شهریار شهریاری

آقای شهریار شهریاری

کد ملی 378206xxxx
گراف ارتباطات
22
شرکت‌ها
84
آگهی‌ها

شرکت های شهریار شهریاری

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که شهریار شهریاری دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14913851
آگهی تغییرات شرکت فراوری و ساخت قطعات خودروی ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 198 و شناسه ملی 10861329084
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 24/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ ترازنامه وعملکرد سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به 29 / 12 / 1397 مورد تصویب قرار گرفت. 2 ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر حسابداران رسمی به شناسه ملی 10100515993 و به شماره ثبت 13611 بعنوان بازرس اصلی و آقای شهریارشهریاری به شماره ملی 3782068777 بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. 3 ـ روزنامه ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ش980903935293770  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سنگر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14905357
آگهی تغییرات شرکت گروه قطعات خودرو عظام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 155086 و شناسه ملی 10101978407
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 19/05/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به 29/ 12/ 1397 مورد تصویب قرار گرفت. ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر حسابداران رسمی به شناسه ملی 10100515993 بعنوان بازرس اصلی و آقای شهریار شهریاری به شماره ملی 3782068777 بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی و دوره عملکرد 1398 انتخاب گردیدند ـ روزنامه ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید پ980828854578584 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14905362
آگهی تغییرات شرکت تولیدی تارا ذوب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 291346 و شناسه ملی 10103281547
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 09/05/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به 29/12/1397مورد تصویب قرار گرفت. ـ موسسه آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی 10861687625 و شماره ثبت 14187 بعنوان بازرس اصلی و آقای شهریار شهریاری به شماره ملی 3782068777 بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. پ980828963692942 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14802639
آگهی تغییرات شرکت استام صنعت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۸۱۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۰۸۳۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۲۹ / ۱۲ / xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت. ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر حسابداران رسمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ و شماره ثبت xxx۱۱ بعنوان بازرس اصلی و آقای شهریارشهریاری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14782069
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنعتی طبرستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۲۱۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۱۳۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه شرکت به تاریخ ۲۹/۱۲/xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت. آقای شهریارشهریاری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس اصلی و آقای رضا دوستی دولت آبادی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب گردیدند روزنامه ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14676103
آگهی تغییرات شرکت تولیدی تارا ذوب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۱۳۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۸۱۵۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی xxx۶ به تصویب رسید . روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد . موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بعنوان بازرس اصلی و شهریار شهریاری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14673282
آگهی تغییرات شرکت تولیدی پیستون ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۸۱ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۶۶۲۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۷ تصویب شد . موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بیداران حسابداران رسمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ و شماره ثبت xxx۳ بعنوان بازرس اصلی شهریار شهریاری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی xxx۸ انتخاب گردیدند . روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14450096
آگهی تغییرات شرکت استام صنعت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۸۱۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۰۸۳۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۶/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۶ مورد تصویب قرار گرفت . - موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر حسابداران رسمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای شهریار شهریاری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب گردیدند . - اعضای هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب شدند : آقای نادر خلدی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ - آقای محمد جعفری منش بشماره ملی xxxxxxxxx۰ - آقای محمد رضا مهری یاری بشماره ملی xxxxxxxxx۴ - روزنامه ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14418402
آگهی تغییرات شرکت پویا خودرو شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۴۴۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : – ترازنامه وعملکرد سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹ / ۱۲ / xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت. - آقای رضا دوستی دولت آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس اصلی و آقای شهریار شهریاری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی دوره عملکرد سال xxx۷ انتخاب گردیدند. - آقای علی درخشان بشماره ملی xxxxxxxxx۷ وآقای خسرو فتح الهی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای حمید بهفر راد بشماره ملی xxxxxxxxx۰ برای مدت دو سال انتخاب گردید. - روزنامه ابرار بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت تعیین گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اشتهارد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14360564
آگهی تغییرات شرکت فراکلون شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۲۱۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۹۴۱۹
آگهی تغییرات شرکت فراکلون سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
آقای علی درخشان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای خسرو فتح الهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم زهرا حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای شهریار شهریاری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای محمد مهدی حاجی آقا شریف به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند . حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و اسناد بانکی و اعتباری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد .
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14360575
آگهی تغییرات شرکت فراکلون شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۲۱۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۹۴۱۹
آگهی تغییرات شرکت فراکلون سهامی عام به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت .
آقای رضا دوستی دولت آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس اصلی و آقای حمید بهفرراد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند .
روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد .
اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند :
آقای علی درخشان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای خسرو فتح الهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای شهریار شهریاری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و خانم زهرا حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای محمد مهدی حاجی آقا شریف به شماره ملی xxxxxxxxx۷ .
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14360577
آگهی تغییرات شرکت فراوری و ساخت قطعات خودروی ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۶۰۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۲۹۰۸۴
آگهی تغییرات شرکت فراوری و ساخت قطعات خودروی ایران سهامی خاص به شماره ثبت xxx۰۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :

موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ و به شماره ثبت xxx۱۱ بعنوان بازرس اصلی و آقای شهریارشهریاری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند .

تراز نامه وحساب سود وزیان سال مالی xxx۶ تصویب گردید.

روزنامه ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14236452
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنعتی طبرستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۲۱۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۱۳۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/xxx۶ بتصویب رسید. شهریارشهریاری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس اصلی و رضا دوستی دولت آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14200026
آگهی تغییرات شرکت تولیدی پیستون ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۸۱ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۶۶۲۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وعملکرد سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بیداران حسابداران رسمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ و شماره ثبت xxx۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای شهریار شهریاری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی xxx۷ انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14182001
آگهی تغییرات شرکت پویا آرایه تجارت پیشرو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۱۹۳۶۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۴۰۴۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹ / ۱۲ / xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر حسابداران رسمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای شهریارشهریاری به کدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی نتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14008786
آگهی تغییرات شرکت پویا خودرو شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۴۴۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه شرکت به تاریخ xxx۵/۱۲/۳۰ و نیز عملکرد سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به xxx۵/۱۲/۳۰ مورد تصویب قرار گرفت. - رضا دوستی دولت آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس اصلی و آقای شهریار شهریاری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل برای دوره عملکرد xxx۶ انتخاب گردیدند - روزنامه ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اشتهارد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13818660
آگهی تغییرات شرکت فراوری و ساخت قطعات خودروی ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۶۰۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۲۹۰۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر حسابداران رسمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بعنوان بازرس اصلی وشهریارشهریاری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13818674
آگهی تغییرات شرکت استام صنعت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۸۱۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۰۸۳۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۱۲/xxx۵ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر حسابداران رسمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بعنوان بازرس اصلی و شهریارشهریاری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل شرکت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13768240
آگهی تصمیمات شرکت بهشت نرگس کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۸۴۹۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۵۷۸۷۶
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ xxx۶. ۰۴. ۳۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به xxx۵. ۱۲. ۳۰ به تصویب رسید. ۲. خانم مرضیه ایروانی با کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، آقای سعید علی اکبری صبا با کد ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید محسن نجومیان با کد ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۳. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و اسناد بانکی و اعتباری با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۴. آقای شهریار شهریاری با کد ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس اصلی و آقای علی درخشان با کد ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۵. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13763291
آگهی تغییرات شرکت سرامدفناوری اطلاعات شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۱۲۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۳۲۳۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: شرکت زیست محیطی انرژی دانا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به نمایندگی علی درخشان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ شرکت صنایع قطعات آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به نمایندگی خسرو فتح الهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ شرکت پشتیبانی صنایع پایانهال به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ به نمایندگی محمدمهدی حاجی آقا شریف به شماره ملی xxxxxxxxx۷ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. آقای شهریار شهریاری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس اصلی و آقای رضا دوستی دولت آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای ۱ سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه ابرار بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13725949
آگهی تغییرات شرکت شمسه مهر سلطان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۹۱۹۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۵۱۳۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی درخشان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس اصلی و آقای شهریار شهریاری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند اعضاء هیئت مدیره به شرح زیر برای مدت دوسال انتخاب شدند آقای مرتضی فتح الهی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ خانم محدثه اسمعیل حوری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ آقای علیرضا ایروانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13645088
آگهی تغییرات شرکت پشتیبانی صنایع آراد پژوهان پیشرو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۰۰۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۷۱۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ بتصویب رسید. شهریار شهریاری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس اصلی و خسرو فتح الهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13645097
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنعتی طبرستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۲۱۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۱۳۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شهریارشهریاری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس اصلی و رضا دوستی دولت آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. تراز نامه و حساب سودو زیان سال مالی ۹۵ به تصویب رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13620474
آگهی تغییرات شرکت فراوری و ساخت قطعات خودروی ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۶۰۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۲۹۰۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی بینا تدبیر روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ بعنوان بازرس اصلی و شهریارشهریاری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13505174
آگهی تغییرات شرکت گروه قطعات خودرو عظام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۵۰۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷۸۴۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای شهریارشهریاری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13114792
آگهی تغییرات شرکت فراوری و ساخت قطعات خودروی ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۶۰۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۲۹۰۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی بینا تدبیر روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ بعنوان بازرس اصلی و آقای شهریارشهریاری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13053782
آگهی تغییرات شرکت استام صنعت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۸۱۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۰۸۳۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر حسابداران رسمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بعنوان بازرس اصلی و شهریارشهریاری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به شرح زیر برای مدت دو سال انتخاب شدند: سعید علی اکبری صبا به شماره ملی xxxxxxxxx۳ منصورگندمی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ عباس حاتمی گزنی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13051069
آگهی تصمیمات شرکت بهشت نرگس کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۸۴۹۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۵۷۸۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ xxx۵. ۰۴. ۳۰ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به xxx۴. ۱۲. ۲۹ به تصویب رسید. ۲. آقای شهریار شهریاری با کد‍ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس اصلی و آقای علی درخشان با کد‍ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۳. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13029425
آگهی تغییرات شرکت مدیریت سرمایه افزابین الملل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۶۵۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۴۹۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای بهرام مرادی به شماره ملی xxxxxxxxx و آقای شهریار شهریاری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای علی درخشان به شماره ملی xxxxxxxxx۷. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13029442
آگهی تغییرات شرکت مدیریت سرمایه افزابین الملل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۶۵۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۴۹۰۲
آگهی تغییرات شرکت مدیریت سرمایه افزابین الملل سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بهرام مرادی به شماره ملی xxxxxxxxx به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای شهریار شهریاری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای علی درخشان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و اسناد بانکی و اعتباری با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12992813
آگهی تغییرات شرکت زیست محیطی انرژی دانا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۷۶۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۵۴۱۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدمهدی حاجی اقاشریف به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره شهریار شهریاری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره داوود شفایی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و اسناد بانکی و اعتباری با امضاء متفق مدیرعامل و یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12949382
آگهی تغییرات شرکت زیست محیطی انرژی دانا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۷۶۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۵۴۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدمهدی حاجی اقاشریف به شماره ملی xxxxxxxxx۷ شهریار شهریاری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ داوود شفایی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. علی درخشان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی و خسرو فتح الهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه وحساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ به تصویب رسید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12942833
آگهی تغییرات شرکت تولیدی پیستون ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۸۱ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۶۶۲۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به شرح ذیل انتخاب گردیدند: آقای علی پارسی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای غلامرضا امیرجمشیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای سیدمهدی حسینی مدنی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت بیداران به شماره ثبت xxx۳ وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ بعنوان بازرس اصلی و آقای شهریار شهریاری به کدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12918601
آگهی تغییرات شرکت پویا خودرو شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۲۸۲۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۴۴۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال ۲۹/۱۲/xxx۴ بتصویب رسید. رضا دوستی دولت آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس اصلی و شهریار شهریاری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12918646
آگهی تغییرات شرکت گروه قطعات خودرو عظام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۵۰۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷۸۴۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای شهریارشهریاری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه ابرار بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت تعیین گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12918651
آگهی تغییرات شرکت سرامدفناوری اطلاعات شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۱۲۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۳۲۳۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. شهریار شهریاری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس اصلی و آقای رضا دوستی دولت آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت ۱ سال انتخاب گردیدند روزنامه ابرار بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت تعیین گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12875713
آگهی تغییرات شرکت فراوری و ساخت قطعات خودروی ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۶۰۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۲۹۰۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی بینا تدبیرروش به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ بعنوان بازرس اصلی و شهریارشهریاری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12862418
آگهی تغییرات شرکت پشتیبانی صنایع آراد پژوهان پیشرو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۰۰۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۷۱۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه و عملکرد سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. - آقای شهریار شهریاری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس اصلی و آقای خسرو فتح الهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل برای سال xxx۵ انتخاب گردیدند. - روزنامه ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12862437
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنعتی طبرستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۲۱۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۱۳۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای شهریارشهریاری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس اصلی و آقای رضا دوستی دولت آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند - روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۴ به تصویب رسید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12732365
آگهی تغییرات شرکت مدیریت سرمایه افزابین الملل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۶۵۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۴۹۰۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۰/۱۰/۹۳ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی شاهدان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای شهریارشهریاری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال انتخاب گردیدند روزنامه ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. اعضاء هیئت مدیره به شرح زیر برای مدت دوسال انتخاب شدند مصطفی ایروانی به شماره ملی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بهرام مرادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ سید مهدی حسینی مدنی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12649244
آگهی تغییرات شرکت فراكلون شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۵۲۱۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۹۴۱۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:- آقای علی درخشان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره.- آقای خسرو فتح الهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره- خانم زهرا حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره.- آقای شهریار شهریاری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره.- آقای محمد مهدی حاجی آقا شریف به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره. برای مدت دو سال انتخاب گردیدند ک حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و اسناد بانکی و اعتباری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12649252
آگهی تغییرات شرکت فراكلون شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۵۲۱۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۹۴۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:- آقای علی درخشان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ - آقای خسرو فتح الهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ - آقای شهریار شهریاری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ - خانم زهرا حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ - آقای محمد مهدی حاجی آقا شریف به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت اعضا هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12599113
آگهی تغییرات شرکت پشتيباني صنايع پايا نهال شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۰۱۰۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۵۰۴۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:اعضای هیئت مدیره به شرح زیر برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: محمدمهدی حاجی آقاشریف به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بهرام مرادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ شهریار شهریاری به شماره ملی xxxxxxxxx۷
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12599120
آگهی تغییرات شرکت پشتيباني صنايع پايا نهال شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۰۱۰۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۵۰۴۲۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:-سمت اعضای هیئت مدیره به شرح زیر تعیین گردید: شهریار شهریاری به کدملیxxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره. محمد مهدی حاجی آقا شریف به کدملیxxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. بهرام مرادی به کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. -کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل:چک، سفته، بروات، قراردادها و غیره با امضاء متقق مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و اوراق و مکاتبات عادی و جاری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هر کدام به تنهایی معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12452450
آگهی تغییرات شرکت استام صنعت شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۵۸۱۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۰۸۳۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۳ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر حسابداران رسمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای شهریار شهریاری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای دوره عملکرد xxx۴ انتخاب گردیدند روزنامه ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. اعضاء هیئت مدیره به شرح زیر برای مدت دوسال انتخاب شدند - آقای محمد مهدی حاجی آقا شریف به شماره ملی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ آقای علی درخشان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ - آقای خسرو فتح الهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12439381
آگهی تغییرات شرکت پويا خودرو شرق شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۲۲۸۲۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۴۴۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال ۲۹/۱۲/xxx۳ بتصویب رسید. رضا دوستی دولت آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس اصلی و شهریار شهریاری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12394746
آگهی تغییرات شرکت صنعت سازه سیم پویش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۴۴۶۳۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۰۲۱۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ موسسه حسابرسی بینا تدبیر روش به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ و آقای شهریار شهریاری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به ترتیب به سمت بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت سال مالی xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12343254
آگهی تغییرات شرکت فراکلون سهامی عام به‌شماره‌ثبت۱۵۲۱۳۷ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۱۹۴۹۴۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه شرکت و نیز عملکرد سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۳ مورد تصویب قرار گرفت. ونیز آقای شهریار شهریاری به شماره ملی xxxxxxxxx۷بعنوان بازرس اصلی و آقای رضادوستی دولت آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب گردیدند و روزنامه ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12312377
آگهی تغییرات شرکت فرآوری و ساخت قطعات خودروی ایران سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۰۶۰۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۲۹۰۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۳ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی شاهدان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ بعنوان بازرس اصلی و شهریارشهریاری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12303382
آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنعتی طبرستان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۱۴۲۱۴۵ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۱۸۵۱۳۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و عملکرد سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۹۳ مورد تصویب قرار گرفت. آقای شهریارشهریاری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس اصلی و آقای رضا دوستی دولت آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی تعیین شدند روزنامه کثیر الانتشار ابرا ر جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12298498
آگهی تغییرات شرکت پشتیبانی صنایع آراد پژوهان پیشرو سهامی‌خاص به شماره ثبت ۲۹۰۰۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۷۱۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۳ به تصویب رسید. آقای شهریار شهریاری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس اصلی و آقای خسرو فتح الهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12291682
آگهی تغییرات شرکت گروه قطعات خودرو عظام سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۵۰۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷۸۴۰۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال ۲۹/۱۲/۹۳ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای شهریار شهریاری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل شرکت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه ابرار بعنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12293424
آگهی تغییرات شرکت تولیدی پیستون ایران شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۱۱۸۱ و‌شناسه‌ملی۱۰۲۰۰۰۶۶۲۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و صورتهای مالی و سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی ۹۳ تصویب شد. بازرسان به قرار ذیل : موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت بیداران(حسابداران رسمی) به شماره ثبتxxx۳ و شناسه ملیxxxxxxxxx۹۵ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و شهریار شهریاری به کدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12305656
آگهی تصمیمات شرکت بهشت نرگس کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۸۴۹۰وشناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۵۷۸۷۶
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ۱۰/۴/۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ به تصویب رسید.
۲.خانم مرضیه ایروانی با کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، آقای سعید علی اکبری صبا با کد ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید محسن نجومیان با کد ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
۳. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته، بروات، قراردادها و اسناد بانکی و اعتباری با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می اشد.
۴. آقای شهریار شهریاری با کدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی درخشان با کد ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی xxx۴انتخاب شدند.
۵. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
ش xxxxxx۹  اداره ثبت شرکت ها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12207565
آگهی تغییرات شرکت صنعت سازه سیم پویش سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۴۴۴۶۳۷ وشناسه‌ملی۱۴۰۰۳۷۰۲۱۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی بینا تدبیر روش با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ به سمت بازرس اصلی و شهریار شهریاری با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به ترتیب به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1656910
آگهی تغییرات شرکت زیست محیطی انرژی دانا شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۴۷۶۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۵۴۱۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد مهدی حاجی آقا شریف به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای شهریار شهریاری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای داود شفائی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و اسناد بانکی و اعتباری با امضاء متفق مدیرعامل و یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1656912
آگهی تغییرات شرکت زیست محیطی انرژی دانا شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۴۷۶۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۵۴۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مرتضی حیرانیان به کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس اصلی و آقای علی درخشان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی xxx۲ بتصویب رسید. روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. اعضاء هیئت مدیره به شرح زیر برای مدت دو سال انتخاب شدند: آقای محمدمهدی حاجی آقاشریف به شماره ملی xxxxxxxxx۷ آقای شهریارشهریاری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ آقای داودشفائی به شماره ملی xxxxxxxxx۸
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1594168
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص طرح و توسعه سبز آفرینان طبیعت پایتخت در تاریخ ۰۸/۰۶/xxx۳ به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: طراحی، نظارت، اجرا و نگهداری محیط و منظر. انجام و عرضه خدمات فنی و مشاوره ای از قبیل خدمات مطالعاتی بر مراحل شناسایی طرح های محیط و منظر. توجیه فنی و اقتصادی، تهیه نقشه ها، اسناد و مدارک و مشخصات اجرایی طرح های محیط و منظر. نظارت بر حسن اجرا، انجام خدمات اجرایی کلیه مراحل بهره برداری و نگهداری از محدوده های طراحی و اجرا شده. شرکت در مناقصات و مزایدات بخش خصوصی و دولتی، انجام هر گونه معاملات بازرگانی اعم از خرید و فروش، واردات و صادرات انواع محصولات , هرگونه فعالیت مجاز که مرتبط با موضوع شرکت باشد ترخیص کالا از گمرکات کشور در رابطه با موضوع شرکت بطور کلی شرکت میتواند به کلیه معاملات تجاری مجاز که بطور مستقیم و غیر مستقیم با هریک از موضوعات مشروحه فوق الذکر مربوطه باشد مبادرت ورزد. (پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذی ربط) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران ـ خ آفریقا ـ کوچه گل گونه ـ پلاک ۴۲ واحد ۸ کدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی که تعداد xxxxxx۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxxxxxریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/۹۳,xxx مورخ ۲۹/۵/۹۳ نزد بانک اقتصادنوین شعبه آفریقای شمالی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: ایمان رحمانی به کد ملی xxxxxxxxx۰به سمت نایب رئیس هیئت مدیره فتانه فتاحی به کد ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل علی درخشان به کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی ها انتخاب شد بازرس اصلی و علی البدل: خسرو فتح الهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی. شهریار شهریاری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1551129
آگهی تغییرات شرکت پشتیبانی صنایع آراد پژوهان پیشرو سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۰۰۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۷۱۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه , و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت. آقای شهریار شهریاری به کد ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس اصلی و آقای خسرو فتح الهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. اعضای هیئت مدیره به شرح زیر: ـ آقای علی درخشان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ ـ آقای سید محسن نجومیان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ ـ آقای امیر حسین نجفی ک م xxxxxxxxx۵ برای مدت دو سال انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1519665
آگهی تغییرات شرکت صنعت سازه سیم پو‌یش شرکت سهامی‌خاص شماره ثبت ۴۴۴۶۳۷ شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۰۲۱۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقایان سیامک طاهری بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و ابراهیم حسن پور بشماره ملی xxxxxxxxx۹ و عباس حاتمی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
خسرو فتح الهی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ و شهریار شهریاری بشماره ملی xxxxxxxxx۷ به ترتیب به سمت بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1412294
آگهی تغییرات شرکت پشتیبانی صنایع پایا نهال سهامی خاص شماره ثبت ۱۰۱۰۹۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۵۰۴۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۵/۱۰/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای شهریار شهریاری به شماره ملیxxxxxxxxx۷ بهرام مرادی به شماره ملیxxxxxxxxx۱
آقای محمدمهدی حاجی آقاشریف به شماره ملیxxxxxxxxx۷
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1412295
آگهی تغییرات شرکت پشتیبانی صنایع پایا نهال سهامی خاص شماره ثبت ۱۰۱۰۹۲ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۵۰۴۲۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۵/۱۰/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
آقای شهریار شهریاری به کد ملیxxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره
ـ آقای محمدمهدی حاجی آقاشریف به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره
ـ آقای بهرام مرادی به کد ملیxxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره
حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و غیره با امضاء متفق مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و اوراق و مکاتبات عادی و جاری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هرکدام به تنهایی معتبر می باشد.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1382890
آگهی تغییرات شرکت ساران گستر عرفان سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۵۷۲۴۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۶۰۴۷۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
رضا شایق به شماره ملی xxxxxxxxx۹
ـ ایمان رحمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰
ـ اسماعیل میرحبیبی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
شهریار شهریاری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس اصلی و علی درخشان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1225501
آگهی تاسیس شرکت سهامی خاص صنعت سازه سیم پویش
در تاریخ۷/۸/۹۲ به شماره ثبتxxxxxx در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران به شناسه ملیxxxxxxxxx۱۸ ثبت و امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‎گردد:
۱ـ موضوع شرکت:
۱ـ تولید و مونتاژ انواع سنسورهای موتور، سیستم الکترونیکی، کنترل موتور
۲ـ تولید و مونتاژ انواع انژکتورهای بنزین و گاز، دریچه گاز، شیر کنترل منبع انبساط، کویل، پدال گاز ۳ـ تولید و مونتاژ انواع مجموعه ترمزهای الکترونیکی ضدقفل، سیستم های ترمز معمولی مورد مصرف در خودرو و سایر موارد الکترونیکی و الکترومکانیکی خودرو ۴ـ طراحی، ساخت، تولید توزیع انواع درخت سیم خودرو و لوازم برقی، قطعات برقی، لاستیکی، پلاستیکی خودرو و تهیه و ساخت ماشین آلات مربوطه ۵ـ تولید و مونتاژ انواع سیستمهای کیسه امنیتی هوا (ماژول ایربگ)، و کلید غیرفعال سازی ایربگ ۶ـ خرید و وارد نمودن هر نوع ماشین آلات، ابزارآلات، لوازم یدکی، مواد اولیه یا هر نوع کالای ساخته شده یا نیمه ساخته شده از خارج کشور در رابطه با موضوع شرکت ۷ـ اخذ نمایندگی از شرکتهای معتبر صنعتی خارجی و کسب دانش فنی در زمینه تولید وساخت قطعات و فلزات و عقد هر نوع قرارداد همکاری فنی و تجاری با آنها ۸ـ مشارکت در سایر شرکتها اعم از تولیدی یا بازرگانی و خدماتی از طریق تعهد سهام شرکتهای جدید یا خرید و تعهد سهام شرکتهای موجود ۹ـ انجام عملیات حق العمل کاری و ترخیص کالا از گمرکات کشور در رابطه با موضوع شرکت پس از اخذ مجوزهای لازم ۱۰ـ بطور کلی شرکت می تواند به کلیه معاملات تجاری مجاز که بطور مستقیم و غیرمستقیم با هر یک از موضوعات مشروحه فوق الذکر مربوطه باشد مبادرت ورزد پس از اخذ مجوزهای لازم
ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
ـ مرکز اصلی شرکت:
تهران ـ خیابان ستارخان ـ خیابان نیایش ـ پلاک ۵۱ کدپستیxxxxxxxxx۵
ـ سرمایه شرکت: مبلغxxx/xxx/۱۰ ریال منقسم بهxxx/۱۰ سهمxxx۰ ریالی که تعداد xxx/۱۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغxxx/xxx/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxxxxx مورخ۱۶/۵/۹۲ نزد بانک ملت شعبه اشتهارد کد۷/xxx۸ پرداخت گردیده است. و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
ـ اولین مدیران شرکت:
شاهرخ رضایی امیری به شماره ملی xxxxxxxxx۵به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره
سیامک طاهری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
ابراهیم حسن پور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
ـ بازرس اصلی و علی البدل:
خسرو فتح الهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس اصلی
شهریار شهریاری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل
ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1187825
آگهی تغییرات شرکت پشتیبانی صنایع آراد پژوهان پیشرو سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۰۰۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۷۱۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ به تصویب رسید.
اقایان شهریار شهریاری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و خسرو فتح الهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1187826
آگهی تغییرات شرکت توسعه هنر الوند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۶۱۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۵۶۹۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه عملکرد سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ مورد تصویب قرار گرفت.
آقای مرتضی حیرانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی و آقای شهریار شهریاری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی xxx۲ انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1156609
آگهی تغییرات شرکت بازیافت والا گستر نوین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۳۹۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۴۲۱۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. آقای مرتضی حیرانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی و آقای شهریار شهریاری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
۱ـ آقای شاهرخ رضائی امیری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ ۲ـ آقای احمد جان بزرگی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ ۳ـ خانم مرجان سیدمحمدی فرد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1147964
آگهی تغییرات شرکت فرا کلون سهامی عام به شماره ثبت۱۵۲۱۳۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۴۹۴۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۱۲/xxx۱ به تصویب رسید.
روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ بسمت بازرس اصلی و آقای محمد افسری به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علی درخشان به کدملی xxxxxxxxx۷ و آقای خسرو فتح الهی به کدملی xxxxxxxxx۵ و آقای ابراهیم شعبانی خضری به کدملی xxxxxxxxx۴ و آقای شهریار شهریاری به کدملی xxxxxxxxx۷ آقای محمدمهدی حاجی آقاشریف به کدملی xxxxxxxxx۷
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1147965
آگهی تغییرات شرکت فراکلون سهامی عام به شماره ثبت۱۵۲۱۳۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۴۹۴۱۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین: آقای علی درخشان به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای خسرو فتح الهی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای ابراهیم شعبانی خضری به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای شهریار شهریاری به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدمهدی حاجی آقاشریف به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره
امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هریک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 687401
آگهی تغییرات شرکت بازیافت والا گستر نوینسهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۰۳۹۵۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۴۲۱۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای مرتضی حیرانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی، آقای شهریار شهریاری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۱۱/۵/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 687404
آگهی تغییرات شرکت پشتیبانی صنایع آراد پژوهان پیشروسهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۹۰۰۷۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۷۱۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای شهریار شهریاری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی، آقای خسرو فتح الهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۱۱/۵/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۶ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 687402
آگهی تغییرات شرکت توسعه هنر الوندسهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۱۶۱۸۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۵۶۹۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای مرتضی حیرانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی، آقای شهریار شهریاری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۱۰/۵/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 674277
آگهی تصمیمات شرکت زیست محیطی انرژی دانا سهامی خاص به شماره ثبت۱۴۷۶۵۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۵۴۱۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۹۰ به تصویب رسید. مرتضی حیرانیان به کدملیxxxxxxxxx۲ بسمت بازرس اصلی و علی درخشان به کدملیxxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدمهدی حاجی آقاشریف به کدملیxxxxxxxxx۷ و شهریار شهریاری به کدملیxxxxxxxxx۷ و داود شفائی به کدملیxxxxxxxxx۸. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۸/۴/۹۱ محمدمهدی حاجی آقاشریف بسمت رئیس هیئت مدیره، شهریار شهریاری بسمت نایب رئیس هیئت مدیره, داود شفائی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و اسناد بانکی و اعتباری با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 589759
آگهی تصمیمات شرکت فراکلون سهامی عام ‌به شماره ثبت ۱۵۲۱۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۹۴۱۹
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۲/۹۱ واصل گردیده اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند: امیرحسین نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ شهریار شهریاری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ خسرو فتح الهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ ابراهیم شعبانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ مرتضی حیرانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ که به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱/۹۱ امیرحسین نجفی به سمت رئیس هیئت مدیره خسرو فتح الهی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ابراهیم شعبانی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شهریار شهریاری بسمت عضو هیئت مدیره مرتضی حیرانیان بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و اسناد بانکی و اعتباری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هر یک به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10257232
آگهی تغییرات شرکت پشتیبانی صنایع آراد پژوهان پیشرو سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۰۰۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۷۱۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای شهریار شهریاری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی، آقای علی محلوج پی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۲۸/۴/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10447455
آگهی تغییرات شرکت توسعه هنر الوند سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۶۱۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۵۶۹۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای مرتضی حیرانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی، آقای شهریار شهریاری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. در تاریخ ۲۷/۴/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10668154
آگهی تصمیمات شرکت سپند یاسا سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۸۴۱۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۶۳۱۶۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۷/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۷/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مرتضی حیرانیان به ش ملی xxxxxxxxx۲ و شهریار شهریاری به ش ملی xxxxxxxxx۷ و حمید حبیبی به ش ملی xxxxxxxxx۸ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۰/۷/۸۹ مرتضی حیرانیان به سمت رئیس هیئت‌مدیره و حمید حبیبی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و شهریار شهریاری به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10765238
آگهی تغییرات شرکت پشتیبانی صنایع آراد پژوهان پیشرو سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۹۰۰۷۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۷۱۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای شهریار شهریاری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس اصلی، آقای خسرو فتح‌الهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۱۱/۵/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10771532
آگهی تصمیمات شرکت فراکلون سهامی عام ‌به شماره ثبت ۱۵۲۱۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۹۴۱۹
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۶/۲/۹۱ واصل گردیده اعضاء هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند: امیرحسین نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ شهریار شهریاری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ خسرو فتح‌الهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ ابراهیم شعبانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ مرتضی حیرانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ که به موجب صورتجلسههیئت‌مدیره مورخ ۳۰/۱/۹۱ امیرحسین نجفی به سمت رئیس هیئت‌مدیره خسرو فتح‌الهی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره ابراهیم شعبانی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره شهریار شهریاری بسمت عضو هیئت‌مدیره مرتضی حیرانیان بسمت عضو هیئت‌مدیره انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و اسناد بانکی و اعتباری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره و یکی دیگر از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره هر یک به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11291259
آگهی تصمیمات شرکت پشتیبانی صنایع پایا نهال سهامی خاص ثبت ‌شده ‌به شماره ۱۰۱۰۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۵۰۴۲۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱/۸/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲/۸/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شهریار شهریاری به کدملی xxxxxxxxx۷ و حمید حبیبی به کدملی xxxxxxxxx۸ و بهرام مرادی به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱/۸/۹۰ شهریار شهریاری به سمت رئیس هیئت‌مدیره و حمید حبیبی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و بهرام مرادی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره به اتفاق یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11432434
آگهی تغییرات شرکت توسعه هنر الوند سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۱۶۱۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۵۶۹۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای مرتضی حیرانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی، آقای شهریار شهریاری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۱۰/۵/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11708141
آگهی تصمیمات شرکت زیست محیطی انرژی دانا سهامی خاص به شماره ثبت۱۴۷۶۵۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۵۴۱۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۹۰ به تصویب رسید. مرتضی حیرانیان به کدملیxxxxxxxxx۲ بسمت بازرس اصلی و علی درخشان به کدملیxxxxxxxxx۷ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدمهدی حاجی‌آقاشریف به کدملیxxxxxxxxx۷ و شهریار شهریاری به کدملیxxxxxxxxx۷ و داود شفائی به کدملیxxxxxxxxx۸. به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۱۸/۴/۹۱ محمدمهدی حاجی‌آقاشریف بسمت رئیس هیئت‌مدیره، شهریار شهریاری بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره, داود شفائی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و اسناد بانکی و اعتباری با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11757453
آگهی تغییرات شرکت توسعه هنر الوند سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۱۶۱۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۵۶۹۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۴/۹/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای مرتضی حیرانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی، آقای شهریار شهریاری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۱۴/۹/۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

خانم محبوبه داوری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای امیرحسین نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای علیرضا سمیع‌آذر به شماره ملی xxxxxxxxx۰ تا تاریخ ۱۴/۹/۹۱.

در تاریخ ۲۸/۱۰/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11833166
آگهی تغییرات شرکت بازیافت والا گستر نوین سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۰۳۹۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۴۲۱۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای مرتضی حیرانیان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی، آقای شهریار شهریاری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۱۱/۵/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات