آرمان کوپال

آقای آرمان کوپال

کد ملی 373317xxxx
گراف ارتباطات
28
شرکت‌ها
55
آگهی‌ها

شرکت های آرمان کوپال

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که آرمان کوپال دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 15043757
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص دفتر پیشخوان پیام رسانان زاگرس نما در تاریخ 24/10/1398 به شماره ثبت 11764 به شناسه ملی 14008918346 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت: ارایه خدمات پیشخوان دولت الکترونیک از قبیل ایجاد و بهره برداری و انجام کلیه خدمات مرتبط و قابل ارایه در دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیردولتی. (انجام کلیه موارد فوق پس از اخذ مجوزهای لازم و ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان کردستان، شهرستان سنندج، بخش مرکزی، شهر سنندج، محله حاجی آباد پایین، خیابان الوند، کوچه روشن، پلاک 277، طبقه اول کدپستی 6619948143 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 1000000 ریال نقدی منقسم به 100 سهم 10000 ریالی تعداد 100 سهم آن با نام عادی مبلغ 1000000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 2401/ ص98 /742 مورخ 18/10/1398 نزد بانک بانک پاسارگاد شعبه سنندج با کد 2401 پرداخت گردیده است اعضا هییت مدیره خانم اسراء کرمی به شماره ملی 3720530809و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال و به سمت عضو هییت مدیره به مدت 2 سال آقای شهروز شاه محمدی به شماره ملی 3720703371و به سمت رییس هییت مدیره به مدت 2 سال خانم ثنا کرمی به شماره ملی 3720736482و به سمت نایب رییس هییت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقود اسلامی با امضاء مشترک مدیرعامل و رییس هییت مدیره و نایب رییس هییت مدیره و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء هر یک از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای میلاد ابراهیمی به شماره ملی 3720635848 به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای آرمان کوپال به شماره ملی 3733173988 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش981024875992240  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سنندج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 15040773
آگهی تغییرات شرکت عرش گستران کامیاب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 9720 و شناسه ملی 14004389904
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 24/08/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - اعضاء هییت مدیره به قرار ذیل و برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای بهروز فرجی کدملی(3256344216) آقای افشار ظاهری کدملی (3732099199) آقای مهران محمدی کدملی (6469965814) -2 بازرسان شرکت به شرح ذیل و برای مدت یکسال مالی برگزیده شدند: خانم شیما احمدی کدملی (3732976750)به سمت بازرس اصلی آقای آرمان کوپال کدملی (3733173988)به سمت بازرس علی البدل -3 روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ش981023194654123  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سنندج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14873412
آگهی تغییرات شرکت ستبر کوشک سازه ماندگار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 11590 و شناسه ملی 14008553929
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 20/07/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضاء هیأت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: ـ آقای ساسان بهشتی کد ملی (3733000676) ـ آقای سردار قادری کد ملی (3732992926) ـ خانم شهلا نامداری کد ملی(3731876337) ـ خانم سیما بهشتی کد ملی (3720133842) ـ آقای بهداد ساعدی کد ملی(3733029186) ـ به ترتیب آقای شایان شاه جانی کد ملی (3720099709) و آقای آرمان کوپال کد ملی (3733173988) به سمت بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ـ روزنامه کثیر الاانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ش980806756683143 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سنندج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14764160
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ستبر کوشک سازه ماندگار درتاریخ ۲۸/۰۵/xxx۸ به شماره ثبت xxx۹۰ به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت:انجام خدمات اجرای ساختمان و انجام خدمات نظارت و طراحی ساختمان، انبوه سازی در بخش ساختمان، خدمات طراحی و اجرای معماری داخلی و بیرونی ساختمان. رشته ساختمان: دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمان ها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی وفلزی، سازه های ساختمانی، محوطه های کوچک، دیوار کشی، اجرای پیاده روها. رشته راه وترابری: دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت راه ها نظیر راه های اصلی و فرعی، بزرگراه ها ،آزاد راهها، راه های ریلی، باند فرودگاه، سیستم های انتقال هوایی پایه دار، تونل ها، پل ها، راههای زیرزمینی و سیستم های حمل ونقل (تهیه، نصب، نگهداری و تعمیر تجهیزات) و راهداری و عملیات آسفالتی. (انجام کلیه موارد فوق پس از اخذ مجوزهای لازم و ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان کردستان، شهرستان سنندج، بخش مرکزی، شهر سنندج، محله تپه کرباسی، خیابان هویزه، خیابان سوسنگرد، پلاک ۳۴، طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۶ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰ ریال نقدی منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی تعداد xxx سهم آن با نام عادی مبلغ xxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۸/ت/xxx مورخ ۱۳/۰۵/xxx۸ نزد بانک بانک توسعه تعاون شعبه شهید تعریف سنندج با کدxxx۸ پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره خانم شهلا نامداری به شماره ملی xxxxxxxxx۷و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای سردار قادری به شماره ملی xxxxxxxxx۶و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای ساسان بهشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها عقوداسلامی با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء منفرد مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرسان آقای شایان شاه جانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی آقای آرمان کوپال به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سنندج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14746124
آگهی تغییرات شرکت تولیدوپخش اکسیژن طبی وصنعتی هوای غرب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۳۷۶ و شناسه ملی ۱۰۶۱۰۰۹۰۱۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۵/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند : آقای سیدمحمدسعید شیخ الاسلامی به کدملی ( xxxxxxxxx۱ ) آقای احمدرضا صادق وزیری به کدملی ( xxxxxxxxx۲ ) آقای جمیل صادق وزیری به کدملی ( xxxxxxxxx۰ ) به ترتیب آقای آرمان کوپال به کدملی ( xxxxxxxxx۸ ) و خانم شیما احمدی به کدملی ( xxxxxxxxx۰ ) به سمت بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند . روزنامه کثیر الاانتشار ابتکار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سنندج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14736754
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت با مسئولیت محدود کارا درخشان آبیدر سبز درتاریخ ۱۲/۰۵/xxx۸ به شماره ثبت xxx۷۵ به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد . موضوع فعالیت : تهیه و طبخ غذا و خدمات مجالس شامل : ارائه کلیه امور خدماتی مربوط به برگزاری جشنها و همایش‌ها از قبیل آذین بندی ، طبخ غذا ، سرویس دهی به اشخاص حقیقی و حقوقی ، سفره آرایی ، تامین ظروف و اقلام و وسایل مورد نیاز ، تامین اقلام غذایی و دسر وشیرینی جات ، تامین نیروی انسانی مورد نیاز شرکت ، عقد قرارداد با اشخاص جهت ارائه خدمات فوق ، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی داخلی و خارجی ، اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی ، اخذ وام و تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و ارگانهای دولتی و خصوصی . پشتیبانی و فنی مهندسی شامل : امور حمل و نقل درون شهری ( رانندگی و تامین خودروهای استیجاری مورد نیاز ادارات و کارخانه‌های دولتی و خصوصی ) ، امور نقلیه درون شهری . تعمیر ونگهداری : شامل تعمیر و نگهداری تجهیرات و وسائل اداری ( غیر از امور رایانه ) ، خدمات فنی خودررو . امور آشپزخانه و رستوران : شامل طبخ و توزیع غذا ، اداره رستوران و بوفه . خدمات عمومی : شامل تنظیفات ، پیشخدمتی ، امور آبدارخانه ، خدمات پاسخ گویی تلفنی . احداث و نگهداری وخدمات فضای سبز : شامل خدمات باغبانی ونگهداری فضای سبز . امور تاسیساتی : شامل تعمیر ونگهداری وبهره برداری از تاسیسات برودتی وحرارتی . خرید و فروش ، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی ، شرکت در مناقصات و مزایدات ، اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از کلیه بانکهای دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی ، شرکت در نمایشگاههای بین الملل تخصصی و غیرتخصصی داخل و خارج کشور ، ایجاد شعب و دفاتر نمایندگی در زمینه موضوع فعالیت شرکت در داخل و خارج از کشور ، انعقاد قراردادهای همکاری و مشارکت با شرکت‎های داخلی و خارجی در زمینه موضوع فعالیت شرکت ، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه موضوع فعالیت شرکت . ( انجام کلیه موارد فوق پس از اخذ مجوزهای لازم و ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد ) درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان کردستان ، شهرستان سنندج ، بخش مرکزی ، شهر سنندج ، محله خیابان پاسداران ، کوچه دادگر ، خیابان پاسداران ، پلاک ۰ ، پاساژ شاهو ، طبقه اول کدپستی xxxxxxxxx۴ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰ ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم الناز کوپال به شماره ملی xxxxxxxxx۲ دارنده xxx۰۰ ریال سهم الشرکه آقای آرمان کوپال به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارنده xxxxxx ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم الناز کوپال به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود آقای آرمان کوپال به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها ، عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه‌های عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سنندج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14709839
آگهی تغییرات شرکت استحکام پویان عرش آبیدر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۴۸۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۸۳۳۹۷۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند : آقای کاوه زندسلیمی کدملی ( xxxxxxxxx۸ ) خانم سروه رشیدی کدملی ( xxxxxxxxx۳ ) آقای امیر احمدی کانی گلزار کدملی ( xxxxxxxxx۴ ) به ترتیب خانم شیما احمدی کدملی ( xxxxxxxxx۰ ) و آقای آرمان کوپال کدملی ( xxxxxxxxx۸ ) به سمت بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند . روزنامه کثیر الاانتشار ابتکار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سنندج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14678122
آگهی تغییرات شرکت آلان راه کرفتو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۱۶۱ و شناسه ملی ۱۰۶۱۰۱۰۴۱۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل و برای مدت دو سال انتخاب گردیدند : آقای شهاب الدین بهزاد پور به کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره آقای شهریار یهزادپور به کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره آقای شاهو اردلان به کد ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره آقای سیاوش قوامی به کد ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره ۲ بازرسان شرکت به شرح ذیل و برای مدت یکسال مالی برگزیده شدند : خانم شیما احمدی به کد ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی آقای آرمان کوپال به کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل ۳ روزنامه کثیرالانتشار هدف واقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سنندج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14665778
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی وتاسیساتی اداک مریوان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۸ و شناسه ملی ۱۰۶۱۰۰۲۱۰۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند : آقای محمد اداک به کدملی ( xxxxxxxxx۱ ) خانم نصرت اداک به کدملی ( xxxxxxxxx۰ ) خانم فرنگیس خالدیان به کدملی ( xxxxxxxxx۷ ) - به ترتیب آقای آرمان کوپال به کدملی ( xxxxxxxxx۸ ) و خانم شیما احمدی به کدملی ( xxxxxxxxx۰ ) به سمت بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند . - روزنامه کثیر الاانتشار ابتکار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مریوان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14617730
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص استحکام پویان عرش آبیدر درتاریخ ۲۸/۰۲/xxx۸ به شماره ثبت xxx۸۱ به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۸ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد . موضوع فعالیت : رشته ساختمان و ابنیه : در برگیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه عمومی از چوبی , آجری , سنگی ، بتنی و فلزی ، سازه‌های ساختمانی , محوطه‌های کوچک ، دیوار کشی اجرای پیاده رو . صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی . ( انجام کلیه موارد فوق پس از اخذ مجوزهای لازم و ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد ) درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان کردستان ، شهرستان سنندج ، بخش مرکزی ، شهر سنندج ، تکیه وچمن ، کوچه رهایی ، کوچه شجاعت ، پلاک ۲۶ ، طبقه دوم کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ xxxxxx۰ ریال نقدی منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی تعداد xxx سهم آن با نام عادی مبلغ xxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۸/xxx۲۰/۵۸ مورخ ۱۱/۰۲/xxx۸ نزد بانک بانک تجارت شعبه شعبه پاسداران با کد xxx۲۰ پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره آقای کاوه زندسلیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای امیر احمدی کانی گلزار به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال آقای آرمان کوپال به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسلامی و همچنین کلیه نامه‌های عادی و اداری با امضاء منفرد رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم نازنین زهرا احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی خانم شیما احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی روزنامه کثیرالانتشار هدف و اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید . ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سنندج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14581324
آگهی تغییرات شرکت نوآوران عرصه گیتی ماد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۹۸۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۶۴۶۵۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۱/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند : آقای علی بی مثل کدملی ( xxxxxxxxx۳ ) آقای امیر احمدی کانی گلزار کدملی ( xxxxxxxxx۴ ) آقای مختار امیریان کدملی ( xxxxxxxxx۳ ) به ترتیب آقای آرمان کوپال کدملی ( xxxxxxxxx۸ ) و آقای شیما احمدی کدملی ( xxxxxxxxx۰ ) به سمت بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند . روزنامه کثیر الاانتشار هدف و اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سنندج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14550435
آگهی تغییرات شرکت نقش کران دریا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۴۱۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۲۹۱۹۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : به ترتیب آقای آرمان کوپال کد ملی ( xxxxxxxxx۸ ) و خانم شیما احمدی کدملی ( xxxxxxxxx۰ ) به سمت بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند . ترازنامه و حساب سود و زیان و صورتهای مالی و گزارش فعالیت هیئت مدیره شرکت مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ / ۱۲ / ۹۶ مورد تصویب قرار گرفت . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سنندج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14544114
آگهی تغییرات شرکت سنه دژ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۷۵ و شناسه ملی ۱۰۶۱۰۰۵۵۳۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند : آقای آرش ظاهری کدملی ( xxxxxxxxx۳ ) آقای کامل حسینی کدملی ( xxxxxxxxx۲ ) آقای رزگار قادری کدملی ( xxxxxxxxx۶ ) - به ترتیب آقای آرمان کوپال کدملی ( xxxxxxxxx۸ ) و خانم شیما احمدی کدملی ( xxxxxxxxx۰ ) به سمت بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند . - روزنامه کثیر الاانتشار ابتکار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سنندج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14429389
آگهی تغییرات شرکت تحلیل بنیان ماویان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۳۴۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۴۴۶۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای حسین مجیدی کد ملی(xxxxxxxxx۱) خانم لطیفه فتحی کد ملی(xxxxxxxxx۱) آقای سیاوش ساعدی کد ملی(xxxxxxxxx۱) آقای صلاح فلاحی کد ملی(xxxxxxxxx۷) به ترتیب آقای آرمان کوپال کد ملی(xxxxxxxxx۸) و خانم شیما احمدی کد ملی(xxxxxxxxx۰) به سمت بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. -روزنامه کثیر الاانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سنندج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14426427
آگهی تغییرات شرکت گاز رسانی دنیا مشعل غرب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۰ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۱۱۲۹۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای محمد فاروقی کدملی (xxxxxxxxx۳) آقای ابراهیم فاتحی کدملی (xxxxxxxxx۴) آقای مسلم زارعی کدملی (xxxxxxxxx۴) ـ به ترتیب آقای هیوا عطاری کدملی (xxxxxxxxx۹) و آرمان کوپال کدملی (xxxxxxxxx۸) به سمت بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بانه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14399035
آگهی تغییرات شرکت بنیان عمران سنه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۶۰۴ و شناسه ملی ۱۰۶۱۰۱۱۸۷۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل و برای مدت دو سال تا تاریخ ۰۱/۰۹/xxx۹ انتخاب گردیدند: آقای پیمان مرادی کد ملی (xxxxxxxxx۹) آقای امیر خشنود کد ملی (xxxxxxxxx۷) آقای میلاد خشنود کد ملی (xxxxxxxxx۲) ۲ـ بازرسان شرکت به شرح ذیل و برای مدت یکسال مالی برگزیده شدند: آقای آرمان کوپال کد ملی (xxxxxxxxx۸) به سمت بازرس اصلی خانم شیما احمدی کد ملی (xxxxxxxxx۰) به سمت علی البدل ۳ ـ روزنامه کثیر الاانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سنندج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14359591
آگهی تغییرات شرکت تحلیل بنیان ماویان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۳۴۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۴۴۶۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای حسین مجیدی کدملی(xxxxxxxxx۱) خانم لطیفه فتحی کدملی(xxxxxxxxx۱) آقای صلاح فلاحی کدملی(xxxxxxxxx۷) - به ترتیب آقای آرمان کوپال کدملی(xxxxxxxxx۸) و خانم شیما احمدی کدملی(xxxxxxxxx۰) به سمت بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. -روزنامه کثیر الاانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سنندج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14337771
آگهی تغییرات شرکت پویا ساز ماد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۸۷۴ و شناسه ملی ۱۰۶۱۰۱۰۱۲۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای کوروش کریمی کد ملی (xxxxxxxxx۷) آقای سیدمحمدکاوه ابراهیمی کد ملی (xxxxxxxxx۵) آقای محمدنجمان میکائیلی کد ملی (xxxxxxxxx۰) ـ به ترتیب آقای آرمان کوپال کد ملی (xxxxxxxxx۸) و خانم شیما احمدی کد ملی (xxxxxxxxx۰) به سمت بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ـ روزنامه کثیر الاانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سنندج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14090133
آگهی تغییرات شرکت سنه دژ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۷۵ و شناسه ملی ۱۰۶۱۰۰۵۵۳۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره عبا رتند از آقای آرش ظاهری کدملی(xxxxxxxxx۳) ـ خانم لیلا ظاهری کدملی (xxxxxxxxx۱) ـ خانم ریزان فتحی کدملی (xxxxxxxxx۴) که برای مدت دو سال انتخاب گردیدند با رعایت ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت به ترتیب آقای آرمان کوپال کدملی (xxxxxxxxx۸) و خانم شیما احمدی کدملی (xxxxxxxxx۰) به سمت بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیر الاانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سنندج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14066444
آگهی تغییرات شرکت خدمات فنی برق رسانی پرهام نیروی کردستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۵ و شناسه ملی ۱۰۶۱۰۰۱۶۶۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیأت مدیره عبا رتند از آقای فایق شکری کدملی (xxxxxxxxx۵) آقای محمد محمدیان کدملی (xxxxxxxxx۹) - آقای آرمان کوپال کدملی (xxxxxxxxx۸) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند با رعایت ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت به ترتیب خانم شه پول دلنواز کدملی (xxxxxxxxx۳) و آقای چیاکو احمدی کدملی (xxxxxxxxx۱) به سمت بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیر الاانتشار ابتکار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری دیواندره
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14032618
آگهی تغییرات شرکت آلان راه کرفتو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۱۶۱ و شناسه ملی ۱۰۶۱۰۱۰۴۱۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دوسال انتخاب گردیدند: آقای شهاب الدین بهزاد پور به کدملی xxxxxxxxx۶ آقای شهریار بهزادپور به کدملی xxxxxxxxx۶ آقای امید آخشیج به کدملی xxxxxxxxx۶ خانم شیما احمدی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و آقای آرمان کوپال به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار هدف واقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سنندج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14001678
آگهی تغییرات شرکت تحلیل بنیان ماویان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۳۴۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۴۴۶۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای آرمان کوپال کدملی (xxxxxxxxx۸) خانم شیما احمدی کدملی (xxxxxxxxx۰) آقای حسین مجیدی کدملی (xxxxxxxxx۱) به ترتیب آقای محمدهژیر شاه اویسی کدملی (xxxxxxxxx۱) و آقای مشیر شاه اویسی کدملی (xxxxxxxxx۱) به سمت بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سنندج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13963060
آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور آما نودژ آران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۸۹ و شناسه ملی ۱۰۶۱۰۰۴۳۶۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای ایوب مرادخانی کدملی (xxxxxxxxx۳) آقای کاوه جوادی دودران کدملی (xxxxxxxxx۶) آقای حجت نیک پور کدملی (xxxxxxxxx۴) به ترتیب آقای آرمان کوپال کدملی (xxxxxxxxx۸) و خانم عطیه سلامیه کدملی (xxxxxxxxx۴) به سمت بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. - روزنامه کثیرالاانتشار ابتکار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سنندج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13923074
آگهی تغییرات شرکت آلان راه کرفتو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۱۶۱ و شناسه ملی ۱۰۶۱۰۱۰۴۱۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دوسال انتخاب گردیدند: آقای شهاب الدین بهزاد پور به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای شهریار یهزادپور به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای امید آخشیج به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره خانم شیما احمدی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و آقای آرمان کوپال به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار هدف واقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سنندج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13828800
آگهی تغییرات شرکت عرش گستران کامیاب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۷۲۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۸۹۹۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل و برای مدت دو سال تا تاریخ ۱۸/۱۰/xxx۸ انتخاب گردیدند: آقای بهروز فرجی کدملی (xxxxxxxxx۶)، آقای افشار ظاهری کدملی (xxxxxxxxx۹) و آقای مهرداد رشیدی کدملی (xxxxxxxxx۴) ۲ بازرسان شرکت به شرح ذیل و برای مدت یکسال مالی برگزیده شدند: خانم شیما احمدی کدملی (xxxxxxxxx۰) به سمت بازرس اصلی و آقای آرمان کوپال کدملی (xxxxxxxxx۸) به سمت بازرس علی البدل ۳ روزنامه کثیر الاانتشار ابتکار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سنندج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13548439
آگهی تغییرات شرکت تحلیل بنیان ماویان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۳۴۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۴۴۶۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل و برای مدت دو سال تا تاریخ ۲۶/۰۴/xxx۸ انتخاب گردیدند: آقای آرمان کوپال کد ملی (xxxxxxxxx۸) خانم شیما احمدی کد ملی (xxxxxxxxx۰) خانم الناز کوپال کد ملی (xxxxxxxxx۲) ۲ بازرسان شرکت به شرح ذیل و برای مدت یکسال مالی برگزیده شدند: آقای محمدهژیر شاه اویسی کد ملی (xxxxxxxxx۱) به سمت بازرس اصلی آقای مشیر شاه اویسی کد ملی (xxxxxxxxx۱) به سمت بازرس علی البدل ۳ روزنامه کثیرالاانتشار ابتکار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سنندج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13544415
آگهی تغییرات شرکت كوشا دژ آفرین روز شركت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۸۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۱۶۵۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل و برای مدت دو سال تا تاریخ ۰۷/۰۵/xxx۸ انتخاب گردیدند: آقای جبار محمدنژاد کدملی (xxxxxxxxx۸) آقای کاوه براخاصی کدملی (xxxxxxxxx۶) آقای فرهاد شکراللهی کدملی (xxxxxxxxx۸) ـ ۲ بازرسان شرکت به شرح ذیل و برای مدت یکسال مالی برگزیده شدند: آقای آرمان کوپال کدملی (xxxxxxxxx۸) به سمت بازرس اصلی خانم شیما احمدی کدملی (xxxxxxxxx۰) به سمت بازرس علی البدل ـ ۳ روزنامه کثیرالانتشار ابتکار، ابتکار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سقز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13488571
آگهی تغییرات شرکت ارگ ساخت امانیه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۷۲۶ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۰۷۳۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای مشیر شاه اویسی کدملی (xxxxxxxxx۱) خانم فهیمه دیبانژاد کدملی (xxxxxxxxx۶) آقای بهنام استیفائی کدملی (xxxxxxxxx۱) به ترتیب آقای آرمان کوپال کدملی (xxxxxxxxx۸) و خانم شیما احمدی کدملی (xxxxxxxxx۰) به سمت بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیر الاانتشار تفاهم جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سنندج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13376386
آگهی تغییرات شرکت عرش گستران کامیاب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۷۲۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۸۹۹۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای بهروز فرجی کد ملی (xxxxxxxxx۶) آقای افشار ظاهری کد ملی (xxxxxxxxx۹) آقای مهرداد رشیدی کد ملی (xxxxxxxxx۴) به ترتیب خانم شیما احمدی کد ملی (xxxxxxxxx۰) و آقای آرمان کوپال کد ملی (xxxxxxxxx۸) به سمت بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیر الاانتشار تفاهم جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سنندج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13156992
آگهی تغییرات شرکت مهندسین نقشه برداری ازاد گستر سنندج شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۸۹ و شناسه ملی ۱۰۶۱۰۰۴۳۶۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئات مدیره عبا رتند از آقای ایوب مرادخانی کدملی (xxxxxxxxx۳) آقای سامان فکری کدملی (xxxxxxxxx۸) آقای ئاسو پاشاخانی کدملی (xxxxxxxxx۶) آقای سامان عبدی کدملی (xxxxxxxxx۵) که برای مدت دو سال انتخاب گردیدند با رعایت ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت به ترتیب آقای آرمان کوپال کدملی (xxxxxxxxx۸) و خانم عطیه سلامیه کدملی (xxxxxxxxx۴) به سمت بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیر الاانتشار تفاهم جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سنندج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13137912
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص نوآوران عرصه گیتی ماد درتاریخ ۲۹/۰۸/xxx۵ به شماره ثبت xxx۵۸ به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: امور پیمانکاری مربوط به شبکه گازرسانی شهری، تأسیسات مکانیکی و هیدرو مکانیکی سدها، سیستم‌های سرد کننده ساختمان، تأسیسات و تجهیزات ساختمان (آب، گاز، برق و فاضلاب) و انتقال زباله، تأسیسات و تجهیزات تصفیه خانه‌های آب و فاضلاب، سیستمهای خبر و هشدار دهنده، تجهیزات آشپزخانه، سلف سرویس و رختشویخانه، سیستم‌های ارتباطی، شبکه‌های رایانه‌ای ساختمان، ماسه پاشی (سندبلاست)، حفاظت کاتودی، پوشش (لاینینگ)، ایستگاه‌های پمپاژ آب و فاضلاب. امور پیمانکاری مربوط به تولید، توزیع و انتقال نیرو اعم از نیروگاه‌ها، شبکه‌های برق و تأسیسات برقی، پست‌های توزیع و الکترونیک عام و خاص، سیستم‌های کنترل برق و ابزار دقیق. خرید و فروش، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز تجاری، شرکت در مناقصات، مزایدات و عقد قرارداد با افراد حقیقی و حقوقی و نهادها و سازمان‌های دولتی و خصوصی، داخلی و بین المللی و اخذ وام و تسهیلات از بانک‌های دولتی و خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری در راستای تحقق موضوع شرکت، اخذ نمایندگی از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی. با اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: اراک، خیابان دانشگاه، روبروی بستان شقایق، کوچه احسان ۷، اولین درب بر خیابان، کدپستی xxxxxxxxx۸ سرمایه شرکت: مبلغ ۱. xxx. xxx ریال منقسم به xxx۰ سهم با نام xxx۰ ریالی میباشد که مبلغ ۱. xxx. xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۱۵/xxx۳۰/۵۸ مورخ ۲/۸/۹۵ نزد بانک تجارت شعبه خیابان پاسداران پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: علی بی مثل به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آرمان کوپال به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره مختار امیریان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای رئیس هیئت مدیره همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: شیما احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی فرزاد پایمرد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار نوید اراک جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ثبت موضوع به منزله اخذ مجوز و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. / ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اراک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13107054
آگهی تغییرات شرکت آلان راه کرفتو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۱۶۱ و شناسه ملی ۱۰۶۱۰۱۰۴۱۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل و برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شهاب الدین بهزادپور کد ملی xxxxxxxxx۶ شهریار بهزادپور کد ملی xxxxxxxxx۶ امید آخشیج کد ملی xxxxxxxxx۶ یوسف مرادی کد ملی xxxxxxxxx۲ ۲ روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۳ بازرسان شرکت به قرار ذیل و برای مدت یکسال مالی برگزیده شدند: آرمان کوپال کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی شیما احمدی کد ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سنندج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13026887
آگهی تغییرات شرکت روناز آبیدر سنه دژ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۰۹۳ و شناسه ملی ۱۰۶۱۰۱۱۳۵۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل: آقای رضا رضیئی فر کدملی (xxxxxxxxx۸) – آقای زاهد صالحی کدملی (xxxxxxxxx۶) خانم الهه شکروی کدملی (xxxxxxxxx۴) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ بازرسان شرکت: خانم روناک ولیهء به شماره ملی xxxxxxxxx۲ سمت بازرس اصلی و آقای آرمان کوپال به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار تفاهم جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سنندج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13015541
آگهی تغییرات شرکت گاز رسانی دنیا مشعل غرب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۰ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۱۱۲۹۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره عبا رتند از آقای محمد فاروقی کد ملی (xxxxxxxxx۳) – آقای ابراهیم فاتحی کد ملی (xxxxxxxxx۴) و آقای مسلم زارعی کد ملی (xxxxxxxxx۴) برای مدت دو سال انتخاب گردید با رعایت ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت به ترتیب آقای هیوا عطاری کد ملی (xxxxxxxxx۹) و آرمان کوپال کد ملی (xxxxxxxxx۸) به سمت بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیر الاانتشار تفاهم جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بانه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12969928
آگهی تغییرات شرکت پایا راه سنندج شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۳۱۸ و شناسه ملی ۱۰۶۱۰۰۸۹۵۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: - آقای حمیدرضا جواهری کد ملی (xxxxxxxxx۵) - آقای محمدهژیر شاه اویسی کد ملی (xxxxxxxxx۱) - آقای مسعود جواهری کد ملی (xxxxxxxxx۴) به ترتیب آقای آرمان کوپال کد ملی (xxxxxxxxx۸) و خانم شیما احمدی ملی (xxxxxxxxx۰) به سمت بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. - روزنامه کثیر الاانتشار تفاهم جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سنندج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12786890
آگهی تغییرات شرکت سنه دژ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۷۵ و شناسه ملی ۱۰۶۱۰۰۵۵۳۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره عبا رتند از آقای نعمت اله راست بین کدملی (xxxxxxxxx۰) آقای آرش ظاهری کدملی (xxxxxxxxx۳) آقای مازیار راست بین کدملی (xxxxxxxxx۹) که برای مدت دو سال انتخاب گردیدند با رعایت ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت به ترتیب آقای آرمان کوپال کدملی (xxxxxxxxx۸) و خانم شیما احمدی کدملی (xxxxxxxxx۰) به سمت بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیر الاانتشار ابتکار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سنندج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12733186
آگهی تغییرات شرکت ابنیه سازان آناهید شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۲۵۸ و شناسه ملی ۱۰۶۱۰۱۱۵۲۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای حسین اصغری چهره کدملی (xxxxxxxxx۴) آقای فرشید صلواتی کدملی (xxxxxxxxx۹) خانم شیوا ملک فرنود کدملی (xxxxxxxxx۸) آقای یوسف علی محمدی کدملی (xxxxxxxxx۳) و آقای آرمان کوپال کدملی (xxxxxxxxx۸) به سمت بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیر الاانتشار ابتکار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سنندج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12685494
آگهی تغییرات شرکت روناز آبیدر سنه دژ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۰۹۳ و شناسه ملی ۱۰۶۱۰۱۱۳۵۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره عبا رتند از آقای محمودرضا رام فر کدملی (xxxxxxxxx۸) آقای زاهد صالحی کدملی (xxxxxxxxx۶) آقای مهرداد شهسواری کدملی (xxxxxxxxx۳) که برای مدت دو سال انتخاب گردیدند با رعایت ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت به ترتیب خانم روناک ولیهء کدملی (xxxxxxxxx۲) و آقای آرمان کوپال کدملی (xxxxxxxxx۸) به سمت بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیر الاانتشار ابتکار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سنندج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12471358
آگهی تغییرات شرکت عرش گستران کامیاب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۷۲۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۸۹۹۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: ـ آقای بهروز فرجی کدملی (xxxxxxxxx۶) ـ آقای افشار ظاهری کدملی (xxxxxxxxx۹) ـ آقای مهرداد رشیدی کدملی (xxxxxxxxx۴) ـ خانم شیما احمدی کدملی (xxxxxxxxx۰) و آقای آرمان کوپال کدملی (xxxxxxxxx۸) به سمت بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ـ روزنامه کثیر الاانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سنندج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12460009
آگهی تغییرات شرکت مهندسین نقشه برداری ازاد گستر سنندج شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۸۹ و شناسه ملی ۱۰۶۱۰۰۴۳۶۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئات مدیره عبا رتند از آقای ایوب مرادخانی کد ملی(xxxxxxxxx۳) ـ آقای سامان فکری کد ملی (xxxxxxxxx۸) ـ آقای ئاسو پاشاخانی کد ملی (xxxxxxxxx۶) ـ آقای کیوان صندوقدار کد ملی (xxxxxxxxx۳) ـ آقای سامان عبدی کد ملی (xxxxxxxxx۵) که برای مدت دو سال انتخاب گردیدند ـ با رعایت ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت به ترتیب آقای آرمان کوپال کد ملی (xxxxxxxxx۸) و خانم عطیه سلامیه کد ملی (xxxxxxxxx۴) به سمت بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ـ روزنامه کثیرالاانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سنندج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12426864
آگهی تغییرات شرکت کوشا دژ آفرین روز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۷۳۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۱۶۵۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره عبا رتند از آقای فرهاد پورشامحمد کد ملی (xxxxxxxxx۸) ـ آقای جبار محمدنژاد کد ملی (xxxxxxxxx۸) ـ آقای علی رنجبری کد ملی (xxxxxxxxx۸) که برای مدت دو سال انتخاب گردیدند ـ با رعایت ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت به ترتیب آقای آرمان کوپال کد ملی (xxxxxxxxx۸) و خانم شیما احمدی کد ملی (xxxxxxxxx۰ ) به سمت بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیر الاانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سنندج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12382548
آگهی تغییرات شرکت آلان راه کرفتو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۱۶۱ و شناسه ملی ۱۰۶۱۰۱۰۴۱۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شهاب الدین بهزادپور کد ملی(xxxxxxxxx۶) شهریار بهزادپور کد ملی (xxxxxxxxx۶) امید آخشیج کد ملی (xxxxxxxxx۶) که برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ با رعایت ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت به ترتیب آرمان کوپال کد ملی (xxxxxxxxx۸) و شیما احمدی کد ملی (xxxxxxxxx۰) به سمت بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ـ روزنامه کثیر الاانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سنندج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12380570
آگهی تغییرات شرکت مهندسین نقشه برداری ازاد گستر سنندج شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۸۹ و شناسه ملی ۱۰۶۱۰۰۴۳۶۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: ـ آقای ایوب مرادخانی کد ملی(xxxxxxxxx۳) ـ آقای سامان فکری کد ملی (xxxxxxxxx۸) ـ آقای ئاسو پاشاخانی کد ملی (xxxxxxxxx۶) ـ آقای آرمان کوپال کد ملی (xxxxxxxxx۸) و خانم عطیه سلامیه کد ملی (xxxxxxxxx۴) به ترتیب به سمت بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ـ روزنامه کثیر الاانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سنندج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12175123
آگهی تغییرات شرکت بنیان منظر شهر شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۹۸۰۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۴۰۹۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره عبا رتند از آقای کیوان توکلی کدملی (xxxxxxxxx۹) ـ آقای حمید جعفرژانی کدملی (xxxxxxxxx۹) ـ آقای سیدخه بات حسینی سالارآباد کدملی (xxxxxxxxx۴) ـ خانم شمسی مجیدی کدملی (xxxxxxxxx۲) که برای مدت دو سال انتخاب گردیدند با رعایت ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت به ترتیب آقای ساسان آرش کدملی (xxxxxxxxx۷) و آقای آرمان کوپال کدملی (xxxxxxxxx۸) به سمت بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیر الاانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سنندج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12093541
آگهی تغییرات شرکت مهندسین نقشه برداری ازاد گستر سنندج شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۸۸۹ و شناسه‌ملی ۱۰۶۱۰۰۴۳۶۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئات مدیره عبا رتند از آقای کیوان صندوقدار کدملی (xxxxxxxxx۳) ـ آقای سامان فکری کدملی (xxxxxxxxx۸) و آقای ئاسو پاشاخانی کدملی (xxxxxxxxx۶) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند با رعایت ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت به ترتیب آقای آرمان کوپال کدملی (xxxxxxxxx۸) و خانم عطیه سلامیه کدملی (xxxxxxxxx۴) به سمت بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالاانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سنندج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12087283
آگهی تغییرات شرکت خوش نقش بنای کامیاب شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۹۷۱۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۸۹۸۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره عبا رتند از خانم سیما قربانی کد ملی (xxxxxxxxx۷) ـ آقای زانیار داودی کد ملی (xxxxxxxxx۵) و آقای رامیار داودی کد ملی (xxxxxxxxx۰) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند با رعایت امده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت به ترتیب خانم شیما احمدی کد ملی (xxxxxxxxx۰) و آقای آرمان کوپال کد ملی (xxxxxxxxx۸) به سمت بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیر الاانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سنندج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1705439
آگهی تغییرات شرکت عرش گستران کامیاب سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۹۷۲۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۸۹۹۰۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت ۲سال انتخاب گردیدند: آقای بهروز فرجی کد ملی(xxxxxxxxx۶) ـ آقای آرمان کوپال کد ملی(xxxxxxxxx۸) ـ آقای مهرداد رشیدی کد ملی (xxxxxxxxx۴). ـ با رعایت امده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت به ترتیب خانم شیما احمدی کد ملی (xxxxxxxxx۰) و خانم لیلا احمدی کد ملی (xxxxxxxxx۷) به سمت بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سنندج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1642150
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص کامیاب طبیب تجهیز ایرانیان در تاریخ ۱۰/۰۷/xxx۳ به شماره ثبت xxx۱ و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ۱ـ موضوع شرکت: تولید و پخش مواد آزمایشگاهی.انجام کلیه موارد فوق پس از اخذ مجوزهای لازم (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: سنندج بهاران ۲/۱۹ خیابان مرجان کوچه ده متری صدف کدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx۰ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxمورخ ۱۱/۶/۹۳نزد بانک ملی شعبه میدان آزادی پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: ۱ـ خانم شهلا قادری به سمت مدیرعامل (کد ملی: xxxxxxxxx۸) ۲ـ آقای محمد قادری به سمت رئیس هیئت مدیره (کد ملی: xxxxxxxxx۸) ۳ـ آقای سامان قادری به سمت نایب رئیس هیئت مدیره (کد ملی: xxxxxxxxx۰ به مدت ۲سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق اداری وعادی شرکت با امضای شهلا قادری و مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق مفاد اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: ـ شیما احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی. ـ آرمان کوپال به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل. ـ روزنامه کثیرالانتشار ابتکار برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سنندج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1696011
آگهی تغییرات شرکت صعود سازان قرن (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۵۵۵ شناسه ملی ۱۴۰۰۳۲۵۰۲۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و صورتجلسه مجمع عمومی و صورتجلسه هیات مدیره مورخه ۲۵/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل در شرکت به عمل آمد که جهت اطلاع عموم آگهی می شود:
۱ـ آقایان سعید خسروی و محمد دالایی و محمدرضا طاهری با دریافت کلیه حق و حقوق خود از شرکت خارج گردیدند.
۲ـ آقای محمدرضا خلیلی بلوطکی کدملی xxxxxxxxx۷ و مجید خادم زاده کدملی xxxxxxxxx۱ و برهان آمان اللهی کدملی xxxxxxxxx۹ به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت باقیمانده انتخاب گردیدند.
۳ـ تعداد اعضای هیات مدیره از ۵ نفر به ۳ نفر کاهش یافت و ماده ۳۱ اصلاح شد.
۴ـ آقایان محمد نادی خالدیان کدملی xxxxxxxxx۳ و آرمان کوپال کدملی xxxxxxxxx۸ به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
۵ـ روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
۶ـ آقایان برهان آمان اللهی به سمت رئیس هیات مدیره و مجید خادم زاده به سمت نائب رئیس هیات مدیره و آقای محمدرضا خلیلی بلوطکی به عنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
۷ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته و بروات و غیره که برای شرکت ایجاد تعهد می کند با امضای رئیس هیات مدیره و احدی از شرکا (محمد حمه مریوانی ینگی کند) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۴ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک خمین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1621053
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص خوش نقش بنای کامیاب در تاریخ ۲۴/۰۶/xxx۳ به شماره ثبت xxx۹ و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ۱ـ موضوع شرکت: رشته ساختمان: دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمان ها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی وفلزی، سازه های ساختمانی، محوطه های کوچک، دیوار کشی، اجرای پیاده روها. رشته راه وترابری: دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت راه ها نظیر راه های اصلی و فرعی، بزرگراه ها،آزاد راهها، راه های ریلی، باند فرودگاه، سیستم های انتقال هوایی پایه دار، تونل ها، پل ها، راههای زیرزمینی و سیستم های حمل ونقل (تهیه، نصب، نگهداری و تعمیر تجهیزات) و راهداری و عملیات آسفالتی. رشته تاسیسات و تجهیزات: دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به خطوط انتقال (آب،نفت و گاز)، شبکه گازرسانی،تاسیسات مکانیکی و هیدرومکانیکی، سیستم های سرد کننده ساختمان، تاسیسات و تجهیزات ساختمان(آب، گاز، برق وفاضلاب) و انتقال زباله، تاسیسات وتجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضلاب،وسایل انتقال (آسانسورو پله برقی)،سیستم های خبر و هشدار دهنده، تجهیزات آشپزخانه و سلف سرویس و رختشویخانه،سیستم های ارتباطی، شبکه های رایانه ای ساختمان، ماسه پاشی(سندبلاست)،حفاظت کاتودی، پوشش (لاینینگ)، ایستگاه های پمپاژ.انجام کلیه موارد فوق پس از اخذ مجوزهای لازم.ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: سنندج خیابان خضرزنده کوچه دهقان پلاک ۲ کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxxریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx مورخ ۱۶/۶/۹۳ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه سنندج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: ۱. سیامک کاظمی باکد ملیxxxxxxxxx۵به سمت مدیرعامل ۲. الناز کوپال کد ملی xxxxxxxxx۲به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ۳. آرمان کوپال کد ملی xxxxxxxxx۸به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۲سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی و اداری شرکت با امضای آرمان کوپال به سمت رئیس هیئت مدیره همراه بامهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: ـ شیما احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی. ـ لیلا احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل. ـ روزنامه کثیرالانتشار ابتکار برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سنندج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1621058
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص عرش گستران کامیاب در تاریخ ۲۴/۰۶/xxx۳ به شماره ثبت xxx۰ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ۱ـ موضوع شرکت: رشته ساختمان: دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمان ها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی وفلزی، سازه های ساختمانی، محوطه های کوچک، دیوار کشی، اجرای پیاده روها. رشته راه وترابری: دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت راه ها نظیر راه های اصلی و فرعی، بزرگراه ها،آزاد راهها، راه های ریلی، باند فرودگاه، سیستم های انتقال هوایی پایه دار، تونل ها، پل ها، راههای زیرزمینی و سیستم های حمل ونقل (تهیه، نصب، نگهداری و تعمیر تجهیزات) و راهداری و عملیات آسفالتی. رشته تاسیسات و تجهیزات: دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به خطوط انتقال (آب،نفت و گاز)، شبکه گازرسانی،تاسیسات مکانیکی و هیدرومکانیکی، سیستم های سرد کننده ساختمان، تاسیسات و تجهیزات ساختمان(آب، گاز، برق وفاضلاب) و انتقال زباله، تاسیسات وتجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضلاب،وسایل انتقال (آسانسورو پله برقی)،سیستم های خبر و هشدار دهنده، تجهیزات آشپزخانه و سلف سرویس و رختشویخانه،سیستم های ارتباطی، شبکه های رایانه ای ساختمان، ماسه پاشی(سندبلاست)،حفاظت کاتودی، پوشش (لاینینگ)، ایستگاه های پمپاژ.انجام کلیه موارد فوق پس از اخذ مجوزهای لازم.ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمی باشد مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: سنندج خیابان خضرزنده کوچه دهقان پلاک ۲ کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx۰ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxx.xxxریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxمورخ ۱۶/۶/۹۳ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه سنندج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: ۱. الناز کوپال باکد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل ۲. سیامک کاظمی باشماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ۳. آرمان کوپال باشماره ملی xxxxxxxxx۸به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت۲سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور واوراق عادی واداری شرکت با امضای آرمان کوپال به سمت رئیس هیئت مدیره همراه بامهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق مفاد اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: ـ شیما احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی. ـ لیلا احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل. ـ روزنامه کثیرالانتشار ابتکار برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سنندج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1615514
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ماندگار دژ سیروان در تاریخ ۲۲/۰۶/xxx۳ به شماره ثبت xxx۶ و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: رشته ساختمان: دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمان ها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی وفلزی، سازه های ساختمانی، محوطه های کوچک، دیوار کشی، اجرای پیاده روها. رشته راه وترابری: دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت راه ها نظیر راه های اصلی و فرعی، بزرگراه ها،آزاد راهها، راه های ریلی، باند فرودگاه، سیستم های انتقال هوایی پایه دار، تونل ها، پل ها، راههای زیرزمینی و سیستم های حمل و نقل (تهیه، نصب، نگهداری و تعمیر تجهیزات) و راهداری و عملیات آسفالتی. رشته تاسیسات و تجهیزات: دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به خطوط انتقال (آب،نفت و گاز)، شبکه گازرسانی،تاسیسات مکانیکی و هیدرومکانیکی، سیستم های سرد کننده ساختمان، تاسیسات و تجهیزات ساختمان(آب، گاز، برق وفاضلاب) و انتقال زباله، تاسیسات وتجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضلاب،وسایل انتقال (آسانسورو پله برقی)،سیستم های خبر و هشدار دهنده، تجهیزات آشپزخانه و سلف سرویس و رختشویخانه،سیستم های ارتباطی، شبکه های رایانه ای ساختمان، ماسه پاشی(سندبلاست)،حفاظت کاتودی، پوشش (لاینینگ)، ایستگاه های پمپاژ.(انجام کلیه موارد فوق پس از اخذ مجوزهای لازم وثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: سنندج خیابان خضرزنده کوچه دهقان پلاک ۲ کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغxxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام میباشد که مبلغ xxxxxxریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۷/xxx۷مورخ ۱۷/۶/xxx۳نزد بانک مسکن شعبه مرکزی سنندج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: ۱. الناز کوپال به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲. سیامک کاظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ۳. آرمان کوپال به شماره ملی xxxxxxxxx۸به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای آرمان کوپال همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای آرمان کوپال همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم شیما احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی وخانم لیلا احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل به مدت ۱ سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سنندج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1615514
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ماندگار دژ سیروان در تاریخ ۲۲/۰۶/xxx۳ به شماره ثبت xxx۶ و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۰ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: رشته ساختمان: دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمان ها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی وفلزی، سازه های ساختمانی، محوطه های کوچک، دیوار کشی، اجرای پیاده روها. رشته راه وترابری: دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت راه ها نظیر راه های اصلی و فرعی، بزرگراه ها،آزاد راهها، راه های ریلی، باند فرودگاه، سیستم های انتقال هوایی پایه دار، تونل ها، پل ها، راههای زیرزمینی و سیستم های حمل و نقل (تهیه، نصب، نگهداری و تعمیر تجهیزات) و راهداری و عملیات آسفالتی. رشته تاسیسات و تجهیزات: دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به خطوط انتقال (آب،نفت و گاز)، شبکه گازرسانی،تاسیسات مکانیکی و هیدرومکانیکی، سیستم های سرد کننده ساختمان، تاسیسات و تجهیزات ساختمان(آب، گاز، برق وفاضلاب) و انتقال زباله، تاسیسات وتجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضلاب،وسایل انتقال (آسانسورو پله برقی)،سیستم های خبر و هشدار دهنده، تجهیزات آشپزخانه و سلف سرویس و رختشویخانه،سیستم های ارتباطی، شبکه های رایانه ای ساختمان، ماسه پاشی(سندبلاست)،حفاظت کاتودی، پوشش (لاینینگ)، ایستگاه های پمپاژ.(انجام کلیه موارد فوق پس از اخذ مجوزهای لازم وثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: سنندج خیابان خضرزنده کوچه دهقان پلاک ۲ کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغxxxxxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام میباشد که مبلغ xxxxxxریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۷/xxx۷مورخ ۱۷/۶/xxx۳نزد بانک مسکن شعبه مرکزی سنندج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: ۱. الناز کوپال به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲. سیامک کاظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ۳. آرمان کوپال به شماره ملی xxxxxxxxx۸به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای آرمان کوپال همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای آرمان کوپال همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: خانم شیما احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی وخانم لیلا احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل به مدت ۱ سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سنندج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1582949
آگهی تغییرات شرکت مهندسین نقشه برداری ازاد گستر سنندج شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۸۸۹ و شناسه ملی ۱۰۶۱۰۰۴۳۶۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای آرمان کوپال کد ملی (xxxxxxxxx۸) و خانم عطیه سلامیه کد ملی (xxxxxxxxx۴) به سمت بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ـ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: ـ آقای ئاسو پاشاخانی کد ملی(xxxxxxxxx۶) ـ محمد پاشاخانی کد ملی(xxxxxxxxx۵) ـ خانم سیده شریفه سیدابراهیمی کد ملی (xxxxxxxxx۹) ـ روزنامه کثیر الاانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سنندج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1535764
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص شرکت هورام سازه ملک در تاریخ ۲۶/۰۴/xxx۳ به شماره ثبت xxx۱ و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: الف ـ رشته ساختمان: دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمان ها و ابنیه عمومی اعم از چوبی، آجری، سنگی، بتنی و فلزی، سازه های ساختمانی، محوطه های کوچک، دیوار کشی، اجرای پیاده روها. بـرشته آب: دربر گیرنده امور پیمانکاری مربوط به بندها،سدها و ساختمان نیروگاه آبی، سازه های هیدرولیکی وتونل های آب، مخازن آب و شبکه های توزیع آب، شبکه های جمع آوری و انتقال فاضلاب، کانالهای انتقال آب و شبکه های آبیاری و زهکشی، سازه های دریایی و ساحلی، احداث حوضچه ها و استخرهای پرورش و تکثیر آبزیان و عملیات ساختمانی (سیویل) تصفیه خانه های آب و فاضلاب. پ ـ رشته راه وترابری: دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت راه ها نظیر راه های اصلی و فرعی، بزرگراه ها، آزاد راهها، راه های ریلی، باند فرودگاه، سیستم های انتقال هوایی پایه دار، تونل ها، پل ها، راههای زیرزمینی و سیستم های حمل و نقل (تهیه، نصب، نگهداری و تعمیر تجهیزات) و راهداری و عملیات آسفالتی. تـرشته صنعت و معدن: دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به تاسیسات و تجهیزات صنایع غذائی، نساجی، پوشاک، چرم، چوب و شیشه، سلولوزی، استخراج، فرآوری، ذخیره، تبدیل مواد خام بجز نفت و گاز، پتروشیمی، شیمیائی، کانی غیر فلزی، صنایع سنگین، معدنی، صنایع فلزی (آهن و فولاد، فلزی غیرآهنی و فرآورده های فلزی)، کارخانجات ابزارآلات و ماشین ها و تجهیزات اندازه گیری و کنترل و تاسیسات صنعتی جانبی، تولید وسایل آزمایشگاهی، دارویی، کارخانجات تولید وسایل حمل و نقل، تجهیزات، خطوط انتقال مواد در کارخانجات، بهینه سازی مصرف انرژی. ث ـ رشته نیرو: دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به تولید، توزیع و انتقال نیرو اعم از نیروگاه ها، شبکه های برق و تأسیسات برقی، پستهای توزیع والکترونیک عام و خاص، سیستم های کنترل برق وابزار دقیق. ج ـ رشته تاسیسات و تجهیزات: دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به خطوط انتقال (آب،نفت و گاز)، شبکه گازرسانی، تاسیسات مکانیکی و هیدرومکانیکی، سیستم های سرد کننده ساختمان، تاسیسات و تجهیزات ساختمان(آب، گاز، برق و فاضلاب) و انتقال زباله، تاسیسات و تجهیزات تصفیه خانه های آب و فاضلاب، وسایل انتقال (آسانسورو پله برقی)، سیستم های خبر و هشداردهنده، تجهیزات آشپزخانه و سلف سرویس و رختشویخانه، سیستم های ارتباطی، شبکه های رایانه ای ساختمان، ماسه پاشی (سندبلاست)، حفاظت کاتودی، پوشش (لاینینگ)، ایستگاه های پمپاژ. چ ـ رشته کاوش های زمینی: دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به اکتشاف، حفاری، استخراج، حمل و بهره برداری از مواد غیرزنده موجود در پوسته زمین (در خشکی و آب) غیر از نفت و گاز، کاوشهای غیرمستقیم روی خشکی، حفار یهای آبی و تزریق مواد و دفن زباله، کاوشهای دریایی، حفاری در بستر دریا و ژئوتکنیک، بهره برداری از مواد بستر دریا (بجز هیدروکربورها)، سیستم های ثابت انتقال مواد در دریا و ایستگاه های آن شامل آب و فاضلاب، آماده سازی و ساخت و بهره برداری از معادن روباز (در خشکی) و آماده سازی و ساخت و بهره برداری از معادن زیرزمینی (در خشکی) ح ـ رشته ارتباطات: دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به مخابرات صوتی، تصویری و داده ای، ساخت ایستگاه های اصلی انتقال دهنده و توزیع کننده، انواع شبکه های پستی، شبکه های انتقال سیمی، بیسیم، رادیو و تلویزیون. خ ـ رشته کشاورزی: دربرگیرنده امور پیمانکاری در زمینه،جنگل داری، درخت کاری، بهسازی و اصلاح اراضی، آبخیزداری و آبخوان داری، مالچ پاشی و تثبیت شن روان، عملیات بهزراعی، کاشت و برداشت محصولات عمده و استراتژیک، مرتع داری و ایجاد مراتع دست کاشت، ایجاد فضای سبز و نگهداری آن، امور دامپروری شامل (طیور، گاوداری، زنبورداری و گوسفندداری)، شیلات و آبزیان. دـ رشته خدمات: دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به رفع آلودگی از محیطهای خشکی و آبی (اعم از داخل خشکی و محیط دریایی)، آتش نشانی (شهری، صنعتی، دریایی و جنگل ها) و کمک رسانی (در خشکی و دریا) و امور پیمانکاری مربوط به امور بهداشتی و درمانی. رشته نفت و گاز: در بر گیرنده امور پیمانکاری مربوط به تاسیسات سرچاهی و خطوط لوله جریانی و کارخانه های گاز و گاز مایع و تزریق گاز و آب، تاسیسات پالایشگاه های نفت و گاز کارخانه های پتروشیمی، تاسیسات مخازن ذخیره نفتی، خطوط انتقال نفت و گاز، تلمبه خانه های نفت و ایستگاه های تقویت فشار گاز انجام کلیه موراد فوق پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: سنندج مبارک آباد کوچه شادی ۲ کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx۰ ریال منقسم به xxx سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxx.xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره۹۵,xxx مورخ ۲۸/۳/۹۳ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه سنندج پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: ۱ـ آقای علی طاهر به سمت مدیر عامل (کد ملی xxxxxxxxx۵) ۲ـ آقای عبدالملک حیدری به سمت رئیس هیئت مدیره (کد ملی xxxxxxxxx۷) ۳ـ آقای حامد میهمی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره (کد ملیxxxxxxxxx۵) به مدت ۲سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآورواوراق عادی ونامه ها شرکت با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: طبق مفاد اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: ـ شیما احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی. ـ آرمان کوپال به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل. ـ روزنامه کثیرالانتشار ابتکار برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سنندج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات