سیامک دولتی

سیامک دولتی

کد ملی 376212xxxx
گراف ارتباطات
9
شرکت‌ها
17
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13093782
آگهی تغییرات شرکت بانک اقتصاد نوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۷۱۳۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۹۴۶۰۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۷/xxx۵ و مجوز شماره xxxxxx / ۹۵ مورخ ۰۲/۰۸/xxx۵ اداره مجوزهای بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید: آقای سیامک دولتی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای فرهاد عربلو به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای اصغر پور متین به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره آقای نصرت الله روشن ضمیر به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره آقای نصرت الله شهبازی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره همچنین آقای علی اصغر سفری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) تعیین گردید. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل: چک، سفته، بروات، قرارداد و نظایر آن با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر بانک و مکاتبات و نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل یا قائم مقام مدیرعامل همراه با مهر بانک انجام می‌شود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13076031
آگهی تغییرات شرکت بانک قرض الحسنه مهر ایران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۲۱۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۰۹۸۶۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۲/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx/۹۵ مورخه ۸/۴/xxx۵ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محسن پدرام به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نماینده بانک ملی ایران به سمت رییس هیات مدیره آقای سیامک دولتی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان نماینده بانک صادرات ایران به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره. آقای محمدتقی صمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان نماینده بانک ملت به عنوان عضو هیات مدیره. آقای حسین موفقی اردستانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان نماینده بانک سپه به عنوان عضو هیات مدیره. آقای تیمور غفاری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان نماینده بانک کشاورزی به عنوان عضو هیات مدیره. تعیین گردیدند ب) امضای کلیه اسناد و آوراق بهادار از قبیل چک، سفته، بروات و غیره و قراردادها و عقود اسلامی با امضا ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه مهر بانک معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1723165
آگهی تغییرات شرکت تأمین سرمایه کاردان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۴۸۲۷۱ و شناسه‌ملی ۱۴۰۰۳۸۳۵۳۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۸/xxx۳ و نامه شماره xxxxxxمورخ ۱۷/۰۸/xxx۳سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: پرویز عقیلی کرمانی باکدملی xxxxxxxxx۵به سمت رئیس هیات مدیره ـ محمدابراهیم مقدم نودهی باکدملی xxxxxxxxx۳به جای محمد رضا رنجبر به نمایندگی ازطرف شرکت بانک تجارت به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ سمت نائب رئیس هیات مدیره ـ ولی ضرابیه باکدملی xxxxxxxxx۸به نمایندگی ازطرف شرکت بانک سامان به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۳ به سمت عضوهیات مدیره ـ سیامک دولتی باکدملی xxxxxxxxx۴به نمایندگی ازطرف شرکت سرمایه گذاری وساختمانی تجارت به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۰ به سمت عضوهیات مدیره ـ بهاالدین علائی فرد باکدملی xxxxxxxxx۰به نمایندگی ازطرف شرکت اطلاع رسانی واعتبار سنجی ایرانیان به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۷ سمت عضوهیات مدیره ـ مصطفی امیدقائمی باکدملی xxxxxxxxx۱به نمایندگی ازطرف شرکت بانک خاورمیانه به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۶ به سمت عضوهیات مدیره ـ مجیدزمانی باکدملی xxxxxxxxx۲به سمت عضوهیات مدیره ومدیرعامل برای بقیه مدت تصدی مدیران انتخاب گردیدند کلیه اسناد واوراق بهادار وتعهدآور شرکت به امضای مشترک مدیرعامل ویکی ازاعضای هیات مدیره همراه بامهرشرکت ودرغیاب مدیرعامل باامضای دونفر ازاعضای هیات مدیره دارای اعتبار می باشد
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1663906
آگهی تغییرات شرکت آریا کنترل پاسارگاد سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۹۷۶۸۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۶۹۳۹۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: زهرا عبدالهی به کد ملیxxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و علیرضا آرین کیا به کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و رضا آرین کیا به کد ملی xxxxxxxxx۲ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار از قبیل چک و سفته و برات و عقد قراردادها و عقود اسلامی و نامه های عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1548889
آگهی تغییرات شرکت تدبیرگران فردای امید سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۸۱۰۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۹۴۳۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیامک دولتی به کد ملیxxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیأت مدیره آقای اکبر کلامی به کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره آقای هادی تهمک به کد ملیxxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیأت مدیره آقای علیرضا مهرجو به کد ملیxxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیأت مدیره آقای فرض الله کشاورز حدادها به کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیأت مدیره آقای مهدی میرزا بیاتی به کد ملی xxxxxxxxx۶ خارج از اعضاهیات مدیره وسهامداران به سمت مدیرعامل کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار از قبیل چک و سفته و برات و عقد قراردادها و عقود اسلامی و نامه های عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1531724
آگهی تغییرات شرکت لیز‌ینگ ایران سهامی‌عام شماره ثبت ۲۲۳۳۴ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۷۸۹۵۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۳/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx/xxx مورخ ۰۷/۰۴/xxx۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای حمید شیروا نی با کدملی xxxxxxxxx۵ (خارج از اعضاء) بجای آقای ابدالی به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین شدند.
در نتیجه: شرکت سرمایه گذاری ایرانیان به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ با نمایندگی آقای سیامک دولتی (شماره ملی xxxxxxxxx۴) به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری و ساختمانی تجارت به شماره ثبت xxx۴۸ و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ با نمایندگی آقای ناصر صنعتی نژاد فرد (شماره ملی xxxxxxxxx۰) به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت خدمات تجارت به شماره ثبت xxx۴۲ و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ با نمایندگی خانم رخساره فاضلی (شماره ملی xxxxxxxxx۴) به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت بانک تجارت به شماره ثبت xxx۲۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ با نمایندگی آقای خدایا ر درخشان هور ه (شماره ملی xxxxxxxxx۱) به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری صنایع ایران به شماره ثبت xxx۳۴ و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ با نمایندگی آقای رضا سلطان زاده (شماره ملی xxxxxxxxx۳) به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حمید شیرو انی با کدملی xxxxxxxxx۵ (خارج از اعضاء) به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند.
کلیه اوراق بهادار (چک، سفته، برات) و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء در یکی از اشکال زیر و ممهور به مهر شرکت معتبر می باشد:
ـ مدیرعامل به اتفاق یکی اعضای هیئت مدیره
ـ مدیرعامل به اتفاق آقای هوشنگ دهستا نی (ش. ملی xxxxxxxxx۳) مدیر امور مالی شرکت و در غیاب مدیر مالی به اتفاق آقای فرشاد مو ید بهار لو (ش. ملی xxxxxxxxx۵) مدیر امور قراردادها
ـ در غیاب مدیرعامل دو نفر از اعضای هیئت مدیره یا یک نفر از اعضای هیئت مدیره به اتفاق آقای هوشنگ دهستا نی (مدیر مالی) و در غیاب مدیر مالی به اتفاق آقای فرشاد مو ید بهار لو (مدیر امور قراردادها)
ـ اوراق و مکاتبات و نامه های عادی شرکت با امضاء مدیرعامل و ممهور به مهر شرکت معتبر می باشد.
ـ حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید.
ـ طبق اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۰۹/xxx۲ و هیأت مدیره مورخ ۲۸/۰۳/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx/xxx مورخ ۲۵/۰۳/xxx۳ سازمان بورس و اوراق بهادار سرمایه شرکت از مبلغ xxx میلیارد ریال به مبلغ xxx میلیارد منقسم به xxx میلیون سهم xxx/۱ ریالی با نام از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی طی گواهی بانکی بانک تجارت باجه لیزینگ شعبه مرکزی xxx به شماره ۰۲/xxx۰ مورخ ۱۹/۰۳/xxx۳ تماماً پرداخت شده تأمین گردیده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۱۷/۰۴/xxx۳ تکمیل امضا گردیده است.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1402187
آگهی تغییرات شرکت آریا نفت پاسارگاد شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۴۰۹۰۷۶ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۰۷۹۵۵
به استناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
خانم زهرا عبداللهی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای علیرضا آرین کیا به کد ملی xxxxxxxxx۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای رضا آرین کیا به کدملی xxxxxxxxx۲ خارج از اعضا و سهامداران به سمت مدیرعامل انتخاب شدند. کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار از قبیل چک و سفته و برات و عقد قراردادها و عقود اسلامی و نامه های عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1318291
آگهی تغییرات شرکت تدبیرگران فردای امید سهامی‌خاص به شماره ثبت ۴۰۸۱۰۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۹۴۳۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۵/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان و صورتهای مالی منتهی به پایان سال مالی ۹۱ مورد تصویب قرار گرفت.
اعضا هیئت مدیره به شرح ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند
آقای سیامک دولتی به کدملی xxxxxxxxx۴
آقای اکبر کلامی به کدملی xxxxxxxxx۲
آقای هادی تهمک به کدملی xxxxxxxxx۱
آقای علیرضا مهرجو به کدملی xxxxxxxxx۳
آقای فرض الله کشاورزحدادها xxxxxxxxx۸
موسسه حسابرسی فرانگر حساب خبره ش ملی xxxxxxxxx۵۶ به سمت بازرس اصلی و اسماعیل اقبال صفت رونقی ش ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1318295
آگهی تغییرات شرکت تدبیرگران فردای امید سهامی‌خاص به شماره ثبت ۴۰۸۱۰۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۹۴۳۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۵/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای سیامک دولتی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای اکبر کلامی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای هادی تهمک به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علیرضا مهرجو به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره آقای فرض الله کشاورزحدادها xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره آقای سعید باجلان به کدملی xxxxxxxxx۸ خارج از شرکا و سهامداران به سمت مدیرعامل انتخاب شدند.
کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار از قبیل چک و سفته و برات و عقد قراردادها و عقوداسلامی و نامه های عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 757988
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری و ساختمانی تجارت (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۵۶۵۴۸و شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۱۶۴۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۲/۶/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۳/۷/۹۱ واصل گردید: سیامک محسن زکی به کدملیxxxxxxxxx۱ به جای سیامک دولتی به کدملیxxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۲/۶/۹۱ محمدرضا رنجبرفلاح به کدملیxxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف بانک تجارت به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۰ به سمت رئیس هیئت مدیره، علیرضا عسکری مارانی به کدملیxxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، حسین مقیمی اسفندآبادی به کدملیxxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل خارج از اعضا هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضاء متفق مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و درغیاب رئیس هیئت مدیره با امضای متفق مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و در غیاب نایب رئیس هیئت مدیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و درغیاب مدیرعامل با امضای متفق رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و اداری و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9615345
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری و ساختمانی تجارت (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۵۶۵۴۸و شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۱۶۴۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۱۲/۶/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۳/۷/۹۱ واصل گردید: سیامک محسن‌زکی به کدملیxxxxxxxxx۱ به جای سیامک دولتی به کدملیxxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیدند. بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۱۲/۶/۹۱ محمدرضا رنجبرفلاح به کدملیxxxxxxxxx۸ به نمایندگی از طرف بانک تجارت به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۶۰ به سمت رئیس هیئت‌مدیره، علیرضا عسکری‌مارانی به کدملیxxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره، حسین مقیمی‌اسفندآبادی به کدملیxxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل خارج از اعضا هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضاء متفق مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهرشرکت و درغیاب رئیس هیئت‌مدیره با امضای متفق مدیرعامل و نایب رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهرشرکت و در غیاب نایب رئیس هیئت‌مدیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره و درغیاب مدیرعامل با امضای متفق رئیس هیئت‌مدیره یا نایب رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهرشرکت و اوراق عادی و اداری و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 666100
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری و ساختمانی تجارتسهامی خاص به شماره ثبت ۵۶۵۴۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۶۴۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۵/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۷/۳/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل انتخاب گردیدند. محمدرضا رنجبرفلاح به کدملیxxxxxxxxx۸ به جای سید مجتبی فهیم هاشمی بنمایندگی از بانک تجارت و مهدی حنطه به کدملیxxxxxxxxx۹ به جای محمدرضا رنجبر فلاح ـ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۵/۲/۹۱ محمدرضا رنجبرفلاح به سمت رئیس هیئت مدیره و سیامک دولتی به کدملیxxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و حسن مقیمی اسفندآبادی به کدملیxxxxxxxxx۳ خارج از اعضاء به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک, سفته, برات با امضاء متفق مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و مهر شرکت و در غیاب رئیس هیات مدیره با امضای متفق مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره و در غیاب نایب رئیس هیات مدیره با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس یا نایب رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. هیات مدیره اختیارات خود را به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 580495
آگهی تصمیمات شرکت لیزینگ ایران سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۲۳۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۷۸۹۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۸/۹۰ سیامک دولتی به کد ملی xxxxxxxxx۴ بجای فرشاد حیدری به نمایندگی از شرکت کارگزاری بانک تجارت به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بسمت رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9640098
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه‌گذاری و ساختمانی تجارت سهامی خاص ثبت ‌شده ‌به شماره ۵۶۵۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۶۴۳۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۶/۶/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: بانک تجارت به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ بنمایندگی سیدمجتبی فهیم‌هاشمی به کدملی xxxxxxxxx۱ و سیامک دولتی به کدملی xxxxxxxxx۴ و محمدرضا شهیدی‌تبار به کدملی xxxxxxxxx۶ و حسین صالحی به کدملی xxxxxxxxx۳ و محمدرضا رنجبرفلاح به کدملی xxxxxxxxx ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۹/۴/۹۰ سیدمجتبی فهیم‌هاشمی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و سیامک دولتی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و حمید مستورطهرانی به کدملی xxxxxxxxx۳ (خارج از اعضاء) به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10748263
آگهی تغییرات شرکت خدمات تجارت سهامی خاص بشماره ثبت ۵۴۶۴۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۹۳۲۱۴
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۲/۱/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیامک دولتی به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و حسین برات به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری و ساختمانی تجارت به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و محمد مجیدی‌فرد به کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو هیئت‌مدیره و مهدی عسگری به کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو هیئت‌مدیره و احمد عابدی‌نیا به کدملی xxxxxxxxx بسمت عضو هیئت‌مدیره و مدیرعامل برای باقیمانده دوران تصدی هیئت‌مدیره تعیین شدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11096616
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری و ساختمانی تجارت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۶۵۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۶۴۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۵/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۷/۳/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل انتخاب گردیدند. محمدرضا رنجبرفلاح به کدملیxxxxxxxxx۸ به جای سید مجتبی فهیم‌هاشمی‌ بنمایندگی از بانک تجارت و مهدی حنطه به کدملیxxxxxxxxx۹ به جای محمدرضا رنجبر‌فلاح ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۵/۲/۹۱ محمدرضا رنجبرفلاح به سمت رئیس هیئت‌مدیره و سیامک دولتی به کدملیxxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و حسن مقیمی‌اسفندآبادی به کدملیxxxxxxxxx۳ خارج از اعضاء به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک, سفته, برات با امضاء متفق مدیرعامل و رئیس هیات‌مدیره و مهر شرکت و در غیاب رئیس هیات‌مدیره با امضای متفق مدیرعامل و نایب رئیس هیات‌مدیره و در غیاب نایب رئیس هیات‌مدیره با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیات‌مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس یا نایب رئیس هیات‌مدیره و یکی از اعضای هیات‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. هیات‌مدیره اختیارات خود را به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11320296
آگهی تصمیمات شرکت لیزینگ ایران سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۲۳۳۴و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۷۸۹۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۳۰/۸/۹۰ سیامک دولتی به کد ملی xxxxxxxxx۴ بجای فرشاد حیدری به نمایندگی از شرکت کارگزاری بانک تجارت به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ بسمت رئیس هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات