فیاض محبی

فیاض محبی

کد ملی 001528xxxx
گراف ارتباطات
19
شرکت‌ها
29
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14907621
آگهی تغییرات شرکت بنا گوهر الماس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 520143 و شناسه ملی 14007280604
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 21/07/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بهاره ابراهیمی جونوشی به شماره ملی 0014791579 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره میترا قلیان چی لنگرودی به شماره ملی 0041182839 به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل فرهاد انگورج تقوی به شماره ملی 0071478892 به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادارو تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته و بروات و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است بابک داودی به شماره ملی 0082912971 به سمت بازرس اصلی و فیاض محبی به شماره ملی 0015288285 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند پ980829708867417 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14366880
آگهی تغییرات شرکت ابنیه سازان مدیا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۹۷۷۵۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۳۰۷۹۸
آگهی تغییرات شرکت ابنیه سازان مدیا با مسئولیت محدود به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۳/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
حسین علی محبی به کدملی xxxxxxxxx۵با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید .
فیاض محبی به کدملیxxxxxxxxx۵ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید .
سرمایه شرکت از مبلغ ۲.xxx.xxxریال به مبلغ ۱.xxx.xxx ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید .
اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا پس از کاهش سرمایه به شرح ذیل میباشد:
خانم افسانه کریمی سجزی به ش م xxxxxxxxx۴ دارنده مبلغ xxx.xxxریال سهم الشرکه
خانم توران شالودر اشگفت به ش م xxxxxxxxx۲ دارنده مبلغ xxx.xxxریال سهم الشرکه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14120659
آگهی تغییرات شرکت ابنیه راه مدیا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۰۲۴۹۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۱۵۵۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد زارع به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال به صندوق شرکت در زمره شرکا قرار گرفت. آقای فردین آزادی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال به صندوق شرکت در زمره شرکا قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح شد. دارندگان حق امضاء و اسنادبهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ برات ـ قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی واداری با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره معتبر می باشد و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح شد. لیست شرکا بعد از افزایش سرمایه به شرح زیر می باشد: سکینه دانش ابجهان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ مبلغ xxxxxx ریال فیاض محبی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ مبلغ xxx۰۰ ریال محمد زارع به شماره ملی xxxxxxxxx۱ مبلغ xxxxxx ریال فردین آزادی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ مبلغ xxxxxx ریال
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14120669
آگهی تغییرات شرکت ابنیه راه مدیا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۰۲۴۹۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۱۵۵۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم سکینه دانش ابجهان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از شرکت خارج شد. آقای فیاض محبی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از شرکت خارج شد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح شد. لیست شرکا بعد از کاهش سرمایه به شرح زیر می باشد: محمد زارع به شماره ملی xxxxxxxxx۱ مبلغ xxxxxx ریال فردین آزادی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ مبلغ xxxxxx ریال
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14088907
آگهی تغییرات شرکت محققین هوای پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۹۵۶۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۲۲۶۹۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم سیما ساسان فر به کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای فرهاد انگورج تقوی به کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. آقای ایرج قهرمان بنیاداصل به کدملی xxxxxxxxx۸ مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، آقای فیاض محبی به کدملی xxxxxxxxx۵ نایب رئیس هیئت مدیره و خانم عاطفه حسین زاده جوبیجارکلی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادارو تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته و بروات و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14019524
آگهی تغییرات شرکت روناک سازه تات شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۰۲۵۱۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۱۷۴۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اسفندیار احمدی اقدم به کدملی xxxxxxxxx۲ با پرداخت xxx. xxx ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء شرکت قرار گرفت آقای یاسین صحرائی موانه به کدملی xxxxxxxxx۹ باپرداخت xxx. xxx ریال به صندوق شرکت در زمره شرکت قرار گرفت در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۱. xxx. xxx ریال به ۲. xxx. xxx ریال افزایش یافت و ماده مربوط در اساسنامه اصلاح می‌گردد.. اسامی سهامداران بعد از افزایش سرمایه: آقای فیاض محبی به کدملی xxxxxxxxx۵ دارنده ۱۰. xxx ریال سهم الشرکه خانم سکینه دانش آبجهان با کدملی xxxxxxxxx۱ دارنده xxx. xxx ریال سهم الشرکه آقای اسفندیار احمدی اقدم دارنده xxx. xxx ریال سهم الشرکه آقای یاسین صحرائی موانه دارنده xxx. xxx ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14019527
آگهی تغییرات شرکت روناک سازه تات شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۰۲۵۱۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۱۷۴۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فیاض محبی با کدملی xxxxxxxxx۵ با دریافت ۱۰. xxx ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید. خانم سکینه دانش آبجهان به کدملی xxxxxxxxx۱ با دریافت xxx. xxx ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید. در نتیجه سرمایه از ۲. xxx. xxx ریال به ۱. xxx. xxx ریال کاهش یافت وماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. اسامی سهامداران بعد از کاهش سرمایه به شرح زیر می‌باشد آقای اسفندیار احمدی اقدم با کدملی xxxxxxxxx۲ دارنده xxx. xxx ریال سهم الشرکه آقای یاسین صحرائی موانه با کدملی xxxxxxxxx۹ دارنده xxx. xxx ریال سهم الشرکه تغییر آدرس شرکت ازآدرس قبلی به آدرس جدید: استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران صادقیه خیابان ۲۴ متری خسروشمالی خیابان ستارخان پلاک xxx طبقه چهارم به کدپستی xxxxxxxxx۵ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه تغییر یافت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13941194
آگهی تغییرات شرکت دیبا دژ سپهر شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۹۶۶۳۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۷۹۶۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد جهانگیری به کدملی xxxxxxxxx۷ با پرداخت xxx. xxx ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء شرکت قرار گرفت اکرم طیشی به کدملی xxxxxxxxx۸ باپرداخت xxx. xxx ریال به صندوق شرکت در زمره شرکت قرار گرفت در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۱. xxx. xxx ریال به ۲. xxx. xxx ریال افزایش یافت و ماده مربوط در اساسنامه اصلاح میگردد. اسامی شرکاء بعد از افزایش سرمایه به شرح ذیل می‌باشد: فیاض محبی به کدملی xxxxxxxxx۵ دارنده ۱۰. xxx ریال سهم الشرکه سکینه دانش آبجهان به کدملی xxxxxxxxx۱ دارنده xxx. xxx ریال سهم الشرکه محمد جهانگیری به کدملی xxxxxxxxx۷ دارنده xxx. xxx ریال سهم الشرکه اکرم طیشی به کدملی xxxxxxxxx۸ دارنده xxx. xxx ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13941368
آگهی تغییرات شرکت دیبا دژ سپهر شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۹۶۶۳۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۷۹۶۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: فیاض محبی به کدملی xxxxxxxxx۵ با دریافت ۱۰. xxx ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از ردیف شرکاء شرکت خارج گردید. سکینه دانش آبجهان به کدملی xxxxxxxxx۱ با دریافت xxx. xxx ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از ردیف شرکاء شرکت خارج گردید. در نتیجه سرمایه از ۲. xxx. xxx ریال به ۱. xxx. xxx ریال کاهش یافت وماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری شرکت را هیئت مدیره تعیین می‌کند و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح می‌گردد. اسامی شرکاء بعد از کاهش سرمایه به شرح ذیل می‌باشد: محمد جهانگیری به کدملی xxxxxxxxx۷ دارنده xxx. xxx ریال سهم الشرکه اکرم طیشی به کدملی xxxxxxxxx۸ دارنده xxx. xxx ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13904567
آگهی تغییرات شرکت درسا پرتو سازه شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۰۲۴۹۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۱۵۳۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۲/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: به موضوع شرکت (خرید و فروش و واردات و صادرات و پخش و تامین و تهیه، تولید و بسته بندی و واردات و ثبت سفارش کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و مواد اولیه و شیمیایی، نخ و منسوجات، کالاها و اقلام و تجهیزات و ملزومات مصرفی صنایع و ماشین‌های صنعتی و روغن‌های صنعتی و ابزار آلات و آهن آلات و ضایعات و کلیه مصالح ساختمانی و قیر و قطعات الکترونیکی و کامپیوتری و انواع خوراکیها و مواد غذایی، ارائه خدمات مرتبط و اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی و تاسیس شعب، افتتاح انواع حساب‌ها از جمله حساب جاری و اخذ ضمانتنامه و گشایش و اخذ اعتبارات و ال سی و ارائه خدمات و مشاوره و طراحی و اجرا و نظارت و سرمایه گذاری در کلیه پروژه‌های شرکتها و موسسات و شرکت در نمایشگاهها و همایشهای داخلی و خارجی و انعقاد هرگونه قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی (در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم)) الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. آقای شهریار آصفی به کد ملی xxxxxxxxx۱ با دریافت مبلغ xxxxxx ریال از صندوق شرکت از شرکت دریافت نمود و از شرکت خارج گردید آقای فیاض محبی به کد ملی xxxxxxxxx۵ با دریافت مبلغ xxx۰۰ ریال از صندوق شرکت معادل کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx ریال به xxxxxxxxx ریال کاهش یافت. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. اسامی شرکا ومیزان سهم الشرکه هریک بشرح ذیل می‌باشد: خانم طاهره زارعی مقدم کد ملی xxxxxxxxx۷ دارنده مبلغ xxxxxxxxx ریال خانم زهره دارابی کد ملی xxxxxxxxx۶ دارنده مبلغ xxxxxxxxx ریال پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13904592
آگهی تغییرات شرکت درسا پرتو سازه شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۰۲۴۹۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۱۵۳۷۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم طاهره زارعی مقدم به کد ملی xxxxxxxxx۷ با پرداخت مبلغ xxxxxxxxx ریال به صندوق شرکت درردیف شرکا قرار گرفت. خانم زهره دارابی به کد ملی xxxxxxxxx۶ با پرداخت مبلغ xxxxxxxxx ریال به صندوق شرکت درردیف شرکا قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۱. xxx. xxx ریال به xxxxxxxxx ریال افزایش یافت. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. اسامی شرکا ومیزان سهم الشرکه هریک بشرح ذیل می‌باشد آقای شهریار آصفی کد ملی xxxxxxxxx۱ دارنده مبلغ xxxxxx ریال آقای فیاض محبی کد ملی xxxxxxxxx۵ دارنده مبلغ xxx۰۰ ریال خانم طاهره زارعی مقدم کد ملی xxxxxxxxx۷ دارنده مبلغ xxxxxxxxx ریال خانم زهره دارابی کد ملی xxxxxxxxx۶ دارنده مبلغ xxxxxxxxx ریال حق امضای شرکت را اعضای هیات مدیره با حضور در مجمع عادی به صورت فوق العاده یا جلسه هیات مدیره مقرر نمایند و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران - نیروی هوائی - خیابان شهید عزیزاله بیات سرمدی - خیابان دهقان - پلاک ۸۶ - طبقه اول - کد پستی xxxxxxxxx۶ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13892946
آگهی تغییرات شرکت هدف سازه مدیا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۵۰۲۴۸۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۴۱۵۳۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فیاض محبی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای کامیار آصفی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب شدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی وسایر اوراق عادی و اداری شرکت با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13893057
آگهی تغییرات شرکت ابنیه سازان مدیا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۹۷۷۵۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۳۰۷۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین علی محبی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای فیاض محبی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی وسایر اوراق عادی و اداری شرکت با امضای آقای حسین علی محبی (مدیرعامل) همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13857387
آگهی تغییرات شرکت ابنیه سازان مدیا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۹۷۷۵۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۳۰۷۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسین علی محبی به کدملی xxxxxxxxx۵ با پرداخت xxx. xxx ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء شرکت قرار گرفت فیاض محبی به کدملی xxxxxxxxx۵ با پرداخت xxx. xxx ریال به صندوق شرکت در زمره شرکت قرار گرفت سرمایه شرکت از مبلغ ۱. xxx. xxx ریال به ۲. xxx. xxx ریال افزایش یافت و ماده مربوط در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی و میزان سهم الشرکه هریک از شرکا پس ازافزایش سرمایه: فرهاد انگورج تقوی به کدملی xxxxxxxxx۲ دارنده ۱۰. xxx ریال سهم الشرکه سکینه دانش آبجهان به کدملی xxxxxxxxx۱ دارنده xxx. xxx ریال سهم الشرکه فیاض محبی به کدملی xxxxxxxxx۵ دارنده xxx. xxx ریال سهم الشرکه حسین علی محبی به کدملی xxxxxxxxx۵ دارنده xxx. xxx ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13857389
آگهی تغییرات شرکت ابنیه سازان مدیا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۹۷۷۵۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۱۳۰۷۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: فرهاد انگورج تقوی با کدملی xxxxxxxxx۲ با دریافت ۱۰. xxx ریال معادل کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید. سکینه دانش آبجهان به کدملی xxxxxxxxx۱ با دریافت xxx. xxx ریال معادل کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ ۲. xxx. xxx ریال به مبلغ ۱. xxx. xxx ریال کاهش یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید. اسامی و میزان سهم الشرکه هریک از شرکا پس از کاهش سرمایه: فیاض محبی به کدملی xxxxxxxxx۵ دارنده xxx. xxx ریال سهم الشرکه حسین علی محبی به کدملی xxxxxxxxx۵ دارنده xxx. xxx ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13622872
آگهی تغییرات شرکت ابنیه سازان جهان آرا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۳۳۸۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۴۶۳۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاءهیئت مدیره عبارتند از خانم عاطفه حسین زاده جوبیجار کلی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای شهریار آصفی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره خانم سکینه دانش آبجهان به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. آقای فیاض محبی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی و آقای عادل قیامی به کدملی xxxxxxxxx به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادارو تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته و بروات و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای آقای شهریار آصفی (رئیس هیئت مدیره) یا خانم سکینه دانش آبجهان هرکدام به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13505795
آگهی تغییرات شرکت آب عمران آیلین شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۵۴۱۳۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۵۳۵۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای افشین یادگاری بشماره ملی xxxxxxxxx۵ با پرداخت مبلغ xxxxxx ریال سهم الشرکه به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. آقای حامد برجی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ با پرداخت مبلغ xxx۰۰ ریال سهم الشرکه به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرار گرفت. درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه آنان پس از افزایش سرمایه بشرح زیر است: خانم سکینه دانش آبجهان به کدملی xxxxxxxxx۱ دارنده xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه آقای فیاض محبی به کدملی xxxxxxxxx۵ دارنده xxx۰۰ ریال سهم الشرکه آقای افشین یادگاری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای حامد برجی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ دارنده xxx۰۰ ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13505802
آگهی تغییرات شرکت آب عمران آیلین شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۵۴۱۳۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۵۳۵۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم سکینه دانش آبجهان به کد ملی xxxxxxxxx۱ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ xxxxxx۰ ریال از صندوق شرکت، از شرکت خارج گردید. آقای فیاض محبی به کد ملی xxxxxxxxx۵ با دریافت کلیه سهم الشرکه خود به مبلغ xxx۰۰ ریال از صندوق شرکت، از شرکت خارج گردید. درنتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه آنان پس از کاهش سرمایه بشرح زیر است: آقای افشین یادگاری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه آقای حامد برجی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ دارنده xxx۰۰ ریال سهم الشرکه مرکز شرکت: تهران شهر تهران شادمان خیابان شادمهر کوچه فرحزاد پلاک ۸ ساختمان پزشکان طبقه دوم واحد ۷ کدپستی: xxxxxxxxx۳ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13386224
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پترو پالایش کهن درتاریخ ۲۶/۰۱/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: خدمات مشاوره طراحی و اجرای کلیه پروژه‌های پیمانکاری و مشاور و عمرانی شهرداری، دولتی و خصوصی مربوط به پروژه‌های مرمت، معماری و دکوراسیون داخلی، بازسازی و نوسازی و ساخت ساختمانهای و ابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی، فلزی و ساخت راهها نظیر راههای اصلی و فرعی، بزرگراهها، آزادراهها و پلها ساخت سازه‌های آبی و سازه‌های هیدرولکی و تونلها و مخازن آب، آبیاری زهکشی احداث حوضچه‌های تکثیر آبزیان، اجرای تاسیسات مکانیکی و هیدرولیکی سیستمهای سرد کننده و گرم کننده ساختمان و تاسیسات و تجهیزات ساختمان (آب، گاز، برق و فاضلابی) تولید و توزیع انتقال نیرو اعم از نیروگاهها شبکه‌های برق و تاسیسات برقی، پست‌های توزیع الکترونیک عام و خاص، پروژه‌های نفت و گاز و انعقاد قرارداد و پیمانهای مدیریتی با اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج کشور انواع پروژه‌های خدماتی تامین نیرو برای شرکت و خدمات نظافتی حمل و نقل درون شهری و ترافیک و زیبا سازی شهر و فضای سبز، تاسیسات ساختمان و شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی و داخلی و خارجی و مرتبط با موضوع شرکت. ترخیص کالا از گمرکات کشور و انجام کلیه فعالیتهای تجاری و اقتصادی و بازرگانی مجاز با شرکت. گشایش اعتبارات و ال سی در بانکها. اخذ وام و اعتبار و تسهیلات از بانکها و موسسات دولتی و خصوصی داخلی و خارجی. اخذ و اعطای نمایندگی و شعبه در داخل و خارج از کشور. خرید و فروش وارادات و صادرات و ترخیص کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم.) مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی: تهران شهر تهران صادقیه خیابان شهید حمید اسدی خیابان ستارخان پلاک xxx مجتمع کیش قطعه ۱۵ جنوب غربی طبقه چهارم واحد ۴۵ کدپستی xxxxxxxxx۶ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی بانام میباشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx xxx۲۹ مورخ ۰۸/۱۲/xxx۵ نزد بانک قوامین شعبه فلکه اول صادقیه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران: آقای علی گوهری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای شهریار آصفی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره خانم راضیه هاشمی نسب به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی و نامه‌های عادی و اداری با امضاء آقای شهریار آصفی (رئیس هیئت مدیره) به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. بازرس اصلی و علی البدل: آقای فیاض محبی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی و خانم سکینه دانش آبجهان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد). پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13386303
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پترو پالایش آهوان درتاریخ ۲۶/۰۱/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: خدمات مشاوره طراحی و اجرای کلیه پروژه‌های پیمانکاری و مشاور و عمرانی شهرداری، دولتی و خصوصی مربوط به پروژه‌های مرمت، معماری و دکوراسیون داخلی، بازسازی و نوسازی و ساخت ساختمانهای و ابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی، فلزی و ساخت راهها نظیر راههای اصلی و فرعی، بزرگراهها، آزادراهها و پلها ساخت سازه‌های آبی و سازه‌های هیدرولکی و تونلها و مخازن آب، آبیاری زهکشی احداث حوضچه‌های تکثیر آبزیان، اجرای تاسیسات مکانیکی و هیدرولیکی سیستمهای سرد کننده و گرم کننده ساختمان و تاسیسات و تجهیزات ساختمان (آب، گاز، برق و فاضلابی) تولید و توزیع انتقال نیرو اعم از نیروگاهها شبکه‌های برق و تاسیسات برقی، پست‌های توزیع الکترونیک عام و خاص، پروژه‌های نفت و گاز و انعقاد قرارداد و پیمانهای مدیریتی با اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج کشور انواع پروژه‌های خدماتی تامین نیرو برای شرکت و خدمات نظافتی حمل و نقل درون شهری و ترافیک و زیبا سازی شهر و فضای سبز، تاسیسات ساختمان و شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی و داخلی و خارجی و مرتبط با موضوع شرکت. ترخیص کالا از گمرکات کشور و انجام کلیه فعالیتهای تجاری و اقتصادی و بازرگانی مجاز با شرکت. گشایش اعتبارات و ال سی در بانکها. اخذ وام و اعتبار و تسهیلات از بانکها و موسسات دولتی و خصوصی داخلی و خارجی. اخذ و اعطای نمایندگی و شعبه در داخل و خارج از کشور. خرید و فروش وارادات و صادرات و ترخیص کلیه کالاهای مجاز بازرگانی (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم.) مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران صادقیه خیابان شهید حمید اسدی خیابان ستارخان پلاک xxx مجتمع کیش طبقه زیر زمین واحد ۱۱ کدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم آن با نام می‌باشد و مبلغ xxxxxx ریال آن طی نامه شماره xxx xxx۲۹ مورخ ۸/۱۲/۹۵ بانک قوامین پرداخت گردیده است. اولین مدیران: آقای علی گوهری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای شهریار آصفی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره خانم سکینه دانش آبجهان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت ۲ سال تعیین شدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره آقای شهریار آصفی همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای فیاض محبی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی وخانم راضیه هاشمی نسب به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی تعیین شدند. روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد) پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13373845
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پترو پالایش اقلیم در تاریخ ۱۶/۰۱/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع: مشاوره طراحی و اجرای کلیه پروژه‌های پیمانکاری و عمرانی شهرداری و خصوصی مربوط به ساخت ساختمانهای ابنیه اعم از چوبی، مرمت وبازسازی، آجری، سنگی، بتنی، فلزی، معماری و دکوراسیون داخلی و ساخت راهها نظیر راههای اصلی و فرعی، بزرگراهها، آزادراهها و پلها ساخت سازه‌های آبی و سازه‌های هیدرولکی و تونلها و مخازن آب، آبیاری زهکشی احداث حوضچه‌های تکثیر آبزیان، اجرای تاسیسات مکانیکی و هیدرولیکی سیستمهای سرد کننده و گرم کننده ساختمان و تاسیسات و تجهیزات ساختمان (آب، گاز، برق و فاضلابی) تولید و توزیع انتقال نیرو؛ اعم از نیروگاهها شبکه‌های برق و تاسیسات برقی، پست‌های توزیع الکترونیک عام و خاص، پروژها‌های نفت و گاز انعقاد قرارداد و پیمانهای مدیریتی با اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج کشور خدمات اداری، تامین نیرو جهت شرکت، حمل و نقل، ترافیک درون شهری، زیبا سازی شهر، فضای سبز و طبخ غذا شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی و داخلی و خارجی و مرتبط با موضوع شرکت، ترخیص کالا از گمرکات کشور و انجام کلیه فعالیتهای تجاری و اقتصادی و بازرگانی مجاز با شرکت. گشایش اعتبارات و ال سی در بانکها. اخذ وام و اعتبار و تسهیلات از بانکها و موسسات دولتی و خصوصی داخلی و خارجی. اخذ و اعطای نمایندگی و شعبه در داخل و خارج از کشور. خرید و فروش وارادات و صادرات و ترخیص کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران خیابان شهید حمید اسدی خیابان ستارخان پلاک ۹۸ مجتمع کیش طبقه ۴ واحد ۴۵ کدپستی xxxxxxxxx۶ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی بانام می‌باشد که مبلغ xxxxxx ریال بموجب گواهی بانکی بشماره xxx/xxx۹ مورخ ۸/۱۲/۹۵ بانک قوامین شعبه فلکه اول صادقیه پرداخت گردیده و الباقی سرمایه در تعهد سهامداران می‌باشد اولین مدیران: آقای فیاض محبی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای شهریار آصفی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره ومدیرعامل خانم سکینه دانش آبجهان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب شدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، و قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه بامهر شرکت معتبر است اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم راضیه هاشمی نسب به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی آقای علی گوهری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد) پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13328503
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پترو پالایش زانیار در تاریخ ۰۸/۱۲/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع: خدمات مشاوره طراحی و اجرای کلیه پروژه‌های پیمانکاری و مشاور و عمرانی شهرداری، دولتی و خصوصی مربوط به پروژه‌های مرمت، معماری و دکوراسیون داخلی، بازسازی و نوسازی و ساخت ساختمانهای ابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی، فلزی و ساخت راهها نظیر راههای اصلی و فرعی، بزرگراهها، آزادراهها و پلها ساخت سازه‌های آبی و سازه‌های هیدرولکی و تونلها و مخازن آب، آبیاری زهکشی احداث حوضچه‌های تکثیر آبزیان، اجرای تاسیسات مکانیکی و هیدرولیکی سیستمهای سرد کننده و گرم کننده ساختمان و تاسیسات و تجهیزات ساختمان (آب، گاز، برق و فاضلابی) تولید و توزیع انتقال نیرو اعم از نیروگاهها شبکه‌های برق و تاسیسات برقی، پست‌های توزیع الکترونیک عام و خاص، پروژه‌های نفت و گاز و انعقاد قرارداد و پیمانهای مدیریتی با اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج کشور انواع پروژه‌های خدماتی تامین نیرو برای شرکت و خدمات نظافتی حمل و نقل درون شهری و ترافیک و زیباسازی شهر و فضای سبز، تاسیسات ساختمان و شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی و داخلی و خارجی و مرتبط با موضوع شرکت. ترخیص کالا از گمرکات کشور و انجام کلیه فعالیتهای تجاری و اقتصادی و بازرگانی مجاز با شرکت. گشایش اعتبارات و ال سی در بانکها. اخذ وام و اعتبار و تسهیلات از بانکها و موسسات دولتی و خصوصی داخلی و خارجی. اخذ و اعطای نمایندگی و شعبه در داخل و خارج از کشور. خرید و فروش وارادات و صادرات و ترخیص کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم.) مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی: تهران صادقیه خیابان شهید حمید اسدی خیابان ستارخان پلاک xxx مجتمع کیش طبقه زیر زمین واحد ۱۱ کدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی بانام می‌باشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx xxx۲۹ مورخ ۰۱/۱۲/xxx۵ نزد بانک قوامین شعبه فلکه اول صادقیه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. اولین مدیران: آقای فیاض محبی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره خانم راضیه هاشمی نسب به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره خانم سکینه دانش آبجهان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و عقود اسلامی بانکی با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. بازرس اصلی و علی البدل: آقای شهریار آصفی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و آقای علی گوهری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد). پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13328523
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پترو پالایش آژند در تاریخ ۰۸/۱۲/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع: خدمات مشاوره طراحی و اجرای کلیه پروژه‌های پیمانکاری و مشاور و عمرانی شهرداری، دولتی و خصوصی مربوط به پروژه‌های مرمت، معماری و دکوراسیون داخلی، بازسازی و نوسازی و ساخت ساختمانهای ابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی، فلزی و ساخت راهها نظیر راههای اصلی و فرعی، بزرگراهها، آزادراهها و پلها ساخت سازه‌های آبی و سازه‌های هیدرولکی و تونلها و مخازن آب، آبیاری زهکشی احداث حوضچه‌های تکثیر آبزیان، اجرای تاسیسات مکانیکی و هیدرولیکی سیستمهای سرد کننده و گرم کننده ساختمان و تاسیسات و تجهیزات ساختمان (آب، گاز، برق و فاضلابی) تولید و توزیع انتقال نیرو اعم از نیروگاهها شبکه‌های برق و تاسیسات برقی، پست‌های توزیع الکترونیک عام و خاص، پروژه‌های نفت و گاز و انعقاد قرارداد و پیمانهای مدیریتی با اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج کشور انواع پروژه‌های خدماتی تامین نیرو برای شرکت و خدمات نظافتی حمل و نقل درون شهری و ترافیک و زیباسازی شهر و فضای سبز، تاسیسات ساختمان و شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی و داخلی و خارجی و مرتبط با موضوع شرکت. ترخیص کالا از گمرکات کشور و انجام کلیه فعالیتهای تجاری و اقتصادی و بازرگانی مجاز با شرکت. گشایش اعتبارات و ال سی در بانکها. اخذ وام و اعتبار و تسهیلات از بانکها و موسسات دولتی و خصوصی داخلی و خارجی. اخذ و اعطای نمایندگی و شعبه در داخل و خارج از کشور. خرید و فروش وارادات و صادرات و ترخیص کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم.) مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. مرکز اصلی: تهران صادقیه خیابان شهید حمید اسدی خیابان ستارخان پلاک xxx مجتمع کیش قطعه ۱۵ جنوب غربی طبقه چهارم واحد ۴۵ کدپستی xxxxxxxxx۶ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی بانام می‌باشد که مبلغ xxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx xxx۲۹ مورخ ۰۱/۱۲/xxx۵ نزد بانک قوامین شعبه فلکه اول صادقیه پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. اولین مدیران: آقای فیاض محبی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره خانم راضیه هاشمی نسب به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره خانم سکینه دانش آبجهان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد واوراق بهادار و تعهدآور و عقود اسلامی بانکی با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای علی گوهری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل و آقای شهریار آصفی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد). پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13308437
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص پترو پالایش ماکان درتاریخ ۲۵/۱۱/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: خدمات مشاوره طراحی و اجرای کلیه پروژه‌های پیمانکاری و مشاور و عمرانی شهرداری، دولتی و خصوصی مربوط به پروژه‌های مرمت، معماری و دکوراسیون داخلی، بازسازی و نوسازی و ساخت ساختمانهای و ابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی، فلزی و ساخت راهها نظیر راههای اصلی و فرعی، بزرگراهها، آزادراهها و پلها ساخت سازه‌های آبی و سازه‌های هیدرولکی و تونلها و مخازن آب، آبیاری زهکشی احداث حوضچه‌های تکثیر آبزیان، اجرای تاسیسات مکانیکی و هیدرولیکی سیستمهای سرد کننده و گرم کننده ساختمان و تاسیسات و تجهیزات ساختمان (آب، گاز، برق و فاضلابی) تولید و توزیع انتقال نیرو اعم از نیروگاهها شبکه‌های برق و تاسیسات برقی، پست‌های توزیع الکترونیک عام و خاص، پروژه‌های نفت و گاز و انعقاد قرارداد و پیمانهای مدیریتی با اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج کشور انواع پروژه‌های خدماتی تامین نیرو برای شرکت و خدمات نظافتی حمل و نقل درون شهری و ترافیک و زیبا سازی شهر و فضای سبز، تاسیسات ساختمان و شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی و داخلی و خارجی و مرتبط با موضوع شرکت. ترخیص کالا از گمرکات کشور و انجام کلیه فعالیتهای تجاری و اقتصادی و بازرگانی مجاز با شرکت. گشایش اعتبارات و ال سی در بانکها. اخذ وام و اعتبار و تسهیلات از بانکها و موسسات دولتی و خصوصی داخلی و خارجی. اخذ و اعطای نمایندگی و شعبه در داخل و خارج از کشور. خرید و فروش وارادات و صادرات و ترخیص کلیه کالاهای مجاز بازرگانی در صورت ضروت قانونی انجام موضوعات فوق پس از اخذ مجوزهای لازم مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران - شهر تهران - صادقیه - خیابان شهید حمید اسدی - خیابان شهید سلمان کسرائی - پلاک ۶۳ - طبقه همکف - واحد شرقی - کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ که تعداد xxx سهم ان با نام می‌باشد و تعداد ۰ سهم آن بی نام می‌باشد بموجب نامه شماره xxx/xxx۲۹ مورخ ۱۲/۱۱/xxx۵ بانک قوامین شعبه فلکه اول صادقیه مبلغ xxxxxx ریال پرداخت گردیده است و مابقی در تعهد سهامداران می‌باشد. اولین مدیران: فیاض محبی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و راضیه هاشمی نسب به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و سکینه دانش آبجهان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، و قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه بامهر شرکت معتبر است اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: شهریار آصفی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و علی گوهری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13191971
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود هدف سازه مدیا درتاریخ ۲۴/۰۹/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: مشاوره طراحی و اجرای کلیه پروژه‌های پیمانکاری و مشاور و عمرانی شهرداری و خصوصی مربوط به پروژه‌های مرمت، بازسازی و نوسازی و ساخت ساختمانهای و ابنیه اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی، فلزی و ساخت راهها نظیر راههای اصلی و فرعی، بزرگراهها، آزادراه‌ها و پل‌ها، ساخت سازه‌های آبی و سازه‌های هیدرولکی و تونلها و مخازن آب، آبیاری زهکشی احداث حوضچه‌های تکثیر آبزیان، اجرای تأسیسات مکانیکی و هیدرولیکی سیستمهای سرد کننده و گرم کننده ساختمان و تأسیسات و تجهیزات ساختمان (آب، گاز، برق و فاضلابی) تولید و توزیع انتقال نیرو؛ اعم از نیروگاه‌ها شبکه‌های برق و تأسیسات برقی، پست‌های توزیع الکترونیک عام و خاص، پروژه‌های نفت و گاز و انعقاد قرارداد و پیمانهای مدیریتی با اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج کشور، انواع پروژه‌های خدماتی تأمین نیرو برای شرکت و خدمات نظافتی حمل و نقل درون شهری و ترافیک و زیبا سازی شهر و فضای سبز، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی و داخلی و خارجی و مرتبط با موضوع شرکت. ترخیص کالا از گمرکات کشور و انجام کلیه فعالیتهای تجاری و اقتصادی و بازرگانی مجاز با شرکت. گشایش اعتبارات و ال سی در بانکها. اخذ وام و اعتبار و تسهیلات از بانکها و مؤسسات دولتی و خصوصی داخلی و خارجی. اخذ و اعطای نمایندگی و شعبه در داخل و خارج از کشور. خرید و فروش وارادات و صادرات و ترخیص کلیه کالاهای مجاز بازرگانی (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز‌های لازم). مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، خ شهید حمید اسدی، خ ستارخان، پلاک xxx، مجتمع کیش، طبقه ۱، واحد ۱۵، کدپستی xxxxxxxxx۸ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال می‌باشد. اولین مدیران شرکت: آقای فیاض محبی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ دارنده مبلغ xxx۰۰ ریال به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم سکینه دانش آبجهان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارنده مبلغ xxxxxx ریال به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل: چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی باامضای مدیرعامل خانم سکینه دانش آبجهان به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13147885
آگهی تغییرات شرکت آبتین راگا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۰۴۶۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۴۹۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای شهریار آصفی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و خانم سکینه دانش آبجهان به کدملی xxxxxxxxx۱ رئیس هیئت مدیره و آقای مصطفی سلطانی به کدملی xxxxxxxxx۲ نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. خانم هما گوهری به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی و آقای فیاض محبی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادارو تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته و بروات و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با آقای شهریار آصفی مدیرعامل وعضو هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13083314
آگهی تغییرات شرکت آب عمران آیلین شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۵۴۱۳۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۵۳۵۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم سکینه دانش آبجهان به کد ملی xxxxxxxxx۱ باپرداخت xxxxxx۰ ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء قرار گرفت - آقای فیاض محبی به کد ملی xxxxxxxxx۵ باپرداخت xxx۰۰ ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ به xxxxxx۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوط اساسنامه اصلاح گردید. اعضای هیئت مدیره بین ۲ الی ۱۰ نفر انتخاب شدند و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکا بشرح ذیل است - خانم سکینه دانش آبجهان xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه - آقای فیاض محبی xxx۰۰ ریال سهم الشرکه - آقای حسین صفر علیزاده xxxxxxxxx۶ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه - آقای جواد صفر علیزاده xxxxxxxxx۲ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه - مجید ریاضی xxxxxxxxx۳ دارنده xxx۰۰ ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13055491
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود اقلیم سازه کیان درتاریخ ۱۳/۰۷/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: مشاوره طراحی و اجرای کلیه پروژه‌های پیمانکاری و عمرانی شهرداری و خصوصی مربوط به ساخت ساختمانهای و ابنیه اعم از چوبی، مرمت وبازسازی، آجری، سنگی، بتنی، فلزی و ساخت راهها نظیر راههای اصلی و فرعی، بزرگراهها، آزادراهها و پل هل ساخت سازه‌های آبی و سازه‌های هیدرولکی و تونلها و مخازن آب، نظافت ساختمانها، آبیاری زهکشی احداث حوضچه‌های تکثیر آبزیان، اجرای تاسیسات مکانیکی و هیدرولیکی سیستمهای سرد کننده و گرم کننده ساختمان و تاسیسات و تجهیزات ساختمان (آب، گاز، برق و فاضلابی) تولید و توزیع انتقال نیرو؛ اعم از نیروگاهها شبکه‌های برق و تاسیسات برقی، پست‌های توزیع الکترونیک عام و خاص، انعقاد قرارداد و پیمانهای مدیریتی با اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج کشور حمل و نقل و ترافیک درون شهری و زیبا سازی شهر و فضای سبز شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی و داخلی و خارجی و مرتبط با موضوع شرکت، معماری و دکوراسیون داخلی. ترخیص کالا از گمرکات کشور و انجام کلیه فعالیتهای تجاری و اقتصادی و بازرگانی مجاز با شرکت. گشایش اعتبارات و ال سی در بانکها. اخذ وام و اعتبار و تسهیلات از بانکها و موسسات دولتی و خصوصی داخلی و خارجی. اخذ و اعطای نمایندگی و شعبه در داخل و خارج از کشور. خرید و فروش وارادات و صادرات و ترخیص کلیه کالاهای مجاز بازرگانی. (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز‌های لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران خ شهیدحمید اسدی خ ستارخان پلاک xxx مجتمع کیش طبقه سوم واحد ۴۱ کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰ ریال می‌باشد. اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه هریک ازآنان: فیاض محبی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ - شهریار اصفی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه. اولین مدیران شرکت: فیاض محبی به سمت رئیس هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۵ شهریار اصفی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۱ برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات وقراردادها و عقود اسلامی باامضای آقای شهریار آصفی به تنهایی همراه بامهر شرکت معتبر است. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد) پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12970496
آگهی تغییرات شرکت تحکیم بنای پایدار شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۴۱۲۱۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۵۵۲۶۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فیاض محبی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا) وآقای سیدمهدی جلالی خواه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم فاطمه مراثی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای حسن گوهری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره (خارج از شرکا) انتخاب گردیدند. حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و عقود اسلامی و عادی و اداری با آقای سیدمهدی جلالی خواه رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبراست. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات