بهرام بهرامی

آقای بهرام بهرامی

کد ملی 313037xxxx
گراف ارتباطات
32
شرکت‌ها
54
آگهی‌ها

شرکت های بهرام بهرامی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که بهرام بهرامی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
دیار دوست هرمزگان
دیار دوست هرمزگان
خدماتی کشاورزی گندمکاران ساحل
خدماتی کشاورزی گندمکاران ساحل
بازرس اصلی
فوران صنعت مرودشت
فوران صنعت مرودشت
بازرس اصلی
ساختمانی و پیمانکاری نیل بتن تهران
ساختمانی و پیمانکاری نیل بتن تهران
فنی مهندسی دربند پارس زاگرس
فنی مهندسی دربند پارس زاگرس
بازرس اصلی
مهندسی آب صنعت نیکان
مهندسی آب صنعت نیکان
بازرس اصلی
پوشش کاران پایدار فارس
پوشش کاران پایدار فارس
بازرس اصلی
ریگ آباد ساز سیرجان
ریگ آباد ساز سیرجان
بازرس اصلی
مروارید صید هرمز
مروارید صید هرمز
بازرس اصلی
ره آوران جاده تجارت گامبرون
ره آوران جاده تجارت گامبرون
بازرس اصلی
راه ساز اطلس بندر
راه ساز اطلس بندر
بازرس اصلی
زاگرس راه خلیج فارس
زاگرس راه خلیج فارس
بازرس اصلی
بنا مرصوص جنوب
بنا مرصوص جنوب
بازرس علی‌البدل
خیریه دارالایتام سید الشهدا ع هرمزگان
خیریه دارالایتام سید الشهدا ع هرمزگان
یکابس
یکابس
بازرس اصلی
راهسازی و ساختمانی سازه سازان سمنگان
راهسازی و ساختمانی سازه سازان سمنگان
کرفه جنوب هرمزگان
کرفه جنوب هرمزگان
بازرس اصلی
فنی مهندسی نیرو گستر بستک
فنی مهندسی نیرو گستر بستک
بازرس اصلی
راهسازان جزیره
راهسازان جزیره
بازرس اصلی
عمران و مسکن سازان استان هرمزگان
عمران و مسکن سازان استان هرمزگان
بازرس اصلی
آب معدنی آب نوش تنگ شول
آب معدنی آب نوش تنگ شول
بازرس اصلی
روئین گستر بندر
روئین گستر بندر
بازرس اصلی
آزاد راه سازان ساحل
آزاد راه سازان ساحل
بازرس اصلی
مکانیک کاران مرودشت
مکانیک کاران مرودشت
بازرس اصلی
مشعل داران خلیج فارس
مشعل داران خلیج فارس
بازرس اصلی
نیک تلاش دارابگرد
نیک تلاش دارابگرد
بازرس اصلی
صفا تجارت جنوب
صفا تجارت جنوب
بازرس علی‌البدل
خدماتی مرزبان بندر
خدماتی مرزبان بندر
بازرس اصلی
مهندسی دلاوران دریای جنوب
مهندسی دلاوران دریای جنوب
بازرس اصلی
رامجرد گاز مرودشت
رامجرد گاز مرودشت
بازرس اصلی
آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی ندای دانش هرمزگان
آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی ندای دانش هرمزگان
تاسیساتی و خدماتی سپهر سبز گوین
تاسیساتی و خدماتی سپهر سبز گوین
بازرس اصلی

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14863554
آگهی تغییرات شرکت بنا مرصوص جنوب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 4842 و شناسه ملی 10800076409
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 05/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای پرویز پوربند به شماره ملی 3390548963 به سمت بازرس اصلی و آقای بهرام بهرامی به شماره ملی 3130374299 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 1397 به تصویب رسید. ش980730468574221 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14820469
آگهی تغییرات شرکت آزاد راه سازان ساحل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۶۳۵ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۱۴۰۳۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۶/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای احمد تقوی سردهائی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ آقای سیاوش تقوی سردهائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ آقای حسین دهنوی پاریزی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ - آقای بهرام بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و خانم رقیه فرزانه فرد سردهائی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۷ مورد تصویب قرار گرفت. - روزنامه صبح ساحل جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14761142
آگهی تغییرات شرکت دیار دوست هرمزگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 7832 و شناسه ملی 10800106101
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 01/03/1398 که طی نامه شماره 1420,145,982 مورخ 28/3/1398 به تایید اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری شهرستان بندرعباس رسیده است تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - سمت اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: خانم سعیده هاشمی به شماره ملی 3392788015 بعنوان مدیرعامل (خارج از اعضا هیئت مدیره)خانم پروین سربی اکبری به شماره ملی 1817914979 بعنوان رئیس هیئت مدیره آقای منصور دانشور به شماره ملی 5379954448 بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای اکبر عباسی به شماره ملی 3420502389 بعنوان عضوهیئت مدیره آقای بهرام بهرامی به شماره ملی 3130374299 بعنوان عضوهیئت مدیره خانم نرگس دال خال به شماره ملی 3421790531 بعنوان عضوهیئت مدیره آقای علی معتمد به شماره ملی 2511087553 بعنوان عضوهیئت مدیره - کلیه اسناد مالی و اوراق بهادار بانکی و قرارداد های تعهدآور شرکت و سایر نامه های اداری با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر می باشد. ش980527623796889  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14761147
آگهی تغییرات شرکت دیار دوست هرمزگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 7832 و شناسه ملی 10800106101
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 01/03/1398 که طی نامه شماره 1420,145,982 مورخ 28/3/1398 به تایید اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری شهرستان بندرعباس رسیده است تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای اکبر عباسی به شماره ملی 3420502389 آقای بهرام بهرامی به شماره ملی 3130374299 خانم پروین سربی اکبری به شماره ملی 1817914979 آقای منصور دانشور به شماره ملی 5379954448 آقای علی معتمد به شماره ملی 2511087553 خانم نرگس دال خال به شماره ملی 3421790531 ب - آقای نورستان هاشمی پور به شماره ملی 3479765068 به عنوان بازرس اصلی و خانم سعیده امانی لاری به شماره ملی3391933161 به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی دیگر انتخاب شدند - روزنامه دریا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش980527624210790  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14326102
آگهی تغییرات شرکت مکانیک کاران مرودشت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۹۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۱۳۸۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۸/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ روزنامه کثیرالانتشار عصرمردم جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ۲ ـ آقای بهرام بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی و خانم سیما شریفی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ ـ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محسن گلبو به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای فضل اله مرادی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای امین اژدرپور به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای غلامحسین کولانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای مصطفی افخمی گرائی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت اعضا هیأت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مرودشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14266796
آگهی تغییرات شرکت تاسیساتی و خدماتی سپهر سبز گوین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۶۲۶ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۱۰۴۰۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمدنبی حاجی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۸ آقای علی حاجی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ خانم آسیه درخواه به شماره ملی xxxxxxxxx۲ ـ آقای بهرام بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و خانم مژگان رفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ـ روزنامه صبح ساحل جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14214475
آگهی تغییرات شرکت بنا مرصوص جنوب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۴۲ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۷۶۴۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای عبدالرزاق غنی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ آقای اسمعیل غنی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۶ خانم مریم جعفری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ آقای هاشم احترامی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ خانم سکینه غنی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۵ ـ آقای پرویز پوربند به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی و آقای بهرام بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت. ـ روزنامه صبح ساحل جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14201465
آگهی تغییرات شرکت تاسیساتی و خدماتی سپهر سبز گوین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۶۲۶ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۱۰۴۰۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای بهرام بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و خانم مژگان رفیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال مالی انتخاب شدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار صبح ساحل جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14116270
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیر تجاری آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی ندای دانش هرمزگان درتاریخ ۱۳/۰۴/xxx۷ به شماره ثبت xxx۳ به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: آموزشی و پژوهشی. تأسیس دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی دولتی و غیردولتی. بموجب مجوز شماره xxxxxx/۲۲/۲ - ۱۵/۰۶/xxx۵ وزارت علوم تحقیقات و فناوری. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان هرمزگان شهرستان بندرعباس بخش مرکزی شهر بندرعباس - کوی خلیج فارس - کوچه شهریار - کوچه نیکنام ۲ - پلاک ۰ - طبقه همکف - کدپستی xxxxxxxxx۹ سرمایه شخصیت حقوقی: ۱. xxx. xxx. xxx ریال می‌باشد. سرمایه نقدی از آورده ۷ نفر هیات موسس بطور مساوی تشکیل شده_است. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: آقای محمد پوستی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارنده xxx , xxx , xxx ریال سهم الشرکه آقای علی خردمند به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارنده xxx , xxx , xxx ریال سهم الشرکه آقای میرمسعود سجادی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارنده xxx , xxx , xxx ریال سهم الشرکه آقای محمدرضا سمتی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ دارنده xxx , xxx , xxx ریال سهم الشرکه آقای مسعود ایرانمنش به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارنده xxx , xxx , xxx ریال سهم الشرکه آقای سیدمحسن مرتضوی راوری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ دارنده xxx , xxx , xxx ریال سهم الشرکه آقای سیدعباس تقوی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارنده xxx , xxx , xxx ریال سهم الشرکه اولین مدیران: آقای سید محسن مرتضوی راوری بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت رئیس هیئت امنا برای مدت ۴ سال آقای محمد کاوئی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس موسسه برای مدت ۴ سال آقای محمد رضا سمتی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو هیئت امنا و خزانه دار برای مدت ۴ سال آقای غلامعلی نعیم آبادی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت عضو روحانی هیئت امنا برای مدت ۴ سال آقای مهدی ایرانمنش بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت نماینده قانونی وزارت علوم تحقیقات و فناوری و عضو هیئت امنا برای مدت ۴ سال آقای محمد پوستی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیئت امنا برای مدت ۴ سال آقای مصباح سایه بانی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو هیئت امنا (عضو هیئت علمی دانشگاه) برای مدت ۴ سال آقای علیرضا مویدی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو هیئت امنا (عضو هیئت علمی دانشگاه) برای مدت ۴ سال آقای اسداله نوروزی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت امنا (عضو هیئت علمی دانشگاه) برای مدت ۴ سال آقای بهرام بهرامی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت حسابرس برای مدت ۴ سال دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآورو موسسه با امضا رئیس هیئت امنا و خزانه دار همراه با مهر موسسه معتبر می‌باشد و اوراق عادی و اداری با امضا رئیس موسسه همراه با مهر موسسه معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14072744
آگهی تغییرات شرکت رامجرد گاز مرودشت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۵۴۶۱ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۹۲۵۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بهرام بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و آقای مسعود غلامی عماد آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14031372
آگهی تغییرات شرکت فنی مهندسی نیرو گستر بستک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۲۷۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۱۲۱۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: یاسر افرا به شماره ملی xxxxxxxxx۴ مهسا جوادی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ صادق رئیسی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بهرام بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و خانم سعاد ملائی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه صبح ساحل جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13958442
آگهی تغییرات شرکت مهندسی دلاوران دریای جنوب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۶۵۵ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۱۲۴۱۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم فریده فروتن به شماره ملی xxxxxxxxx۲ خانم آتوسا رهبر بهبهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ خانم میترا توکلی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ آقای خسرو توکلی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ آقای بهرام بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای احمد شیخ حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه دریا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13941407
آگهی تغییرات شرکت راهسازی و ساختمانی سازه سازان سمنگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۶۹۱ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۱۰۴۶۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره برای مدت دوسال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای اسمعیل خلیفه نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ آقای مجید خلیفه نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ آقای هوشنگ خلیفه نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۹ آقای ابراهیم خلیفه نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۱ آقای احمد علی خلیفه نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۸ خانم حبیبه کاظمی ارشلو به شماره ملی xxxxxxxxx۵ خانم مهدیه صادقی گوغری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ خانم مریم شهسواری گوغری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ خانم فرنگیس خلیفه نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۲ آقای بهرام بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی و خانم مریم هاشمی پورافشار به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنا مه دریا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13874738
آگهی تغییرات شرکت خدماتی مرزبان بندر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۹۲ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۵۰۳۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بهرام بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و خانم مهلا غلامرضا بیگی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه صبح ساحل جهت نشرآگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13872905
آگهی تغییرات شرکت پوشش کاران پایدار فارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۶۹۸ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۴۸۰۱۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب سود وزیان شرکت منتهی به سال ۳۰/۱۲/xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ آقای بهرام بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا سبحانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13841340
آگهی تغییرات شرکت صفا تجارت جنوب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۲۹۹ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۱۵۸۳۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم فاطمه رحیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و آقای بهرام بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13831699
آگهی تغییرات شرکت آب معدنی آب نوش تنگ شول شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۱۱۶ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۳۳۱۵۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ روزنامه کثیرالانتشار خبر جنوب جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۲ آقای بهرام بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی، آقای ایرج پرخواه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/xxx۵ به تصویب رسید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13795405
آگهی تغییرات شرکت نیک تلاش دارابگرد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۳۹ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۰۹۵۲۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حمید موتمن به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و خانم محبوبه احمدی برگانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و خانم فاطمه قنبری بختاجردی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ برای مدت دو سال انتخاب گردیدند آقای بهرام بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس اصلی و آقای مظفر محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنا مه خبرجنوب جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری داراب
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13762326
آگهی تغییرات شرکت مشعل داران خلیج فارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۹۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۷۲۶۸۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۸/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت باقیمانده انتخاب گردیدند: - آقای طارق شمسی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ / خانم مریم یوسفی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ آقای علی شمس به شماره ملی xxxxxxxxx۱ خانم مریم بهبودی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ اقای محمدمحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ آقای بهرام بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی وآقای جاسم صالح پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کنگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13727189
آگهی تغییرات شرکت فنی مهندسی نیرو گستر بستک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۲۷۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۱۲۱۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: یاسر افرا به شماره ملی xxxxxxxxx۴ مهسا جوادی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ محمد غفورنیا به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بهرام بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و فرشید شجاعی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار صبح ساحل جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13668696
آگهی تغییرات شرکت مکانیک کاران مرودشت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۹۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۱۳۸۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۴/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محسن گل بو به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای فضل اله مرادی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای امین اژدرپور به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای غلامحسین کولانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای مصطفی افخمی گرائی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ آقای بهرام بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی و خانم سیما شریفی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مرودشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13646062
آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن سازان استان هرمزگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۴۲۰ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۱۲۱۷۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. آقای بهرام بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی، خانم شهربانو پاسلاربه شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13640147
آگهی تغییرات شرکت آزاد راه سازان ساحل شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۶۳۵ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۱۴۰۳۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای سیاوش تقوی سردهائی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ آقای احمد تقوی سردهائی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ آقای حسین دهنوی پاریزی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ آقای بهرام بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و خانم رقیه فرزانه فرد سردهائی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه صبح ساحل جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13581463
آگهی تغییرات شرکت روئین گستر بندر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۶۱۴ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۱۲۹۷۶۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: - آقای محمدعلی شریفی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ - آقای محمد خسروان نجف آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ - خانم زهره منصوری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ - آقای بهرام بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و آقای صمد شریفی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13734207
آگهی تغییرات خیریه دارالایتام سید الشهدا ع هرمزگان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۷ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۰۳۳۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۸/xxx۵ که طی نامه شماره xxx۷/۱۱/۲/۹۵ مورخ ۲۵/۱۲/۹۵ به تائید سازمان بهزیستی استان هرمزگان رسیده_است تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید: آقای اکبر عباسی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره آقای محمود فلاحتی مروستی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای عبدالمحمد حزنی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره خانم پروین سربی اکبری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره آقای بهرام بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت خزانه دار خانم سعیده امانی لاری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره (عضو علی البدل) خانم خدیجه فیروزی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره (عضو علی البدل) کلیه اسناد مالی و اوراق بهادار بانکی و قرارداد‌های تعهدآور و سایر نامه‌های اداری موسسه با دو امضاء از سه امضاء مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره و خزانه دار متفقا همراه با مهر موسسه معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13734210
آگهی تغییرات خیریه دارالایتام سید الشهدا ع هرمزگان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۷ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۰۳۳۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت امنا مورخ ۲۰/۰۸/xxx۵ که طی نامه شماره xxx۲۷/۱۱/۲/۹۵ مورخ ۲۵/۱۲/xxx۵ به تائید سازمان بهزیستی استان هرمزگان رسیده_است تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل برای مدت سه سال انتخاب گردیدند: آقای اکبر عباسی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ آقای محمود فلاحتی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ آقای عبدالمحمد حزنی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ خانم پروین سربی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ آقای بهرام بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ خانم سعیده امانی لاری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ (عضو علی البدل هیئت مدیره) خانم خدیجه فیروزی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ (عضو علی البدل هیئت مدیره) آقای نورستان هاشمی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس اصلی خانم نرگس دال خال به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13432091
آگهی تغییرات شرکت فوران صنعت مرودشت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۹۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۱۳۹۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۲/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیأت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای فیض اله مرادی و خانم بنفشه زارع و آقای علیرضا غلامی عماد آبادی و آقای محمد علی پیشه وری برای مدت دو سال انتخاب گردیدند آقای بهرام بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و آقای مسعود رحیمی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار خبر جنوب جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مرودشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13325629
آگهی تغییرات شرکت آب معدنی آب نوش تنگ شول شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۱۱۶ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۳۳۱۵۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و صورت‌های مالی سال xxx۴ به تصویب رسید. ۲ آقای بهرام بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای ایرج پرخواه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.. ۳ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء آقای غلامرضا عباسی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13318050
آگهی تغییرات شرکت پوشش کاران پایدار فارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۶۹۸ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۴۸۰۱۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بهرام بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا سبحانی به شماره ملی xxxxxxxxx۲. به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی xxx۴ تصویب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13240255
آگهی تغییرات شرکت دیار دوست هرمزگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۸۳۲ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۱۰۶۱۰۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: خانم مریم فامیل به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان مدیرعامل (خارج از اعضا هیئت مدیره) آقای منصور دانشور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان رئیس هیئت مدیره خانم پروین سربی اکبری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای اکبر عباسی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان عضو هیئت مدیره آقای بهرام بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان عضو هیئت مدیره خانم نرگس دال خال به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان عضو هیئت مدیره خانم خدیجه فیروزی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان عضو هیئت مدیره آقای علی معتمد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان عضو هیئت مدیره کلیه اسناد مالی واوراق بهادار بانکی و قرارداد‌های تعهدآور شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13240258
آگهی تغییرات شرکت دیار دوست هرمزگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۸۳۲ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۱۰۶۱۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۹/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای اکبر عباسی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ آقای بهرام بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ خانم پروین سربی اکبری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ آقای منصور دانشور به شماره ملی xxxxxxxxx۸ خانم خدیجه فیروزی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ آقای علی معتمد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ خانم نرگس دال خال به شماره ملی xxxxxxxxx۱ آقای نورستان هاشمی پوربه شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی و خانم سعیده امانی لاری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه دریا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13198617
آگهی تغییرات شرکت آب معدنی آب نوش تنگ شول شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۱۱۶ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۳۳۱۵۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۵/۱۰/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف - روزنامه کثیرالانتشارخبر جنوب جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد ب - آقای بهرام بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای ایرج پرخواه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. ج - اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: - آقای غلامرضا عباسی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ - خانم فاطمه عباسی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ تا تاریخ ۱۵/۱۰/xxx۶ - آقای حمید عباسی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ تا تاریخ ۱۵/۱۰/xxx۶ ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13190359
آگهی تغییرات شرکت عمران و مسکن سازان استان هرمزگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۴۲۰ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۱۲۱۷۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۴ به تصویب رسید. - آقای بهرام بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی و خانم شهربانو پاسلاربه شماره ملی xxxxxxxxx به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. - اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: شهرداری بندرعباس به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ عمران و مسکن سازان فارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۴ عمران و مسکن سازان ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بانک ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ سازمان همیاری شهرداریهای استان هرمزگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۱ - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13161033
آگهی تغییرات شرکت راهسازان جزیره شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۱۰۰ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۸۸۸۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: حسین قلی زاده با شماره ملی xxxxxxxxx۳ مهرداد درعلی بنی با شماره ملی xxxxxxxxx۳ کریم نقدی با شماره ملی xxxxxxxxx۲ بهرام بهرامی با شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی و خانم نجمه شاهدادی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار صبح ساحل جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13133716
آگهی تغییرات شرکت فنی مهندسی نیرو گستر بستک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۱۲۱۹۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۲/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - بهرام بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و فرشید شجاعی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بستک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13093038
آگهی تغییرات شرکت کرفه جنوب هرمزگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۲۴۳ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۸۰۳۷۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بهرام بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای مصطفی امیری خمیری پور به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه کثیرالانتشار صبح ساحل جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13066311
آگهی تغییرات شرکت راهسازی و ساختمانی سازه سازان سمنگان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۶۹۱ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۱۰۴۶۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بهرام بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بازرس اصلی و خانم مریم هاشمی پور افشار به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنا مه دریا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13057157
آگهی تغییرات شرکت یکابس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۱۶ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۳۸۶۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۱/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بهرام بهرامی به کد ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و خانم مهشید اسد سنگابی به کد ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13004240
آگهی تغییرات خیریه دارالاتیام سید الشهداء ع هرمزگان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۷ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۰۳۳۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی هیئت امنا مورخ ۲۰/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: اکبر عباسی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ محمود فلاحتی مروستی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ عبدالمحمد حزنی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ هوشنگ بابائی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بهرام بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ پروین سربی اکبری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ (عضو علی البدل) خدیجه فیروزی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ (عضو علی البدل) - خانم سعیده امانی لاری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بازرس اصلی و آقای نورستان هاشمی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بازرس علی البدل انتخاب شدند. د: روزنا مه دریا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13004243
آگهی تغییرات خیریه دارالاتیام سید الشهداء ع هرمزگان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۷ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۰۳۳۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۳/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: اکبر عباسی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره محمود فلاحتی مروستی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره عبدالمحمد حزنی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره هوشنگ بابائی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره بهرام بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت خزانه دار پروین سربی اکبری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره خدیجه فیروزی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره - کلیه اسناد مالی و اوراق بهادار بانکی و قرارداد‌های تعهدآورو سایر نامه‌های اداری موسسه با دو امضاء از سه امضاء مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و خزانه دار متفقا و ممهور به مهر موسسه معتبر می‌باشد ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12930297
آگهی تغییرات شرکت بنا مرصوص جنوب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۸۴۲ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۷۶۴۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای عبدالرزاق غنی پور به کدملی xxxxxxxxx۱ آقای هاشم احترامی به کدملی xxxxxxxxx۰ خانم مریم جعفری به کدملی xxxxxxxxx۶ خانم سکینه غنی پور به کدملی xxxxxxxxx۵ آقای فرشاد رحیمی به کدملی xxxxxxxxx۰ آقای اسمعیل غنی پور به کدملی xxxxxxxxx۶ آقای مسعود بهزادی به کدملی xxxxxxxxx۴ - آقای پرویز پوربند به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و آقای بهرام بهرامی به کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. - ترازنامه و حساب سود زیان شرکت منتهی به سال مالی xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت - روزنامه کثیرالانتشارصبح ساحل جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12905870
آگهی تغییرات شرکت زاگرس راه خلیج فارس شركت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۵۳۷ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۱۳۹۳۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سعید زارعی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ احمد زارعی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بتول مهر افروز به شماره ملی xxxxxxxxx۵ - بهرام بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی و باقر بهرامی علی آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیرالانتشار صبح ساحل جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12897072
آگهی تغییرات شرکت ره آوران جاده تجارت گامبرون شركت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۷۹۴ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۱۱۵۶۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آاحمد زارعی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بتول مهر افروز به شماره ملی xxxxxxxxx۵ سعید زارعی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ - آقای بهرام بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی و باقر بهرامی علی آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیرالانتشار صبح ساحل جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12897076
آگهی تغییرات شرکت راه ساز اطلس بندر شركت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۵۳۵ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۱۳۹۳۳۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل تعیین گردیدند : خانم بتول مهر افروز به شماره ملی xxxxxxxxx۵ آقای سعید زارعی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ آقای احمد زارعی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ -آقای بهرام بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی ، آقای باقر بهرامی علی آبادی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. -روزنامه صبح ساحل جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12850955
آگهی تغییرات شرکت مروارید صید هرمز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۹۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۵۹۵۹۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بهرام بهرامی به کدملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا مریدی به کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. تراز نامه و حساب سودزیان سال مالی منتهی به xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه کثیرالانتشار صبح ساحل جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12786421
آگهی تغییرات شرکت ریگ آباد ساز سیرجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۱۰۵ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۶۹۰۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بهرام بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای امیر آذرنگ به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12735613
آگهی تغییرات شرکت پوشش کاران پایدار فارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۶۹۸ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۴۸۰۱۰۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ xxx۴/۱۲/۱۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای بهرام بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی وآقای بهادر رستمی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12591758
آگهی تغییرات شرکت فنی مهندسی دربند پارس زاگرس شركت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۶۲۵ و شناسه ملی ۱۰۶۸۰۰۸۴۵۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۱۰/xxx۴ تغییرات ذیل اتخاذ شد: ـ ۱ بهرام بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس اصلی و مهین راستیانی منش به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ـ ۲ روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12602074
آگهی تغییرات شرکت مهندسي آب صنعت نيكان شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۳۹۰۰ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۶۷۰۵۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای اردشیر ایزدپناه به کدملی xxxxxxxxx۲ آقای رضا بقائی به کدملی xxxxxxxxx۵ خانم مریم پارسائی به کدملی xxxxxxxxx۲ خانم سمیرا بقائی به کدملی xxxxxxxxx۱ آقای یوسف دائی کندی به کدملی xxxxxxxxx۰ آقای پیمان پیمانی هشجین به کدملی xxxxxxxxx۸ ـ آقای بهرام بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی، خانم جیحونه آقائی هشجین به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشارصبح ساحل جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12452265
آگهی تغییرات شرکت ساختماني وپيمانكاري نيل بتن تهران شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۰۴۳۶۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۸۲۵۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بهرام بهرامی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ و اقای مهدی فردحاجیان بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12359110
آگهی تغییرات شرکت فوران صنعت مرودشت شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۱۳۹۸ وشناسه‌ملی۱۰۸۶۰۴۱۳۹۴۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضای هیئت مدیره عبارتند از: آقای فیض اله مرادی و خانم بنفشه زارع و آقای علیرضا غلامی عماد آبادی و آقای محمد علی پیشه وری برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ آقای بهرام بهرامی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ بنمایندگی موسسه حسابرسی بهرام بهرامی به سمت بازرس اصلی و آقای مسعود رحیمی پور بشماره ملیxxxxxxxxx۰به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار خبر جنوب جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مرودشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12330562
آگهی تغییرات شرکت خدماتی کشاورزی گندمکاران ساحل شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۲۱۸ و‌شناسه‌ملی۱۰۸۰۰۰۱۳۵۶۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای بهرام بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری حاجی آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12259186
آگهی تغییرات شرکت دیار دوست هرمزگان شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۷۸۳۲ وشناسه‌ملی۱۰۸۰۰۱۰۶۱۰۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال تا تاریخ ۱/۹/xxx۵ به قرار ذیل انتخاب شدند: آقای اکبر عباسی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ آقای بهرام بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ خانم پروین سربی اکبری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ آقای منصور دانشور به شماره ملی xxxxxxxxx۸ خانم خدیجه فیروزی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ آقای علی معتمد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ خانم نرگس دال خال به شماره ملی xxxxxxxxx۱ ـ آقای نورستان هاشمی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس اصلی و خانم سعیده امانی لاری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب شدند. ـ روزنا مه دریا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12259187
آگهی تغییرات شرکت دیار دوست هرمزگان شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۷۸۳۲ وشناسه‌ملی۱۰۸۰۰۱۰۶۱۰۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ سمت اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: خانم مریم فامیل به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان مدیرعامل (خارج از اعضا هیئت مدیره) آقای منصور دانشور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان رئیس هیئت مدیره خانم پروین سربی اکبری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای اکبر عباسی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان عضو هیئت مدیره آقای بهرام بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان عضو هیئت مدیره خانم نرگس دال خال به شماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان عضو هیئت مدیره خانم خدیجه فیروزی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان عضو هیئت مدیره آقای علی معتمد به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان عضو هیئت مدیره ـ کلیه اسناد مالی واوراق بهادار بانکی و قرارداد های تعهدآورشرکت وسایر نامه های اداری با امضا ء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و ممهوربه مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بندرعباس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات