حمید اقبالیان

حمید اقبالیان

کد ملی 387102xxxx
گراف ارتباطات
6
شرکت‌ها
15
آگهی‌ها

شرکت های حمید اقبالیان

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که حمید اقبالیان دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14232023
آگهی تغییرات شرکت صنایع سیمان غرب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۷ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۱۵۷۳۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای حمید اقبالیان به کدملیxxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام) به شماره ثبتxxx۱ وشناسه ملیxxxxxxxxx۱۵ به عنوان مدیر عامل ونایب رییس هیأت مدیره، آقای منوچهر قائمی به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام) به شماره ثبتxxx۴۶ وشناسه ملیxxxxxxxxx۲۹ به عنوان رئیس و عضو غیرموظف هیأت مدیره، آقای جعفررحمان زاده به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سیمان فارس (سهامی عام) به شماره ثبتxxx۴۰ وشناسه ملیxxxxxxxxx۵۵ به عنوان عضو غیر موظف هیأت مدیره، آقای ریحان سروش مقدم به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سیمان شمال (سهامی عام) به شماره ثبتxxx۲ وشناسه ملیxxxxxxxxx۸۲ به عنوان عضو غیرموظف هیات مدیره وآقای حمیدرضا منجی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت گروه بهمن (سهامی عام) به شماره ثبتxxx۹ وشناسه ملیxxxxxxxxx۰۲ به عنوان عضو غیرموظف هیات مدیره برای مدت باقیمانده (تا تاریخ ۳۰/۰۲/xxx۸) انتخاب گردیدند. ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله کلیه سفته ها، بروات، قراردادها و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره و مهر شرکت و سایر مکاتبات با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14067805
آگهی تغییرات شرکت صنایع سیمان غرب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۷ و شناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۱۵۷۳۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای حمید اقبالیان به کدملی xxxxxxxxx۵ به موجب حکم شماره xxx/۱ مورخ ۱۶/۰۲/۹۷ به نمایندگی از شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام) به شماره ثبت xxx۱ وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به عنوان مدیرعامل و عضو موظف هیات مدیره. ۲ آقای شاهرخ پزشگ به کدملی xxxxxxxxx۴ به موجب حکم شماره xxx۰/۱ مورخ ۳۱/۰۴/۹۶ شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام) و با توجه به وکالتنامه شماره xxx۴۹ مورخ ۰۲/۰۴/۹۴ از شرکت سیمان فارس (سهامی عام) به شماره ثبت xxx۴۰ وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ به نمایندگی از شرکت سیمان فارس (سهامی عام) به عنوان نایب رئیس و عضو غیرموظف هیات مدیره. ۳ آقای منوچهر قائمی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به موجب حکم شماره xxx۱/۱ مورخ ۳۱/۰۴/۹۶ شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام) با توجه به وکالتنامه شماره xxx۶۲ مورخ ۰۱/۰۴/۹۴ به نمایندگی از شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام) به شماره ثبت xxx۴۶ وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ به عنوان رئیس و عضو غیرموظف هیات مدیره. ۴ آقای ریحان سروش مقدم به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به موجب حکم شماره xxx۳۵/xxx/۹۶ مورخ ۰۹/۰۳/۹۶ شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان (سهامی عام) به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان با توجه به تفویض اختیار شماره xxx۹۰ مورخ ۲۳/۰۴/۹۴ شرکت سیمان شمال (سهامی عام) به شماره ثبت xxx۲ وشناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به عنوان عضو غیرموظف هیات مدیره منصوب گردیدند. ۵ آقای حمیدرضا منجی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به موجب حکم شماره xxx۵ , xxx مورخ ۰۹/۰۵/۹۶ شرکت گروه بهمن (سهامی عام) به نمایندگی از شرکت گروه بهمن (سهامی عام) به شماره ثبت xxx۹ وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به عنوان عضو غیرموظف هیات مدیره (برای مدت باقی مانده) تعیین گردیدند. ۶ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله کلیه سفته‌ها، بروات، قراردادها و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره و مهر شرکت و سایر مکاتبات با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد. ۱ ۷ مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره بوده و شرح وظایف و حدود اختیارات ایشان به شرح ذیل تعیین و مورد تصویب قرار گرفت: ۱ ۱ ۷ انجام کلیه تشریفات قانونی و اداری (بجز مواردیکه بر اساس قوانین مملکتی در صلاحیت اختصاصی و ذاتی هیات مدیره میباشد.) ۲ ۱ ۷ عزل و نصب کلیه کارکنان و ماموران شرکت، تعیین شغل و تعیین شرایط استخدام و معافیت و خروج کارکنان و ماموران از خدمت مرخصی و بازنشستگی آنان. تبصره: عزل و نصب مدیران بلا فصل با پیشنهاد مدیریت عامل و تصویب هیات مدیره میباشد ۳ ۱ ۷ تعیین و پرداخت حقوق و مزایا و پاداش و ترفیع و تنبیه کارکنان شرکت بر اساس مقررات جاری و ضوابط تعیین شده از طرف هیات مدیره. ۴ ۱ ۷ تعیین حدود اختیارات و شرح وظایف افراد تحت سرپرستی. ۵ ۱ ۷ تهیه و تنظیم مقررات، آیین نامه‌های داخلی شرکت و ارائه آن به هیات مدیره جهت تصویب و پس از تصویب اجرای مقررات و آیین نامه‌های مزبور. ۶ ۱ ۷ پرداخت دیون و بدهی‌های جاری و وصول مطالبات. ۷ ۱ ۷ پیشنهاد اصلاح اساسنامه به هیات مدیره جهت طرح در مجمع عمومی فوق العاده. ۸ ۱ ۷ پیشنهاد افتتاح حسابهای جاری، سپرده به نام شرکت در بانکها و موسسات مالی و اعتباری قانونی و پس از تصویب هیات مدیره انجام کلیه تشریفات لازم جهت افتتاح حساب جاری و سپرده. ۹ ۱ ۷ نمایندگی شرکت در مقابل مراجع قضایی و طرح دعوی علیه سایر اشخاص جهت احقاق حقوق قانونی شرکت و دفاع از کلیه دعاوی مطروحه علیه شرکت در کلیه موارد با حق توکیل و اعلام نتیجه اقدامات انجام شده در اولین جلسه هیات مدیره، با داشتن کلیه اختیارات راجع به امر دادرسی خصوصا اختیارات مربوط به اعتراض با رای تجدید نظر، فرجام خواهی_، مراجعه و اعتراض در شعب تشخیص دیوان عالی کشور و اعاده دادرسی، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور، تعیین مصدق و کارشناس، دعوی خسارت، استرداد دادخواست و دعوی و شکایت، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوی مزبور، دعوی متقابل و دفاع در قبال آن، قبول یا رد سوگند، صدور برگ اجرایی، تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به وجوه ایداعی. ۱۰ ۱ ۷ خرید هر نوع مواد و کالاهای مورد نیاز، قطعات مورد احتیاج جهت بهره برداری شرکت و داراییهای غیرمنقول و انجام هزینه‌های جاری تا سقف مندرج در آیین نامه کمیسیون معاملات شرکت با رعایت مفاد آیین نامه معاملات و سایر آیین نامه‌های مصوب هیات مدیره. ۱۱ ۱ ۷ فروش محصولات شرکت بر اساس آیین نامه فروش شرکت. ۱۲ ۱ ۷ اجاره و استیجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدید نظر در آراء صادره یا اجرای آنها. ۱۳ ۱ ۷ نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و قضایی و خصوصی در حدود اختیارات تفویضی هیات مدیره. ۱۴ ۱ ۷ تهیه و تنظیم بودجه شرکت برای تصویب هیات مدیره. ۱۵ ۱ ۷ حفظ اموال و تنظیم فهرست دارایی‌های شرکت. ۱۶ ۱ ۷ پذیرش درخواستهای متقاضیان نمایندگی فروش محصولات و اعطای نمایندگی فروش (عاملیت) به آنان و موافقت با تأسیس دفاتر فروش محصولات شرکت در شهرستانهای حوزه فعالیت شرکت و بررسی تخلفات نمایندگان (عاملین) فروش از حیث عدم رعایت ضوابط تعیین شده و درصورت لزوم اتخاذ تصمیم مبنی بر لغو نمایندگی (عاملیت) فروش متخلفین بر اساس آیین نامه فروش. ۱۷ ۱ ۷ عقد هر نوع قرارداد در قالب آیین نامه معاملات شرکت و تغییر و تبدیل فسخ و اقامه آن درخصوص انواع معاملات (بجز فروش اموال غیرمنقول) و در مورد فروش اموال غیرمنقول پیشنهاد به هیات مدیره با ذکر جهات و مبانی آن جهت اتخاذ تصمیم در هیات مدیره. ۱۸ ۱ ۷ تقدیم درخواست و پیگیری ثبت هر نوع اختراع، نام و نشان و تصویر و علایم تجاری و یا خرید و تحصیل و فروش و یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هرگونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها. ۱۹ ۱ ۷ تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت و نام تجاری. ۲۰ ۱ ۷ به امانت گذاشتن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه شرکت در صندوقهای دولتی و بانکها و استرداد آنها. ۲۱ ۱ ۷ تهیه و ارائه گزارش ماهیانه درخصوص تولید، فروش و پرسنلی با در نظر گرفتن ارقام مقایسه‌ای ماه قبل و سال قبل و بودجه مصوب هیات مدیره، تعداد شیفت، علل افزیش و کاهش در هر مورد و دلایل توجیهی مغایرتهای ایجاد شده. ۲۲ ۱ ۷ تهیه و ارائه گزارشات مسائل و مشکلات و موارد مهم مبتلا به شرکت. ۲۳ ۱ ۷ تهیه و تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان شش ماهه و سالانه شرکت در موعد مقرر و ارائه آن به هیات مدیره جهت بررسی و تصویب نهایی. ۲۴ ۱ ۷ تهیه دستور جلسات هیات مدیره در مواعد مقرر و عندالقتضاء ارائه آن به رئیس هیات مدیره جهت دعوت و تشکیل جلسات هیات مدیره. ۲۵ ۱ ۷ دعوت جلسات هیات مدیره در غیاب رئیس و نایب رئیس هیات مدیره. ۲۶ ۱ ۷ مطلع نمودن بازرس قانونی از معاملات موضوع ماده xxx لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت پس از تصویب هیات مدیره. ۲۷ ۱ ۷ پیشنهاد تحصیل تسهیلات از بانکها، شرکتها و موسسات رسمی و درخواست اخذ هر نوع استقراض به هر مبلغ و به هر میزان سود و کارمزد و یا هر نوع شرایطی که مقتضی باشد، (استقراض به وسیله اوراق منوط به تصمیم مجمع عمومی فوق العاده خواهد_بود). ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13968988
آگهی تغییرات شرکت سیمان قائن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۶۴۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۷۱۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رامین راهب به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت سیمان ارومیه به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ بعنوان رئیس و عضو هیات مدیره آقای رحمت الهه طیبی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ بعنوان نایب رئیس و عضو هیات مدیره آقای فرهاد نیکخواه به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت سیمان فارس و خوزستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به نمایندگی بعنوان عضو هیات مدیره آقای محمد علی احمد زاد اصل به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت سیمان شمال به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به عنوان عضو هیات مدیره آقای حمید اقبالیان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری سیمان تأمین به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ بعنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل شرکت تعیین گردیدند. امضاء اسناد تعهدآور شامل چکها و سفته‌ها و بروات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و درغیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره متفقا با مهر شرکت و سایر اوراق با امضاء مدیرعامل خواهد_بود. اختیارات ذیل به آقای حمید اقبالیان مدیرعامل شرکت به اتفاق آراء تفویض گردید: ۷ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی. ۷ تهیه و تنظیم و اصلاحیه آیین نامه‌های داخلی شرکت جهت تصویب هیات مدیره. ۷ استخدام در قالب نمودار سازمانی مصوب و آیین نامه‌های داخلی شرکت و نصب و عزل کلیه مامورین و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انجام ترفیع و تنبیه و سایر شرایط استخدامی (در مورد عزل و نصب مدیران پیشنهاد توسط مدیرعامل تهیه و پس از تصویب هیات مدیره اجرا خواهد_شد). ۷ پیگیری مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن. ۷ صدور هر گونه سند و چک و سفته و برات و قبول هرگونه تعهد ظهر نویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری با توجه به بند‌های ۶ ۷ و ۷ ۷. ۷ عقد هرگونه قرارداد و تغییر و تبدیل آن راجع به خرید و فروش اموال و معاوضه اموال منقول و ماشین آلات و کالاهای مصرفی و انجام مناقصه و مزایده و غیره که جزو موضوع شرکت است. مطابق با آیین نامه معاملات خواهد_بود. تبصره: فروش غیرنقدی و اقساطی با نظر هیات مدیره خواهد_بود. ۷ اقامه و تعقیب هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی و تسلیم دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری و اجرایی با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی از قبیل مراحل بدوی و تجدید نظر خواهی_دیوانعالی (فرجام خواهی_) تعیین وکیل، سازش، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع به داوری و تعیین داور و تعیین مصدق و کارشناس، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه بامری که کاملا قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت، استرداد دعوی، جلب شخص و یا اشخاص ثالث و دفاع از دعوی تقابل و دفاع از دعوی نامبرده و تامین مدعی به توقیف اشخاص و اموال و اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به، چه در دادگاهها و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد و تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل و غیره ولو کرارا عزل و تجدید انتخاب او یا تعیین وکیل دیگری بجای او یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل ولو کرارا. ۷ تعیین میزان استهلاکها با رعایت مقررات قانونی. ۷ تهیه و تنظیم بودجه شرکت جهت تصویب هیات مدیره. ۷ تهیه و تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان شش ماهه و سالانه شرکت در موارد مقرر و ارائه آن به هیات مدیره جهت بررسی و تصویب نهایی. ۷ تهیه ارقام گزارشات ماهیانه در خصوص تولید و فروش اعم از داخلی و یا خارجی و تغییرات پرسنل و گردش وجوه نقد با در نظر گرفتن ارقام مقایسه‌ای ماه قبل و سال قبل و بودجه مصوب هیات مدیره و علل افزایش و کاهش در هر مورد و دلایل توجیهی مغایرت‌ها جهت ارائه به هیات مدیره شرکت. ۷ ارائه گزارش مسائل و مشکلات با اهمیت مطروحه از طرف مدیرعامل به هیات مدیره. ۷ رعایت کلیه مقررات اساسنامه شرکت و قوانین موضوعه کشوری. ۷ مدیرعامل می‌تواند با اطلاع هیات مدیره قسمتی از اختیارات خود را که در فوق بدان اشاره شده به شخص یا اشخاص دیگر از پرسنل شرکت منفردا یا متفقا تفویض نماید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13230090
آگهی تغییرات شرکت سیمان قائن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۶۴۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۷۱۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضی هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای رامین راهب با شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سیمان ارومیه به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ به سمت رئیس هیات مدیره آقای رحمت الله طیبی با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به سمت نائب رئیس هیات مدیره آقای سیدمحمدرضا موسوی چهارده با شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سیمان صوفیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ به سمت عضو هیات مدیره آقای رامین جعفر زاده اندبیلی با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سیمان شمال به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به سمت عضو هیات مدیره آقای حمید اقبالیان با شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره امضای اسناد تعهدآور شامل چکها و سفته‌ها و بروات با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق با امضای مدیرعامل معتبر خواهد_بود. هیات مدیره اختیارات ذیل را به مدیرعامل تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی تهیه و تنظیم و اصلاحیه آیین نامه‌های داخلی شرکت جهت تصویب هیات مدیره. استخدام در قالب نمودار سازمانی مصوب و آیین نامه‌های داخلی شرکت و نصب و عزل کلیه مامورین و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انجام ترفیع و تنبیه و سایر شرایط استخدامی بعهده مدیرعامل خواهد_بود. پیگیری مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن. عقد هرگونه قرارداد و تغییر و تبدیل آن راجع به خرید و فروش اموال و معاوضه اموال منقول و ماشین آلات و کالاهای مصرفی و انجام مناقصه و مزایده و غیره که جزو موضوع شرکت است. مطابق با آیین نامه معاملات خواهد_بود. تبصره: فروش غیرنقدی و اقساطی با نظر هیات مدیره خواهد_بود. اقامه و تعقیب هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی و تسلیم دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری و اجرایی با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی از قبیل مراحل بدوی و تجدید نظر خواهی_دیوانعالی (فرجام خواهی_) تعیین وکیل سازش ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند و تعیین جاعل و ارجاع به داوری و تعیین داور و تعیین مصدق و کارشناس و اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه بامری که کاملا قاطع دعوی باشد دعوی خسارت استرداد دعوی جلب شخص و یا اشخاص ثالث و دفاع از دعوی تقابل و دفاع از دعوی نامبرده و تامین مدعی به توقیف اشخاص و اموال و اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به چه در دادگاهها و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد و تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل و غیره ولو کرارا عزل و تجدید انتخاب اویا تعیین وکیل دیگری بجای او یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل ولو کرارا صدور هرگونه سند و چک و سفته و برات و قبول هرگونه تعهد ظهر نویسی قبولی پرداخت واخواست اوراق تجاری (با توجه به دو بند قبلی). تعیین میزان استهلاکها با رعایت مقررات قانونی. تهیه و تنظیم بودجه شرکت جهت تصویب هیات مدیره. تهیه و تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان شش ماهه و سالانه شرکت در موارد مقرر و ارائه آن به هیات مدیره جهت بررسی و تصویب نهایی. تهیه ارقام گزارشات ماهیانه در خصوص تولید و فروش اعم از داخلی و یا خارجی و تغییرات پرسنل و گردش وجوه نقد با در نظر گرفتن ارقام مقایسه‌ای ماه قبل و سال قبل و بودجه مصوب هیات مدیره و علل افزایش و کاهش در هر مورد و دلایل توجیهی مغایرتها جهت ارائه به هیات مدیره شرکت. ارائه گزارش مسائل و مشکلات با اهمیت مطروحه از طرف مدیرعامل به هیات مدیره. رعایت کلیه مقررات اساسنامه شرکت و قوانین موضوعه کشوری. مدیرعامل می‌تواند با اطلاع هیات مدیره قسمتی از اختیارات خود را که در فوق بدان اشاره شده به شخص یا اشخاص دیگر از پرسنل شرکت منفردا یا متفقا تفویض نماید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1190419
آگهی تغییرات شرکت سیمان خاش شرکت سهامی عام ‌به‌ شماره ثبت ۶۰۳۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۵۴۲۱۷
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۵/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
شاپور کشایی فرد به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت جایگزین علی اکبر حشمتی رفسنجانی گردی گردید و سمت اعضاء هیئت مدیره به شرح ذیل می باشد:
مصطفی پرتوافکنان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ رئیس هیئت مدیره
حمید اقبالیان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ نائب رئیس هیئت مدیره
حسین فاتح به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره
فرهنگ ساکی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره
شاپور کشایی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره
علی اصغر گرشاسبی به شماره ملی xxxxxxxxx۲، مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره)
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 972474
آگهی تصمیمات شرکت سیمان خاش سهامی عام شماره ثبت۶۰۳۷۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۵۴۲۱۷
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۰/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۸/۱۱/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل حمید اقبالیان به ک م xxxxxxxxx۵ و حسین فاتح به ک م xxxxxxxxx۳ و فرهنگ ساکی به ک م xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره و مصطفی پرتوافکنان به ک م xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و علی اکبر حشمتی رفسنجانی به ک م xxxxxxxxx۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی اصغر گرشاسبی خارج از اعضاء هیئت مدیره به ک م xxxxxxxxx۲ برای مدت دو سال به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 972527
آگهی تصمیمات شرکت سیمان قاین سهامی عام ‌به شماره ثبت ۴۶۴۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۷۱۵۴
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۹/۱۰/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۱۰/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: حمید اقبالیان به ش ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۶ و سعید حشمتی به ش ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سیمان ارومیه به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند. برخی اختیارات هیئت مدیره طبق مفاد صورتجلسه فوق به مدیرعامل تفویض گردید. احمد بلوکیان به ش ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و بیژن جواهری به ش ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و حمید اقبالیان به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 702265
آگهی تصمیمات شرکت سیمان شمال سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۴۴۹۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۴۶۶۸۲
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۵/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی بقرار ذیل انتخاب گردیدند. علی حسین قراچه به کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ و حسین مدرس خیابانی به کد ملی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی شرکت گروه صنایع سیمان کرمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ و حمید اقبالیان به کد ملی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی شرکت سیمان فیروزکوه به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ و روزعلی نیک آبادی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک مسکن به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ و محمد نوبخت به کد ملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی شرکت ایمان مازندران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. علی حسین قراچه بسمت رئیس هیئت مدیره و روزعلی نیک آبادی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و فریدون حسنی (خارج از اعضاء) به کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. هیئت مدیره اختیارات خود را به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 668679
آگهی تصمیمات شرکت سیمان خزرسهامی عام به شماره ثبت ۶۴۴۹۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۴۷۴۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۶/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی مدیریت ایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه اروین ارقام پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سیمان فارس و خوزستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به نمایندگی حمید اقبالیان به کدملی xxxxxxxxx۵ و شرکت سیمان فارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ به نمایندگی آرش حبیبی آزاد به کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت سیمان فارس نو به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ به نمایندگی احمد مقصودی به کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت سیمان خوزستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی مهدی اکبری یگانه به کدملی xxxxxxxxx۷ و شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ به نمایندگی منصور نجفی به کدملی xxxxxxxxx۳ ـ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۳/۹۱ مهدی اکبری یگانه به سمت رئیس هیئت مدیره، منصور نجفی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، حمید اقبالیان به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح پیوست صورتجلسه مورد تصویب قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10182810
آگهی تصمیمات شرکت سیمان نائین سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۹۵۵۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۷۴۲۱۰
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۴/۹۰ عبداله عبدی به کد ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و حمید اقبالیان به کد ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و داود کشاورزیان خارج از هیئت مدیره به کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل جهت بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره به اتفاق مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضای ثابت رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌ها و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10159156
آگهی تصمیمات شرکت سیمان خاش سهامی عام به شماره ثبت ۶۰۳۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۵۴۲۱
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۰/۸۹ سعید جلالی بجای ضیاء الدین معزی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت سیمان بجنورد به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. در نتیجه مصطفی پرتوافکنان به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و مهدی کریمی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و حمید اقبالیان به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و علی اکبر حشمتی رفسنجانی به کدملی xxxxxxxxx۴ و سعید جلالی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10680602
آگهی تصمیمات شرکت سیمان شمال سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۴۴۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۴۶۶۸۲
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۵/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی بقرار ذیل انتخاب گردیدند. علی‌حسین قراچه به کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع سیمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ و حسین مدرس‌خیابانی به کد ملی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی شرکت گروه صنایع سیمان کرمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ و حمید اقبالیان به کد ملی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی شرکت سیمان فیروزکوه به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ و روزعلی نیک‌آبادی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری بانک مسکن به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ و محمد نوبخت به کد ملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی شرکت ایمان مازندران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره انتخاب گردیدند. علی‌حسین قراچه بسمت رئیس هیئت‌مدیره و روزعلی نیک‌آبادی بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و فریدون حسنی (خارج از اعضاء) به کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس یا نایب‌رئیس هیئت‌مدیره به اتفاق یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. هیئت‌مدیره اختیارات خود را به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10773279
آگهی تصمیمات شرکت سیمان خاش سهامی عام ثبت به شماره۶۰۳۷۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۵۴۲۱۷
طبق صورتجلسه هیات مدیره مورخ۲۸/۷/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ۲۰/۹/۸۹ واصل گردید: علی‌اکبر حشتمی‌رفسنجانی به کدملیxxxxxxxxx۴ به جای مسعود خوانساری به کدملیxxxxxxxxx۲ به نمایندگی از صندوقهای بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت بعنوان عضو هیات‌مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند. در نتیجه مصطفی پرتوافکنان به کدملیxxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و مهدی کریمی به کدملیxxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس و عضو هیئت‌مدیره و حمید اقبالیان به کدملیxxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل و علی‌اکبر حشتمی‌رفسنجانی و ضیاء‌الدین معزی به کدملیxxxxxxxxx۱ بسمت اعضای هیات‌مدیره تعیین گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10800903
آگهی تصمیمات شرکت سیمان خزر سهامی عام ‌به شماره ثبت ۶۴۴۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۴۷۴۵
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۱/۷/۹۰ حمید اقبالیان به ش‌ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سهامی‌عام سیمان فارس و خوزستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به جای عبدالمجید نیکنام‌جهرمی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره و عبدالحمید صالحی به ش‌ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سیمان فارس یه شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ به جای صمداله شکری‌گرمی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و آرش حبیبی‌آزاد به ش‌ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سیمان فارس نو به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ به جای محمدرضا مدرس‌نیا به سمت عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره و مهر شرکت معتبر است و سایر مکاتبات با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح پیوست صورتجلسه تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10942721
آگهی تصمیمات شرکت سیمان خزر سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۴۹۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۹۴۷۴۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۶/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی مدیریت ایران مشهود به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه اروین ارقام پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سیمان فارس و خوزستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ به نمایندگی حمید اقبالیان به کدملی xxxxxxxxx۵ و شرکت سیمان فارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۵ به نمایندگی آرش حبیبی‌آزاد به کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت سیمان فارس نو به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ به نمایندگی احمد مقصودی به کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت سیمان خوزستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی مهدی اکبری‌یگانه به کدملی xxxxxxxxx۷ و شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ به نمایندگی منصور نجفی به کدملی xxxxxxxxx۳ ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۱/۳/۹۱ مهدی اکبری‌یگانه به سمت رئیس هیئت‌مدیره، منصور نجفی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره، حمید اقبالیان به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت‌مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح پیوست صورتجلسه مورد تصویب قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات