جلیل حسانی

آقای جلیل حسانی

کد ملی 314982xxxx
گراف ارتباطات
5
شرکت‌ها
12
آگهی‌ها

شرکت های جلیل حسانی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که جلیل حسانی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14667239
آگهی تغییرات شرکت صنایع و معادن مس کرمان زمین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۲۰۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۰۳۶۸۱۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ ) آقای علی محمدی با کد ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت ملی صنایع مس ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای جلیل حسانی با کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت صنعتی و معدنی مولیبدن مس آذربایجان با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای وحید سلطانی با کد ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت خدمات بازرگانی معادن و فلزات غیرآهنی با شناسه ملی xxxxxxxxx۰۶ به سمت عضو هیئت مدیره آقای حسین احمدی کاظم آبادی با کد ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از موسسه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۴ به سمت عضو هیئت مدیره آقای رضا شریفی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی ازشرکت مس مزرعه با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۱ به سمت عضو هیئت مدیره آقای وحید سلطانی ( از اعضای هیئت مدیره ) با کد ملی xxxxxxxxx۶ را بعنوان مدیرعامل تعیین گردید . ۲ ) کلیه چکها بروات سفته و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضای مشترک مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دونفراز اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد وکلیه مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد_بود . ۳ بخشی از اختیارات هیئت مدیره طبق ماده ۴۳ اساسنامه بشرح ذیل به آقای وحید سلطانی ( از اعضای هیئت مدیره ) با کد ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان مدیرعامل تفویض گردد : ۱ نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام ، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و مؤسسات خصوصی . ۲ دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و متفرعات . ۳ تعهد , ظهرنویسی , قبولی پرداخت و واخواست اوراق تجاری . علی محمدی جلیل حسانی حسین احمدی کاظم آبادی وحید سلطانی رضا شریفی ۴ اقامه هرگونه دعوای حقوقی و جزایی و دفاع از هر دعوای حقوقی و جزایی اقامه شده ، در هریک از دادگاهها ، دادسراها ، مراجع قضایی و یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ، از طرف شرکت ، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه جزایی و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری ، با حق حضور ومراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات ، اعتراض به رأی ، درخواست تجدیدنظر ، فرجام ، واخواهی و اعاده دادرسی ، مصالحه و سازش ، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوی ، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند ، تعیین جاعل ، حق امضاء قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافق نامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب با حق صلح یا بدون آن اجرای حکم نهایی و قطعی داور ، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آنها ، تعیین مصدق و کارشناس ، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر اقرار در ماهیت دعوا ، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث ، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها ، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث ، قبول یا رد سوگند ، و تأمین خواسته ، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر . ۵ ارائه صورت حسابهای مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه ، شش ماهه ، نه ماهه ، و سالیانه به سهامداران . تبصره : صورتهای مالی شش ماهه و سالیانه باید توسط حسابرس و بازرس قانونی شرکت حسابرسی شده_باشد . ۶ تهیه و تنظیم برنامه و بودجه سالیانه به همراه اظهارنظر حسابرس و بازرس قانونی شرکت . ۷ تنظیم صورت دارایی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده xxx لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ، ۸ دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14589312
آگهی تغییرات شرکت یار آب شهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۹۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۶۸۰۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضای هیئت مدیره عبارتند از آقای جلیل حسانی به کد ملی xxxxxxxxx۶ آقای منصور حیدرنژاد شورک به کد ملی xxxxxxxxx۲ آقای محمدرضا امراللهی خرانق به کد ملی xxxxxxxxx۱ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند ۲ آقای سید محمد رضوانی نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و آقای مهدی شیبانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند . ۳ روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد . ۴ صورتهای مالی شرکت منتهی به سال xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14285084
آگهی تغییرات شرکت مهندسان مشاور هنر سرای معماری یزد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۶۳۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۲۹۸۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ آقای جلیل حسانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی و آقای مهدی صادق احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ۲ـ صورتهای مالی منتهی به پایان سال مالی xxx۶ تصویب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13999486
آگهی تغییرات شرکت ملی صنایع مس ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۲۰۵۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هیئت مدیره به استناد ماده ۴۲ اساسنامه شرکت بخشی از اختیارات خود در ماده ۳۷ اساسنامه را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی افتتاح هرگونه حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانکها و سایر مؤسسات قانونی در داخل کشور دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاهها، دادسراها و … (عینا مطابق بند اساسنامه) تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقطع ۳ ماهه و ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه، ۹ ماهه، سالانه و ارائه آن به هیئت مدیره جهت تصویب و ارائه به حسابرس و بازرس محترم و سازمان بورس نصب و عزل کلیه مأموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل، حقوق و مزایا، ترفیع، تنبیه، تعیین شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت، مرخصی، بازنشستگی و مستمری وراث آنها انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات طبق ضوابط آئین نامه معاملات مصوب هیئت مدیره توضیح: در مورد معادن شرکت چه در شرکت اصلی و چه در شرکتهای فرعی، هرگونه تصمیم گیری اعم از صلح و سازش و واگذاری و مشارکت و فسخ و تمدید و اقاله معدن و پروانه بهره برداری تمام یا بخشی از آن مشخصا در اختیار هیئت مدیره شرکت ملی صنایع مس ایران می‌باشد. ب به استناد ماده ۴۴ اساسنامه امضاهای مجاز شرکت برای کلیه اوراق، قراردادها و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته به شرح ذیل تعیین گردید: ۱ کلیه اوراق و قراردادها و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره معتبر است. ۲ برای مبالغ زیر پنجاه میلیارد ریال، ضمن نافذ بودن امضاهای ذکر شده در بند یک، با امضای یک نفر از گروه الف و یک نفر از گروه ب متفقا به شرح ذیل: تهران گروه الف آقایان محمد رضا بنی اسدی راد با شماره ملی xxxxxxxxx۰ یا محسن بازارنوی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ گروه ب آقایان رضا رحمانی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ یا سید عبدالحسین ثابت با شماره ملی xxxxxxxxx۳ یا محمد علی احمدزاد اصل با شماره ملی xxxxxxxxx۱ یا علی محمدی با شماره ملی xxxxxxxxx۸. مجتمع مس سرچشمه گروه الف آقایان محمد رضا بنی اسدی راد با شماره ملی xxxxxxxxx۰ یا حسین احمدی کاظم آبادی با شماره ملی xxxxxxxxx۵ گروه ب آقایان رضا رحمانی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ یا سید عبدالحسین ثابت با شماره ملی xxxxxxxxx۳ یا محمد علی احمدزاد اصل با شماره ملی xxxxxxxxx۱ یا علی محمدی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ یا محمد علی جباری با شماره ملی xxxxxxxxx۱ مجتمع مس شهربابک گروه الف آقایان محمد رضا بنی اسدی راد با شماره ملی xxxxxxxxx۰ یا جلیل حسانی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ گروه ب آقایان رضا رحمانی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ یا سید عبدالحسین ثابت با شماره ملی xxxxxxxxx۳ یا محمد علی احمدزاد اصل با شماره ملی xxxxxxxxx۱ یا علی محمدی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ یا حمیدرضا اخلاقی یزدی نژاد با شماره ملی xxxxxxxxx۱ یا محمد علی جباری با شماره ملی xxxxxxxxx۱ مجتمع مس سونگون گروه الف آقایان محمد رضا بنی اسدی راد با شماره ملی xxxxxxxxx۰ یا محمد حاجی آقازاده با شماره ملی xxxxxxxxx۱ گروه ب آقایان رضا رحمانی با شماره ملی xxxxxxxxx۶ یا سید عبدالحسین ثابت با شماره ملی xxxxxxxxx۳ یا محمد علی احمدزاد اصل با شماره ملی xxxxxxxxx۱ یا علی محمدی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ یا بهزاد رضائی سامانی با شماره ملی xxxxxxxxx۲ تمدید، ابطال و یا کاهش ضمانت نامه شرکت تا سقف سی میلیارد ریال با امضای آقای محسن بازارنوی معاونت مالی اقتصادی و از مبلغ سی میلیارد ریال تا صد میلیارد ریال با امضای مدیرعامل و آقای محسن بازارنوی انجام پذیرد و بیش از آن با امضاهای مجاز ذکر شده در بند یک می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13945040
آگهی تغییرات شرکت مهندسان مشاور هنر سرای معماری یزد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۶۳۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۲۹۸۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - آقای محسن اولیاء شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای سیدمنصور علاقه بند به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای آرش شرافتی شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲ - آقای جلیل حسانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی و آقای مهدی صادق احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ۳ - صورتهای مالی منتهی به پایان سال xxx۵ تصویب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13432842
آگهی تغییرات شرکت یار آب شهر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۹۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۶۸۰۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای منصور حیدرنژاد شورک به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای محمدرضا امراللهی خرانق به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای جلیل حسانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲ آقای سیدمحمد رضوانی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی وآقای مهدی شیبانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید ۳ روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد ۴ صورتهای مالی منتهی به سال مالی xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12999675
آگهی تغییرات شرکت مهندسان مشاور هنر سرای معماری یزد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۶۳۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۲۹۸۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره عبارتند از: آقای محسن اولیا به شماره ملی xxxxxxxxx۲ آقای سیدمنصور علاقه بند به شماره ملی xxxxxxxxx۶ آقای آرش شرافتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ برای مدت دو سال انتخاب شدند ۲ آقای جلیل حسانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی و آقای علی رجائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند ۳ صورتهای مالی منتهی به سال ۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12478144
آگهی تغییرات شرکت مهندسان مشاور هنر سراي معماري يزد شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۸۶۳۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۲۹۸۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۵/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :۱ ـآ قای جلیل حسانی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی رجایی شریف آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.۲ـ ترازنامه مالی منتهی به سال xxx۳تصویب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12184741
آگهی تغییرات شرکت یار آب شهر سهامی‌خاص به شماره ثبت ۴۸۹۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۶۸۰۵۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱)سمت اعضای هیئت مدیره بقرار ذیل تعیین گردید: آقای منصور حیدرنژاد شورک به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا امراللهی خرانق به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای جلیل حسانی به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره ۲) کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور اعم از چک، سفته و بروات شرکت و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره ممهور بمهرشرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12184748
آگهی تغییرات شرکت یار آب شهر سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۴۸۹۶ وشناسه‌ملی۱۰۸۶۰۰۶۸۰۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱)اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:آقای جلیل حسانی به کدملی xxxxxxxxx۶ و آقای منصور حیدرنژاد شورک به کدملی xxxxxxxxx۲ و آقای محمدرضا امراللهی خرانق به کدملی xxxxxxxxx۱ ۲)آقای سیدمحمد رضوانی نژاد به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و آقای مهدی شیبانی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳)روزنامه کثیرالانتشار جام یزد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1408133
آگهی تغییرات شرکت مهندسان مشاور هنر سرای معماری یزد سهامی خاص شماره ثبت ۸۶۳۶ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۱۲۹۸۸۴
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۶/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱) جلیل حسانی به کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس اصلی و سامان کارگر به کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲) صورتهای مالی منتهی به سال مالی xxx۱ به تصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1063536
آگهی تغییرات شرکت یاراب شهر سهامی خاص شماره ثبت ۴۸۹۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۶۸۰۵۲
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۶/۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ ـ آقای محمدرضا امرللهی خرانق به کد ملی xxxxxxxxx۱ و آقای جلیل حسانی به کد ملی xxxxxxxxx۶ و آقای منصور حیدر نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند ۲ـ آقای سید محمد رضوانی نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس اصلی و آقای مهدی شیبانی به کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند ۳ـ روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید ۴ ـ صورتهای مالی سال xxx۱ مورد تصویب قرار گرفت و بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۶/۲/۹۲ آقای جلیل حسانی بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای منصور حیدر نژاد بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا امرللهی خرانق بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند و حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۰ رئیس ثبت اسناد و املاک یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات