شعبه قلهک کد xxx پرداخت گردیده و مبلغ xxxxxx۰۰ ریال در تعهد سهامداران می‌باشد. اولین مدیران: آقای مجید دانائی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای پوریا نصیری آراللو به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم نفیسه سلوک به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای نفیسه سلوک به سمت مدیرعامل و اوراق عادی و اداری به امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای محمد حسین زهدی بایگی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل و علی اژدر به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی برای مدت یکسال انتخاب شدند روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12260602
آگهی تغییرات شرکت تراكتور سازي هرم بينالود نيشابور شركت تعاوني به شماره ثبت ۳۵۹۱۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۳۸۲۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ xxx۳/۰۸/۲۵ و مجوز شماره xxx/۱۵/xxxxxx مورخ ۹۳/۱۱/۱۹ اداره کل تعاون استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد:- آقای حمیدرضا علی زاده به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و آقای علی اژدر به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1378179
آگهی تغییرات شرکت متین پارس ایرانیان سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۰۶۹۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۲۸۰۵۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
آقای حسین قدیم به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای مهدی رضایی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علی اژدر به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، برات، سفته و قراردادها و عقوداسلامی و کلیه مکاتبات اداری و عادی با امضای مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1216953
آگهی تغییرات شرکت متین پارس ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۶۹۴۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۲۸۰۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۰/۰۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای حسین قدیم به شماره ملیxxxxxxxxx۱ آقای مهدی رضایی به شماره ملیxxxxxxxxx۵ و آقای علی اژدر به شماره ملیxxxxxxxxx۲ بعنوان اعضا هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
آقای سجاد محمدبیگی دهقی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی و آقای علی فرهانیان به شماره ملیxxxxxxxxx۲ سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1016896
آگهی تأسیس شرکت متحد گستران هزاره سوم با مسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ ۲۷/۱۲/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۷/۱۲/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می‌شود. ۱ موضوع شرکت: ۱ خرید و فروش و صادرات و واردات و تهیه و توزیع و تولید کلیه کالاهای مجاز و ترخیص کلیه کالاهای مجاز اخذ وام و تسهیلات مالی و اعتباری از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری و شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اخذ و اعطای نمایندگی از داخل و خارج کشور سرمایه گذاری و مشارکت با سایر شرکتها و موسسات از طریق خرید سهام آنها. ۲ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ مرکز اصلی شرکت: تهران تهران سعادت آباد سرو شرقی نبش رشارت پلاک ۶ ط ۳ کدپستی xxxxxxxxx۱. شعبه ندارد. ۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx ریال می‌باشد. ۵ اولین مدیران شرکت: ۱ ۵ محمد اژدر فرزند ابراهیم متولد ۱۵/۱/xxx۶ به شماره شناسنامه ۱ صادره از تویسرکان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ عضو اصلی به سمت مدیرعامل ۲ ۵ علی اژدر فرزند ابراهیم متولد ۱/۸/xxx۲ به شماره شناسنامه xxx۸ صادره از تویسرکان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ عضو اصلی به سمت رئیس هیئت مدیره به عنوان اعضای هیئت مدیره به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. ۶ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای هر یک از اعضاء به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. ۷ اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه. پ xxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1010976
آگهی تاسیس شرکت پترو تجهیز ارمغان گستر سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۵/۱۲/۹۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۵/۱۲/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامههای رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی میشود. ۱ موضوع شرکت: طراحی و اجرای و نصب کلیه تجهیزات و ادوات مربوطه و مدیریت و نظارت فنی و مطالعه و انجام مهندسی پایه و مهندسی تفضیلی و طراحی کلیه تاسیسات پروژه‌ها و تاسیسات پالایشگاههای نفتی و گاز و پتروشیمی شامل واحدهای بهره برداری و نمکزدایی چندراهه‌ها و ایستگاههای تقویت فشار و کارخانه‌های گاز و گاز مایع و کلیه خطوط انتقال لوله و نفت و گاز و هرگونه مخازن و خطوط انتقال نیرو و نیروگاهها و شبکه‌های برق و ابزار دقیق و احداث محوطه اطراف چاه تامین کالا و نصب و ساخت و نظارت فنی و ساخت و اجرا و احداث راه اندازی و تعمیرات و نگه داری پروژه‌های فوق الذکر و کلیه تاسیسات مربوط به صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و تجهیزات و تاسیسات هیدرولیکی و خطوط لوله آب و کانال‌های انتقال آب و تصفیه خانه‌های آب و فاضلاب و جاده و تونل و راههای ریلی و زیرزمینی و باند فرودگاه و صنایع سنگین معدنی پس از اخذ مجوزات لازم و احداث خطوط و انتقال نیرو و احداث ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی و فلزی و آجری و سنگین و بتنی و همچنین مدیریت پیمان و نظارت فنی عالیه در کلیه فعالیتهای فوق الذکر، بازاریابی مجاز غیرهرمی و غیر شبکه‌ای و خرید کالا و نظارت فنی و خرید کلیه تجهیزات صنایع نفت گاز و پتروشیمی و فعالیتهای مجاز مرتبط با موضوع شرکت و تامین نیروی انسانی شرکت و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی اخذ وام و تسهیلات از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و خصوصی اخذ و اعطای نمایندگی از شرکتهای داخلی و خارجی و مشارکت با شرکتهای دیگر برای اجرای پروژه‌ها و سرمایه گذاری در سایر شرکتها (خرید سهام آنها) انجام کلیه پروژه‌های مدیریت پیمان و نظارت فنی عالیه تجهیزات و پروژه‌های نفت و گاز و پتروشیمی شرکت در مناقصات و مزایدات بخش‌های خصوصی و دولتی و تاسیس و احداث و هرگونه فعالیت که در راستای پیشرفت اهداف شرکت و مطابق با قوانین جاری کشور باشد. ۲ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ مرکز اصلی شرکت: ۱ ۳ استان تهران شهر تهران سعادت آباد میدان کاج بلوار سرو شرقی خ رشادت پ ۶ کدپستی xxxxxxxxx۱ ۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx ریال منقسم به ده هزار سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد ده هزار سهم بی نام میباشد که مبلغ xxx/xxx/۳۵ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۴/۷/۹۱ نزد بانک دی شعبه سعادت آباد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. ۵ اولین مدیران شرکت: ۱ ۵ آقای جمال الدین کاکاوند بشماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئتمدیره. ۲ ۵ آقای جلال الدین کاکاوند بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئتمدیره. ۳ ۵ آقای شهاب الدین کاکاوند بشماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئتمدیره. ۴ ۵ آقای جمال الدین کاکاوند بشماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و قراردادها با امضا رییس هیئت مدیره و یا نایب رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و نامه‌ها با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ۷ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ بازرس اصلی و علیالبدل: ۱ ۸ آقای علی اژدر بشماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی. ۲ ۸ خانم نجمه نجفی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علیالبدل. پ xxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 994586
آگهی تاسیس شرکت مجتمع کشت و صنعت آفتاب زرفام دزفول سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۶/۱۲/۹۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۶/۱۲/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامههای رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی میشود.
۱ـ موضوع شرکت:
انجام خدمات مرتبط با کشت و صنعت اعم از کشاورزی، دامداری، باغبانی، مرغداری، آبزیان و صنایع وابسته، ایجاد فضای مناسب جهت تولید و پرورش انواع محصولات کشاورزی و باغبانی و دام و طیور و پرورش شترمرغ و انواع ابزیان، ارائه تاسیسات مکانیکی و کشتارگاه صنعتی و بهداشتی، تجهیزات بسته بندی و فرآوری محصولات تولیدی و پیاده سازی و مطالعه انواع روش ها و سیستمهای نوین مکانیزاسیون کشت و صنعت و تنظیم و ارائه انواع طرح های کشاورزی و صنعتی و صادرات و واردات کالاهای مجاز بازرگانی. تهیه و تولید و توزیع و بسته بندی و سورتینگ انواع مرکبات و میوه جات جهت فروش در داخل و خارج از کشور.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهرانـ شهر تهران سعادت آبادـ سرو شرقی ـ نبش رشادت ـ پلاک ۶ـ طبقه اول ـ کدپستی xxxxxxxxx۱
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx ریال منقسم به یکصد هزار سهم xxx/۱ ریالی که تعداد یکصد هزار سهم با نام میباشد که مبلغ xxx/xxx/۳۵ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۸۷ مورخ ۲۶/۱۱/xxx۰ نزد بانک تات شعبه سعادت آباد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ـ آقای جمال الدین کاکاوند بشماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئتمدیره.
۲ـ۵ـ آقای جلال الدین کاکاوند به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئتمدیره.
۳ـ۵ـ آقای غیاث الدین کاکاوند بشماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئتمدیره.
۴ـ۵ـ آقای شهاب الدین کاکاوند بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو هیئت مدیره.
۵ـ۵ـ آقای شهاب الدین کاکاوند بشماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک و سفته و اوراق بهادار با امضاء رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشند و امضاء اوراق عادلی و نامه ها با امضاء رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر میباشند.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علیالبدل:
۱ـ۸ـ آقای حجت اشرف زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی.
۲ـ۸ـ آقای علی اژدر بشماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علیالبدل.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 969384
آگهی تغییرات شرکت تعاونی تراکتورسازی هرم بینالود نیشابور بشماره ثبت۳۵۹۱۳۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۴۰۳۸۲۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۱/۵/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای حمیدرضا علی زاده به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی، آقای علی اژدر به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ۱۷/۱۱/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10322379
آگهی تاسیس شرکت سنگ آهن ایساتیس سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۴/۱۱/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۴/۱۱/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود. ۱ موضوع شرکت: مشاهده، طراحی، مطالعه، نظارت فنی و اجرای کلیه پروژه‌های صنعتی معدنی اعم از نقشه برداری زمینی، هوایی، فتوگرافی، پی آی اس و ال آی اس نقشه برداری زیرزمینی معادن و شبکه‌های ژنودزی و میکرو ژنودزی و تعیین منطقه معادن استخراج اکتشاف، بهره برداری از کلیه معادن کشور پس از اخذ مجوزهای لازم جهت ایجاد و تاسیس و احداث کارخانجات صنعتی و معدنی جهت استخراج سنگ آهن و تولید آهن آلیاژهای مختلف آن انتقال خطوط نیرو، تهیه و فن آوری محصولات معدنی و مواد شیمیایی و انواع آن مصالح صنعتی و معدنی و ساختمانی ارائه‌ی خدمات حفاری و تجهیزات مرتبط صنایع حفاری، مطالعه و بررسی لازم جهت شناسایی و آماده سازی ابنیه‌های فنی و شناسایی محلی و آزمایش خاک و سنگ و کنترل کیفیت عملیات اجرایی خاک، بتن و آسفالت جهت کلیه پروژه‌های صنعتی و معدنی و عمرانی، مشارکت و سرمایه گذاری در موارد فوق الذکر، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی داخلی و خارجی، اخذ وام و تسهیلات و اعتبار از بانکها و موسسات داخلی و خارجی، مشارکت و انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور، انجام کلیه امور حق العمل کاری ایجاد و احداث واحدهای تولیدی جهت منتاژ و یا تولید، اخذ نمایندگی از شرکتها و بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخل و خارج از کشور، شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی، تامین نیروی انسانی موردنیاز شرکت ۲ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ مرکز اصلی شرکت: ۱ ۳ استان تهران شهر تهران سعادت آباد میدان کاج خ سرو شرقی خ رشادت پ ۶ کدپستی xxxxxxxxx۱ ۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx ریال منقسم به یک هزار سهم xxx/xxx ریالی که تعداد یک هزار سهم بانام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/۳۵ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۲۶ مورخ ۲۶/۹/xxx۱ نزد بانک دی شعبه سعادت آباد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. ۵ اولین مدیران شرکت: ۱ ۵ آقای جمال الدین کاکاوند به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ ۵ آقای جلال الدین کاکاوند به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ ۵ آقای غیاث الدین کاکاوند به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره ۴ ۵ آقای شهاب الدین کاکاوند به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره ۵ ۵ آقای جلال الدین کاکاوند به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای یکی از اعضا از همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۷ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ بازرس اصلی وعلی‎البدل: ۱ ۸ آقای علی اژدر به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی ۲ ۸ آقای حجت اشرف زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 963053
آگهی تاسیس شرکت سنگ آهن ایساتیس سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۴/۱۱/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۴/۱۱/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: مشاهده، طراحی، مطالعه، نظارت فنی و اجرای کلیه پروژه های صنعتی ـ معدنی اعم از نقشه برداری زمینی، هوایی، فتوگرافی، پی آی اس و ال آی اس نقشه برداری زیرزمینی معادن و شبکه های ژنودزی و میکرو ژنودزی و تعیین منطقه معادن استخراج اکتشاف، بهره برداری از کلیه معادن کشور پس از اخذ مجوزهای لازم جهت ایجاد و تاسیس و احداث کارخانجات صنعتی و معدنی جهت استخراج سنگ آهن و تولید آهن آلیاژهای مختلف آن انتقال خطوط نیرو، تهیه و فن آوری محصولات معدنی و مواد شیمیایی و انواع آن مصالح صنعتی و معدنی و ساختمانی ارائه ی خدمات حفاری و تجهیزات مرتبط صنایع حفاری، مطالعه و بررسی لازم جهت شناسایی و آماده سازی ابنیه های فنی و شناسایی محلی و آزمایش خاک و سنگ و کنترل کیفیت عملیات اجرایی خاک، بتن و آسفالت جهت کلیه پروژه های صنعتی و معدنی و عمرانی، مشارکت و سرمایه گذاری در موارد فوق الذکر ، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی داخلی و خارجی، اخذ وام و تسهیلات و اعتبار از بانکها و موسسات داخلی و خارجی، مشارکت و انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور، انجام کلیه امور حق العمل کاری ایجاد و احداث واحدهای تولیدی جهت منتاژ و یا تولید، اخذ نمایندگی از شرکتها و بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخل و خارج از کشور، شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی، تامین نیروی انسانی موردنیاز شرکت
۲ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران سعادت آباد میدان کاج خ سرو شرقی خ رشادت پ ۶ ـ کدپستی xxxxxxxxx۱
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx ریال منقسم به یک هزار سهم xxx/xxx ریالی که تعداد یک هزار سهم بانام می باشد که مبلغ xxx/xxx/۳۵ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۲۶ مورخ ۲۶/۹/xxx۱ نزد بانک دی شعبه سعادت آباد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
۵ ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ ـ آقای جمال الدین کاکاوند به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ۵ ـ آقای جلال الدین کاکاوند به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ـ۵ ـ آقای غیاث الدین کاکاوند به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره
۴ـ۵ ـ آقای شهاب الدین کاکاوند به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره
۵ـ۵ ـ آقای جلال الدین کاکاوند به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای یکی از اعضا از همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی وعلی‎البدل:
۱ـ۸ـ آقای علی اژدر به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ـ آقای حجت اشرف زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 929133
آگهی تاسیس شرکت کشت و صنعت سیمرغ کلیبر سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۹/۸/۹۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۹/۸/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامههای رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی میشود.
۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیتها و خدمات مرتبط با کشت و صنعت اعم از کشاورزی، دامداری، باغبانی، مرغداری، آبزیان، زنبورداری و صنایع وابسته، ایجاد فضای مناسب جهت تولید و پرورش انواع محصولات کشاورزی و باغبانی و دام و طیور و پرورش شترمرغ و انواع آبزیان، ارائه تاسیسات مکانیکی و کشتارگاه صنعتی و بهداشتی، تجهیزات بسته بندی و فراوری محصولات تولیدی و پیاده سازی و مطالعه انواع روش ها و سیستم های نوین مکانیزاسیون کشت و صنعت و تنظیم و ارائه انواع طرحهای کشاورزی و صنعتی، تولید و خرید و فروش ماشین آلات، تاسیسات، ادوات و تجهیزات کشاورزی، دامداری، مرغداری، باغداری، زنبورداری و کلیه صنایع وابسته، صادرات و واردات کالاهای مجاز بازرگانی، تهیه و تولید و توزیع و بسته بندی و سورتینگ انواع مرکبات و میوه جات جهت فروش در داخل و خارج از کشور، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی داخلی و خارجی ـ اخذ وام و تسهیلات و اعتبار از بانکها و موسسات داخلی و خارجی ـ مشارکت و اخذ قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور، انجام کلیه امور حق العمل کاری، سرمایه گذاری ـ خرید اوراق بهادار برای شرکت ـ ایجاد و احداث واحدهای تولیدی جهت مونتاژو یا تولیدـ اخذ نمایندگی از شرکتها و بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخل و خارج از کشورـ شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهرانـ شهر تهران ـ سعادت آبادـ میدان کاج ـ خیابان سرو شرقی ـ خیابان رسالت ـ پلاک ۶ـ کدپستی xxxxxxxxx۱
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx ریال منقسم به یک هزار سهم xxx/xxx ریالی که تعداد یک هزار سهم با نام میباشد که مبلغ xxx/xxx/۳۵ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۹۱ مورخ ۷/۸/۹۱ نزد بانک تات شعبه سعادت آباد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ـ آقای جمال الدین کاکاوند بشماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئتمدیره.
۲ـ۵ـ آقای جلال الدین کاکاوند بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئتمدیره.
۳ـ۵ـ آقای غیاث الدین کاکاوند بشماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئتمدیره.
۴ـ۵ـ آقای شهاب الدین کاکاوند بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو هیئت مدیره.
۵ـ۵ـ آقای جمال الدین کاکاوند بشماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات وعقود اسلامی و قراردادها و اوراق عادی و اداری با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علیالبدل:
۱ـ۸ـ آقای علی اژدر بشماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی.
۲ـ۸ـ آقای حمیدرضا علی زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علیالبدل.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9908578
آگهی تاسیس شرکت کشت و صنعت سیمرغ کلیبر سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۲۹/۸/۹۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۹/۸/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود.

۱ـ موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیتها و خدمات مرتبط با کشت و صنعت اعم از کشاورزی، دامداری، باغبانی، مرغداری، آبزیان، زنبورداری و صنایع وابسته، ایجاد فضای مناسب جهت تولید و پرورش انواع محصولات کشاورزی و باغبانی و دام و طیور و پرورش شترمرغ و انواع آبزیان، ارائه تاسیسات مکانیکی و کشتارگاه صنعتی و بهداشتی، تجهیزات بسته‌بندی و فراوری محصولات تولیدی و پیاده‌سازی و مطالعه انواع روش‌ها و سیستم‌های نوین مکانیزاسیون کشت و صنعت و تنظیم و ارائه انواع طرحهای کشاورزی و صنعتی، تولید و خرید و فروش ماشین‌آلات، تاسیسات، ادوات و تجهیزات کشاورزی، دامداری، مرغداری، باغداری، زنبورداری و کلیه صنایع وابسته، صادرات و واردات کالاهای مجاز بازرگانی، تهیه و تولید و توزیع و بسته‌بندی و سورتینگ انواع مرکبات و میوه‌جات جهت فروش در داخل و خارج از کشور، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی داخلی و خارجی‌ـ اخذ وام و تسهیلات و اعتبار از بانکها و موسسات داخلی و خارجی‌ـ مشارکت و اخذ قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور، انجام کلیه امور حق‌العمل‌کاری، سرمایه‌گذاری‌ـ خرید اوراق بهادار برای شرکت‌ـ ایجاد و احداث واحدهای تولیدی جهت مونتاژو یا تولیدـ اخذ نمایندگی از شرکتها و بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخل و خارج از کشورـ شرکت در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران‌ـ سعادت‌آبادـ میدان کاج‌ـ خیابان سرو شرقی‌ـ خیابان رسالت‌ـ پلاک ۶ـ کدپستی xxxxxxxxx۱

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx ریال منقسم به یک هزار سهم xxx/xxx ریالی که تعداد یک هزار سهم با نام می باشد که مبلغ xxx/xxx/۳۵ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۹۱ مورخ ۷/۸/۹۱ نزد بانک تات شعبه سعادت‌آباد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ـ آقای جمال‌الدین کاکاوند بشماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره.

۲ـ۵ـ آقای جلال‌الدین کاکاوند بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره.

۳ـ۵ـ آقای غیاث‌الدین کاکاوند بشماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره.

۴ـ۵ـ آقای شهاب‌الدین کاکاوند بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو هیئت‌مدیره.

۵ـ۵ـ آقای جمال‌الدین کاکاوند بشماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات وعقود اسلامی و قراردادها و اوراق عادی و اداری با امضای یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی و علی البدل:

۱ـ۸ـ آقای علی اژدر بشماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی.

۲ـ۸ـ آقای حمیدرضا علی‌زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات