منصور منصوری بیرجندی

منصور منصوری بیرجندی

کد ملی 367345xxxx
گراف ارتباطات
6
شرکت‌ها
12
آگهی‌ها

شرکت های منصور منصوری بیرجندی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که منصور منصوری بیرجندی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14675008
آگهی تغییرات شرکت طراحی مهندسی قطعات ایران خودرو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۶۷۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۲۰۹۸۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مصظفی پارسا با شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت تام ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ به سمت رئیس هیات مدیره - عباس ایل بیگی نژاد با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت ایران خودرو خراسان با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت نایب رئیس هیات مدیره - منصور منصوری بیرجندی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت تهیه و توزیع قطعات و لوازم یدکی ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیا ت مدیره - مجتبی استادرحیمی با شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ به سمت عضو هیات مدیره - عادل پیرمحمدی با شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت ایران خودرو با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به سمت عضو هیات مدیره تا پایان دوره تصدی هیات مدیره انتخاب گردیدند . کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدآور شرکت از جمله چک ، سفته ، برات ، هر نوع درخواست گشایش اعتبار اسنادی و اصلاحیه‌ها و سایر مدارک مرتبط با گشایش اعتبار اسنادی و غیره با امضای مدیرعامل و یکی دیگر از اعضاء هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا هر یک از اعضاء هیات مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است . اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید : ۱. نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی ۲. تصویب ایین نامه‌های داخلی شرکت ۳. ایجاد و حذف نمایندگیها یا شعب و دفاتر در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران و تعیین مدیر یا مدیران و صاحبان حق امضا در شعب و دفاتر و نمایندگی‌های شرکت . ۴. نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها و پیشنهاد عزل و نصب اعضای هیأت مدیره شرکتهای تابعه ۵. پیشنهاد بودجه شرکت ۶. افتتاح حساب مطابق رویه جاری شرکت ۷. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات ۸. تعهد ، ظهرنویسی ، قبول ، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی ۹. عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول که جزء موضوع شرکت باشد و بالجمله انجام کلیه عملیات مذکور در ماده ۳ اساسنامه شرکت در چارچوب ایین نامه معاملات و ایین نامه واگذاری شرکت‌ها ۱۰. اجاره ، استجاره ، واگذاری و فسخ اجاره در چارچوب ایین نامه معاملات شرکت ودفاع از این نوع تقاضا‌ها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستاجره و تقاضای تجدید نظر در رای صادره یا اجرای آن ۱۱. امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوق‌های دولتی و خصوصی و استرداد آنها در چارچوب قوانین جاری کشور ۱۲. تحصیل اعتبار از بانکها و شرکت‌ها و موسسات داخلی و خارجی و هر نوع استقراض و اخذ وجه به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان بهره و کارمزد یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد با رعایت مقررات ماده ۳ اساسنامه شرکت از سیستم بانکی و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی ۱۳. رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کرارا در چارچوب ایین نامه معاملات شرکت ۱۴. احداث هرگونه ساختمان که مود نیاز شرکت یا کارکنان شرکت باشد در چارچوب برنامه و بودجه مصوب و ایین نامه معاملات ۱۵. اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا قائم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعم از حق پژوهش ، فرجام و مصالحه ، تعیین وکیل ، سازش ( در خصوص فروش محصولات و موارد دارای آثار مالی کمتر از ده میلیارد ریال ) ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند ، تعیین جاعل ، ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و به طور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری ، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره ولو کرارا و عزل و تجدید انتخاب او با تعیین وکیل دیگری به جای او با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل ولو کرارا ، تعیین مصدق و کارشاس ، اقرار خواه در ماهیت دعوای خسارت ، استرداد دعوی ، جلب ثالث و دفاع از آن ، تعیین مدعی به ، تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها و اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت ، درخواست صدور برگه اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به چه در دادگاهها و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد ۱۶. تهیه و تنظیم خلاصه صورت و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و ارائه آن به بازرس شرکت ۱۷. تهیه و تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و سود و زیان شرکت ۱۸. پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر پنج درصد اندوخته قانونی ۱۹. تهیه و تنظیم و پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام ۲۰. واگذاری و یا تحصیل هرگونه حق کسب و پیشه و تجارت ( سرقفلی ) ۲۱. مباردت به تقاضا و اقدام در مورد ثبت هرگونه اختراع و یا خرید و یا تحصیل یا فروش یا واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هرگونه حقوق و امتیازات مربوطه با آنها ۲۲. مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجاری ۲۳. تهیه و تنظیم گزارش حاوی اطلاعات مورد نیاز هرمجمع عمومی صاحبان سهام ۲۴. اتخاذ تصمیم در مجامع عمومی شرکتهای تابعه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14587097
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۷۵۰۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۳۶۹۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای علی شیخی با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری سمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به عنوان رئیس هیئت مدیره - آقای حسین نجاری با کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت خدمات بیمه ایران خودرو با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره - آقای مهدی مونسان با کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی شرکت ایران خودرو با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره - آقای منصور منصوری بیرجندی با کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند . کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و یا با امضاء متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در خصوص چکها تا سقف سه هزار میلیون ریال و انتقال بین حسابهای شرکت در بانکها به صورت نامحدود با امضای مدیرعامل آقای مهدی مونسان و معاونت مالی آقای سعید رضاپناه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد . اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14138761
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۷۵۰۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۳۶۹۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی شیخی با کد ملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت سرمایه گذاری سمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای حسین نجاری با کد ملی xxxxxxxxx۶ نماینده شرکت ایران خودرو دیزل به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای مهدی مونسان با کد ملی xxxxxxxxx۴ نماینده شرکت ایران خودرو با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای منصور منصوری بیرجندی با کد ملی xxxxxxxxx۸ نماینده شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و یا با امضاء متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در خصوص چکها تا سقف پانصد میلیون ریال و انتقال بین حسابهای شرکت در بانکها تا سقف یک میلیارد ریال با امضای مدیرعامل آقای مهدی مونسان و معاونت مالی آقای سعید رضاپناه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13523972
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۷۵۰۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۳۶۹۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی شیخی با کدملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت سرمایه گذاری سمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به عنوان رئیس هیئت مدیره.. آقای عبدالحسین فریدون با کدملی xxxxxxxxx۶ نماینده شرکت خدمات بیمه ایران خودرو با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره.. آقای مهدی مونسان با کدملی xxxxxxxxx۴ نماینده شرکت ایران خودرو با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره.. آقای منصور منصوری بیرجندی با کدملی xxxxxxxxx۸ نماینده شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به عنوان عضو هیئت مدیره.. آقای محمد تقی جوینده با کدملی xxxxxxxxx۳ نماینده شرکت ایران خودرو دیزل به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و یا با امضاء متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13317909
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۷۵۰۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۳۶۹۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی شیخی با کدملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت سرمایه گذاری سمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۱ به عنوان رئیس هیئت مدیره. آقای عبدالحسین فریدون با کدملی xxxxxxxxx۶ نماینده شرکت خدمات بیمه ایران خودرو با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ عنوان نائب رئیس هیئت مدیره. آقای مهدی مونسان با کدملی xxxxxxxxx۴ نماینده شرکت ایران خودرو با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. آقای منصور منصوری بیرجندی با کدملی xxxxxxxxx۸ نماینده شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به عنوان عضو هیئت مدیره. آقای غلامحسین زارع نژاد ینگجه با کدملی xxxxxxxxx۰ نماینده شرکت ایران خودرو دیزل به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و یا با امضاء متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13238375
آگهی تغییرات شرکت الکتریک خودرو شرق شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۸۶۵ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۷۵۶۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای منصور منصوری بیرجندی کدملی xxxxxxxxx۸ طی حکم صادره به شماره xxx۷۰ مورخ ۱۶/۰۶/xxx۵ از طرف گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت باقی مانده تصدی هیئت مدیره تا تاریخ ۲۷/۰۲/xxx۷ تعیین گردیدند. ۲ آقای مسعود وثوق xxxxxxxxx۸ به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای سعید هادیزاده زرگر xxxxxxxxx۸ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت باقی مانده تصدی هیئت مدیره تا تاریخ ۲۷/۰۲/xxx۷ تعیین گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12663747
آگهی تغییرات شرکت شاهین ماشین یزد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۹۷۴ و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۴۳۴۸۲۱
آگهی تغییرات شرکت شاهین ماشین یزدسهامی خاص به شماره ثبت xxx۷۴ وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبدالرضا سپهوند به کدملی xxxxxxxxx۶ وآقای منصورمنصوری بیرجندی به کدملی xxxxxxxxx۸ وآقای جابرکریمی به کدملی xxxxxxxxx۵ وآقای محمدحسین کریمی به کدملی xxxxxxxxx۳ وخانم زهرا مقیمیان میمونه به کدملی xxxxxxxxx به سمت اعضای هیئت مدیره بدین شرح بمدت دوسال انتخاب گردیدندوآقای مهدی جلالی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی وآقای محمدهادی هدایتی شاهدی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدندوروزنامه کثیرالانتشارندای یزدجهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12557856
آگهی تغییرات شرکت صنعتي توليدي مرتب شركت سهامي عام به شماره ثبت ۵۸۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۵۶۴۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسن حنان کدم xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از موسسه مرکزی شرکتهای احرار به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ به سمت رئیس هیئت مدیره محمدرضا حسن پورکدم xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت تعاونی احرارxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره غلامرضا مصدق کدم xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت هواپیمایی صافات به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ بسمت عضوهیئت مدیره مرادعلی ورناصری قندعلی کدم xxxxxxxxx۸ به نمایندگی ازشرکت بین المللی امید مهرایرانیان به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۶ بسمت عضو هیئت مدیره آقای منصور منصوری بیرجندی کدم xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت گدارسنگ به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره امضاءکلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مشترک مدیرعامل ویکی از اعضای هیئت مدیره با مهرشرکت ودر غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1559203
آگهی تغییرات شرکت صنعتی تولیدی مرتب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۸۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۵۶۴۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۸/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: منصور منصوری بیرجندی به کدملیxxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل بجای عبد الرضا سپهوند برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1492432
آگهی تغییرات شرکت صنعتی تولیدی مرتب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۸۰۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۵۶۴۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۶/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسن حنان به کدملی xxxxxxxxx۴به نمایندگی از موسسه مرکزی شرکتهای احرار به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۱ به سمت رئیس هیات مدیره و عبدالرضا سپهوند به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت بین المللی امید مهر ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره و غلامرضا مصدق به کدملی xxxxxxxxx۱به نمایندگی از شرکت هواپیمایی صافات به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸عضو هیات مدیره و محمدرضا حسن پور به کدملی xxxxxxxxx۷به نمایندگی از شرکت تعاونی احرار xxx احرار به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به سمت هیات مدیره و منصور منصوری بیرجندی به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت گدارسنگ به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ به سمت عضو هیات مدیره و امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxx۴۸  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10156172
آگهی تغییرات موسسه انجمن تخصصی مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن به شماره ثبت ۱۵۱۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۶۰۵۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۸/۸۹ و هیئت مدیره مورخ ۸/۹/۸۹ شرکت آساد صنعت به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به نمایندگی بیژن محبی به کدملی xxxxxxxxx بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت آترو پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به نمایندگی سید رضی میرمحمدعلی به کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت پاکشو به شناسه ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی عزیزه تیموری به کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو اصلی و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به نمایندگی محسن مظلوم غاری باف به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو اصلی و شرکت ایران خودرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ به نمایندگی ابوالفضل معصومی به کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره و شرکت بوتان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ به نمایندگی حمیدرضا قارنی به کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت سایپا دیزل به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ به نمایندگی منصور منصوری بیرجندی به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. حمید طاهباز توکلی به کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت دبیر موسسه برای مدت دو سال انتخاب گردید. امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقوداسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره و دبیرانجمن یا دبیر انجمن و نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهرانجمن و مکاتبات اداری و عادی با امضای دبیر انجمن یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهرموسسه معتبرمیباشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11486356
آگهی تصمیمات شرکت صنعتی تولیدی مرتب سهامی عام ثبت شده به شماره ۵۸۰۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۸۵۶۴۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۵/۱۲/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۱/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: حسن حنان به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از موسسه مرکزی شرکتهای احرار به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ ـ عبدالرضا سپهوند به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت بین‌المللی امید مهر ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ ـ میر ودود سیدشنوا به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت تعاونی احرار xxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ ـ غلامرضا مصدقی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت هواپیمایی صافات به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۸ ـ منصور منصوری‌بیرجندی به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت گدار سنگ به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۵ ـ به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۶/۱۲/۸۹ حسن حنان به سمت رئیس هیئت‌مدیره و عبدالرضا سپهوند به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات