فیروزه علوی

فیروزه علوی

کد ملی 305107xxxx
گراف ارتباطات
21
شرکت‌ها
75
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13212618
آگهی تغییرات شرکت کهن شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۲۰۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۳۴۸۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۸/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. - سیدمحمدرضا گرامی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان رئیس هیئت مدیره و فیروزه علوی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و علیرضا فارسی پوروزدهء بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان مدیرعامل (خارج از اعضای هیات مدیره) برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. - کلیه اسناد و اوراق بهادار، چکها، بروات، حوالجات، قراردادها و سایر اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل باتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا «با مهر شرکت یا با امضاء منفرد رئیس هیات مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد_بود، و سایر نامه‌های اداری و عادی با امضاء منفرد مدیرعامل یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره متفقا» با مهر شرکت معتبر میباشد. - فریبا قدکچی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس اصلی و جمشید هدایتی شیدا بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. - روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12597295
آگهی تغییراتغير دولتي خيريه ياوران مهدي موعود موسسه غير تجاري به شماره ثبت ۳۲۱۱۵ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۸۳۶۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۴ و به موجب مجوز شماره xxxxxxمورخ ۲/۱۰/۹۴ وزارت کشور تصمیمات ذیل اتخاذ شد:-آقای سید مهدی گرامی به کدملیxxxxxxxxx۹ بعنوان عضو اصلی -آقای محسن طلائی به کدملیxxxxxxxxx۹ بعنوان عضو اصلی -آقای سید محمدرضا گرامی به کدملیxxxxxxxxx۲ بعنوان عضو اصلی -خانم اشرف السادات گرامی به کدملیxxxxxxxxx۹ بعنوان عضو اصلی -آقای هرمز لاهوتی اشکوری به کدملیxxxxxxxxx۷ بعنوان عضو اصلی -خانم فرح السادات گرامی به کدملیxxxxxxxxx۰ بعنوان عضو علی البدل -خانم فیروزه علوی به کدملیxxxxxxxxx۷ بعنوان عضو علی البدل هیات مدیره انتخاب گردیند . - مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام باشناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ بعنوان بازرس اصلی وآقای علیرضا فارسی پور وزدهء به کدملیxxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس علی البدل انتخاب گردیدند . - روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصادجهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. - ترازنامه و حساب سود وزیانxxx۳ به تصویب رسید .
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12499666
آگهی تغییرات شرکت سفيدكلاه شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۵۵۱۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۰۳۱۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ شرکت اطلس داران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ با نمایندگی آقای سیدمحمدرضا گرامی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان رئیس هیئت مدیره و شرکت گلستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ بانمایندگی خانم فیروزه علوی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت پرژیران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ بانمایندگی خانم مرجان السادات گرامی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای علیرضا شیرین سخن بشماره ملی xxxxxxxxx۱ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) بعنوان مدیرعامل انتخاب شدند. ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار، چکها، بروات، حوالجات، قراردادها و سایر اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل باتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا" همراه با مهر شرکت یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا" همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود، و سایر نامه های اداری و عادی با امضاء منفرد مدیرعامل یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ـ بندهای ۶، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۹ ماده ۳۵ اساسنامه از اختیارات هیئت مدیره به مدیرعامل تفویض اختیارگردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12493281
آگهی تغییرات شرکت كشت و صنعت سيب زميني شادي شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۹۸۹۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۲۹۳۴۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ شرکت اطلس داران شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ با نمایندگی آقای سیدمحمدرضاگرامی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و شرکت الماس داران شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ با نمایندگی خانم فیروزه علوی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت گلستان شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ با نمایندگی خانم مرجان السادات گرامی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ـ بندهای ۲۱، ۱۳، ۷، ۶، ۴ ماده ۱۴ اساسنامه از اختیارات هیئت مدیره به مدیرعامل تفویض گردید. ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار، چکها، بروات، حوالجات، قراردادها و سایر اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل باتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا"با مهر شرکت یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا"با مهر شرکت معتبر خواهد بود، و سایر نامه های اداری و عادی با امضاء منفرد مدیرعامل یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12493284
آگهی تغییرات شرکت روان رو خودرو شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۴۱۴۰۳۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۴۶۷۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت اطلس داران (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ بنمایندگی سیدمحمدرضا گرامی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ عنوان رئیس هیئت مدیره وشرکت کشت و صنعت گلداران (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بنمایندگی مرجان السادات گرامی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان عضؤ هیئت مدیره و شرکت صنایع غذائی پردیس (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ بنمایندگی خانم فیروزه علوی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و محمدرضا فتوحی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان مدیرعامل انتخاب شدند. بندهای ۱، ۳، ۶، ۷، ۸، ۱۰، ۱۵، ۱۷ ماده ۴۰ اساسنامه از اختیارات هیئت مدیره به مدیرعامل تفویض اختیارگردید. کلیه اسناد و اوراق بهادار، چکها، بروات، حوالجات، قراردادها و سایر اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل باتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا" همراه با مهر شرکت یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا" همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود، و سایر نامه های اداری و عادی با امضاء منفرد مدیرعامل یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12487534
آگهی تغییرات شرکت روان رو خودرو شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۴۱۴۰۳۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۴۶۷۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۳ بتصویب رسید. شرکت اطلس داران (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ بنمایندگی سیدمحمدرضا گرامی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ و شرکت کشت و صنعت گلداران (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بنمایندگی مرجان السادات گرامی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ و شرکت صنایع غذائی پردیس (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ بنمایندگی فیروزه علوی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. محمد احمدوند بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس اصلی و جمیلا راعی عزآبادی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12477217
آگهی تغییرات شرکت اطلس پارت شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۰۷۸۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۱۷۵۴۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت اطلس داران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ بنمایندگی آقای سیدمحمدرضا گرامی بشماره ملی xxxxxxxxx۲به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت الماس داران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ بنمایندگی خانم فیروزه علوی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت کشت و صنعت گلداران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بنمایندگی خانم مرجان السادات گرامی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار، چکها، بروات، حوالجات، قراردادها و سایر اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل باتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا" با مهر شرکت یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا" با مهر شرکت معتبر خواهد بود، و سایر نامه های اداری و عادی با امضاء منفرد مدیرعامل یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر میباشد. بندهای ۵.۶.۱۴.۱۶.۱۷.۱۹ ماده ۳۵ اساسنامه از اختیارات هیئت مدیره به مدیرعامل تفویض اختیارگردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12477225
آگهی تغییرات شرکت اطلس پارت شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۰۷۸۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۱۷۵۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی سال مالی xxx۳ به تصویب رسید. شرکت اطلس داران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ بنمایندگی آقای سیدمحمدرضا گرامی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ و شرکت کشت و صنعت گلداران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بنمایندگی خانم مرجان السادات گرامی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ و شرکت الماس داران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ بنمایندگی خانم فیروزه علوی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. نازنین شکوری بشماره ملیxxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و خانم جمیلا راعی عزآبادی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12464333
آگهی تغییرات شرکت پرژیران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۳۶۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۶۱۴۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدمحمدرضا گرامی بشماره ملی xxxxxxxxx۲به نمایندگی از شرکت کشت و صنعت گلداران شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ خانم فیروزه علوی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی ا ز شرکت الماس داران شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ خانم مرجان السادات گرامی بشماره ملی xxxxxxxxx۰به نمایندگی از شرکت گلستان شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ به عنوان اعضا هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد، دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. خانم نازنین شکوری بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس اصلی و خانم جمیلا راعی عزآبادی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت مربوط به سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه xxx۳ مورد تصویب قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12464362
آگهی تغییرات شرکت پرژیران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۳۶۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۶۱۴۳۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدمحمدرضا گرامی بشماره ملی xxxxxxxxx۲به نمایندگی از شرکت کشت و صنعت گلداران شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به سمت رییس هیئت مدیره خانم فیروزه علوی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی ا ز شرکت الماس داران شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ به سمت نایب رییس هیئت مدیره خانم مرجان السادات گرامی بشماره ملی xxxxxxxxx۰به نمایندگی از شرکت گلستان شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند محمدعلی جلالی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب و بندهای ۱۸، ۸، ۷، ۶، ۳، ۱ و۲۰ ماده ۲۶ اساسنامه از اختیارات هیئت مدیره به مدیرعامل تفویض اختیارگردید. ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار، چکها، بروات، حوالجات، قراردادها و سایر اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل باتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا" همراه با مهر شرکت یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا" همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود، و سایر نامه های اداری و عادی با امضاء منفرد مدیرعامل یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12366080
آگهی تغییرات شرکت تیمن شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۸۶۵۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۱۰۳۳۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت اطلس داران به شناسه ملیxxxxxxxxx۵۶ بنمایندگی سید محمدرضا گرامی به کدملی xxxxxxxxx۲به سمت رئیس هیات مدیره و شرکت الماس داران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵به نمایندگی فیروزه علوی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و شرکت گلستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴به نمایندگی مرجان السادات گرامی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیات مدیره به عنوان اعضاء به مدت نامحدود انتخاب گردیدند. سید محمدرضا گرامی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان مدیرعامل تا پایان مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. کلیه اسناد و اوراق بهادار، چکها، بروات، حوالجات، قراردادها و سایر اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل باتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا" همراه با مهر شرکت یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا" همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود، و سایر نامه های اداری و عادی با امضاء منفرد مدیرعامل یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12352786
آگهی تغییرات شرکت فارس سیمین بامسئولیت‌محدود به‌شماره‌ثبت۴۳۰۱۷ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۰۸۸۳۸۱۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدمحمدرضا گرامی بشماره ملی xxxxxxxxx۲۲ بعنوان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و خانم فیروزه علوی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و خانم مرجان سادات گرامی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان عضؤ هیئت مدیره به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.کلیه اسناد و اوراق بهادار، چکها، بروات، حوالجات، قراردادها و سایر اسناد تعهد آور شرکت با امضاء مدیرعامل باتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا" همراه با مهر شرکت یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا" همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود، و سایر نامه های اداری و عادی با امضاء منفرد مدیرعامل یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. آقای سید احمد گرامی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای سید علی گرامی بشمارملی xxxxxxxxx و خانم فرح السادات گرامی xxxxxxxxx۰ به عنوان هیات نظار برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1702351
آگهی تغییرات شرکت کهن سهامی‌خاص به‌شماره ثبت ۲۱۲۰۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۳۴۸۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت مربوط به سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت. آقای سیدمحمدرضا گرامی ک م xxxxxxxxx۲و خانم فیروزه علوی ک م xxxxxxxxx۷بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. خانم فریبا قدکچی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای جمشید هدایتی شیدا بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1677253
آگهی تغییرات شرکت سفیدکلاه سهامی‌خاص به شماره ثبت ۵۵۱۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۰۳۱۴۰
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۰۳/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت اطلس داران(سهامی خاص) بشماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بنمایندگی آقای سید محمدرضا گرامی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان رئیس هیأت مدیره ـ شرکت گلستان (سهامی خاص)بشماره شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ بنمایندگی خانم فیروزه علوی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان نایب رئیس هیأت مدیره ـ شرکت پرژیران (سهامی خاص)بشماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ بنمایندگی خانم مرجان السادات گرامی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان عضؤ هیأت مدیره ـ آقای علیرضا شیرین سخن بشماره ملی xxxxxxxxx۱خارج از اعضاء هیأت مدیره بعنوان مدیر عامل تعیین گردیدند . کلیه اسناد و اوراق بهادار، چکها، بروات، حوالجات، قراردادها و سایر اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیر عامل باتفاق یکی از اعضاء هیأت مدیره متفقا" همراه با مهر شرکت یا دو نفر از اعضاء هیأت مدیره متفقا" همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود، و سایر نامه های اداری و عادی با امضاء منفرد مدیر عامل یا هر یک از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1677254
آگهی تغییرات شرکت سفیدکلاه سهامی‌خاص به شماره ثبت ۵۵۱۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۰۳۱۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : تراز نامه و حساب سود وزیان سال مالی ۹۲ به تصویب رسید . شرکت اطلس داران (سهامی خاص) بشماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲بنمایندگی آقای سید محمدرضا گرامی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ ـ شرکت گلستان (سهامی خاص)بشماره شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ بنمایندگی خانم فیروزه علوی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ ـ شرکت پرژیران (سهامی خاص) بشماره شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ بنمایندگی خانم مرجان السادات گرامی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان اعضا هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. خانم جمیلا راعی غرآبادی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس اصلی و خانم نازنین شکوری بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1635351
آگهی تغییرات شرکت اطلس پارت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۱۰۷۸۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۱۷۵۴۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت اطلس داران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ بنمایندگی آقای سیدمحمدرضا گرامی بشماره ملی xxxxxxxxx۲به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت الماس داران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ بنمایندگی خانم فیروزه علوی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت کشت و صنعت گلداران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بنمایندگی خانم مرجان السادات گرامی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار، چکها، بروات، حوالجات، قراردادها و سایر اسناد تعهد آور شرکت با امضاء مدیرعامل باتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا" با مهر شرکت یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا" با مهر شرکت معتبر خواهد بود، و سایر نامه های اداری و عادی با امضاء منفرد مدیرعامل یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر میباشد. بندهای ۵.۶.۱۴.۱۶.۱۷.۱۹ ماده ۳۵ اساسنامه از اختیارات هیئت مدیره به مدیرعامل تفویض اختیارگردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1634387
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت سیب زمینی شادی سهامی‌خاص به شماره ثبت ۹۸۹۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۲۹۳۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳/۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت مربوط به سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه xxx۲ مورد تصویب قرار گرفت.شرکت اطلس داران ش م xxxxxxxxx۵۶ بنمایندگی آقای سیدمحمدرضاگرامی ک م xxxxxxxxx۲۲ و شرکت الماس داران ش م بنمایندگی خانم فیروزه علوی ک مxxxxxxxxx۷ و شرکت گلستان ش م xxxxxxxxx۱۴بنمایندگی خانم مرجان سادات گرامی ک م xxxxxxxxx۰ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.خانم جمیلا راعی غر آبادی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس اصلی و خانم نازنین شکوری بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1634389
آگهی تغییرات شرکت الماس داران سهامی‌خاص به شماره ثبت ۸۶۵۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۱۰۰۰۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای سید محمدرضا گرامی باکدملی xxxxxxxxx۲بنمایندگی شرکت اطلس داران بعنوان رئیس هیئت مدیره و خانم فیروزه علوی باکدملی xxxxxxxxx۷بنمایندگی شرکت صنایع غذائی پردیس بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل خانم مرجان السادات گرامی باکدملی xxxxxxxxx۰بنمایندگی شرکت کشت و صنعت گلداران بعنوان عضؤ هیئت مدیره انتخاب شدند. بندهای ۶،۱۴،۱۵،۱۶،۱۹ ماده ۳۵ اساسنامه از اختیارات هیئت مدیره به مدیرعامل تفویض اختیارگردید. کلیه اسناد و اوراق بهادار، چکها، بروات، حوالجات، قراردادها و سایر اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل باتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا" همراه با مهر شرکت یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا" همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود، و سایر نامه های اداری و عادی با امضاء منفرد مدیرعامل یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1634391
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت سیب زمینی شادی سهامی‌خاص به شماره ثبت ۹۸۹۲۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۲۹۳۴۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ شرکت اطلس داران (سهامی خاص) بشماره شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ بنمایندگی آقای سیدمحمدرضا گرامی بشماره ملی xxxxxxxxx۲۲ بعنوان رئیس هیئت مدیره ـ شرکت الماس داران بشمارهشناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ بنمایندگی خانم فیروزه علوی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیرهـ شرکت گلستان بشمارهشناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ بنمایندگی خانم مرجان السادات گرامی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان عضو هیئت مدیره تا پایان مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار، چکها، بروات، حوالجات، قراردادها و سایر اسناد تعهد آور شرکت با امضاء مدیرعامل باتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا" با مهر شرکت یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا" با مهر شرکت معتبر خواهد بود، و سایر نامه های اداری و عادی با امضاء منفرد مدیرعامل یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1613761
آگهی تغییرات شرکت روان رو خودرو شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۱۴۰۳۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۴۶۷۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت اطلس داران ش م xxxxxxxxx۵۶ بنمایندگی آقای سید محمدرضا گرامی ک م xxxxxxxxx۲ بعنوان رئیس هیئت مدیره ـ شرکت کشت و صنعت گلداران ش م xxxxxxxxx۳۲ بنمایندگی خانم مرجان السادات گرامی ک م xxxxxxxxx۰ عنوان عضو هیئت مدیره و شرکت صنایع غذائی پردیس ش م xxxxxxxxx۶۷ بنمایندگی خانم فیروزه علوی ک م xxxxxxxxx۷ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا فتوحی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار، چکها، بروات، حوالجات، قراردادها و سایر اسناد تعهد آور شرکت با امضاء مدیرعامل باتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا" همراه با مهر شرکت یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا" همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود، و سایر نامه های اداری و عادی با امضاء منفرد مدیرعامل یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. بندهای ۱،۳،۶،۷،۸،۱۰،۱۵،۱۷ ماده ۴۰ اساسنامه از اختیارات هیأت مدیره به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1613762
آگهی تغییرات شرکت روان رو خودرو شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۴۱۴۰۳۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۴۶۷۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۲/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ تصویب شد شرکت اطلس داران ش م xxxxxxxxx۵۶ بنمایندگی آقای سید محمدرضا گرامی ک م xxxxxxxxx۲ ـ شرکت کشت و صنعت گلداران ش م xxxxxxxxx۳۲ بنمایندگی خانم مرجان السادات گرامی ک م xxxxxxxxx۰ و شرکت صنایع غذائی پردیس ش م xxxxxxxxx۶۷ بنمایندگی خانم فیروزه علوی ک م xxxxxxxxx۷ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. آقای محمد احمدوند بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان بازرس اصلی و خانم جمیلا راعی عزآبادی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1603858
آگهی تغییرات شرکت پرژیران شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۱۹۳۶۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۶۱۴۳۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید محمدرضا گرامی بشماره ملی xxxxxxxxx۲به نمایندگی از شرکت کشت و صنعت گلداران (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ خانم فیروزه علوی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی ا ز شرکت الماس داران(سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ خانم مرجان السادات گرامی بشماره ملی xxxxxxxxx۰به نمایندگی از شرکت گلستان(سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ به عنوان اعضا هیئت مدیره تاپایان مدت تصدی هیئت مدیره تعیین شدند آقای سید محمدرضا گرامی عنوان رئیس هیئت مدیره و خانم فیروزه علوی بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره تا پایان مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند.آقای محمدعلی جلالی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان مدیرعامل انتخاب شدند وبندهای ۱۸، ۸، ۷، ۶، ۳، ۱ و۲۰ ماده ۲۶ اساسنامه از اختیارات هیئت مدیره به مدیرعامل تفویض گردید. کلیه اسناد و اوراق بهادار، چکها، بروات، حوالجات، قراردادها و سایر اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل باتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا" همراه با مهر شرکت یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا" همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود، و سایر نامه های اداری و عادی با امضاء منفرد مدیرعامل یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1524732
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت سیب زمینی شادی شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۹۸۹۲۹ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۲۹۳۴۴
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
شرکت کشت و صنعت گلداران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بنمایندگی آقای سید محمدرضا گرامی بشماره ملی xxxxxxxxx۲۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و شرکت پرژیران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ بنمایندگی خانم فیروزه علوی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت آسان موتور (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ بنمایندگی خانم مرجان السادات گرامی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره
برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار، چکها، بروات، حوالجات، قراردادها و سایر اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل باتفاق یکی از اعضا هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت یا دو نفر از اعضا هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت معتبر خواهد بود، و سایر نامه های اداری و عادی با امضای منفرد مدیرعامل یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر میباشد.
اختیارات هیئت مدیره به شرح مندرج در متن صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1524739
آگهی تغییرات شرکت اطلس پارت سهامی خاص شماره ثبت ۱۰۷۸۹۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۱۷۵۴۹
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
شرکت کشت و صنعت گلداران (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۹۵ و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بنمایندگی آقای سیدمحمدرضا گرامی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان رئیس هیئت مدیره
شرکت اطلس داران (سهامی خاص) بشماره ثبت xxx۴۸ و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ بنمایندگی خانم فیروزه علوی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره
شرکت پرژیران (سهامی خاص) به شماره ثبت xxx۶۰ و شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ بنمایندگی خانم مرجان السادات گرامی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان عضو هیئت مدیره
خانم مرجان السادات گرامی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان مدیرعامل تا پایان مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند.
بندهای ۱۹. ۱۷. ۱۶. ۱۴. ۶. ۵. ماده ۳۵ اساسنامه از اختیارات هیئت مدیره به مدیرعامل تفویض اختیار گردید.
کلیه اسناد و اوراق بهادار، چکها، بروات، حوالجات، قراردادها و سایر اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل باتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقاً با مهر شرکت یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقاً با مهر شرکت معتبر خواهد بود، و سایر نامه های اداری و عادی با امضاء منفرد مدیرعامل یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1524743
آگهی تغییرات شرکت سفید کلاه سهامی خاص شماره ثبت ۵۵۱۹۵ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۰۳۱۴۰
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای سید محمدرضا گرامی ک م xxxxxxxxx۲ بنمایندگی از طرف شرکت اطلس داران ش م xxxxxxxxx۵۶ عنوان رئیس هیئت مدیره و خانم فیروزه علوی ک م xxxxxxxxx۷ بنمایندگی از طرف شرکت کشت و صنعت گلداران ش م xxxxxxxxx۳۲ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و خانم مرجان السادات گرامی ک م xxxxxxxxx۰ بنمایندگی از طرف شرکت صنایع غذائی پردیس ش م xxxxxxxxx۶۷ بعنوان عضو هیئت مدیره تا پایان مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند.
آقای علیرضا شیرین سخن بشماره ملی xxxxxxxxx۱ خارج از اعضاء هیئت مدیره بعنوان مدیرعامل تا پایان تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید و بندهای ۶، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۹ ماده ۳۵ اساسنامه از اختیارات هیئت مدیره به مدیرعامل تفویض اختیار گردید.
کلیه اسناد و اوراق بهادار، چکها، بروات، حوالجات، قراردادها و سایر اسناد تعهدآور شرکت
با امضاء مدیرعامل باتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره
متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود، و سایر نامه های اداری و عادی با امضاء منفرد مدیرعامل یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1510662
آگهی تغییرات شرکت الماس داران شرکت سهامی‌خاص شماره ثبت ۸۶۵۶۱ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۱۰۰۰۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ آقای سید محمدرضا گرامی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت کشت و صنعت گلدا ران شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بعنوان رئیس هیئت مدیره
ـ خانم فیروزه علوی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت صنایع غذائی پردیس شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل
ـ خانم مرجان السادات گرامی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت پرژیر ان شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ بعنوان عضو هیئت مدیره
برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند.
اختیارات هیأت مدیره بشرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید.
کلیه اسناد و اوراق بهادار، چک ها، بروات، حوا لجات، قراردادها و سایر اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل باتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود، و سایر نامه های اداری و عادی با امضاء منفرد مدیرعامل یا هریک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1510664
آگهی تغییرات شرکت پرژیر‌ان شرکت سهامی‌خاص شماره ثبت ۱۹۳۶۰ شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۶۱۴۳۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ شرکت اطلس داران شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ بنما یندگی آقای سید محمدرضا گرامی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان رئیس هیئت مدیره و شرکت گلستان به شماره ثبت xxx۰ و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ بنما یندگی خانم فیروزه علوی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت آسان موتور شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ بنما یندگی خانم مرجان السادات گرامی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای محمد علی جلالی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان مدیرعامل تا پایان مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب و بندهای ۱۸، ۸، ۷، ۶، ۳، ۱ و ۲۰ ماده ۲۶ اساسنامه از اختیارات هیئت مدیره به مدیرعامل تفویض اختیار گردید.
کلیه اسناد و اوراق بهادار، چک ها، بروات، حوا لجات، قراردادها و سایر اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل باتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود، و سایر نامه های اداری و عادی با امضاء منفرد مدیرعامل یا هریک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1400370
آگهی تغییرات شرکت محور ماشین شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۹۸۹۳۷ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۲۹۴۲۲
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
شرکت اطلس داران (سهامی خاص) بشماره ثبت xxx۴۸ شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به نمایندگی خانم معصومه کوچک یزدی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت کشت و صنعت گلداران (سهامی خاص) بشماره ثبت xxx۹۵ شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به نمایندگی خانم فیروزه علوی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت صنایع غذائی پردیس (سهامی خاص) شماره ثبت xxx شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ به نمایندگی آقای هرمز لاهوتی اشکوری بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای حسین فتاح بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیر عامل انتخاب گردیدند.
اختیارات هیئت مدیره بشرح مندرجات صورت جلسه به مدیر عامل تفویض شد.
کلیه اسناد و اوراق بهادار، چکها، بروات، حوالجات، قراردادها و سایر اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیر عامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری و عادی با امضاء منفرد مدیر عامل یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1400309
آگهی تغییرات شرکت روان رو خودرو سهامی خاص شماره ثبت ۴۱۴۰۳۹ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۴۶۷۱۰
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
معصومه کوچک یزدی کد ملی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی از شرکت اطلس داران شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ بسمت رئیس هیئت مدیره هرمز لاهوتی اشکوری کد ملی xxxxxxxxx۷ بنمایندگی از شرکت صنایع غذایی پردیس شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره فیروزه علوی کد ملی xxxxxxxxx۷ بنمایندگی از شرکت کشت و صنعت گلداران شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بسمت عضو هیئت مدیره محمدرضا فتوحی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد اوراق بهادار چکها بروات حوالجات قراردادها و سایر اسناد تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت یا دو نفر از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری و عادی باامضا منفرد مدیرعامل یا هر یک از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات هیئت مدیره بشرح مندرج در صورت جلسه به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1400318
آگهی تغییرات شرکت چین ران ماشین سهامی خاص شماره ثبت ۴۱۴۰۴۱ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۴۶۷۳۹
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
شرکت اطلس داران شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ بنمایندگی خانم معصومه کوچک یزدی بشماره ملی بعنوان رئیس هیئت مدیره xxxxxxxxx۵ شرکت کشت و صنعت گلداران شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بنمایندگی خانم فیروزه علوی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان عضو هیئت مدیره و شرکت صنایع غذایی پردیس شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ بنمایندگی آقای هرمز لاهوتی اشکوری بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای احمد نصیری پور بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند.
کلیه اسناد اوراق بهادار چکها بروات حوالجات قراردادها و سایر اسناد تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت یا دو نفر از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری و عادی باامضا منفرد مدیرعامل یا هر یک از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد بندهای ۱، ۳، ۶، ۷، ۸، ۱۰، ۱۵، ۱۷ ماده ۴۰ اساسنامه از اختیارات هیئت مدیره به مدیرعامل تفویض اختیار گردید.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1400473
آگهی تغییرات شرکت اطلس خودرو شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۱۰۵۱۰۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۸۹۹۸۳
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
شرکت اطلس داران شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ بنمایندگی خانم معصومه کوچک یزدی شماره ملی xxxxxxxxx۵
شرکت کشت و صنعت گلداران شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بنمایندگی خانم فیروزه علوی شماره ملی xxxxxxxxx۷
شرکت صنایع غذایی پردیس شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ بنمایندگی آقای هرمز لاهوتی اشکوری بشماره ملی xxxxxxxxx۷
خانم معصومه کوچک یزدی بنمایندگی از طرف شرکت اطلس داران بعنوان رئیس هیئت مدیره و
آقای هرمز لاهوتی اشکوری بنمایندگی از طرف شرکت صنایع غذایی پردیس بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و
خانم فیروزه علوی بنمایندگی از طرف شرکت کشت و صنعت گلداران بعنوان عضو هیئت مدیره تا پایان مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند.
آقای نقی بهره ور شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان مدیرعامل تا پایان مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب و برخی اختیارات هیئت مدیره طبق صورتجلسه به مدیر عامل تفویض گردید.
کلیه اسناد و اوراق بهادار، چکها، بروات، حوالجات، قراردادها و سایر اسناد تعهد آور شرکت با امضا مدیر عامل باتفاق یکی از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت یا دو نفر از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود، و سایر نامه های اداری و عادی با امضا منفرد مدیرعامل یا هر یک از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1400368
آگهی تغییرات شرکت پرژیران سهامی خاص شماره ثبت ۱۹۳۶۰ شناسه ملی ۱۰۸۶۲۰۶۱۴۳۸
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
شرکت اطلس داران شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به نمایندگی خانم معصومه کوچک یزدی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان رئیس هیئت مدیره و شرکت گلستان بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ به نمایندگی خانم فیروزه علوی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت آسان موتور (سهامی خاص) بشناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ به نمایندگی آقای هرمز لاهوتی اشکوری بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد علی جلالی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بعنوان مدیر عامل انتخاب گردیدند و بندهای ۱۸، ۸، ۷، ۶، ۳، ۱ و ۲۰ ماده ۲۶ اساسنامه از اختیارات هیئت مدیره به مدیر عامل تفویض گردید.
کلیه اسناد، اوراق بهادار، چکها، بروات، حوالجات، قراردادها و سایر اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیر عامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری و عادی با امضاء منفرد مدیر عامل یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1400472
آگهی تغییرات شرکت جیل ران موتور شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۴۱۰۷۲۷ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۲۷۴۷۷
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
شرکت اطلس داران شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ بنمایندگی خانم معصومه کوچک یزدی شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت کشت و صنعت گلداران شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بنمایندگی خانم فیروزه علوی شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت صنایع غذایی پردیس شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ بنمایندگی آقای هرمز لاهوتی اشکوری شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمد حسین گنجوی شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان مدیرعامل تا پایان مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید.
اختیارات هیئت مدیره بشرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض اختیار گردید.
کلیه اسناد و اوراق بهادار، چکها، بروات، حوالجات، قراردادها و سایر اسناد تعهدآور شرکت با امضا مدیر عامل باتفاق یکی از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت یا دو نفر از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود، و سایر نامه های اداری و عادی با امضا منفرد مدیرعامل یا هر یک از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1304605
آگهی تغییرات شرکت اطلس خودرو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۵۱۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۸۹۹۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت مربوط به سال مالی منتهی به پایان اسفند ماده xxx۱ تصویب شد.
شرکت اطلس داران (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ بنمایندگی خانم معصومه کوچک یزدی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ و شرکت کشت و صنعت گلداران (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ بنمایندگی خانم فیروزه علوی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ و شرکت صنایع غذائی پردیس (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ بنمایندگی آقای هرمز لاهوتی اشکوری بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
ـ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر (حسابداران رسمی) با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ بعنوان بازرس اصلی و آقای امیرجمال امیدی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1299651
آگهی تغییرات شرکت کهن شرکت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۱۲۰۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۳۴۸۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت مربوط به سال مالی منتهی به xxx۱ به تصویب رسید.
۲ـ آقای سید محمدرضا گرامی کد ملی xxxxxxxxx۲ و خانم فیروزه علوی کد ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
۳ـ خانم فریبا قدکچی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای جمشید هدایتی شیدا به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
روزنامه کثیرالانتشار ایران جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1299654
آگهی تغییرات شرکت کهن شرکت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۱۲۰۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۳۴۸۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای سید محمدرضا گرامی کد ملی xxxxxxxxx۲ و خانم فیروزه علوی کد ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
ـ خانم فریبا قدکچی بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس اصلی و آقای جمشید هدایتی شیدا بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1274319
آگهی تغییرات شرکت آسان موتور سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۸۷۰۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۱۴۳۹۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۱ مورد تصویب قرار گرفت.
شرکت اطلس داران به ش ملی xxxxxxxxx۵۶ بنمایندگی خانم معصومه کوچک یزدی کد ملی xxxxxxxxx۵ و شرکت کشت و صنعت گلداران به ش ملی xxxxxxxxx۳۲ بنمایندگی خانم فیروزه علوی کد ملی xxxxxxxxx۷ و شرکت صنایع غذائی پردیس به ش ملی xxxxxxxxx۶۷ بنمایندگی آقای هرمز لاهوتی اشکوری کد ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ بعنوان بازرس اصلی و آقای امیرجمال امیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1274321
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت گلداران شرکت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۸۷۲۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۱۷۱۳۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال ۹۱ به تصویب رسید.
روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ بعنوان بازرس اصلی و آقای فتحعلی ولائی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
شرکت پرژیران (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ بنمایندگی آقای احمد نصیری پور بشماره ملی xxxxxxxxx۳ و و شرکت گلستان (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ بنمایندگی خانم فیروزه علوی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و شرکت صنایع غذائی پردیس (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ بنمایندگی آقای هرمز لاهوتی اشکوری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
پxxxxxx۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1274322
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت گلداران سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۸۷۲۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۱۷۱۳۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۷/۹۲ آقای هرمز لاهوتی اشکوری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بنمایندگی از طرف شرکت صنایع غذائی پردیس با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ بعنوان رئیس هیئت مدیره و خانم فیروزه علوی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بنمایندگی از طرف شرکت گلستان با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای احمد نصیری پور به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بنمایندگی از طرف شرکت پرژیران با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ بعوان مدیرعامل و عضؤ هیئت مدیره تا پایان تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند.
بندهای ۱۹، ۱۶، ۱۵، ۱۴، ۶ ماده ۳۵ اساسنامه از اختیارات هیئت مدیره به مدیرعامل تفویض اختیار گردید.
کلیه اسناد و اوراق بهادار، چکها، بروات، حوالجات، قراردادها و سایر اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل باتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا" همراه با مهر شرکت یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا" همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری و عادی با امضاء منفرد مدیرعامل یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1250603
آگهی تغییرات شرکت اطلس داران سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۱۹۶۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۱۹۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت مربوط به سال xxx۱ بتصویب رسید.
مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ بعنوان بازرس اصلی و آقای امیرجمال امیدی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب شدند:
شرکت پرژیران با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ بنمایندگی آقای احمد نصیری پور بشماره ملی xxxxxxxxx۳ و شرکت گلستان با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ بنمایندگی خانم فیروزه علوی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ و شرکت صنایع غذائی پردیس با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ بنمایندگی آقای هرمز لاهوتی اشکوری بشماره ملی xxxxxxxxx۷.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1250614
آگهی تغییرات شرکت اطلس داران سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۱۹۶۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۱۹۵۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۷/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای هرمز لاهوتی اشکوری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بنمایندگی از شرکت صنایع غذائی پردیس با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ بعنوان رئیس هیئت مدیره و خانم فیروزه علوی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بنمایندگی از شرکت گلستان با شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای احمد نصیری پور بشماره ملی xxxxxxxxx۳ بنمایندگی از شرکت پرژیران با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره انتخاب شدند.
و بندهای ۱۹، ۱۶، ۱۵، ۱۴، ۶ و ماده ۳۵ اساسنامه از اختیارات هیئت مدیره به مدیرعامل تفویض اختیار گردید.
کلیه اسناد و اوراق بهادار، چکها، بروات، حوالجات، قراردادها و سایر اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل باتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا" همراه با مهر شرکت یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا" همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری و عادی با امضاء منفرد مدیرعامل یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1100672
آگهی تأسیس موسسه غیردولتی خیریه یاوران مهدی موعود
موسسه فوق در تاریخ ۱۰/۴/xxx۲ تحت شماره xxx۱۵ و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۰ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۱۰/۴/xxx۲ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود.
۱ـ موضوع موسسه: کلیه فعالیتهای موسسه غیرسیاسی و غیرانتفاعی غیردولتی بوده و در موضوع نیکوکاری و امور خیریه با رعایت کامل قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و این اساسنامه فعالیت خواهد نمود از طریق دارایی های اولیه موسسه و کمک های نقدی و غیرنقدی افراد خیر و نیکوکار اعم از حقیقی و حقوقی و دریافت هدایا اعانات قبول وصیت وقف حبس فعالیتهای مجاز در چارچوب اهداف و سایر کمکهای مردمی و دولتی.
۲ـ مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی موسسه:
۱ـ۳ـ استان تهران ـ شهر تهران خ ولیعصر روبروی درب اصلی پارک ملت نبش خ سایه برج سایه ط ۱۵ واحد ۱ ـ کدپستی xxxxxxxxx۶.
۴ـ سرمایه موسسه: مبلغ xxx/xxx/xxx/۱ ریال می باشد.
۵ ـ اولین مدیران موسسه:
۱ـ۵ ـ آقای سید مهدی گرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت رئیس هیئت مدیره
۲ـ۵ ـ آقای محسن طلائی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره
۳ـ۵ ـ آقای سید محمدرضا گرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره
۴ـ۵ ـ خانم اشرف السادات گرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیئت مدیره
۵ـ۵ ـ خانم فرح السادات گرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل)
۶ـ۵ ـ خانم فیروزه علوی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل)
۷ـ۵ ـ آقای هرمز لاهوتی اشکوری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت خزانه دار
۸ـ۵ ـ آقای سید احمد گرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور موسسه با امضا مدیرعامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضای رئیس هیئت مدیره و با مهر موسسه معتبر خواهدبود.
۷ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه.
۸ـ بازرس اصلی و علی البدل:
۱ـ۸ـ آقای علی اکبر نوذری گلسفید به شماره ملیxxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس اصلی
۲ـ۸ـ آقای علیرضا فارسی پوروزده به شماره ملیxxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9916667
آگهی تصمیمات شرکت آسان خودرو سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۹۸۳۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۲۳۶۷۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۱۰/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب‌ سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر به ش م xxxxxxxxx۲۴ بسمت بازرس اصلی و امیرجمال امیدی به ک م xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت اطلس‌داران به ش م xxxxxxxxx۵۶ بنمایندگی معصومه کوچک‌یزدی به ک م xxxxxxxxx۵ شرکت کشت و صنعت گلداران به ش م xxxxxxxxx۳۲ بنمایندگی فیروزه علوی به ک م xxxxxxxxx۷ و شرکت صنایع غذایی پردیس به ش م xxxxxxxxx۶۷ بنمایندگی هرمز لاهوتی‌اشکوری به ک م xxxxxxxxx۷ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۱ معصومه کوچک‌یزدی بسمت رئیس هیئت‌مدیره، هرمز لاهوتی‌اشکوری بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره، همایون لاهوتی‌اشکوری به ک م xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار از جمله چک، سفته، برات حوالجات قراردادها و سایر اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت یا ۲ نفر از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء منفرد مدیرعامل یا هر یک از اعضا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. بندهای ۱۹ ـ ۱۶ ـ ۱۵ ـ ۱۴ ـ ۶ ماده ۳۵ اساسنامه از اختیارات هیئت‌مدیره به مدیرعامل تفویض گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 958339
آگهی تصمیمات شرکت آسان خودرو سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۹۸۳۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۲۳۶۷۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۰/۱۰/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر به ش م xxxxxxxxx۲۴ بسمت بازرس اصلی و امیرجمال امیدی به ک م xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت اطلس داران به ش م xxxxxxxxx۵۶ بنمایندگی معصومه کوچک یزدی به ک م xxxxxxxxx۵ شرکت کشت و صنعت گلداران به ش م xxxxxxxxx۳۲ بنمایندگی فیروزه علوی به ک م xxxxxxxxx۷ و شرکت صنایع غذایی پردیس به ش م xxxxxxxxx۶۷ بنمایندگی هرمز لاهوتی اشکوری به ک م xxxxxxxxx۷ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۱ معصومه کوچک یزدی بسمت رئیس هیئت مدیره، هرمز لاهوتی اشکوری بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، همایون لاهوتی اشکوری به ک م xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار از جمله چک، سفته، برات حوالجات قراردادها و سایر اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت یا ۲ نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء منفرد مدیرعامل یا هر یک از اعضا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. بندهای ۱۹ ـ ۱۶ ـ ۱۵ ـ ۱۴ ـ ۶ ماده ۳۵ اساسنامه از اختیارات هیئت مدیره به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 849502
آگهی تصمیمات شرکت کشت و صنعت گلداران سهامی خاص به شماره ثبت ۸۷۲۹۵و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۱۳۱۷۱۳۲
شمارهxxxxxx/۹۱ ۱۳/۹/xxx۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۰/۸/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به سمت بازرس اصلی و فتحعلی ولائی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل شرکت اطلس داران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به نمایندگی معصومه کوچک یزدی به کدملی xxxxxxxxx۵ و شرکت گلستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ به نمایندگی فیروزه علوی به کدملی xxxxxxxxx۷ و شرکت صنایع غذائی پردیس به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ به نمایندگی هرمز لاهوتی اشکوری به کدملی xxxxxxxxx۷ انتخاب گردیدند: به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۷/۹۱ معصومه کوچک یزدی به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، هرمز لاهوتی اشکوری به سمت نائب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و حوالجات و قراردادها و سایر اسناد تعهدآور با امضا منفرد رئیس هیئت مدیره یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء منفرد مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 910106
آگهی تصمیمات شرکت محور ماشین سهامی خاص به شماره ثبت ۹۸۹۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۲۹۴۲۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۸/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به سمت بازرس اصلی و امیرجمال امیدی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت اطلس داران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به نمایندگی معصومه کوچک یزدی به کدملی xxxxxxxxx۵ و شرکت کشت و صنعت گلداران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به نمایندگی فیروزه علوی به کدملی xxxxxxxxx۷ و شرکت صنایع غذائی پردیس به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ به نمایندگی هرمز لاهوتی اشکوری به کدملی xxxxxxxxx۷ ـ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۱ معصومه کوچک یزدی به سمت رئیس هیئت مدیره، هرمز لاهوتی اشکوری به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، حسین فتاح به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چکها، سفته، برات و قراردادها و سایر اسناد تعهدآور با امضا مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت یا دو نفر از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء منفرد مدیرعامل یا هر یک از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل به شرح بندهای ۱۶ و ۱۵ و ۱۴ و ۶ و ۱۹ ماده ۳۵ اساسنامه تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 910107
آگهی تصمیمات شرکت آسان موتور سهامی خاص به شماره ثبت ۸۷۰۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۱۴۳۹۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۸/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر (حسابداران رسمی) با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به سمت بازرس اصلی و امیرجمال امیدی با کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت اطلس داران با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به نمایندگی معصومه کوچک یزدی با کدملی xxxxxxxxx۵ ـ شرکت کشت و صنعت گلداران با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به نمایندگی فیروزه علوی با کدملی xxxxxxxxx۷ و شرکت صنایع غذایی پردیس با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ به نمایندگی هرمز لاهوتی اشکوری با کدملی xxxxxxxxx۷ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۱ معصومه کوچک یزدی به سمت رئیس هیئت مدیره و هرمز لاهوتی اشکوری به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مهدی بختیاری با کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات، حوالجات، قراردادها و سایر اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و یا با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر و سایر نامه های اداری و عادی با امضای منفرد مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل به شرح بندهای ۱۶ و ۱۵ و ۱۴ و ۶ و ۱۹ ماده ۳۵ اساسنامه تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9802678
آگهی تصمیمات شرکت محور ماشین سهامی خاص به شماره ثبت ۹۸۹۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۲۹۴۲۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۸/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به سمت بازرس اصلی و امیرجمال امیدی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت اطلس‌داران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به نمایندگی معصومه کوچک‌یزدی به کدملی xxxxxxxxx۵ و شرکت کشت و صنعت گلداران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به نمایندگی فیروزه علوی به کدملی xxxxxxxxx۷ و شرکت صنایع غذائی پردیس به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ به نمایندگی هرمز لاهوتی‌اشکوری به کدملی xxxxxxxxx۷ ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۱ معصومه کوچک‌یزدی به سمت رئیس هیئت‌مدیره، هرمز لاهوتی‌اشکوری به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره، حسین فتاح به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چکها، سفته، برات و قراردادها و سایر اسناد تعهدآور با امضا مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضا هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت یا دو نفر از اعضا هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء منفرد مدیرعامل یا هر یک از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل به شرح بندهای ۱۶ و ۱۵ و ۱۴ و ۶ و ۱۹ ماده ۳۵ اساسنامه تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10520415
آگهی تصمیمات شرکت آسان موتور سهامی خاص به شماره ثبت ۸۷۰۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۱۴۳۹۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۸/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر (حسابداران رسمی) با شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به سمت بازرس اصلی و امیرجمال امیدی با کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت اطلس داران با شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به نمایندگی معصومه کوچک یزدی با کدملی xxxxxxxxx۵ شرکت کشت و صنعت گلداران با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به نمایندگی فیروزه علوی با کدملی xxxxxxxxx۷ و شرکت صنایع غذایی پردیس با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ به نمایندگی هرمز لاهوتی اشکوری با کدملی xxxxxxxxx۷ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۱ معصومه کوچک یزدی به سمت رئیس هیئت مدیره و هرمز لاهوتی اشکوری به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مهدی بختیاری با کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات، حوالجات، قراردادها و سایر اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و یا با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر و سایر نامه‌های اداری و عادی با امضای منفرد مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل به شرح بندهای ۱۶ و ۱۵ و ۱۴ و ۶ و ۱۹ ماده ۳۵ اساسنامه تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 918017
آگهی تصمیمات شرکت اطلس خودرو سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۵۱۰۶ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۱۴۸۹۹۸۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۸/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به سمت بازرس اصلی و امیر جمال امیدی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت اطلس داران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به نمایندگی معصومه کوچک یزدی به کدملی xxxxxxxxx۵ و شرکت کشت و صنعت گلداران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به نمایندگی فیروزه علوی به کدملی xxxxxxxxx۷ و شرکت صنایع غذائی پردیس به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ به نمایندگی هرمز لاهوتی اشکوری به کدملی xxxxxxxxx۷ ـ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۱ معصومه کوچک یزدی به سمت رئیس هیئت مدیره، هرمز لاهوتی اشکوری به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، نقی بهره ور به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و حوالجات و قراردادها و سایر اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل باتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با امضاء مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء منفرد مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل به شرح بندهای ۱۶ و ۱۵ و ۱۴ و ۶ و ۱۹ ماده ۳۵ اساسنامه تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 910046
آگهی تصمیمات شرکت گلستان سهامی خاص به شماره ثبت ۸۰۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۰۳۱۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۸/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش به ش م xxxxxxxxx۷۸ به سمت بازرس اصلی و فتحعلی ولائی به ک م xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت کشت و صنعت گلداران به ش م xxxxxxxxx۳۲ به نمایندگی معصومه کوچک یزدی به ک م xxxxxxxxx۵ و شرکت اطلس داران به ش م xxxxxxxxx۵۶ به نمایندگی فیروزه علوی به ک م xxxxxxxxx۷ و شرکت صنایع غذایی پردیس به ش م xxxxxxxxx۶۷ به نمایندگی هرمز لاهوتی اشکوری به ک م xxxxxxxxx۷ که به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۱ معصومه کوچک یزدی به سمت رئیس هیئت مدیره و هرمز لاهوتی اشکوری به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی اکبر نوذری گلسفید به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء منفرد مدیرعامل یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیرعامل به شرح بندهای ۱۶ و ۱۵ و ۱۴ و ۶ و ۱۹ ماده ۳۵ اساسنامه تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10196669
آگهی تصمیمات شرکت گلستان سهامی خاص به شماره ثبت ۸۰۰۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۰۳۱۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۸/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش به ش م xxxxxxxxx۷۸ به سمت بازرس اصلی و فتحعلی ولائی به ک م xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت کشت و صنعت گلداران به ش م xxxxxxxxx۳۲ به نمایندگی معصومه کوچک یزدی به ک م xxxxxxxxx۵ و شرکت اطلس داران به ش م xxxxxxxxx۵۶ به نمایندگی فیروزه علوی به ک م xxxxxxxxx۷ و شرکت صنایع غذایی پردیس به ش م xxxxxxxxx۶۷ به نمایندگی هرمز لاهوتی اشکوری به ک م xxxxxxxxx۷ که به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۱ معصومه کوچک یزدی به سمت رئیس هیئت مدیره و هرمز لاهوتی اشکوری به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی اکبر نوذری گلسفید به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء منفرد مدیرعامل یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل به شرح بندهای ۱۶ و ۱۵ و ۱۴ و ۶ و ۱۹ ماده ۳۵ اساسنامه تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9819739
آگهی تغییرات شرکت چین ران خودرو سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۴۱۴۰۴۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۴۶۷۳۹
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳۱/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ سمت اعضاء هیئت‌مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:

شرکت اطلس‌داران سهامی‌خاص با نمایندگی آقای سید محمدرضا گرامی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و شرکت کشت و صنعت گلداران سهامی‌خاص با نمایندگی خانم معصومه کوچک‌یزدی بسمت نائب‌رئیس هیئت‌مدیره و شرکت صنایع غذایی پردیس سهامی‌خاص با نمایندگی خانم فیروزه علوی بسمت عضو هیئت‌مدیره و خانم فیروزه علوی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ (خارج از اعضاء هیئت‌مدیره) بسمت مدیرعامل تا تاریخ ۳۱/۴/۹۳.

۲ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار، چکها، بروات، حوالجات، قراردادها و سایر اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل باتفاق یکی از اعضاء هیئت‌مدیره متفقا" همراه با مهر شرکت یا دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره متفقا" همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود، و سایر نامه‌های اداری و عادی با امضاء منفرد مدیرعامل یا هر یک از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

در تاریخ ۱/۷/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 730638
آگهی تغییرات شرکت چین ران خودروسهامی خاص به ‌شماره ثبت ۴۱۴۰۴۱و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۴۶۷۳۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:
شرکت اطلس داران سهامی خاص با نمایندگی آقای سید محمدرضا گرامی بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت کشت و صنعت گلداران سهامی خاص با نمایندگی خانم معصومه کوچک یزدی بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت صنایع غذایی پردیس سهامی خاص با نمایندگی خانم فیروزه علوی بسمت عضو هیئت مدیره و خانم فیروزه علوی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل تا تاریخ ۳۱/۴/۹۳.
۲ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار، چکها، بروات، حوالجات، قراردادها و سایر اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل باتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا" همراه با مهر شرکت یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا" همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود، و سایر نامه های اداری و عادی با امضاء منفرد مدیرعامل یا هر یک از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
در تاریخ ۱/۷/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۷ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10364594
آگهی تصمیمات شرکت کشاورزی و تولیدی آرد اسدی سهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۲۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۴۴۱۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به سمت بازرس اصلی و فتحعلی ولائی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت کشت و صنعت گلداران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ و به نمایندگی معصومه کوچک یزدی به کدملی xxxxxxxxx۵ و شرکت صنایع غذایی پردیس به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ به نمایندگی فیروزه علوی به کدملی xxxxxxxxx۷ و شرکت پرژیران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به نمایندگی هرمز لاهوتی اشکوری به کدملی xxxxxxxxx۷ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۴/۹۱ معصومه کوچک یزدی به سمت رئیس هیئت مدیره، هرمز لاهوتی اشکوری به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، محمدرضا نجاتیان پور خارج از اعضا به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و حوالجات و قراردادها و سایر اسناد تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و یا دو نفر از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل و یا هریک از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت مدیره اختیارات خود در بندهای ۱ و ۳ و ۶ و ۷ و ۸ و ۱۲ و ۲۰ و ۲۲ از ماده ۳۳ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمودند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 703652
آگهی تصمیمات شرکت کشاورزی و تولیدی آرد اسدیسهامی خاص به شماره ثبت ۴۶۲۱۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۴۴۱۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به سمت بازرس اصلی و فتحعلی ولائی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت کشت و صنعت گلداران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ و به نمایندگی معصومه کوچک یزدی به کدملی xxxxxxxxx۵ و شرکت صنایع غذایی پردیس به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ به نمایندگی فیروزه علوی به کدملی xxxxxxxxx۷ و شرکت پرژیران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به نمایندگی هرمز لاهوتی اشکوری به کدملی xxxxxxxxx۷ ـ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۴/۹۱ معصومه کوچک یزدی به سمت رئیس هیئت مدیره، هرمز لاهوتی اشکوری به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، محمدرضا نجاتیان پور خارج از اعضا به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و حوالجات و قراردادها و سایر اسناد تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و یا دو نفر از اعضا هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل و یا هریک از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. هیئت مدیره اختیارات خود در بندهای ۱ و ۳ و ۶ و ۷ و ۸ و ۱۲ و ۲۰ و ۲۲ از ماده ۳۳ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمودند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 661862
آگهی تصمیمات شرکت آسان موتور (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۸۷۰۱۵و شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۱۴۳۹۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۵/۱۲/۹۰ فیروزه علوی به کدملیxxxxxxxxx۷ بسمت مدیرعامل تا پایان مدت تصدی هیئت مدیره تعیین و اختیار بندهای۶و۱۴و۱۵و۱۶و۱۹ ماده۳۵ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 661875
آگهی تصمیمات شرکت الماس داران (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۸۶۵۶۱و شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۱۰۰۰۵
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۵/۱۲/۹۰ فیروزه علوی به کدملیxxxxxxxxx۷ بعنوان مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین شد. هیئت مدیره اختیارات خود را به موجب بندهای۱۶و۱۵و۱۴و۶و۱۹ ماده۳۵ اساسنامه به مدیرعامل تفویض نمود.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 542228

آگهی تصمیمات شرکت کشاورزی و تولیدی آرد اسدی
سهامی خاص به شماره ثبت xxx۱۱
و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت‎مدیره مورخ ۲۷/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۱۲/۹۰ واصل گردید: روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت کشت و صنعت گلداران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به نمایندگی معصومه کوچک‎یزدی به کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت‎مدیره شرکت صنایع غذایی پردیس به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ به نمایندگی فیروزه علوی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت‎مدیره، شرکت پرژیران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به نمایندگی هرمز لاهوتی‎اشکوری به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت نایب رئیس هیئت‎مدیره و محمدرضا نجاتیان‎پور به کدملی xxxxxxxxx۴ خارج از اعضا بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و چکها، سفته، برات و حوالجات و قراردادها و سایر اسناد تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل باتفاق یکی ازا عضای هیئت‎مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و یا دو نفر از اعضا هیئت‎مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و اوراق عادی و مراسلات با امضای منفرد مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیات‎مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 523436

آگهی تصمیمات شرکت آسان خودرو
سهامی خاص به شماره ثبت xxx۶۱
و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه‎نگر به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ بسمت بازرس اصلی و امیرجمال امیدی به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکتهای: کشت و صنعت گلداران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ با نمایندگی معصومه کوچک‎یزدی به کدملی xxxxxxxxx۵ و صنایع غذایی پردیس به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ با نمایندگی فیروزه علوی به کدملی xxxxxxxxx۷ و پرژیران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ با نمایندگی هرمز لاهوتی‎اشکوری به کدملی xxxxxxxxx۷ـ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۴/۹۰ معصومه کوچک‎یزدی بسمت رئیس هیئت مدیره و هرمز لاهوتی‎اشکوری بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و علی اعتمادنیا به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی ازا عضاء هیئت‎مدیره متفقا همراه با مهر شرکت یا دو نفر از اعضاء هیئت‎مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء منفرد مدیرعامل یا هر یک از اعضاء هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9564171
آگهی تصمیمات شرکت الماس داران سهامی خاص به شماره ثبت۸۶۵۶۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۱۰۰۰۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۹/۱۲/۹۰ واصل گردید: احمد نصیر‌ی‌پور به کدملیxxxxxxxxx۳ به سمت بازرس اصلی و جمیلا راعی‌عزآبادی به کدملیxxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت کشت و صنعت گلداران به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۲ به نمایندگی معصومه کوچک‌یزدی به کدملیxxxxxxxxx۵ و شرکت صنایع غذایی پردیس به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۷ به نمایندگی فیروزه‌ علوی به کدملیxxxxxxxxx۷ و شرکت پرژیران به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۸ به نمایندگی هرمز لاهوتی‌اشکوری به کدملیxxxxxxxxx۷ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۳۰/۴/۹۰ معصومه کوچک‌یزدی به سمت رئیس هیئت‌مدیره، هرمز لاهوتی‌اشکوری به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره، فیروزه علوی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته برات و غیره با امضاء مدیرعامل باتفاق یکی از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت یا دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه‌های اداری و عادی با امضا منفرد مدیرعامل یا هریک از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9817793
آگهی تصمیمات شرکت اطلس خودرو سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۰۵۱۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۸۹۹۸۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۸/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به سمت بازرس اصلی و امیرجمال امیدی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت کشت و صنعت گلداران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به نمایندگی معصومه کوچک‌‌یزدی به کدملی xxxxxxxxx۵ و شرکت صنایع غذایی پردیس به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ به نمایندگی فیروزه علوی به کدملی xxxxxxxxx۷ و شرکت پرژیران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به نمایندگی هرمز لاهوتی‌اشکوری به کدملی xxxxxxxxx۷ ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳۰/۴/۹۰ معصومه کوچک‌‌یزدی به سمت رئیس هیئت‌مدیره، هرمز لاهوتی‌اشکوری به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره، مهدی ایروانی‌تفت خارج از اعضا به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و حوالجات و قراردادها و سایر اسناد تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و یا با امضاء دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9880060
آگهی تصمیمات شرکت اطلس داران سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۹۶۴۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۵۱۹۵۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۸/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به سمت بازرس اصلی و امیرجمال امیدی به ش‌ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت کشت و صنعت گلداران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به نمایندگی معصومه کوچک‌‌یزدی به ش‌ملی xxxxxxxxx۵ و شرکت صنایع غذایی پردیس به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ به نمایندگی فیروزه علوی به ش‌ملی xxxxxxxxx۷ و شرکت پرژیران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به نمایندگی هرمز لاهوتی‌اشکوری به ش‌ملی xxxxxxxxx۷ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳۰/۴/۹۰ معصومه کوچک‌‌یزدی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و هرمز لاهوتی‌اشکوری به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و معصومه کوچک‌‌یزدی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و حوالجات قراردادها و سایر اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و یا دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء منفرد مدیرعامل یا هر یک از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10334735
آگهی تصمیمات شرکت آسان موتور سهامی خاص به شماره ثبت ۸۷۰۱۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۱۴۳۹۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۸/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به سمت بازرس اصلی و امیرجمال امیدی به ش ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت کشت و صنعت گلداران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به نمایندگی معصومه کوچک یزدی به ش ملی xxxxxxxxx۵ و شرکت صنایع غذایی پردیس به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ به نمایندگی فیروزه علوی به ش ملی xxxxxxxxx۷ و شرکت پرژیران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به نمایندگی هرمز لاهوتی اشکوری به ش ملی xxxxxxxxx۷ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۴/۹۰ معصومه کوچک یزدی به سمت رئیس هیئت مدیره و هرمز لاهوتی اشکوری به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، فیروزه علوی به ش ملی xxxxxxxxx۷ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و حوالجات و قراردادها و سایر اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و یا با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9842669
آگهی تصمیمات شرکت کشاورزی و تولیدی آرد اسدی سهامی خاص ثبت ‌شده ‌بشماره ۴۶۲۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۴۴۱۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۶/۹۰ واصل گردید:

ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ بسمت بازرس اصلی و امیر جمال‎امیدی به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی?های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت اطلس‎داران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ بنمایندگی معصومه کوچک‎یزدی به کدملی xxxxxxxxx۵ـ شرکت گلستان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ به نمایندگی فیروزه علوی به کدملی xxxxxxxxx۷ـ شرکت آسان موتور به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۱ به نمایندگی هرمز لاهوتی‎اشکوری به کدملی xxxxxxxxx۷ـ

بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳۰/۴/۹۰ معصومه کوچک‎یزدی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و هرمز لاهوتی‎اشکوری بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و محمدرضا نجاتیان‎پور به کدملی xxxxxxxxx۴ خارج از هیات‎مدیره بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار چک و سفته و برات و حوالجات و قراردادها و سایر اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیات‎مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و یا دو نفر از اعضای هیات‎مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء منفرد مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیات‎مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10636592
آگهی تصمیمات شرکت آسان خودروسهامی خاص به شماره ثبت۹۸۳۶۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۲۳۶۷۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۳۰/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ۹/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر به شناسهxxxxxxxxx۲۴ به سمت بازرس اصلی و امیرجمال امیدی به کدملیxxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت کشت و صنعت گلداران به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۲ به نمایندگی معصومه کوچک‌یزدی به کدملیxxxxxxxxx۵ و شرکت صنایع غذایی پردیس به شناسه ملیxxxxxxxxx۶۷ به نمایندگی فیروزه‌ علوی به کدملیxxxxxxxxx۷ و شرکت پرژیران به شناسه ملیxxxxxxxxx۳۸ به نمایندگی هرمز لاهوتی‌اشکوری به کدملیxxxxxxxxx۷ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۳۰/۴/۸۹ معصومه کوچک‌یزدی به سمت رئیس هیئت‌مدیره، هرمز لاهوتی‌اشکوری به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره، علی اعتمادنیا به کدملیxxxxxxxxx۱ خارج از اعضا به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته برات و غیره با امضاء مدیرعامل باتفاق یکی از اعضا هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت یا دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و اوراق عادی و مراسلات با امضاء منفرد مدیرعامل یا هریک از اعضا هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10687246
آگهی تصمیمات شرکت کشت و صنعت گلداران سهامی خاص به شماره ثبت ۸۷۲۹۵ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۱۳۱۷۱۳۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ بطور فوق‌العاده مورخ ۲۷/۷/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳۰/۸/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۷۸ به سمت بازرس اصلی و فتحعلی ولائی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل شرکت اطلس داران به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۵۶ به نمایندگی معصومه کوچک‌یزدی به کدملی xxxxxxxxx۵ و شرکت گلستان به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۱۴ به نمایندگی فیروزه علوی به کدملی xxxxxxxxx۷ و شرکت صنایع غذائی پردیس به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۶۷ به نمایندگی هرمز لاهوتی‌اشکوری به کدملی xxxxxxxxx۷ انتخاب گردیدند: به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۷/۷/۹۱ معصومه کوچک‌یزدی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل، هرمز لاهوتی‌اشکوری به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و حوالجات و قراردادها و سایر اسناد تعهدآور با امضا منفرد رئیس هیئت‌مدیره یا دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء منفرد مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11029980
آگهی تصمیمات شرکت الماس داران (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۸۶۵۶۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۱۰۰۰۵
طبق صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۵/۱۲/۹۰ فیروزه علوی به کدملیxxxxxxxxx۷ بعنوان مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین شد. هیئت‌مدیره اختیارات خود را به موجب بندهای۱۶و۱۵و۱۴و۶و۱۹ ماده۳۵ اساسنامه به مدیرعامل تفویض نمود.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11254403
آگهی تصمیمات شرکت گلستان سهامی خاص ثبت شده به شماره۸۰۰۰ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۵۰۳۱۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۰ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۷/۸/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به سمت بازرس اصلی و فتحعلی ولائی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت کشت و صنعت گلداران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به نمایندگی معصومه کوچک‌یزدی به کدملی xxxxxxxxx۵ ـ شرکت صنایع غذایی پردیس به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ به نمایندگی فیروزه علوی به کدملی xxxxxxxxx۷ ـ شرکت پرژیران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به نمایندگی هرمز لاهوتی‌اشکوری به کدملی xxxxxxxxx۷ ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۳۰/۴/۹۰ معصومه کوچک‌‌یزدی به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره و هرمز لاهوتی‌اشکوری به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و فیروزه علوی به سمت عضو هیات‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و حوالجات و قراردادها و سایر اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیات‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و یا با امضای دو نفر از اعضای هیات‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیات‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11335048
آگهی تصمیمات شرکت محور ماشین سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۹۸۹۳۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۲۹۴۲۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۸/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه نگر به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ به سمت بازرس اصلی و امیرجمال امیدی به ش‌ملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت کشت و صنعت گلداران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به نمایندگی معصومه کوچک‌‌یزدی به ش‌ملی xxxxxxxxx۵ و شرکت صنایع غذایی پردیس به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ به نمایندگی فیروزه علوی به کد‌ملی xxxxxxxxx۷ و شرکت پرژیران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به نمایندگی هرمز لاهوتی‌اشکوری به ش‌ملی xxxxxxxxx۷ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳۰/۴/۹۰ معصومه کوچک‌‌یزدی به سمت رئیس هیئت‌مدیره، هرمز لاهوتی‌اشکوری به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره، حسین فتاح خارج از اعضا به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت مدیرعامل و فیروزه علوی به سمت عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و حوالجات و قراردادها و سایر اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و یا با امضاء دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11465977
آگهی تصمیمات شرکت آسان موتور (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۸۷۰۱۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۱۴۳۹۱
به استناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ۲۵/۱۲/۹۰ فیروزه علوی به کدملیxxxxxxxxx۷ بسمت مدیرعامل تا پایان مدت تصدی هیئت‌مدیره تعیین و اختیار بندهای۶و۱۴و۱۵و۱۶و۱۹ ماده۳۵ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11506903
آگهی تصمیمات شرکت کشاورزی و تولیدی آرد اسدی سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۴۶۲۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۴۴۱۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده و هیئت‎مدیره مورخ ۲۷/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۱۲/۹۰ واصل گردید: روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت کشت و صنعت گلداران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ به نمایندگی معصومه کوچک‎یزدی به کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت‎مدیره شرکت صنایع غذایی پردیس به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ به نمایندگی فیروزه علوی به کدملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو هیئت‎مدیره، شرکت پرژیران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به نمایندگی هرمز لاهوتی‎اشکوری به کدملی xxxxxxxxx۷ بسمت نایب رئیس هیئت‎مدیره و محمدرضا نجاتیان‎پور به کدملی xxxxxxxxx۴ خارج از اعضا بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و چکها، سفته، برات و حوالجات و قراردادها و سایر اسناد تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل باتفاق یکی ازا عضای هیئت‎مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و یا دو نفر از اعضا هیئت‎مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و اوراق عادی و مراسلات با امضای منفرد مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیات‎مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11634759
آگهی تصمیمات شرکت کشت و صنعت گلداران سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۸۷۲۹۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۱۷۱۳۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۸/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آریا بهروش به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به سمت بازرس اصلی و فتحعلی ولایی به ش‌ملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت اطلس داران به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ به نمایندگی معصومه کوچک‌‌یزدی به ش‌ملی xxxxxxxxx۵ و شرکت صنایع غذایی پردیس به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ به نمایندگی فیروزه علوی به ش‌ملی xxxxxxxxx۷ و شرکت پرژیران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ به نمایندگی هرمز لاهوتی‌اشکوری به ش‌ملی xxxxxxxxx۷ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳۰/۴/۹۰ معصومه کوچک‌‌یزدی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و هرمز لاهوتی‌اشکوری به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره و معصومه کوچک‌‌یزدی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و حوالجات قراردادها و سایر اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و یا دو نفر از اعضاء هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری و عادی با امضاء منفرد مدیرعامل یا هر یک از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11724187
آگهی تصمیمات شرکت اطلس خودرو سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۵۱۰۶ و شناسه ‌ملی ۱۰۱۰۱۴۸۹۹۸۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۸/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه‌نگر به شناسه‌‌ملی xxxxxxxxx۲۴ به سمت بازرس اصلی و امیر جمال‌امیدی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضای هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت اطلس داران به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۵۶ به نمایندگی معصومه کوچک‌یزدی به کدملی xxxxxxxxx۵ و شرکت کشت و صنعت گلداران به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۳۲ به نمایندگی فیروزه علوی به کدملی xxxxxxxxx۷ و شرکت صنایع غذائی پردیس به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۶۷ به نمایندگی هرمز لاهوتی‌اشکوری به کدملی xxxxxxxxx۷ ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۱ معصومه کوچک‌یزدی به سمت رئیس هیئت‌مدیره، هرمز لاهوتی‌اشکوری به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره، نقی‌ بهره‌ور به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و حوالجات و قراردادها و سایر اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل باتفاق یکی از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با مهر شرکت یا دو نفر از اعضای هیئت‌مدیره متفقا همراه با امضاء مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء منفرد مدیرعامل یا هر یک از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل به شرح بندهای ۱۶ و ۱۵ و ۱۴ و ۶ و ۱۹ ماده ۳۵ اساسنامه تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11728542
آگهی تصمیمات شرکت آسان خودروسهامی خاص به شماره ثبت ۹۸۳۶۱و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۲۳۶۷۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آتیه‎نگر به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ بسمت بازرس اصلی و امیرجمال امیدی به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکتهای: کشت و صنعت گلداران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۲ با نمایندگی معصومه کوچک‎یزدی به کدملی xxxxxxxxx۵ و صنایع غذایی پردیس به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۷ با نمایندگی فیروزه علوی به کدملی xxxxxxxxx۷ و پرژیران به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۸ با نمایندگی هرمز لاهوتی‎اشکوری به کدملی xxxxxxxxx۷ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳۰/۴/۹۰ معصومه کوچک‎یزدی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و هرمز لاهوتی‎اشکوری بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و علی اعتمادنیا به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی ازا عضاء هیئت‎مدیره متفقا همراه با مهر شرکت یا دو نفر از اعضاء هیئت‎مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء منفرد مدیرعامل یا هر یک از اعضاء هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات