سید مهدی طبیب زاده

سید مهدی طبیب زاده

کد ملی 317920xxxx
گراف ارتباطات
27
شرکت‌ها
69
آگهی‌ها

شرکت های سید مهدی طبیب زاده

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که سید مهدی طبیب زاده دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان
سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان
بارز استیل کویر
بارز استیل کویر
خدماتی صنعتی معدنی کرمان افراز
خدماتی صنعتی معدنی کرمان افراز
نایب رییس هییت مدیره
صنایع روی کرمان
صنایع روی کرمان
نایب رییس هییت مدیره
عمران و مسکن سازان استان کرمان
عمران و مسکن سازان استان کرمان
دانای نیک گستر پیشرو
دانای نیک گستر پیشرو
ساختمانی برج هزار کرمان
ساختمانی برج هزار کرمان
نایب رییس هییت مدیره
آلومینیم پارس هنزا
آلومینیم پارس هنزا
آرمان سازان توسعه اندیش
آرمان سازان توسعه اندیش
حسابرسی رهیافت حساب تهران
حسابرسی رهیافت حساب تهران
عضو هییت مدیره
پدیده توسعه شرق
پدیده توسعه شرق
بازرس اصلی
ارژنگ سازان دیلمان
ارژنگ سازان دیلمان
نایب رییس هییت مدیره
توسعه حمل و نقل ریلی کامیاب تحرک
توسعه حمل و نقل ریلی کامیاب تحرک
خیریه حمایت از معلولین سالمندان و ایتام باب الحوایج ع کرمان
خیریه حمایت از معلولین سالمندان و ایتام باب الحوایج ع کرمان
تولید برق ماه تاب کهنوج
تولید برق ماه تاب کهنوج
گروه استرا توس پارس
گروه استرا توس پارس
تولیدی آرین ماهتاب گستر
تولیدی آرین ماهتاب گستر
ماهتاب گستر کارمانیا
ماهتاب گستر کارمانیا
رییس هییت مدیره
اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی استان کرمان
اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی استان کرمان
صنعت توسعه و تجهیز پلاسمای نوین
صنعت توسعه و تجهیز پلاسمای نوین
ابتکار گیتی گستر شفق
ابتکار گیتی گستر شفق
بازرس اصلی
رینگ مارال ارگ
رینگ مارال ارگ
انجمن نابینایان استان کرمان
انجمن نابینایان استان کرمان
عضو هییت مدیره
شهرکهای صنعتی کرمان
شهرکهای صنعتی کرمان
بنیاد خیریه بناهای ماندگار
بنیاد خیریه بناهای ماندگار
خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان کمک کرمان
خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان کمک کرمان
عضو هییت مدیره

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14773238
آگهی تغییرات شرکت صنعت توسعه و تجهیز پلاسمای نوین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۴۲۰۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۵۴۶۰۸
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۰۱/۰۳/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدمهدی طبیب زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به سمت رئیس هیأت مدیره. حسین کیوانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره. علی محمد بدیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیأت مدیره. فاطمه سادات هاشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از طرف شرکت توسعه کارآفرینان نیک اندیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ به سمت عضو هیأت مدیره. وحید بازارگان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت پیشگامان آتی نگر اطلس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره.کلیه اسناد تجاری و اوراق بهادار شرکت بدون قید حصر و از جمله چک ها، سفته ها و قراردادها و بروات و سایر اسناد تجاری و اوراق بهادار با امضای مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره یا نایب رئیس هیأت مدیره و یا یکی از ایشان با عضو دیگر هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری و عادی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیأت مدیره یا نایب رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14687020
آگهی تصمیمات شرکت بین المللی پارس تجارت منطقه آزاد چابهار ( سهامی خاص ) شناسه ۱۴۰۰۵۹۴۶۷۱۷ - شماره ثبت ۸۶
برابر صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۴/xxx۸ شرکت مذکور که در تاریخ ۱۲/۴/xxx۸ تحت شماره xxx۶۳ به این واحد ثبتی ارائه گردید ، تصمیمات ذیل بعمل آمد : مدیران شرکت و اشخاصی که حق امضاء دارند : شرکت صنایع روی کرمان ( سهامی خاص ) با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به نمایندگی آقای سیدمهدی طبیب زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره ، شرکت برج هزار کرمان ( سهامی خاص ) با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی آقای حسین ابوطالبی به شماره xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ، شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به نمایندگی آقای علی اژدر به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضوء هیئت مدیره ، آقای محسن کمره ئی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل ( خارج از سهامداران ) برای مدت باقیمانده تصدی انتخاب گردیدند . کلیه اوراق واسناد بهادار و تعهدآور واسناد بانکی ، قراردادهاوعقوداسلامی با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . مراتب جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران آگهی می‌گردد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد چابهار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14674788
آگهی تغییرات اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی استان کرمان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۷۵۲ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۱۳۱۱۶
به استناد صورتجلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی مورخ ۲۲/۰۱/xxx۸ الف اعضاء هیئت رئیسه اتاق بازرگانی به قرار ذیل برای مدت ۴ سال انتخاب گردیدند : آقای سید مهدی طبیب زاده فرزند سید باقر به کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس آقای علی عباسلو فرزند امامعلی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس اول آقای جلیل کاربخش راوری فرزند حسین به کد ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس دوم آقای عباس جبالبارزی سربیزن فرزند شیخ به کد ملی xxxxxxxxx۴ به سمت خزانه دار آقای سید آرش علوی فرزند سید صادق به کد ملی xxxxxxxxx۴ به سمت منشی ب کلیه چک‌ها ، اسناد و اوراق مالی تعهدآور و قراردادها صرفا با امضای ریاست اتاق کرمان به انضمام خزانه دار و در غیاب ریاست اتاق با امضای یکی از نواب اتاق کرمان به انضمام خزانه دار معتبر است . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14542073
آگهی تغییرات شرکت بین المللی پارس تجارت منطقه آزاد چابهار ( سهامی خاص ) شناسه ۱۴۰۰۵۹۴۶۷۱۷ - شماره ثبت ۸۶
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی به طور سالیانه و هیئت مدیره مورخ xxx۷/۰۴/۲۷ شرکت مذکور که در تاریخ xxx۷/۱۲/۲۶ تحت شماره xxx۹۸ به این واحد ثبتی ارائه گردید ، تغییرات ذیل بعمل آمد : - مدیران شرکت و اشخاصی که حق امضاء دارند : شرکت صنایع روی کرمان ( سهامی خاص ) با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به نمایندگی آقای سید مهدی طیب زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره ، شرکت برج هزار کرمان ( سهامی خاص ) با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی آقای حسین ابوطالبی به شماره xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ، شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به نمایندگی آقای علی اژدر به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضوء هیئت مدیره ، خانم طاهره شگرف نخعی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل ( خارج از سهامداران ) برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . کلیه اوراق واسناد بهادار و تعهدآور واسناد بانکی ، قراردادهاوعقوداسلامی با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد . - بازرسین شرکت و مدت تصدی آنان : موسسه حسابرسی و خدمات مالی اصول پایه فراگیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ و موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به ترتیب بعنوان بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند . - روزنامه کثیر الانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردیدند . مراتب جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران آگهی میگردد ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد چابهار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14529882
آگهی تغییرات شرکت دانای نیک گستر پیشرو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۳۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۹۸۹۸۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۶/xxx۷: آقای سیدمهدی طبیب زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره . آقای مهدی هنرمند به شماره ملی xxxxxxxxx۷ از طرف گروه استراتوس پارس ( سهامی عام ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ سمت نایب رئیس هیئت مدیره . آقای محمد نامجو به شماره ملی xxxxxxxxx۰ از طرف شرکت آرمان سازان توسعه اندیش ( سهامی خاص ) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به سمت عضو هیئت مدیره . آقای محمد نامجو به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل کلیه اسناد تجاری و اوراق بهادار شرکت بدون قید حصر و از جمله چک‌ها ، سفته‌ها و قراردادها و بروات و سایر اسناد تجاری و اوراق بهادار با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و یا یکی از نامبردگان باتفاق عضو دیگر هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضا مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14488634
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیرتجاری خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان کمک کرمان درتاریخ ۰۱/۱۲/xxx۷ به شماره ثبت xxx۰ به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد . موضوع : موسسه در جهت تأمین نیازهای مادی و معنوی و دارو و درمان کودکان مبتلا به سرطان با اهداف ذیل فعالیت می‌نماید : حمایت از کودکان مبتلا به سرطان در جهت تأمین نیازهای مادی و معنوی و دارو و درمان آن‌ها و همچنین جامعه هدف سازمان بهزیستی کشور جذب همیاری و کمک‌های مردم و دولت و نیروهای متخصص داخلی و خارجی و خانواده‌های کودکان مبتلا به سرطان همکاری با موسسه خیریه حمایت از کودکان مبتلا به سرطان « محک » جهت اجرای اهداف مشخص شده در اساسنامه آن از جمله تأمین و پرداخت کمک هزینه‌های درمان کودکان مبتلا به سرطان ، آموزش ، شناسایی ، تحقیقات ، برگزاری مراسم و جلسات ، جلب حمایت‌های مردمی و دولتی در این خصوص بررسی و شناخت انواع محرومیت‌های مادی و معنوی کودکان مبتلا به سرطان نیازمند و تبیین و تأمین نیازهای حمایتی ، معیشتی ، فرهنگی و ارتقای سطح زندگی آن‌ها در حد امکان و شناسایی افراد و خانواده‌های نیازمند حمایت در شهر و روستا و عشایر . برنامه ریزی و اقدام برای هرگونه فعالیت عام المنفعه و خیریه و ترویج فرهنگ نیکوکاری از محل دارائی موسسه همراه با عواید خیریه تلاش برای رشد همه جانبه افراد و خانواده‌های تحت پوشش از طریق ارائه خدمات مختلف آموزشی ، فرهنگی و اقتصادی ( شغلی/ مادی ) فراهم آوردن امکانات لازم به منظور خوداتکا نمودن و بهبود زندگی افراد ، خانواده‌های تحت حمایت و سایر نیازمندان از طریق ایجاد اشتغال ، تأمین سرمایه ، آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و ارائه‌ی خدمات لازم در حد امکان هرگونه فعالیت اقتصادی مشروع و قانون مند ( به منظور خوداتکایی مالی موسسه ) جهت نیل به اهداف فوق که در آئین نامه‌های داخلی موسسه به تصویب هیئت مدیره رسیده_باشد . آموزش و کمک رایگان به کودکان مبتلا به سرطان ( کودکان کمتر از ۱۶ سال ) و خانواده هایشان در جهت کاستن از آلام روحی آنان ، همچنین کمک به درمان و ارائه کمک‌های مالی و داروئی نسبت به آن‌ها ایجاد فضای همیاری بین خانواده‌های کودکان مبتلا به سرطان در جهت تبادل اطلاعات و تحقیقات لازم به منظور بهبود شرایط زندگی این قبیل مبتلایان توصیه‌های لازم بهداشتی و درمانی از طریق وسایل ارتباط جمعی و مطبوعات و ابزار الکترونیکی برای پیشگیری ، به شیوه‌های معمول و متعارف و نیز ارائه کمک‌های درمانی ، انجام هرگونه فعالیت‌های علمی و تحقیقاتی مجاز و برگزاری هر نوع همایش و گردهمایی و نشست ( سمینار ، سمپوزیوم ، کنگره و . . . ) کشوری و فرامرزی و جهانی جهت آشنا سازی جامعه با بیماری سرطان کودکان و پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح برگزاری انواع مراسم و جشن و کنسرت ، تئاتر و مسابقات علمی و ورزشی و . . . برای جذب کمک‌های مردمی و روحیه بخشی به کودکان مبتلا به سرطان و خانواده آن‌ها پس از کسب مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح شناساندن موسسه و ساختار خدمات و فعالیت‌های آن و جلب توجه نمودن دیگران به همیاری با موسسه و بهره گیری از آخرین یافته‌ها و دستاوردهای علمی در این زمینه تلاش در ایجاد تسهیلات و امکانات بیشتر برای نگهداری کودکان در بیمارستان‌ها و برنامه ریزی برای سرگرمی و بازی آنان پس از کسب مجوز از مراجع ذیصلاح ایجاد کلینیک‌ها و پارکلینیک‌های جانبی و مراکز خدمات بهداشتی و درمانی برای خدمات رسانی به کودکان مبتلا به سرطان و اداره نمودن آن‌ها پس از کسب مجوزهای لازم از وزارت بهداشت و درمان خریداری نمودن هرگونه خدمات موردنیاز بر پایه قرارداد یا پیمان از اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر در راستای اهداف مشخص شده موسسه احداث ، اجاره و اداره مهمانسرا برای پذیرایی از خانواده و همراهان کودکان مبتلا به سرطان و همچنین پذیرایی از خیرین سلامت پس از کسب مجوز از مراجع ذیصلاح طراحی و برگزاری انواع مسابقات ، مراسم و جشنواره‌های موقت یا مستمر با موضوعات فرهنگی ، ورزشی ، مذهبی ، هنری و مهارتی ارائه آموزش‌های تحصیلی ، مهارت زندگی ، ورزشی ، هنری و مشاوره به خانواده‌های تحت پوشش در زمینه‌های ( حقوقی روانشناسی پزشکی فلسفی و مذهبی تحصیلی ) واسطه‌ی تأمین و تخصیص کمک‌های مستقیم غیرمالی ( خوراک پوشاک مسکن کار خدمات . . . ) و مالی خیرین ( رد دین درمان کمک هزینه ازدواج قرض الحسنه . . . ) به خانواده‌های تحت پوشش ارائه آموزش‌های شغلی و خوداشتغالی و تأمین سرمایه و امکانات موردنیاز مددجویان سرمایه گذاری در امور تولید صنعتی و کشاورزی و دامداری و ساختمانی ، بازرگانی ، خدمات عام المنفعه ، فناوری اطلاعات ، عملیات پولی و اعتباری و یا هرگونه سرمایه گذاری مجاز دیگر به منظور طراحی ، ساخت ، راه اندازی و بهره برداری از واحدهای اقتصادی جدید و یا بهره وری مطلوب‌تر از واحدهای موجود برای خوداتکایی موسسه جهت ارائه خدمات نظام مند قابل برنامه ریزی و مستمر به افراد و خانواده‌های تحت پوشش شماره مجوز xxx۴۸/۱/۱/۱/۱/۲۴ تاریخ مجوز ۰۴/۱۰/xxx۷ مرجع صادرکننده : اداره کل بهزیستی کرمان مدت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان کرمان ، شهرستان کرمان ، بخش مرکزی ، شهر کرمان ، پارک نشاط ، خیابان سعدی ، کوچه سعدی ۷ ، پلاک ۰ ، مجتمع پارک کلینیک ، طبقه همکف کدپستی xxxxxxxxx۹ اولین مدیران : آقای علیرضا عبدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۳ سال آقای سعید جمشیدی جم به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و به سمت مدیرعامل به مدت ۳ سال آقای علی کریم زاده کارنما به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۳ سال خانم مینا رستگار به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۳ سال آقای محمد حسین داعی پاریزی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۳ سال آقای سید مهدی طبیب زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۳ سال خانم زهرا فرهمندی نیا به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۳ سال آقای علی اصغر وحیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت خزانه داربه مدت ۳ سال آقای جواد جمشیدی جم به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و به سمت عضو هیئت مدیره عضو علی البدل به مدت ۳ سال آقای محمد علی کارنما به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و به سمت عضو هیئت مدیره عضو علی البدل به مدت ۳ سال دارندگان حق امضا : کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای مدیرعامل و خزانه دار و رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره و با مهر موسسه معتبر خواهد_بود . سایر اوراق عادی و مکاتبات به امضاء مدیرعامل معتبر خواهد_بود . بازرسین : آقای محمد رضا باقری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بارزس اصلی و آقای محمد بنی اسدی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال مالی انتخاب شدند اختیارات مدیرعامل : طبق اساسنامه ( ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد ) ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14456255
آگهی تغییرات بنیاد خیریه بناهای ماندگار موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۷۲۶ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۶۳۹۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۱۲/xxx۶ بر طبق مجوز شماره xxx/۰۱/xxx/۲/xxx۴ مورخ ۰۶/۰۶/۹۷ فرماندهی انتظامی استان کرمان ۱ - اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره به شرح ذیل به مدت دو سال انتخاب گردیدند : - شهرداری کرمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی سید مهران عالم زاده بحرینی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ - اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی استان کرمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به نمایندگی سید مهدی طبیب زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ - آقای محسن جلال پور به شماره ملی xxxxxxxxx۳ - خانم زهرا مرتضوی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ - آقای محمدعلی جوشایی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره - آقای محسن سالار کیا به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای محمد جواد فدائی فتح آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره ۲ - آقای سید محمد موسوی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس اصلی و خانم صفیه سادات حسینی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل به مدت ۱ سال انتخاب گردیدند . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14456256
آگهی تغییرات بنیاد خیریه بناهای ماندگار موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۷۲۶ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۶۳۹۳۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۱۲/xxx۶ بر طبق مجوز شماره xxx/۰۱/xxx/۲/xxx۴ مورخ ۰۶/۰۶/۹۷ فرماندهی انتظامی استان کرمان ۱ - تعیین سمت اعضا هیئت مدیره - شهرداری کرمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی سید مهران عالم زاده بحرینی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره - آقای محمدعلی جوشایی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره - آقای محسن جلال پور به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت خزانه دار و عضو هیئت مدیره - اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی استان کرمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ به نمایندگی سید مهدی طبیب زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ عضو هیئت مدیره - خانم زهرا مرتضوی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره - آقای محمدرضا قربی به شماره ملی xxxxxxxxx به سمت مدیر عامل ۲ - حق امضاء : کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء دو نفر از افراد ذیل رئیس هیات مدیره ، نایب رئیس هیات مدیره ، خزانه دار ، مدیر عامل با مهر مؤسسه معتبر می‌باشد و سایر اوراق عادی و اداری با امضائ مدیر عامل همراه با مهر موسسه معتبر می‌باشد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14322314
آگهی تغییرات شرکت شهرکهای صنعتی کرمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۴۹ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۹۵۶۹۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۵/xxx۷ الف ـ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: شرکت شهرک های صنعتی تهران (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۹۴ وشناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ بعنوان عضو اصلی به نمایندگی اقای مجید غفاری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ شرکت شهرکهای صنعتی اصفهان (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۹ و شناسه ملیxxxxxxxxx۵۸ بعنوان عضو اصلی به نمایندگی آقای مهدی حسینی نژاد برفوئیه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۹ و شناسه ملیxxxxxxxxx۴۴ بعنوان عضو اصلی به نمایندگی آقای جعفر رودری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجان شرقی (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۷ وشناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ بعنوان عضو اصلی به نمایندگی آقای سیدمهدی طبیب زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ شرکت شهرکهای صنعتی فارس (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۲ وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان عضو اصلی به نمایندگی آقای پدرام بنی اسدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ شرکت شهرکهای صنعتی مازندران (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ بعنوان عضو علی البدل به نمایندگی آقای مهدی سلطانی راد به شماره ملی xxxxxxxxx۲
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14297798
آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن سازان استان کرمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۹۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۲۲۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۴/xxx۷: ـ ۱شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۶ با نمایندگی آقای سیدمهدی طبیب زاده به کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیات مدیره شرکت عمران و مسکن سازان ایران به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۹ با نمایندگی آقای صالح نقی پور ویجویه به کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیات مدیره شهرداری کرمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ با نمایندگی آقای سید مهران عالم زاده بحرینی با کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیات مدیره بانک مسکن به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۲ با نمایندگی آقای حسین حاجی پور به کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیات مدیره شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۱ با نمایندگی آقای سید مهدی هاشمی سهی با کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیات مدیره آقای حسین نجارزاده به کد ملی xxxxxxxxx۶ خارج از هیات مدیره به سمت مدیرعامل ـ ۲کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت با امضا ثابت مدیرعامل و یکی از اعضا هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیات مدیره یا نایب رئیس هیات مدیره و یکی از اعضا هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر مکاتبات شرکت با امضا مدیرعامل معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14283423
آگهی تغییرات شرکت آرمان سازان توسعه اندیش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۱۳۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۲۷۶۷۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۴/xxx۷ ـ آقای سیدمهدی طبیب زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت پیشگامان آتی نگر اطلس (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ آقای مهرداد گودرزیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ خانم لاله عالی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت دانای نیک گستر پیشرو (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ به سمت عضو هیئت مدیره ـ خانم لاله عالی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل ـ امضاء اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک ، سفته و برات با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و یا یکی از نامبردگان باتفاق عضو دیگر هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14139283
آگهی تغییرات شرکت صنایع روی کرمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۸۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۶۰۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۴/xxx۷ شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ بنمایندگی آقای سیدمهدی طبیب زاده به شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیات مدیره شرکت ساختمانی برج هزار کرمان (سهامی خاص) با شناسه ملیxxxxxxxxx۲۰ بنمایندگی آقای حسین ابوطالبی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیات مدیره شرکت بین المللی پارس تجارت (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ بنمایندگی آقای علی اژدر به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیات مدیره آقای سیدرضا مصطفوی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ خارج از هیئت مدیره به عنوان مدیرعامل ب ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، برات، قراردادها و عقود با امضاء مدیرعامل و یکی ازاعضاء هیأتمدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس یا نایب رئیس هیات مدیره و یکی از اعضاء معتبر است. کلیه مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ج ـ شرح وظایف و حدود اختیارات مدیرعامل مطابق با اساسنامه و مصوبات هیات مدیره تعیین و اختیارات ذکر شده به مدیرعامل تفویض گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14136455
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی برج هزار کرمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۵۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۷۶۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۴/xxx۷ شرکت صنایع روی کرمان (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ بنمایندگی آقای سیدمهدی طبیب زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیات مدیره شرکت بین المللی پارس تجارت (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ بنمایندگی آقای علی اژدربه شماره ملیxxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ بنمایندگی آقای مجتبی دلخونی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیات مدیره آقای علی ستاری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ خارج از هیئت مدیره به عنوان مدیرعامل ب ـ شرح وظایف و حدود اختیارات مدیرعامل مطابق با اساسنامه و مصوبات هیئت مدیره تعیین و اختیارات ذکر شده به مدیرعامل تفویض گردید. ج ـ امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، برات، قراردادها و عقود با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر است کلیه مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14047244
آگهی تغییرات شرکت شهرکهای صنعتی کرمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۴۹ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۹۵۶۹۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۱/xxx۶: تعیین سمت مدیران: ۱ آقای مجید غفاری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل ۲ آقای محمد رضا فتوت به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان نماینده شرکت شهرکهای صنعتی فارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره ۳ آقای جعفر رودری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان نماینده شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۴ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره ۴ آقای محمود سلطانی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان نماینده شرکت شهرکهای صنعتی اصفهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره ۵ آقای سیدمهدی طبیب زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان نماینده شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجان شرقی به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره ۶ آقای مهدی سلطانی راد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان نماینده شرکت شهرکهای صنعتی مازندران به شماره ملی xxxxxxxxx۴۹ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14017990
آگهی تغییرات شرکت بین المللی پارس تجارت منطقه آزاد چابهار (سهامی خاص) شناسه ۱۴۰۰۵۹۴۶۷۱۷ - شماره ثبت ۸۶
برابر صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۲/xxx۷ شرکت مذکور که در تاریخ ۱۹/۰۲/xxx۷ تحت شماره xxx۵ به این واحد ثبتی ارائه گردید، تغییرات ذیل بعمل آمد: مدیران شرکت و اشخاصی که حق امضاء دارند: شرکت صنایع روی کرمان (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به نمایندگی آقای سیدمهدی طیب زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت برج هزار کرمان (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی آقای حسین ابوطالبی به شماره xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به نمایندگی آقای علی اژدر به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضوء هیئت مدیره، آقای ماشاء الله خوارزمی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل (خارج از سهامداران) برای مدت باقیمانده تصدی انتخاب گردیدند. کلیه اوراق واسناد بهادار و تعهدآور واسناد بانکی، قراردادهاوعقوداسلامی با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مراتب جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران آگهی میگردد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد چابهار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14014034
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی برج هزار کرمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۵۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۷۶۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - آقای سیدمهدی طبیب زاده فرزند سیدباقر به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت صنایع روی کرمان (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به سمت رئیس هیات مدیره - آقای علی اژدر فرزند ابراهیم به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت بین المللی پارس تجارت (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به سمت نائب رئیس هیات مدیره - آقای مجتبی دلخونی فرزند یوسفعلی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به سمت عضو هیات مدیره - آقای علی ستاری فرزند اسدالله به شماره ملی xxxxxxxxx۶ خارج از هیئت مدیره به عنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند. ۲ - شرح وظایف و حدود اختیارات مدیرعامل مطابق با اساسنامه و مصوبات هیات مدیره تعیین و اختیارات ذکر شده به مدیرعامل تفویض گردید. ۳ - امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، برات، قراردادها و عقود با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. کلیه مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14001333
آگهی تغییرات انجمن نابینایان استان کرمان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۵۶ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۱۸۰۹۵
به استناد صورتجلسه هیئت امنا مورخ ۰۶/۰۹/xxx۶ منظم به نامه شماره ۴۸/۱/xxx/۲/xxx۴ مورخ ۲۳/۱۲/xxx۶ فرماندهی انتظامی استان کرمان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت دوسال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: • آقای سیدمهدی طبیب زاده با کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره • آقای رمضان جهانداری با کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره • آقای مسعود رشیدی نژاد با کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره • آقای اسماعیل مهدیزاده با کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره • خانم مرضیه عطار پور با کد ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره • آقای محمدرضا نظری با کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره عضو علی البدل • خانم زهرا مرتضوی با کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره عضو علی البدل ۲ خانم مریم محمدی شاهرخ آبادی با کد ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد رضا گلستانی حتکنی با کد ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ ترازنامه منهتی به ۲۹/۱۲/xxx۴ انجمن به تصویب رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14001338
آگهی تغییرات انجمن نابینایان استان کرمان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۵۶ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۱۸۰۹۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۹/xxx۶ منظم به نامه شماره ۴۸/۱/xxx/۲/xxx۴ مورخ ۲۳/۱۲/xxx۶ فرماندهی انتظامی استان کرمان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید: • آقای سید مهدی طبیب زاده با کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره • آقای رمضان جهانداری با کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره • آقای اسماعیل مهدیزاده با کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت خزانه دار • خانم مرضیه عطارپور با کد ملی xxxxxxxxx۰ به سمت منشی هیئت مدیره • آقای مسعود رشیدی نژاد با کد ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره • آقای عباسعلی ستاری نسب با کد ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان مدیر عامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای دو نفر از اشخاص زیر و مهر انجمن معتبر خواهد_بود: (مدیرعامل و خزانه دار، یا رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره و خزانه دار) ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13980797
آگهی تغییرات شرکت رینگ مارال ارگ شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۱۹۹۰۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۶۷۶۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید مهدی طبیب زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان نماینده جدید شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به جای آقای علی اژدر به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13893199
آگهی تغییرات شرکت عمرانی و ساختمانی مسکن سازان کرمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۹۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۲۲۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۱۰/xxx۶ الف تعیین سمت مدیران برای مدت باقیمانده: شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ با نمایندگی آقای سیدمهدی طبیب زاده به کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیات مدیره شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ با نمایندگی آقای محمدجواد وکیلی به کد ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیات مدیره شرکت عمران و مسکن سازان ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ با نمایندگی آقای صالح نقی پور ویجویه به کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیات مدیره گروه مالی بانک مسکن به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ با نمایندگی آقای حسین حاجی پور به کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیات مدیره شهرداری کرمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ با نمایندگی آقای سید مهران عالم زاده بحرینی با کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیات مدیره آقای حسین نجارزاده به کد ملی xxxxxxxxx۶ خارج از هیات مدیره به سمت مدیرعامل با حدود اختیارات مطابق با اساسنامه ب کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت با امضا ثابت مدیرعامل و یکی از اعضا هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیات مدیره یا نایب رئیس هیات مدیره و یکی از اعضا هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و سایر مکاتبات شرکت با امضا مدیرعامل معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13744973
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۳۹۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۵۱۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۸/xxx۶ شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان رئیس هیئت مدیره با نمایندگی آقای اسفندیار برومند با کدملی xxxxxxxxx۱ سازمان عمران کرمان با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره با نمایندگی آقای سیدمهدی طبیب زاده با کدملی xxxxxxxxx۲ شرکت افق تجارت عقیق پارسیان با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰ به عنوان عضوهیئت مدیره بنمایندگی آقای حسین ابوطالبی با کدملی xxxxxxxxx۳ شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به عنوان عضو هیئت مدیره بنمایندگی آقای حسن پورفرج قاجاری با کدملی xxxxxxxxx۵ شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان عضو هیئت مدیره بنمایندگی آقای فرامرز رساپور با کدملی xxxxxxxxx۲ آقای علی اژدر با کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ب کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، قرارداد و نظایر آن با امضای ثابت مدیرعامل (در غیاب ایشان رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره) و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل (در غیاب ایشان رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر است. ج حدود اختیارات مدیرعامل با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور و مفاد اساسنامه شرکت و اجرای مصوبات هیئت مدیره میباشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13744725
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ابتکار گیتی گستر شفق درتاریخ ۱۳/۰۹/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: مشاوره حرفه‌ای در زمینه مطالعه ماهیت و مشتریان کسب و کارها و مقاصد گردشگری در سطوح کوچک تا بزرگ برای ارائه راهکارهای جامع و همچنین اجرای خدمات هویت سازی، زیرساخت و ابزارهای فناورانه، راهکارهای بازاریابی و انتقال الگوهای نوین گردشگری روز دنیا مشاوره به مقاصد گردشگری در زمینه گردشگری ماجراجویانه با تمرکز بر پیست‌های اسکی و ورزشهای هوایی شامل تماس و نظارت بر قرارداد و روند اجرای پروژه توسط شرکتهای خارجی خلق و توسعه راهکارهای نوین مدیریت و فروش اقامت منحصر به فرد در فضای آنلاین طراحی و ساخت بستر مقیاس بزرگ آنلاین، اپلیکیشن موبایل و سایر دستگاههای لمسی، سایت و پورتال، تحلیل و پالایش داده‌های گردشگری داخلی و خارجی ایجاد معیارهای آموزشی جدید در راستای ایجاد شغلهای محلی مبتنی بر کار بر روی محصولات و خدمات پیشنهادی توسعه و اشتراک گذاری الگوهای موفق برای سرمایه گذاری جهت تمکیل زنجیره‌های ارزش فناوری اطلاعات، رسانه و گردشگری در محیطهای شتاب دهنده کسب و کار (استارتاپس اکسلریتور) و سرمایه گذاری جسورانه (ونچر کپیتال) مشارکت در برگزاری رویدادهای کارآفرینی و افزایش آگاهی با تمرکز برفناوری مشاوره سرمایه گذاری به شرکتها، صندوق‌ها و افراد سرمایه گذار جهت خلق ارزش بین المللی در بازار ایران با تمرکز و اتکا بر زنجیره دانش، دارایی‌ها و ارتباطات، مدیریت سرمایه و پورتفولیو جهت خلق ارزش بین المللی در بازار ایران با تمرکز و اتکا بر زنجیره دانش، دارایی و ارتباطات اخذ نمایندگی و عقد قرارداد همکاری با تولید کنندگان فناوری داخلی و خارجی جهت فروش و تجمیع خدمات اخذ نمایندگی و عقد قرارداد همکاری با شرکتها و نهادهای گردشگری داخلی و خارجی برای پیاده سازی قراردادهای تجاری و همکاری توافقی حمایت از فعالیت‌های تشکلی و مشارکت در اصلاح یا شکل گیری نهادهای موثر در این زمینه بازاریابی و فروش خدمات و بسته‌های گردشگری ایران و خارج در بازارهای بین المللی اخذ نمایندگی و عقد قراردادهای تجاری و همکاری با خطوط هوایی، هتل‌ها، تورها، اقامتگاهها، پیستهای اسکی، ورزش‌های هوایی و سایر فعالیت‌های گردشگری ورزشی و ماجراجویانه در بازارهای ایران و بین الملل مشاوره و خلق نهاد «سازمان بازاریابی مقصد» و تدوین «برنامه بازاریابی مقصد» برای مقاصد و کسب و کارهای گردشگری مشتری مشارکت در تدوین برنامه جامع هویت (برندینگ) مقاصد و کسب و کارها و پیاده سازی آنها در کمپین‌های بازاریابی اخذ نمایندگی و عقد قراردادهای همکاری با موسسات تبلیغاتی، مطالعاتی، رسانه‌ها برای بهبود و گسترش خدمات درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهر تهران پونک شمالی خیابان فجر خیابان فجر دوم پلاک ۱۹ طبقه دوم واحد ۳ کدپستی xxxxxxxxx۴ سرمایه شخصیت حقوقی: مبلغ xxxxxxxxx ریال منقسم به xxx۰۰ سهم xxx۰۰ ریالی می‌باشد تعداد xxx۰۰ سهم آن با نام عادی می‌باشد گواهی شماره xxx / ص ۹۶ / xxx مورخ ۲۶/۰۵/xxx۶ از بانک پاسارگاد شعبه سردار جنگل به مبلغ xxxxxx۰۰ پرداخت گردید و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران: آقای سیدعلی طبیب زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم فاطمه طبیب زاده کرمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۲ سال خانم لاله عالی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال دارندگان حق امضا: کلیه اسناد تجاری و اوراق بهادار شرکت بدون قید حصر و از جمله چک‌ها، سفته‌ها و قراردادها و بروات و سایر اسناد تجاری و اوراق بهادار و مکاتبات اداری و عادی با امضای مدیرعامل ویا یکی اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای علیرضا کریمی نیک به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل و آقای سیدمهدی طبیب زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13631360
آگهی تغییرات شرکت عمرانی و ساختمانی مسکن سازان کرمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۹۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۲۲۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۶/xxx۶ - شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ با نمایندگی آقای سیدمهدی طبیب زاده به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیات مدیره شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ با نمایندگی آقای محمدجواد وکیلی به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت نایب رئیس هیات مدیره شرکت عمران و مسکن سازان ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ با نمایندگی آقای صالح نقی پور ویجویه به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیات مدیره گروه مالی بانک مسکن به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۲ با نمایندگی آقای حسین حاجی پور به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیات مدیره شهرداری کرمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ با نمایندگی آقای سیدمحمد موسوی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیات مدیره - آقای حسین نجارزاده به کدملی xxxxxxxxx۶ خارج از هیات مدیره به سمت مدیرعامل با حدود اختیارات مطابق با اساسنامه شرکت انتخاب گردید. - کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت با امضا ثابت مدیرعامل و یکی از اعضا هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیات مدیره یا نایب رئیس هیات مدیره و یکی از اعضا هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و سایر مکاتبات شرکت با امضا مدیرعامل معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13537742
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی برج هزار کرمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۵۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۷۶۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۴/xxx۶ آقای سیدمهدی طبیب زاده فرزند سیدباقر به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت صنایع روی کرمان (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به سمت رئیس هیات مدیره آقای مسعود صفاخواه فرزند غلامرضا به شماره ملی xxxxxxxxx۱ xxxxxxxxx۰۶ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به سمت نائب رئیس هیات مدیره آقای علی اژدر فرزند ابراهیم به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت بین المللی پارس تجارت (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به سمت عضو هیات مدیره آقای علی ستاری فرزند اسدالله به شماره ملی xxxxxxxxx۶ خارج از هیئت مدیره به عنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند. شرح وظایف و حدود اختیارات مدیرعامل مطابق با اساسنامه و مصوبات هیات مدیره تعیین و اختیارات ذکر شده به مدیرعامل تفویض گردید. هیات مدیره صاحبان امضاء مجاز شرکت را به شرح زیر تعیین نمود: امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، برات، قراردادها و عقود با امضاء دو نفر از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. کلیه مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13534954
آگهی تغییرات شرکت صنایع روی کرمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۸۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۶۰۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۴/xxx۶: آقای سیدمهدی طبیب زاده فرزند سیدباقر به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به سمت رئیس هیات مدیره. آقای حسین ابوطالبی فرزند بیوک به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از طرف شرکت ساختمانی برج هزار کرمان (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به سمت نائب رئیس هیات مدیره. آقای علی اژدر فرزند ابراهیم به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت بین المللی پارس تجارت (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به سمت عضو هیات مدیره. آقای سیدرضا مصطفوی فرزند سیدمحمد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ خارج از هیئت مدیره به عنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، برات، قراردادها و عقود با امضاء مدیرعامل و یکی ازاعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء معتبر است. کلیه مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13483759
آگهی تغییرات شرکت صنعت توسعه و تجهیز پلاسمای نوین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۹۴۲۰۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۹۵۴۶۰۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید مهدی طبیب زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و حسین کیوانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی محمد بدیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضوء هیئت مدیره و وحید بازارگان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت پیشگامان آتی نگر اطلس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ به سمت مدیرعامل و عضوء هیئت مدیره و فاطمه سادات هاشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت توسعه کارآفرینان نیک اندیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ به سمت عضوء هیئت مدیره گردیدند. کلیه اسناد تجاری و اوراق بهادار شرکت بدون قید حصر و از جمله چک‌ها، سفته‌ها و قراردادها و بروات و سایر اسناد تجاری و اوراق بهادار با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره و یا یکی از ایشان با عضو دیگر هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری و عادی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13458062
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیرتجاری اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی استان کرمان درتاریخ ۱۳/۰۳/xxx۶ به شماره ثبت xxx۲ به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: نظر به اینکه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن، کشاوری کرمان بموجب قوانین ذیربط از جمله قانون تاسیس اتاق تجارت xxx۵ و اصلاحات آن، قانون تاسیس اتاق صنایع و معادن مصوب سال xxx۱، قانون ادغام دو اتاق صنایع و معادن و بازرگانی و تاسیس اتاق بازرگانی صنایع و معادن، قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن مصوب xxx۹/۱۲/۱۵ و اصلاحات بعدی و همچنین قانون بهبود مستمر محیط کسب و کارمصوب xxx۰ عنوان کشاورزی نیز به نام اتاق افزوده_شد و در دفاتر قانونی ثبت و به شرح ذیل آگهی می‌گردد: بمنظور کمک به فراهم آوردن موجبات رشد و توسعه اقتصاد کشور، تبادل افکار و بیان آراء و عقاید مدیران صنعتی، معدنی کشاورزی و بازرگانی بموجب وظایف و اختیارات این قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان تاسیس می‌شود. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: کرمان - شهر کرمان - بلوار جمهوری اسلامی - کوچه جمهوری اسلامی ۴ - بلوار جمهوری اسلامی - پلاک ۰ - طبقه همکف - - کدپستی xxxxxxxxx۸ سرمایه شرکت: ۰ ریال می‌باشد. اولین مدیران: – آقای سید مهدی طبیب زاده فرزند سید باقربه کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیات رئیسه اتاق برای مدت سه سال – آقای مهدی سیاوشی کرد فرزند دولت به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس اول هیات رئیسه اتاق برای مدت سه سال – آقای محمد جلال مآب فرزند اکبر به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس دوم هیات رئیسه اتاق برای مدت سه سال – آقای محسن رشید فرخی فرزند جواد به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت خزانه دار اتاق برای مدت سه سال – آقای حمید عزت آبادی پور فرزند ابوالقاسم به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت منشی هیات رئیسه اتاق برای مدت سه سال دارندگان حق امضا: کلیه چک‌ها و اسناد و اوراق مالی تعهدآور و قراردادها صرفا با امضای ریاست اتاق کرمان به انضمام خزانه دار و در غیاب وی یکی از اعضای هیات رئیسه اتاق کرمان معتبر است. اختیارات هیئت رئیسه طبق اساسنامه می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13368045
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه وعمران استان کرمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۳۹۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۵۱۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۲/xxx۵ ۱ - تعیین سمت مدیران برای مدت باقیمانده - آقای سیدضیاءالدین صدرهاشمی نژاد با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان رئیس هیئت مدیره. - آقای سیدمهدی طبیب زاده با کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از سازمان عمران کرمان با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره. - آقای حسین ابوطالبی با کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان عضو هیئت مدیره. - آقای حسن پورفرج قاجاری با کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به عنوان عضو هیئت مدیره. - آقای فرامرز رساپور با کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به عنوان عضو هیئت مدیره. - آقای علی اژدر با کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان مدیرعامل برای مدت باقیمانده انتخاب گردیدند. حدود اختیارات مدیرعامل با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور و مفاد اساسنامه شرکت و اجرای مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ۲ - کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، قرارداد و نظایر آن با امضای ثابت مدیرعامل (در غیاب ایشان رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره) و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل (در غیاب ایشان رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13232518
آگهی تغییرات شرکت ماهتاب گستر کارمانیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۵۱۵ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۶۴۰۷۱
آگهی تغییرات شرکت ماهتاب گستر کارمانیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت xxx۱۵ و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۸/xxx۵ - شرکت گروه استراتوس پارس (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به نمایندگی آقای سید مهدی طبیب زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیات مدیره - شرکت سرمایه گذاری سامانه استراتوس (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ به نمایندگی آقای حمید شایگان به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیات مدیره - شرکت بازرگانی تامین و توزیع کالای هنزا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به نمایندگی آقای سید محمود عطاری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیات مدیره. - آقای مازیار ماهجوئی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل خارج از اعضاء. ۲ - کلیه اسناد تجاری و اوراق بهادار شرکت بدون قید حصر و از جمله چک‌ها، سفته‌ها و قراردادها و بروات و سایر اسناد تجاری و اوراق بهادار با امضای مدیرعامل و رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت و یا یکی از نامبردگان باتفاق عضو دیگر هیات مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره همراه با مهرشرکت معتبر خواهد_بود. ۳ - اختیارات مدیرعامل: مدیرعامل با رعایت قوانین جاری کشور و مفاد اساسنامه شرکت، مجری مصوبات هیات مدیره می‌ باشد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13117311
آگهی تغییرات شرکت ماهتاب گستر کارمانیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۵۱۵ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۶۴۰۷۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۴/xxx۵ ۱ - تعیین سمت اعضای هیات مدیره - شرکت ساختمانی برج هزار کرمان (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ به نمایندگی آقای سید مهدی طبیب زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیات مدیره - شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به نمایندگی آقای مسعود صفاخواه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیات مدیره - شرکت صنایع روی کرمان (سهامی خاص) به شناسه xxxxxxxxx۰۶ به نمایندگی آقای سید محمود عطاری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیات مدیره - آقای مازیار ماهجوئی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیر عامل خارج از اعضاء ۲ - کلیه اسناد تجاری و اوراق بهادار شرکت بدون قید حصر و از جمله چک‌ها، سفته‌ها و قرارداد‌ها و بروات و سایر اسناد تجاری و اوراق بهادار با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ۳ - اختیارات مدیرعامل: مدیرعامل با رعایت قوانین جاری کشور و مفاد اساسنامه شرکت، مجری مصوبات هیات مدیره می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13112456
آگهی تغییرات شرکت صنایع روی کرمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۸۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۶۰۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۶/xxx۵ الف - تعیین سمت مدیران: شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به سمت رئیس هیات مدیره بنمایندگی آقای مسعود صفاخواه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ شرکت ساختمانی برج هزار کرمان (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۰ ۹۵/۰۶/۱۴ به سمت نائب رئیس هیات مدیره بنمایندگی آقای سیدمهدی طبیب زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ شرکت بین المللی پارس تجارت (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ ۹۵/۰۶/۱۴ به سمت عضو هیات مدیره بنمایندگی آقای اسداله داوری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ آقای سیدرضا مصطفوی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ خارج از هیئت مدیره به عنوان مدیرعامل ب - شرح وظایف و حدود اختیارات مدیرعامل مطابق با اساسنامه و مصوبات هیأت مدیره تعیین و اختیارات ذکر شده به مدیرعامل تفویض گردید. ج - - امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، برات، قراردادها و عقود با امضاء مدیرعامل و یکی ازاعضاء هیأت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس یا نایب رئیس هیات مدیره و یکی از اعضاء معتبر است و کلیه مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13110633
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه وعمران استان کرمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۳۹۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۵۱۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۸/xxx۵: - با توجه به مفاد نامه شماره xxx/ ن/ ۹۵ مورخ xxx۵/۰۸/۰۲ شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین (سهامی عام) آقای حسین ابوطالبی به جای آقای حسین رحمتی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین (سهامی عام) بعنوان عضو هیئت مدیره معرفی گردید. - هیئت مدیره ترکیب هیئت مدیره را بشرح زیر برای مدت باقیمانده تعیین نمود. - آقای سیدضیاالدین صدرهاشمی نژاد با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ به عنوان رئیس هیئت مدیره. - آقای سیدمهدی طبیب زاده با کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از سازمان عمران کرمان با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره. - آقای حسن پورفرج قاجاری با کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان با شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ به عنوان عضو هیئت مدیره. - آقای فرامرز رساپور با کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به عنوان عضو هیئت مدیره. - آقای حسین ابوطالبی با کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۹ به عنوان عضو هیئت مدیره. - آقای مسعود صفاخواه با کدملی xxxxxxxxx۱ خارج از اعضاء به عنوان مدیرعامل برای مدت باقیمانده انتخاب گردیدند. حدود اختیارات مدیرعامل با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور و مفاد اساسنامه شرکت و اجرای مصوبات هیئت مدیره میباشد. - کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، قرارداد و نظایر آن با امضای ثابت مدیرعامل (در غیاب ایشان رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره) و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل (در غیاب ایشان رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13104331
آگهی تغییرات شرکت دانای نیک گستر پیشرو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۳۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۹۸۹۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۱/xxx۵ ۱ اشخاص ذیل به مدت دو سال بعنوان اعضای هیات مدیره شرکت انتخاب شدند: شرکت گروه استراتوس پارس (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ شرکت آرمان سازان توسعه اندیش (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ آقای سیدمهدی طبیب زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13104332
آگهی تغییرات شرکت دانای نیک گستر پیشرو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۳۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۹۸۹۸۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۱/xxx۵ ۱ تعیین سمت اعضای هیات مدیره آقای سیدمهدی طبیب زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیات مدیره. آقای مهدی هنرمند به شماره ملی xxxxxxxxx۷ از طرف گروه استراتوس پارس (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ سمت نایب رئیس هیات مدیره. آقای محمد نامجو به شماره ملی xxxxxxxxx۰ از طرف شرکت آرمان سازان توسعه اندیش (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به سمت عضو هیات مدیره. آقای محمد نامجو به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل ۲ کلیه اسناد تجاری و اوراق بهادار شرکت بدون قید حصر و از جمله چک‌ها، سفته‌ها و قراردادها و بروات و سایر اسناد تجاری و اوراق بهادار با امضای مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و یا یکی از نامبردگان باتفاق عضو دیگر هیات مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضا مدیرعامل یا یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13041909
آگهی تغییرات شرکت آرمان سازان توسعه اندیش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۱۳۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۲۷۶۷۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/xxx۵: آقای سیدمحمد ابراهیم علوی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت گروه استراتوس پارس (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای سیدمهدی طبیب زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره خانم لاله عالی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت دانای نیک گستر پیشرو (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ به سمت عضو هیئت مدیره خانم لاله عالی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته و برات با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و یا یکی از نامبردگان به اتفاق عضو دیگر هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13031368
آگهی تغییرات شرکت آرمان سازان توسعه اندیش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۱۳۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۲۷۶۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۵: ۱ قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی وبه تصویب رسیدن ترازنامه و حساب سود و زیان (صورتهای مالی) دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه xxx۴ ۲ موسسه حسابرسی پرهام مشار (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی احراز ارقام (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ انتخاب گردیدند ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴ اشخاص ذیل به مدت دو سال به عنوان اعضای هیئت مدیره شرکت انتخاب گردیدند: - شرکت گروه استراتوس پارس (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ - شرکت دانای نیک گستر پیشرو (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ - آقای سیدمهدی طبیب زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12999390
آگهی تغییرات شرکت ساختمانی برج هزار کرمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۵۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۷۶۲۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۵/xxx۵ الف - تعیین سمت مدیران: شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به سمت رئیس هیات مدیره با نمایندگی آقای مسعود صفاخواه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ شرکت صنایع روی کرمان (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به سمت نائب رئیس هیات مدیره با نمایندگی آقای سیدمهدی طبیب زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ شرکت بین المللی پارس تجارت (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۷ به سمت عضو هیات مدیره بانمایندگی آقای محمدجواد وکیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ آقای کامران فتاحی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ خارج از هیئت مدیره به عنوان مدیرعامل ب - امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، برات، قراردادها و عقود با امضاء مدیرعامل و یکی ازاعضاء هیأت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس یا نایب رئیس هیات مدیره و یکی از اعضاء معتبر است. کلیه مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ج - شرح وظایف و حدود اختیارات مدیرعامل مطابق با اساسنامه و مصوبات هیأت مدیره تعیین و اختیارات ذکر شده به مدیرعامل تفویض گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12996020
آگهی تغییرات شرکت تولیدی آرین ماهتاب گستر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۴۲۷۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۶۴۱۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد ملاکی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سازمان عمران کرمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ به سمت رئیس هیأت مدیره و آقای سیدمهدی طبیب زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و آقای رضا حدادیان به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره ۲ ساله انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی، قراردادها و چک‌ها، بروات، سفته‌ها و سایر اوراق تجاری و غیره با امضای مشترک آقای مجید سلیمانی به عنوان مدیرمالی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بطور ثابت و یکی از اعضای هیأت مدیره، همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. همچنین مکاتبات اداری و احکام پرسنلی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی. نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها در چارچوب آئین نامه‌های مصوب هیأت مدیره. افتتاح حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانکها و موسسات. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهر و متفرعات. تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. عقد هر نوع قرارداد، تغییر و تبدیل یا فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول و ماشین آلات و مناقصه و مزایده وغیره که جزء موضوع شرکت باشد بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات در چارچوب آئین نامه معاملات مصوبات هیأت مدیره شرکت. عقد هرگونه قرارداد اجاره چه شرکت موجر باشد و چه مستاجر و اقاله و فسخ آنها و تقاضای تعدیل اجاره بها و تخلیه عین مستاجره طبق آئین نامه معاملات. مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علامت تجارتی و اختراع. ترهین اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن در راستای اهداف و موضوع فعالیت شرکت. به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوق‌های دولتی و خصوصی و استرداد آنها. اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش، فرجام، مصالحه، تعیین وکیل، سازش، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و وکیل در توکیل ولو کرارا، تعیین مصدق و کارشناس اقرارخواه در ماهیت دعوی واخواه به امری که کاملا قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت، استرداد دعوی، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث، اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن، تامین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه‌ها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم چه در دادگاه و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد. پیشنهاد آئین نامه‌های داخلی شرکت به هیأت مدیره جهت تصویب. پیشنهاد هرگونه مشارکت و سرمایه گذاری در سایر شرکت‌ها و اجرای طرح‌های توسعه شرکت به هیأت مدیره جهت تصویب. پیشنهاد بودجه برای اداره کردن شرکت به هیأت مدیره جهت تصویب. اجرای کلیه مصوبات هیأت مدیره و سایر وظایف و اختیاراتی که حسب مورد توسط هیأت مدیره در چارچوب فعالیت‌های شرکت به مدیرعامل تفویض می‌گردد. تحصیل اعتبار از بانک‌ها و شرکت‌ها و موسسات و هرنوع استقراض و اخذ وجه در هر مورد تا سقف ۵۰ میلیارد ریال (۵ میلیارد تومان) به هر مدت و به هر میزان بهره و کارمزد و با هرگونه شرایطی که مقتضی باشد. تنظیم خلاصه صورت دارائی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و ارائه آن به هیأت مدیره و بازرس شرکت. تنظیم صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده xxx لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت و ارائه به هیأت مدیره جهت تصویب در مجمع عمومی. پیشنهاد هر نوع اندوخته علاوه بر پنچ درصد اندوخته موضوع مواد xxx و xxx لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به هیأت مدیره. پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام به هیأت مدیره. پیشنهاد به هیأت مدیره جهت اصلاح اساسنامه در مواقعی که مفید تشخیص داده_شود پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12955845
آگهی تغییرات شرکت دانای نیک گستر پیشرو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۳۳۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۹۸۹۸۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۹/xxx۴ ۱ تعیین سمت اعضای هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری سامانه استراتوس (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ به نمایندگی آقای سیدمهدی طبیب زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت رئیس هیئت مدیره گروه استراتوس پارس (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به نمایندگی آقای مهدی هنرمند به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت مهندسی توسعه شهری فراز (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ به نمایندگی آقای محمد نامجو به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمد نامجو به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل اختیارات مدیرعامل: مدیرعامل با رعایت قوانین جاری کشور و مفاد اساسنامه شرکت مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ۲ کلیه اسناد تجاری و اوراق بهادار شرکت بدون قید خصر و از جمله چکها، سفته‌ها و قراردادها و بروات و سایر اسناد تجاری و اوراق بهادار با امضای مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و یا یکی از نامبرده گان باتفاق عضو دیگر هیات مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری باامضاء مدیرعامل یا یکی از هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12877652
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص صنعت توسعه و تجهیز پلاسمای نوین در تاریخ ۰۶/۰۴/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع شرکت: انجام کلیه امور در زمینه ایجاد، تاسیس، راه اندازی آزمایشگاه و کارخانجات مورد نیاز تولید فرآورده‌های مشتق از پلاسما و انجام مطالعات در زمینه پلاسما و سایر فرآورده‌های خونی، کلیه فعالیتها در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم. واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز. (در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوز‌های لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، سعادت آباد، میدان کاج، خیابان سرو غربی، پلاک ۲۳، طبقه نهم، واحد ۲۶ کدپستی xxxxxxxxx۴ سرمایه شرکت: مبلغ (یکصد میلیارد) ریال منقسم به (صد میلیون) سهم یکهزار ریالی که تعداد (صد میلیون) سهم بانام می‌باشد که مبلغ سی و پنج میلیارد ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx , xxx مورخ ۲۹/۰۳/xxx۵ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه سرو غربی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می‌باشد. اولین مدیران شرکت: سیدمحمد صدرهاشمی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از طرف شرکت گروه استراتوس پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به سمت رئیس هیئت مدیره. سیدمهدی طبیب زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. وحید بازارگان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت پیشگامان آتی نگر اطلس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. حسین کیوانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره. علی محمد بدیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره برای مد ت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد تجاری و اوراق بهادار شرکت بدون قید حصر و از جمله چک‌ها، سفته‌ها و قراردادها و بروات و سایر اسناد تجاری و اوراق بهادار با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره و یا یکی از ایشان با عضو دیگر هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری و عادی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه. بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی نماگر حساب حسابداران رسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲۶ به عنوان بازرس اصلی. موسسه حسابرسی احراز ارقام حسابداران رسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۴۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مد ت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. (ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد.) پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12872468
آگهی تغییرات شرکت تولید برق ماه تاب کهنوج شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۸۲۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۴۳۰۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای سیدمهدی طبیب زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی از شرکت تولید برق ماهتاب سینا به سمت عضو هیأت مدیره برای دوره باقیمانده هیئت مدیره انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12858365
آگهی تغییراتخیریه حمایت از معلولین سالمندان و ایتام باب الحوایج ع کرمان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۷۲ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۱۹۷۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷/۱۰/xxx۴ منضم به نامه شماره xxx/۰۱/xxx/۲/xxx۴ مورخ ۱۵/۰۱/۹۵ فرماندهی محترم انتظامی استان کرمان: - ۱ حسب اختیارات حاصل ازماده ۱۲ اساسنامه تعداداعضاءهیات امناءبه ۱۱ نفرافزایش وآقایان: - سیدمحمدابراهیم علوی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ - سیداحمدعلوی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ - سیدمهدی طبیب زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ - محمدرضافهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان اعضاءجدیدهیات امناءانتخاب شدند. - ۲ موضوع فعالیت موسسه به «ارائه خدمات آموزشی، فرهنگی، بهداشتی، درمانی، رفاهی به افرادتحت پوشش - ساخت واداره مدیریت مراکزمختلف نگهداری ودرمانی، آموزشی، فرهنگی وتربیتی جهت افراد تحت پوشش - پیشگیری ازبروز معلولیتها درجامعه بطرق مختلف وانجام هرگونه فعالیت مقتضی - انجام هرگونه فعالیت مناسب درخصوص حمایت وپشتیبانی از ایتام وسالمندان - بهسازی وتعمیرات ومساعدت درساخت مسکن مناسب ودرصورت لزوم اجاره مسکن جهت معلولین واجدشرایط - تامین منابع مالی مورد نیازموسسه برای تحقق اهداف درراستای فعالیتهای پیش بینی شده درماده ۲۹ اساسنامه - مدیریت وبهینه نمودن دارائی‌های سرمایه‌ای موسسه بمنظوربازدهی بیشتربه افرادتحت پوشش ازطریق فعالیتهای مجاز» تغییر یافت ودر نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. - ۳ اساسنامه خیریه مشتمل برسه فصل وچهل ویک ماده وسی ودوتبصره به تصویب رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12710977
آگهی تغییرات شرکت توسعه حمل و نقل ریلی کامیاب تحرک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۵۳۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۶۹۱۸۱۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۱۲/xxx۴: ۱ شرکت توسعه ساحل وفرا ساحل نگین کیش به کد ملی xxxxxxxxx۳۱ به سمت رئیس هیئت مدیره به نمایندگی آقای علی شمس اردکانی به کد ملی xxxxxxxxx۱ شرکت مادر تخصصی توسعه معادن وصنایع معدنی خاورمیانه به کد ملی xxxxxxxxx۴۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی آقای محمد جعفر اکرام جعفری به کد ملی xxxxxxxxx۵ شرکت حمل ونقل ترکیبی مواد معدنی گهر ترابر به کد ملی xxxxxxxxx۵۹ به سمت عضو هیئت مدیره عضو اصلی به نمایندگی آقای سید مهدی طبیب زاده به کد ملی xxxxxxxxx۲ شرکت گسترش صنایع ومعادن ماهان به کد ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت عضو هیئت مدیره عضو اصلی به نمایندگی آقای ابراهیم صادقی به کد ملی xxxxxxxxx۵ شرکت توسعه وآبادانی استان کرمان به کد ملی xxxxxxxxx۲۳ به سمت عضو هیئت مدیره عضو علی البدل با نمایندگی آقای مجید آنتیکی نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۲ شرکت توس امید امین به کد ملی xxxxxxxxx۳۷ به سمت عضو هیئت مدیره عضو اصلی به نمایندگی آقای غفور خرامهر به کد ملی xxxxxxxxx۵ آقای امیر حسین سعید به کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل به مدت باقیمانده انتخاب گردیدند. ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره ومهر شرکت معتبر و سایر مکاتبات و اوراق اداری و عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12536083
آگهی تغییرات شرکت سرمايه گذاري توسعه وعمران استان كرمان شركت سهامي عام به شماره ثبت ۳۳۹۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۵۱۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۸/xxx۴ الف) تعیین سمت اعضای هیئت مدیره: آقای سیدضیاءالدین صدرهاشمی نژاد با کدملی xxxxxxxxx۱به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهامی عام) به عنوان رئیس هیئت مدیره. ـ آقای سیدمهدی طبیب زاده با کدملیxxxxxxxxx۲مایندگی از سازمان عمران کرمان (سهامی خاص) به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره. ـ آقای حسین رحمتی با کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین (سهامی عام) به عنوان عضو هیئت مدیره. ـ آقای حسن پورفرج قاجاری با کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان (سهامی خاص) به عنوان عضو هیئت مدیره. ـ آقای فرامرز رساپور با کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان (سهامی عام) به عنوان عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند ـ آقای مسعود صفاخواه با کدملی xxxxxxxxx۱ خارج از اعضاء به عنوان مدیرعامل به مدت دوسال انتخاب گردید وحدود اختیارات مدیرعامل تعیین وتفویض گردید. ب) کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، قرارداد و نظایر آن با امضای ثابت مدیرعامل (در غیاب ایشان رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره) و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل (در غیاب ایشان رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر است.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12413864
آگهی تغییرات شرکت آرمان سازان توسعه اندیش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۱۳۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۲۷۶۷۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۳/xxx۴: ـ آقای سیدمحمدابراهیم علوی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت گروه استراتوس پارس (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به سمت رئیس هیئت مدیره. ـ آقای سیدمهدی طبیب زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت پیشگامان آتی نگر اطلس (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. ـ خانم لاله عالی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت بازرگانی تامین و توزیع کالای هنزا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ به سمت عضو هیئت مدیره. ـ خانم لاله عالی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل شرکت انتخاب گردیدند. ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک ، سفته و برات با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و یا یکی از نامبردگان باتفاق عضو دیگر هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12369302
آگهی تغییرات شرکت خدماتي صنعتي معدني كرمان افراز شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۶۵۸۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۵۸۸۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان محسن جلال پور با کد ملی xxxxxxxxx۳و سیدمهدی طبیب زاده با کد ملی xxxxxxxxx۲و مرتضی فیروز سعید دهتازیانی با کد ملی xxxxxxxxx۹ برای مدت دوسال انتخاب شدند
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12369308
آگهی تغییرات شرکت خدماتي صنعتي معدني كرمان افراز شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۶۵۸۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۵۸۸۷۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد ۱ـ سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار زیر می باشد: ـ آقای محسن جلال پور با کد ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره ـ آقای سیدمهدی طبیب زاده با کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ـ آقای مرتضی فیروزسعید دهتازیانی با کد ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره ـ آقای مرتضی فیروزسعید دهتازیانی با کد ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. ۲ ـ کلیه اسناد واوراق بهادار و بانکی با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر و سایر مکاتبات و اوراق عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12213509
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه وعمران استان کرمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۳۹۵ وشناسه‌ملی۱۰۸۶۰۵۵۵۱۳۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۲/xxx۴: ۱ ـ آقای سیدضیاءالدین صدرهاشمی نژاد با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهامی عام) به عنوان رئیس هیئت مدیره. ـ آقای سیدمهدی طبیب زاده با کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از سازمان عمران کرمان (سهامی خاص) به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره. آقای حسین رحمتی با کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین (سهامی عام) به عنوان عضو هیئت مدیره. آقای حسن پورفرج قاجاری با کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان (سهامی خاص) به عنوان عضو هیئت مدیره. آقای فرامرز رساپور با کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان (سهامی عام) به عنوان عضو هیئت مدیره. آقای مسعود صفاخواه با کد ملی xxxxxxxxx۱ خارج از اعضاء به عنوان مدیرعامل برای مدت باقیمانده انتخاب گردیدند. حدود اختیارات مدیرعامل با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور و مفاد اساسنامه شرکت و اجرای مصوبات هیئت مدیره می باشد. ۲ ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، قرارداد و نظایر آن با امضای مدیرعامل و رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره و یا یکی از ایشان به اتفاق عضو دیگر هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل (در غیاب ایشان رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر است.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12171683
آگهی انتخابات مورخ ۳/۲/۱۳۹۴ هیأت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان شناسه ملی۱۴۰۰۰۱۴۸۶۴۷
بنا به تصویب هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان در نخستین جلسه دوره هشتم که در مورخ ۳/۲/xxx۴ برگزار گردید، اعضاء هیأت رییسه اتاق کرمان تا تاریخ ۳۱/۲/xxx۸ به شرح زیر به سمت های زیر انتخاب و تعیین گردیدند:

آقای محسن جلال پور با کدملی xxxxxxxxx۳ به عنوان رئیس، آقایان سیدمهدی طبیب زاده با کدملی xxxxxxxxx۲ و محمد جلال مآب با کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان نواب رئیس، آقای محسن رشید فرخی با کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان خزانه دار و آقای محسن ضرابی با کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان منشی.

کلیه چکها و اسناد و اوراق مالی تعهدآور و قراردادها در صورتی معتبر است که توسط رئیس و خزانه دار و در نبود خزانه دار توسط یکی از اعضای هیأت رییسه امضاء و به مهر اتاق ممهور شده باشد.

نشانی اتاق: کرمان، ابتدای بلوار جمهوری، نرسیده به بیست متری نادر، صندوق پستی xxxـxxx۷۵

دxxxxxx۷ اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12171920
آگهی انتخابات مورخ ۳/۲/۱۳۹۴ هیأت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان شناسه ملی۱۴۰۰۰۱۴۸۶۴۷
بنا به تصویب هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان در نخستین جلسه دوره هشتم که در مورخ ۳/۲/xxx۴ برگزار گردید، اعضاء هیأت رییسه اتاق کرمان تا تاریخ ۳۱/۲/xxx۸ به شرح زیر به سمت های زیر انتخاب و تعیین گردیدند:

آقای محسن جلال پور با کدملی xxxxxxxxx۳ به عنوان رئیس، آقایان سیدمهدی طبیب زاده با کدملی xxxxxxxxx۲ و محمد جلال مآب با کدملی xxxxxxxxx۴ بعنوان نواب رئیس، آقای محسن رشید فرخی با کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان خزانه دار و آقای محسن ضرابی با کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان منشی.

کلیه چکها و اسناد و اوراق مالی تعهدآور و قراردادها در صورتی معتبر است که توسط رئیس و خزانه دار و در نبود خزانه دار توسط یکی از اعضای هیأت رییسه امضاء و به مهر اتاق ممهور شده باشد.

نشانی اتاق: کرمان، ابتدای بلوار جمهوری، نرسیده به بیست متری نادر، صندوق پستی xxxـxxx۷۵

دxxxxxx۷ اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12118960
آگهی تغییرات شرکت صنایع روی کرمان شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۴۸۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۶۰۰۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۱/xxx۳: ۱ ـ آقای مسعود صفاخواه با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان به سمت رئیس هیئت مدیره. ـ آقای مازیار ماه جوئی با کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت بین المللی پارس تجارت به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. ـ آقای سید مهدی طبیب زاده با کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت ساختمانی برج هزار کرمان به سمت عضو هیئت مدیره. ـ آقای سیدرضا مصطفوی با کدملی xxxxxxxxx۶ خارج از اعضاء هیئت مدیره به سمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. حدود اختیارات مدیرعامل طبق اساسنامه و مصوبات هیئت مدیره می باشد. ۲ ـ کلیه اسناد اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه بروات و سفته ها و سایر اوارق تجاری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره و امضاء اوراق و مراسلات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر و نافذ خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12058147
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص ارژنگ سازان دیلمان درتاریخ ۰۹/۱۲/xxx۳ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: انجام طراحی، محاسبه نظارت فنی و مشاوره فنی و اجرای کلیه پروژه های عمرانی اعم از فلزی و بتنی، ابنیه سبک و سنگین، ساخت راه و باند، سدسازی و تاسیسات مربوطه، ساخت راه آهن، مترو، باند فرودگاه، برج مراقبت، احداث کانال، احداث تونل، نقشه برداری و تسطیح اراضی، گود برداری، تزریق سیمان و شمع کوبی و شمع ریزی، سدهای خاکی و بتنی، بندهای آبی، تاسیسات برقی و مکانیکی ساختمانها و کارخانجات صنعتی و نیروگاهها، سند بلاست و جوشکاری وساخت انواع سازه های فلزی، بازسازی ابنیه، تزئینات داخلی و خارجی ساختمانها، خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای بازرگانی، اخذ و اعطای نمایندگی شرکتهای معتبر داخلی و خارجی، اخذ وام و اعتبارات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخل و خارج از کشور و شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی اعم از داخلی و بین المللی در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم.(در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، سعادت آباد، خیابان سرو غربی، پلاک ۲۳، ساختمان طلایی، طبقه ۵، واحد ۱۳ کد پستی xxxxxxxxx۷ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxx۰ سهم xxx۰۰ ریالی که تعداد xxx۰ سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxx۰ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/۹۳ص/xxx مورخ ۲۱/۱۱/۹۳ نزد بانک پاسارگاد شعبه سرو پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت:. شرکت ساختمانی برج هزار کرمان به نمایندگی مسعود صفاخواه به شماره ملی xxxxxxxxx۱به سمت رئیس هیئت مدیره ۲. محمدعلی زرگر به شماره ملی xxxxxxxxx۱به سمت عضو هیئت مدیره ۳. عباس صمیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۵به سمت عضو هیئت مدیره ۴. اسدالله داوری به شماره ملی xxxxxxxxx۰به سمت مدیرعامل(خارج از اعضا و خارج از سهامداران) ۵. شرکت صنایع روی کرمان به نمایندگی سید مهدی طیب زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت دوسال به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از جمله چک، سفته، برات، قراردادها و عقود با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقأ همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴ به عنوان بازرس اصلی. محمدرضا نادریان به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال تعیین گردیدند روزنامه کثیرالانتشارشرکت:ابرار
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9422675
آگهی تغییرات شرکت بارز استیل کویر شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۶۹۱۱ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۳۱۰۱۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف)تعیین سمت مدیران ـ آقای محسن جلال پور بعنوان رئیس هیئت مدیره با کد ملی xxxxxxxxx۳ ـ آقای امین جلال پور بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره با کد ملی xxxxxxxxx۱ ـ خانم زهره مرادی بعنوان عضو هیئت مدیره با کد ملی xxxxxxxxx۴ ـ آقای سید مهدی طبیب زاده با کد ملیxxxxxxxxx۲خارج از اعضای هیئت مدیره به عنوان مدیر عامل ب)کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت با امضاء ثابت مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشند .اسناد عادی و نامه ها با امضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشند .
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9407976
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص توسعه حمل و نقل ریلی کامیاب تحرک درتاریخ ۰۵/۱۱/xxx۳ به شماره ثبت xxx۳۳ به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: ارائه کلیه خدمات عمومی و تخصصی حمل و نقل ریلی و ترکیبی اعم راهبری، نظارت، سیر و حرکت، تخلیه و بارگیری، مدیریت و بهره برداری از زیر ساختها (شامل خط، ابنیه، ناوگان، ایستگاه و خدمات مرتبط با پایانه های تخلیه و بارگیری در داخل و خارج کشور) انجام کلیه امور مرتبط با حمل و نقل ریلی و ترکیبی اعم از تأمین، ساخت، تولید، تعمیر و نگهداری انجام کلیه پروژه های مرتبط با حمل و نقل ریلی و ترکیبی اعم از تحقیق و توسعه، مشاوره، پیمانکاری، تعمیر و نگهداری، بهره برداری، مدیریتی، تجهیز و راه اندازی، سیستمها و علائم و ارتباطات در داخل و خارج کشور سرمایه گذاری و مشارکت در کلیه امور مرتبط با حمل و نقل ریلی و ترکیبی در داخل و خارج کشور اخذ تسهیلات ارزی و ریالی از کلیه بانکها، موسسات، شرکتها و نهادهای داخلی و خارجی ایجاد شرکتها، موسسات، شعب و دفاتر نمایندگی در داخل و خارج کشور انجام کلیه فعالیتهای بازرگانی اعم از داخلی و بین المللی، صادرات و واردات که بطور مستقیم یا غیر مستقیم با موضوع شرکت مرتبط باشد.اخذ کلیه مجوزهای مورد نیاز در رابطه با انجام و توسعه فعالیتهای شرکت از داخل و خارج از کشور عقد هر نوع قرارداد مرتبط با موضوع شرکت (مستقیم یا غیر مستقیم) با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، دولتی و غیر دولتی، در داخل یا خارج از کشوردر صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز های لازم (ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد) مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: استان کرمان, خیابان بهمنیار کوچه ۲ پلاک ۲۰ کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxxxxx۰ سهم xxx۰ ریالی که تعداد xxxxxx۰ سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۱مورخ ۲۷/۰۹/xxx۳نزد بانک گردشگری شعبه کرمان پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت:. سیدکاظم حیان بشماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل ۲. توسعه ساحل و فرا ساحل نگین کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۱ به نمایندگی آقای علی شمس اردکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره ۳.مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ به نمایندگی محمد جعفر اکرام جعفری بشماره ملی xxxxxxxxx۵ سمت نایب رئیس هیئت مدیره ۴. گسترش صنایع و معادن ماهان بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ بنمایندگی ابراهیم صادقی بشماره ملیxxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی۵.حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهر ترابر سیرجان به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ به نمایندگی آقای سید مهدی طبیب زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی ۶. سرمایه گذاری توس امید امین به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ به نمایندگی غفور خرامهر بشماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی ۷.توسعه و آبادانی استان کرمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۳ به نمایندگی مجید آنتیکی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو علی البدل به مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اعضا هیئت مدیره و مدیرعامل اقرار نمودندکه دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل xxx قانون اساسی و مواد xxx و xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت نمی باشند. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: شرکت رهیافت حساب تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به نمایندگی آقای فرساد اربابی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ عنوان بازرس اصلی. آقای فرساد اربابی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1678166
آگهی تغییرات شرکت آرمان سازان توسعه اندیش شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۱۳۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۲۷۶۷۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ سمت اعضای هیئت مدیره:
ـ آقای سید محمدابراهیم علوی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی از گروه استراتوس پارس (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ و شماره ثبت xxxxxx به سمت رئیس هیئت مدیره
ـ آقای هادی ایرانمنش به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت بازرگانی تامین و توزیع کالای هنزا (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۶ و شماره ثبت xxxxxx به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
ـ آقای سید مهدی طبیب زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت پیشگامان آتی نگر اطلس (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ و شماره ثبت xxxxxx به سمت عضو هیئت مدیره
ـ خانم لاله عالی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل خارج از اعضاء
۲ـ امضاء اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته و برات با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و یا یکی از نامبردگان به اتفاق عضو دیگر هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۸ مسئول ثبت شرکتهای ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1624853
آگهی تغییرات شرکت الومینیم پارهنزا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۸۳۶۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۹۶۹۸۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدمهدی طبیب زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۲ جایگزین آقای سیدمحمد صدرهاشمی نژاد به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت باقیمانده انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1267949
آگهی تغییرات شرکت برج هزار کرمان سهامی خاص شماره ثبت ۳۶۵۳ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۷۶۲۰
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۲۷/۸/xxx۲
۱ـ مسعود صفا خواه با کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان (سهامی عام) بسمت رئیس هیئت مدیره و سید مهدی طبیب زاده با کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت صنایع روی کرمان (سهامی خاص) بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و اسداله داوری با کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت بین المللی پارس تجارت (سهامی خاص) بسمت عضو هیئت مدیره و کامران فتاحی با کد ملی xxxxxxxxx۸ خارج از اعضاء هیئت مدیره بسمت مدیر عامل شرکت انتخاب گردیدند.
۲ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضاء ثابت مدیر عامل در غیاب ایشان رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر و اوراق عادی با امضاء مدیر عامل در غیاب ایشان رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۱ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1250600
آگهی تغییرات شرکت دانای نیک گستر پیشرو سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۶۴۱۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۹۸۹۸۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۵/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین سمت گردیدند:
آقای سید مهدی طیب زاده کد ملی xxxxxxxxx۲ از طرف شرکت سرمایه گذاری سامانه استراتوس (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ بسمت رئیس هیئت مدیره. آقای مهدی هنرمند کد ملی xxxxxxxxx۷ از طرف شرکت گروه استراتوس پارس (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مالک رخ کد ملی xxxxxxxxx۷ از طرف شرکت مهندسی و توسعه شهری فراز (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره.
کلیه اسناد تجاری و اوراق بهادار شرکت بدون قید حصر و از جمله چک ها، سفته ها و قراردادها و بروات و سایر اسناد تجاری و اوراق بهادار با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و یا یکی از نامبردگان باتفاق عضو دیگر هیات مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضا مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1242814
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری توسعه و عمران کرمان سهامی عام شماره ثبت ۳۳۹۵ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۵۱۳۶
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۶/۸/۹۲:
۱ـ آقای سید محمد صدر هاشمی نژاد با کد ملی xxxxxxxxx۶ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران بسمت رئیس هیئت مدیره سید مهدی طبیب زاده با کد ملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی از سازمان عمران کرمان بسمت عضو هیئت مدیره و اصغر عارفی با کد ملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی از شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان بسمت نایب رئیس هیئت مدیره حسین رحمتی با کد ملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین بسمت عضو هیئت مدیره و سعید رضا عاصمی زواره با کد ملی xxxxxxxxx۹ بنمایندگی از شرکت تامین مسکن نوید ایرانیان بسمت عضو هیئت مدیره مسعود صفا خواه با کد ملی xxxxxxxxx۱ خارج از اعضا بسمت مدیرعامل شرکت بمدت دو سال انتخاب گردیدند.
۲ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی اوراق عادی باامضا ثابت مدیرعامل و در غیاب ایشان رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضا هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر و اوراق عادی با امضا مدیرعامل در غیاب ایشان رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد.
۴ـ حدود اختیارات مدیرعامل طبق مفاد اساسنامه شرکت به هیئت مدیره تفویض گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۲ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1161806
آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن سازان استان کرمان سهامی خاص شماره ثبت ۳۰۹۹ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۲۲۵۰
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۰/xxx۱:
۱ـ آقای ابوالقاسم سیف الهی کد ملی xxxxxxxxx۴ بنمایندگی از شهرداری کرمان بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای محمد جواد وکیلی کد ملی xxxxxxxxx۴ بنمایندگی از گروه سرمایه گذاری مسکن بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای صالح نقی پور کد ملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی از شرکت عمران و مسکن سازان ایران بسمت عضو هیئت مدیره، آقای سید مهدی طبیب زاده کد ملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران کرمان بسمت عضو هیئت مدیره، آقای محمد آئینی کد ملی xxxxxxxxx۳ بنمایندگی از شرکت ایجاد محیط بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدرضا قربی کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند.
۲ـ کلیه اسناد اوراق بهادار بانکی بامضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. اوراق عادی بامضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۱ مسئول ثبت شرکتهای ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1128001
آگهی تغییرات شرکت صنایع روی کرمان سهامی خاص شماره ثبت ۳۴۸۶ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۶۰۰۶
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۳/۹۲
۱ـ مسعود صفا خواه کد ملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان (سهامی عام) بسمت رئیس هیئت مدیره، آقایان سید مهدی طیب زاده کد ملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی از شرکت ساختمانی برج هزار کرمان (سهامی خاص) بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و عطاءاله شمس الدینی کد ملی xxxxxxxxx۰ بنمایندگی از طرف شرکت بین المللی پارس تجارت (سهامی خاص) بسمت عضو هیئت مدیره و مازیار ماهجویی کد ملی xxxxxxxxx۲ خارج از اعضاء هیئت مدیره و بسمت مدیرعامل شرکت برای مدت باقی مانده انتخاب گردیدند.
۲ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره و یا یکی از ایشان با امضاء عضو دیگر هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد.
۳ـ حدود اختیارات مدیرعامل طبق مفاد اساسنامه و مصوبات هیئت مدیره می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۲ مسئول ثبت شرکت های ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1067468
آگهی تغییرات شرکت صنایع روی کرمان سهامی خاص شماره ثبت ۳۴۸۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۶۰۰۶
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱/xxx۲
۱ ـ مسعود صفا خواه با کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان (سهامی عام) بسمت رئیس هیئت مدیره آقایان سید مهدی طبیب زاده با کد ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت ساختمانی برج هزار کرمان (سهامی خاص) بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و عطااله شمس الدینی با کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از طرف شرکت بین المللی پارس تجارت (سهامی خاص) بسمت عضو هیئت مدیره و محمد علی شکاری با کد ملی xxxxxxxxx۰ خارج از اعضا هیئت مدیره بسمت مدیرعامل شرکت برای مدت باقی مانده انتخاب گردیدند
۲ ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره و یا یکی از ایشان با امضا عضو دیگر هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی با امضا مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۳ـ حدود اختیارات مدیرعامل طبق مفاد اساسنامه مصوبات هیئت مدیره می باشد
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۳ مسئول ثبت شرکت های ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 961590
آگهی تغییرات شرکت خدماتی صنعتی معدنی کرمان افراز سهامی خاص شماره ثبت ۶۵۸۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۵۸۸۷۷
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ قرائت گزارش هیئت مدیره بازرسان و بتصویب رسیدن صورتهای مالی سال ۹۰.
۲ـ مسعود وفا با کد ملی xxxxxxxxx۱ و نسرین سعید با کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه محلی کرمان امروز جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۴ـ مرتضی فیروز سعید دهتازیانی با کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و محسن جلال پور با کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و سید مهدی طبیب زاده با کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت بمدت دو سال انتخاب گردیدند.
۵ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با دو امضا از سه امضا هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر و اوراق عادی باامضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۰ مسئول ثبت شرکتهای ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10171619
آگهی تغییرات شرکت خدماتی صنعتی معدنی کرمان افراز سهامی خاص شماره ثبت ۶۵۸۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۵۸۸۷۷
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ قرائت گزارش هیئت مدیره بازرسان و بتصویب رسیدن صورتهای مالی سال ۹۰. ۲ مسعود وفا با کد ملی xxxxxxxxx۱ و نسرین سعید با کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه محلی کرمان امروز جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴ مرتضی فیروز سعید دهتازیانی با کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و محسن جلال پور با کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و سید مهدی طبیب زاده با کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت بمدت دو سال انتخاب گردیدند. ۵ کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با دو امضا از سه امضا هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر و اوراق عادی باامضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. مسئول ثبت شرکتهای ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 869143
آگهی تغییرات شرکت بارز استیل کویر سهامی خاص شماره ثبت ۶۹۱۱ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۳۱۰۱۸
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی هیئت مدیره مورخه ۲۹/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرسان و بتصویب رسیدن ترازنامه سال ۲۹/۱۲/۹۰.
۲ـ آقای ناصر کلانتری خاندانی با کد ملی xxxxxxxxx۵ و آقای سید رضا سخا با کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس اصلی و علی البدل بمدت یک سال انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه کرمان امروز جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۴ـ بر طبق مصوبات هیئت مدیره آقای سید مهدی طیب زاده با کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت مدیرعامل و آقای علی اکبر مشرفی با کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محسن جلال پور با کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای فرهاد آگاه با کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند.
۵ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضا سه نفر رئیس هیئت مدیره نایب رئیس و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی باامضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۸ مسئول ثبت شرکتهای ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 610970
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان سهامی عام شماره ثبت ۳۳۹۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۵۱۳۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ بر طبق مصوبات هیئت مدیره آقای مسعود صفا خواه با کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل و آقای سید محمد صدر هاشمی نژاد با کد ملی xxxxxxxxx بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهامی عام) بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای اصغر عارفی با کد ملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی از شرکت پشتیبانی اوراق سرمایه گذاری ساختمان (سهامی خاص) بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقایان سید مهدی طبیب زاده با کد ملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی از شرکت سازمان عمران کرمان (سهامی خاص) و آقای حسین رحمتی با کد ملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و ساختمانی نوین (سهامی خاص) و آقای سعید رضا عاصمی زواره بنمایندگی از شرکت تامین مسکن نوین ایرانیان (سهامی عام) بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره انتخاب گردیدند.
۲ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء ثابت مدیرعامل (در غیاب ایشان رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل (در غیاب ایشان رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد.
۳ـ حدود اختیارات مدیرعامل با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور و مفاد اساسنامه شرکت و اجرای مصوبات هیئت مدیره می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۳ مسئول ثبت شرکت های ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9677046
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران استان کرمان سهامی عام شماره ثبت ۳۳۹۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۵۱۳۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ بر طبق مصوبات هیئت مدیره آقای مسعود صفا خواه با کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل و آقای سید محمد صدر هاشمی نژاد با کد ملی xxxxxxxxx بنمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان ایران (سهامی عام) بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای اصغر عارفی با کد ملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی از شرکت پشتیبانی اوراق سرمایه گذاری ساختمان (سهامی خاص) بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقایان سید مهدی طبیب زاده با کد ملی xxxxxxxxx۲ بنمایندگی از شرکت سازمان عمران کرمان (سهامی خاص) و آقای حسین رحمتی با کد ملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و ساختمانی نوین (سهامی خاص) و آقای سعید رضا عاصمی زواره بنمایندگی از شرکت تامین مسکن نوین ایرانیان (سهامی عام) بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره انتخاب گردیدند.

۲ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضاء ثابت مدیرعامل (در غیاب ایشان رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل (در غیاب ایشان رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۳ـ حدود اختیارات مدیرعامل با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور و مفاد اساسنامه شرکت و اجرای مصوبات هیئت مدیره می‌باشد.

مسئول ثبت شرکت‌های ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10463314
آگهی تغییرات شرکت پدیده توسعه شرق سهامی خاص بشماره ثبت ۳۰۹۷۸۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۷۳۶۱۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‎العاده مورخ ۲۸/۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای سید مهدی طبیب‎زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی، خانم گیتی صباغ به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ ترازنامه و حساب‎های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۹ بتصویب رسید. در تاریخ ۱۷/۵/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10874616
آگهی تغییرات شرکت بارز استیل کویر سهامی خاص شماره ثبت ۶۹۱۱ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۳۱۰۱۸
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی هیئت مدیره مورخه ۲۹/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

۱ـ قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرسان و بتصویب رسیدن ترازنامه سال ۲۹/۱۲/۹۰.

۲ـ آقای ناصر کلانتری خاندانی با کد ملی xxxxxxxxx۵ و آقای سید رضا سخا با کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس اصلی و علی‌البدل بمدت یک سال انتخاب گردیدند.

۳ـ روزنامه کرمان امروز جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

۴ـ بر‌طبق مصوبات هیئت مدیره آقای سید مهدی طیب زاده با کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت مدیرعامل و آقای علی اکبر مشرفی با کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محسن جلال پور با کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای فرهاد آگاه با کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند.

۵ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضا سه نفر رئیس هیئت مدیره نایب رئیس و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی باامضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد.

مسئول ثبت شرکتهای ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات