پرویز معتمد

آقای پرویز معتمد

کد ملی 387415xxxx
گراف ارتباطات
4
شرکت‌ها
10
آگهی‌ها

شرکت های پرویز معتمد

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که پرویز معتمد دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14777929
آگهی تغییرات شرکت پیشگام صنایع آلومینیوم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۳۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۰۷۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۷ به تصویب رسیدموسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ بعنوان بازرس اصلی و موسسه آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۵بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی شرکت انتخاب شدند روزنامه اطلاعات برای درج آگهی های رسمی شرکت تعیین گردید. آقای داورانصاری جابری کدملی xxxxxxxxx۱به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مهندس پرویز معتمد به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای اردشیرآذرپی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد تعهدآور و چکها به امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل به امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت، سایر مکاتبات به امضای مدیرعامل به تنهائی خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13510559
آگهی تغییرات شرکت پیشگام صنایع آلومینیوم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۳۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۰۷۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به سمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی آرمان آروین پارس با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای داور انصاری جابری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای پرویز معتمد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای اردشیر آذرپی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12366904
آگهی تغییرات شرکت پیشگام صنایع آلومینیوم شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۳۲۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۰۷۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر ش ملی xxxxxxxxx۷۴ بعنوان بازرس اصلی و محمد رضا نادریان ش ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند ـ آقای داور انصاری جابری (کدملی xxxxxxxxx۱) بسمت رئیس هیئت مدیره ـ آقای پرویزمعتمد (کدملی xxxxxxxxx۶) بسمت نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل ـ آقای اردشیرآذرپی (کدملی xxxxxxxxx۰) بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند امضاء کلیه اسناد تعهدآور و چکها به امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل به امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت، سایر مکاتبات به امضای مدیرعامل به تنهائی خواهد بود. ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۳ به تصویب رسید
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12307553
آگهی تغییرات شرکت آلومتک سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۴۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۳۰۶۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای پرویز معتمد ک.م xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از طرف شرکت پیشگام صنایع آلومینیوم ش.م xxxxxxxxx۶۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای رضا بختیاری کشکجانی ک.م xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری ملی ایران xxxxxxxxx۷۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد تعلق ک.م xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت آلومراد ش.م xxxxxxxxx۶۵ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای سید مرتضی حسینی ک.م xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت مدیریت سرمایه گذاری ملی ایران ش.م xxxxxxxxx۱۰ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای علی نحوی ک.م xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی ش.م xxxxxxxxx۲۰ بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء مشترک رئیس یا نایب رئیس با یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات عادی نیز با امضاء مدیرعامل به تنهائی با مهر شرکت انجام شود. اختیارات هیئت مدیره بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. صدور، ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معاملۀ کلیۀ حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیة امتیازات متصوره. تحصیل تسهیلات از بانک ها، شرکت ها و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامۀ حاضر.اقامة هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی، اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیة اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعادة دادرسی، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف، تعیین جاعل، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن واخذ محکوم به و وجوه ایداعی و وصول و ایصال آن به شرکت و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امورمشابه دیگر. تشکیل جلسات هیئت مدیره با دعوت قبلی. تغییرات در صورت لزوم در ساختار اداری. استخدام وعقد قراردادبا کارکنان وافراد مورد نیاز در راستا ی ماموریت واهداف عالیه شرکت. تنظیم صورت های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائة آن به هیئت مدیره و سپس بازرس و حسابرس. تنظیم صورت های مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و ارائة صورت های مالی ۶ ماهه هیئت مدیره و سپس به حسابرس وبازرس.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1100800
آگهی تغییرات شرکت آلومتک شرکت سهامی عام به‌ شماره ثبت ۱۱۴۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۵۳۰۶۴
به استناد صورتجلسه مصوبه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
شرکت پیشگام صنایع آلومینیوم به شناسه ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی پرویز معتمد به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به نمایندگی رضا بختیاری کشکجانی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت آلوم راد به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به نمایندگی محمود جنتیان به کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت سینا فرآیند نیرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی سید مرتضی حسینی به کدملی xxxxxxxxx۰ و بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی علی نحوی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره و محمد تعلق به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) برای مدت ۲ سال تعیین گردیدند. اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء مشترک رئیس یا نائب رئیس با یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات عادی نیز با امضاء مدیرعامل به تنهایی با مهر شرکت انجام شود اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 749015
آگهی تصمیمات شرکت پیشگام صنایع آلومینیومسهامی خاص ‌به شماره ثبت۶۳۲۲و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۰۰۷۶۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۶/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲/۷/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: داور انصاری جابری به کدملی xxxxxxxxx۱ و پرویز معتمد به کدملی xxxxxxxxx۶ و اردشیر آذرپی به کدملی xxxxxxxxx۰ ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۶/۹۱ داور انصاری جابری بسمت رئیس هیئت مدیره و پرویز معتمد بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک ها با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9632223
آگهی تصمیمات شرکت آلو مراد سهامی عام ثبت شده به شماره۲۵۶۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۶۵
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۸/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۳۰/۳/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت آلومتک به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۴ بنمایندگی محمدجعفر جعفریان به کدملیxxxxxxxxx۸ و شرکت سرمایه‌گذاری مهرگان به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۴ بنمایندگی احمد صیفی‌کاران به کدملیxxxxxxxxx۷ و شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۹ بنمایندگی علیرضا کشاورزقاسمی به کدملیxxxxxxxxx۶ و شرکت پیشگام صنایع آلومینیوم به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۳ بنمایندگی علی‌اکبر سهیلی به کدملیxxxxxxxxx۹‌ـ پرویز معتمد به کدملیxxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و محمدجعفر صفویان بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مجید غلاث (خارج از هیئت‌مدیره) به کدملیxxxxxxxxx۷ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس و نایب رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. هیئت‌مدیره اختیارات خود را بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10889440
آگهی تغییرات در شرکت آلومتک سهامی عام ثبت شده به شماره۱۱۴۷۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۵۳۰۶۴
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۸/۳/۹۰ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: پرویز معتمد به ش ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت پیشگام صنایع آلومینیوم به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۳ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و رضا بختیاری‌کشکجانی به ش ملیxxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۹ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و یعقوب کارگرزاده به ش ملیxxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت صادرات تجهیزات و خدمات صنایع برق ایران (صانیر) به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۰ و علیرضا افتخارعمرانی به ش ملیxxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سینا فرآیند نیرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ و عباس عطائی‌شریف به ش ملیxxxxxxxxx۴ به نمایندگی از بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی ایران به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۰ به سمت اعضای هیئت‌مدیره و محمدجعفر صفویان به ش ملیxxxxxxxxx۸ (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. امضاء اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس یا نایب رئیس به اتفاق یکی دیگر از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات عادی نیز با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11571608
آگهی تصمیمات شرکت پیشگام صنایع آلومینیوم سهامی خاص ‌به شماره ثبت۶۳۲۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۰۰۷۶۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۵/۶/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲/۷/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: داور انصاری‌جابری به کدملی xxxxxxxxx۱ و پرویز معتمد به کدملی xxxxxxxxx۶ و اردشیر آذرپی به کدملی xxxxxxxxx۰ ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۵/۶/۹۱ داور انصاری‌جابری بسمت رئیس هیئت‌مدیره و پرویز معتمد بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک‌ها با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی دیگر از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11728190
آگهی تصمیمات شرکت پیشگام صنایع آلومینیوم سهامی خاص ‌به شماره ثبت۶۳۲۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۰۰۷۶۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۵/۶/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲/۷/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: داور انصاری‌جابری به کدملی xxxxxxxxx۱ و پرویز معتمد به کدملی xxxxxxxxx۶ و اردشیر آذرپی به کدملی xxxxxxxxx۰ ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۵/۶/۹۱ داور انصاری‌جابری بسمت رئیس هیئت‌مدیره و پرویز معتمد بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک‌ها با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی دیگر از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات