علی رحمانی

علی رحمانی

کد ملی 393248xxxx
گراف ارتباطات
39
شرکت‌ها
98
آگهی‌ها

شرکت های علی رحمانی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که علی رحمانی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
تحلیل نقشه نیان
تحلیل نقشه نیان
بازرس علی‌البدل
تاسیساتی توسعه باز ساز آذرخش
تاسیساتی توسعه باز ساز آذرخش
بازرس علی‌البدل
مازند برج بشل
مازند برج بشل
خزر برق ساحل
خزر برق ساحل
مهندسی مشاور نیما
مهندسی مشاور نیما
آهاب کار
آهاب کار
بازرس علی‌البدل
مهندسین مشاور ری آب
مهندسین مشاور ری آب
بازرس علی‌البدل
مهندسی برق تهران
مهندسی برق تهران
بازرس علی‌البدل
بهره برداری و توزیع آب مازندران
بهره برداری و توزیع آب مازندران
بازرسی فنی فلات پژواک
بازرسی فنی فلات پژواک
بازرس علی‌البدل
راه اندازی تعمیر و نگهداری پارسیان آسیا
راه اندازی تعمیر و نگهداری پارسیان آسیا
بازرس علی‌البدل
پیمانکاری کارهای آبی آهاب
پیمانکاری کارهای آبی آهاب
بازرس علی‌البدل
بهره برداری و توزیع آب استان گلستان
بهره برداری و توزیع آب استان گلستان
بازرس علی‌البدل
حسابرسی کاربرد ارقام
حسابرسی کاربرد ارقام
مهندسی مشاور هلیل آب کرمان
مهندسی مشاور هلیل آب کرمان
بازرس علی‌البدل
صنایع پلاستیک و بسته بندی محب قزوین
صنایع پلاستیک و بسته بندی محب قزوین
بازرس علی‌البدل
مهندسی نیکان نیرو صنعت
مهندسی نیکان نیرو صنعت
مهندسی رایان انرژی شمال
مهندسی رایان انرژی شمال
مازند نیرو
مازند نیرو
مهندسی تولید پیشرو انرژی آسیا
مهندسی تولید پیشرو انرژی آسیا
بازرس علی‌البدل
مهندسی برق تهران برق آرا
مهندسی برق تهران برق آرا
بازرس علی‌البدل
مجتمع عمران و توسعه آتیه ایرانیان
مجتمع عمران و توسعه آتیه ایرانیان
بازرس علی‌البدل
صنایع بسته بندی پوشینه کار آرا
صنایع بسته بندی پوشینه کار آرا
مشاورین انفورماتیک نیرو
مشاورین انفورماتیک نیرو
بازرس علی‌البدل
تدبیر انرژی آذر
تدبیر انرژی آذر
بازرس علی‌البدل
توسعه طرحهای زیر ساخت پست ساز فرا نیرو
توسعه طرحهای زیر ساخت پست ساز فرا نیرو
بازرس علی‌البدل
مهندسین مشاور آرمان نیرو دانیال
مهندسین مشاور آرمان نیرو دانیال
بازرس علی‌البدل
خدمات مهندسی ترانس دانیال
خدمات مهندسی ترانس دانیال
بازرس علی‌البدل
تعمیر و نگهداری انتقال نیرو خوزستان
تعمیر و نگهداری انتقال نیرو خوزستان
بازرس علی‌البدل
سرمایه گذاری صنایع انرژی دانیال
سرمایه گذاری صنایع انرژی دانیال
بازرس علی‌البدل
پارس پایا خطوط خوزستان
پارس پایا خطوط خوزستان
بازرس علی‌البدل
توسعه و تجارت اسکان زاگرس
توسعه و تجارت اسکان زاگرس
بازرس علی‌البدل
پارس مبدل نیرو
پارس مبدل نیرو
بازرس علی‌البدل
بین المللی توسعه تجارت ثمن
بین المللی توسعه تجارت ثمن
بازرس علی‌البدل
آب و فاضلاب بروجرد
آب و فاضلاب بروجرد
بازرس علی‌البدل
آریا ترانسفو قدرت
آریا ترانسفو قدرت
آریا ترانسفو شرق
آریا ترانسفو شرق
بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی دشت گرمسار
بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی دشت گرمسار
بازرس اصلی
آب و فاضلاب استان گیلان
آب و فاضلاب استان گیلان
بازرس علی‌البدل

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14700943
آگهی تغییرات شرکت پارس پایا خطوط خوزستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۹۶۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۵۰۰۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : روزنامه هدف و اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد . موسسه حسابرسی کاربرد ارقام ( شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ ) بعنوان حسابرس و بازرس اصلی بنمایندگی علی رحمانی ( کدملی xxxxxxxxx۷ ) و رسول تجویدی ( کدملی xxxxxxxxx۱ ) بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند . اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند : شرکت سرمایه گذاری صنایع انرژی دانیال با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ ( بنمایندگی اکبر سرکوئی با شماره ملی xxxxxxxxx۵ ) محمد قنواتی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ سیدمحمدعلی مرتضوی با شماره ملی xxxxxxxxx۹ فریدون استاد با شماره ملی xxxxxxxxx۳ جاسم بروایه با شماره ملی xxxxxxxxx۴ عباس آسمار با شماره ملی xxxxxxxxx۶ امین مرادی مقام با شماره ملی xxxxxxxxx۱ ترازنامه و صورتهای مالی مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به xxx۶ را تصویب نمود . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14546372
آگهی تغییرات شرکت بهره برداری از شبکه‌های آبیاری و زهکشی دشت گرمسار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۲ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۱۸۲۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۶ به تصویب مجمع رسید . موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شماره ثبت xxx۷ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ با نمایندگی آقای علی رحمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد محمد براتی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند آقایان حمید رضا نظری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و مهران حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و باقر جورابلو به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و شرکت تعاونی خدمات پشتیبانی کارکنان شرکت آبیاری گرمسار به شماره ثبت xxx۳ و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ با نمایندگی آقای مهدی جورابلو به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان عضو علی البدل هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردید . روزنامه کثیر الانتشار حمایت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرمسار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14269471
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنایع انرژی دانیال شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۸۱۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۳۹۳۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمد قنواتی با شماره ملیxxxxxxxxx۱ ـ فریدون اسکندری با شماره ملیxxxxxxxxx۲ ـ سعید گرامی با شماره ملیxxxxxxxxx۸ ـ حمیدرضا صحرانورد با شماره ملیxxxxxxxxx۸ ـ عباس صالحی نسب با شماره ملیxxxxxxxxx۲. روزنامه هدف و اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام با شناسه ملیxxxxxxxxx۱۹ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی به نمایندگی علی رحمانی با کدملی xxxxxxxxx۷ و محمد حسن ده محسنی فرد با کدملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14188821
آگهی تغییرات شرکت خدمات مهندسی ترانس دانیال شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۲۴۳ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۸۷۶۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری صنایع انرژی دانیال(با نمایندگی آقای محسن پورصابری) شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ - شرکت پارس مبدل نیرو(با نمایندگی آقای محمدرضا مکینه کار) شناسه ملی xxxxxxxxx۳ - آقای عباس صالحی نسب کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ترازنامه و سود و زیان و صورتهای مالی مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به xxx۵ تصویب گردید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام(شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹) بعنوان حسابرس و بازرس اصلی بانمایندگی آقای علی رحمانی(کدملیxxxxxxxxx۷) - آقای رسول تجویدی(کدملی xxxxxxxxx۱) بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی xxx۶ انتخاب شدند. روزنامه هدف و اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13838109
آگهی تغییرات شرکت بهره برداری از شبکه‌های آبیاری و زهکشی دشت گرمسار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۲ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۱۸۲۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان حمیدرضا نظری مهران حسینی باقر جورابلو بعنوان اعضای هیأت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به نمایندگی آقای علی رحمانی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای محمد محمد براتی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. صورتهای مالی منتهی به ۹۵/۱۲/۳۰ به تصویب مجمع رسید. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرمسار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13669464
آگهی تغییرات شرکت توسعه طرحهای زیر ساخت پست ساز فرا نیرو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۶۵۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۶۴۹۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: افراد ذیل بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب شدند: شرکت سرمایه گذاری صنایع انرژی دانیال با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ (با نمایندگی مهدی شکوهی نیا باکدملی xxxxxxxxx۷) سیدمهدی کرم زاده باکدملی xxxxxxxxx۰ بابک محمدی باکدملی xxxxxxxxx۹ مهدی قمری نژادیان باکدملی xxxxxxxxx۸ محمدصادق فروتن باکدملی xxxxxxxxx۳ هرمز سهرابی باکدملی xxxxxxxxx۰ حمیدرضا صحرانورد باکدملی xxxxxxxxx۸. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام (شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹) بعنوان حسابرس و بازرس اصلی با نمایندگی آقای علی رحمانی (کدملی xxxxxxxxx۷) و آقای رسول تجویدی (کدملی xxxxxxxxx۱) بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه هدف و اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13634273
آگهی تغییرات شرکت پارس پایا خطوط خوزستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۹۶۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۵۰۰۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: افراد ذیل بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب شدند: شرکت سرمایه گذاری صنایع انرژی دانیال (با نمایندگی اکبر سرکوئی باکدملی xxxxxxxxx۵) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ محمد قنواتی باکدملی xxxxxxxxx۱ سیدمحمدعلی مرتضوی باکدملی xxxxxxxxx۹ جاسم بروایه باکدملی xxxxxxxxx۴ عباس آسمار باکدملی xxxxxxxxx۶ امین مرادی مقام باکدملی xxxxxxxxx۶ فریدون استاد باکدملی xxxxxxxxx۳. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام (شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹) بعنوان حسابرس و بازرس اصلی بنمایندگی آقای علی رحمانی (کدملی xxxxxxxxx۷) و آقای رسول تجویدی (کدملی xxxxxxxxx۱) بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی xxx۶ انتخاب شدند. روزنامه هدف و اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13610643
آگهی تغییرات شرکت تعمیر و نگهداری انتقال نیرو خوزستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۷۲۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۹۲۹۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: غلامرضا معنوی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ اکبر مرادی آلوقره به شماره ملی xxxxxxxxx۰ مهران عنا به شماره ملی xxxxxxxxx۴ محمدحسن ده محسنی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و مهدی گلی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع انرژی دانیال به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. علی رحمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شماره ملی xxxxxxxxx۱۹ به عنوان بازرس اصلی و رسول تجویدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه هدف و اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13435404
آگهی تغییرات شرکت پارس مبدل نیرو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۸۸۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۴۸۱۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عباس صالحی نسب به شماره ملی xxxxxxxxx۲ عظیم سعادتی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ سعید سلطانی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ محسن پورصابری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و محسن کایدی بارده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. صورتهای مالی سال مالی منتهی به xxx۴ تصویب گردید. محمدحسن ده محسنی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل و موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شماره ملی xxxxxxxxx۱۹ به نمایندگی علی رحمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه هدف و اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13352209
آگهی تغییرات حسابرسی کاربرد ارقام موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۸۴۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۱۱/xxx۵ و مجوز شماره xxxxxx/۹۵ مورخ ۴/۱۲/xxx۵ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسن خدائی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰۰ ریال افزایش داد. آقای علی رحمانی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰۰ ریال افزایش داد. آقای محمد حسین بدخشانی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰۰ ریال افزایش داد. آقای علی اصغر محمودزاده بشماره ملی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxx ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. تعداد اعضای هیئت مدیره مرمب از ۴ نفرمی باشد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکاء پس از افزایش سرمایه بشح ذیل می‌باشد: آقای حسن خدائی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ مبلغ xxxxxx۰۰ ریال و آقای علی رحمانی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ مبلغ xxxxxx۰۰ ریال و آقای محمد حسین بدخشانی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ مبلغ xxxxxx۰۰ ریال و آقای علی اصغر محمودزاده بشماره ملی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ مبلغ xxxxxx۰۰ ریال. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13352344
آگهی تغییرات حسابرسی کاربرد ارقام موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۸۴۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۱/xxx۵ و مجوز شماره xxxxxx/۹۵ مورخ ۷/۱۲/xxx۵ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حسن خدائی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای علی رحمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علی اصغر محمودزاده بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد حسین بدخشانی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. حق امضاء کلیه اسناد و اوراق تعهدآورموسسه از قبیل قراردادها، چک، سفته، برات و سایر اوراق تجاری با امضای هریک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13321773
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنایع انرژی دانیال شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۸۱۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۳۹۳۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۶/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی رحمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل و موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شماره ملی xxxxxxxxx۱۹ به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه هدف و اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. صورتهای مالی سال xxx۴ تصویب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12916059
آگهی تغییرات شرکت آب و فاضلاب استان گیلان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۶۷ و شناسه ملی ۱۰۷۲۰۱۶۱۲۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۸/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ صورتهای مالی سال xxx۲ شامل ترازنامه صورت سود و زیان، مورد تصویب قرارگرفت. ۲ موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی رحمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل سال مالی xxx۳ انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشارکیهان جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12804920
آگهی تغییرات شرکت بهره برداری از شبکه‌های آبیاری و زهکشی دشت گرمسار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۲ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۱۸۲۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان حمید رضا نظری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و مهران حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و باقر جورابلو به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و رمضانعلی قوشچیان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و شرکت تعاونی خدمات پشتیبانی کارکنان شرکت آبیاری گرمسار به شماره ثبت xxx۳ و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ به نمایندگی مهدی جورابلو به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان اعضای هیئت مدیره تا تاریخ xxx۴. ۱۰. ۲۸ انتخاب شدند. ۲ موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شماره ثبت xxx۷ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ با نمایندگی آقای علی رحمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد محمد براتی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳ صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به xxx۳. ۱۲. ۲۹ به تصویب رسید ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرمسار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12786878
آگهی تغییراتحسابرسی کاربرد ارقام موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۸۴۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۶/۰۲/xxx۵ و بموجب مجوز شماره xxxxxx/۹۵ مورخ ۶/۲/۹۵ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رقیه پهلوانی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ xxxxxx ریال از صندوق موسسه، از ردیف شرکاء خارج گردید. سکینه خراسانی راد بشماره ملی xxxxxxxxx۵ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ xxxxxx ریال از صندوق موسسه، از ردیف شرکاء خارج گردید. نازنین معظمی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ xxxxxx۰ ریال از صندوق موسسه، از ردیف شرکاء خارج گردید. نسیم معظمی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ xxxxxx۰ ریال از صندوق موسسه، از ردیف شرکاء خارج گردید. در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست جدید شرکا و میزان سهم الشرکه هر کدام بشرح زیر می‌باشد: حسن خدائی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارای xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه علی رحمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ دارای xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه محمدحسین بدخشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارای xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12772218
آگهی تغییراتحسابرسی کاربرد ارقام موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۸۴۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۱۲/xxx۴ و گواهی حصر وراثت به شماره دادنامه xxxxxxxxxxxxxxx۲ مورخ ۲۵/۰۵/xxx۳ موضوع پرونده کلاسه xxxxxxxxxxxxxxx۲ شعبه ۸ مجتمع شماره یک شورای حل اختلاف شهر تهران دربند و همچنین گواهی نامه واریز مالیات بر ارث شماره xxx۶۶ مورخ ۲۲/۱۲/xxx۴ سازمان امور مالیاتی و مجوز شماره xxxxxx/۹۵ مورخ ۲۸/۱/xxx۵ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سهم الشرکه مرحوم رضا معظمی کد ملی xxxxxxxxx۹ به مبلغ xxxxxx۰ ریال به وراث به شرح زیر منتقل گردید. خانم رقیه پهلوانی، مادر به کد ملی xxxxxxxxx۲ معادل یک ششم سهم الشرکه که به مبلغ xxxxxx ریال خانم سکینه خراسانی راد، همسر به کد ملی xxxxxxxxx۳۵ معادل یک هشتم سهم الشرکه که به مبلغ xxxxxx ریال خانم نازنین معظمی، دختر به کد ملی xxxxxxxxx۵ معادل نیمی از باقیمانده سهم الشرکه به مبلغ xxxxxx۰ ریال خانم نسیم معظمی دختر به کد ملی xxxxxxxxx۷ معادل نیمی از باقیمانده سهم الشرکه به مبلغ xxxxxx۰ ریال در نتیجه اسامی شرکاء و سهم الشرکه آنها به شرح ذیل قرار گرفت: آقای حسن خدائی ک م xxxxxxxxx۸ دارای xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه و آقای علی رحمانی ک م xxxxxxxxx۷ دارای xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه و آقای محمد حسین بدخشانی ک م xxxxxxxxx۱ دارای xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه خانم رقیه پهلوانی ک م xxxxxxxxx۲ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه و خانم سکینه خراسانی راد ک م xxxxxxxxx۵ دارای xxxxxx ریال سهم الشرکه و خانم نازنین معظمی ک م xxxxxxxxx۵ دارای xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه و خانم نسیم معظمی ک م xxxxxxxxx۷ دارای xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه می‌باشند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12742808
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری صنایع انرژی دانیال شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۸۱۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۳۹۳۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار هدف و اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شماره ملی xxxxxxxxx۱۹ به نمایندگی علی رحمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی محمد حسن ده محسنی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. صورتهای مالی منتهی به xxx۳ تصویب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12737780
آگهی تغییرات شرکت تعمیر و نگهداری انتقال نیرو خوزستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۷۲۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۹۲۹۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شماره ملی xxxxxxxxx۱۹ به نمایندگی علی رحمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی و رسول تجویدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار هدف و اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. صورتهای مالی سال xxx۳ تصویب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12723137
آگهی تغییرات شرکت پارس مبدل نیرو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۸۸۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۴۸۱۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به سال مالی xxx۳ تصویب گردید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شماره ملی xxxxxxxxx۱۹ به نمایندگی علی رحمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی و محمد حسن ده محسنی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه هدف و اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12713027
آگهی تغییرات شرکت آریا ترانسفو قدرت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۰۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۸۶۰۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ به اتفاق آراء تصویب قرار گرفت. بازرس قانونی شرکت برای سال آتی موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به نمایندگی علی رحمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بارزس اصلی و آقای محمد آذرنیا به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12713048
آگهی تغییرات شرکت آریا ترانسفو شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۸۶۰۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. ترازنامه و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ به اتفاق آراء تصویب قرار گرفت. ۲. بازرس قانونی شرکت برای سال آتی موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به نمایندگی علی رحمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بارزس اصلی و آقای محمد آذرنیا به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل انتخاب شد. ۳. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12708352
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور آرمان نیرو دانیال شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۹۶۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۶۹۴۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شماره ملی xxxxxxxxx۱۹ به عنوان بازرس اصلی و علی رحمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار هدف و اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. صورتهای مالی سال xxx۳ تصویب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12474565
آگهی تغییرات شرکت پارس پايا خطوط خوزستان شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۳۰۹۶۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۵۰۰۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد قنواتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ ـ اکبر مرادی آلوقره به شماره ملی xxxxxxxxx۰ ـ شرکت سرمایه گذاری صنایع انرژی دانیال به شماره ملی xxxxxxxxx۱۱ ـ صابر اسکندری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ ـ فریدون استاد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ ـ سید محمد علی مرتضوی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و امین مرادی مقام به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. حسابرسی کاربردارقام به شماره ملی xxxxxxxxx۱۹ به عنوان بازرس اصلی وعلی رحمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار هدف و اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12236542
آگهی تغییرات شرکت شرکت آب و فاضلاب بروجرد شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۴۳۱ و‌شناسه‌ملی ۱۰۸۶۱۱۶۴۸۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به عنوان بازرس اصلی و علی رحمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد . صورتهای مالی سال xxx۲ شرکت و ترازنامه سود و زیان مورد تصویب قرار گرفت .
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بروجرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12125349
آگهی تغییرات شرکت پیمانکاری کارهای آبی آهاب سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۶۷۴۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۲۴۳۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲به تصویب رسید. علی اصغر بندار صاحبی به کد ملیxxxxxxxxx۳ و محمد اعلائی به کد ملیxxxxxxxxx۶ و هادی حجابی به کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت بین المللی توسعه تجارت ثمن به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۰ و امیر رزاقی به کد ملیxxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت مجتمع عمران و توسعه آتیه ایرانیان به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۹و رضا محبوب به کد ملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت همکار سرمایه به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و مرتضی حیدری اصفهانی به کد ملی xxxxxxxxx۰به عنوان عضو علی البدل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ بعنوان بازرس اصلی و علی رحمانی به کد ملیxxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار صبح اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12090755
آگهی تغییرات شرکت خزر برق ساحل سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۰۹ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۲۲۶۴۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۳۱/۰۴/xxx۵به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای سید مهدی تقوی سنگدهی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای سید محمد موسوی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای سید مسعود تقوی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای رضا رمضانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای سید عطاء الله تقوی سنگدهی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای محمد باقر صالحی مله به شماره ملی xxxxxxxxx۲ (بعنوان عضو علی البدل) تا تاریخ ۳۱/۰۴/xxx۵. -۲ موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شماره ثبت xxx۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به عنوان بازرس اصلی،آقای علی رحمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. -۳ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. -۴ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۲ به تصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12082798
آگهی تغییرات شرکت بین المللی توسعه تجارت ثمن سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۶۰۸۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۳۵۲۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به سمت بازرس اصلی و آقای علی رحمانی به کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12060978
آگهی تغییرات شرکت بهره برداری و توزیع آب مازندران سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۳۲۲ و شناسه‌ملی ۱۰۷۶۰۱۷۸۷۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ به تصویب رسید. ۲ـموسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شماره ثبتxxx۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی، آقای علی رحمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12038922
آگهی تغییرات شرکت پارس مبدل نیرو سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۰۸۸۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۴۸۱۷۸
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به سال مالی xxx۲ تصویب گردید. تعمیرونگهداری انتقال نیروخوزستان بشماره ملی xxxxxxxxx۶۶ به نمایندگی عبدالمحمد سلیقه به شماره ملیxxxxxxxxx۳، سرمایه گذاری صنایع انرژی دانیال بشماره ملی xxxxxxxxx۱۱به نمایندگی محسن پور صابری بشماره ملی xxxxxxxxx۵، فرید بابا احمدی به شماره ملیxxxxxxxxx۱، محسن کایدی بارده به شماره ملیxxxxxxxxx۴، سعید سلطانی به شماره ملیxxxxxxxxx۴، عظیم سعادتی زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی کاربردارقام بشماره ملی xxxxxxxxx۱۹ بعنوان بازرس اصلی و علی رحمانی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه هدف و اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12034480
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص توسعه و تجارت اسکان زاگرس درتاریخ ۲۵/۱۱/xxx۳ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: مشارکت در انواع پروژه‌ها اعم از تولیدی، خدماتی، ساختمانی، عمرانی، مدیریتی درداخل کشور با مشارکت و یا بدون مشارکت اشخاص حقیقی ویا حقوقی ایرانی و خارجی. مشارکت، نظارت ومدیریت در ساخت پروژه‌های بزرگ ساختمانی، انبوه سازی، تاسیسات شهری، کلیه امور زیربنایی شهری وصنعتی، مشاوره فنی، طراحی، اجرا ونظارت فنی در ساخت ابنیه، سازه‌ها، خطوط ریلی و تاسیسات فرودگاهی، ساخت پالایشگاههای نفت وگاز و پتروشیمی، نصب و اجرای پروژه‌های تاسیساتی و خدمات فنی، مشاوره فنی وپشتیبانی در این خصوص. ارائه خدمات مورد لزوم اشخاص حقیقی وحقوقی در زمینه تولید، توسعه، تکمیل برنامه ریزی وتهیه گزارشات توجیهی و طراحی سیستم‌های مدیریتی جهت تسهیل افزایش کارآیی آنها مباشرتا یا از طریق تشکیل شرکت و موسسه. انجام بررسیهای اقتصادی، فنی، مدیریتی ونظارت و پیگیری اجرای طرحها در داخل وخارج از کشور و بررسی اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی. انجام عملیات وفعالیتهای پیمانکاری و حق العملکاری، اخذواعطای نمایندگی در کلیه زمینه‌های موضوع فعالیت در داخل و خارج از کشور باایجاد ویا بدون ایجاد شعبه. ارائه خدمات پشتیبانی به شرکتها و موسسات داخل وخارج از کشور از قبیل خدمات بازرگانی، خریدو فروش داخلی یا خارجی، واردات و صادرات وسایر خدمات مرتبط با بازرگانی داخلی و خارجی موصوف. انجام کلیه فعالیتهای واردات وصادرات، خریدوفروش، تهیه و توزیع کلیه کالاهای مجاز، اخذ و واگذاری نمایندگی در داخل وخارج از کشور بدون اشخاص ویا با اشخاص ایرانی و خارجی. شرکت در نمایشگاهها، مزایده‌ها، مناقصه‌ها در داخل وخارج از کشور. انجام معاملات و عقد قراردادهای مجازو قانونی در داخل وخارج ازکشور. اخذ واستفاده ازتسهیلات مالی بانکها، موسسات مالی واعتباری وبانکها داخلی وخارجی، تعاونیهای اعتبار، صندوقهای قرض الحسنه، شرکتهای لیزینگ، صندوق توسعه ملی وحساب ذخیره ارزی درداخل وخارج ازکشور. خریدوفروش تکنولوژی، دانشهای فنی ومدیریتی درداخل وخارج ازکشور. طراحی، ساخت، احداث وتجهیزانواع مراکز خدماتی، اقامتی، تفریحی، آموزشگاهی، نمایشگاهی و فروشگاهی درداخل وخارج ازکشور بامشارکت ویا بدون مشارکت اشخاص ایرانی و خارجی. مبادرت به انجام کلیه اموروعملیاتی که بطور مستقیم وغیرمستقیم برای تحقق اهداف شرکت لازم ومفید بوده ویا درجهت اجرای موضوع شرکت ضرورت داشته_باشد. (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، خیابان ونک، نبش بزرگراه کردستان، برج آیینه ونک، پلاک xxx، طبقه اول، واحد xxx کد پ xxxxxxxxx۵ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxxxxx سهم xxxxxx۰ ریالی که تعداد xxxxxx سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۴ مورخ ۱۳/۱۱/۹۳ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه شیراز شمالی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: علی اصغر ثنائی سبزواری به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل به ش م xxxxxxxxx۲ و سیاوش خان طاهری به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به ش م xxxxxxxxx۴ و پیمان اسکندری به سمت رئیس هیئت مدیره به ش م xxxxxxxxx۶ بمدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از جمله چک، سفته، برات، قراردادها و عقود با امضاء مدیرعامل ویکی از اعضای هیئت مدیره واوراق عادی واداری مدیرعامل ودرغیاب ایشان یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به عنوان بازرس اصلی و علی رحمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال تعیین شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9410492
آگهی تغییرات شرکت پارس پایا خطوط خوزستان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۳۰۹۶۶ و‌شناسه‌ملی ۱۰۸۶۲۰۵۰۰۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری صنایع انرژی دانیال به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۱ به نمایندگی اکبر سرکوئی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ ،محمد قنواتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ ، اکبر مرادی آلوقره به شماره ملی xxxxxxxxx۰ ، صابر اسکندری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ ، مجتبی قلمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ ، محمد غلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ ، محمدحسین محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ ، فریدون استاد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. حسابرسی کاربردارقام به شماره ملی xxxxxxxxx۱۹ به عنوان بازرس اصلی وعلی رحمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار هدف و اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9394320
آگهی تغییرات شرکت تعمیر و نگهداری انتقال نیرو خوزستان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۳۷۲۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۹۲۹۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شماره ملی xxxxxxxxx۱۹ به عنوان بازرس اصلی و علی رحمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه هدف و اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. صورتهای مالی xxx۲ تصویب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9394355
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری صنایع انرژی دانیال سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۹۸۱۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۳۹۳۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹بعنوان بازرس اصلی و علی رحمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. صورتهای مالی سال منتهی به xxx۲ را تصویب گردید. روزنامه هدف و اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1759012
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور ری آب سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۵۱۴۹۲ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۰۹۶۶۴۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : روزنامه کثیرالانتشارهمشهری جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه وحساب سودوزیان مالی منتهی به سال ۲۹/۱۲/۹۲ به تصویب رسید.موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به بازرس اصلی وآقای علی رحمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1735252
آگهی تغییرات شرکت پیمانکاری کارهای آبی آهاب سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۶۷۴۸۱ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۱۱۲۴۳۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱به تصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۹ بعنوان بازرس اصلی و علی رحمانی به کد ملیxxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل بمدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار صبح اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1726552
آگهی تغییرات شرکت آهاب کار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۴۹۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۸۵۸۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به سمت بازرس اصلی و آقای علی رحمانی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اعضای هیئت مدیره بشرح زیر برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: آقای محسن غفاری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای علی کاظمی به شماره کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت همکار سرمایه به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل وآقای حسن مجد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد اقتصاد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره انتخاب گردیدند حق امضاء کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و بهادار از قبیل چک سفته و قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و نامه های عادی اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1725226
آگهی تغییرات شرکت خدمات مهندسی ترانس دانیال سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۶۲۴۳ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۸۷۶۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری صنایع انرژی دانیال به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به نمایندگی مجید صیاد نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ ـ شرکت پارس مبدل نیرو به نمایندگی محسن پورصابری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و عباس صالحی نسب به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شماره ملی xxxxxxxxx۱۹ به عنوان بازرس اصلی و علی رحمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه هدف و اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. صورتهای مالی سال منتهی به xxx۲ تصویب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1719443
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور آرمان نیرو دانیال سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۹۶۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۶۹۴۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال xxx۲ تصویب گردید. شرکت سرمایه گذاری صنایع انرژی دانیال به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به نمایندگی محمد غلامی به شماره ملی xxxxxxxxx۸،عبدالرحیم کاظم زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۴،شاهرخ نیرو بخش به شماره ملی xxxxxxxxx۶،امید نژاد حسن به شماره ملی xxxxxxxxx۶،سید ایمان علوی به شماره ملی xxxxxxxxx۶،غلامرضا قادسی به شماره ملی xxxxxxxxx۷،حسین سلیمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به سمت بازرس اصلی و علی رحمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه هدف و اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1716921
آگهی تغییرات شرکت آهاب کار سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۱۴۹۵۶ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۱۵۸۵۸۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹به عنوان بازرس اصلی و آقای علی رحمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار صبح اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1711256
آگهی تغییرات شرکت توسعه طرحهای زیر ساخت پست ساز فرا نیرو سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۱۶۵۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۶۴۹۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری صنایع انرژی دانیال به شماره شناسه ملیxxxxxxxxx۱۱ به نمایندگی مهران عنا به شماره ملی xxxxxxxxx۴ ـ بابک محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ ـ حمیدرضا صحرانورد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ ـ محمدصادق فروتن به شماره ملی xxxxxxxxx۳ ـ هرمز سهرابی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ ـ سیدمهدی کرم زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و مهدی قمری نژادیان به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به عنوان بازرس اصلی و علی رحمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی xxx۳ انتخاب گردیدند. روزنامه هدف و اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1676607
آگهی تغییرات شرکت تدبیر انرژی آذر شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۳۷۷۲۱ شناسه ملی ۱۰۲۰۰۴۵۸۹۳۱
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
صورتهای مالی (ترازنامه و صورت سود و زیان و جریان وجوه نقد) و گزارش هیئت مدیره در سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ بتصویب مجمع عمومی رسید.
موسسه حسابرسی کاربرد ارقام شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ بسمت حسابرس و بازرس اصلی
علی رحمانی به کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل، برای سال مالی xxx۳ انتخاب شدند.
روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1605807
آگهی تغییرات شرکت تحلیل نقشه نیان سهامی‌خاص به شماره ثبت ۲۰۸۳۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۹۹۲۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به سمت بازرس اصلی و آقای علی رحمانی دارای شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1632481
آگهی تصمیمات شرکت مشاورین انفورماتیک نیرو سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۴۷۴۶۶
بموجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۳/xxx۳ شرکت مشاورین انفورماتیک نیرو سهامی خاص به شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ که در مورخه ۱۱/۰۶/xxx۳ به این اداره واصل گردیده به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردیده است:
الف) بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه:
۱ـ پس از ارائه گزارش هیئت مدیره و حسابرس و بازرس قانونی شرکت، صورتهای مالی (ترازنامه و صورت سود و زیان و جریان وجوه نقد) و گزارش هیئت مدیره در سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ به تصویب مجمع عمومی رسید.
۲ـ موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای علی رحمانی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی xxx۳ انتخاب شدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار مهد آزادی برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۴ـ با رعایت ماده ۸۸ قانون تجارت آقایان سعید رضائی به کدملی xxxxxxxxx۹ ـ ایرج جسوری به کدملی xxxxxxxxx۰ ـ محمدحسین قمیان به کدملی xxxxxxxxx۳ ـ شرکت تعاونی xxx۴ خدمات رایانه ای نیرو سیستم کارکنان مانیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ و شرکت تعاونی مصرف کارکنان برق ارومیه به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به عنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
ب) بموجب صورتجلسه هیئت مدیره، آقای سعید رضائی به عنوان رئیس هیئت مدیره ، آقای ایرج جسوری به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدحسین قمیان ، آقای جواد فضلی به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت تعاونی xxx۴ خدمات رایانه ای نیرو سیستم کارکنان مانیر و آقای علی حیدری به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت تعاونی مصرف کارکنان برق ارومیه به عنوان عضو اصلی برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و براساس ماده xxx قانون تجارت آقای حمید انزلی به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب گردید و کلیه چکها و اسناد و اوراق بهادار و قراردادهای شرکت با امضاء مدیرعامل به همراه یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۲ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک آذرشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1625748
آگهی تغییرات شرکت صنایع بسته بندی پوشینه کار آرا سهامی خاص شماره ثبت ۳۳۰۵۴۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۷۷۹۴۲
به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی کاربرد ارقام شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ و آقای علی رحمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. شرکت پدیده شیمی پایدار شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به نمایندگی آقای سید محمد باقر فاضلیان بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت پدیده شیمی نیلی شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به نمایندگی آقای کوروش منتصر بشماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای امیر حسین علم بیگی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1589305
آگهی تغییرات شرکت مجتمع عمران و توسعه آتیه ایرانیان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۴۳۱۸۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۸۸۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به سمت بازرس اصلی و آقای علی رحمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ـ اعضاء هیأت مدیره برای مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: آقای امید امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره و آقای آوید امینی به شماره ملی xxxxxxxxx به سمت نائب رئیس هیأت مدیره و آقای امیر مسعود وزیری یزدی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت بین المللی توسعه تجارت ثمن به سمت عضو هیأت مدیره ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته برات و عقود اسلامی و به طور کلی هر گونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضاء آقایان امید امینی و آوید امینی و در غیاب هر یک با امضاء امیر مسعود وزیری یزدی متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ـ تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۲به تصویب رسید. ـ روز نامه کثیرالانتشار صبح اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1611459
آگهی تغییرات شرکت مهندسی نیکان نیرو صنعت شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۸۰۹۳ شناسه ملی ۱۰۷۶۰۳۵۵۵۰۸
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
الف ـ سمت اعضاء هیئت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: آقای داریوش زارع به کد ملی xxxxxxxxx۹ به کدپستی xxxxxxxxx۵، آقای سید مهدی تقوی سنگدهی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به کدپستی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت مازند نیرو، آقای عبدالعلی رئیسیان به کد ملی xxxxxxxxx۶ به کدپستی xxxxxxxxx۴ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
ب ـ موسسه حسابرسی کاربرد ارقام شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ و کدپستی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس اصلی و آقای علی رحمانی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی xxx۳ انتخاب شدند.
ج ـ عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه xxx۲ شرکت، ترازنامه، صورت سود و زیان مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
د ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی ایران برای درج آگهی شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ساری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1553818
آگهی تغییرات شرکت بهره‌برداری و توزیع آب مازندران سهامی خاص شماره ثبت ۱۳۲۲ شناسه ملی ۱۰۷۶۰۱۷۸۷۵۴
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ ـ صورتهای مال سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ به تصویب رسید.
۲ ـ موسسه حسابرسی کاربرد ارقام شماره ثبت xxx۷ شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی، آقای علی رحمانی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۳ ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ساری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1632482
آگهی تصمیمات
بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۳/xxx۲ شرکت مشاورین انفورماتیک نیرو (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ ـ که در مورخه ۱۳/۱۲/xxx۲ به این اداره واصل گردیده به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردیده است:
۱ـ پس از ارائه گزارش هیئت مدیره و حسابرس و بازرس قانونی شرکت (موسسه حسابرسی کاربرد ارقام)، صورت های مالی (ترازنامه و صورت سود و زیان و جریان وجوه نقد) و گزارش هیئت مدیره در سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ به تصویب مجمع عمومی رسید.
۲ـ موسسه حسابرسی کاربرد ارقام با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای علی رحمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی xxx۲ انتخاب شدند و تعیین حق الزحمه بازرس اصلی به عهده هیئت مدیره شرکت محول شد.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار مهد آزادی برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۴ـ سود قابل تقسیم برای هر سهم در سال xxx۱ مبلغ xxx/۱ ریال (ده هزار) ریال تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۶ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک آذرشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1485198
آگهی تغییرات شرکت مجتمع عمران و توسعه آتیه ایرانیان شرکت سهامی‌خاص شماره ثبت ۲۴۳۱۸۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۳۸۸۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
مؤسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به سمت بازرس اصلی و آقای علی رحمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1446967
آگهی تغییرات شرکت مهندسی مشاور نیما شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۱۴۵۴ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۱۸۹۶۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۶/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
اعضاء هیئت مدیره بمدت دو سال به قرار ذیل تعیین گردیدند:
خانم سمانه یعقوبی گرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای محمد آقاجانی دلاور به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و ولی اله یعقوبی گرجی به شماره ملی xxxxxxxxx۹.
ـ موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی رحمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
ـ صورتهای مالی منتهی به سال ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
شxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ساری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1418614
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی کاربردارقام شماره ثبت ۸۴۸۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۱۱/xxx۲تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ آقای حسن خدایی با ش م xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای علی رحمانی با ش مxxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس و آقای محمدحسین بدخشانی با ش م xxxxxxxxx۱ به عنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هیات مدیره انتخاب گردیدند.
ـ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور، چکها، بروات، قراردادها با امضای هر یک از اعضای هیات مدیره به تنهایی همراه با مهر موسسه معتبر می باشد.
ـ نشانی قانونی موسسه به تهران ـ خیابان ولیعصر ـ بالاتر از نیایش ـ خیابان ارمغان غربی ـ پلاک ۶۴ ـ طبقه دوم ـ واحد ۶ کدپستی xxxxxxxxx۸ تغییر یافت.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1343015
آگهی تغییرات شرکت مهندسی برق تهران برق آرا شرکت سهامی‌خاص ‌به‌ شماره ثبت ۸۹۲۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۵۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۹/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای سیدحسین اسماعیل زکی با ش ملی xxxxxxxxx۲ آقای مهدی جواهریان با ش ملی xxxxxxxxx۸ خانم اعظم اکبرزاده پولادی با ش ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت ۲ سال تعیین شدند. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به سمت بازرس اصلی و آقای علی رحمانی با ش ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
روزنامه کثیرالنتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
ترازنامه و حساب سود و زیان سالxxx۱ مورد تصویب قرار گرفت.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1228165
آگهی تغییرات شرکت حسابرسی کاربرد ارقام موسسه غیرتجاری به شماره ثبت ۸۴۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیات مدیره مورخ۱۹/۰۶/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقایان حسن خدایی با ش مxxxxxxxxx۸ به سمت رییس هیات مدیره, رضا معظمی با ش مxxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره, علی رحمانی با ش مxxxxxxxxx۷ به سمت نایب رییس هیات مدیره و محمدحسین بدخشانی با ش مxxxxxxxxx۱ به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور چکها بروات قراردادها با امضای هریک از اعضای هیات مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1220836
آگهی تغییرات شرکت مهندسی تولید پیشرو انرژی آسیا شرکت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۰۷۳۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۴۱۰۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید.
منصور پورحسین به کد ملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع انرژی دانیال به شناسه ملی xxxxxxxxx۱ و علیرضا بیدرام به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و بهنام راد به کد ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ بعنوان بازرس اصلی و علی رحمانی به کد ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1222458
آگهی تصمیمات شرکت کارآراء ساری (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۲۷۳۰ ساری به شناسه ی ملی ۱۰۷۶۰۲۶۱۷۱۱ و کدپستی۴۸۱۸۸۷۳۸۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ۲۲/۴/۹۲ شرکت مذکور تصمیمات به شرح ذیل اتخاذ گردید:

۱ ـ موسسه حسابرسی کاربرد ارقام با شناسه ملیxxxxxxxxx۱۹ به عنوان بازرس اصلی و حسابرس شرکت آقای علی رحمانی به کدملیxxxxxxxxx۷ و کدپستیxxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.

۳ـ ترازنامه و صورتهای مال مربوط به سال۳۰/۱۲/۹۱ شرکت تصویب قرار گرفت.

شxxxxxx۷ ثبت اسناد و املاک شهرستان ساری

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1209084
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور ری آب شرکت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۵۱۴۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۶۶۴۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۴/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضا هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند:
۱ـ آقای محمد طاهری زاده بسمت عضو اصلی به شماره ملی xxxxxxxxx۳
۲ـ آقای علی اکبر مجری سازان طوسی بسمت عضو اصلی به شماره ملی xxxxxxxxx۳
۳ـ آقای علیرضا زندی بسمت عضو اصلی به شماره ملی xxxxxxxxx۵
۴ـ آقای محمد امام جمعه زاده بسمت عضو علی البدل شماره ملی xxxxxxxxx۷
موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی رحمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1201802
آگهی تغییرات شرکت بازرسی فنی فلات پژواک سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۳۲۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۰۰۷۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۰۴/۰۶/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شماره ثبتxxx۷ و شناسه ملیxxxxxxxxx۱۹ به سمت بازرس اصلی و آقای علی رحمانی به کدملیxxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. اعضای هیات مدیره به شرح زیر برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند: ـ آقای پیمان شاه اویسی دارای کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره ـ آقای حسین شاه اویسی دارای کدملیxxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیات مدیره ـ آقای محمدرضا نوروزی سرخنی دارای کدملیxxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیات مدیره ـ آقای پژمان شاه اویسی دارای کدملیxxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیات مدیره.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی xxx۱ به تصویب رسید.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1201819
آگهی تغییرات شرکت راه‌اندازی تعمیر و نگهداری پارسیان آسیا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۱۳۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۸۸۸۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۰۴/۰۶/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شماره ثبتxxx۷ و شناسه ملیxxxxxxxxx۱۹ به سمت بازرسی اصلی و آقای علی رحمانی کدملیxxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردید.
اعضای هیات مدیره بشرح زیر برای مدت دو سال انتخاب و تعیین سمت گردیدند:
ـ آقای حسین شاه اویسی دارای کدملیxxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیات مدیره و مدیرعامل ـ آقای پیمان شاه اویسی دارای کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیات مدیره ـ آقای محمدرضا نوروزی سرخنی دارای کدملیxxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیات مدیره ـ آقای پژمان شاه اویسی دارای کدملیxxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیات مدیره
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالیxxx۱ به تصویب رسید.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1198794
آگهی تصمیمات شرکت مازند نیرو (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۱۳۱۶ ساری به شناسه ملی ۱۰۷۶۰۱۷۸۲۳۹ و کد پستی ۵۹۵۳۳۴۸۴۹۱
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۳۰/۴/۹۲ و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۴/۹۲ شرکت مذکور تصمیمات بشرح ذیل اتخاذ گردید:
الف) آقای سید مهدی تقوی کد ملی xxxxxxxxx۱ و کد پستی xxxxxxxxx۹ بعنوان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل آقای اسماعیل جباری به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کد پستی xxxxxxxxx۵ بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای عباس امیری به کد ملی xxxxxxxxx۵ و کد پستی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت برق ساحل بعنوان عضو هیئت مدیره آقای حبیب اله طالشی به کد ملی xxxxxxxxx۶ و کد پستی xxxxxxxxx۳ بعنوان عضو هیئت مدیره آقای سید حامد تقوی به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کد پستی xxxxxxxxx۹ بعنوان عضو هیئت مدیره همگی بعنوان اعضای اصلی آقای سید مصطفی هاشمی به کد ملی xxxxxxxxx۴ و کد پستی xxxxxxxxx۵ بعنوان عضو علی البدل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند
ب) کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت و چکها و بروات و سفته ها و سایر اوراق تجاری با امضای آقای سید مهدی تقوی با مهر شرکت معتبر است..
ج) موسسه حسابرسی کاربرد ارقام بعنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی و آقای علی رحمانی به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کد پستی xxxxxxxxx۸ بترتیب بعنوان و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
د) روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های داخلی شرکت تعیین گردید.
و) ترازنامه و صورت حساب و زیان برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۱ شرکت مورد تصویب قرار گرفت.
شxxxxxx۸ ثبت اسناد و املاک شهرستان ساری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1190563
آگهی تغییرات شرکت تحلیل نقشه نیان سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۲۰۸۳۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۹۹۲۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۵/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال xxx۱ مورد تصویب قرار گرفت.
موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ بسمت بازرس اصلی و آقای علی رحمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1182908
آگهی تغییرات شرکت مهندسی رایان انرژی شمال (سهامی خاص) بشماره ثبت ۵۱۸۶ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۳۲۸۰۰۰ ثبت ساری به کدپستی ۴۸۱۶۷۱۷۱۶۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۵/۹۲ و هیئت مدیره مورخ ۳۱/۵/۹۲ شرکت مذکور تصمیمات بشرح ذیل اتخاذ گردید:
الف) تعداد اعضای هیئت مدیره از چهارنفر به پنج نفر تغییر یافت و ماده ۳۱ اساسنامه بشرح مذکور اصلاح گردید.
ب) ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۱ شرکت مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
ج) موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شماره ثبت xxx۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ بعنوان حسابرس قانونی و بازرس اصلی و آقای علی رحمانی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل شرکت به مدت یکسال انتخاب گردیدند.
د) روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی داخلی شرکت تعیین شد.
ه) آقای سید مجتبی میرشجاعی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و خانم سیده فریبا میرشجاعی لنگری بشماره ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای سید صمد حسنی حسن کلا بشماره ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای مهدی بابائی لاکتراشانی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای سید علی میرشجاعی لنگری بشماره ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
و) کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور شرکت با امضای آقای سید مجتبی میرشجاعی (رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل) باتفاق خانم سیده فریبا میرشجاعی لنگری (نائب رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر اوراق عادی و اداری شرکت با امضای آقای سید مجتبی میرشجاعی (رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل) یا خانم سیده فریبا میرشجاعی لنگری (نائب رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxx۳ اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان ساری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1172969
آگهی تغییرات شرکت مهندسی نیکان نیرو صنعت سهامی خاص شماره ثبت ۸۰۹۳ شناسه ملی ۱۰۷۶۰۳۵۵۵۰۸ و کدپستی ۴۸۴۹۱۵۹۵۳۳ ثبت ساری
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۳۰/۰۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
ج) موسسه حسابرسی کاربرد ارقام شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ و کدپستی xxxxxxxxx۸ و آقای علی رحمانی شماره ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۸ بترتیب بعنوان بازرس اصلی و علی البدل بمدت یک سال انتخاب گردیدند.
د) ترازنامه مالی سود و زیان سال ۹۱ شرکت مورد تصویب قرار گرفت.
ه) روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۸ رئیس اداره ثبت اسناد ساری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1152988
آگهی تغییرات شرکت صنایع پلاستیک و بسته‌بندی محب قزوین (سهامی خاص) به شماره ثبت ۸۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۷۱۰۶
برابر صورتجلسه هیئت مدیره و مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع فوق العاده مورخ ۳۰/۴/۹۲ شرکت فوق تصمیماتی بدین شرح اتخاذ گردید:
۱ـ آقای بختیار علم بیگی به کدملی xxxxxxxxx۴ و امیرحسین علم بیگی به ملی xxxxxxxxx۶ و آقای امیرمحمد علم بیگی به کدملی xxxxxxxxx۳ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شده اند.
۲ـ آقای امیرحسین علم بیگی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای بختیار علم بیگی به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای امیرمحمد علم بیگی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شده اند.
۳ـ ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت.
۴ـ روزنامه ابرار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار تعیین شد.
۵ـ موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به سمت بازرس اصلی و آقای علی رحمانی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای سال ۹۲ انتخاب شده اند.
۶ـ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۲۲ ریال از محل اندوخته تجدید ارزیابی دارایی ثابت به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/۲ سهم xxx/xxx ریالی بانام افزایش یافته است و ماده ۶ اساسنامه اصلاح گردید.
شxxxxxx۶ اداره ثبت اسناد و املاک آبیک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1162798
آگهی تغییرات شرکت پلاستیک و بسته بندی محب قزوین (سهامی خاص) به شماره ثبت ۸۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۵۷۱۰۶
برابر صورتجلسات هیئت مدیره و مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده مورخ ۳۰/۴/۹۲ شرکت که تصمیماتی بدین شرح اتخاذ گردید:
۱ـ آقای بختیار علم بیگی به کدملی xxxxxxxxx۴ و امیرحسین علم بیگی به کدملی xxxxxxxxx۶ و آقای امیرمحمد علم بیگی به کدملی xxxxxxxxx۳ به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شده اند.
۲ـ آقای امیرحسین علم بیگی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای بختیار علم بیگی به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای امیرمحمد علم بیگی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شده اند.
۳ـ ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت.
۴ـ روزنامه ابرار به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب شد.
۵ـ موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به سمت بازرس اصلی و آقای علی رحمانی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای سال ۹۲ انتخاب شده اند.
۶ـ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۲۲ ریال از محل اندوخته تجدید ارزیابی دارایی ثابت به مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به xxx/xxx/۲ سهم xxx/xxx ریالی با نام افزایش یافت و ماده ۶ اساسنامه اصلاح گردید.
شxxxxxx۸ اداره ثبت اسناد و املاک آبیک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1149818
آگهی تغییرات شرکت مهندسی مشاور هلیل آب سهامی خاص شماره ثبت ۱۵۱۸ شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۹۱۷۷۷
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی ۲۳/۴/۹۲:
۱ـ قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرسان و بتصویب رسیدن ترازنامه سال ۹۱
۲ـ موسسه حسابرسی کاربرد ارقام بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای علی رحمانی با کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه حدیث کرمان جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۳ مسئول ثبت شرکتهای ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1146303
آگهی تصمیمات شرکت مازند برج بشل (سهامی‌خاص) ثبت شده بشماره ۸۰۹۲ ساری به شناسه ی ملی ۱۰۷۶۰۳۵۵۴۹۱ و کدپستی ۴۷۸۳۱۸۸۶۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۴/۹۲ و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۴/۹۲ شرکت مذکور تصمیمات بشرح ذیل اتخاذ گردید:
الف ـ آقای سید مهدی تقوی سنگدهی کدملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت مازند نیرو بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای سید مسعود تقوی سنگدهی به کدملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۹ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و آقای سید عطااله تقوی سنگدهی به کدملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
ب ـ کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت و چکها و بروات و سفته ها و سایر اوراق تجاری با امضای رئیس هیئت مدیره و یک نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه ها با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
ج ـ موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای علی رحمانی به کدملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
دـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های داخلی شرکت تعیین گردید.
شxxxxxx۹ ثبت اسناد و املاک شهرستان ساری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1028299
آگهی تصمیمات شرکت بهره برداری و توزیع آب گلستان سهامی خاص شماره ثبت ۵۵۴ شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۷۷۶۳۷ و کدپستی ۴۹۳۹۱۴۹۹۹۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۱/۹۱ شرکت مذکور تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال xxx۰ بتصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی کاربرد ارقام بشماره ثبت xxx۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ بسمت حسابرس و بازرسان اصلی و آقای علی رحمانی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ۴ آقای نادر سراوانی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره و آقای حسین مهاجر استر آبادی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مسلم مهتابی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۵ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیر عامل یا جانشین مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۵ اداره ثبت اسناد و املاک آق قلا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1007698
آگهی تصمیمات شرکت آهاب سهامی خاص به شماره ثبت ۶۷۴۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۲۴۳۳۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۵/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به ک. م xxxxxxxxx۱۹ بسمت بازرس اصلی و علی رحمانی به ک م xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار صبح اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. علی اصغر بندارصاحبی به ک. م xxxxxxxxx۳ و محمد اعلائی به ک. م xxxxxxxxx۶ و همایون ارومچی به ک. xxxxxxxxx۳ و امیر رزاقی به ک. م xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از مجتمع عمران و توسعه آتیه ایرانیان به ک. م xxxxxxxxx۷۹ و رضا محبوب با ک. م xxxxxxxxx۳۱ به نمایندگی از شرکت همکار سرمایه به ک. م xxxxxxxxx۵۱ بسمت اعضای اصلی و مرتضی حیدری اصفهانی به ک. م xxxxxxxxx۰ به سمت عضو علی البدل انتخاب شدند. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۴/۹۱ علی اصغر بندارصاحبی بسمت رئیس هیئت مدیره و محمد اعلائی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمد اعلائی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات به امضاء علی اصغر بندارصاحبی و محمد اعلائی و همایون ارومچی و رضا محبوب و امیر رزاقی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات به امضاء هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 858176
آگهی تصمیمات شرکت مهندسین مشاور ری آب سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۴۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۶۶۴۷۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲۰/۸/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام بعنوان حسابرس با شناسه ملیxxxxxxxxx۱۹ و علی رحمانی با کدملیxxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 864454
آگهی تصمیمات شرکت مهندسین مشاور ری آب سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۴۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۶۶۴۷۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲۰/۸/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام بعنوان حسابرس با شناسه ملیxxxxxxxxx۱۹ و علی رحمانی با کدملیxxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10306254
آگهی تصمیمات شرکت مهندسین مشاور ری آب سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۴۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۶۶۴۷۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۸/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام بعنوان حسابرس با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ و علی رحمانی با کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10388052
آگهی تصمیمات شرکت مهندسین مشاور ری آب سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۴۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۶۶۴۷۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۸/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام بعنوان حسابرس با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ و علی رحمانی با کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 858135
آگهی تصمیمات شرکت آهاب کار سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۱۴۹۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۸۵۸۳۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۵/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx به سمت بازرس اصلی و علی رحمانی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار صبح اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: علی اصغر بندارصاحبی به کدملی xxxxxxxxx۳ ـ محسن غفاری به کدملی xxxxxxxxx۲ ـ امید امینی به کدملی xxxxxxxxx۳ بعنوان اعضای اصلی و محمد اعلایی به کدملی xxxxxxxxx۶ بعنوان عضو علی البدل ـ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۴/۹۰ علی اصغر بندارصاحبی به سمت رئیس هیئت مدیره و امید امینی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و محسن غفاری به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضای نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10494533
آگهی تصمیمات شرکت آهاب کار سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۴۹۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۸۵۸۳۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۵/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx به سمت بازرس اصلی و علی رحمانی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار صبح اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: علی اصغر بندارصاحبی به کدملی xxxxxxxxx۳ محسن غفاری به کدملی xxxxxxxxx۲ امید امینی به کدملی xxxxxxxxx۳ بعنوان اعضای اصلی و محمد اعلایی به کدملی xxxxxxxxx۶ بعنوان عضو علی البدل به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۴/۹۰ علی اصغر بندارصاحبی به سمت رئیس هیئت مدیره و امید امینی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و محسن غفاری به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضای نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10227039
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی مشاور نیما سهامی خاص شماره ثبت ۱۴۵۴ ساری شناسه ملی ۱۸۹۶۱۴۱۰۷۶۰ کدپستی ۴۸۱۴۸۹۶۸۳۹
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۶/۹۱ تصمیمات بشرح ذیل اتخاذ گردید: ۱ موسسه حسابرسی کاربرد ارقام بعنوان حسابرس شرکت و آقای علی رحمانی کد ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس قانونی برای سال مالی xxx۱ انتخاب گردید. ۲ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های داخلی شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و صورت‌های مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب قرار گرفت. رئیس ثبت اسناد و املاک ساری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 911915
آگهی تغییرات شرکت بازرسی فنی فلات پژواک سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۳۲۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۰۰۷۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۷/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به عنوان بازرس اصلی، آقای علی رحمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
در تاریخ ۲۳/۰۸/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 912042
آگهی تصمیمات شرکت راه‌اندازی تعمیر و نگهداری پارسیان آسیا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۱۳۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۸۸۸۶۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۷/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی کاربرد ارقام شماره ملی xxxxxxxxx۱۹ به سمت بازرس اصلی و علی رحمانی شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10444975
آگهی تصمیمات شرکت راه اندازی تعمیر و نگهداری پارسیان آسیا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۱۳۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۸۸۸۶۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۷/۹۱ واصل گردید: موسسه حسابرسی کاربرد ارقام شماره ملی xxxxxxxxx۱۹ به سمت بازرس اصلی و علی رحمانی شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 883741
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی برق تهران (برق آرا) سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۸۹۲۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۵۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۹/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۹/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام شماره ملی xxxxxxxxx۱۹ بسمت بازرس اصلی و علی رحمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 886534
آگهی تصمیمات شرکت بهره برداری توزیع آب مازندران سهامی خاص شماره ثبت ۱۳۲۲ ساری و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۱۷۸۷۵۴ و کدپستی ۴۸۱۵۸۹۸۶۵۳
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۶/۹۱ و مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۱ و هیئت مدیره مورخ ۲۶/۵/۹۱ و هیئت مدیره مورخ ۱۳/۶/۹۱ تصمیمات بشرح ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ آقای سید جعفر ماجوری طبری به کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بعنوان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل آقای عباسعلی پور الشریعه به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای جعفر ساجدی کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۹ بعنوان عضو هیئت مدیره همگی بعنوان اعضای اصلی و آقای رحمن رستمی لامشکن به کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۹ بعنوان عضو علی البدل انتخاب گردیدند.
کلیه اسناد و اوراق مالی و تعهدآور و قراردادها با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است به استثنا چکها که باید علاوه بر امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره به امضا مدیر امور مالی نیز برسد مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل یا کسانی که از طرف مدیرعامل حق امضا دارند معتبر می باشد.
۲ـ موسسه حسابرسی کاربرد ارقام بعنوان حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی ۹۱ و آقای علی رحمانی به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی داخلی شرکت تعیین گردید.
۴ـ صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ مورد تصویب قرار گرفت.
۵ـ اختیارات مدیرعامل طبق ماده ۳۰ اساسنامه می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۳ رئیس ثبت اسناد و املاک ساری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9683044
آگهی تصمیمات شرکت بهره برداری توزیع آب مازندران سهامی خاص شماره ثبت ۱۳۲۲ ساری و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۱۷۸۷۵۴ و کدپستی ۴۸۱۵۸۹۸۶۵۳
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۶/۹۱ و مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۱ و هیئت مدیره مورخ ۲۶/۵/۹۱ و هیئت مدیره مورخ ۱۳/۶/۹۱ تصمیمات بشرح ذیل اتخاذ گردید:

۱ـ آقای سید جعفر ماجوری طبری به کد ملی xxxxxxxxx۶ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بعنوان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل آقای عباسعلی پور الشریعه به کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای جعفر ساجدی کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۹ بعنوان عضو هیئت مدیره همگی بعنوان اعضای اصلی و آقای رحمن رستمی لامشکن به کد ملی xxxxxxxxx۸ و کدپستی xxxxxxxxx۹ بعنوان عضو علی‌البدل انتخاب گردیدند.

کلیه اسناد و اوراق مالی و تعهدآور و قراردادها با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است به استثنا چکها که باید علاوه بر امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره به امضا مدیر امور مالی نیز برسد مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل یا کسانی که از طرف مدیرعامل حق امضا دارند معتبر می‌باشد.

۲ـ موسسه حسابرسی کاربرد ارقام بعنوان حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی ۹۱ و آقای علی رحمانی به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

۳ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌ داخلی شرکت تعیین گردید.

۴ـ صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ مورد تصویب قرار گرفت.

۵ـ اختیارات مدیرعامل طبق ماده ۳۰ اساسنامه می‌باشد.

رئیس ثبت اسناد و املاک ساری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 741361
آگهی تغییرات شرکت مازند برج بشل سهامی خاص شماره ثبت ۸۰۹۲ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۳۵۵۴۹۱ ثبت ساری و کدپستی ۴۷۸۳۱۸۸۶۶۵
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۴/۹۱ شرکت مذکور تصمیمات بشرح ذیل انتخاب گردید:
الف ـ موسسه حسابرسی کاربرد ارقام و آقای علی رحمانی به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۸ بترتیب بعنوان بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای سال مالی ۹۱ انتخاب گردیدند.
ب ـ ترازنامه و صورتحساب سود و زیان و صورتهای مالی سال ۲۹/۱۲/۹۰ شرکت مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
ج ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های داخلی شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۲ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک ساری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 741674
آگهی تصمیمات شرکت خزر برق ساحل سهامی خاصشماره ثبت ۱۹۰۹ ساری شناسه ملی ۱۰۷۶۰۲۲۶۴۱۶و کدپستی ۴۸۴۹۱۵۹۵۳۳
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۹/۴/۹۱ و هیئت مدیره مورخ ۲۰/۴/۹۱ تصمیمات بشرح ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ آقای سید مهدی تقوی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۹ بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای سید محمد موسوی به کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای سید مسعود تقوی سنگدهی کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۹ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل آقای محمد علی امیری به کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بعنوان عضو هیئت مدیره آقای ذکریا شریفی اسدی ملفه به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بعنوان عضو هیئت مدیره همگی بعنوان اعضای اصلی آقای سید عطا اله تقوی سنگدهی به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بعنوان عضو علی البدل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت و چکها و بروات و سفته ها و سایر اوراق تجاری با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه ها با امضای مدیرعامل معتبر می باشد.
۲ـ موسسه حسابرسی کاربرد ارقام بعنوان بازرس اصلی و آقای علی رحمانی به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۹۱ انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی داخلی شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۸ رئیس ثبت اسناد و املاک ساری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10016761
آگهی تصمیمات شرکت خزر برق ساحل سهامی خاص شماره ثبت ۱۹۰۹ ساری شناسه ملی ۱۰۷۶۰۲۲۶۴۱۶ و کدپستی ۴۸۴۹۱۵۹۵۳۳
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۹/۴/۹۱ و هیئت مدیره مورخ ۲۰/۴/۹۱ تصمیمات بشرح ذیل اتخاذ گردید: ۱ آقای سید مهدی تقوی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۹ بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای سید محمد موسوی به کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای سید مسعود تقوی سنگدهی کد ملی xxxxxxxxx۹ و کدپستی xxxxxxxxx۹ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل آقای محمد علی امیری به کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۳ بعنوان عضو هیئت مدیره آقای ذکریا شریفی اسدی ملفه به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۶ بعنوان عضو هیئت مدیره همگی بعنوان اعضای اصلی آقای سید عطا اله تقوی سنگدهی به کد ملی xxxxxxxxx۲ و کدپستی xxxxxxxxx۵ بعنوان عضو علی البدل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت و چکها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌ها با امضای مدیرعامل معتبر می‌باشد. ۲ موسسه حسابرسی کاربرد ارقام بعنوان بازرس اصلی و آقای علی رحمانی به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۹۱ انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی داخلی شرکت تعیین گردید. رئیس ثبت اسناد و املاک ساری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10421913
آگهی تغییرات شرکت مازند برج بشل سهامی خاص شماره ثبت ۸۰۹۲ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۳۵۵۴۹۱ ثبت ساری و کدپستی ۴۷۸۳۱۸۸۶۶۵
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۴/۹۱ شرکت مذکور تصمیمات بشرح ذیل انتخاب گردید: الف موسسه حسابرسی کاربرد ارقام و آقای علی رحمانی به کد ملی xxxxxxxxx۷ و کدپستی xxxxxxxxx۸ بترتیب بعنوان بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای سال مالی ۹۱ انتخاب گردیدند. ب ترازنامه و صورتحساب سود و زیان و صورتهای مالی سال ۲۹/۱۲/۹۰ شرکت مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ج روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های داخلی شرکت تعیین گردید. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک ساری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 719846
آگهی تصمیمات شرکت توسعه بازساز آذرخشسهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۵۱۳۴و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۱۷۸۳۴۶۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به سمت بازرس اصلی و علی رحمانی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سید عبدالکریم رئیس کرمی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره، پویان خورشیدیان احمر به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و حسنیعلی برقعی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و سید جلال رئیس کرمی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10471512
آگهی تصمیمات شرکت توسعه بازساز آذرخش سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۵۱۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۳۴۶۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۶/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به سمت بازرس اصلی و علی رحمانی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سید عبدالکریم رئیس کرمی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره، پویان خورشیدیان احمر به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و حسنیعلی برقعی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و سید جلال رئیس کرمی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 702243
آگهی تصمیمات شرکت تحلیل نقشه نیان سهامی خاص به شماره ثبت۲۰۸۳۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۹۹۲۰۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳/۵/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۵/۹۱ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ بسمت بازرس اصلی و علی رحمانی به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9552182
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی برق تهران (برق آرا) سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۸۹۲۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۵۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده مورخ ۲۰/۶/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۷/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به سمت بازرس اصلی و علی رحمانی به ش‌ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9636884
آگهی تصمیمات شرکت آهاب سهامی خاص ثبت ‌شده ‌به شماره ۶۷۴۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۲۴۳۳۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۸/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۸/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۹ بسمت بازرس اصلی و علی رحمانی به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار صبح اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10389325
آگهی تصمیمات شرکت مهندسین مشاور ری آب سهامی خاص ثبت شده به شماره ۵۱۴۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۶۶۴۷۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به سمت بازرس اصلی و علی رحمانی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: علیرضا زندی به کدملی xxxxxxxxx۵ و محمد طاهری زاده به کدملی xxxxxxxxx۳ و علی اکبر مجری سازان طوسی به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت اعضای اصلی و محمد امام جمعه زاده به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو علی البدل بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۴/۹۰ علی اکبر مجری سازان طوسی بسمت رئیس هیئت مدیره و محمد طاهری زاده بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. هیئت مدیره اختیارات خود را به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10448426
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی برق تهران برق آرا سهامی خاص ثبت شده به شماره ۸۹۲۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۳/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۱۲/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۸ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ بسمت بازرس اصلی و علی رحمانی به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 850146
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی مشاور نیما سهامی خاص شماره ثبت ۱۴۵۴ ساری شناسه ملی ۱۸۹۶۱۴۱۰۷۶۰کدپستی ۴۸۱۴۸۹۶۸۳۹
شمارهxxx۲۱/۰۱ ۱/۹/xxx۱باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۶/۹۱ تصمیمات بشرح ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ موسسه حسابرسی کاربرد ارقام بعنوان حسابرس شرکت و آقای علی رحمانی کد ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس قانونی برای سال مالی xxx۱ انتخاب گردید.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های داخلی شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و صورت های مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۴ رئیس ثبت اسناد و املاک ساری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11240304
آگهی تغییرات شرکت بازرسی فنی فلات پژواک سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۳۲۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۰۰۷۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۷/۰۷/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به عنوان بازرس اصلی، آقای علی رحمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ ۲۳/۰۸/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11465409
آگهی تصمیمات شرکت تحلیل نقشه نیان سهامی خاص به شماره ثبت۲۰۸۳۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۹۹۲۰۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۳/۵/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۵/۹۱ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ بسمت بازرس اصلی و علی رحمانی به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11608071
آگهی تصمیمات شرکت تحلیل نقشه نیان سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۰۸۳۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۹۹۲۰۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۴/۷/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۷/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب‌ سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ بسمت بازرس اصلی و علی رحمانی به کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11746982
آگهی تصمیمات شرکت مهندسی برق تهران (برق آرا) سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۸۹۲۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۵۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۹/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۹/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب‌ سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام شماره ملی xxxxxxxxx۱۹ بسمت بازرس اصلی و علی رحمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11749272
آگهی تصمیمات شرکت مهندسین مشاور ری آب سهامی خاص ثبت شده به شماره۵۱۴۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۶۶۴۷۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۳/۴/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۳/۹/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۸ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به ش‌ملی xxxxxxxxx۱۹ به سمت بازرس اصلی و علی رحمانی به ش‌ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات