خسرو امینی زاده

آقای خسرو امینی زاده

کد ملی 313104xxxx
گراف ارتباطات
55
شرکت‌ها
166
آگهی‌ها

شرکت های خسرو امینی زاده

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که خسرو امینی زاده دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
توسعه فراگیر مکران
توسعه فراگیر مکران
بازرس علی‌البدل
بانک قرض الحسنه رسالت
بانک قرض الحسنه رسالت
بازرس علی‌البدل
توسعه عمران مکران
توسعه عمران مکران
بازرس اصلی
صنایع فولاد کرمان
صنایع فولاد کرمان
آب کوثر یکصد و شانزده
آب کوثر یکصد و شانزده
داروئی نو آوران سلامت رازی
داروئی نو آوران سلامت رازی
بازرس اصلی
فرانگران راهبرد اندیشه
فرانگران راهبرد اندیشه
بازرس علی‌البدل
گروه توسعه سریر اطلس
گروه توسعه سریر اطلس
بازرس اصلی
(نياز به تکميل)
(نياز به تکميل)
بازرس اصلی
گروه تخصصی توسعه جهان بایا
گروه تخصصی توسعه جهان بایا
بازرس اصلی
اعتبار بخشی رسالت رازی
اعتبار بخشی رسالت رازی
بازرس اصلی
مهندسی توسعه آب آسیا
مهندسی توسعه آب آسیا
بازرس اصلی
گروه تخصصی نوید سلامت رازی
گروه تخصصی نوید سلامت رازی
بازرس اصلی
پردیس البرز کیان
پردیس البرز کیان
بازرس اصلی
گروه توسعه کارآفرینی پویش ثمین
گروه توسعه کارآفرینی پویش ثمین
مهندسی سازه اندیشه نسیم البرز
مهندسی سازه اندیشه نسیم البرز
بازرس اصلی
لاوان تابلو
لاوان تابلو
راهسازی وساختمانی صدو پانزده
راهسازی وساختمانی صدو پانزده
صنایع مفتول بکسل پارس
صنایع مفتول بکسل پارس
بازرس اصلی
تتیس صنعت شایان
تتیس صنعت شایان
بازرس اصلی
توانای کرمان
توانای کرمان
تجهیز دارو زنوزی
تجهیز دارو زنوزی
بازرس اصلی
پویان ره پرند
پویان ره پرند
بازرس اصلی
توسعه پترو صنعت مکین
توسعه پترو صنعت مکین
بازرس اصلی
مهندسی و توسعه آب ورامین محمدیان
مهندسی و توسعه آب ورامین محمدیان
بازرس اصلی
سرمایه گذاری پویش صالحین
سرمایه گذاری پویش صالحین
بازرس اصلی
مهندسی اهرام سخت پیکر
مهندسی اهرام سخت پیکر
سریر فتح کرمان
سریر فتح کرمان
خدمات فنی و مهندسی ابتکار صنعت آسا
خدمات فنی و مهندسی ابتکار صنعت آسا
خدمات مدیریت شهری بوستان سبز کویر
خدمات مدیریت شهری بوستان سبز کویر
مهندسی بارز کلید کرمان
مهندسی بارز کلید کرمان
بازرس اصلی
گروه صنعتی لاوان آکام
گروه صنعتی لاوان آکام
بازرس اصلی
مهندسی لاوان نیرو آکام
مهندسی لاوان نیرو آکام
بازرس اصلی
توسعه پردیس لالیم
توسعه پردیس لالیم
بازرس علی‌البدل
خدمات الکترونیکی ستاره درخشان یگانه
خدمات الکترونیکی ستاره درخشان یگانه
بازرس اصلی
پویا سایش کرمان
پویا سایش کرمان
بازرس اصلی
خدمات فنی مهندسی پارسیان فنون کارمانیا جنوب شرق
خدمات فنی مهندسی پارسیان فنون کارمانیا جنوب شرق
بازرس اصلی
چند منظوره عام بعثت کرمان
چند منظوره عام بعثت کرمان
بازرس اصلی
صندوق قرض الحسنه رسالت صالحین کرمان
صندوق قرض الحسنه رسالت صالحین کرمان
گروه طرح و ساخت برجسازان کرمان
گروه طرح و ساخت برجسازان کرمان
بازرس اصلی
حفاری زرین راد در یاب
حفاری زرین راد در یاب
بازرس اصلی
پویا ماندگار مانا
پویا ماندگار مانا
بازرس علی‌البدل
مهندسی و توسعه نفت و گاز محمدیان
مهندسی و توسعه نفت و گاز محمدیان
بازرس علی‌البدل
مهندسی مشاور هلیل آب کرمان
مهندسی مشاور هلیل آب کرمان
بازرس اصلی
حمل و نقل فراورده های نفتی سریر ترابر گواشیر
حمل و نقل فراورده های نفتی سریر ترابر گواشیر
بازرس اصلی
فردا پرداز یکتا
فردا پرداز یکتا
بازرس علی‌البدل
خیریه ایتاء صالحین
خیریه ایتاء صالحین
بازرس اصلی
خیریه نورالنبی کریمان
خیریه نورالنبی کریمان
بازرس اصلی
پی ابنیه مشاهیر
پی ابنیه مشاهیر
بازرس اصلی
صندوق قرض الحسنه رسالت صالحین تهران
صندوق قرض الحسنه رسالت صالحین تهران
کارمانیا ولتاژ
کارمانیا ولتاژ
بازرس علی‌البدل
انجمن حامیان فرهنگ قرض الحسنه و کارآفرینی اجتماعی
انجمن حامیان فرهنگ قرض الحسنه و کارآفرینی اجتماعی
بازرس اصلی
مصرف کارکنان صالحین کرمان
مصرف کارکنان صالحین کرمان
بازرس اصلی
صندوق قرض الحسنه رسالت صالحین مازندران
صندوق قرض الحسنه رسالت صالحین مازندران
بازرگانی شهریار هورخش کریمان
بازرگانی شهریار هورخش کریمان
بازرس علی‌البدل

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14945254
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی شهریار هورخش کریمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 12035 و شناسه ملی 10630180609
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 07/07/1398 الف ـ اعضاء هیأت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای احسان خواجه حسنی به شماره ملی 2980360074 آقای محمدرضا خواجه حسنی رابری به شماره ملی 2980397768 خانم فاطمه عرب آبادی به شماره ملی 2980214205 ب ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش حسابداران رسمی به شناسه ملی 10100621378به نمایندگی آقای فتحعلی ولائی به شماره ملی 2141212332به سمت بازرس اصلی و آقای خسرو امینی زاده به شماره ملی 3131040361 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش980923245984637 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14701693
آگهی تغییرات شرکت پویا ماندگار مانا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۱۴۹ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۷۰۸۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ پس از قرائت گزارش توجیهی هیئت مدیره به مجمع توسط مدیرعامل وگزارش بازرس قانونی شرکت مستند به گزارش حسابرسی مستقل ، ترازنامه وحساب سود وزیان شرکت منتهی به ۲۹/۱۲/۹۷ مورد تصویب قرار گرفت . ۲ آقایان محمدرضا ورزنده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ ، محمود مقصودی راوری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ ، محمود لطیفی راینی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ ، بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند . ۳ موسسه حسابرسی آریا بهروش به شماره ثبت xxx۴۷ وشناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به مدیریت فتحعلی ولائی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ عنوان بازرس اصلی و آقای خسرو امینی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل شرکت به مدت یکسال انتخاب گردیدند . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14666720
آگهی تغییرات صندوق قرض الحسنه رسالت صالحین مازندران موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۲۳ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۳۰۲۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت امنا مورخ ۰۴/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضای هیئت تصفیه به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند : رضا تویسرکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و علیرضا یزدی زاده راوری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و محمدرضا ورزنده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و سیدمصطفی یزدی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و خسرو امینی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای محمدرضا ورزنده با کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیر تصفیه برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14642386
آگهی تغییرات صندوق قرض الحسنه رسالت صالحین کرمان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۶۲ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۱۸۷۵۸
به استناد صورتجلسه هیئت امنا مورخ ۰۲/۰۲/xxx۸ الف اعضاء هیئت تصفیه بشرح ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند : آقای خسرو امینی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ آقای محمدرضا اسلامی زرندی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ آقای محمدرضا ورزنده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ آقای مجید قاسمی پوراحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ آقای محمود مقصودی راوری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ آقای محمدرضا ورزنده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیر تصفیه انتخاب گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14609823
آگهی تغییرات شرکت مصرف کارکنان صالحین کرمان شرکت تعاونی به شماره ثبت ۱۲۴۸۹ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۸۵۷۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۱۲/xxx۷ و منضم به نامه شماره xxx/۲/۱۹/۹۸ مورخ ۰۷/۰۲/۹۸ اداره کل تعاون کار ورفاه اجتماعی استان کرمان ۱ اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره به شرح ذیل به مدت سه سال انتخاب گردیدند : آقای مسعود صعید زرندی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ آقای حسن امیری دوماری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ آقای محمود عادل زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۲ اعضاء اصلی و تعداد ۲ نفر به شرح زیر به سمت اعضاء علی البدل هیئت مدیره آقای غلامحسین شیردل کرانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ آقای محمدعلی ابراهیمی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۹ ۲ آقای خسرو امینی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای اکبر نقی سروشک به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند . ۳ سرمایه شرکت ازمبلغ xxxxxxxxx ریال منقسم به xxx سهم xxxxxx ریالی که پانصد سهم با نام می‌باشد به xxxxxxxxx۰ ریال منقسم به xxx۷ سهم xxxxxx ریالی افزایش یافت . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14497193
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل فراورده‌های نفتی سریر ترابر گواشیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۳۳۵ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۵۰۶۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۱۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ آقای خسرو امینی زاده با کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس اصلی و آقای محسن سعیدیان با کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب گردیدند . ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش حسابداران رسمی با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ و شماره ثبت xxx۴۷ بعنوان حسابرس شرکت انتخاب گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14497220
آگهی تغییرات شرکت سریر فتح کرمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۰۳۳۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۱۱/xxx۷: آقای خسرو امینی زاده با کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس اصلی و آقای محسن سعیدیان با کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب گردیدند . موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش حسابداران رسمی با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ و شماره ثبت xxx۴۷ بعنوان حسابرس شرکت انتخاب گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14308706
آگهی تغییرات خیریه نورالنبی کریمان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۷۴۰ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۶۴۷۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۴/xxx۷ منضم به نامه شماره xxx/۰۱/xxx/۲/xxx۴ مورخ ۲۹/۵/۹۷ فرماندهی انتظامی استان کرمان ـ پلیس امنیت عمومی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقایان حسن امیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰، محمد رضا صنعتی به شماره ملی xxxxxxxxx۵، سید مصطفی یزدی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و مجید قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و منصور ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره و آقایان محمود مقصودی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و مسعود شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان اعضاء علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند ـ آقایان خسرو امینی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی و حسین ایرانمنش به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند ـ روزنامه رسمی جمهوری اسلامی جهت درج آگهی تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14270563
آگهی تغییرات خیریه ایتاء صالحین موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۴۱۶ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۳۹۹۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۴/xxx۷ و بر طبق نامه شماره xxx/۰۱/xxx/۲/xxx۴ مورخ ۲۹/۰۵/۹۷ فرماندهی انتظامی استان کرمان ۱ـ آقایان مسعود صعیدزرندی به کدملی xxxxxxxxx۸، محمدرضا ورزنده به کدملی xxxxxxxxx۵، محمود لطیفی راینی به کدملی xxxxxxxxx۷، علیرضا عبدلی نسب به کدملی xxxxxxxxx۴ و عباس فرمیتنی به کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره و آقایان علی احمدی جوپاریبه کدملی xxxxxxxxx۴ و ابراهیم شهریاری به کدملی xxxxxxxxx۰ بعنوان اعضاء علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ـ آقایان خسرو امینی زاده به کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی و محمدمهدی میرزایی به کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ۳ـ روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14160097
آگهی تغییرات شرکت پویا ماندگار مانا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۱۴۹ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۷۰۸۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ ترازنامه وحساب سود وزیان شرکت منتهی به ۲۹/۱۲/۹۶ مورد تصویب قرار گرفت ۲ ـ موسسه حسابرسی آریا بهروش به شماره ثبت xxx۴۷ وشناسه ملیxxxxxxxxx۷۸ به مدیریت فتحعلی ولائی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی و آقای خسرو امینی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل شرکت تعیین گردیدند
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13977972
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و توسعه نفت و گاز محمدیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۳۵ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۱۲۹۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آریا بهروش به شماره ثبت xxx۴۷ وشناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به مدیریت آقای فتحعلی ولائی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس اصلی و آقای خسرو امینی زاده به کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری دامغان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13783564
آگهی تغییرات صندوق قرض الحسنه رسالت صالحین کرمان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۶۲ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۱۸۷۵۸
به استناد صورتجلسه هیئت امنا مورخ ۱۷/۱۲/xxx۵ اعضاء هیئت تصفیه بشرح ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: خسروامینی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ محمدرضااسلامی زرندی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ محمدرضا ورزنده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ مجید قاسمی پوراحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ محمود مقصودی به شماره ملی xxxxxxxxx۲، آقای محمدرضا ورزنده بشماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرتصفیه ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13774783
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل فراورده‌های نفتی سریر ترابر گواشیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۳۳۵ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۵۰۶۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دوسال انتخاب گردیدند: شرکت سریر فتح به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ با نمایندگی آقای مرتضی نجیب زاده به کد ملی xxxxxxxxx۳ و آقای فرزاد نجیب زاده وامق آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و خانم کنیز اسدی بادیزی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ ۲ آقای خسرو امینی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای محسن سعیدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. همچنین موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش حسابداران رسمی به شناسه ملی: xxxxxxxxx۷۸ و شماره ثبت: xxx۴۷ بعنوان حسابرس شرکت انتخاب گردید. ۳ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. ۴ روزنامه کثیرالانتشار حمایت و جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13734478
آگهی تغییرات شرکت سریر فتح کرمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۰۳۳۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۸/xxx۶ منضم به نامه شماره xxx۵۸/۴۵ مورخ ۰۵/۰۹/۹۶ اداره راهداری وحمل ونقل جاده‌ای کرمان: ۱ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل به مدت دوسال انتخاب گردیدند: آقای فرزاد نجیب زاده وامق آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ خانم کنیز اسدی بادیزی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ شرکت گروه توسعه سریر اطلس به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ به نمایندگی آقای فرزاد نجیب زاده وامق آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ ۲ آقای خسرو امینی زاده با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و آقای محسن سعیدیان به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشارحمایت، جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۴ قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی وبه تصویب رسیدن ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۹۵ ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13556458
آگهی تغییرات شرکت پویا ماندگار مانا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۱۴۹ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۷۰۸۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/xxx۶: ۱ قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی و به تصویب رسیدن ترازنامه وحساب سود وزیان شزکت منتهی به ۲۹/۱۲/۹۵ ۲ آقایان محمدرضا ورزنده به شماره ملی xxxxxxxxx۵، محمود مقصودی راوری به شماره ملی xxxxxxxxx۲، محمود لطیفی راینی به شماره ملی xxxxxxxxx۷، بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. ۳ موسسه حسابرسی آریا بهروش به شماره ثبت xxx۴۷ وشناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به مدیریت فتحعلی ولائی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ عنوان بازرس اصلی و آقای خسرو امینی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل شرکت تعیین گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13417825
آگهی تغییرات انجمن حامیان فرهنگ قرض الحسنه و کارآفرینی اجتماعی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۴۴۵۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۱۷۱۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۳/xxx۵ و مجوز به شماره xxxxxx مورخ ۱۷/۰۹/۹۵ وزارت کشور تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید محمد صادق مهدوی به کدملی xxxxxxxxx۳ بعنوان عضو اصلی هیأت مدیره و روح ا … حمیدی مطلق به کدملی xxxxxxxxx۰ بعنوان عضو اصلی هیأت مدیره و محمد کمساری بنانی به کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان عضو اصلی هیأت مدیره و احمدرضا گلستانی به کدملی xxxxxxxxx۸ بعنوان عضو اصلی هیأت مدیره و علی جعفرزاده زرندی به کدملی xxxxxxxxx۹ بعنوان عضو اصلی هیأت مدیره و محمد حسین حسین زاده به کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو علی البدل هیأت مدیره وحمزه زارع زاده مهریزی به کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان عضو علی البدل هیأت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. خسرو امینی زاده به کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس اصلی و مسعود شفیعی به کدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13363407
آگهی تغییرات شرکت کارمانیا ولتاژ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۶۸۳ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۳۶۵۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۲/xxx۵ الف اعضاء هیئت مدیره بشرح ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: آقای روح اله امیری نژاد با کدملی xxxxxxxxx۸ آقای محسن رسولی با کدملی xxxxxxxxx۵ آقای مظفر غلامی با کدملی xxxxxxxxx۳ ب موسسه حسابرسی آریا بهروش به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به عنوان بازرس اصلی و حسابرس سال ۹۵ و آقای خسرو امینی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13251616
آگهی تغییرات شرکت پویان ره پرند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۷۰۹۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۷۹۸۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آریا بهروش به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به عنوان بازرس اصلی و آقای خسرو امینی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۲۹/۱۲/xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13215963
آگهی تغییرات شرکت خدمات مدیریت شهری بوستان سبز کویر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۲۲۲ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۴۱۶۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۱۲/xxx۴ الف اعضاء هیئت مدیره بشرح ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: آقای محمد سلطان زاده زرندی به کد ملی xxxxxxxxx۱ آقای علی شفیعی زرندی به کد ملی xxxxxxxxx۳ شرکت سرمایه گذاری پویش صالحین به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ ب آقای خسرو امینی زاده به کد ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس اصلی و آقای منصور ابراهیمی به کد ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ج موسسه حسابرسی رهیافت حساب تهران به شماره ثبت xxx۹۰ به عنوان حسابرس سال xxx۴ شرکت تعیین گردید. د ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۲۹/۱۲/۹۳ مورد تصویب قرار گرفت. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13199759
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی لاوان آکام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۸۷۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۹۱۷۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۷/xxx۵: ۱ موسسه حسابرسی آریا بهروش به شماره ثبت xxx۴۷ وشناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به مدیریت آقای فتحعلی ولایی به عنوان بازرس اصلی و حسابرس سال ۹۵ شرکت و آقای خسرو امینی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۲ قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی وبه تصویب رسیدن ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۲۹/۱۲/xxx۴ ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13199762
آگهی تغییرات شرکت مهندسی بارز كلید كرمان شركت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۷۷۷ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۶۶۷۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۰۶/xxx۵ موسسه حسابرسی آریا بهروش به شماره ثبتxxx۴۷ وشناسه ملیxxxxxxxxx۷۸ به عنوان بازرس اصلی و حسابرس و آقای خسرو امینی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ب ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۲۹/۱۲/xxx۴ مورد تصویب مجمع قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13198694
آگهی تغییرات شرکت پویا ماندگار مانا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۱۴۹ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۷۰۸۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۷/xxx۵ موسسه حسابرسی آریا بهروش به شماره ثبت xxx۴۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به مدیریت آقای فتحعلی ولائی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای خسرو امینی زاده به کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13198703
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پویش صالحین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۵۸۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۹۴۵۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۸/xxx۵: ۱ قرائت گزارش توجیهی هیئت مدیره و بازرس قانونی وبه تصویب رسیدن ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۳۱/۰۴/۹۵ ۲ موسسه حسابرسی آریا بهروش به شماره ثبت xxx۴۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به مدیریت آقای فتحعلی ولائی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای خسرو امینی زاده به کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی xxx۵ انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13197502
آگهی تغییرات شرکت خدمات فنی مهندسی پارسیان فنون کارمانیا جنوب شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۷۱۵ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۶۶۱۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۹/xxx۵ ۱ - آقای خسرو امینی زاده به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و آقای آقای احمد نعمتی آشنا به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ - اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: آقای ایمان نعمتی آشنا به کدملی xxxxxxxxx۱ آقای امید نعمتی اشنا به کدملی xxxxxxxxx۰ خانم طلعت ایرانمنش به کدملی xxxxxxxxx۷ ۳ - روزنامه کثیرالانتشار حمایت جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13189889
آگهی تغییرات شرکت مهندسی لاوان نیرو آکام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۶۷۵ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۶۵۶۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۷/xxx۵ ۱ موسسه حسابرسی آریا بهروش به شماره ثبت xxx۴۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به مدیریت آقای فتحعلی ولایی به عنوان بازرس اصلی و حسابرس سال ۹۵ شرکت و آقای خسرو امینی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۲ پس از قرائت گزارش بازرس قانونی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۲۹/۱۲/xxx۴ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13190459
آگهی تغییرات صندوق قرض الحسنه رسالت صالحین تهران موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۲۷۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۱۰۴۱
به استناد صورتجلسه هیئت امنا مورخ ۲۷/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید و محمدحسین حسین زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و رضا تویسرکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و محمدرضا ورزنده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و خسرو امینی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و محمدحسین دروازه بان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان هیئت تصفیه و محمدرضا ورزنده به سمت مدیر تصفیه برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. آدرس محل تصفیه تهران خیابان شریعتی حدفاصل سه راه طالقانی و چهارراه سمیه جنب بیمارستان پاسارگاد نبش کوچه شهید حمید صدیق پلاک xxx کدپستی xxxxxxxxx۹ می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13137336
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و توسعه نفت و گاز محمدیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۳۵ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۱۲۹۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: س از قرائت گزارش توجیهی هیئت مدیره به مجمع توسط مدیرعامل و گزارش بازرس قانونی شرکت مستند به گزارش حسابرس مستقل، ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۹۴/۱۲/۲۹ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آریا بهروش به شماره ثبت xxx۴۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به مدیریت آقای فتحعلی ولائی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای خسرو امینی زاده به کد ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری دامغان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13102294
آگهی تغییرات شرکت چندمنظوره عام بعثت کرمان شرکت تعاونی به شماره ثبت ۳۰۱۱ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۱۱۸۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۶/xxx۵ منضم به نامه شماره مرکزی xxx۹۸/۲/۱۹/۹۵ مورخ ۱۱/۰۷/۹۵ اداره کل تعاون کارورفاه اجتماعی کرمان: ۱ قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی وبه تصویب رسیدن تراز نامه و حساب سود زیان شرکت منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۴ ۲ موسسه حسابرسی آریا بهروش به شماره ثبت xxx۴۷ وشناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به مدیریت آقای فتحعلی ولائی به شماره کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس اصلی وخسرو امینی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای سال ۹۵ انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13072410
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و توسعه آب ورامین محمدیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۷۷۲۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۷۱۹۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابراهیم نقوی به شماره ملی xxxxxxxxx۱، آقای حجت نقوی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای حامد نقوی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی آریابهروش به شماره ثبت xxx۴۷ وشناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به مدیریت آقای فتحعلی ولائی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی وآقای خسرو امینی زاده به کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13008999
آگهی تغییرات شرکت پی ابنیه مشاهیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۰۳۶۴ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۸۲۵۵۷۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای خسرو امینی زاده به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس اصلی و خانم اعظم ظهیر صالحی به کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. آقایان هادی صابری درختنجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و مختار عبداللهی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم نعیمه فرحناک به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم سعیده مخلصی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علی بالاور به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته بروات قراردادها عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری شرکت با امضا رئیس هیئت مدیره (هادی صابری درختنجانی) بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12987583
آگهی تغییرات خیریه نورالنبی کریمان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۷۴۰ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۶۴۷۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۴/xxx۵ و منضم به نامه شماره xxx / ۱/xxx/۲/xxx۴ مورخ ۰۲/۰۵/۹۵ فرماندهی انتظامی استان کرمان - با استعفای آقای غلامرضا عمادی با کد ملی xxxxxxxxx۷ موافقت گردید و آقای منصور ابراهیمی با کد ملی xxxxxxxxx۰ جایگزین ایشان معرفی گردید. - آقای ان حسن امیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰، محمد رضا صنعتی به شماره ملی xxxxxxxxx۵، سید مصطفی یزدی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و مجید قاسمی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و منصور ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره و آقای ان محمود مقصودی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و مسعود شفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان اعضاء علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. - آقای ان خسرو امینی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی و حسین ایرانمنش به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. - روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12948871
آگهی تغییرات خیریه ایتاء صالحین موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۴۱۶ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۳۹۹۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۴/xxx۵ و منضم به نامه شماره xxx/۱/xxx/۲/xxx۴ مورخ ۲۹/۰۴/۹۵ نیروی انتظامی استان کرمان ۱ اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره به شرح ذیل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: آقایان مسعود صعیدزرندی به کدملی xxxxxxxxx۸، محمدرضا ورزنده به کدملی xxxxxxxxx۵، محمود لطیفی راینی به کدملی xxxxxxxxx۷، علیرضا عبدلی نسب به کدملی xxxxxxxxx۴ و عباس فرمیتنی به کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره و آقایان محمد سلطانزاده به کدملی xxxxxxxxx۱ و ابراهیم شهریاری به کدملی xxxxxxxxx۰ بعنوان اعضاء علی البدل هیئت مدیره ۲ آقایان خسرو امینی زاده به کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی و محمدمهدی میرزایی به کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه رسمی جمهوری اسلامی جهت درج آگهی تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12919956
آگهی تغییرات شرکت مهندسی و توسعه آب ورامین محمدیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۷۷۲۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۷۱۹۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابراهیم نقوی به شماره ملی xxxxxxxxx۱، آقای حجت نقوی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای حامد نقوی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی آریابهروش به شماره ثبت xxx۴۷ وشناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به عنوان بازرس اصلی وآقای خسرو امینی زاده به کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12720749
آگهی تغییرات شرکت فردا پرداز یکتا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۶۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۶۵۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۹/xxx۴: آقایان حمید حیدری به کدملی xxxxxxxxx۹، امیر ناصح زاده به کدملی xxxxxxxxx۲ و محمود عادل زاده به کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان اعضاء جدید هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی موسسه حسابرسی آریا بهروش به شماره ثبت xxx۴۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به مدیریت آقای فتحعلی ولائی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای خسرو امینی زاده با کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل شرکت به مدت یکسال تعیین گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12717984
آگهی تغییرات شرکت حفاری زرین راد در یاب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۸۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۴۰۰۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۱/xxx۴ ۱ با رعایت ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت آقای خسرو امینی زاده به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و آقای محمدرضا ورزنده به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: خانم ژیلا رستمی گوهری به کدملی xxxxxxxxx۲ آقای علی شریف آبادی عسکری به کدملی xxxxxxxxx۱ آقای ناصر ابوالحسنی زاده به کدملی xxxxxxxxx۱ ۳ روزنامه کثیرالانتشار حمایت جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12682074
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه کارآفرینی پویش ثمین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۵۴۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۷۹۲۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۱۰/xxx۴ الف) ترازنامه و حساب سودوزیان شرکت منتهی به xxx۳/۱۲/۲۹ مورد تصویب قرار گرفت. ب) موسسه حسابرسی آریا بهروش به شماره ثبت xxx۴۷ به مدیریت آقای فتحعلی ولایی بعنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و آقای خسرو امینی زاده به کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12660324
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی لاوان آکام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۸۷۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۹۱۷۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۸/xxx۴ الف موسسه حسابرسی آریا بهروش به شماره ثبت xxx۴۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به مدیریت آقای فتحعلی ولایی به عنوان بازرس اصلی و حسابرس سال ۹۴ شرکت و آقای خسرو امینی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۲۹/۱۲/xxx۳ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12657903
آگهی تغییرات شرکت سریر فتح کرمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۰۳۳۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۱۰/xxx۴ ۱ با رعایت ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت آقای خسرو امینی زاده به کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و آقای محسن سعیدیان به کد ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: شرکت سریر اطلس به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ به نمایندگی آقای فرزاد نجیب زاده وامق آبادی به کد ملی xxxxxxxxx۷ آقای مرتضی نجیب زاده به کد ملی xxxxxxxxx۳ خانم کنیز اسدی بادیزی به کد ملی xxxxxxxxx۳ ۳ روزنامه کثیرالانتشار حمایت جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12645442
آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل فراورده هاي نفتي سرير ترابر گواشير شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۹۳۳۵ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۵۰۶۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۱۰/xxx۴ منضم به نامه شمارهxxx۹۱/۴۵ ـ ۰۶/۱۱/۹۴اداره کل حمل ونقل پایانه های استان کرمان: ـ آقای خسرو امینی زاده به کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی وآقای محسن سعیدیان به کد ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ـ اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. آقای فرزاد نجیب زاده وامق آبادی به کد ملی xxxxxxxxx۷ خانم کنیز اسدی بادیزی به کد ملی xxxxxxxxx۳ شرکت سریر فتح به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۴ به نمایندگی آقای مرتضی نجیب زاده به کد ملی xxxxxxxxx۳ ـ روزنامه کثیرالانتشار حمایت جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12638175
آگهی تغییرات شرکت پویان ره پرند شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۷۰۹۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۷۹۸۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:موسسه حسابرسی آریا بهروش به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۸ به عنوان بازرس اصلی و خسرو امینی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۲۹/۱۲/xxx۳مورد تصویب مجمع قرار گرفت.

پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12629302
آگهی تغییرات شرکت مهندسي مشاور هليل آب كرمان شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۵۱۸ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۹۱۷۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۳۰/۰۴/xxx۴ الف) ترازنامه و صورت های مالی منتهی به سال مالی ۲۹/۱۲/xxx۳ بتصویب رسید. ب) آقای خسرو امینی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آریا بهروش به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان موسسه حسابرسی برای یک سال مالی انتخاب گردید. ج) روزنامه کثیرالانتشار حدیث کرمان جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12606002
آگهی تغییرات شرکت لاوان تابلو شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۶۰۲۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۶۷۸۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۸/xxx۴ الف ـ موسسه حسابرسی آریا بهروش به شناسه ملیxxxxxxxxx۷۸ به عنوان بازرس اصلی و حسابرس و آقای خسرو امینی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ب ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۲۹/۱۲/xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت. ـ
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12606006
آگهی تغییرات شرکت مهندسي بارز كليد كرمان شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۰۷۷۷ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۶۶۷۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۸/xxx۴: ـ ۱ موسسه حسابرسی آریا بهروش به شماره ثبتxxx۴۷ و شناسه ملیxxxxxxxxx۷۸ به مدیریت آقای فتحعلی ولایی به عنوان بازرس اصلی و حسابرس سال۹۴ شرکت و آقای خسرو امینی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ـ ۲ قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی وبه تصویب رسیدن ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۲۹/۱۲/xxx۳
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12543940
آگهی تغییرات شرکت سرمايه گذاري پويش صالحين شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۶۵۸۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۹۴۵۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۸/xxx۴: ۱ ـ قرائت گزارش هیئت مدیره وبازرس قانونی وبه تصویب رسیدن ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۳۱/۰۴/۹۳ ۲ ـ موسسه حسابرسی آریا بهروش به شماره ثبتxxx۴۷ وشناسه ملیxxxxxxxxx۷۸ به مدیریت آقای فتحعلی ولائی به شماره xxxxxxxxx۲ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای خسروامینی زاده به کد ملیxxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12548381
آگهی تغییرات شرکت مهندسي و توسعه نفت و گاز محمديان شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۸۳۵ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۱۲۹۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳مورد تصویب قرار گرفت. ـ موسسه حسابرسی آریا بهروش به شماره ثبتxxx۴۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به مدیریت آقای فتحعلی ولائی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای خسرو امینی زاده به کد ملی xxxxxxxxx۱به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دامغان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12382120
آگهی تغییرات شرکت توسعه عمران مكران شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۳۱۳۵۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۷۸۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۳۰/۱۲/۹۲ به تصویب رسیدآقایان خسرو امینی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و منصور ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12348925
آگهی تغییرات شرکت پویا ماندگار مانا شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۱۱۴۹ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۷۰۸۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۵/xxx۴ ـ اعضاء هیئت مدیره بشرح ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: محمدرضا ورزنده به شماره ملیxxxxxxxxx۵ محمود مقصودی راوری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ محمود لطیفی راینی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ ـ موسسه حسابرسی دانشگر محاسب به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰به عنوان بازرس اصلی و حسابرس سال xxx۴ و آقای خسرو امینی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل شرکت تعیین گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12327091
آگهی تغییرات شرکت پویان ره پرند سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۴۰۷۰۹۴ وشناسه‌ملی۱۰۳۲۰۵۷۹۸۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ـ آقای خسرو امینی زاده با کد ملیxxxxxxxxx۱ و آقای محمدرضا ورزنده با کد ملیxxxxxxxxx۵ به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12312467
آگهی تغییرات شرکت گروه تخصصی نوید سلامت رازی سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۹۶۵۶۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۷۲۱۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۸/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید محمد صادق مهدوی به کد ملی xxxxxxxxx۳و فاطمه سادات مهدوی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و سیاوش قره بگلو به کد ملیxxxxxxxxx۷ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. خسرو امینی زاده به کد ملی xxxxxxxxx۱و منصور ابراهیمی به کد ملی xxxxxxxxx۰به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12311071
آگهی تغییرات شرکت مهندسی لاوان نیرو آکام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۶۷۵ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۶۵۶۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۳/xxx۴ ـ آقای خسرو امینی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی آقای محمدرضا ورزنده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12306413
آگهی تغییرات شرکت اعتبار بخشی رسالت رازی سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۹۵۱۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۱۰۷۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خسرو امینی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و منصور ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ به تصویب رسید .
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12293905
آگهی تغییرات شرکت حفاري زرين راد در ياب شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۱۸۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۴۰۰۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۳/xxx۴: ـ آقای خسرو امینی زاده به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و آقای محمدرضا ورزنده به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ـ آقای ناصر ابوالحسنی زاده به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ آقای علی شریف آبادی عسکری به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ آقای محمدرضا سخی به کدملی xxxxxxxxx۳ اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل به مدت دوسال انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار حمایت جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12285449
آگهی تغییرات شرکت گروه طرح وساخت برجسازان كرمان شركت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۱۶۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۷۰۱۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۰۲/xxx۴ ـ اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: آقای حمید کارآموز داورانی شماره ملی xxxxxxxxx۶ آقای رضا هوشمند شماره ملی xxxxxxxxx۹ خانم بیتا آرآموز داورانی شماره ملی xxxxxxxxx۰ ـ با رعایت مادهxxxلایحه اصلاحی قانون تجارت خسرو امینی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی و فریبا محمدزاده به شماره ملیxxxxxxxxx۷به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12270055
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه كارآفريني پويش ثمين شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۶۵۴۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۷۹۲۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۱۲/xxx۳ - آقایان خسرو امینی زاده به کدملی xxxxxxxxx۱ و منصور ابراهیمی به کد ملی xxxxxxxxx۰ به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. - موسسه حسابرسی آریا بهروش به شماره ثبت xxx۴۷ به مدیریت آقای فتحغلی ولایی به عنوان حسابرس سال xxx۳ شرکت تعیین گردید. -ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۳۰/۱۲/۹۳ مورد تصویب قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12260127
آگهی تغییرات شرکت صنایع فولاد کرمان شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۱۶۵۷ و‌شناسه‌ملی۱۰۶۳۰۰۹۵۹۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۲/xxx۳ : موسسه حسابرسی آریا به روش به شماره ثبتxxx۴۷ و شناسه ملیxxxxxxxxx۳۹به مدیریت آقای فتحعلی ولائی به شماره ملی xxxxxxxxx۲به عنوان بازرس اصلی و حسابرس و آقای خسرو امینی زاده به کد ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل سال xxx۳ شرکت تعیین گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12260601
آگهی تغییرات شرکت صنایع فولاد کرمان شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۱۶۵۷ وشناسه‌ملی۱۰۶۳۰۰۹۵۹۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ xxx۳/۱۰/۱۳: ۱- اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند: آقای علیرضا عکاف زاده فرزند احمد بشماره ملیxxxxxxxxx۴ وآقای محمدرضا ورزنده فرزندمحمدعلی بشماره ملی xxxxxxxxx۵وآقای حمید رحیمی فرزند عباس بشماره ملی xxxxxxxxx۱ ۲-آقای منصور ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰بعنوان بازرس اصلی و آقای خسرو امینی زاده به شماره ملیxxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12249086
آگهی تغییرات شرکت خدمات مدیریت شهری بوستان سبز کویر شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۸۲۲۲ وشناسه‌ملی ۱۰۶۳۰۱۴۱۶۳۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۷/xxx۳ـتصویب صورتهای مالی منتهی به۲۹/۱۲/۹۲ ـ آقایان خسرو امینی زاده با شماره ملی xxxxxxxxx۱ و منصور ابراهیمی باشماره ملی xxxxxxxxx۰ به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12181594
آگهی تغییرات شرکت چندمنظوره عام بعثت کرمان شرکت تعاونی به شماره ثبت ۳۰۱۱ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۱۱۸۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۱/xxx۴ منضم به نامه شماره xxx۴/۱۹/۹۴ ص مورخ ۱۵/۲/۹۴ اداره تعاون استان کرمان ـ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت ۳ سال انتخاب گردیدند: آقایان محمدرضا ورزنده به کدملی xxxxxxxxx۵ و مهدی تویسرکانی به کدملی xxxxxxxxx۱و محمدعلی تویسرکانی به کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره و عباس فرمیتنی به کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان عضو علی البدل ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دانش گر محاسب خبره به نمایندگی خسرو امینی زاده با کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای ناصر آبادیان باکدملیxxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ـ صورتهای مالی منتهی به سال ۸۹ الی ۹۳ به تصویب رسید
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12181823
آگهی تغییرات صندوق قرض الحسنه رسالت صالحین کرمان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۶۲ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۱۸۷۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷/۱۲/xxx۳ منضم به نامه شماره xxx۸۹مورخ ۳۱/۰۲/۹۴بانک مرکزی جمهوری اسلامی ۱ـ موسسه به علت عدم فعالیت و الزام بانک محترم مرکزی منحل اعلام گردید. ۲ـ آقایان: خسرو امینی زاده به کدملی xxxxxxxxx۱ـ محمدرضا اسلامی زرندی به کدملیxxxxxxxxx۱ـ محمدرضا ورزنده به کدملی xxxxxxxxx۵ ـ مجید قاسمی پوراحمدی به کدملی xxxxxxxxx۴ ـ محمود مقصودی به کدملیxxxxxxxxx۲ به عنوان هیأت تصفیه و آقای محمدرضا ورزنده به کدملی xxxxxxxxx۵به سمت مدیر تصفیه صندوق برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۳ ـ آدرس مدیر تصفیه و محل تصفیه کرمان خیابان شهید رجایی کوچه شماره ۴ کدپستی xxxxxxxxx۱ تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12169927
آگهی تغییرات شرکت راهسازی وساختمانی صدوپانزده شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۳۲ و شناسه‌ملی ۱۰۶۳۰۰۴۱۳۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۵/xxx۳ ۱ ـ صورتهای مالی منتهی به ۹۲/۱۲/۲۹ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ ـ اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل برای مدت باقیمانده انتخاب گردیدند: ـ آقایان محسن ضرّابی با کدملی xxxxxxxxx۵ ـ آقای مسعود ضرّابی با کدملی xxxxxxxxx۹۷ ـ بهزاد ضرّابی با کدملی xxxxxxxxx۱ ـ خانمها مریم حاجیعلی با کدملی xxxxxxxxx۶ و الهه کریمی با کدملی xxxxxxxxx۱ ۳ ـ آقایان خسرو امینی زاده با کدملی xxxxxxxxx۱و حسن امیری خانمکانی با کدملی xxxxxxxxx۰بعنوان بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۴ ـ موسسه حسابرسی رهیافت حساب تهران به شماره ثبت xxx۹۰ به مدیریت آقای هوشنگ غیبی به عنوان حسابرس سال xxx۳ شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12143888
آگهی تغییرات شرکت تجهیز دارو زنوزی سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۹۸۹۵۲ و شناسه‌ملی ۱۰۳۲۰۴۹۳۴۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آروین پیام به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای خسرو امینی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. آقایان سید محمد صادق مهدوی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و سیاوش قره بگلو به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و خانم اعظم صانعی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۴به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12087881
آگهی تغییرات شرکت داروئی نو آوران سلامت رازی سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۸۱۰۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۹۷۷۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۰/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت. آقایان خسرو امینی زاده به کد ملی xxxxxxxxx۱و منصور ابراهیمی به کد ملیxxxxxxxxx۰ به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12061076
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پویش صالحین شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۶۵۸۴ و شناسه‌ملی ۱۰۸۶۰۰۹۴۵۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ پس از قرائت گزارش توجیهی هیئت مدیره به مجمع توسط مدیرعامل و گزارش بازرس قانونی شرکت مستند به گزارش حسابرس مستقل، ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۳۱/۴/۹۳مورد تصویب قرار گرفت. ۲ـ آقای خسرو امینی زاده با کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا ورزنده با کدملیxxxxxxxxx۵به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۳ـ موسسه حسابرسی آریا به روش به شماره ثبت xxx۴۷ به مدیریت آقای فتحعلی ولائی به عنوان حسابرس سال شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12040524
آگهی تغییرات شرکت خدمات فنی مهندسی پارسیان فنون کارمانیا جنوب شرق شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۰۷۱۵ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۶۶۱۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ صورتهای مالی سال منتهی به ۹۲ شامل ترازنامه و صورتهای سود و زیان مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ۲ـ با رعایت ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت خسروامینی زاده با کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس اصلی و احمد نعمتی آشنا با کد ملی xxxxxxxxx۹ بسمت بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب گردیدند. ۳ـ اعضای هیئت مدیره بشرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: ـآقای/خانم هادی صابری درختنجانی کد ملی xxxxxxxxx۳ ـآقای/خانم ایمان نعمتی آشنا کد ملی xxxxxxxxx۱ ـ آقای/خانم احسان هوشمند پناه کد ملی xxxxxxxxx۵ ۴ـ روزنامه کثیرالانتشار حدیث کرمان جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. )
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1726539
آگهی تغییرات شرکت صنایع فولاد کرمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۵۷ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۹۵۹۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه،صورت سود و زیان و جریان وجوه نقد و سایر یادداشتهای پیوست برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲با عنایت به مذاکرات و تکالیف محوله صاحبان سهام باتفاق آراء به تصویب رسید. ۲ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آزمون حساب تدبیربا شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ به عنوان حسابرس و آقای حسن امیری با کدملی xxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای خسرو امینی با کدملی xxxxxxxxx۱به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۳انتخاب گردید. ۳ ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۳ انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1763584
آگهی تغییرات شرکت پویا سایش کرمان (سهامی خاص) شماره ثبت ۲۸۸۲ شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۷۲۳۳۸
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۱ و ۲۴/۰۸/xxx۳ تغییرات ذیل در شرکت فوق به عمل آمد:
۱ ـ آقایان هوشنگ پورباقری گلوسالار با کد ملی xxxxxxxxx۶، علی شریف آبادی عسکری با کد ملی xxxxxxxxx۱ و ناصر ابوالحسنی زاده با کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضاء هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب شده اند.
۲ ـ آقای خسرو امینی زاده با کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس اصلی و خانم معصومه خدادادنژاد بسمت بازرس علی البدل شرکت بمدت یک سال انتخاب شده اند.
۳ ـ بموجب مصوبات هیئت مدیره آقایان هوشنگ پورباقری گلوسالار به نمایندگی از شرکت معدن گستر شایان بسمت رئیس هیئت مدیره و ناصر ابوالحسنی زاده بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی شریف آبادی عسکری به نمایندگی از شرکت زرین راد بسمت عضو هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب شده اند.
۴ ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار به امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۲ مسئول ثبت شرکتهای ثبت رفسنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1681390
آگهی تغییرات شرکت مهندسی اهرام سخت پیکر سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۱۹۳۱۶ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۴۲۴۶۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۲ به تصویب رسید. آقایان خسرو امینی زاده به کد ملی xxxxxxxxx۱و منصور ابراهیمی به کد ملی xxxxxxxxx۰ به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1677419
آگهی تغییرات شرکت خدمات الکترونیکی ستاره درخشان یگانه سهامی‌خاص به شماره ثبت ۴۱۰۰۸۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۱۳۴۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان سید محمد صادق مهدوی به کد ملی xxxxxxxxx۳وحمزه زارع زاده مهریزی به کد ملی xxxxxxxxx۵و مجید عبدالهی نیاxxxxxxxxx۲ به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲سال انتخاب گردیدند. آقای خسرو امینی زاده به کد ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای منصور ابراهیمی به کد ملی xxxxxxxxx۰به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1667019
آگهی تغییرات شرکت لاوان تابلو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۰۲۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۶۷۸۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ پس قرائت گزارش توجیهی مدیرعامل و گزارش بازرس قانونی شرکت ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به۲۹/۱۲/xxx۲ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ۲ ـ موسسه حسابرسی آریا بهروش به شماره xxx۴۷ و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به مدیریت آقای فتحعلی ولایی به عنوان بازرس اصلی و حسابرس سال۹۳ شرکت و آقای خسرو امینی زاده با کد ملیxxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال تعیین گریدند. ۳ ـ اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. آقایان علی قربانی پوربه نمایندگی از طرف شرکت گروه صنعتی لاوان،جواد قربانی پور،اسماعیل قربانی پور،حجت الله قربانی پور،حسین قربانی پور.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1667020
آگهی تغییرات شرکت مهندسی لاوان نیرو آکام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۶۷۵ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۶۵۶۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد ـ موسسه حسابرسی آریابهروش به مدیریت آقای فتحعلی ولایی به عنوان حسابرس سال xxx۳ شرکت تعیین گردید. ـ آقایان خسرو امینی زاده با کد ملی xxxxxxxxx۱ و محمدرضا ورزنده با کد ملی xxxxxxxxx۵ به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1667021
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی لاوان آکام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۸۷۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۹۱۷۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ پس از قرائت گزارش توجیهی مدیرعامل و گزارش بازرس قانونی شرکت ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به xxx۲/۱۲/۲۹ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ۲ ـ موسسه حسابرسی آریا بهروش به مدیریت آقای فتحعلی ولایی بعنوان حسابرس سالxxx۳ شرکت تعیین گردید. ۳ ـ آقایان خسرو امینی زاده با کد ملیxxxxxxxxx۱ و محمدرضا ورزنده با کد ملیxxxxxxxxx۵ به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1672971
آگهی تغییرات شرکت مهندسی بارز کلید کرمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۷۷۷ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۶۶۷۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ موسسه حسابرسی آریا بهروش به مدیریت آقای فتحعلی ولایی بعنوان حسابرس سالxxx۳ شرکت تعیین گردید. ـ آقایان خسرو امینی زاده با کد ملیxxxxxxxxx۱ و محمدرضا ورزنده با کد ملیxxxxxxxxx۵ به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1661336
آگهی تغییرات شرکت توسعه پردیس لالیم سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۵۰۳۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۷۱۳۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. حمید عرب نژاد خانوکی به کد ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت هواپیمایی ماهان به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹، رضا تویسرکانی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و رضا نمک شناس به کد ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی آروین پیام به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ به عنوان بازرس اصلی و خسرو امینی زاده به کد ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1492307
آگهی تغییرات شرکت اعتبار بخشی رسالت رازی سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۹۵۱۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۱۰۷۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ xxx۲/۱۱/۳۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بازرسان شرکت برای یک سال مالی به قرار ذیل انتخاب گردیدند: موسسه حسابرسی آروین پیام به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ به عنوان بازرس اصلی خسرو امینی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل
پxxxxxxxxx۲۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1439797
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی لاوان آکام شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۱۰۸۷۷ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۹۱۷۳۱
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۴/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای خسرو امینی زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمد رضا ورزنده بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
۲ـ موسسه حسابرسی اریا بهروش به مدیریت آقای فتحعلی ولایی بعنوان حسابرس سال ۹۲ انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۷ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1439796
آگهی تغییرات شرکت مهندسی بارز کلید کرمان شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۱۰۷۷۷ شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۶۶۷۴۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای خسرو امینی زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمد رضا ورزنده بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
۲ـ موسسه حسابرسی اریا بهروش به مدیریت آقای فتحعلی ولایی بعنوان حسابرس سال ۹۲ انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۳ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1439798
آگهی تغییرات شرکت مهندسی لاوان نیرو آکام شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۱۰۶۷۵ شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۶۵۶۸۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای خسرو امینی زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمد رضا ورزنده بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
۲ـ موسسه حسابرسی اریا بهروش به مدیریت آقای فتحعلی ولایی بعنوان حسابرس سال ۹۲ انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۲ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1439799
آگهی تغییرات شرکت لاوان تابلو شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۶۰۲۹ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۶۷۸۱۴
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای خسرو امینی زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمد رضا ورزنده بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
۲ـ موسسه حسابرسی اریا بهروش به مدیریت آقای فتحعلی ولایی بعنوان حسابرس سال ۹۲ انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۶ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1423965
آگهی تغییرات شرکت خدمات مدیریت شهری بوستان سبز کویر شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۸۲۲۲ شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۴۱۶۳۵
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۱۱/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقایان خسرو امینی زاده به کد ملی xxxxxxxxx۱ و منصور ابراهیمی به کد ملی xxxxxxxxx۰ بترتیب بعنوان بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
۲ـ موسسه حسابرسی آروین پیام شماره ثبت xxx۱۱ به مدیریت آقای محمد عابدینی بعنوان حسابرس سال xxx۲ شرکت تعیین گردید.
۳ـ قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرسان و بتصویب رسیدن ترازنامه و صورتهای مالی سال ۹۱
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۳ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1450763
آگهی تغییرات شرکت پویان ره پرند شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۴۰۷۰۹۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۷۹۸۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای خسرو امینی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد رضا ورزنده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1384160
آگهی تغییرات شرکت فرانگران راهبرد اندیشه شرکت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۰۵۱۴۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۴۱۹۱۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید.
خسرو امینی زاده به کد ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی و منصور ابراهیمی به کد ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1384161
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه معادن و صنایع معدنی آریا شهاب آسیا سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۸۷۷۲۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۷۱۹۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقایان ابراهیم نقوی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و مسعود رشیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و حجت نقوی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند.
آقایان خسرو امینی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و هادی کریمی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1384159
آگهی تغییرات شرکت توسعه عمران مکران شرکت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۱۳۵۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۷۸۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ بتصویب رسید.
آقایان سجاد آبسینه به شماره ملی xxxxxxxxx۵،
محمدحسین وزیری به شماره ملی xxxxxxxxx۳،
محمدرضا صفا به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و حسن عرب نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و نعمت الله نجفی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
آقایان خسرو امینی زاده به کد ملی xxxxxxxxx۱ و منصور ابراهیمی به کد ملی xxxxxxxxx۰ به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1351341
آگهی تغییرات شرکت مهندسی اهرام سخت پیکر سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۴۱۹۳۱۶ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۴۲۴۶۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۹/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای خسرو امینی زاده با کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس اصلی و آقای منصور ابراهیمی با کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1384153
آگهی تغییرات شرکت داروئی نوآوران سلامت رازی شرکت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۴۲۸۱۰۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۹۷۷۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
تراز و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت.
خسرو امینی زاده به کد ملی xxxxxxxxx۱ و حسن امیری به کد ملی xxxxxxxxx۰ به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1384157
آگهی تغییرات شرکت تجهیز دارو زنوزی سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۹۸۹۵۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۹۳۴۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت.
آقایان خسرو امینی زاده به کد ملی xxxxxxxxx۱ و حسن امیری به کد ملی xxxxxxxxx۰ به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1297480
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پویش صالحین سهامی خاص شماره ثبت ۶۵۸۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۹۴۵۴۵
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۱۶/۸/xxx۲
۱ ـ قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرسان و بتصویب رسیدن صورت های مالی منتهی به ۳۱/۴/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت
۲ـ خسرو امینی زاده با کد ملی xxxxxxxxx۱ و محمد رضا ورزنده با کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرسان اصلی و علی البدل بمدت یک سال انتخاب گردیدند
۳ـ موسسه حسابرسی اریا بهروش به مدیریت آقای فتحعلی ولائی بعنوان حسابرس سال ۹۲ تعیین گردید
۴ـ حمید عسکری با کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و حسن امیری با کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و محمد حسین حسین زاده با کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند
۵ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با دو امضا از سه امضا اعضا هیئت مدیره و مهر شرکت و اوراق عادی با امضا مدیرعامل یا یکی دیگر از اعضا هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۹ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1310696
آگهی تغییرات شرکت لاوان تابلو کرمان سهامی خاص شماره ثبت ۶۰۲۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۶۷۸۱۴
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی سالیانه مورخه ۳۱/۴/xxx۲ و ۳۱/۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ ـ قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرسان و بتصویب رسیدن ترازنامه و صورت های مالی سال ۳۰/۱۰/۹۱ و ۳۰/۱۲/xxx۱
۲ـ موسسه حسابرسی اروین پیام به مدیریت آقای محمد عابدینی بعنوان حسابرس سال ۹۱
۳ـ خسرو امینی زاده کد ملی xxxxxxxxx۱ و حسن امیری کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت بمدت یک سال انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۷ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1253621
آگهی تغییرات شرکت خدمات فنی و مهندسی ابتکار صنعت اسا سهامی خاص شماره ثبت ۶۰۵۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۶۸۰۲۱
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی و فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۶/۹۲ :
۱ـ نقل و انتقال سهام طبق دفتر سهام شرکت صورت پذیرفته است.
۲ـ قرائت گزارش هیئت مدیره بازرسان و بتصویب رسیدن صورت های مالی سال ۹۱
۳ـ آقایان خسرو امینی زاده کد ملی xxxxxxxxx۱ و حسن امیری کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرسانی اصلی و علی البدل انتخاب گردیدند.
۴ـ روزنامه کثیرالانتشار کرمان امروز جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۵ـ اکبر رضایی کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و منصور اسکندرزاده کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت معدن گستر شایان بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و ناصر ابوالحسنی زاده کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت بمدت دو سال انتخاب گردیدند.
۶ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره، نایب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد.
۷ـ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/۱ ریال به مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال منقسم به xxx/xxxسهم ده هزار ریالی از محل آورده نقدی طبق گواهی شماره xxx/xxx۷۰/۶۹ـ۰۶/۰۹/xxx۲ از بانک تجارت شعبه تختی افزایش یافت.
۸ـ موضوع شرکت به مدیریت، طرح، مشاوره و اجرای پروژه های صنعتی و معدنی، استاندارسازی و تدوین دانش فنی و ساخت و تولید قطعات فلزی و غیرفلزی و کنترل فرآیندها، تهیه طرح های اکتشاف، بهره برداری و اجرای علمیات اکتشاف، استخراج، بهره برداری، تغلیظ و پرعیارسازی معادن، مطالعات، نظارت، حفاری و اجرای عملیات ژئوتکنیک، تونل سازی، سدسازی، آپارتمان سازی، شبکه آبیاری، پل سازی، راه آهن، آسفالت، خطوط انتقال آب و گاز و سازه های بلند و ایجاد آزمایشگاه و انجام آزمایش های مربوطه، مطالعه، نظارت و اجرای احداث کارخانجات لاستیک سازی و روکش نمودن لاستیک ماشین آلات سبک و سنگین معادن و راهسازی، نصب و راه اندازی کارخانجات صنعتی و معدنی، بررسی و ارزیابی فنی و اقتصادی پروژه های صنعتی، معدنی و تجاری، انجام کلیه فعالیت های اقتصادی، بازرگانی و سرمایه گذاری مجاز در حوزه صنعت، معدن و تجارت، صادرات و واردات کالا و محصولات و ماشین آلات صنعتی و معدنی، اخذ نمایندگی و ایجاد شعب، جلب سرمایه های داخلی و خارجی، انعقاد هرگونه قرارداد و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت در مناقصات و نمایشگاه های داخلی و خارجی اخذ وام اعتبار و تسهیلات و بانک های داخلی و خارجی، انجام هرگونه عملیات پیمانکاری و پیمان مدیریت پیرامون حوزه فعالیت های شرکت تغییر یافت پس از کسب مجوز از مراجع ذیصلاح.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1233453
آگهی تغییرات شرکت اعتبار بخشی رسالت رازی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت۴۰۹۵۱۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۱۰۷۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
۱ـ آقای سید محمدصادق مهدوی به شماره ملی xxxxxxxxx۳
۲ـ آقای رضا تویسرکان منش به شماره ملی xxxxxxxxx۴
۳ـ خانم سیده محدثه مصطفوی به شماره ملی xxxxxxxxx۵
آقای خسرو امینی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای حسن امیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1236692
آگهی تغییرات شرکت مهندسی توسعه آب آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۹۵۵۰۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۵۳۸۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۷/۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقایان خسرو امینی زاده به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و حسن امیری خانمکانی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1238407
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه سریر اطلس سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۴۹۰۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۶۸۵۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت.
آقایان خسرو امینی زاده به کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی و حسن امیری به کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1238430
آگهی تغییرات شرکت مهندسی سازه اندیشه نسیم البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۷۷۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۵۷۳۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت.
آقایان خسرو امینی زاده به کدملی xxxxxxxxx۱ و محمدرضا ورزنده به کدملی xxxxxxxxx۵ به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1240091
آگهی تغییرات شرکت سریر فتح کرمان سهامی خاص شماره ثبت ۲۱۷۰ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۰۳۳۹۴
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی و فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/xxx۲
۱ ـ خسرو امینی زاده کد ملی xxxxxxxxx۱ و حسن امیری کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرسان اصلی و علی البدل انتخاب گردیدند.
۲ـ موسسه حسابرسی آریا بهروش به مدیریت آقای فتحعلی ولائی بعنوان حسابرس سال ۹۲ انتخاب گردیدند.
۳ـ قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرسان و بتصویب رسیدن تراز نامه و صورت های مالی سال ۹۰
۴ـ فرزاد نجیب زاده کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و مرتضی نجیب زاده کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و کنیز اسدی کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت عضو هیئت مدیره شرکت بمدت دو سال انتخاب گردیدند.
۵ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با دو امضاء از سه امضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل یا یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد.
۶ـ سرمایه شرکت از مبلغ یک میلیون ریال به مبلغ سی میلیارد ریال منقسم به سه میلیون سهم ده هزار ریالی از محل آورده نقدی طبق گواهی شماره xxx/xxx۶۱ـ ۹/۴/۹۲ از بانک ملت شعبه خواجو کرمان افزایش یافت.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۷ رئیس اداره ثبت اسناد کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1212060
آگهی تغییرات شرکت مهندسی اهرام سخت پیکر شیراز سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۴۱۹۳۱۶ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۴۲۴۶۹۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت xxx۱ به تصویب رسید.
آقایان خسرو امینی زاده به کدملی xxxxxxxxx۱ و حسن امیری به کدملی xxxxxxxxx۰ به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1176550
آگهی تغییرات شرکت پویان ره پرند شرکت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۴۰۷۰۹۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۷۹۸۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت.
آقای علی قربانی پورمحمدآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۱، آقای جواد قربانی پورمحمدآبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و علیرضا هاشمی مطلق xxxxxxxxx۶ بعنوان اعضاء جدید هیئت مدیره انتخاب شدند.
آقای خسرو امینی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای حسن امیری خانمکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1176548
آگهی تغییرات شرکت توسعه فراگیر مکران شرکت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۸۵۸۹۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۴۷۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۸/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای خسرو امینی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس اصلی و آقای حسن امیری خانمکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1178856
آگهی تغییرات شرکت توسعه عمران مکران سهامی خاص به شماره ثبت۳۱۳۵۸۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۱۷۸۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۸/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای خسرو امینی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای حسن امیری خانمکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1166820
آگهی تغییرات شرکت پویش ثمین سهامی خاص شماره ثبت ۶۵۴۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۷۹۲۴۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/xxx۲
۱ـ قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرسان و بتصویب رسیدن ترازنامه سال ۹۱
۲ـ آقای خسرو امینی زاده با کد ملی xxxxxxxxx۱ و آقای محمد رضا ورزنده با کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت بمدت یک سال انتخاب گردیدند.
۳ـ موسسه حسابرسی آروین پیام شماره ثبت xxx۱۱ بعنوان حسابرس سال xxx۲ انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۵ مسئول ثبت شرکت های ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1154826
آگهی تغییرات شرکت راهسازی و ساختمانی ۱۱۵ استان کرمان سهامی خاص شماره ثبت ۴۳۲ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۴۱۳۵۶
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۱۷/۴/xxx۲
۱ ـ قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرسان و بتصویب رسیدن ترازنامه سال xxx۱
۲ـ آقایان خسرو امینی زاده با کد ملی xxxxxxxxx۱ و حسن امیری با کد ملی بسمت بازرسان اصلی و علی البدل بمدت یک سال انتخاب گردیدند.
۳ـ موسسه حسابرسی رهیافت حساب تهران شماره ثبت xxx۹۰ بمدیریت آقای هوشنگ غیبی بعنوان حسابرس سال xxx۲ شرکت تعیین گردید.
۴ـ آقای محسن ضرابی با کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای مسعود ضرابی با کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم ها مریم حاجیعلی با کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره و الهه کریمی با کد ملی xxxxxxxxx۱ و آقای بهزاد ضرابی با کد ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند.
۵ـ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و غیره با دو امضا از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر و اوراق عادی با امضا مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۷ مسئول ثبت شرکت های ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1142866
آگهی تغییرات شرکت آب کوثر ۱۱۶ سهامی خاص شماره ثبت ۳۷۷۱ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۸۷۱۳
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخه ۲۹/۴/۹۲ ـ ۱۹/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرسان و بتصویب رسیدن ترازنامه سال ۳۰/۱۲/۹۱
۲ـ آقای خسرو امینی زاده با کد ملی xxxxxxxxx۱ آقای حسن امیری با کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرسان اصلی و علی البدل بمدت یک سال انتخاب گردیدند.
۳ـ موسسه حسابرسی رهیافت حساب تهران شماره ثبت xxx۹۰ به مدیریت آقای هوشنگ غیبی بعنوان حسابرس سال xxx۲ شرکت تعیین گردید.
۴ـ آدرس شعبه یک شرکت: تهران خیابان سید جمال الدین اسد آبادی (یوسف آباد) خیابان نوزدهم پلاک ۳۲ طبقه دوم و سوم و چهارم کدپستی xxxxxxxxx۱ می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۵ رئیس ثبت اسناد و املاک کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1142912
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پویش صالحین سهامی خاص شماره ثبت ۶۵۸۴ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۹۴۵۴۵
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخه ۱۳/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ آقای خسرو امینی زاده با کد ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس اصلی، آقای محمد رضا ورزنده با کد ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
۲ـ بر طبق مصوبات هیئت مدیره آقای محمد حسین حسین زاده با کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای حمید عسکری با کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای حسن امیری با کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند.
۳ـ آقای حسن امیری با کد ملی xxxxxxxxx۰ برای مدت ۲ سال بعنوان مدیر عامل شرکت انتخاب گردیدند.
۴ـ کلیه اوراق، اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، غیره با دو امضاء از سه امضاء اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و اوراق عادی با امضای مدیر عامل یا یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۰ رئیس ثبت اسناد و املاک کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1140728
آگهی تغییرات شرکت توسعه پترو صنعت مکین سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۸۵۹۰۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۴۷۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای حسن امیری خانمکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل و آقای خسرو امینی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی برای مدت یکسال انتخاب شدند.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 987144
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه معادن و صنایع معدنی آریا شهاب آسیا سهامی خاص به شماره ثبت۳۸۷۷۲۷ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۷۱۹۷۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۷/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای خسرو امینی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای حسن امیری خانمکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۹/۷/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای محمدحسین حسین زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای علیرضا عکاف زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای مجید آنتیکی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ تا تاریخ ۲۹/۷/xxx۳
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۵/۱۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9776806
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه معادن و صنایع معدنی آریا شهاب آسیا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۷۷۲۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۷۱۹۷۱
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای خسرو امینی‌زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای حسن امیری‌خانمکانی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ ۱/۱۱/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9856168
آگهی تغییرات شرکت توسعه فراگیر مکران سهامی خاص به شماره ثبت۳۸۵۸۹۸و شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۵۴۷۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۱/۷/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای خسرو امینی‌زاده به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای حسن امیری‌خانمکانی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۱/۷/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای محمدحسین حسین‌زاده به شماره ملیxxxxxxxxx۱ و آقای محمدرضا معماری به شماره ملیxxxxxxxxx۴ و آقای وحید مظهری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ تا تاریخ۱/۷/۹۳.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.

در تاریخ۳/۱۱/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 962213
آگهی تغییرات شرکت توسعه فراگیر مکران سهامی خاص به شماره ثبت۳۸۵۸۹۸ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۵۴۷۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱/۷/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای خسرو امینی زاده به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای حسن امیری خانمکانی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۱/۷/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای محمدحسین حسین زاده به شماره ملیxxxxxxxxx۱ و آقای محمدرضا معماری به شماره ملیxxxxxxxxx۴ و آقای وحید مظهری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ تا تاریخ۱/۷/۹۳.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.
در تاریخ۳/۱۱/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 958041
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه معادن و صنایع معدنی آریا شهاب آسیا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۷۷۲۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۷۱۹۷۱
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده مورخ ۱۰/۱۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای خسرو امینی زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای حسن امیری خانمکانی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
در تاریخ ۱/۱۱/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 942849
آگهی تغییرات شرکت توسعه پترو صنعت مکین سهامی خاص به شماره ثبت۳۸۵۹۰۰ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۵۴۷۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳/۸/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای خسرو امینی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای حسن امیری خانمکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۳/۸/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای محمدحسین حسین زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای حمیدرضا ثریا به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای امیرهوشنگ فخیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ تا تاریخ ۳/۸/xxx۳
در تاریخ ۱۹/۱۰/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 888053
آگهی تغییرات شرکت تتیس صنعت شایان بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۱۶۷۲۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۴۵۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۶/۸/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ نوع شرکت از بامسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید.
۱ـ۱ ـ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۲۰ ماده بتصویب رسید.
۲ـ۱ ـ سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به یک میلیون سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یک میلیون سهم با نام می باشد، که مبلغ فوق تماماً پرداخت گردیده است.
۳ـ۱ ـ اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای محسن یزدانی راد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای اکبر رضایی استخروئیه به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، شرکت معدن گستر شایان سهامی خاص با نمایندگی آقای حمیدرضا آنتیکی نژاد به سمت عضو هیئت مدیره، آقای ابراهیم فرشادی بخش به شماره ملی xxxxxxxxx۷ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل،
۴ـ۱ ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۵ـ۱ ـ آقای خسرو امینی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای حسن امیری خانمکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۶ـ۱ ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
۲ـ شعبه به نشانی استان کرمان شهر کرمان بلوار جهاد ـ نرسیده به چهارراه اقبال ـ ساختمان قرض الحسنه مهر ـ ط ۲ ـ واحد ۱ کدپستی xxxxxxxxx۷ تاسیس گردید.
در تاریخ ۲۵/۹/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 874464
آگهی تغییرات شرکت صنایع مفتول بکسل پارس سهامی خاص شماره ثبت ۳۲۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۵۹۶۶
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۳۱/۴/xxx۱ شرکت فوق الذکر تغییرات زیر در شرکت یاد شده ایجاد گردیده:
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ تصویب شد.
۲ـ آقایان خسرو امینی زاده کد ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس اصلی و آقای حسن امیری کد ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی xxx۱ انتخاب شدند و همچنین موسسه حسابرسی آروین پیام شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ بعنوان حسابرس شرکت برای سال ۹۱ انتخاب شد.
۳ـ آقای جواد رزم حسینی بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمود آراسته خوی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای محمد رضا رزم حسینی به نمایندگی از شرکت شمیل فرد شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته و غیره با دو امضاء از سه امضاء هیئت مدیره و مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل یا یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۶ مسئول ثبت شرکتهای ثبت سیرجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 923050
آگهی تغییرات شرکت تجهیز داور زنوزی سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۹۸۹۵۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۹۳۴۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای خسرو امینی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای حسن امیری خانمکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۳۱/۴/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای سید محمدصادق مهدوی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای سیاوش قره بگلو به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و خانم اعظم صانعی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۴ تا تاریخ ۳۱/۴/xxx۳.
در تاریخ ۱/۹/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 923065
آگهی تغییرات شرکت پویان ره پرند سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۴۰۷۰۹۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۷۹۸۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای خسرو امینی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای حسن امیری خانمکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید.
در تاریخ ۱/۹/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 929745
آگهی تغییرات شرکت خدمات کشاورزی بوستان سبز کویر با مسئولیت محدود شماره ثبت ۸۲۲۲
باستناد صورت جلسات هیئت مدیره و مجمع عمومی عادی و فوق العاده مورخه ۲۹/۷/۹۱
۱ـ نوع شرکت از مسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید.
۲ـ خسرو امینی زاده با کد ملی xxxxxxxxx۱ و حسن امیری با کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت بمدت یک سال انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
۴ـ محمد سلطانزاده با کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و علی شفیعی با کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و محمدحسین حسین زاده با کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره شرکت بمدت دو سال انتخاب گردیدند.
۵ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با دو امضا از سه امضا هیئت مدیره و مهر شرکت و اوراق عادی با امضا مدیرعامل یا یکی دیگر از اعضا هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد.
۶ـ نام شرکت به خدمات مدیریت شهری بوستان سبز کویر تغییر یافت.
۷ـ موضوع شرکت به خدمات طراحی مشاوره نظارت مدیریت فروش و اجرای سیستم های بازیافت و پالایشگاه زباله و پسماند احداث کارگاهها و کارخانجات صنعتی و تولید انواع فرآورده ها و محصولات اجرای پروژه های مشترک سرمایه گذاری با اشخاص حقیقی خرید و فروش صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی شرکت در مناقصات و مزایدات و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی اخذ و اعطای نمایندگی از شرکتها و موسسات داخلی و خارجی مجاز با موضوع شرکت و مطابق با قانون تجارت که در روند توسعه و اهداف شرکت موثر باشد تغییر یافت.
۸ـ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx ریال بمبلغ xxx/xxx/xxx/۵ ریال افزایش یافت.
۹ـ اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۶۴ ماده و ۱۱ تبصره مورد تصویب اعضا قرار گرفت.
۱۰ـ نقل و انتقال سهم الشرکه طبق سند صلحنامه xxxxxxـ ۶/۶/۹۱ دفترخانه شماره ۴ کرمان صورت پذیرفته است.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۷ مسئول ثبت شرکتهای ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 748887
آگهی تغییرات شرکت مهندسی سازه اندیشه نسیم البرزسهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۷۷۴۹و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۵۷۳۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای خسرو امینی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد کمساری بنانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۱۸/۰۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 902519
آگهی تغییرات شرکت توانای کرمان سهامی خاص شماره ثبت ۱۸۵۳ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۰۰۰۸۵
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۳۰/۲/۹۱ و ۳۱/۴/۹۱
۱ـ نقل و انتقال سهام طبق دفتر سهام شرکت صورت پذیرفته است.
۲ـ قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرسان و بتصویب رسیدن ترازنامه سال ۹۰.
۳ـ آقایان خسرو امینی با کد ملی xxxxxxxxx۱ و حسن امیری با کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرسان اصلی و علی البدل انتخاب گردیدند.
۴ـ موسسه حسابرسی اروین پیام شماره ثبت xxx۱۱ به مدیریت آقای محمد عابدینی بعنوان حسابرس سال ۹۱ انتخاب گردید.
۵ـ با استعفای آقای ناصر علمی موافقت و آقای امین نصری با کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل جدید شرکت انتخاب گردیدند.
۶ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی باامضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و یا نایب رئیس و مهر شرکت و اوراق عادی باامضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۹ مسئول ثبت شرکتهای ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10291424
آگهی تغییرات شرکت پویش ثمین سهامی خاص شماره ثبت ۶۵۴۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۷۹۲۴۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخه ۳۱/۴/۹۱ ۱ قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرسان و بتصویب رسیدن ترازنامه سال ۹۰ ۲ آقایان خسرو امینی زاده با کد ملی xxxxxxxxx۱ و محمد رضا ورزنده با کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرسان اصلی و علی البدل انتخاب گردیدند. ۳ موسسه حسابرسی اروین پیام به مدیریت آقای محمد عابدینی بعنوان حسابرس سال xxx۱ مسئول ثبت شرکتهای ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 743376
آگهی تغییرات شرکت پردیس البرز کیان سهامی خاص به شماره ثبت۳۹۶۴۴۷و شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۷۲۳۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۱/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای خسرو امینی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای حسن امیری خانمکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ۱۰/۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 748489
آگهی تغییرات شرکت پویش ثمین سهامی خاصشماره ثبت ۶۵۴۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۷۹۲۴۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخه ۳۱/۴/۹۱
۱ـ قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرسان و بتصویب رسیدن ترازنامه سال ۹۰
۲ـ آقایان خسرو امینی زاده با کد ملی xxxxxxxxx۱ و محمد رضا ورزنده با کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرسان اصلی و علی البدل انتخاب گردیدند.
۳ـ موسسه حسابرسی اروین پیام به مدیریت آقای محمد عابدینی بعنوان حسابرس سال xxx۱
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۲ مسئول ثبت شرکتهای ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 724872
آگهی تغییرات شرکت مهندسی توسعه آب آسیاسهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۹۵۵۰۱و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۵۳۸۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای خسرو امینی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای حسن امیری خانمکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۲۶/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 724879
آگهی تغییرات شرکت توسعه عمران مکرانسهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۱۳۵۸۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۷۸۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای خسرو امینی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای حسن امیری خانمکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۲۶/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 726177
آگهی تغییرات شرکت گروه تخصصی نوید سلامت رازیسهامی خاص به شماره ثبت۳۹۶۵۶۷و شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۷۲۱۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۱/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای خسرو امینی زاده به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای حسن امیری خانمکانی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
در تاریخ۲۶/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 749606
آگهی تغییرات شرکت راهسازی و ساختمانی ۱۱۵ سهامی خاص شماره ثبت ۴۳۲ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۴۱۳۵۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخه ۲۸/۴/۹۱
۱ـ قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرسان و بتصویب رسیدن صورتهای مالی سال ۹۰
۲ـ آقایان خسرو امینی زاده با کد ملی xxxxxxxxx۱ و حسن امیری با کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرسان اصلی و علی البدل انتخاب گردیدند.
۳ـ موسسه حسابرسی رهیافت حساب تهران به مدیریت آقای هوشنگ غیبی بعنوان حسابرس سال ۹۱ انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۲ مسئول ثبت شرکتهای ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10123815
آگهی تغییرات شرکت راهسازی و ساختمانی ۱۱۵ سهامی خاص شماره ثبت ۴۳۲ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۴۱۳۵۶
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخه ۲۸/۴/۹۱ ۱ قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرسان و بتصویب رسیدن صورتهای مالی سال ۹۰ ۲ آقایان خسرو امینی زاده با کد ملی xxxxxxxxx۱ و حسن امیری با کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرسان اصلی و علی البدل انتخاب گردیدند. ۳ موسسه حسابرسی رهیافت حساب تهران به مدیریت آقای هوشنگ غیبی بعنوان حسابرس سال ۹۱ انتخاب گردیدند. مسئول ثبت شرکتهای ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 716898
آگهی تغییرات شرکت اعتباربخشی رسالت رازیسهامی خاص به ‌شماره ثبت ۴۰۹۵۱۰و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۱۰۷۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای خسرو امینی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای حسن امیری خانمکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۲۰/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9920145
آگهی تغییرات شرکت اعتباربخشی رسالت رازی سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۴۰۹۵۱۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۱۰۷۰۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای خسرو امینی‌زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای حسن امیری‌خانمکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۲۰/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 749592
آگهی تغییرات شرکت لاوان تابلو سهامی خاص شماره ثبت ۶۰۲۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۶۷۸۱۴
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخه ۳۱/۴/۹۱
۱ـ قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرسان و بتصویب رسیدن ترازنامه سال ۳۰/۱۰/۹۰
۲ـ آقای خسرو امینی زاده با کد ملی xxxxxxxxx۱ و آقای حسن امیری با کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرسان اصلی و علی البدل انتخاب گردیدند.
۳ـ موسسه حسابرسی اروین پیام بشماره ثبت xxx۱۱ به مدیریت آقایان محمد عابدینی بعنوان حسابرس سال ۹۱
۴ـ آقایان علی قربانی بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای حجت اله قربانی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای جواد قربانی و اسماعیل قربانی و حسین قربانی بسمت اعضا هیئت مدیره و آقای جواد قربانی بسمت مدیرعامل شرکت انتخاب گردیدند.
۵ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با دو امضا از پنج امضا هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر و اوراق عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضا هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۶ مسئول ثبت شرکتهای ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10234134
آگهی تغییرات شرکت لاوان تابلو سهامی خاص شماره ثبت ۶۰۲۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۶۷۸۱۴
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخه ۳۱/۴/۹۱ ۱ قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرسان و بتصویب رسیدن ترازنامه سال ۳۰/۱۰/۹۰ ۲ آقای خسرو امینی زاده با کد ملی xxxxxxxxx۱ و آقای حسن امیری با کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرسان اصلی و علی البدل انتخاب گردیدند. ۳ موسسه حسابرسی اروین پیام بشماره ثبت xxx۱۱ به مدیریت آقایان محمد عابدینی بعنوان حسابرس سال ۹۱ ۴ آقایان علی قربانی بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای حجت اله قربانی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای جواد قربانی و اسماعیل قربانی و حسین قربانی بسمت اعضا هیئت مدیره و آقای جواد قربانی بسمت مدیرعامل شرکت انتخاب گردیدند. ۵ کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با دو امضا از پنج امضا هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر و اوراق عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضا هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. مسئول ثبت شرکتهای ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 712608
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه سریر اطلسسهامی خاص به ‌شماره ثبت ۴۰۴۹۰۵و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۶۸۵۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای خسرو امینی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای حسین امیری خانمکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۱۵/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 712609
آگهی تغییرات شرکت مهندسی اهرام سخت پیکر شیرازسهامی خاص به ‌شماره ثبت ۴۱۹۳۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای خسرو امینی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای حسن امیری خانمکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۱۵/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 712616
آگهی تغییرات شرکت گروه تخصصی توسعه جهان بایاسهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۹۸۸۸۳و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۲۶۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای خسرو امینی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای حسن امیری خانمکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۳۱/۴/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای محمدحسین حسین زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای جواد رزم حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای محمدعلی رزم حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ تا تاریخ ۳۱/۴/۹۳.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۱۵/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 707296
آگهی تغییرات شرکت توسعه عمران مکرانسهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۱۳۵۸۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۷۸۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۵/۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای خسرو امینی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای حسن امیری خانمکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
در تاریخ ۰۱/۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9950812
آگهی تغییرات شرکت توسعه عمران مکران سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۱۳۵۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۷۸۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده مورخ ۲۵/۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای خسرو امینی‌زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای حسن امیری‌خانمکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ ۰۱/۶/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 716047
آگهی تغییرات شرکت اب کوثر ۱۱۶ سهامی خاص شماره ثبت ۳۷۷۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۸۷۱۳
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۸/۴/۹۱
۱ـ قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرسان و بتصویب رسیدن ترازنامه سال ۹۰
۲ـ آقایان خسرو امینی زاده کد ملی xxxxxxxxx۱ و حسن امیری کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرسان اصلی و علی البدل انتخاب و موسسه حسابرسی رهیافت حساب تهران به مدیریت آقای هوشنگ غیبی بعنوان حسابرس سال xxx۱ انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۸ مسئول ثبت شرکت های ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9592561
آگهی تغییرات شرکت اب کوثر ۱۱۶ سهامی خاص شماره ثبت ۳۷۷۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۸۷۱۳
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۸/۴/۹۱

۱ـ قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرسان و بتصویب رسیدن ترازنامه سال ۹۰

۲ـ آقایان خسرو امینی زاده کد ملی xxxxxxxxx۱ و حسن امیری کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل انتخاب و موسسه حسابرسی رهیافت حساب تهران به مدیریت آقای هوشنگ غیبی بعنوان حسابرس سال xxx۱ انتخاب گردیدند.

مسئول ثبت شرکت‌های ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 663511
آگهی تغییرات شرکت فرانگران راهبرد اندیشهسهامی خاص به شماره ثبت۳۰۵۱۴۵و شناسه ملی۱۰۱۰۳۴۱۹۱۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۸/۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای حسن امیری خانمکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی، آقای خسرو امینی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۸/۳/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای رضا راعی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای محمد کمساری بنانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای ابوذر سروش به شماره ملی xxxxxxxxx۱ تا تاریخ ۸/۳/xxx۳
در تاریخ ۱/۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 646610
آگهی تأسیس شرکت داروئی نو آوران سلامت رازی سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۴/۴/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۸ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۴/۴/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار جمهوری اسلامی آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: عبارت است از تولید، تهیه بسته بندی و توزیع کلیه اقلام داروئی، محصولات خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی، مکمل های رژیمی و غذایی، شیرخشک اعم از شیرهای معمولی و خاص و رژیمی، انواع واکس و مواد اولیه این اقلام، تجهیرات پزشکی، آزمایشگاهی، بیمارستانی و اداره مراکز داروئی و درمانی پس از اخذ مجوزهای لازم و انجام خدمات مشاوره کلیه امور بازرگانی شامل خرید و فروش، واردات و صادرات کلیه کالاهای بازرگانی مجاز در زمینه موضوع شرکت، ترخیص کالا از تمام گمرکات جمهوری اسلامی ایران، اخذ و اعطای نمایندگی های داخلی و خارجی، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات داخلی و خارجی، مشارکت و عقدقرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور، اخذ وام و تسهیلات بانکی به صورت ریالی و ارزی از کلیه بانکها و موسسات اعتباری و مالی داخلی و خارجی و انجام کلیه فعالیتهای مجاز در زمینه موضوع شرکت.
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران بلوار فرحزادی بلوار دریا کوچه بهاران یک پلاک ۳۴ طبقه پنجم ـ کدپستی xxxxxxxxx۱.
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx ریال منقسم به یکصد هزار سهم xxx/۱ ریالی که تعداد یکصد هزار سهم بانام می باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۲ مورخ ۱۳/۴/xxx۱ نزد بانک ملت شعبه اسکان پرداخت گردیده است.
۵ ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ ـ آقای سید محمدکاظم سجادیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ۵ ـ خانم منیراعظم انارکی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ـ۵ ـ آقای سید حسن مهدوی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره
۴ـ۵ ـ خانم منیراعظم انارکی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضا دو امضاء از سه امضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:
۱ـ۸ـ آقای خسرو امینی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ـ آقای محمد کمساری بنانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی البدل
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 644976
آگهی تغییرات شرکت صنایع فولاد کرمان سهامی خاص شماره ثبت ۱۶۵۷ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۹۵۹۲۲
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۳۱/۳/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.
۱ـ قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرسان و بتصویب رسیدن ترازنامه سال ۹۰.
۲ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش بعنوان حسابرس و آقایان حسن امیری با کد ملی xxxxxxxxx۰ و خسرو امینی با کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرسان اصلی و علی البدل بمدت یک سال انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۴ مسئول ثبت شرکتهای ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 645032
آگهی تغییرات شرکت آب کوثر ۱۱۶ سهامی خاص شماره ثبت ۳۷۷۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۸۷۱۳
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده هیئت مدیره مورخه ۱۶/۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ نقل و انتقال سهام طبق دفتر سهام شرکت صورت پذیرفته شده است.
۲ـ آقای خسرو امینی زاده با کد ملی xxxxxxxxx۱ و آقای حسن امیری با کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرسان اصلی و علی البدل بمدت یک سال انتخاب گردیدند.
۳ـ بر طبق مصوبات هیئت مدیره آقای محمد حسین خوشنویس انصاری با کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محسن ضرابی با کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مجید بهاریان با کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند.
۴ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با دو امضاء از سه امضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر و اوراق عادی با امضاء مدیر عامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۱ مسئول ثبت شرکتهای ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 670625
آگهی تغییرات شرکت آب کوثر ۱۱۶ سهامی خاصشماره ثبت ۳۷۷۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۸۷۱۳
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه ۱۶/۲/۹۱.
۱ـ نقل و انتقال سهام طبق دفتر سهام شرکت صورت پذیرفته است.
۲ـ آقای خسرو امینی زاده با کد ملی xxxxxxxxx۱ و آقای حسن امیری با کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرسان اصلی و علی البدل بمدت یک سال انتخاب گردیدند.
۳ـ برطبق مصوبات هیئت مدیره آقای محمد حسین خوشنویس انصاری با کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محسن ضرابی با کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای مجید بهاریان با کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند.
۴ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با دو امضا از سه امضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر و اوراق عادی با امضا مدیرعامل یا یکی از اعضا هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۸ مسئول ثبت شرکتهای ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10099436
آگهی تغییرات شرکت آب کوثر ۱۱۶ سهامی خاص شماره ثبت ۳۷۷۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۸۷۱۳
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه ۱۶/۲/۹۱. ۱ نقل و انتقال سهام طبق دفتر سهام شرکت صورت پذیرفته_است. ۲ آقای خسرو امینی زاده با کد ملی xxxxxxxxx۱ و آقای حسن امیری با کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرسان اصلی و علی البدل بمدت یک سال انتخاب گردیدند. ۳ برطبق مصوبات هیئت مدیره آقای محمد حسین خوشنویس انصاری با کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محسن ضرابی با کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای مجید بهاریان با کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند. ۴ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با دو امضا از سه امضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر و اوراق عادی با امضا مدیرعامل یا یکی از اعضا هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. مسئول ثبت شرکتهای ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 565883
آگهی تغییرات شرکت توسعه عمران مکران سهامی خاص به شماره ثبت۳۱۳۵۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۷۸۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱/۱۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای خسرو امینی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای حسن امیری خانمکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
در تاریخ۳/۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 475589

آگهی تأسیس شرکت بانک قرض الحسنه رسالت
سهامی عام
شرکت فوق در تاریخ ۲۶/۱۱/xxx۰ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۲۶/۱۱/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات آگهی می شود.
۱ـ موضوع شرکت: بانک بمنظور اشاعه فرهنگ مقدس قرض الحسنه با تلاش در مرتفع نمودن نیازهای ضروری مردم از قبیل اشتغال درمان ازدواج و در تحقق اهداف خود با رعایت قوانین و مقررات جاری و با اخذ مجوزهای لازم می تواند به کلیه عملیات مجاز از جمله موارد ذیل الذکر مبادرت نماید ۱ـ افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز و جاری به صورت ریالی و ارزی برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ۲ـ افتتاح حساب قرض الحسنه ویژه طبق شرایط و ضوابط حساب قرض الحسنه ویژه مصوب هفتصد و نهمین جلسه مورخه سوم شهریور ماه یکهزار و سیصد و شصت و نه شورای پول و اعتبار ۳ـ افتتاح قرض الحسنه سکه و طلا ۴ـ پرداخت تسهیلات قرض الحسنه به صورت ریالی ارزی سکه و طلا که هربخش بازپرداخت تسهیلات نیز به همان نوع پرداخت شده ریالی ارزی سکه و طلا انجام می پذیرد و تخصیص منابع بانک صرفا در قالب تسهیلات قرض الحسنه می باشد۵ـ تصدی عاملیت وجوه اداره شده برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ۶ـ ارائه کلیه خدمات بانکی که در نتیجه آن هیچگونه تعهدی برای استفاده از منابع بانک ایجاد ننماید از جمله صدور کارت قرض الحسنه صدور انواع حواله ارائه خدمات حساب جاری قبول امانات ۷ـ تاسیس و گسترش شبکه بانک در داخل و خارج از کشور و مناطق آزاد تجاری و صنعتی ویژه و فعالیت آنها صرفا در قالب عقد قرض الحسنه با رعایت قوانین و مقررات مربوطه ۸ـ قبول نمایندگی و کارگزاری موسسه های پولی و بانکی داخل و خارج از کشور پس از اخذ مجوزهای لازم بانک مرکزی ج ا ا ۹ـ بانک مجاز است سرمایه ثبتی خود را که متعلق به سهامداران است صرف خرید شعب دفاتر و تجهیزات اوراق مشارکت و انجام فعالیتهای اقتصادی مجاز با رعایت قوانین و مقررات جاری نماید.
۲ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران بلوار آفریقا خیابان ناهید شرقی پلاک ۳۵ ـ کدپستی xxxxxxxxx۳
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به پانصد میلیون سهم xxx/۱ ریالی که تعداد پانصد میلیون سهم بانام می باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۳ مورخ ۲۷/۲/xxx۰ نزد بانک مرکزی شعبه مرکزی و همچنین مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال بموجب پذیره نویسی طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۷۰/۶۹ مورخ ۱۲/۴/xxx۰ نزد بانک تجارت شعبه تختی کرمان پرداخت گردیده است.
۵ ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵ ـ آقای علیرضا خطیب به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ۵ ـ شرکت سرمایه گذاری پویش صالحین سهامی خاص با نمایندگی آقای محمدحسین حسین زاده به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ـ۵ ـ آقای عزت اله وزیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره
۴ـ۵ ـ آقای رضا تویسرکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره
۵ـ۵ ـ آقای حمید عرب نژادخانوکی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره
۶ـ۵ ـ آقای عزت اله وزیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: : کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی و قراردادها به اتفاق امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر بانک و در غیاب مدیرعامل به اتفاق امضا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر بانک معتبر می باشد و در صورت عدم دسترسی به رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل به اتفاق امضا نایب رئیس هیئت مدیره و هریک از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر بانک معتبر خواهد بود مکاتبات عادی و اداری غیرتعهدآور با امضای مدیرعامل همراه با مهر بانک معتبر است.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی وعلی‎البدل:
۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به عنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ـ آقای خسرو امینی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9957957
‏ آگهی تأسیس شرکت بانک قرض‌الحسنه رسالت سهامی عام
شرکت فوق در تاریخ ۲۶/۱۱/xxx۰ تحت شماره xxxxxx و ‏شناسه ملی xxxxxxxxx۷۷ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ‏‏۲۶/۱۱/xxx۰ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه ‏اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و ‏کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات آگهی می‌شود.‏

‏۱ـ موضوع شرکت: بانک بمنظور اشاعه فرهنگ مقدس ‏قرض‌الحسنه با تلاش در مرتفع نمودن نیازهای ضروری مردم از قبیل ‏اشتغال درمان ازدواج و در تحقق اهداف خود با رعایت قوانین و مقررات ‏جاری و با اخذ مجوزهای لازم می‌تواند به کلیه عملیات مجاز از جمله ‏موارد ذیل‌الذکر مبادرت نماید ۱ـ افتتاح حساب قرض‌الحسنه پس انداز ‏و جاری به صورت ریالی و ارزی برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ‏‏۲ـ افتتاح حساب قرض‌الحسنه ویژه طبق شرایط و ضوابط حساب ‏قرض‌الحسنه ویژه مصوب هفتصد و نهمین جلسه مورخه سوم شهریور ‏ماه یکهزار و سیصد و شصت و نه شورای پول و اعتبار ۳ـ افتتاح ‏قرض‌الحسنه سکه و طلا ۴ـ پرداخت تسهیلات قرض‌‌الحسنه به صورت ‏ریالی ارزی سکه و طلا که هربخش بازپرداخت تسهیلات نیز به همان ‏نوع پرداخت شده ریالی ارزی سکه و طلا انجام می‌پذیرد و تخصیص ‏منابع بانک صرفا در قالب تسهیلات قرض‌الحسنه می‌باشد۵ـ تصدی ‏عاملیت وجوه اداره شده برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ۶ـ ارائه ‏کلیه خدمات بانکی که در نتیجه آن هیچگونه تعهدی برای استفاده از ‏منابع بانک ایجاد ننماید از جمله صدور کارت قرض‌الحسنه صدور انواع ‏حواله ارائه خدمات حساب جاری قبول امانات ۷ـ تاسیس و گسترش ‏شبکه بانک در داخل و خارج از کشور و مناطق آزاد تجاری و صنعتی ‏ویژه و فعالیت آنها صرفا در قالب عقد قرض‌الحسنه با رعایت قوانین و ‏مقررات مربوطه ۸ـ قبول نمایندگی و کارگزاری موسسه‌های پولی و ‏بانکی داخل و خارج از کشور پس از اخذ مجوزهای لازم بانک مرکزی ‏ج ا ا ۹ـ بانک مجاز است سرمایه ثبتی خود را که متعلق به سهامداران ‏است صرف خرید شعب دفاتر و تجهیزات اوراق مشارکت و انجام ‏فعالیتهای اقتصادی مجاز با رعایت قوانین و مقررات جاری نماید.‏

‏۲ـ مدت شرکت: ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود.‏

‏۳ـ مرکز اصلی شرکت: ‏

‏۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران بلوار آفریقا خیابان ناهید شرقی ‏پلاک ۳۵ ـ کدپستی xxxxxxxxx۳‏

‏۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال منقسم به ‏پانصد میلیون سهم xxx/۱ ریالی که تعداد پانصد میلیون سهم بانام ‏می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال توسط موسسین طی ‏گواهی بانکی شماره xxxxxx۳ مورخ ۲۷/۲/xxx۰ نزد بانک مرکزی ‏شعبه مرکزی و همچنین مبلغ xxx/xxx/xxx/xxx ریال بموجب ‏پذیره‌نویسی طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۷۰/۶۹ مورخ ‏‏۱۲/۴/xxx۰ نزد بانک تجارت شعبه تختی کرمان پرداخت گردیده ‏است.‏

‏۵‏‎ ‎ـ اولین مدیران شرکت:‏

‏۱ـ۵‏‎ ‎ـ آقای علیرضا خطیب به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به ‏سمت رئیس هیئت‌مدیره ‏

‏۲ـ۵‏‎ ‎ـ شرکت سرمایه‌گذاری پویش صالحین سهامی‌خاص با ‏نمایندگی آقای محمدحسین حسین‌زاده به سمت نائب رئیس ‏هیئت‌مدیره ‏

‏۳ـ۵‏‎ ‎ـ آقای عزت‌اله وزیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به ‏سمت عضو هیئت‌مدیره ‏

‏۴ـ۵‏‎ ‎ـ آقای رضا تویسرکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به ‏سمت عضو هیئت‌مدیره ‏

‏۵ـ۵‏‎ ‎ـ آقای حمید عرب‌نژادخانوکی به شماره ملی ‏‏xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت‌مدیره ‏

‏۶ـ۵‏‎ ‎ـ آقای عزت‌اله وزیری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به ‏سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.‏

‏۶ـ دارندگان حق امضاء: : کلیه اوراق و اسناد تعهدآور مالی و ‏قراردادها به اتفاق امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره با مهر ‏بانک و در غیاب مدیرعامل به اتفاق امضا رئیس هیئت‌مدیره و یکی از ‏اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر بانک معتبر می باشد و در صورت ‏عدم دسترسی به رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل به اتفاق امضا نایب ‏رئیس هیئت‌مدیره و هریک از اعضای هیئت‌مدیره به همراه مهر بانک ‏معتبر خواهد بود مکاتبات عادی و اداری غیرتعهدآور با امضای ‏مدیرعامل همراه با مهر بانک معتبر است. ‏

‏۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.‏

‏۸ـ بازرس اصلی وعلی‎البدل:‏

‏۱ـ۸ـ موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به عنوان بازرس اصلی

‏۲ـ۸ـ آقای خسرو امینی‌زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به ‏عنوان بازرس علی‌البدل ‏

اداره ثبت شرکتها و موسسات ‏غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 453668

آگهی تغییرات شرکت توسعه فراگیر مکران
سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۱/۷/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی آروین پیام به عنوان بازرس اصلی، آقای خسرو امینی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
در تاریخ ۱۰/۱۱/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10187454
آگهی تغییرات شرکت توسعه فراگیر مکران سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۵۸۹۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۴۷۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۱/۷/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آروین پیام به عنوان بازرس اصلی، آقای خسرو امینی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ ۱۰/۱۱/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10593344
آگهی تغییرات شرکت توانای کرمان سهامی خاص شماره ثبت ۱۸۵۳ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۰۰۰۸۵
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۳۰/۲/۹۱ و ۳۱/۴/۹۱

۱ـ نقل و انتقال سهام طبق دفتر سهام شرکت صورت پذیرفته است.

۲ـ قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرسان و بتصویب رسیدن ترازنامه سال ۹۰.

۳ـ آقایان خسرو امینی با کد ملی xxxxxxxxx۱ و حسن امیری با کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل انتخاب گردیدند.

۴ـ موسسه حسابرسی اروین پیام شماره ثبت xxx۱۱ به مدیریت آقای محمد عابدینی بعنوان حسابرس سال ۹۱ انتخاب گردید.

۵ـ با استعفای آقای ناصر علمی موافقت و آقای امین نصری با کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت مدیرعامل جدید شرکت انتخاب گردیدند.

۶ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی باامضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و یا نایب رئیس و مهر شرکت و اوراق عادی باامضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد.

مسئول ثبت شرکتهای ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10778083
آگهی تغییرات شرکت گروه توسعه سریر اطلس سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۴۰۴۹۰۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۶۸۵۸۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای خسرو امینی‌زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای حسین امیری‌خانمکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۱۵/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10783545
آگهی تغییرات شرکت پردیس البرز کیان سهامی خاص به شماره ثبت۳۹۶۴۴۷و شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۷۲۳۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۱/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای خسرو امینی‌زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای حسن امیری‌خانمکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.

در تاریخ۱۰/۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10889517
آگهی تغییرات شرکت آب کوثر ۱۱۶ سهامی خاص شماره ثبت ۳۷۷۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۸۷۱۳
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده هیئت مدیره مورخه ۱۶/۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

۱ـ نقل و انتقال سهام طبق دفتر سهام شرکت صورت پذیرفته شده است.

۲ـ آقای خسرو امینی زاده با کد ملی xxxxxxxxx۱ و آقای حسن امیری با کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل بمدت یک سال انتخاب گردیدند.

۳ـ بر طبق مصوبات هیئت مدیره آقای محمد‌حسین خوشنویس انصاری با کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیر‌عامل و نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محسن ضرابی با کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مجید بهاریان با کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند.

۴ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با دو امضاء از سه امضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر و اوراق عادی با امضاء مدیر‌عامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد.

مسئول ثبت شرکتهای ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11016190
آگهی تغییرات شرکت پویان ره پرند سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۴۰۷۰۹۴و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۷۹۸۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای خسرو امینی‌زاده به شماره‌ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای حسن امیری‌خانمکانی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید.

در تاریخ ۱/۹/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11059103
آگهی تغییرات شرکت توسعه پترو صنعت مکین سهامی خاص به شماره ثبت۳۸۵۹۰۰ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۵۴۷۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۳/۸/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای خسرو امینی‌زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای حسن امیری‌خانمکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۳/۸/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای محمدحسین حسین‌زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای حمیدرضا ثریا به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای امیرهوشنگ فخیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ تا تاریخ ۳/۸/xxx۳

در تاریخ ۱۹/۱۰/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11116607
آگهی تغییرات شرکت توسعه عمران مکران سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۱۳۵۸۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۷۸۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای خسرو امینی‌زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای حسن امیری‌خانمکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۲۶/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11212395
آگهی تغییرات شرکت صنایع فولاد کرمان سهامی خاص شماره ثبت ۱۶۵۷ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۹۵۹۲۲
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۳۱/۳/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

۱ـ قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرسان و بتصویب رسیدن ترازنامه سال ۹۰.

۲ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش بعنوان حسابرس و آقایان حسن امیری با کد ملی xxxxxxxxx۰ و خسرو امینی با کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل بمدت یک سال انتخاب گردیدند.

۳ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

مسئول ثبت شرکتهای ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11324312
آگهی تغییرات شرکت صنایع مفتول بکسل پارس سهامی خاص شماره ثبت ۳۲۳۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۵۹۶۶
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۳۱/۴/xxx۱ شرکت فوق الذکر تغییرات زیر در شرکت یاد شده ایجاد گردیده:

۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ تصویب شد.

۲ـ آقایان خسرو امینی زاده کد ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس اصلی و آقای حسن امیری کد ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس علی‌البدل شرکت برای سال مالی xxx۱ انتخاب شدند و همچنین موسسه حسابرسی آروین پیام شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ بعنوان حسابرس شرکت برای سال ۹۱ انتخاب شد.

۳ـ آقای جواد رزم حسینی بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمود آراسته خوی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای محمد رضا رزم حسینی به نمایندگی از شرکت شمیل فرد شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته و غیره با دو امضاء از سه امضاء هیئت مدیره و مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل یا یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

مسئول ثبت شرکتهای ثبت سیرجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11402231
آگهی تغییرات شرکت خدمات کشاورزی بوستان سبز کویر با مسئولیت محدود شماره ثبت ۸۲۲۲
باستناد صورت جلسات هیئت مدیره و مجمع عمومی عادی و فوق العاده مورخه ۲۹/۷/۹۱

۱ـ نوع شرکت از مسئولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید.

۲ـ خسرو امینی زاده با کد ملی xxxxxxxxx۱ و حسن امیری با کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرسان اصلی و علی‌البدل شرکت بمدت یک سال انتخاب گردیدند.

۳ـ روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

۴ـ محمد سلطانزاده با کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و علی شفیعی با کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و محمدحسین حسین زاده با کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو اصلی هیئت مدیره شرکت بمدت دو سال انتخاب گردیدند.

۵ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با دو امضا از سه امضا هیئت مدیره و مهر شرکت و اوراق عادی با امضا مدیرعامل یا یکی دیگر از اعضا هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۶ـ نام شرکت به خدمات مدیریت شهری بوستان سبز کویر تغییر یافت.

۷ـ موضوع شرکت به خدمات طراحی مشاوره نظارت مدیریت فروش و اجرای سیستم‌های بازیافت و پالایشگاه زباله و پسماند احداث کارگاهها و کارخانجات صنعتی و تولید انواع فرآورده‌ها و محصولات اجرای پروژه‌های مشترک سرمایه گذاری با اشخاص حقیقی خرید و فروش صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی شرکت در مناقصات و مزایدات و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی اخذ وام و تسهیلات ریالی و ارزی از کلیه بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی اخذ و اعطای نمایندگی از شرکتها و موسسات داخلی و خارجی مجاز با موضوع شرکت و مطابق با قانون تجارت که در روند توسعه و اهداف شرکت موثر باشد تغییر یافت.

۸ـ سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx ریال بمبلغ xxx/xxx/xxx/۵ ریال افزایش یافت.

۹ـ اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۶۴ ماده و ۱۱ تبصره مورد تصویب اعضا قرار گرفت.

۱۰ـ نقل و انتقال سهم‌الشرکه طبق سند صلحنامه xxxxxxـ ۶/۶/۹۱ دفترخانه شماره ۴ کرمان صورت پذیرفته است.

مسئول ثبت شرکتهای ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11410686
آگهی تغییرات شرکت گروه تخصصی نوید سلامت رازی سهامی خاص به شماره ثبت۳۹۶۵۶۷ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۷۲۱۴۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۱/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای خسرو امینی‌زاده به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای حسن امیری‌خانمکانی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ۲۶/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11426526
آگهی تغییرات شرکت مهندسی توسعه آب آسیاسهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۹۵۵۰۱و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۵۳۸۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای خسرو امینی‌زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای حسن امیری‌خانمکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۲۶/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11443057
آگهی تغییرات شرکت مهندسی سازه اندیشه نسیم البرزسهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۷۷۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۵۷۳۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای خسرو امینی‌زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای محمد کمساری‌بنانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۱۸/۰۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11486113
آگهی تغییرات شرکت توسعه عمران مکران سهامی خاص به شماره ثبت۳۱۳۵۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۷۸۱۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۱/۱۲/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای خسرو امینی‌زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای حسن امیری‌خانمکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

در تاریخ۳/۲/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11502705
آگهی تغییرات شرکت فرانگران راهبرد اندیشه سهامی خاص به شماره ثبت۳۰۵۱۴۵و شناسه ملی۱۰۱۰۳۴۱۹۱۹۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۸/۳/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای حسن امیری‌خانمکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی، آقای خسرو امینی‌زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۸/۳/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای رضا راعی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای محمد کمساری‌بنانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و آقای ابوذر سروش به شماره ملی xxxxxxxxx۱ تا تاریخ ۸/۳/xxx۳

در تاریخ ۱/۵/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11614589
آگهی تغییرات شرکت گروه تخصصی توسعه جهان بایا سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۹۸۸۸۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۲۶۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای خسرو امینی‌زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای حسن امیری‌خانمکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۳۱/۴/۹۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای محمدحسین حسین‌زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای جواد رزم‌حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای محمدعلی رزم‌حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ تا تاریخ ۳۱/۴/۹۳.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۱۵/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11639557
آگهی تغییرات شرکت تتیس صنعت شایان بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۱۶۷۲۸ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۸۴۵۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۶/۸/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ نوع شرکت از بامسئولیت‌محدود به سهامی‌خاص تبدیل گردید.

۱ـ۱ ـ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۲۰ ماده بتصویب رسید.

۲ـ۱ ـ سرمایه شرکت مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم به یک میلیون سهم xxx/۱۰ ریالی که تعداد یک میلیون سهم با‌نام می‌باشد، که مبلغ فوق تماماً پرداخت گردیده است.

۳ـ۱ ـ اعضاء هیئت‌مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای محسن یزدانی‌راد به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت‌مدیره، آقای اکبر رضایی‌استخروئیه به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره، شرکت معدن گستر شایان سهامی‌خاص با نمایندگی آقای حمیدرضا آنتیکی‌نژاد به سمت عضو هیئت‌مدیره، آقای ابراهیم فرشادی‌بخش به شماره ملی xxxxxxxxx۷ (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) به سمت مدیرعامل،

۴ـ۱ ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رئیس هیئت‌مدیره و یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت‌مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۵ـ۱ ـ آقای خسرو امینی‌زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای حسن امیری‌خانمکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۶ـ۱ ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد.

۲ـ شعبه به نشانی استان کرمان شهر کرمان بلوار جهاد ـ نرسیده به چهارراه اقبال ـ ساختمان قرض‌الحسنه مهر ـ ط ۲ ـ واحد ۱ کدپستی xxxxxxxxx۷ تاسیس گردید.

در تاریخ ۲۵/۹/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11786974
آگهی تغییرات شرکت تجهیز داور زنوزی سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۹۸۹۵۲و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۹۳۴۳۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای خسرو امینی‌زاده به شماره‌ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای حسن امیری‌خانمکانی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۳۱/۴/xxx۳ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای سید محمدصادق مهدوی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۳ و آقای سیاوش قره‌بگلو به شماره‌ملی xxxxxxxxx۷ و خانم اعظم صانعی‌نژاد به شماره‌ملی xxxxxxxxx۴ تا تاریخ ۳۱/۴/xxx۳.

در تاریخ ۱/۹/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11847874
آگهی تأسیس شرکت داروئی نو آوران سلامت رازی سهامی‌ خاص
شرکت فوق در تاریخ ۱۴/۴/xxx۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه‌ملی xxxxxxxxx۵۸ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۴/۴/xxx۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه‌های رسمی و کثیرالانتشار جمهوری اسلامی آگهی می‌شود.

۱ـ موضوع شرکت: عبارت است از تولید، تهیه بسته‌بندی و توزیع کلیه اقلام داروئی، محصولات خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی، مکمل‌های رژیمی و غذایی، شیرخشک اعم از شیرهای معمولی و خاص و رژیمی، انواع واکس و مواد اولیه این اقلام، تجهیرات پزشکی، آزمایشگاهی، بیمارستانی و اداره مراکز داروئی و درمانی پس از اخذ مجوزهای لازم و انجام خدمات مشاوره کلیه امور بازرگانی شامل خرید و فروش، واردات و صادرات کلیه کالاهای بازرگانی مجاز در زمینه موضوع شرکت، ترخیص کالا از تمام گمرکات جمهوری اسلامی ایران، اخذ و اعطای نمایندگی‌های داخلی و خارجی، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات داخلی و خارجی، مشارکت و عقدقرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور، اخذ وام و تسهیلات بانکی به صورت ریالی و ارزی از کلیه بانکها و موسسات اعتباری و مالی داخلی و خارجی و انجام کلیه فعالیتهای مجاز در زمینه موضوع شرکت.

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران بلوار فرحزادی بلوار دریا کوچه بهاران یک پلاک ۳۴ طبقه پنجم ـ کدپستی xxxxxxxxx۱.

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx ریال منقسم به یکصد هزار سهم xxx/۱ ریالی که تعداد یکصد هزار سهم بانام می‌باشد که مبلغ xxx/xxx/xxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxxxxx۲ مورخ ۱۳/۴/xxx۱ نزد بانک ملت شعبه اسکان پرداخت گردیده است.

۵ ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵ ـ آقای سید محمدکاظم سجادیان به شماره‌ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت‌مدیره

۲ـ۵ ـ خانم منیراعظم انارکی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره

۳ـ۵ ـ آقای سید حسن مهدوی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت‌مدیره

۴ـ۵ ـ خانم منیراعظم انارکی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضا دو امضاء از سه امضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.

۸ـ بازرس اصلی و علی‎البدل:

۱ـ۸ـ آقای خسرو امینی‌زاده به شماره‌ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی

۲ـ۸ـ آقای محمد کمساری‌بنانی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان بازرس علی‌البدل

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11879624
آگهی تغییرات شرکت مهندسی اهرام سخت پیکر شیراز سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۴۱۹۳۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای خسرو امینی‌زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای حسن امیری‌خانمکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۱۵/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات