محمد سلطانی نژاد

آقای محمد سلطانی نژاد

کد ملی 303104xxxx
گراف ارتباطات
1
شرکت‌ها
4
آگهی‌ها

شرکت های محمد سلطانی نژاد

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که محمد سلطانی نژاد دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14656180
آگهی تغییرات شرکت آلیاژ کار اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۸۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۴۸۹۸۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای مجید اسکندری با کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی شرکت مهندسی و ساخت و فرآورده‌های مفرغ ساز ( نیپک ) xxxxxxxxx۱۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای ایرج اصلانی با کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای سعد الله شعبانی با کدملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه xxxxxxxxx۷۸ سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد سلطانی نژاد با کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت ارفع سازان کرمان xxxxxxxxx۲۹ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای احمد حیدری جشوقانی با کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت مفتول مس چشمه xxxxxxxxx۴۱ به سمت عضو هیئت مدیره به سمت مدیرعامل از بین اعضاء برای مدت ۲ سال انتخاب شدند . کلیه اوراق و اسناد مالی و بهادار شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری فلاورجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13796349
آگهی تغییرات شرکت آلیاژ کار اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۸۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۴۸۹۸۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجید اسکندری با کد ملی xxxxxxxxx۰ نماینده شرکت مهندسی و ساخت و فرآورده‌های مفرغ ساز (نیپک) xxxxxxxxx۱۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای ایرج اصلانی با کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای سعد الله شعبانی با کد ملی xxxxxxxxx۸ نماینده شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه xxxxxxxxx۷۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد سلطانی نژاد با کد ملی xxxxxxxxx۵ نماینده شرکت ارفع سازان کرمان xxxxxxxxx۲۹ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای احمد حیدری جشوقانی با کد ملی xxxxxxxxx۷ نماینده شرکت مفتول مس چشمه xxxxxxxxx۴۱ به سمت عضو هیئت مدیره را به سمت مدیرعامل از بین اعضاء برای مدت ۲ سال تصدی انتخاب و کلیه اوراق و اسناد مالی و بهادار شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری فلاورجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13003379
آگهی تغییرات شرکت آلیاژ کار اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۸۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۴۸۹۸۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سعدالله شعبانی با کد ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان نماینده جدید شرکت نیپک جهت باقی مانده مدت تصدی به عنوان عضو هیئت مدیره تعیین گردید و سمت اعضای هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره (تاتاریخ ۱۶/۱۲/۹۵) بدین شرح تعیین شد: آقای مجید اسکندری با کد ملی xxxxxxxxx۰ نماینده شرکت سرمایه گذاری مس سرچشمه به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای ایرج اصلانی با کد ملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای سعد الله شعبانی با کد ملی xxxxxxxxx۸ نماینده شرکت مهندسی ساخت و فرآورده‌های مفرغ ساز (نیپک) به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد سلطانی نژاد با کد ملی xxxxxxxxx۵ نماینده شرکت ارفع سازان کرمان به سمت عضو هیئت مدیره و آقای احمد حیدری جشوقانی با کد ملی xxxxxxxxx۷ نماینده شرکت مفتول مس چشمه به سمت عضو هیئت مدیره و به سمت مدیر عامل و کلیه اوراق و اسناد مالی و بهادار شرکت با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری فلاورجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12618728
آگهی تغییرات شرکت الياژ كار اصفهان شركت سهامي عام به شماره ثبت ۸۸۷ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۴۸۹۸۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد سلطانی نژاد با کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان نماینده جدید شرکت ارفع سازان کرمان جهت باقی مانده مدت تصدی به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فلاورجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات