خسرو هاشم

خسرو هاشم

کد ملی 387432xxxx
گراف ارتباطات
2
شرکت‌ها
5
آگهی‌ها

شرکت های خسرو هاشم

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که خسرو هاشم دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1428354
آگهی تغییرات شرکت پشم شیشه ایران شرکت سهامی عام شماره ثبت ۹۴۰۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۲۱۳۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای محمد مهدی بوربور حسینبیگی با ش م xxxxxxxxx۰ به عنوان نماینده شرکت معدنی املاح ایران با ش م xxxxxxxxx۳۰ برای باقی مانده مدت تصدی هیئت مدیره جایگزین آقای خسرو هاشم با ش م xxxxxxxxx۵ گردید.
آقای ابراهیم نژاد مقدم با ش م xxxxxxxxx۹ به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای محمد ناصر مقدسی با ش م xxxxxxxxx۷ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره جهت بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین شدند.
هیئت مدیره اختیارات خود را به شرح پیوست این صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود.
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته و سایر اوراق تجاری، با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد و در مورد اسناد عادی اداری و مراسلات، به امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1281485
آگهی تغییرات شرکت پشم شیشه ایران سهامی عام به شماره ثبت ۹۴۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۲۱۳۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۰/۰۷/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای خسرو هاشم به کدملیxxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت معدنی املاح ایران بعنوان رئیس هیئت مدیره , آقای محمدناصر مقدسی به کدملیxxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره , آقای مهدی رشیدی النگه به کدملیxxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا تامین و آقای ابراهیم نژاد مقدم به کدملیxxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت صنایع خاک چینی ایران به سمت عضو هیئت مدیره و آقای رضا فراهانی کدملیxxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صدر تامین به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای باقیمانده دوره هیات مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته و قراردادها , با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد و در مورد اسناد عادی اداری و مراسلات, به امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1244451
آگهی تغییرات شرکت فرآورده های نسوز ایران شرکت سهامی عام ‌به‌ شماره ثبت ۱۶۵۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۲۸۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۷/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
حسین ناجی به کدملی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و خسرو هاشم به کدملی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی از طرف شرکت معدنی املاح ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و حسن شایگان نیا به کدملی xxxxxxxxx۷ بنمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صدر تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره.
فضل اله سبحانی به کدملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی از طرف شرکت صنایع مس شهید باهنر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به سمت عضو هیئت مدیره و سید هاشنگ قادریان به کدملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از طرف شرکت صنایع خاک چینی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت عضو هیئت مدیره و کلیه اسناد و مدارک مالی، سفته و چکهای بانکی و سایر اوراق بهادار و تعهدآور شرکت متفقاً با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر رسمی شرکت و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل شرکت معتبر خواهدبود.
اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10510321
آگهی تصمیمات شرکت فرآورده‌های نسوز ایران سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۶۵۰۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۲۸۹۰
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۲/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خسرو هاشم به ش ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت معدنی و صنعتی حوض ماهی به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸ انتخاب گردیدند. بنابراین شهریار صراف نیا به ش ملی xxxxxxxxx۲ و مسعود مودت به ش ملی xxxxxxxxx۸ و خسرو هاشم به سمت اعضاء هیئت مدیره و حسین ناجی به ش ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و حسن شایگان به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک و برات با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11263994
آگهی تصمیمات شرکت فرآورده های نسوز ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۶۰۳ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۰۵۹۲۸۹۰
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۹/۳/۹۰ حسین ناجی به کدملی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری صدر تامین به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۹۶ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و خسرو هاشم به کدملی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی از شرکت معدنی املاح ایران به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۳۰ بسمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و حسن شایگان‌نیا به کدملی xxxxxxxxx۷ بنمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۶۹ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره و شهریار صراف به کدملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری سیمان تامین به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۶۶ بسمت عضو هیئت‌مدیره و مسعود مودت به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری صبا تامین به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۷۰ بسمت عضو هیئت‌مدیره تعیین‌ گردیدند. کلیه اسناد و مدارک مالی و سفته و چکهای بانکی و سایر اوراق بهادار و تعهدآور شرکت متفقا با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل امضاء رئیس هیئت‌مدیره از اعضای هیئت‌مدیره با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل شرکت معتبر است. هیئت‌مدیره قسمتی از اختیارات خود در ماده ۳۹ اساسنامه را به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات