سیدمیلاد موسوی

سیدمیلاد موسوی

کد ملی 387555xxxx
گراف ارتباطات
1
شرکت‌ها
2
آگهی‌ها

شرکت های سیدمیلاد موسوی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که سیدمیلاد موسوی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14330719
آگهی تغییرات شرکت رهشاد سپاهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۲۵۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۳۱۰۹
آگهی تغییرات شرکت رهشاد سپاهان سهامی عام به شماره ثبت xxx۵۳ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
- شرکت تامین خدمات ساویس مایا به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ ، شرکت به روز آوران منتخب سرمایه به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ ، شرکت سرمایه گذاری ساختمانی ارزش زمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ ، لیلا عادلی به کدملی xxxxxxxxx۱ ، سیدمیلاد موسوی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضاء اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
- ﻣﺆسسه حسابرسی و خدمات مدیریت حساب گستر پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ بسمت بازرس اصلی و حسابرس مستقل ، ﻣﺆسسه حسابرسی سیاق نوین جهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه xxx۷ انتخاب گردیدند.
- صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه، سود و زیان و گردش وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند xxx۶ تصویب شد.
- روزنامه کار و کارگر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت درج آگهی تعیین گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14330722
آگهی تغییرات شرکت رهشاد سپاهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۲۵۳ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۲۳۱۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۵/xxx۷ محمد سپاهی به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت تامین خدمات ساویس مایا بعنوان رئیس هیئت مدیره، حسین قاسمی تودشکی به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت به روز آوران منتخب سرمایه بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره، حاتم همایون پور به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری ساختمانی ارزش زمان و سیدمیلاد موسوی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضاء هیئت مدیره و لیلا عادلی به کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. براساس مواد ۴۲ و ۴۴ اساسنامه، مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره بوده و تمامی قراردادها، اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته به امضاء متفق و مشترک دو نفر از چهار نفر محمد سپاهی و حسین قاسمی تودشکی و حاتم همایون پور و مدیرعامل و همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. هیئت مدیره قسمتی از اختیارات مشروحه ماده ۳۷ اساسنامه را بدین شرح به مدیرعامل تفویض نمود: حدود وظایف و اختیارات مدیرعامل: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادرات دولتی و موسسات خصوصی. ـ تدوین وپیشنهاد نمودار سازمانی، آیین نامه ها، دستورالعمل ها، و رویه های لازم برای اداره شرکت، جهت تصویب هیئت مدیره. ـ پیشنهاد ایجاد و یا حذف نمایندگیها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران و انتخاب مدیران آن ـ تدوین و پیشنهاد برنامه و بودجه سالیانه شرکت برای تصویب هیئت مدیره ـ نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل، حقوق و دستمزد، پاداش، ترفیع تشویق و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آن ها از خدمت و بازنشستگی و مستمری وراث آن ها در چارچوب برنامه و بودجه، سازمان و تشکیلات و آیین نامه های مصوب هیئت مدیره شرکت. ـ پیشنهاد افتتاح هر نوع حساب (اعم از ارزی و ریالی، داخل، یا خارج از کشور) و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات اعتباری با معرفی امضاهای مجاز. ـ دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن اعم از اصل سود تضمین شده و کارمزد اعتبارات داخلی و خارجی و متفرعات آن. ـ قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری با امضاهای مجاز. ـ عقد هر نوع قرداد و تغییر و تبدیل یا فسخ آن در مورد خرید و فروش، اجاره و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع فعالیت شرکت باشد. ـ پیشنهاد واگذاری یا تحصیل هرگونه حق کسب و پیشه و تجارت (سرقفلی). ـ تقدیم درخواست و پیگیری ثبت هر گونه اختراعات و یا نام نشان و تصویر و علائم تجاری و یا خرید و فروش و تحصیل و یا فروش و یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هر گونه حقوق و یا اختیارات مربوط به آن ها پس از تصویب هیئت مدیره. ـ پیشنهاد به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک وجوه شرکت در صندوق های دولتی و خصوصی و بانکها و استرداد آن ها. ـ پیشنهاد تحصیل تسهیلات از بانکها، شرکتها و موسسات رسمی و درخواست و اخذ هر نوع استقراض به هر مبلغ و به هر میزان سود و کارمزد و یا هر کونه شرایطی که مقتضی باشد. ـ پیشنهاد رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول یا غیرمنقول به نفع شرکت و فک آن ولو کرارا. ـ تنظیم خلاصه به طور دارائی و بدهی های شرکت هر شش ماه یکبار و ارائه آن به بازرس قانونی. ـ تنظیم صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضا سال مالی و همچنین تنظیم تراز نامه و صورتحساب سود و زیان شرکت. ـ طرح و اقامه هر گونه دعوی اعم از حقوقی و کیفری به طرفیت اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و دفاع از هرگونه دعوی اعم از مدنی و جزائی در کلیه مراجع و در تمامی مراحل با حق پژوهش، فرجام، تعیین وکیل، ادعای جعل نسبت به سند طرف، تعیین جاعل و استرداد سند، استرداد دعوی و استرداد درخواست ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و تعیین وکیل با یا بدون حق توکیل به غیرو توکیل در توکیل، تعییین مصدق و کارشناس، اقرار، خواه در ماهیت دعوی، خواه در امری که کاملا قاطع دعوی باشد. دعوی خسارت دعوی جلب ثالث و ورود ثالث و دعوی متقابل و دفاع از دعاوی مذکور، تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از مراجع اداری و قضائی، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به تودیعی چه در دادگاه و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد. ـ بررسی و ارائه پیشنهادات لازم در مورد توسعه فعالیت های شرکت.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات