فرهاد فرزان

آقای فرهاد فرزان

کد ملی 373015xxxx
گراف ارتباطات
21
شرکت‌ها
48
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13973756
آگهی تغییرات شرکت گروه چهار مهندسی مشاور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۸۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۵۱۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رضا سعیدی با کدملی xxxxxxxxx۶ و جعفر محانی با کدملی xxxxxxxxx۹ و بهرام محانی با کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای علی سعیدی دارای کدملی xxxxxxxxx۹ به عنوان عضو علی البدل هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند. مؤسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت بازرس اصلی و آقای فرهاد فرزان با کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13692143
آگهی تغییرات شرکت مینا کان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۳۶ و شناسه ملی ۱۰۳۶۰۰۳۵۵۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۵/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ پس از گزارش بازرس صورتهای مالی مشتمل بر ترازنامه در تاریخ ۳۰ اسفندماه xxx۵، صورت سود و زیان، سود (زیان) انباشته و صورت جریان وجوه نقد شرکت برای سال مالی منتهی به تاریخ مذکور مورد تصویب قرار گرفت. ۲ شرکت معادن لوت (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۵ وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ با نمایندگی آقای محمد ناصر صادقیه به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و شرکت ملی صنایع مس ایران (سهامی عام) به شماره ثبت xxx۵۷ وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ با نمایندگی آقای مجید هاتف وحید به شماره ملی xxxxxxxxx۵ وآقای غلامرضا باباولیان با کدملی xxxxxxxxx۳ وآقای بهروز رحمتی با کدملی xxxxxxxxx۹ وآقای امیرحسن باباولیان با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. ۳ موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران وحسابداران رسمی به شماره ثبت xxx۶۸ وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ با نمایندگی آقای مصطفی دیلمی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمودگان به شماره ثبت xxx۴ وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ با نمایندگی آقای فرهاد فرزان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. ۳ روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بیرجند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12349351
آگهی تغییرات شرکت توليدي لوله واتصالات پلي اتيلن سمنان شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۶۴۸ و شناسه ملی ۱۰۴۸۰۰۷۵۸۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه ترازنامه ها و گزارشهای مالی (سود و زیان) سال xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بسمت بازرس اصلی و آقای فرهاد فرزان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12037130
آگهی تغییرات شرکت ظرفیران سهامی‌خاص به شماره ثبت ۳۲۰۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۷۴۷۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمودگان شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت بازرس اصلی و آقای فرهاد فرزان کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار زیر انتخاب گردیدند سید علی اوحدی به شماره کدملی xxxxxxxxx۲ رئیس هیئت مدیره ـ محمد جعفر جدبابائی مقدم به شماره کدملی xxxxxxxxx۵ نایب رئیس هیئت مدیره ـ اصغر خلیلیان به شماره کدملی xxxxxxxxx۱ عضو هیئت مدیره و مدیرعامل کلیه اسناد و اوراق عادی و مکاتبات اداری به امضا هر یک از مدیران شرکت و مهر شرکت و امضاء اوراق رسمی و بهادار از قبیل چک، سفته، برات و قراردادهای تعهدآور و اسناد رسمی با امضاء دو نفر از سه نفر مدیران شرکت و مهر شرکت معتبر می باشد. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1748593
آگهی تغییرات شرکت کوشش سازه پیشرو سهامی‌خاص به شماره‌ثبت ۴۳۳۰۵۵ و شناسه‌ملی ۱۰۳۲۰۸۳۹۸۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ و آقای فرهاد فرزان به کدملی xxxxxxxxx۴ بترتیب بسمت بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1723899
آگهی تغییرات شرکت گسترش پترو اکسین سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۱۶۱۲۲ و شناسه‌ملی ۱۰۳۲۰۶۶۷۴۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۲ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای فرهاد فرزان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. حمید طاهری پور به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیأت مدیره، مهدی طاهری پور به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رییس هیأت مدیره، غلامعباس طاهری پور به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیأت مدیره و اسماعیل سر مشتاقی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1662163
آگهی تغییرات شرکت جوجه کشی پرینه نور سهامی خاص شماره ثبت ۲۳۲۶ شناسه ملی ۱۰۷۶۰۲۴۵۷۴۰ کدپستی ۴۶۱۶۸۱۴۸۶۱
پیرو آگهی شماره xxx۴۳/۹۲/۰۲ ـ ۲۹/۱۱/xxx۲ باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ موسسه حسابرسی آزمودگان بشماره ملی xxxxxxxxx۳۹ و آقای فرهاد فرزان بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت بمدت یک سال انتخاب گردیدند.
۲ـ اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند: آقای مهدی طاهری پور بشماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای غلامعباس طاهری پور بشماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای محسن علمدار نیاکی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای محمد علی علایی بشماره ملی xxxxxxxxx۳
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
۴ـ بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۲۳/۴/xxx۳ آقای مهدی طاهری پور بعنوان رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل و آقای غلامعباس طاهری پور بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند و امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و غیره و عقود و قراردادها با امضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۴ مسئول ثبت شرکتهای ثبت اسناد آمل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1641484
آگهی تصمیمات شرکت فولاد و چدن و ماشین‌سازی دورود سهامی خاص ثبت ۳۰۴ و شناسه ملی۱۰۷۴۰۰۱۸۴۷۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱/۰۳/xxx۳ که در مورخ ۳۰/۰۴/xxx۳ واصل گردید ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ به تایید و تصویب مجمع رسید.
شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان شناسه ملی xxxxxxxxx و شرکت سیمان غرب سهامی عام شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ و شرکت فارسیت اهواز سهامی عام شناسه ملی xxxxxxxxx۶۲ و شرکت تهران بتن سهامی خاص شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. موسسه حسابداری آزمودگان شناسه ملیxxxxxxxxx۳۹ به سمت بازرس اصلی و فرهاد فرزان شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
روزنامه دنیادی اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید . طبق صورتجلسه هیات مدیره مورخ۱/۳/xxx۳ جعفر مطیعی تواندشتی شماره ملیxxxxxxxxx۱۱ نماینده شرکت تهران بتن به سمت رئیس هیات مدیره و شاهرخ پورغلام حسن علی ده کدملی xxxxxxxxx۷ نماینده شرکت صنایع سیمان غرب به سمت نائب رئیس هیات مدیره و محمد حنیف شماره ملیxxxxxxxxx۰ نماینده شرکت سیمان فارس نو به سمت عوض هیات مدیره و محسن شیروانیان کدملی xxxxxxxxx۹ نماینده شرکت فارسیت اهواز به سمت عضو هیات مدیره و تقی حاجیوند کدملی xxxxxxxxx۹ نماینده شرکت سیمان فارس خوزستان به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق مالی و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و برات با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. در مورخ۱۲/۰۶/xxx۳ از لحاظ امضاء ذیل ثبت تکمیل گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری دورود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1559130
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی پاسارگاز نوین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۹۲۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۱۴۵۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود وزیان شرکت برای سال مالی منتهی به xxx۲به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت بازرس اصلی و آقای فرهاد فرزان به کد ملی xxxxxxxxx۴به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی تعیین گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1550738
آگهی تغییرات شرکت ارسا گاز سهامی خاص به شماره ثبت ۵۹۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۸۸۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سودوزیان سال xxx۲مورد تصویب قرارگرفت وموسسه حسابرسی آزمودگان ش.م xxxxxxxxx۳۹به سمت بازرس اصلی و آقای فرهاد فرزان ک.م xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی تعیین گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1544455
آگهی تغییرات شرکت بازار آتی آرمان ارگ شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۴۳۰۲۱۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۱۵۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به عنوان بازرس اصلی و فرهاد فرزان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1457646
آگهی تغییرات شرکت کوشش سازه پیشرو سهامی خاص سهامی خاص شماره ثبت ۴۳۳۰۵۵ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۳۹۸۵۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ بتصویب رسید.
موسسه حسابرسی آزمودگان شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ و آقای فرهاد فرزان به کد ملی xxxxxxxxx۴ بترتیب بسمت بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1438812
آگهی تصمیمات در شرکت تولیدی بلال سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۷۹۴ و شناسنامه ۱۰۱۰۰۹۱۶۸۳۵
به موجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱/۹۳ شرکت تصمیمات ذیل در آن حاصل گردیده است.

۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۳۱/۶/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت.

۲ـ موسسه حسابرسی آزمودگان با شناسه ملیxxxxxxxxx۳۹ به سمت بازرس اصلی فرهاد فرزان با کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.

۳ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

شxxxxxx۲ ثبت اسناد ساوه

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1418052
آگهی تاسیس
شرکت سهامی خاص گسترش طب اکسین در تاریخ ۲۳/۱/۹۳ شماره ثبت xxxxxx شناسه ملی xxxxxxxxx۰۲ ثبت و امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد.
موضوع شرکت:
تهیه، توزیع انواع لوازم پزشکی و توانبخشی و تجهیزات پزشکی و ارائه خدمات مطالعه در حوزه پزشکی و پیرا پزشکی تحریر مقاله های مربوط به برگزاری کنفرانسها و همایشها و سمینارهای مربوط و ارائه مشاوره در حیطه موضوع شرکت، خرید و فروش و پخش و بسته بندی کلیه محصولات و فرآورده های غذایی و دارو و مکمل های دارویی پس از اخذ مجوزهای لازم، واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی اخذ و اعطای نمایندگی از کمپانی های معتبر خارجی و داخلی شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی عقد قرارداد با ارگانها و اشخاص حقیقی و حقوقی و انجام پروژه های مرتبط با موضوع فعالیت شرکت، شرکت در مزایدات و مناقصات، اخذ وام و اعتبار بصورت ارزی و ریالی از بانکهای داخلی و خارجی در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح.
مدت شرکت:
از تاریخ ثبت بمدت نامحدود
مرکز اصلی شرکت:
تهران، امیر آباد شمالی کوچه یازدهم پلاک xxx کدپستی xxxxxxxxx۱
سرمایه شرکت:
مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به xxx سهم xxx/xxx/۱۰ ریالی که تعداد xxx سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام می باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۳۰ مورخ ۵/۱۲/۹۲ نزد بانک ملت شعبه کارگر شمالی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد.
اولین مدیران شرکت:
حمید طاهری پور بسمت رئیس هیئت مدیره، عضو اصلی بشماره ملی xxxxxxxxx۸، انسیه طاهری پور بسمت نایب رئیس هیئت مدیره عضو اصلی بشماره ملی xxxxxxxxx۴، سهیل علمدار نیاکی بسمت مدیرعامل بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بمدت دو سال انتخاب گردیدند.
دارندگان حق امضاء:
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و بانکی شرکت و سایر نامه های اداری با امضای رئیس هیئت مدیره بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه
بازرس اصلی و علی البدل:
موسسه حسابرسی آزمودگان بشماره ملی xxxxxxxxx۳۹ بعنوان بازرس اصلی
آقای فرهاد فرزان بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی ها انتخاب شد.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1356290
آگهی تغییرات شرکت ارسا گاز سهامی خاص به شماره ثبت ۵۹۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۸۸۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۹/۰۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای فرهاد فرزان به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1356315
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی پاسار گاز نوین سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۹۲۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۱۴۵۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۲/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای فرهاد فرزان به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1292614
آگهی تغییرات شرکت گسترش پترو اکسین سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۴۱۶۱۲۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۶۷۴۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید.
موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای فرهاد فرزان با کد ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1249373
آگهی تغییرات شرکت پخت‌آفرین سهامی‌خاص به شماره ثبت ۱۰۲۳۹۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۶۳۴۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بسمت بازرس اصلی و آقای فرهاد فرزان با کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل برای ۲ سال انتخاب گردیدند:
آقای ناصر غلامان با کدملی xxxxxxxxx۱، عباس خلیلی بیدختی با کدملی xxxxxxxxx۱ ، خانمها معصومه اصفهانیان با کدملی xxxxxxxxx۳ و فرزانه خلیلی بیدختی با کدملی xxxxxxxxx۰
روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1292615
آگهی تغییرات شرکت گسترش پترو اکسین سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۴۱۶۱۲۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۶۷۴۷۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضاء هیئت مدیره به شرح زیر برای مدت ۲ سال نتخاب گردیدند:
ـ آقای حمید طاهری پور به کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره ـ آقای غلامعباس طاهری پور به کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره ـ آقای مهدی طاهری پور به کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت مدیره ـ آقای اسماعیل سرمشتاقی به کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره)
ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و بانکی با امضاء حمید طاهری پور به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
ـ مؤسسه حسابرسی آزمودگان به شماره ثبت xxx۴ و شناسه ملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس اصلی و آقای فرهاد فرزان به کد ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1264287
آگهی تغییرات شرکت گروه ۴ مهندسی مشاور شرکت سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۱۰۸۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۵۱۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۵/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
رضا سعیدی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و وجعفر محانی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و عضو و محمود توسرکانی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و عباس رمضانی دارای کدملی xxxxxxxxx۳ عضو علی البدل هیئت مدیره انتخاب شدند. موسسه حسابرسی آزمودگان بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت بازرس اصلی و فرهاد فرزان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1222406
آگهی تصمیمات شرکت پوشینه سیرجان سهامی خاص ثبت ۶۹۸ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۲۲۰۸۵
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۷/۹۲ شرکت فوق الذکر:
۱ـ صورت حساب سود و زیان و ترازنامه سال ۹۱ به تصویب رسید.
۲ـ موسسه حسابرسی آزمودگان شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای فرهاد فرزان ش ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی۹۲ انتخاب شدند.
شxxxxxx۸ ثبت شرکتهای ثبت سیرجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1156728
آگهی تغییرات شرکت گسترش تجارت اکسین سهامی خاص به شماره ثبت۴۱۶۱۲۴ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۶۶۷۴۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال برای سال مالی ۹۱ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. موسسه حسابرسی آزمودگان ش م xxxxxxxxx۳۹ بازرس اصلی و آقای فرهاد فرزان ک م xxxxxxxxx۴ بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1147863
آگهی تغییرات شرکت بازار آتی آرمان ارگ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۰۲۱۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۱۵۱۴
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۶/۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
۲ـ موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بسمت بازرس اصلی و آقای فرهاد فرزان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
۳ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۱ بتصویب رسید.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1105184
آگهی تصمیمات شرکت گسترش تجارت اکسین سهامی خاص ثبت شده به شماره۴۱۶۱۲۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۶۷۴۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۷/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۱۲/۳/۹۲ واصل گردید: موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملیxxxxxxxxx۹ بسمت بازرس اصلی و فرهاد فرزان به ش ملیxxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل: شرکت مدیریت سرمایه اکسین دلفارد به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۴ به نمایندگی حمید طاهری پور به ش ملیxxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت گسترش پترو اکسین به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۵ به نمایندگی غلامعباس طاهری پور به ش ملیxxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و شرکت جوجه کشی پرنیه نور به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۰ به نمایندگی مهدی طاهری پور به ش ملیxxxxxxxxx به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و بانکی با امضاء حمید طاهری پور به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1028680
آگهی تغییرات شرکت فن آوران طرفه نگار سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۸۶۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۴۷۴۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۸/۱۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آزمودگان به عنوان بازرس اصلی، آقای فرهاد فرزان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۲۱/۱/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ xxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1028681
آگهی تغییرات شرکت توسعه خدمات طرفه نگار سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۳۵۶۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۸۵۸۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آزمودگان به عنوان بازرس اصلی، آقای فرهاد فرزان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۲۱/۱/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ xxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1015397
آگهی تغییرات شرکت کوشش سازه پیشرو سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۳۰۵۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۳۹۸۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۱۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آزمودگان به عنوان بازرس اصلی، آقای فرهاد فرزان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۲۱/۱۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. پ xxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1011416
آگهی تصمیمات موسسه حسابرسی آزمودگان حسابداران رسمی به شماره ثبت ۴۶۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۱۲/۹۱ موسسه مزبورکه درتاریخ ۸/۱۲/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۵ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: فرهاد فرزان به ک م xxxxxxxxx۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و سیدمرتضی فاطمی اردستانی به ک م xxxxxxxxx۲ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مهرداد آل علی به ک م xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند و امضاء چک‌ها و اوراق بهادار و قراردادهای تعهدآور و گزارش‌ها با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر موسسه و مکاتبات عادی با امضاء یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1019884
آگهی تاسیس شرکت مدیریت سرمایه اکسین دلفارد سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۵/۱۲/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۵/۱۲/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می‌شود. ۱ موضوع شرکت: تاسیس، مشارکت و خرید تمام یا بخشی از سهام و مدیریت واحدهای صنعتی، کشاورزی، خدماتی و بازرگانی و همچنین واردات کلیه ماشین آلات و دانش فنی و مواد اولیه و نیم ساخته و ساخته شده مربوط به تولیدات و خرید و فروش ماشین آلات و مواد اولیه موردنیاز و نیز ایجاد، گسترش، توسعه، نوسازی، بهسازی و مشارکت در واحدهای صنعتی، عمرانی، بازرگانی، کشاورزی و خدماتی اعم از حقیقی یا حقوقی، انتفاعی یا غیرانتفاعی و صادرات محصولات آنها و دریافت و اعطای نمایندگی‌های مجاز مربوط به موضوع شرکت و هرگونه عملیات و معاملات صنعتی و بازرگانی مرتبط در داخل و خارج از کشور، شرکت میتواند کلیه معاملات تجاری و صنعتی را که به طور مستقیم یا غیرمستقیم با هریک از موضوعات فوق مرتبط باشد انجام دهد، همچنین دریافت اعتبارات و تسهیلات از سیستم بانکی داخلی یا خارجی و موسسات مالی و اعتباری تحت هر عقدی از عقود جاری در کشور و شرکت در مناقصه‌ها و مزایده‌ها و نیز شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی پس از کسب مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت لزوم، در حوزه فعالیت شرکت میباشد. ۲ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ مرکز اصلی شرکت: ۱ ۳ استان تهران شهر تهران امیرآباد شمالی، کوچه یازدهم، پلاک xxx کدپستی xxxxxxxxx۱ ۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به ده میلیون سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد ده میلیون سهم بانام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۳۰/xxx مورخ ۱۴/۱۲/xxx۱ نزد بانک ملت شعبه کارگر شمالی پرداخت گردیده است. ۵ اولین مدیران شرکت: ۱ ۵ آقای حمید طاهری پور به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲ ۵ آقای غلامعباس طاهری پور به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ۳ ۵ آقای مهدی طاهری پور به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره ۴ ۵ آقای حمید طاهری پور به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ دارندگان حق امضاء: حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل (حمید طاهری پور) به تنهایی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. ۷ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ بازرس اصلی وعلی‎البدل: ۱ ۸ موسسه حسابرسی آزمودگان به عنوان بازرس اصلی ۲ ۸ آقای فرهاد فرزان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل پ xxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 853667
آگهی تصمیمات شرکت ظرفیران سهامی خاص ‌به شماره ثبت۳۲۰۲۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۷۷۴۷۴۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۴/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمودگان به ش ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت بازرس اصلی و فرهاد فرزان به ش ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل سیدعلی اوحدی xxxxxxxxx۲ محمدجعفر جدبابایی مقدم xxxxxxxxx۵ اصغر خلیلیان xxxxxxxxx۲۱ انتخاب گردیدند سیدعلی اوحدی به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدجعفر جدبابایی مقدم به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و اصغر خلیلیان به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته برات و قراردادها و اسناد رسمی با امضاء دو نفر از سه نفر مدیران همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات اداری با امضاء هریک از مدیران همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 744869
آگهی تاسیس شرکت بازار آتی آرمان ارگسهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۱/۷/۹۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۱/۷/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامههای رسمی و کثیرالانتشار دنیای اقتصاد آگهی میشود.
۱ـ موضوع شرکت: موضوع شرکت عبارتست مشارکت در شرکتها و طرحها و واحدهای تولیدی و صنعتی، بازرگانی، و نیز مبادرت به هرگونه عملیات بازرگانی مجاز و نیز خرید و فروش کالاهای مجاز در داخل و خارج کشور، برای تحقق موضوع، شرکت میتواند به عملیات زیر مبادرت نماید: ـ۱ تشکیل انواع شرکتها و مبارت به هرگونه مشارکت اعم از حقوقی یا مدنی و انجام سایر مشارکتها در داخل و خارج کشور با شرکتهای داخلی یا خارجی. ـ ۲ مبادرت به خرید و فروش و اجاره هرگونه مال مجاز و انجام کلیه عملیات بازرگانی مرتبط با موضوع شرکت در داخل و خارج کشور. ـ۳ خرید انواع سهام شرکتهای تولیدی و خدماتی و بازرگانی برای شرکت در داخل و خارج کشور. ـ۴ استفاده از وام و تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و موسسات مالی و اعتباری غیربانکی داخلی و خارجی. ـ ۵ اخذ هرگونه نمایندگی مرتبط با موضوع فعالیت شرکت و تعیین و ایجاد شعبه و اعطاء نمایندگی در داخل و خارج کشور. ـ۷ انجام کلیه عملیاتی که به طور مستقیم و غیرمستقیم برای تحقق اهداف شرکت لازم و مفید بوده و یا در جهت اجرای موضوع شرکت ضرورت داشته باشد. ـ۸ اخذ مجوزهای مورد نیاز از وزارتخانهها، سازمانها، و موسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی از قبیل واردات، صادرات، ترخیص کالا از گمرک و خدمات مشابه. ـ۹ ارائه کلیه خدماتی که جهت تسهیل یا تسریع انجام امور فوق در داخل یا خارج کشور لازم یا مناسب است بطور کلی انجام کلیه امور و خدماتی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم در ارتباط با موضوعات شرکت باشد.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهرانـ شهر تهران شهرک غربـ خیابان هرمزانـ خیابان ششمـ پلاک ۷ـ کدپستی xxxxxxxxx۳
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۲۰ ریال منقسم به بیست هزار سهم xxx/xxx/۱ ریالی که تعداد بیست هزار سهم با نام میباشد که مبلغ xxx/xxx/xxx/۷ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxxxxx۴ مورخ ۸/۷/۹۱ نزد بانک تجارت شعبه آزادی کرمان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ـ شرکت مدیریت سرمایه آرمان روشن اراک سهامی خاص با نمایندگی آقای حافظ کمالهدایت به سمت رئیس هیئتمدیره.
۲ـ۵ـ آقای مجتبی حسنعلیعراق به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئتمدیره.
۳ـ۵ـ شرکت سرمایهگذاری پارس تدبیر پاریز سهامی خاص با نمایندگی آقای امین جلالپور به سمت عضو هیئتمدیره.
۴ـ۵ـ آقای مجتبی حسنعلیعراق به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: مشخصات حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئتمدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل رئیس هیئتمدیره و یکی از اعضا هیئتمدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامههای اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علیالبدل:
۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی آزمودگان به عنوان بازرس اصلی.
۲ـ۸ـ آقای فرهاد فرزان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علیالبدل.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10316318
آگهی تاسیس شرکت بازار آتی آرمان ارگ سهامی خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۱/۷/۹۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۱/۷/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار دنیای اقتصاد آگهی می‌شود. ۱ موضوع شرکت: موضوع شرکت عبارتست مشارکت در شرکتها و طرحها و واحدهای تولیدی و صنعتی، بازرگانی، و نیز مبادرت به هرگونه عملیات بازرگانی مجاز و نیز خرید و فروش کالاهای مجاز در داخل و خارج کشور، برای تحقق موضوع، شرکت می‌تواند به عملیات زیر مبادرت نماید: ۱ تشکیل انواع شرکتها و مبارت به هرگونه مشارکت اعم از حقوقی یا مدنی و انجام سایر مشارکتها در داخل و خارج کشور با شرکتهای داخلی یا خارجی. ۲ مبادرت به خرید و فروش و اجاره هرگونه مال مجاز و انجام کلیه عملیات بازرگانی مرتبط با موضوع شرکت در داخل و خارج کشور. ۳ خرید انواع سهام شرکتهای تولیدی و خدماتی و بازرگانی برای شرکت در داخل و خارج کشور. ۴ استفاده از وام و تسهیلات مالی و اعتباری بانکها و موسسات مالی و اعتباری غیربانکی داخلی و خارجی. ۵ اخذ هرگونه نمایندگی مرتبط با موضوع فعالیت شرکت و تعیین و ایجاد شعبه و اعطاء نمایندگی در داخل و خارج کشور. ۷ انجام کلیه عملیاتی که به طور مستقیم و غیرمستقیم برای تحقق اهداف شرکت لازم و مفید بوده و یا در جهت اجرای موضوع شرکت ضرورت داشته_باشد. ۸ اخذ مجوزهای مورد نیاز از وزارتخانه‌ها، سازمانها، و موسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی از قبیل واردات، صادرات، ترخیص کالا از گمرک و خدمات مشابه. ۹ ارائه کلیه خدماتی که جهت تسهیل یا تسریع انجام امور فوق در داخل یا خارج کشور لازم یا مناسب است بطور کلی انجام کلیه امور و خدماتی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم در ارتباط با موضوعات شرکت باشد. ۲ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ مرکز اصلی شرکت: ۱ ۳ استان تهران شهر تهران شهرک غرب خیابان هرمزان خیابان ششم پلاک ۷ کدپستی xxxxxxxxx۳ ۴ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۲۰ ریال منقسم به بیست هزار سهم xxx/xxx/۱ ریالی که تعداد بیست هزار سهم با نام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx/۷ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxxxxx۴ مورخ ۸/۷/۹۱ نزد بانک تجارت شعبه آزادی کرمان پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. ۵ اولین مدیران شرکت: ۱ ۵ شرکت مدیریت سرمایه آرمان روشن اراک سهامی خاص با نمایندگی آقای حافظ کمال هدایت به سمت رئیس هیئت مدیره. ۲ ۵ آقای مجتبی حسنعلی عراق به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. ۳ ۵ شرکت سرمایه گذاری پارس تدبیر پاریز سهامی خاص با نمایندگی آقای امین جلال پور به سمت عضو هیئت مدیره. ۴ ۵ آقای مجتبی حسنعلی عراق به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۶ دارندگان حق امضاء: مشخصات حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ۷ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ۸ بازرس اصلی و علی البدل: ۱ ۸ موسسه حسابرسی آزمودگان به عنوان بازرس اصلی. ۲ ۸ آقای فرهاد فرزان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 683963
آگهی تصمیمات شرکت ارسا گازسهامی خاص ‌به شماره ثبت۵۹۱۸و شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۸۸۸۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۳/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۳۱/۴/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمودگان به ش م xxxxxxxxx۳۹ به سمت بازرس اصلی و فرهاد فرزان به ک م xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 527598

آگهی تغییرات شرکت توسعه خدمات طرفه نگار
سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی آزمودگان به عنوان بازرس اصلی، آقای فرهاد فرزان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
در تاریخ ۲۳/۱۲/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۲ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9713586
آگهی تغییرات شرکت توسعه خدمات طرفه نگار سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۷۳۵۶۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۸۵۸۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۲/۱۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی آزمودگان به عنوان بازرس اصلی، آقای فرهاد فرزان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ ۲۳/۱۲/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 530409

آگهی تصمیمات شرکت طرفه نگار
سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۱۲/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی آزمدگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت بازرس اصلی و فرهاد فرزان به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 517700

آگهی تغییرات شرکت فن آوران طرفه نگار
سهامی خاص به شماره ثبتxxxxxx
و شناسه ملیxxxxxxxxx۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۹/۱۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی آزمودگان به عنوان بازرس اصلی، آقای فرهاد فرزان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
در تاریخ ۲۱/۱۲/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9662996
آگهی تغییرات شرکت فن آوران طرفه نگارسهامی خاص به شماره ثبت۲۸۸۶۲۷و شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۴۷۴۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۹/۱۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی آزمودگان به عنوان بازرس اصلی، آقای فرهاد فرزان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ ۲۱/۱۲/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9579933
آگهی تصمیمات شرکت ظرفیران سهامی خاص ثبت شده به شماره۳۲۰۲۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۷۴۷۴۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۴/۴/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۸/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۹ به سمت بازرس اصلی و فرهاد فرزان به کدملیxxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سید علی اوحدی به کدملیxxxxxxxxx۲ ـ محمدجعفر جدبابائی‌مقدم به کدملیxxxxxxxxx۵ ـ اصغر خلیلیان به کدملیxxxxxxxxx۱. سید علی اوحدی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و محمدجعفر جدبابائی‌مقدم به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و اصغر خلیلیان به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10580864
آگهی تصمیمات شرکت طرفه نگار سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۴۳۳۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۲۸۴۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۰/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۱۲/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی آزمدگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت بازرس اصلی و فرهاد فرزان به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10722367
آگهی تصمیمات شرکت چاپ بانک ملت سهامی خاص ثبت شده به شماره۴۵۲۳۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۰۵۶۵۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۱۷/۷/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ۲۱/۷/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۹ بسمت بازرس اصلی و فرهاد فرزان به کد‌ملیxxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10770678
آگهی تصمیمات شرکت طرفه نگار سهامی خاص ثبت شده به شماره۱۴۳۳۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۲۸۴۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۲/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ۲۵/۱۲/۸۹ واصل گردید: موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۹ به سمت بازرس اصلی و فرهاد فروزان به کد ملیxxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10930746
آگهی تصمیمات شرکت پخت آفرین سهامی خاص ثبت شده به شماره۱۰۲۳۹۶ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۱۴۶۳۴۰۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۸/۷/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۴/۸/۹۰ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت بازرس اصلی و فرهاد فرزان به کدملیxxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11429568
آگهی تصمیمات شرکت ارسا گاز سهامی خاص ثبت ‌شده ‌بشماره ۵۹۱۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۸۸۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۹/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بسمت بازرس اصلی و فرهاد فرزان به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11596811
آگهی تصمیمات شرکت ارسا گاز سهامی خاص ‌به شماره ثبت۵۹۱۸و شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۸۸۸۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۳/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۳۱/۴/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمودگان به ش م xxxxxxxxx۳۹ به سمت بازرس اصلی و فرهاد فرزان به ک م xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11774026
آگهی تصمیمات شرکت ظرفیران سهامی خاص ‌به شماره ثبت۳۲۰۲۷ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۷۷۴۷۴۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۴/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمودگان به ش ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت بازرس اصلی و فرهاد فرزان به ش ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار اقتصادی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل سیدعلی اوحدی xxxxxxxxx۲ محمدجعفر جدبابایی‌مقدم xxxxxxxxx۵ اصغر خلیلیان xxxxxxxxx۲۱ انتخاب گردیدند سیدعلی اوحدی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و محمدجعفر جدبابایی‌مقدم به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و اصغر خلیلیان به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته برات و قراردادها و اسناد رسمی با امضاء دو نفر از سه نفر مدیران همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات اداری با امضاء هریک از مدیران همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11875153
آگهی تصمیمات شرکت پوشینه سیرجان سهامی خاص ثبت شده به شماره ۶۹۸ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۲۲۰۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۰ شرکت فوق‌الذکر:

۱ـ صورتحساب سود و زیان و ترازنامه سال xxx۹ شرکت تصویب شد.

۲ـ موسسه حسابرسی آزمودگان شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به عنوان حسابرس و بازرس قانونی و آقای فرهاد فرزان شماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی‌البدل شرکت برای سال مالی xxx۰ انتخاب شدند.

۳ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید.

ثبت شرکتهای ثبت سیرجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11989900
آگهی تصمیمات شرکت گروه مهندسان مشاور سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۸۶۷و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۰۴۳۵۱۱۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۳/۱۱/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۱۱/۸۹ واصل گردید: تعداد اعضاء هیئت‌مدیره مرکب از ۳ نفر می‌باشد و ماده ۲۲ اساسنامه اصلاح گردید. موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۳۹ به سمت بازرس اصلی و فرهاد فرزان به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل رضا سعیدی به کدملی xxxxxxxxx۶ و جعفر محانی به کدملی xxxxxxxxx۹ و محمود توسرکانی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت اعضای اصلی و عباس رمضانی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو علی‌البدل تعیین گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات