جعفر کمری

آقای جعفر کمری

کد ملی 325901xxxx
گراف ارتباطات
18
شرکت‌ها
32
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14556772
آگهی تغییرات شرکت خدمات گستر صبا انرژی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۹۳۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۴۳۳۷۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اقای مهدی دلبری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری سهامی عام به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ به جای اقای ولی اله میرزایی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضوهیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردید اقای فرامرز سوسنی چیزه به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان رئیس هیأت مدیره اقای محمد موحدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان نائب رئیس هیأت مدیره اقای جعفر کمری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ را به عنوان مدیرعامل خارج از اعضای هیأت مدیره امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته برات و قرارداد‌ها باامضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضای هیأت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14031825
آگهی تغییرات شرکت مدیریت سرمایه گذاری گنجینه ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۶۳۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۳۱۱۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۳/xxx۶ و مجوز شماره xxx۹۰ , xxx مورخه ۴/۹/xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مجید صادقی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ بسمت رئیس هیئت ‍مدیره جعفر کمری به کد ملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی از شرکت اعتبار آفرین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره حسن روحی به کد ملی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی از شرکت دادوستد آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته و غیره با امضای رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران، ایران خودرو (کیلومتر ۱۳) خیابان خاکی، بزرگراه امیر سرلشگر حسین لشگری، پلاک xxx، طبقه همکف، کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. حدود اختیارات مدیر عامل اجرای مصوبات هیئت مدیره تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13988742
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری آوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۷۳۶۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۵۲۴۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۳/xxx۶ و تاییدیه شماره xxx۲۶ , xxx مورخ ۱۹/۰۹/xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به استان تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران - ایران خودرو (کیلومتر ۱۳) - خیابان خاکی - بزرگراه امیر سر لشگر ش حسین لشگری - پلاک xxx طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت. اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای مجید صادقی به کدملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ بسمت رئیس هیئت مدیره آقای جعفر کمری به کدملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی از شرکت اعتبار آفرین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای روح اله عسگر شهبازی به کدملی xxxxxxxxx۷ بنمایندگی از شرکت دادوستد آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای حسن روحی به کدملی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی از شرکت توسعه ساختمانی بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ بسمت عضو هیئت مدیره کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک سفته و غیره با امضای رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. حدود اختیارات مدیر عامل اجرای مصوبات هیئت مدیره تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13814214
آگهی تغییرات شرکت کارگزاری بهمن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۰۰۴ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۸۴۷۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۵/xxx۶ و برابر نامه شماره xxx۷۹/xxx مورخ ۱۲/۱۰/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادارتصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای مهرداد امینی خوئی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری آوین (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی تا تاریخ ۲۹/۱۰/۹۷ جایگزین آقای مهدی کباری گردید. ۲ آقای علی عسکری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت گروه مالی ایرانیان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی تا تاریخ ۲۹/۱۰/۹۷ جایگزین آقای آقای هانی بابازاده شیروان گردید. ۳ آقای کیوان قاصدی دیزجی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت اعتبارآفرین (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به عنوان عضو موظف هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی تا تاریخ ۲۹/۱۰/۹۷ تعیین گردید. ۴ آقای علی معماری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به عنوان رئیس هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی تا تاریخ ۲۹/۱۰/۹۷ تعیین گردید. ۵ آقای جعفر کمری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت داد و ستد آریا (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به عنوان عضو هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی تا تاریخ ۲۹/۱۰/۹۷ تعیین گردید. اختیارات مندرج در بندهای ۱ و ۵ و ۹ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۳ و ۱۷ و ۱۹ و ۲۰ و ۲۱ و ۲۲ و ۲۷ و ۲۹ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته و غیره با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13742072
آگهی تغییرات شرکت توسعه ساختمانی بهمن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۵۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۲۲۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سارا فرهمندی به کدملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ بجای آقای حجت اله انصاری به کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان عضو هیئت مدیره، آقای مجید صادقی به کدملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ بجای آقای سجاد طاهری سرتشنیزی به کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای رضا عزیزمحسنی به کدملی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی از شرکت داد و ستد آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ بجای آقای بابک داوری به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو هیئت مدیره، آقای حسن روحی به کدملی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری آوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ بجای آقای هانی بابازاده شیروان به کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای جعفر کمری به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت اعتبارآفرین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته و غیره با امضای رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. آدرس شرکت به تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران ایران خودرو (کیلومتر ۱۳) خیابان خاکی بزرگراه امیر سر لشگر ش حسین لشگری پلاک xxx طبقه همکف ک. پ xxxxxxxxx۱ تغییر یافت. حدود اختیارات مدیر عامل اجرای مصوبات هیئت مدیره تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13706084
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۴۷۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۱۵۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رضا عزیزمحسنی به کد ملی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای روح اله عسگر شهبازی به کد ملی xxxxxxxxx۷ بنمایندگی از شرکت داد و ستد آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به عنوان عضو هیئت مدیره، خانم سارا فرهمندی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت اعتبارآفرین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره، آقای مجید صادقی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای جعفر کمری به کد ملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی از شرکت کارگزاری بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته و غیره با امضای رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. آدرس شرکت به تهران، ایران خودرو (کیلومتر ۱۳) خیابان خاکی، بزرگراه امیر سرلشگر حسین لشگری، پلاک xxx، طبقه همکف، کدپستی xxxxxxxxx۱، تغییر یافت. حدود اختیارات مدیر عامل اجرای مصوبات هیئت مدیره تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13693212
آگهی تغییرات شرکت اعتبار آفرین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۴۷۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۰۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روح اله عسگرشهبازی به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت عضوء هیئت مدیره و مجید صادقی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و رضا عزیزمحسنی به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت دادوستدآریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به سمت عضوء هیئت مدیره و احسان اله غلامی به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از سرمایه گذاری آوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به سمت مدیرعامل و عضوء هیئت مدیره و جعفر کمری به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت کارگزاری بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین گردید. - کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته و غیره با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. - آدرس شرکت به: تهران، ایران خودرو (کیلومتر ۱۳) خیابان خاکی، بزرگراه امیر سرلشگر حسین لشگری، پلاک xxx، طبقه همکف، کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت. - اختیارات مدیرعامل اجرای مصوبات هیئت مدیره تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13693279
آگهی تغییرات شرکت بافکار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۲۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۷۷۸۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: جعفر کمری به کدملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی از شرکت توسعه ساختمانی بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره مجید صادقی به کدملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت داد و ستد آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ بسمت رئیس هیئت مدیره حسن حبیبیان به کدملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای باقیمانده دوره تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته و غیره با امضای رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. حدود اختیارات مدیر عامل اجرای مصوبات هیئت مدیره تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13674895
آگهی تغییرات شرکت دادوستداریا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۴۹۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مجید صادقی به کدملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ عضو هیئت مدیره و بسمت رئیس هیئت ‍ و حسن روحی به کدملی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی از شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ عضو هیئت مدیره و حمیده جوکار به کدملی xxxxxxxxx۴ بنمایندگی از شرکت اعتبارآفرین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ عضو هیئت مدیره و سارا خطیبی به کدملی xxxxxxxxx۴ بنمایندگی از سرمایه گذاری آوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و جعفر کمری به کدملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی از شرکت کارگزاری بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ عضو هیئت مدیره بسمت نائب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردید. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته و غیره با امضای رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. آدرس شرکت به تهران، ایران خودرو (کیلومتر ۱۳) خیابان خاکی، بزرگراه امیر سرلشگر حسین لشگری، پلاک xxx، طبقه همکف، کدپستی xxxxxxxxx۱، تغییر یافت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13565656
آگهی تغییرات اختصاصی بازارگردانی بهمن گستر موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۵۷۶۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۳۱۰۷۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۴/xxx۶ و مجوز شماره xxx۳ , xxx مورخه ۲۴/۴/xxx۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان علی معماری کد ملی xxxxxxxxx۲ و کیوان قاصدی دیزجی کد ملی xxxxxxxxx۰ و جعفر کمری کد ملی xxxxxxxxx۹ دارندگان حق امضا می‌باشند کلیه اسناد و اوراق تعهدآور صندوق از جمله قراردادها، چک، سفته، برات با امضاء دو نفر از سه نفر فوق به همراه مهر صندوق و سایر مکاتبات اداری و عادی با امضاء آقای کیوان قاصدی دیزجی و مهر صندوق معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13494938
آگهی تغییرات شرکت کارگزاری بهمن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۰۰۴ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۸۴۷۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲/۱۱/xxx۵ و نامه شماره xxx۶۲ , xxx مورخ ۸/۳/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی کباری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری آوین (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به عنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره آقای علی معماری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به عنوان رئیس هیات مدیره آقای هانی بابازاده شیروان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت گروه مالی ایرانیان (سهامی عام) به شناسه ملی به عنوان نائب رئیس هیات مدیره آقای کیوان قاصدی دیزجی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت اعتبارآفرین (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به عنوان عضو هیات مدیره آقای جعفر کمری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت داد و ستد آریا (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به عنوان عضو هیات مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. برابر ماده ۴۰ اساسنامه و به شرح صورتجلسه اختیارات هیئت مدیره به مدیرعامل تفویض گردیدو ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته و غیره با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13468373
آگهی تغییرات شرکت کارگزاری بهمن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۰۰۴ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۸۴۷۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۱۱/xxx۵ و نامه شماره xxx۶۲ , xxx مورخ ۸/۳/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی کباری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری آوین (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به عنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت به مدت دوسال انتخاب گردیدند. آقای علی معماری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به عنوان رئیس هیات مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای هانی بابازاده شیروان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت گروه مالی ایرانیان (سهامی عام) به شناسه ملی به عنوان نائب رئیس هیات مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. آقای کیوان قاصدی دیزجی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت اعتبارآفرین (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به عنوان عضو هیات مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. آقای جعفر کمری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت داد و ستد آریا (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به عنوان عضو هیات مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13304512
آگهی تغییرات شرکت بافکار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۲۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۷۷۸۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای هانی بابازاده شیروان به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت داد و ستد آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای جعفر کمری به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به به سمت مدیرعامل وعضوهیئت مدیره و آقای حجت اله انصاری به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت توسعه ساختمانی بهمنبه شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به سمت رئیس هیئت مدیره برای باقیمانده دوره تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات و قراردادها و چک و سفته با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل همراه مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12740252
آگهی تغییرات شرکت توسعه ساختمانی بهمن شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۵۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۲۲۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حجت اله انصاری به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن، بسمت رئیس هیأت مدیره و، آقای هانی بابازاده شیروان به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری آوین بسمت نایب رئیس هیأت مدیره و آقای سجاد طاهری سرتشنیزی به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت گروه مالی ایرانیان، بسمت عضو هیأت مدیره و آقای بابک داوری به کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت داد و ستد آریا، بسمت عضو هیأت مدیره و آقای جعفر کمری به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت اعتبارآفرین، بسمت عضو هیأت مدیره و آقای سعید مظفریان به کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیر عامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. حدود اختیارات مدیر عامل اجرای مصوبات هیأت مدیره تعیین گردید. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته و غیره با امضای رئیس و یکی از اعضای هیأت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس با امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل یا یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. آدرس قانونی شرکت به: تهران، خیابان ولیعصر (عج)، بالاتر از میدان ونک، کوچه شهید خلیل زاده، پلاک ۵۴ با کدپستی xxxxxxxxx۱ تغییر یافت پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12708168
آگهی تغییرات شرکت اعتبارافرین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۴۷۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۰۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای بابک داوری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به عنوان عضو هیأت مدیره و آقای جعفر کمری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به عنوان عضو هیأت مدیره و آقای حجت اله انصاری ش ملی xxxxxxxxx۲ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای هانی بابازاده شیروان ش ملی xxxxxxxxx۹ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقایان بابک داوری ش ملی xxxxxxxxx۴ و سجاد طاهری سرتشنیزی ش ملی xxxxxxxxx۰ بسمت اعضاء هیأت مدیره و آقای جعفر کمری بسمت عضو هیأت مدیره و مدیر عامل انتخاب گردیدند. - حدود اختیارات مدیر عامل اجرای مصوبات هیئت مدیره تعیین گردید. - کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته و غیره با امضای رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل یا یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12708208
آگهی تغییرات شرکت دادوستداریا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۴۹۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حجت اله انصاری به کدملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری آوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای بابک داوری به کدملی xxxxxxxxx۴ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای سجاد طاهری سرتشنیزی به کدملی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی از شرکت کارگزاری بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای هانی بابازاده شیروان به کدملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی از شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل آقای جعفر کمری به کدملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی از شرکت اعتبار آفرین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته و غیره با امضای رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. حدود اختیارات مدیر عامل اجرای مصوبات هیئت مدیره تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12697956
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۴۷۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۱۵۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به نمایندگی آقای حجت اله انصاری به کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به نمایندگی آقای هانی بابازاده شیروان به کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت نایب رئیس هیأت مدیره و شرکت داد و ستد آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به نمایندگی آقای بابک داوری به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت اعتبار آفرین به شناسه ملی به نمایندگی آقای سجاد طاهری سرتشنیزی به کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت کارگزاری بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به نمایندگی آقای جعفر کمری به کدملی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای عادل بهزادی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ خارج از اعضاء بسمت مدیر عامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته و غیره با امضای رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل یا یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12250478
آگهی تغییرات شرکت اعتبارافرین سهامی‌عام به‌شماره‌ثبت۲۱۴۷۱۱ و‌شناسه‌ملی۱۰۱۰۲۵۶۱۰۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حجت اله انصاری به کد ملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری آوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای محمد مرادی به کد ملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و آقای هانی بابازاده شیروان به کد ملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی از شرکت داد و ستد آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای سجاد طاهری سرتشنیزی به کد ملی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی از شرکت کارگزاری بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای مهدی بیگلری کامی به کد ملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی از شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای جعفر کمری خرخری ش ملی xxxxxxxxx۹ (خارج از اعضا) بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته و غیره با امضای رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12053112
آگهی تغییرات شرکت حامی کیان ساز سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۳۱۶۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۲۶۶۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۶/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اصغر جعفرزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره)، آقای مهدی میرزازاده نافع به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای محمد مرادی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری آوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای هانی بابازاده شیروان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت اعتبار آفرین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای جعفر کمری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای مهدی بیگلری کامی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت داد و ستد آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، تمبر با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12052254
آگهی تغییرات شرکت اعتبارافرین سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۱۴۷۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۰۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای حجت اله انصاری به کدملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به عنوان عضو هیئت مدیره ـ آقای محمد مرادی به کدملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی از شرکت داد و ستد آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به عنوان عضو هیئت مدیره ـ آقای هانی بابازاده شیروان به کدملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی از شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به عنوان عضو هیئت مدیره ـ آقای مهدی بیگلری کامی به کدملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی از شرکت کارگزاری بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان عضو هیئت مدیره - آقای جعفر کمری به کدملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری آوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب شدند _ آقای حجت اله انصاری بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد مرادی بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقایان هانی بابازاده شیروان، مهدی بیگلری کامی و جعفر کمری بسمت اعضاء هیئت مدیره و آقای محسن معدنی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ خارج از اعضا ء بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. _ کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته و غیره با امضای رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ـ حدود اختیارات مدیر عامل اجرای مصوبات هیئت مدیره تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9416747
آگهی تغییرات شرکت دادوستداریا سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۰۴۹۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حجت اله انصاری به کد ملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به عنوان رئیس هیئت مدیره و محمد مرادی به کد ملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی از شرکت کارگزاری بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره وهانی بابازاده شیروان به کد ملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی از شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیر عامل و مهدی بیگلری کامی به کد ملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی از شرکت اعتبار آفرین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به عنوان عضو هیئت مدیره و جعفر کمری به کد ملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری آوین به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته و غیره با امضای رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9405435
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی ایرانیان سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۱۴۷۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۱۵۷
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد مرادی به کدملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ بجای آقای سید مهدی متولیان برای باقیمانده دوره تصدی به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردید. ـ آقای مهدی بیگلری کامی به کدملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی از شرکت داد و ستد آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ بجای آقای مهدی اسکندری برای باقیمانده دوره تصدی به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردید. ـ آقای هانی بابازاده شیروان به کدملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی از شرکت اعتبار آفرین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ بجای آقای مهدی ابراهیمی برای باقیمانده دوره تصدی به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردید. ـ آقای جعفر کمری به کدملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی از شرکت کارگزاری بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ بجای آقای امیر محمد رحیمی نجف آبادی برای باقیمانده دوره تصدی به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردید. ـ خانم پریسا یوسفی اصل به کدملی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی از شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ بجای آقای محمد بیات برای باقیمانده دوره تصدی به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردید. ـ آقای محمد مرادی بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای هانی بابازاده شیروان بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقایان مهدی بیگلری کامی، جعفر کمری و خانم پریسا یوسفی اصل بسمت اعضاء هیئت مدیره و آقای عادل بهزادی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند. ـ کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته و غیره با امضای رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ـ حدود اختیارات مدیر عامل اجرای مصوبات هیئت مدیره تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1668860
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری سیراف سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۲۳۹۴۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۹۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۲/xxx۳ ومجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۱۶/۴/xxx۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حجت اله انصاری به کد ملی xxxxxxxxx۲ بجای آقای محمدرضا رستمی بنمایندگی از شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردید. آقای محمد مرادی به کد ملی xxxxxxxxx۹ بجای آقای حسن عابدی بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردید. آقای هانی بابازاده شیروان به کد ملی xxxxxxxxx۹ بجای آقای علیرضا سیری بنمایندگی از شرکت اعتبار آفرین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردید. آقای سجاد طاهری سرتشنیزی به کد ملی xxxxxxxxx۰ بجای آقای حجت اله انصاری بنمایندگی از شرکت داد و ستد آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردید. آقای جعفر کمری به کد ملی xxxxxxxxx۹ بجای آقای احمد نبی زاده بنمایندگی از شرکت گروه صنعتی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردید. آقای حجت اله انصاری بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد مرادی بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقایان هانی بابازاده شیروان، سجاد طاهری سرتشنیزی و جعفر کمری بسمت اعضاء هیئت مدیره و آقای احسان حریرچی خراسانی به کد ملی xxxxxxxxx۲ خارج از اعضاء بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته و غیره با امضای رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. حدود اختیارات مدیر عامل اجرای مصوبات هیئت مدیره تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1655373
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری لقمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۳۱۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۰۸۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۲/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۱۶/۴/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حجت اله انصاری به کدملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی از شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد مرادی به کدملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای هانی بابازاده شیروان به کدملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی از شرکت اعتبار آفرین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سجاد طاهری سرتشنیزی به کدملی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی از شرکت داد و ستد آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل وآقای جعفر کمری به کدملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی از شرکت گروه صنعتی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته و غیره با امضای رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1661454
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری ارشک سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۳۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۰۶۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۲/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۱۶/۴/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حجت اله انصاری به کدملی xxxxxxxxx۲ بجای آقای محمدرضا رستمی بنمایندگی از شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای محمد مرادی به کدملی xxxxxxxxx۹ بجای آقای حسن عابدی بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای هانی بابازاده شیروان به کدملی xxxxxxxxx۹ بجای آقای علیرضا سیری بنمایندگی از شرکت اعتبار آفرین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای سجاد طاهری سرتشنیزی به کدملی xxxxxxxxx۰ بجای آقای حجت اله انصاری بنمایندگی از شرکت داد و ستد آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای جعفر کمری به کدملی xxxxxxxxx۹ بجای آقای احمد نبی زاده بنمایندگی از شرکت گروه صنعتی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته و غیره با امضای رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1661458
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مفتاح شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۴۰۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۲۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۲/xxx۳ و مجوز شماره xxxxxx,xxx مورخ ۱۶/۴/۹۳ سازمان بورس تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حجت اله انصاری به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد مرادی به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای هانی بابازاده شیروان به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت اعتبار آفرین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سجاد طاهری سرتشنیزی به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت داد و ستد آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای جعفر کمری به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت گروه صنعتی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم پریسا یوسفی اصل به کدملی xxxxxxxxx۵ (خارج از اعضا هیئت مدیره)بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند.کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته و غیره با امضای رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.حدود اختیارات مدیر عامل اجرای مصوبات هیئت مدیره تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1661449
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری اعتصام شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۵۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۳۲۸۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ آقای حجت اله انصاری به کدملی xxxxxxxxx۲ بجای آقای محمدرضا رستمی بنمایندگی از شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردید. ـ آقای محمد مرادی به کدملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردید. ـ آقای هانی بابازاده شیروان به کدملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی از شرکت اعتبار آفرین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردید. ـ آقای سجاد طاهری سرتشنیزی به کدملی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی از شرکت داد و ستد آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردید. ـ آقای جعفر کمری به کدملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی از شرکت گروه صنعتی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردید. _ آقای حجت اله انصاری بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد مرادی بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقایان هانی بابازاده شیروان، سجاد طاهری سرتشنیزی و جعفر کمری بسمت اعضاء هیئت مدیره و آقای بابک داوری به کدملی xxxxxxxxx۴ خارج از اعضاء بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. _ کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته و غیره با امضای رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. _ حدود اختیارات مدیر عامل اجرای مصوبات هیئت مدیره تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1603451
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سلیم سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۹۴۰۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۶۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۱/xxx۲ و پیرو مجوز به شماره xxxxxx/xxxمورخ ۱۰/۲/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حجت اله انصاری به کدملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد مرادی به کدملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی از شرکت داد و ستد آریا به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای هانی بابازاده شیروان به کدملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی از شرکت اعتبار آفرین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای سجاد طاهری سرتشنیزی به کدملی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی از شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای جعفر کمری به کدملی xxxxxxxxx۹ بنمایدگی از شرکت گروه صنعتی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمود کلانتری بنجار به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیر عامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته و غیره با امضای رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1532730
آگهی تغییرات شرکت گروه مالی ایرانیان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۴۷۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۲۱۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد. اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل انتخاب گردیدند. حجت اله انصاری به کدملی xxxxxxxxx۲ بجای محمد رضا رستمی بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به عنوان عضو رئیس هیئت مدیره و محمد مرادی به کدملی xxxxxxxxx۹ بجای حسن عابدی بنمایندگی از شرکت کارگزاری بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان عضو نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و هانی بابازاده شیروان به کدملی xxxxxxxxx۹ بجای علیرضا سیری بنمایندگی از شرکت اعتبار آفرین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به عنوان عضو هیئت مدیره و سجاد طاهری سرتشنیزی به کدملی xxxxxxxxx۰ بجای حجت اله انصاری بنمایندگی از شرکت داد و ستد آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به عنوان عضو هیئت مدیره جعفر کمری به کدملی xxxxxxxxx۹ بجای احمد نبی زاده بنمایندگی از شرکت گروه صنعتی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردید. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک، سفته و غیره با امضای رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1464634
آگهی تغییرات شرکت داد و ستد اریا شرکت سهامی عام شماره ثبت ۲۰۴۹۸۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۶۶۵۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
حجت اله انصاری به کد ملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به عنوان بسمت رئیس هیئت مدیره و محمد مرادی به کد ملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی از شرکت کارگزاری بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و هانی بابازاده شیروان به کد ملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی از شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به عنوان بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و سجاد طاهری سرتشنیزی به کد ملی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی از شرکت اعتبارآفرین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ و جعفر کمری به کد ملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی از شرکت گروه صنعتی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ بسمت اعضاء هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته و غیره با امضای رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1464640
آگهی تغییرات شرکت اعتبارآفرین شرکت سهامی عام شماره ثبت ۲۱۴۷۱۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۰۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای حجت اله انصاری به کد ملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به عنوان رئیس هیئت مدیره انتخاب گردید.
ـ آقای محمد مرادی به کد ملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی از شرکت داد و ستد آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردید.
ـ آقای هانی بابازاده شیروان به کد ملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی از شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردید.
ـ آقای سجاد طاهری سرتشنیزی به کد ملی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی از شرکت کارگزاری بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردید.
ـ آقای جعفر کمری به کد ملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی از شرکت گروه صنعتی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۷ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای سامان فلاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ خارج از اعضاء بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند.
ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته و غیره با امضای رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 992263
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی ایرانیان سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۴۷۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۶۱۱۵۷
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۱/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۴/۹۱ واصل گردید: محمدرضا رستمی به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و حسن عابدی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت داد و ستد آریا به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و حجت اله انصاری به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت اعتبار آفرین به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ و علیرضا سیری به کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت گروه مالی ایرانیان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ و احمد نبی زاده به کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از کارگزاری بهمن به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ جهت بقیه مدت تصدی هیئت مدیره به سمت اعضای هیئت مدیره تعیین شدند و جعفر کمری به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل خارج از اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین شد. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای ۲ نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات