محمدشهاب الدین محمدی عراقی

آقای محمدشهاب الدین محمدی عراقی

کد ملی 325036xxxx
گراف ارتباطات
2
شرکت‌ها
14
آگهی‌ها

شرکت های محمدشهاب الدین محمدی عراقی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که محمدشهاب الدین محمدی عراقی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 12283360
آگهی تغییرات شرکت تولید لوازم مخابراتی و ارتباطات رایانه ای کوثر شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۵۵۷۱۶ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۱۰۰۸۲۷۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رمضانعلی صادق زاده شیخان گفشه با کد ملیxxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف سازمان اقتصادی کوثر با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای حمید تاج دوزیان با کد ملیxxxxxxxxx۶ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن کوثربا شناسه ملیxxxxxxxxx۸۰ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای علی کشوری با کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای محمدشهاب الدین محمدی عراقی با کد ملیxxxxxxxxx۷ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صنایع برق والکترونیک کوثر ـ صبا با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای اسماعیل شریفی با کد ملیxxxxxxxxx۶ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صنایع غذایی نماد کوثر با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به عنوان مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین گردیدند هیئت مدیره به موجب مواد xxx و xxx اصلاحیه قانون تجارت و ماده ۴۳ اساسنامه، حدود اختیارات و وظایف مدیرعامل را به شرح زیر تعیین نمودامضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و درغیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اجرای مواد ۱۱،۱۰،۹،۸ اساسنامه شرکت مربوط به مقررات سهام و اوراق آن، اداره، نظارت و کنترل و اجرای آیین نامه های معاملاتی، تنخواه، رفاهی، قراردادها و فروش،اجرا و پیگیری کلیة مصوبات هیئت مدیره و ارائه گزارش نتایج اقدامات انجام شده درموعدهای تعیین شده به هیئت مدیره تعیین حدود مسئولیت، وظایف و اختیارات مدیران و معاونان شرکت بر اساس چارت تشکیلاتی مصوب هیئت مدیره، طرح و اقامة دعوی در محاکم حقیقی، حقوقی و کیفری، دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری، دادسراها، شوراهای حل اختلاف و سایر محاکم غیر دادگستری از قبیل شهرداری، دارایی، ثبت اسناد و احوال، تأمین اجتماعی و غیره با حق توکیل به غیر و لو کراراً، اداره، نظارت و اجرای پروژه های در دست اقدام شرکت و ارائه گزارش نتایج کار، نمایندگی شرکت نزد اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی و موسسات دولتی و شهرداریها، دادگاهها و ادارات ثبت و غیر آن تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضاء سال مالی و ترازنامه و حساب عملکرد و سود و زیان جهت ارائه به هیئت مدیره افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر و دریافت وام و تسهیلات از بانکها پس از تصویب هیئت مدیره،
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1768549
آگهی تغییرات شرکت صنایع نساجی هلال ایران شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۵۹۴۲ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۰۸۹۳۰۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال به شرح زیر انتخاب گردیدند: . آقای یوسف کاظمی نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۲ آقای جواد عباسی نجات به کد ملی xxxxxxxxx۷ آقای مجتبی سیف به کد ملی xxxxxxxxx۵ آقای غلامرضا گنج آبادی به کد ملی xxxxxxxxx۵ آقای ذوالفقار یزدان مهر به کد ملی xxxxxxxxx۷ آقای محمد شهاب الدین محمدی عراقی به کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت فرازمند با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار شهروند جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۲ بتصویب رسید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1502600
آگهی تغییرات شرکت تولید لوازم مخابراتی و ارتباطات رایانه‌ای کوثر سهامی‌خاص شماره ثبت ۵۵۷۱۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۰۸۲۷۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.
آقای ر مضانعلی صادق زاده شیخا ن گفشه با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف سازمان اقتصادی کوثر به عنوان رئیس هیئت مدیره. آقای حمید تاج دوز یان با کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به عنوان عضو هیئت مدیره. آقای محمد شهاب الدین محمدی عراقی با کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و الکترونیک کوثر ـ صبا به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به عنوان عضو هیئت مدیره. آقای علی کشوری با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر به شماره ملی xxxxxxxxx۰۳ به عنوان عضو موظف هیئت مدیره. آقای اسماعیل شر یفی با کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صنایع غذایی نماد کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای اسماعیل شر یفی به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب گردیدند.
کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اسناد عادی با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1292404
آگهی تغییرات شرکت صنایع نساجی هلال ایران شرکت سهامی عام به ‌شماره ثبت ۵۹۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۹۳۰۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای یوسف کاظمی نژاد به کد ملی xxx ـ xxxxxx ـ ۲ ـ آقای جواد عباسی نجات به کد ملی xxxxxxxxx۷ ـ آقای شهرام شاهرخی میلاسی به کد ملی xxxxxxxxx۰ ـ آقای غلامرضا گنج آبادی ـ xxxxxxxxx۵ آقای ذوالفقار یزدان مهر xxxxxxxxx۷ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان بصیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ بسمت بازرس علی البدل آقای محمدشهاب الدین محمدی عراقی به کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس اصلی برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1224332
آگهی تغییرات شرکت صنایع نساجی هلال ایران سهامی عام به شماره ثبت ۵۹۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۹۳۰۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ به تصویب رسید. آقای محمدشهاب الدین محمدی عراقی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان بصیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 940552
آگهی تصمیمات شرکت تولید لوازم مخابراتی و ارتباطات رایانه ای کوثر تلمار سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۵۵۷۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۰۸۲۷۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۸/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۹/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری صنایع غذایی نماد کوثر با ش م xxxxxxxxx۹۳ بنمایندگی اسماعیل شریفی با ک م xxxxxxxxx۶ ـ سازمان اقتصادی کوثر بنمایندگی رمضانعلی صادق زاده شیخان گفشه با ک م xxxxxxxxx۱ ـ شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر با ش م xxxxxxxxx۰۳ بنمایندگی جواد توسلی مهر با ک م xxxxxxxxx۰ ـ شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن کوثر با ش م xxxxxxxxx۸۰ بنمایندگی فیصل حسنی با ک م xxxxxxxxx۴ ـ شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و الکترونیک کوثر با ش م xxxxxxxxx۰۴ بنمایندگی محمدشهاب الدین محمدی عراقی با ک م xxxxxxxxx۷ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۷/۹/۹۱ رمضانعلی صادق زاده شیخان گفشه بسمت رئیس هیئت مدیره و جواد توسلی مهر بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و اسماعیل شریفی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. همچنین هیئت مدیره اختیارات خود را در ماده ۴۳ اساسنامه به مدیرعامل تفویض نمود.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10154993
آگهی تصمیمات شرکت تولید لوازم مخابراتی و ارتباطات رایانه‌ای کوثر تلمار سهامی خاص ثبت شده بشماره ۵۵۷۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۰۸۲۷۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۸/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۹/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری صنایع غذایی نماد کوثر با ش م xxxxxxxxx۹۳ بنمایندگی اسماعیل شریفی با ک م xxxxxxxxx۶ سازمان اقتصادی کوثر بنمایندگی رمضانعلی صادق زاده شیخان گفشه با ک م xxxxxxxxx۱ شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر با ش م xxxxxxxxx۰۳ بنمایندگی جواد توسلی مهر با ک م xxxxxxxxx۰ شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن کوثر با ش م xxxxxxxxx۸۰ بنمایندگی فیصل حسنی با ک م xxxxxxxxx۴ شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و الکترونیک کوثر با ش م xxxxxxxxx۰۴ بنمایندگی محمدشهاب الدین محمدی عراقی با ک م xxxxxxxxx۷ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۷/۹/۹۱ رمضانعلی صادق زاده شیخان گفشه بسمت رئیس هیئت مدیره و جواد توسلی مهر بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و اسماعیل شریفی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. همچنین هیئت مدیره اختیارات خود را در ماده ۴۳ اساسنامه به مدیرعامل تفویض نمود. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 918016
آگهی تصمیمات شرکت صنایع نساجی هلال ایران سهامی عام به شماره ثبت ۵۹۴۲ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۰۸۹۳۰۴۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۸/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. محمد شهاب الدین محمدی عراقی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان بصیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۷ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10488766
آگهی تصمیمات شرکت صنایع نساجی هلال ایران سهامی عام به شماره ثبت ۵۹۴۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۹۳۰۴۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۸/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. محمد شهاب الدین محمدی عراقی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان بصیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 626777
آگهی تصمیمات شرکت لوازم مخابراتی و ارتباطاتی رایانه‌ای کوثر سهامی خاص ‌به شماره ثبت۵۵۷۱۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۰۸۲۷۵
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۸/۳/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۰/۳/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی بقرار ذیل رمضانعلی صادق زاده به کدملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی سازمان اقتصادی کوثر و جواد توسلی مهر به کدملی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ و محمد شهاب الدین محمدی عراقی به کدملی xxxxxxxxx۷ بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری صنایع برق و الکترونیک کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ و فیصل حسنی به کدملی xxxxxxxxx۴ و بنمایندگی جدید شرکت سرمایه گذاری توسعه مهادن کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ و اسماعیل شریفی به کدملی xxxxxxxxx۶ بنمایندگی جدید شرکت سرمایه گذاری صنایع غذایی نماد کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ انتخاب گردیدند. بنابراین: رمضانعلی صادق زاده بسمت رئیس هیئت مدیره و جواد توسلی مهر بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و اسماعیل شریفی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اسناد عادی با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. هیئت مدیره اختیارات خود را به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 515003

آگهی تصمیمات شرکت صنایع نساجی هلال ایران
سهامی عام به شماره ثبتxxx۲
و شناسه ملیxxxxxxxxx۴۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۱۱/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۹/۱۱/۹۰ واصل گردید: محمدشهاب الدین محمدی عراقی به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آریا حساب خبره به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدمهدی مفتح به کدملی xxxxxxxxx۶ ـ محمد جعفریان به کدملی xxxxxxxxx۹ ـ علی عسگر ظاهری عبده وند به کدملی xxxxxxxxx۲ ـ ماشااله پورطاوعی به کدملی xxxxxxxxx۲ ـ حسینقلی یزدانی به کدملی xxxxxxxxx به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۱/۹۰ محمدمهدی مفتح به سمت رئیس هیئت مدیره و محمد جعفریان به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و سیدمحمدرضا هاشمی نیا به سمت مدیرعامل خارج از اعضا هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء ثابت مدیرعامل و امضای متغیر رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10455408
آگهی تصمیمات شرکت تولید لوازم مخابراتی و ارتباطات رایانه‌ای کوثر تلمار سهامی خاص ثبت شده به شماره ۵۵۷۱۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۰۸۲۷۵
به استناد صورتجلسه مورخ ۲۰/۱/۹۰ محمد شهاب الدین محمدی عراقی به کد ملی xxxxxxxxx۷ به جای فرهاد نجمی به نمایندگی شرکت برق و الکترونیک کوثر (صبا) به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به سمت عضو هیئت مدیره برای باقی مدت تصدی انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10571993
آگهی تصمیمات شرکت لوازم مخابراتی و ارتباطاتی رایانه‌ای کوثر سهامی خاص ‌به شماره ثبت۵۵۷۱۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۰۸۲۷۵
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۸/۳/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۰/۳/۹۱ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره برای بقیه مدت تصدی بقرار ذیل رمضانعلی صادق‌زاده به کدملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی سازمان اقتصادی کوثر و جواد توسلی‌مهر به کدملی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری کشاورزی کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۳ و محمد شهاب‌الدین‌محمدی‌عراقی به کدملی xxxxxxxxx۷ بنمایندگی شرکت سرمایه‌گذاری صنایع برق و الکترونیک کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ و فیصل حسنی به کدملی xxxxxxxxx۴ و بنمایندگی جدید شرکت سرمایه‌گذاری توسعه مهادن کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ و اسماعیل شریفی به کدملی xxxxxxxxx۶ بنمایندگی جدید شرکت سرمایه‌گذاری صنایع غذایی نماد کوثر به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۳ انتخاب گردیدند. بنابراین: رمضانعلی صادق‌زاده بسمت رئیس هیئت‌مدیره و جواد توسلی‌مهر بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و اسماعیل شریفی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اسناد عادی با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. هیئت‌مدیره اختیارات خود را به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11012790
آگهی تصمیمات شرکت صنایع نساجی هلال ایران سهامی عام ‌به شماره ثبت۵۹۴۲و شناسه ملی۱۰۱۰۰۸۹۳۰۴۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۱۱/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۹/۱۱/۹۰ واصل گردید: محمدشهاب‌الدین محمدی‌عراقی به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آریا حساب خبره به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: محمدمهدی مفتح به کدملی xxxxxxxxx۶ ـ محمد جعفریان به کدملی xxxxxxxxx۹ ـ علی‌عسگر ظاهری‌عبده‌وند به کدملی xxxxxxxxx۲ ـ ماشااله پورطاوعی به کدملی xxxxxxxxx۲ ـ حسینقلی یزدانی به کدملی xxxxxxxxx به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۹/۱۱/۹۰ محمدمهدی مفتح به سمت رئیس هیئت‌مدیره و محمد جعفریان به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و سیدمحمدرضا هاشمی‌نیا به سمت مدیرعامل خارج از اعضا هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء ثابت مدیرعامل و امضای متغیر رئیس هیئت‌مدیره و نایب رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات