ماشااله پورطلوعی

آقای ماشااله پورطلوعی

کد ملی 387254xxxx
گراف ارتباطات
2
شرکت‌ها
7
آگهی‌ها

شرکت های ماشااله پورطلوعی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که ماشااله پورطلوعی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 12375243
آگهی تغییرات شرکت مهندسي مهديس آسانبر فراز شركت با مسئوليت محدود به شماره ثبت ۲۸۴۳۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۱۸۵۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ـ آقای حسین پورطلوعی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ با پرداخت مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxxxxx۰۰ ریال افزایش داد. ـ آقای ماشااله پورطلوعی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ با پرداخت مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxxxxx۰ریال افزایش داد. ـ آقای مصطفی پورطلوعی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ با پرداخت مبلغ xxxxxxxxx۰ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx ریال به xxxxxxxxx۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه شرکت اصلاح می گردد. ـ اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکها بعد از افزایش سرمایه شرکت : آقای حسین پورطلوعی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ دارای xxxxxxxxx۰۰ ریال ـ آقای ماشااله پورطلوعی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ دارایxxxxxxxxx۰ریال آقای مصطفی پورطلوعی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ دارایxxxxxxxxx۰ ریال
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1653376
آگهی تغییرات شرکت مهندسی مهدیس آسانبر فراز بامسئولیت‌محدود به‌شماره‌ثبت ۲۸۴۳۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۱۸۵۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم نسیبه محمد نجار به شماره ملی xxxxxxxxx۵ با واگذاری مبلغ xxx۰۰ ریال معادل کلیه سهم الشرکه خود به آقای حسین پور طلوعی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ طبق سند صلح شماره xxx۰ مورخ xxx۳/۵/۱۵ از شرکت خارج گردید در نتیجه سرمایه شرکت تغییر حاصل نشد.لیست صاحبان سهم الشرکه پس از نقل و انتقال سهم الشرکه شرکاء: ماشا اله پور طلوعی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ دارنده xxxxxx۰۰ ریال حسین پور طلوعی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ دارنده xxxxxx۰۰ ریال مصطفی پور طلوعی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ دارنده xxxxxx۰۰ریال
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1272435
آگهی تغییرات شرکت مهندسی مهدیس آسانبر فراز بامسئولیت‌ محدود ‌به‌ شماره ثبت ۲۸۴۳۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۱۸۵۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴/۹/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ آقای ماشاءاله پورطلوعی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/۱۵ ریال افزایش داد. آقای حسین پورطلوعی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/۷۴ ریال افزایش داد. آقای مصطفی پورطلوعی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد.
ـ شرکا و میزان سهم الشرکه هر یک بعد از افزایش سرمایه: ماشاءاله پورطلوعی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ مبلغ xxx/xxx/۱۵ ریال ـ حسین پورطلوعی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ مبلغ xxx/xxx/۷۴ ریال ـ مصطفی پورطلوعی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ مبلغ xxx/xxx/۱۰ ریال ـ نسیبه محمدنجار به شماره ملی xxxxxxxxx۵ مبلغ xxx/۸۰ ریال.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1275532
آگهی تغییرات شرکت مهندسی مهدیس آسانبر فراز بامسئولیت‌ محدود ‌به‌ شماره ثبت ۲۸۴۳۰۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۱۸۵۳۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۹/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ حسین پورطلوعی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و ماشاءاله پورطلوعی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و مصطفی پورطلوعی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره انتخاب شدند.
ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات قراردادها و عقود با امضاء مدیرعامل منفرداً یا رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1045996
آگهی تصمیمات شرکت صنایع نساجی هلال ایران سهامی عام به شماره ثبت ۵۹۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۹۳۰۴۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۹/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۱۰/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدمهدی مفتح به ک م xxxxxxxxx۶ و محمد جعفریان به ک م xxxxxxxxx۹ و حسینقلی یزدانی به ک م xxxxxxxxx۷ و ماشااله پورطلوعی به ک م xxxxxxxxx۲ و سید محمدرضا هاشمی به ک م xxxxxxxxx۳ برخی وظایف توسط هیئت مدیره طبق صورتجلسه فوق به مدیرعامل تفویض گردید. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۹/۹۱ محمدمهدی مفتح به سمت رئیس هیئت مدیره، محمد جعفریان به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و سید محمدرضا هاشمی نیا به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء ثابت مدیرعامل و امضای متغیر محمدمهدی مفتح و محمد جعفریان همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 515003

آگهی تصمیمات شرکت صنایع نساجی هلال ایران
سهامی عام به شماره ثبتxxx۲
و شناسه ملیxxxxxxxxx۴۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۱۱/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۹/۱۱/۹۰ واصل گردید: محمدشهاب الدین محمدی عراقی به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آریا حساب خبره به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدمهدی مفتح به کدملی xxxxxxxxx۶ ـ محمد جعفریان به کدملی xxxxxxxxx۹ ـ علی عسگر ظاهری عبده وند به کدملی xxxxxxxxx۲ ـ ماشااله پورطاوعی به کدملی xxxxxxxxx۲ ـ حسینقلی یزدانی به کدملی xxxxxxxxx به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۱/۹۰ محمدمهدی مفتح به سمت رئیس هیئت مدیره و محمد جعفریان به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و سیدمحمدرضا هاشمی نیا به سمت مدیرعامل خارج از اعضا هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء ثابت مدیرعامل و امضای متغیر رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11012790
آگهی تصمیمات شرکت صنایع نساجی هلال ایران سهامی عام ‌به شماره ثبت۵۹۴۲و شناسه ملی۱۰۱۰۰۸۹۳۰۴۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۱۱/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۹/۱۱/۹۰ واصل گردید: محمدشهاب‌الدین محمدی‌عراقی به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آریا حساب خبره به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدمهدی مفتح به کدملی xxxxxxxxx۶ ـ محمد جعفریان به کدملی xxxxxxxxx۹ ـ علی‌عسگر ظاهری‌عبده‌وند به کدملی xxxxxxxxx۲ ـ ماشااله پورطاوعی به کدملی xxxxxxxxx۲ ـ حسینقلی یزدانی به کدملی xxxxxxxxx به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۹/۱۱/۹۰ محمدمهدی مفتح به سمت رئیس هیئت‌مدیره و محمد جعفریان به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و سیدمحمدرضا هاشمی‌نیا به سمت مدیرعامل خارج از اعضا هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء ثابت مدیرعامل و امضای متغیر رئیس هیئت‌مدیره و نایب رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات