مریم صدوقیان زاده

مریم صدوقیان زاده

کد ملی 325611xxxx
گراف ارتباطات
3
شرکت‌ها
16
آگهی‌ها

شرکت های مریم صدوقیان زاده

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که مریم صدوقیان زاده دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14333302
آگهی تغییرات شرکت شیمیائی پارس پامچال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۱۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۱۶۴۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب شدند: آقای حسین مغزی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ آقای روزبه مغزی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ خانم مریم صدوقیان زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ شرکت تولیدی صنعتی و شیمیایی رنگ آور با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ شرکت کوشان اتصال با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14333308
آگهی تغییرات شرکت شیمیائی پارس پامچال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۱۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۱۶۴۲۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین مغزی به کدملی xxxxxxxxx۳ به عنوان عضو هیئت مدیره خانم مریم صدوقیان زاده به کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان عضو هیئت مدیره و رئیس هیئت مدیره آقای روزبه مغزی به کدملی xxxxxxxxx۳ به عنوان عضو هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره خانم نوژان مغزی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت تولیدی، صنعتی و شیمیایی رنگ آور(سهامی خاص)به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به عنوان عضو هیئت مدیره خانم گیتی ئیل بیگی به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت کوشان اتصال(سهامی خاص)به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و یا مدیرعامل همراه با نائب رئیس هیئت مدیره متفقاً ممهور به مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر است. امضای اوراق عادی و مکاتبات عادی توسط مدیرعامل انجام میگردد. هیئت مدیره قسمتی از اختیارات مشروحه در ماده ۳۷ اساسنامه را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نموده است: تصویب آیین نامه های داخلی شرکت به پیشنهاد مدیرعامل-اتخاذ تصمیم در خصوص تأسیس و انحلال نمایندگی ها یا شعب در هر نقطه ایران یا خارج از ایران،۳-تصویب ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد-دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت -اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هر گونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره--اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاه ها دادسراها مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی و یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی دیوان عدالت اداری با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات اعتراض به رای درخواست تجدید نظر فرجام واخواهی و اعاده دادرسی مصالحه و سازش استرداد یا دادخواست یا دعوا ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند تعیین جاعل حق امضای قراردادهای حاوی شرایط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین گزینش داور منتخب(با حق طلح یا بدون آن )اجرای حکم نهایی و قطعی داور درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها تعیین مصدوق و کارشناس انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر اقرار در ماهیت دعوا جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث قبول یا رد سوکند تامین خواسته تامیین ضرر یا زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر -تصمیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس - تنظیم صورت های مالی میان دوره ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت های مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14169056
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی و شیمیائی رنگ آور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۲۲ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۴۲۲۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت فرانگر حساب خبره به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ـ ۲مریم صدوقیان زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره ـ نیلگون مغزی به شماره ملی xxxxxxxxx به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ـ نوژان مغزی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گریدند. ـ ۳ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل ـ چک ـ سفته ـ برات ـ قراردادها و عقود با امضاء مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد./
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13200064
آگهی تغییرات شرکت کوشان اتصال شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۶۹۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۷/xxx۵ آقای حسین مغزی به کدملی xxxxxxxxx۳ و خانم مریم صدوقیانزاده به کدملی xxxxxxxxx۲ و آقای روزبه مغزی به کدملی xxxxxxxxx۳ بعنوان اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. آقای مصطفی یراقی به کدملی xxxxxxxxx۱ و خانم فرزانه رستم پور به کدملی xxxxxxxxx۰ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مبارکه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13200123
آگهی تغییرات شرکت کوشان اتصال شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۴۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۶۹۵۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۷/xxx۵ آقای حسین مغزی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت رییس هیات مدیره و مدیرعامل و خانم مریم صدوقیانزاده به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رییس هیات مدیره و آقای روزبه مغزی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با دو امضا از سه امضا رییس و نایب رییس و مدیرعامل متفقا و یا با امضا مدیرعامل منفردا و با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مبارکه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12604473
آگهی تغییرات شرکت شيميائي پارس پامچال شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۳۱۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۱۶۴۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:اعضای هئیت مدیره شرکت برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب شدند. آقای حسین مغزی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ سرکار خانم زهرا بابائی مجد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ سرکارخانم مریم صدوقیان زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ شرکت تولیدی صنعتی و شیمیایی رنگ آور(سهامی خاص)با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ شرکت کوشان اتصال(سهامی خاص)با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12124314
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی و شیمیائی رنگ آور سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۹۲۲ و شناسه ملی ۱۰۷۸۰۰۴۲۲۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی xxx۲ به تصویب رسید. ـ ۲ آقای حسین مغزی به شماره ملیxxxxxxxxx۳، خانم مریم صدوقیان زاده به شماره ملیxxxxxxxxx۲ و آقای روزبه مغزی به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ـ ۳ موسسه حسابرسی شاهدان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت بازرس اصلی و آقای منصور شمس احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی انتخاب شدند. ـ ۴ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی های سالیانه شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12075973
آگهی تغییرات شرکت شیمیائی پارس پامچال سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۱۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۱۶۴۲۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای روزبه مغزی به کد ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان رئیس هئیت مدیره، سرکار خانم مریم صدوقیان زاده به کد ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره، آقای حسین مغزی به کد ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان عضو هئیت مدیره و مدیرعامل، آقای علی جان نثاری لادانی به کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت تولیدی، صنعتی و شیمیائی رنگ آور به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای عبداله مسائلی به کد ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت کوشان اتصال به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ به عنوان عضو هئیت مدیره تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و رئیس هئیت مدیره و یا مدیرعامل همراه با نایب رئیس هئیت مدیره متفقا ممهور به مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هئیت مدیره و نایب رئیس هئیت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر است و کلیه اوراق عادی و مکاتبات عادی شرکت با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1618379
آگهی تصمیمات شرکت کوشال اتصال (سهامی‌خاص) به شماره ثبت ۲۴۰ و شماره شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۶۹۵۹
بموجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیات مدیره مورخ ۰۳/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل در شرکت مزبور اتخاذ گردیده که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور و روزنامه نسل فردا درج و منتشر می گردد.
۱ـ آقایان حسین مغزی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و روزبه مغزی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و خانم مریم صدوقیانزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت اعضاء اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
۲ـ هیات مدیره از میان خود آقای حسین مغزی را به سمت رئیس هیات مدیره و مدیرعامل و خانم مریم صدوقیانزاده را به سمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای روزبه مغزی را به سمت عضو هیات مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب نمودند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء دو نفر از اعضا متفقاً یا مدیرعامل منفردا و با مهر شرکت معتبر می باشد ضمناً مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره می باشد.
۳ـ آقای مصطفی یراقی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و خانم فرزانه رستم پور به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند.
۴ـ روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی ها و دعوتنامه های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۷ معاون اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان مبارکه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1393782
آگهی تغییرات شرکت شیمیائی پارس پامچال سهامی‌عام به شماره ثبت ۱۳۱۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۱۶۴۲۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای حسین مغزی به کدملی xxxxxxxxx۳ به عنوان عضو هیئت مدیره و رئیس هیئت مدیره
خانم مریم صدوقیان زاده به کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان عضو هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره
آقای روزبه معزی به کدملی xxxxxxxxx۳ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل
آقای علی جان نثاری لادانی به کدملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت تولیدی، صنعتی و شیمیایی رنگ آور به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به عنوان عضو هیئت مدیره
آقای عبداله مسائلی به کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت کوشان اتصال به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ به عنوان عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند.
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و یا مدیرعامل همراه با نایب رئیس هیئت مدیره متفقا ممهور به مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر است و امضای اوراق عادی و مکاتبات عادی با مدیرعامل میباشد.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1393783
آگهی تغییرات شرکت شیمیائی پارس پامچال سهامی‌عام به شماره ثبت ۱۳۱۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۱۶۴۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای حسین مغزی با کدملی xxxxxxxxx۳، خانم مریم صدوقیان زاده با کدملی xxxxxxxxx۲ ، آقای روزبه معزی با کدملی xxxxxxxxx۳ ، شرکت تولیدی، صنعتی و شیمیایی رنگ آور به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ و شرکت کوشان اتصال به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 923178
آگهی تصمیمات شرکت شیمیایی پارس پامچال سهامی عام ‌به شماره ثبت ۱۳۱۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۱۶۴۲۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۹/۸/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۸/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مریم صدوقیان زاده با کدملی xxxxxxxxx۲ ـ شرکت تولیدی صنعتی و شیمیائی رنگ آور با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ ـ حسین مغزی با کدملی xxxxxxxxx۳ ـ عبداله مسائلی به ک م xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت کوشان اتصال با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ و علی جان نثاری لادانی به ک م xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت لاوان شیمی با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۸/۹۱ حسین مغزی به سمت رئیس هیئت مدیره و مریم صدوقیان زاده به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و روزبه معزی با کدملی xxxxxxxxx۳ بنمایندگی شرکت تولیدی، صنعتی و شیمیایی رنگ آور با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل در پیش هیئت مدیره و یا مدیرعامل همراه با نائب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و امضای اوراق عادی و مکاتبات عادی توسط مدیرعامل معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10173555
آگهی تصمیمات شرکت شیمیایی پارس پامچال سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۱۶۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۱۶۴۲۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۹/۸/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۸/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مریم صدوقیان زاده با کدملی xxxxxxxxx۲ شرکت تولیدی صنعتی و شیمیائی رنگ آور با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ حسین مغزی با کدملی xxxxxxxxx۳ عبداله مسائلی به ک م xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت کوشان اتصال با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ و علی جان نثاری لادانی به ک م xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت لاوان شیمی با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۸/۹۱ حسین مغزی به سمت رئیس هیئت مدیره و مریم صدوقیان زاده به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و روزبه معزی با کدملی xxxxxxxxx۳ بنمایندگی شرکت تولیدی، صنعتی و شیمیایی رنگ آور با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل در پیش هیئت مدیره و یا مدیرعامل همراه با نائب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و امضای اوراق عادی و مکاتبات عادی توسط مدیرعامل معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 690899
آگهی تصمیماتدر شرکت کوشان اتصال (سهامی خاص) شماره ثبت ۲۴۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۶۹۵۹
بموجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۴/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل در شرکت مزبور اتخاذ گردیده که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور و روزنامه نسل فردا درج و منتشر می گردد.
۱ـ آقایان حسین مغزی کد ملی xxxxxxxxx۳ و روزبه مغزی کد ملی xxxxxxxxx۳ و خانم مریم صدوقیانزاده کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
۲ـ هیئت مدیره از میان خود آقای حسین مغزی را بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و خانم مریم صدوقیانزاده را بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای روزبه مغزی را بسمت عضو هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب نمودند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء دو نفر از اعضاء متفقاً یا مدیرعامل منفرداً و با مهر شرکت معتبر می باشد. ضمناً مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می باشد.
۳ـ آقایان مصطفی یراقی کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس اصلی و مهرداد درود گر کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند.
۴ـ روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی ها و دعوت نامه های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۹ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک مبارکه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10194434
آگهی تصمیمات در شرکت کوشان اتصال (سهامی خاص) شماره ثبت ۲۴۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۷۶۹۵۹
بموجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۴/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل در شرکت مزبور اتخاذ گردیده که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور و روزنامه نسل فردا درج و منتشر می‌گردد. ۱ آقایان حسین مغزی کد ملی xxxxxxxxx۳ و روزبه مغزی کد ملی xxxxxxxxx۳ و خانم مریم صدوقیانزاده کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ هیئت مدیره از میان خود آقای حسین مغزی را بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و خانم مریم صدوقیانزاده را بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای روزبه مغزی را بسمت عضو هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب نمودند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء دو نفر از اعضاء متفقا یا مدیرعامل منفردا و با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ۳ آقایان مصطفی یراقی کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس اصلی و مهرداد درود‌گر کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۴ روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌ها و دعوت نامه‌های شرکت تعیین گردید. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک مبارکه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11698820
آگهی تصمیمات شرکت پارس پامچال (سهامی‌‌عام) بشماره ثبت۱۳۱۶۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۰۱۶۴۲۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۶/۸/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ۶/۹/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت۲ سال به قرارذیل انتخاب گردیدند: حسین مغزی به کدملیxxxxxxxxx۳، مریم صدوقیان‌زاده به کدملیxxxxxxxxx۲، شرکت تولیدی صنعتی و شیمیایی رنگ‌آور به شناسه‌ملیxxxxxxxxxxxx، شرکت کوشان اتصال به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۵۹ و شرکت پارس لاوان‌شیمی به شناسه‌ملیxxxxxxxxx۵۰، به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۹/۸/۸۹ حسین مغزی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و مریم صدوقیان‌زاده به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و روزبه معزی به کدملیxxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت تولیدی صنعتی و شیمیایی رنگ‌آور به سمت مدیرعامل و عضو هیئت‌مدیره و عبداله مسائلی به کدملیxxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت کوشان اتصال و علی قدیری به کدملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت پارس لاوان شیمی بسمت اعضای هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره و یا مدیرعامل همراه با نایب رئیس هیئت‌مدیره متفقاً ممهور به مهرشرکت و درغیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت‌مدیره و نایب رئیس هیئت‌مدیره ممهور به مهرشرکت معتبراست و امضای اوراق عادی و مکاتبات عادی توسط مدیرعامل انجام میگیرد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات