مرتضی نوبخت

مرتضی نوبخت

کد ملی 325514xxxx
گراف ارتباطات
23
شرکت‌ها
75
آگهی‌ها

شرکت های مرتضی نوبخت

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که مرتضی نوبخت دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
پتروشیمی بوشهر
پتروشیمی بوشهر
بازرس علی‌البدل
(نياز به تکميل)
(نياز به تکميل)
بازرس علی‌البدل
توسعه داران امید
توسعه داران امید
بازرس علی‌البدل
نیرو تراز پی ریز
نیرو تراز پی ریز
بازرس علی‌البدل
فن آوران تراز پی ریز
فن آوران تراز پی ریز
بازرس علی‌البدل
مهندسی و عمران سازه پی ریز
مهندسی و عمران سازه پی ریز
بازرس علی‌البدل
بازرگانی ترازان پی ریز
بازرگانی ترازان پی ریز
بازرس علی‌البدل
خدمات مسافرتی هوایی ایران
خدمات مسافرتی هوایی ایران
بازرس علی‌البدل
ایرکا پارت صنعت
ایرکا پارت صنعت
تولید آب پارس دماوند
تولید آب پارس دماوند
بازرس علی‌البدل
خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی پرشین گلف
خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی پرشین گلف
بازرس علی‌البدل
پترو شیمی سلمان فارسی
پترو شیمی سلمان فارسی
بازرس علی‌البدل
تولیدی شیوا
تولیدی شیوا
بازرس علی‌البدل
نوآوران نصیر
نوآوران نصیر
بازرس علی‌البدل
حسابرسی عامرمشاور تهران حسابداران رسمی
حسابرسی عامرمشاور تهران حسابداران رسمی
عمران و ساختمان تراز پی ریز
عمران و ساختمان تراز پی ریز
بازرس علی‌البدل
پتروشیمی دماوند
پتروشیمی دماوند
بازرس علی‌البدل
تولید مصالح ساختمانی پویا آرمان ژرف
تولید مصالح ساختمانی پویا آرمان ژرف
گروه هفت آسمان پاریز صدر
گروه هفت آسمان پاریز صدر
ساخت تجهیزات نیرو گاهی آرمان نیرو آسیا
ساخت تجهیزات نیرو گاهی آرمان نیرو آسیا
بازرس علی‌البدل
صنایع ملی گاز
صنایع ملی گاز
بازرس علی‌البدل
خدمات مسافرتهای هوایی و جهانگردی ایران
خدمات مسافرتهای هوایی و جهانگردی ایران
بازرس علی‌البدل
چندمنظوره فرزانگان پیشگام
چندمنظوره فرزانگان پیشگام
بازرس علی‌البدل

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14356223
آگهی تغییرات حسابرسی عامرمشاور تهران حسابداران رسمی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۳۹۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۶۲۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۰۷/xxx۷ با مجوزجامعه حسابداران رسمی بشماره xxxxxx/۹۷ مورخ ۲۸/۷/۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای مرتضی نوبخت به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیأت مدیره وخانم نسرین پاشایی راد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره و خانم معصومه شعبان به شماره ملی xxxxxxxxx۶به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین سمت گردیدند و حق امضای کلیه اسناد و مدارک و اوراق بهادار با امضاء مشترک دونفر از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و در غیاب هر یک از اعضاء هیأت مدیره خانم فروغ رشتچیان اسناد و اوراق بهادار را با امضاء مشترک یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت امضاء می نماید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14381179
آگهی تغییرات حسابرسی عامرمشاور تهران حسابداران رسمی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۳۹۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۶۲۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۰۷/xxx۷ با مجوزجامعه حسابداران رسمی بشماره xxxxxx/۹۷ مورخ ۲۸/۷/۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای مرتضی نوبخت به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیأت مدیره وخانم نسرین پاشایی راد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره و خانم معصومه شعبان به شماره ملی xxxxxxxxx۶به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین سمت گردیدند و حق امضای کلیه اسناد و مدارک و اوراق بهادار با امضاء مشترک دونفر از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و در غیاب هر یک از اعضاء هیأت مدیره خانم فروغ رشتچیان اسناد و اوراق بهادار را با امضاء مشترک یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت امضاء می نماید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14329012
آگهی تغییرات حسابرسی عامرمشاور تهران حسابداران رسمی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۳۹۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۶۲۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۷/xxx۷ و مجوز شماره xxxxxx/۹۷ مورخه ۲۸/۷/xxx۷ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم معصومه شعبان کدملی xxxxxxxxx۶ و خانم نسرین پاشایی راد کدملی xxxxxxxxx۲ و آقای مرتضی نوبخت کدملی xxxxxxxxx۰ برای مدت دو سال به سمت اعضای هیات مدیره انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14262058
آگهی تغییرات شرکت چندمنظوره فرزانگان پیشگام شرکت تعاونی به شماره ثبت ۸۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۹۴۴۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۷ و مجوز شماره xxxxxx مورخ ۹/۷/۹۷ اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی دماوند تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه وصورتهای مالی سال ۹۶به تصویب رسید ـ آقای مرتضی نوبخت باکدملی xxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس اصلی وآقای محمد پیراصغری باکدملیxxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس علی البدل برای ۱ سال مالی انتخاب گردیدند آقای محمدرضاسعیدی نژاد باکدملی xxxxxxxxx۹ وآقای اسدالله میرزاحکمتی باکدملیxxxxxxxxx۸ و آقای داوودهادی نژادباکدملیxxxxxxxxx۴ بعنوان اعضای اصلی هیات مدیره وخانم طاهره قائمی طهرانی باکدملیxxxxxxxxx۳ و آقای حمیدهادی نژادبا کدملیxxxxxxxxx۱بعنوان اعضای علی البدل هیات مدیره انتخاب برای مدت ۳ سال انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دماوند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13321884
آگهی تغییرات شرکت چندمنظوره فرزانگان پیشگام شرکت تعاونی به شماره ثبت ۸۹۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۹۴۴۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۹/xxx۴ و مجوز شماره xxxxxx مورخ ۷/۱۱/۹۴ اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی دماوند: موسسه حسابرسی عامر مشاور به شماره ثبت xxx۶۰ بعنوان بازرس اصلی و و آقای مرتضی نوبخت به کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. - سرمایه شرکت به مبلغ xxx/xxx/xxx/۶۲ ریال افزایش یافت ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری دماوند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13175531
آگهی تغییرات حسابرسی عامرمشاور تهران حسابداران رسمی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۳۹۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۶۲۹۸
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی عامرمشاور تهران حسابداران رسمی به شماره ثبت xxx۶۰ و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۸/xxx۵ و باستناد مجوز به شماره xxxxxx/۹۵ مورخ ۱۱/۸/۹۵ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مرتضی نوبخت به کد ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیات مدیره خانم نسرین پاشایی راد به کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیات مدیره خانم معصومه شعبان به کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیر عامل و عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند کلیه اسناد و مدارک و اوراق بهادار با امضاء مشترک دونفر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13138991
آگهی تغییرات حسابرسی عامرمشاور تهران حسابداران رسمی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۳۹۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۶۲۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۸/xxx۵ و مجوز شماره xxxxxx/۹۵ مورخ ۱۱/۰۸/xxx۵ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم معصومه شعبان به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و خانم نسرین پاشایی راد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای مرتضی نوبخت به شماره ملی xxxxxxxxx۰ برای مدت دو سال به سمت اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1586856
آگهی تغییرات شرکت گروه هفت آسمان پاریز صدر شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۴۴۱۹۹۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۹۸۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ تصویب گردید موسسه حسابرسی عامر مشاور تهران شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ و آقای مرتضی نوبخت به کدملی xxxxxxxxx۰ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1575936
آگهی تغییرات شرکت تولیدی شیوا شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۷۸۷۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۵۷۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی عامر مشاور تهران بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ بسمت بازرس اصلی و آقای مرتضی نوبخت بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیر الانتشار همشهری جهت درج و نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1545076
آگهی تغییرات شرکت تولید آب پارس دماوند سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۴۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۵۰۳۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت برای درج آگهی ها انتخاب شد. ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی عامر مشاور تهران به شناسه ملی: xxxxxxxxx۹۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای مرتضی نوبخت به کد ملی: xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ـ ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی xxx۲ بتصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1525114
آگهی تغییرات شرکت توسعه داران امید شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۱۹۱۲۲۳ شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۳۱۹۱۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ بتصویب رسید.
موسسه حسابرسی عامر مشاور تهران بشماره ثبت xxx۶۰ با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ بسمت بازرس اصلی و آقای مرتضی نوبخت با کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1468378
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و عمران سازه پی ریز سهامی خاص شماره ثبت ۳۱۵۰۷۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۲۵۳۹۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و عملکرد سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۲ بتصویب رسید.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
موسسه حسابرسی عامر مشاور تهران شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ بسمت بازرس اصلی آقای مرتضی نوبخت بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شد.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1365538
آگهی تغییرات شرکت تولیدی شیوا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۸۷۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۵۷۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۳۰/۵/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی عامر مشاور تهران (حسابداران رسمی) بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به سمت بازرس اصلی و آقای مرتضی نوبخت بشماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ انتخاب شدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات به منظور درج و نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
آقایان فردین عالیزاد با کدملی xxxxxxxxx۹ و یوسف کلاهی با کدملی xxxxxxxxx۱ و خسرو الماسی با کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1340931
آگهی تغییرات شرکت پویا آرمان ژرف شرکت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۵۹۰۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۳۹۲۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۸/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی عامر مشاور تهران به شناسه ملی: xxxxxxxxx۹۸ و آقای مرتضی نوبخت بشماره ملی: xxxxxxxxx۰ به ترتیب بسمت بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1218401
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی بوشهر سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۱۴۹۲۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۰۸۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۹/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی عامر مشاور تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای مرتضی نوبخت به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بازرس علی البدل شرکت به مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های انتخاب گردید.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1213301
آگهی تغییرات شرکت عمران و ساختمان تراز پی ریز شرکت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۱۲۶۳۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۹۷۶۸۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی عامر مشاور تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ بعنوان بازرس اصلی و مرتضی نوبخت به کد ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند:
صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ و شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ و شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ و شرکت آزاد راه امیرکبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ و موسسه حسابرسی صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۴
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1206949
آگهی تغییرات شرکت ملات خشک تراز پی ریز سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۴۰۳۲۹۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۲۷۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی عامر مشاور تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ بسمت بازرس اصلی و اقای مرتضی نوبخت به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۹۱ به تصویب رسید.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1173414
آگهی تغییرات شرکت نیرو تراز پی ریز سهامی خاص به شماره ثبت۴۰۳۰۱۸ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۳۲۷۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۱ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. موسسه حسابرسی عامر مشاور تهران به شماره ثبت xxx۶۰ و شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای مرتضی نوبخت ک م xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردید. شرکتهای تراز پی ریز ش مxxxxxxxxx۸۷ و ترازن پی ریز ش مxxxxxxxxx۳۰ و سازه پی ریز ش م xxxxxxxxx۹۰ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال تعیین گردیدند.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1154374
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی ترازان پی ریز شرکت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۰۵۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۵۱۹۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی عامر مشاور (حسابداران رسمی) شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ بسمت بازرس اصلی و مرتضی نوبخت شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل انتخاب شدند شرکت عمران و ساختمان تراز پی و شرکت عمارت هشتم شرق و شرکت مهندسی و عمران سازه پی ریز بسمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی انتخاب شد.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1140634
آگهی تغییرات شرکت تولید آب پارس دماوند سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۵۴۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۵۰۳۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ بتصویب رسید.
موسسه حسابرسی و خدمات مالی عامر مشاور تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به عنوان بازرس اصلی و مرتضی نوبخت به ش.م xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1090175
آگهی تصمیمات شرکت توسعه داران امید سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۱۲۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۳۱۹۱۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۱/۳/۹۲ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۳/۹۲ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی عامر مشاور تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ بسمت بازرس اصلی و مرتضی نوبخت کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. موسسه اعتباری توسعه شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به نمایندگی محمدتقی ملکی اسکویی کدملی xxxxxxxxx۸ شرکت سرمایه گذاری توسعه و ساختمانی برج آوران شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ به نمایندگی پرویز حاج منوچهری کدملی xxxxxxxxx۸ شرکت بیمه توسعه شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ به نمایندگی علی اشرافی نیک به کدملی xxxxxxxxx۶. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۳/۹۲ محمدتقی ملکی اسکوئی به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و پرویز حاج منوچهری کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی اشرافی نیک کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء رئیس هیات مدیره و مدیرعامل متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیات مدیره با امضاء مشترک مدیرعامل و عضو دیگر هیات مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1058041
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و عمران سازه پی ریز سهامی خاص به شماره ثبت۳۱۵۰۷۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۲۵۳۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۱۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی عامر مشاور تهران به عنوان بازرس اصلی، آقای مرتضی نوبخت به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۱ به تصویب رسید.
۴ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و قراردادها از قبیل چک و سفته و برات با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی قراردادهای استخدامی و احکام کارکنان با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ ۲۴/۲/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1033505
آگهی تصمیمات شرکت عمران و ساختمان تراز پی ریز سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۶۳۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۶۹۷۶۸۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۲/۱۲/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی عامر مشاور تهران به ک م xxxxxxxxxxxx به سمت بازرس اصلی و مرتضی نوبخت به ک م xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: عباس انسانی به ک. م xxxxxxxxx۷ به نمایندگی صندوق بازنشستگی کشوری به ک. م xxxxxxxxx۴۲ و حسین نظری به ک. م xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری بازنشستگی کشوری به ک. م xxxxxxxxx۳۷ و حمید مهدوی راد به ک. م xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا به ک. م xxxxxxxxx۰۸ و علی اکبر مومنیان به ک. م xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت آزاد راه امیرکبیر به ش. م xxxxxxxxx۴۰ و جلال بهرامی به ک. م xxxxxxxxx۰ به نمایندگی موسسه حسابرسی صندوق بازنشستگی کشوری به ش. م xxxxxxxxx۳۴ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره حسین نظری بسمت رئیس هیئت مدیره و علی اکبر مومنیان بسمت سمت نایب رئیس هیئت مدیره و جلال بهرامی بسمت سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و قراردادهای استخدامی و احکام کارکنان به امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.. پ xxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1018586
آگهی تغییرات شرکت ملات خشک تراز پی ریز سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۳۲۹۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۲۷۲۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده مورخ ۲۱/۶/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی عامر مشاور تهران به عنوان بازرس اصلی، آقای مرتضی نوبخت بشماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار «اطلاعات» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. در تاریخ ۱۸/۱/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. پ xxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10255889
آگهی تغییرات شرکت نیرو تراز پی ریز سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۳۰۱۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۲۷۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۹/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی عامر مشاور تهران حسابداران رسمی به عنوان بازرس اصلی، آقای مرتضی نوبخت به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۲/۱۱/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 958249
آگهی تغییرات شرکت نیرو تراز پی ریز سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۴۰۳۰۱۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۲۷۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۹/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی عامر مشاور تهران حسابداران رسمی به عنوان بازرس اصلی، آقای مرتضی نوبخت به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۲/۱۱/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 940538
آگهی تصمیمات موسسه حسابرسی عامر مشاور تهران (حسابداران رسمی) ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۳۹۶۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۶۲۹۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۸/۹۱ موسسه مزبور که در تاریخ ۲۹/۹/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: معصومه شعبان به کد ملی xxxxxxxxx۶ و نسرین پاشایی راد به کد ملی xxxxxxxxx۲ و مرتضی نوبخت به کد ملی xxxxxxxxx۰ و نسرین پاشایی راد با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx ریال و معصومه شعبان با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx ریال و مرتضی نوبخت با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx ریال افزایش دادند. درنتیجه سرمایه موسسه از مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به مبلغ xxx/xxx/۲ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. به شرح فوق اصلاح گردید. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۸/۹۱ مرتضی نوبخت بسمت رئیس هیئت مدیره، نسرین پاشایی راد بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، معصومه شعبان بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مشترک دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9570273
آگهی تصمیمات موسسه حسابرسی عامر مشاور تهران (حسابداران رسمی) ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۳۹۶۰و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۶۲۹۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۵/۸/۹۱ موسسه مزبور که در تاریخ ۲۹/۹/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: معصومه شعبان به کد ملی xxxxxxxxx۶ و نسرین پاشایی‌راد به کد ملی xxxxxxxxx۲ و مرتضی نوبخت به کد ملی xxxxxxxxx۰ و نسرین پاشایی‌راد با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم‌الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx ریال و معصومه شعبان با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم‌الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx ریال و مرتضی نوبخت با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم‌الشرکه خود را به مبلغ xxx/xxx ریال افزایش دادند. درنتیجه سرمایه موسسه از مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به مبلغ xxx/xxx/۲ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. به شرح فوق اصلاح گردید. بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۰/۸/۹۱ مرتضی نوبخت بسمت رئیس هیئت‌مدیره، نسرین پاشایی‌راد بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره، معصومه شعبان بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مشترک دو نفر از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهر موسسه معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 856702
آگهی تغییرات شرکت پترو شیمی سلمان فارسی سهامی خاص به شماره ثبت۳۵۱۱۵۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۹۷۸۰۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی عامر مشاور تهران به عنوان بازرس اصلی، آقای مرتضی نوبخت به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۱۹/۹/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10088737
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی شیوا سهامی خاص ثبت شده بشماره ۷۸۷۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۵۷۲۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی عامر مشاور تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ بسمت بازرس اصلی و مرتضی نوبخت به کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: فردین عالیزاد به کد ملی xxxxxxxxx۹ و یوسف کلاهی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و هاله عالیزاده به کد ملی xxxxxxxxx۸ و خسرو الماسی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۳/۹۱ فردین عالیزاد بسمت رئیس هیئت مدیره، یوسف کلاهی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، علی اکبر عباس نژاد خارج از اعضا به کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی و سایر اوراق عادی و مراسلات همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات اداری با امضاء دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 883718
آگهی تصمیمات شرکت نو آوران نصیر سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۹۴۶۳ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۲۹۹۵۹۰۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی عامر مشاور تهران به ش.م xxxxxxxxx۹۸ به سمت بازرس اصلی و مرتضی نوبخت ک.م xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 878708
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی شیوا سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۷۸۷۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۵۷۲۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۰/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی عامر مشاور تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ بسمت بازرس اصلی و مرتضی نوبخت به کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: فردین عالیزاد به کد ملی xxxxxxxxx۹ و یوسف کلاهی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و هاله عالیزاده به کد ملی xxxxxxxxx۸ و خسرو الماسی به کد ملی xxxxxxxxx۱ ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۳/۹۱ فردین عالیزاد بسمت رئیس هیئت مدیره، یوسف کلاهی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، علی اکبر عباس نژاد خارج از اعضا به کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی و سایر اوراق عادی و مراسلات همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات اداری با امضاء دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 738293
آگهی تصمیمات شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی پرشین گلف سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۱۶۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۲۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۹/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه سابرسی عامر مشاور به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ بسمت بازرس اصلی و مرتضی نوبخت به کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. صندوق بازنشستگی کشوری و شرکت آزد راه امیرکبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ و شرکت سرمایهگذاری صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ و شرکت عمران و ساختمانی تراز پیریز به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ـ
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 717058
آگهی تصمیمات شرکت پتروشیمی بوشهرسهامی خاص ‌به شماره ثبت۱۴۹۲۳۹و شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۲۰۸۷۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۷/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی عامر مشاور تهران به ش م xxxxxxxxx۹۸ به سمت بازرس اصلی و مرتضی نوبخت به ک م xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10009099
آگهی تصمیمات شرکت پتروشیمی بوشهر سهامی خاص ‌به شماره ثبت۱۴۹۲۳۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۲۰۸۷۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۴/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۷/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی عامر مشاور تهران به ش م xxxxxxxxx۹۸ به سمت بازرس اصلی و مرتضی نوبخت به ک م xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 705400
آگهی تغییرات شرکت تولید آب پارس دماوندسهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۵۴۹۵۷و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۵۰۳۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی عامر مشاور تهران به عنوان بازرس اصلی، آقای مرتضی نوبخت به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۴/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 691232
آگهی تصمیمات شرکت کاربراتور ایران سهامی عام به شماره ثبت۴۳۹۵۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۹۳۱۲۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. پیام صادقی جزی به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از موسسه حسابرسی هدف همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ بسمت بازرس اصلی و مرتضی نوبخت به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از موسسه حسابرسی عامر مشاور تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدعلی امیدواری به کدملی xxxxxxxxx۶ و بهرام بیضائی به کدملی xxxxxxxxx۰ و نادر احمدی به کدملی xxxxxxxxx۲ و بهروز بیضائی محمدآبادی به کدملی xxxxxxxxx۱ و محمدجواد براتی به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت مهراسپند بویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به سمت اعضا اصلی هیئت مدیره و محمدرضا آقامحمدکلاهدوز به کدملی xxxxxxxxx۲ و عبدالرضا ناعم به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت اعضا علی البدل هیئت مدیره ـ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۳۱/۴/۹۱ محمدعلی امیدواری بسمت رئیس هیئت مدیره، نادر احمدی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، بهرام بیضایی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و یا امضا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه امضا حمید اسماعیلی یا شاپور جواهری همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء هر یک از اعضا هیئت مدیره یا حمید اسماعیلی یا شاپور جواهری همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 683911
آگهی تصمیمات شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی و زیارتی ایران سهامی خاص ‌به شماره ثبت۱۰۳۸۳۰و شناسه ملی۱۰۱۰۱۴۷۷۴۰۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۲/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۷/۳/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به پایان دی ماه xxx۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی عامر مشاور تهران به ش م xxxxxxxxx۹۸ به سمت بازرس اصلی و مرتضی نوبخت به ک م xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 658528
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی ترازان پی ریز سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۰۵۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۵۱۹۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی عامر مشاور حسابداران رسمی به عنوان بازرس اصلی، آقای مرتضی نوبخت به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۲۵/۴/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۱ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1169454
آگهی تصمیمات شرکت پتروشیمی دماوند سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۴۸۱۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۱۰۶۰۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۱۲/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی و خدمات مالی عامر مشاور تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به سمت بازرس اصلی و مرتضی نوبخت به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت پتروشیمی مبین به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ و شرکت ملی صنایع پتروشیمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ و شرکت پتروشیمی فجر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ و سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ و شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 626494
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و عمران سازه پی ریز سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۱۵۰۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۲۵۳۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۸/۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی عامر مشاور تهران به عنوان بازرس اصلی، آقای مرتضی نوبخت به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ ـ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۰ به تصویب رسید.
۴ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۸/۱/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
شرکت آزادراه امیرکبیر سهامی خاص با نمایندگی آقای مرتضی حبیبی کوهرودی و شرکت عمران و ساختمان عمارت هشتم شرق سهامی خاص با نمایندگی آقای خیراله محمدیان و شرکت بازرگانی ترازان پی ریز سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای علی اکبر حاج یاسینی و شرکت پرشین گلف سهامی خاص به شماره ثبت xxx۶۲ با نمایندگی آقای مجید بنیادی و شرکت عمران و ساختمان تراز پی ریز سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای حمید مهدوی راد و تا تاریخ ۲۸/۱/xxx۳.
۵ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
شرکت آزادراه امیرکبیر سهامی خاص با نمایندگی آقای مرتضی حبیبی کوهرودی به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت عمران و ساختمان تراز پی ریز سهامی خاص با نمایندگی آقای حمید مهدوی راد و به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت بازرگانی ترازان پی ریز سهامی خاص با نمایندگی آقای علی اکبر حاج یاسینی به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت عمران و ساختمان عمارت هشتم شرق سهامی خاص با نمایندگی آقای خیراله محمدیان به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت پرشین گلف سهامی خاص با نمایندگی آقای مجید بنیادی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مجید بنیادی به نمایندگی از شرکت پرشین گلف سهامی خاص به شماره ثبت xxx۶۲ به سمت مدیر عامل.
۶ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و قراردادها از قبیل چک و سفته و بروات با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی قراردادهای استخدامی و احکام کارکنان با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ ۲۸/۳/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 622671
آگهی تغییرات شرکت نیرو تراز پی ریز سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۳۰۱۸ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۳۲۷۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۵/۱۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی عامر مشاور تهران حسابداران رسمی به عنوان بازرس اصلی، آقای مرتضی نوبخت به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
در تاریخ۲۴/۰۳/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۵ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10075132
آگهی تغییرات شرکت نیرو تراز پی ریز سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۳۰۱۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۳۲۷۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی عامر مشاور تهران حسابداران رسمی به عنوان بازرس اصلی، آقای مرتضی نوبخت به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۲۴/۰۳/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 622673
آگهی تغییرات شرکت ملات خشک تراز پی ریز سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۳۲۹۲ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۳۲۷۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱۰/۱۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی عامر مشاور تهران به عنوان بازرس اصلی، آقای مرتضی نوبخت به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
در تاریخ۲۳/۰۳/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۸ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 609920
آگهی تصمیمات شرکت توسعه داران امید سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۱۲۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۳۱۹۱۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۲/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی عامر مشاور تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به سمت بازرس اصلی و مرتضی نوبخت به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 578812
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی حصر فضا سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۳۷۴۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۴/۱۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی عامر مشاور تهران به عنوان بازرس اصلی، آقای مرتضی نوبخت به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
در تاریخ ۲۴/۱۲/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 472193

آگهی تصمیمات شرکت پتروشیمی بوشهر
سهامی خاص ثبت شده بشماره xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۳/۹۰ و مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۸/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی عامر مشاور تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ بسمت بازرس اصلی و مرتضی نوبخت به کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۷/۹۰ سید غلامرضا مستجاب الدعوه به کد ملی xxxxxxxxx۵ خارج از اعضا هیئت مدیره بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، برات با امضاء یک نفر از گروه اول آقایان غلامرضا مستجاب الدعوه و علیرضا راستکارصفری به کد ملی xxxxxxxxx۱ و یک نفر از گروه دوم آقایان سید رحیم شریف موسوی به کد ملی xxxxxxxxx۶ و جمشید ندیمی فرخ به کد ملی xxxxxxxxx۳ متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. کلیه قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9903157
آگهی تصمیمات شرکت صنایع ملی گاز ایران سهامی خاص ثبت شده به شماره ۵۸۱۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۳۲۵۰۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۱۵/۶/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۳۰/۷/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی عامرمشاور تهران به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۸ بسمت بازرس اصلی و مرتضی نوبخت‌ به ش‌ملیxxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9963535
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی ترازان پی ریز سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۰۵۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۵۱۹۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی عامر مشاور حسابداران رسمی به عنوان بازرس اصلی، آقای مرتضی نوبخت به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید.

در تاریخ ۱۵/۴/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10242371
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و عمران سازه پی ریز سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۵۰۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۲۵۳۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۱۲/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی عامر مشاور تهران به عنوان بازرس اصلی، آقای مرتضی نوبخت به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۳/۱۲/۹۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت پرشین گلف سهامی خاص با نمایندگی آقای مجید بنیادی و شرکت عمران و ساختمان تراز پی ریز سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای جلال بهرامی و شرکت بازرگانی ترازان پی ریز سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای علی اکبر حاج یاسینی و شرکت آزاد راه امیرکبیر سهامی خاص با نمایندگی آقای مرتضی حبیبی کرهرودی و شرکت عمران و ساختمان عمارت هشتم شرق سهامی خاص با نمایندگی آقای خیراله محمدیان تا تاریخ ۲۳/۲/۹۱. ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/۸۹ بتصویب رسید. ۵ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت آزاد راه امیرکبیر سهامی خاص با نمایندگی آقای مرتضی حبیبی کرهرودی به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت عمران و ساختمان تراز پی ریز سهامی خاص با نمایندگی آقای جلال بهرامی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت عمران و ساختمان عمارت هشتم شرق سهامی خاص با نمایندگی آقای خیراله محمدیان به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت پرشین گلف سهامی خاص با نمایندگی آقای مجید بنیادی به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت بازرگانی ترازان پی ریز سهامی خاص با نمایندگی آقای علی اکبر حاج یاسینی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مجید بنیادی به نمایندگی از شرکت پرشین گلف سهامی خاص به سمت مدیرعامل. ۶ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و قراردادها از قبیل چک و سفته و بروات با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی قرادرادهای استخدامی و احکام کارکنان با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. در تاریخ ۴/۴/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9942124
آگهی تصمیمات شرکت توسعه داران امید سهامی خاص ثبت شده به شماره۱۹۱۲۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۳۱۹۱۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۲/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ ۴/۳/۹۰ واصل گردید: موسسه حسابرسی عامر مشاور تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به سمت بازرس اصلی و مرتضی نوبخت به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. موسسه اعتباری توسعه به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به نمایندگی محمدتقی ملکی اسکوئی به کدملی xxxxxxxxx۸ و شرکت سرمایه‌گذاری توسعه و ساختمانی برج آوران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ به نمایندگی پرویز حاج منوچهری به کدملی xxxxxxxxx۸ و شرکت بیمه توسعه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ به نمایندگی علی اشرافی‌نیک به کدملی xxxxxxxxx۶ ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۵/۲/۹۰ محمدتقی ملکی اسکوئی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و پرویز حاج‌منوچهری به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و علی اشرافی نیک به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد و تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیئت‌مدیره با امضا مشترک مدیرعامل و عضو دیگر هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و مکاتبات عادی و اداری با امضا مدیرعامل با مهر شرکت معتبر می باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10155169
آگهی تصمیمات شرکت پتروشیمی دماوند سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۴۸۱۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۱۰۶۰۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۸۸ شرکت مزبورکه در تاریخ ۷/۱۰/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۷ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی عامر مشاور تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به سمت بازرس اصلی و مرتضی نوبخت به ش ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9780569
آگهی تأسیس شرکت ساخت تجهیزات نیروگاهی آرمان نیرو آسیا سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۶/۸/xxx۹ تحت شماره xxxxxx و شناسه‌ملی xxxxxxxxx۷۴ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۶/۸/xxx۹ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: طراحی و ساخت تجهیزات مدرن و پیشرفته نیروگاهی از قبیل توربین و ژنراتور اجرای پروژه‌های پیمانکاری کلید در دست نیروگاهی از نوع ساده ترکیبی و حرارتی اخذ دانش فنی و لیسانس از شرکتهای دارای تکنولوژی برتر طراحی پایه مهندسی مدیریت و اجرای پروژه‌های پیمانکاری نیروگاهی و سرمایه‌گذاری در این زمینه تحصیل و اخذ هر نوع وام از منابع داخلی و خارجی در ارتباط با موضوع شرکت ایجاد شعب و نمایندگی داخلی و خارجی جهت تحقق اهداف و موضوع فعالیت شرکت مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی جهت تحقق اهداف شرکت خرید و فروش اجاره استیجاره صادرات و واردات ماشین و ابزار و تجهیزات انجام هر گونه عملیات بازرگانی مجاز و عقد هر گونه قرارداد تجاری مجاز در راستای اهداف شرکت انجام کلیه امور و فعالیتهای مجازی که بط.ر مستقیم و غیرمستقیم برای تحقق اهداف و موضوع فعالیت شرکت لازم و مفید باشد.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خ ولیعصر بالاتر از ظفر خ بابک بهرامی پ ۹۰ ‌ـ کدپستی xxxxxxxxx۶.

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به ده میلیون سهم xxx/۱ ریالی که تعداد ده میلیون سهم بانام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/۸۹ص/xxx مورخ ۲۶/۷/xxx۹ نزد بانک پاسارگاد شعبه شهرک قدس پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد.

۵ ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ ـ آقای محمدمسعود سمیعی‌نژاد به شماره‌ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ۵ ـ شرکت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران سهامی‌‌خاص با نمایندگی آقای صفر خلیل‌ارجمندی به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳ـ۵ ـ شرکت انرژی گستران متحد سهامی‌‌خاص با نمایندگی آقای سید ابوالحسن سید خاموشی به سمت عضو هیئت‌مدیره

۴ـ۵ ـ شرکت سرمایه‌گذاری گروه صنعتی رنا سهامی‌عام با نمایندگی آقای همایون منصوری به سمت عضو هیئت‌مدیره

۵ـ۵ ـ شرکت مشاور صنعتی ایران سهامی‌‌خاص با نمایندگی آقای نصراله بقائی‌هروی به سمت عضو هیئت‌مدیره

۶ـ۵ ـ آقای مظفر محمدی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۴ (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای متفق و مدیرعامل و صفر خلیل‌ارجمندی همراه با مهر شرکت و سایر مکاتبات عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:

۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی عامر به عنوان بازرس اصلی

۲ـ۸ـ آقای مرتضی نوبخت به شماره‌ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‌البدل

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9963900
آگهی تصمیمات شرکت پتروشیمی بوشهر سهامی‌خاص ثبت‌شده‌بشماره ۱۴۹۲۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۰۸۷۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳/۳/xxx۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۶/xxx۹ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید:

ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی عامر مشاور تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ بسمت بازرس اصلی و مرتضی نوبخت به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ایران جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10642130
آگهی تصمیمات شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی پرشین گلف سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۱۶۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۲۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۹/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه سابرسی عامر مشاور به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ بسمت بازرس اصلی و مرتضی نوبخت به کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. صندوق بازنشستگی کشوری و شرکت آزد راه امیرکبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ و شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ و شرکت عمران و ساختمانی تراز پی ریز به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۷ـ

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10837507
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی ترازان پی ریز سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۰۵۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۵۱۹۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی عامر مشاور حسابداران رسمی به عنوان بازرس اصلی، آقای مرتضی نوبخت به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۲۵/۴/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11010341
آگهی تصمیمات شرکت کاربراتور ایران سهامی عام به شماره ثبت۴۳۹۵۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۹۳۱۲۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. پیام صادقی‌جزی به کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از موسسه حسابرسی هدف همکاران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ بسمت بازرس اصلی و مرتضی نوبخت به کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از موسسه حسابرسی عامر مشاور تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدعلی امیدواری به کدملی xxxxxxxxx۶ و بهرام بیضائی به کدملی xxxxxxxxx۰ و نادر احمدی به کدملی xxxxxxxxx۲ و بهروز بیضائی‌محمدآبادی به کدملی xxxxxxxxx۱ و محمدجواد براتی به کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت مهراسپند بویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به سمت اعضا اصلی هیئت‌مدیره و محمدرضا آقامحمدکلاهدوز به کدملی xxxxxxxxx۲ و عبدالرضا ناعم به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت اعضا علی‌البدل هیئت‌مدیره ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۳۱/۴/۹۱ محمدعلی امیدواری بسمت رئیس هیئت‌مدیره، نادر احمدی بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره، بهرام بیضایی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء دو نفر از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و یا امضا یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه امضا حمید اسماعیلی یا شاپور جواهری همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء هر یک از اعضا هیئت‌مدیره یا حمید اسماعیلی یا شاپور جواهری همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11037042
آگهی تصمیمات شرکت پتروشیمی بوشهر سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۴۹۲۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۰۸۷۸
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۰/۳/۹۰ و مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۸/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی عامر مشاور تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ بسمت بازرس اصلی و مرتضی نوبخت به کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۵/۷/۹۰ سید غلامرضا مستجاب‌الدعوه به کد ملی xxxxxxxxx۵ خارج از اعضا هیئت‌مدیره بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین گردیدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، برات با امضاء یک نفر از گروه اول آقایان غلامرضا مستجاب‌الدعوه و علیرضا راستکارصفری به کد ملی xxxxxxxxx۱ و یک نفر از گروه دوم آقایان سید رحیم شریف‌موسوی به کد ملی xxxxxxxxx۶ و جمشید ندیمی‌فرخ به کد ملی xxxxxxxxx۳ متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. کلیه قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11059324
آگهی تغییرات شرکت پترو شیمی سلمان فارسی سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۱۱۵۳و شناسه ملی۱۰۱۰۳۹۷۸۰۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۱/۰۴/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱‌ـ موسسه حسابرسی عامر مشاور تهران به عنوان بازرس اصلی، آقای مرتضی نوبخت به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳‌ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۸ به تصویب رسید.

در تاریخ۰۴/۰۳/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11076077
آگهی تصمیمات شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی و زیارتی ایران سهامی خاص ‌به شماره ثبت۱۰۳۸۳۰و شناسه ملی۱۰۱۰۱۴۷۷۴۰۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۲/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۷/۳/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به پایان دی ماه xxx۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی عامر مشاور تهران به ش م xxxxxxxxx۹۸ به سمت بازرس اصلی و مرتضی نوبخت به ک م xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11175112
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و عمران سازه پی ریز (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۳۱۵۰۷۹و شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۲۵۳۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۳۰/۶/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی عامر مشاور تهران به عنوان بازرس اصلی، اقای مرتضی نوبخت به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۳۰/۶/xxx۱ به قرارذیل انتخاب گردیدند:

شرکت بازرگانی ترازان پی‌ریز ‌سهامی‌خاص به شماره‌ثبتxxxxxx با نمایندگی آقای علی‌اکبر حاج‌یاسینی و شرکت پرشین‌گلف سهامی‌خاص با نمایندگی آقای سید صادق امینی و شرکت عمران و ساختمان تراز پی‌ریز سهامی‌خاص به شماره ثبتxxxxxx با نمایندگی آقای میرعلی یاری و شرکت آزاد راه امیرکبیر سهامی‌خاص با نمایندگی آقای خسرو احمدی و شرکت عمران و ساختمان عمارت هشتم شرق سهامی‌خاص ‌با نمایندگی آقای احمد بوذری تا تاریخ۳۰/۶/xxx۱.

در‌ تاریخ۱۴/۱۰/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11271722
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی حصر فضا سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۳۷۴۶۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده مورخ ۱۴/۱۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی عامر مشاور تهران به عنوان بازرس اصلی، آقای مرتضی نوبخت به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ ۲۴/۱۲/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11283025
آگهی تغییرات شرکت تولید آب پارس دماوند سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۵۴۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۵۰۳۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی عامر مشاور تهران به عنوان بازرس اصلی، آقای مرتضی نوبخت به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۴/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11347040
آگهی تصمیمات شرکت خدمات مسافرتهای هوایی و جهانگردی ایران سهامی خاص ثبت ‌شده ‌به شماره ۱۰۳۸۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۱۴۷۷۴۰۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷/۲/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۰/۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی عامر مشاور تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ بسمت بازرس اصلی و مرتضی نوبخت به کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11482144
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و عمران سازه پی ریز سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۱۵۰۷۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۲۵۳۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی به طور فوق‌العاده مورخ ۲۸/۱/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی عامر مشاور تهران به عنوان بازرس اصلی، آقای مرتضی نوبخت به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۹/xxx۰ به تصویب رسید.

۴ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۲۸/۱/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

شرکت آزادراه امیرکبیر سهامی‌خاص با نمایندگی آقای مرتضی حبیبی‌کوهرودی و شرکت عمران و ساختمان عمارت هشتم شرق سهامی‌خاص با نمایندگی آقای خیراله محمدیان و شرکت بازرگانی ترازان پی‌ریز سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای علی‌اکبر حاج‌یاسینی و شرکت پرشین گلف سهامی‌خاص به شماره ثبت xxx۶۲ با نمایندگی آقای مجید بنیادی و شرکت عمران و ساختمان تراز پی‌ریز سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای حمید مهدوی‌راد و تا تاریخ ۲۸/۱/xxx۳.

۵ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

شرکت آزادراه امیرکبیر سهامی‌خاص با نمایندگی آقای مرتضی حبیبی‌کوهرودی به سمت رئیس‌ هیئت‌مدیره و شرکت عمران و ساختمان تراز پی‌ریز سهامی‌خاص با نمایندگی آقای حمید مهدوی‌راد و به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و شرکت بازرگانی ترازان پی‌ریز سهامی‌خاص با نمایندگی آقای علی‌اکبر حاج‌یاسینی به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت عمران و ساختمان عمارت هشتم شرق سهامی‌خاص با نمایندگی آقای خیراله محمدیان به سمت عضو هیئت‌مدیره و شرکت پرشین گلف سهامی‌خاص با نمایندگی آقای مجید بنیادی به سمت عضو هیئت‌مدیره و آقای مجید بنیادی به نمایندگی از شرکت پرشین گلف سهامی‌خاص به شماره ثبت xxx۶۲ به سمت مدیر‌عامل.

۶ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و قراردادها از قبیل چک و سفته و بروات با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی قراردادهای استخدامی و احکام کارکنان با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ ۲۸/۳/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11552745
آگهی تصمیمات شرکت توسعه داران امید سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۱۲۲۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۳۱۹۱۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۲/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی عامر مشاور تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به سمت بازرس اصلی و مرتضی نوبخت به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11624124
آگهی تغییرات شرکت ملات خشک تراز پی ریز سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۳۲۹۲ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۳۲۷۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۱۰/۱۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی عامر مشاور تهران به عنوان بازرس اصلی، آقای مرتضی نوبخت به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ۲۳/۰۳/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11773426
آگهی تغییرات شرکت پترو شیمی سلمان فارسی سهامی خاص به شماره ثبت۳۵۱۱۵۳ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۹۷۸۰۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی عامر مشاور تهران به عنوان بازرس اصلی، آقای مرتضی نوبخت به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۱۹/۹/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11776613
آگهی تغییرات شرکت تولید آب پارس دماوند سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۴۹۵۷شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۵۰۳۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی عامر مشاور تهران به عنوان بازرس اصلی، آقای مرتضی نوبخت به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ بتصویب رسید.

در تاریخ ۱۵/۸/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11875834
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی سلمان فارسی سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۵۱۱۵۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۷۸۰۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۳/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی عامر مشاور تهران به عنوان بازرس اصلی، آقای مرتضی نوبخت به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۱۶/۳/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

شرکت صادر فر سهامی‌خاص به شماره ملی xxx۵۲ با نمایندگی آقای علی‌اصغر حمیدی و شرکت صنعتی نوید زرشیمی سهامی‌خاص به شماره ثبت xxxxxx با نمایندگی آقای علی‌اصغر حمیدی و شرکت پتروشیمی مارون سهامی‌خاص به شماره ثبت xxx۹ با نمایندگی آقای سید رحیم شریف‌موسوی و شرکت مجتمع صنعتی پتروشیمی رجال سهامی‌خاص به شماره ثبت xxx۰۷ با نمایندگی آقای محمدرضا رجالی و شرکت ملی صنایع پتروشیمی سهامی‌خاص به شماره ثبت xxx۴ با نمایندگی آقای مرتضی رحیمیان‌سرای تا تاریخ ۱۶/۳/۹۲.

۴ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید.

در تاریخ ۹/۵/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11891385
آگهی تصمیمات شرکت پتروشیمی دماوند سهامی خاص ثبت شده به شماره ۱۴۸۱۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۱۰۶۰۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳/۳/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۳/۹/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی عامر مشاور تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ به سمت بازرس اصلی و مرتضی نوبخت به کد ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ایران جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11902047
آگهی تصمیمات شرکت خدمات مسافرتهای هوایی و جهانگردی ایران سهامی خاص ثبت ‌شده ‌به شماره ۱۰۳۸۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۱۴۷۷۴۰۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱۱/۳/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منهتی به ۳۰/۱۰/۸۸ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی عامر مشاور تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ بسمت بازرس اصلی و مرتضی نوبخت به کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11990789
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی شیوا سهامی خاص ثبت شده به شماره۷۸۷۳۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۵۷۲۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۳/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ ۵/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی عامر مشاور تهران به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۸ به سمت بازرس اصلی و مرتضی نوبخت به کد ملیxxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11997234
آگهی تصمیمات شرکت نو آوران نصیر سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۹۴۶۳ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۲۹۹۵۹۰۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی عامر مشاور تهران به ش.م xxxxxxxxx۹۸ به سمت بازرس اصلی و مرتضی نوبخت ک.م xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12011051
آگهی تصمیمات شرکت عمران و ساختمان تراز پی ریزسهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۶۳۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۹۷۶۸۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۹/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۷/۴/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: مؤسسه حسابرسی عامر مشاور تهران به ش م xxxxxxxxx۹۸ به سمت بازرس اصلی و مرتضی نوبخت به ک م xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات