محمدرضا ورزنده

آقای محمدرضا ورزنده

کد ملی 299353xxxx
گراف ارتباطات
23
شرکت‌ها
74
آگهی‌ها

شرکت های محمدرضا ورزنده

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که محمدرضا ورزنده دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14701693
آگهی تغییرات شرکت پویا ماندگار مانا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۱۴۹ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۷۰۸۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ پس از قرائت گزارش توجیهی هیئت مدیره به مجمع توسط مدیرعامل وگزارش بازرس قانونی شرکت مستند به گزارش حسابرسی مستقل ، ترازنامه وحساب سود وزیان شرکت منتهی به ۲۹/۱۲/۹۷ مورد تصویب قرار گرفت . ۲ آقایان محمدرضا ورزنده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ ، محمود مقصودی راوری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ ، محمود لطیفی راینی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ ، بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند . ۳ موسسه حسابرسی آریا بهروش به شماره ثبت xxx۴۷ وشناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به مدیریت فتحعلی ولائی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ عنوان بازرس اصلی و آقای خسرو امینی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل شرکت به مدت یکسال انتخاب گردیدند . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14701694
آگهی تغییرات شرکت پویا ماندگار مانا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۱۴۹ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۷۰۸۶۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ آقایان محمدرضا ورزنده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ ، به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل ، محمود مقصودی راوری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ نائب رئیس هیئت مدیره و محمود لطیفی راینی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ عضو هیئت مدیره ۲ کلیه اوراق واسناد تعهدآور از قبیل چک وسفته وغیره با دو امضاء از سه امضاء هیئت مدیره ومهر شرکت واوراق عادی با امضاء مدیرعامل یا یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره ومهر شرکت معتبر می‌باشد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14698020
آگهی تغییرات مددکاری ایثارگران استان کرمان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۸۴ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۱۰۷۸۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - آقایان غلامرضا کرمی با کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت رئیس هیئت مدیره ، فرود بهر آسمانی با کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمدرضا حسنی سعدی باکد ملی xxxxxxxxx۶ ومحمد رضا ورزنده باکد ملی xxxxxxxxx۵ ومسعود صعید زرندی با کدملی xxxxxxxxx۸ و محمود لطیفی راینی باکد ملی xxxxxxxxx۷ و هادی پارسایی با کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت اعضاء هیئت مدیره - آقای محمود لطیفی راینی با کدملی xxxxxxxxx۷ برای مدت دوسال به عنوان مدیرعامل موسسه انتخاب گردیدند . ۲ - کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک و سفته و غیره با امضاء یکی از دو امضاء رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره و امضاء ثا بت مدیرعامل با مهر موسسه معتبر و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و با مهر موسسه معتبر است . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14698021
آگهی تغییرات مددکاری ایثارگران استان کرمان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۸۴ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۱۰۷۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۳/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - آقای غلامرضا کرمی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ - آقای فرود بهرآسمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ - آقای محمد رضا حسنی سعدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ - آقای محمد رضا ورزنده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ - آقای مسعود صعید زرندی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ - آقای محمود لطیفی راینی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ - آقای هادی پارسایی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب شدند . ۲ - آقای محمد تقی صادقی فرزند غلامرضا به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس اصلی به مدت یکسال انتخاب گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14666720
آگهی تغییرات صندوق قرض الحسنه رسالت صالحین مازندران موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۲۳ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۳۰۲۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت امنا مورخ ۰۴/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضای هیئت تصفیه به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند : رضا تویسرکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و علیرضا یزدی زاده راوری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و محمدرضا ورزنده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و سیدمصطفی یزدی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و خسرو امینی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای محمدرضا ورزنده با کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیر تصفیه برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14642386
آگهی تغییرات صندوق قرض الحسنه رسالت صالحین کرمان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۶۲ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۱۸۷۵۸
به استناد صورتجلسه هیئت امنا مورخ ۰۲/۰۲/xxx۸ الف اعضاء هیئت تصفیه بشرح ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند : آقای خسرو امینی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ آقای محمدرضا اسلامی زرندی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ آقای محمدرضا ورزنده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ آقای مجید قاسمی پوراحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ آقای محمود مقصودی راوری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ آقای محمدرضا ورزنده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیر تصفیه انتخاب گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14491027
آگهی تغییرات شرکت حفاری زرین راد در یاب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۸۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۴۰۰۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - آقای محمدرضا ورزنده به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای علی شریف آبادی عسکری به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل خانم ژیلا رستمی به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره ۲ - کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضای مدیرعامل ویکی از اعضای هیئت مدیره ومهر شرکت معتبر و سایر مکاتبات و اوراق اداری و عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14491028
آگهی تغییرات شرکت حفاری زرین راد در یاب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۸۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۴۰۰۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۱/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - موسسه حسابرسی رهیافت حساب تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به سمت بازرس اصلی به نمایندگی آقای عبداله تمدنی جهرمی به کدملی xxxxxxxxx۰ و آقای ناصر آبادیان به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند . ۲ - اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند : - آقای محمدرضا ورزنده به کدملی xxxxxxxxx۵ - آقای علی شریف آبادی عسکری به کدملی xxxxxxxxx۱ - خانم ژیلا رستمی به کدملی xxxxxxxxx۲ ۳ - روزنامه کثیرالانتشار حمایت جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14489630
آگهی تغییرات شرکت صنایع فولاد کرمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۵۷ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۹۵۹۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۱۱/xxx۷ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند : آقای علیرضا عکاف زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ آقای محمد رضا ورزنده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ آقای حمید رحیمی پور چترودی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14489633
آگهی تغییرات شرکت صنایع فولاد کرمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۵۷ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۹۵۹۲۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۱/xxx۷ الف تعیین سمت مدیران : آقای علیرضا عکاف زاده با کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت رئیس هیات مدیره آقای محمدرضا ورزنده با کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای حمید رحیمی پور چترودی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو هیات مدیره آقای علیرضا عکاف زاده با کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل ب کلیه چک‌ها ، بروات ، سفته و کلیه اوراق و اسناد تعهد آور و قراردادها ( به استثنای قراردادهای استخدامی و مشاوره‌ای ) با امضای مشترک مدیرعامل و و یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر است و کلیه مکاتبات عادی و سایر اوراق با امضاء یکی از اعضای هیئت مدیره ومهرشرکت معتبر خواهد_بود . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14270558
آگهی تغییرات خیریه ایتاء صالحین موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۴۱۶ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۳۹۹۲۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۴/xxx۷ و بر طبق نامه شماره xxx/۰۱/xxx/۲/xxx۴ مورخ ۲۹/۰۵/۹۷ فرماندهی انتظامی استان کرمان ۱ـ تعیین سمت مدیران آقایان محمدرضا ورزنده به کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان رئیس هیئت مدیره، عباس فرمیتنی به کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره، محمود لطیفی راینی به کدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان خزانه دار، مسعود صعیدزرندی به کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره، علیرضا عبدلی نسب به کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان منشی و آقایان علی احمدی جوپاری به کدملی xxxxxxxxx۴ و ابراهیم شهریاری به کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان عضو علی البدل هیئت مدیره ـ آقای محمدرضا ورزنده به کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان مدیرعامل موسسه برای مدت دو سال تعیین گردید ۲ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور با دو امضا از سه امضاء رئیس هیئت مدیره، مدیرعامل (نایب رئیس هیئت مدیره)، خزانه دار و مهر موسسه و نامه های عادی با امضا مدیرعامل و مهر موسسه معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14270563
آگهی تغییرات خیریه ایتاء صالحین موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۴۱۶ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۳۹۹۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۴/xxx۷ و بر طبق نامه شماره xxx/۰۱/xxx/۲/xxx۴ مورخ ۲۹/۰۵/۹۷ فرماندهی انتظامی استان کرمان ۱ـ آقایان مسعود صعیدزرندی به کدملی xxxxxxxxx۸، محمدرضا ورزنده به کدملی xxxxxxxxx۵، محمود لطیفی راینی به کدملی xxxxxxxxx۷، علیرضا عبدلی نسب به کدملی xxxxxxxxx۴ و عباس فرمیتنی به کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره و آقایان علی احمدی جوپاریبه کدملی xxxxxxxxx۴ و ابراهیم شهریاری به کدملی xxxxxxxxx۰ بعنوان اعضاء علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ـ آقایان خسرو امینی زاده به کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی و محمدمهدی میرزایی به کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ۳ـ روزنامه جمهوری اسلامی جهت درج آگهی تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14261390
آگهی تغییرات شرکت تولیدی چند منظوره ایثارگران فدک شرکت تعاونی به شماره ثبت ۲۰۶ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۲۲۶۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۶/xxx۷ منضم به نامه شماره xxx۰ مورخ ۱۴/۶/۹۷ اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی بم تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقایان محمدرضا ورزنده کدملی xxxxxxxxx۵، قاسم برخورداری برواتی کدملی xxxxxxxxx۴، مسعود صعید زرندی کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و آقایان محمود لطیفی راینی کدملی xxxxxxxxx۷، سیامک محمدی سلیمانی کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت اعضاء علی البدل هیئت مدیره برای مدت ۳ سال انتخاب گردیدند ـ آقایان ناصرآبادیان کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس اصلی، احسان سلیمانی باغشاه کدملی xxxxxxxxx۳ به عنوان بازرس علی البدل تعاونی برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14261391
آگهی تغییرات شرکت تولیدی چند منظوره ایثارگران فدک شرکت تعاونی به شماره ثبت ۲۰۶ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۲۲۶۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۶/xxx۷ منضم به نامه شماره xxx۰ مورخ ۱۴/۶/۹۷ اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی بم تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای محمدرضا ورزنده به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای مسعود صعید زرندی کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای قاسم برخورداری برواتی کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت منشی هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت ۳ سال انتخاب گردیدند. ـ کلیه قراردادها، اوراق مالی و اسناد تعهدآور بانکی و غیره (اعم از برات، سفته، چک) و سایر اوراق بهادار شرکت تعاونی پس از تصویب هیئت مدیره با امضای ثابت آقای قاسم برخورداری برواتی مدیرعامل شرکت تعاونی و به انضمام یکی از دو نفر از اعضای هیئت مدیر آقای محمدرضا ورزنده فرزند محمد علی و یا آقای مسعود صعید زرندی فرزندمحمدرضا (اعضای هیئت مدیره) و مهر شرکت تعاونی اعتبار دارد و کلیه مدارک عادی و مکاتبات با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت تعاونی قابل قبول و معتبر است.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14042864
آگهی تغییرات شرکت گلاب گیران مشیز شرکت تعاونی به شماره ثبت ۵۴۳ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۵۱۳۲۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۵/xxx۵ منضم به نامه شماره xxx۰ مورخ ۱۲/۰۸/۹۵ اداره تعاون کارورفاه اجتماعی شهرستان بردسیر: ۱ آقای علیرضا عکاف زاده کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا ورزنده کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای عباس حبیب زاده ده شیخی کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت منشی هیئت مدیره تعیین گردیدند. آقای محمد افضلی گروه کدملی xxxxxxxxx۱ فرزند ملک میرزا دارنده شماره شناسنامه xxx۴ کدپستی xxxxxxxxx۶ صادره ا ز راین متولد سال ۵۱/۰۶/۲۳ به سمت مدیرعامل برای مدت ۳ سال انتخاب گردید. ۲ کلیه قراردادها , اوراق مالی و اسناد تعهدآور بانکی و غیره (اعم از برات , سفته , چک) و سایراوراق بهادار تعاونی پس از تصویب هیئت مدیره با امضای ثابت آقای محمد افضلی گروه مدیرعامل تعاونی و به انضمام یک از دونفر از اعضای هیئت مدیره آقای علیرضا عکاف زاده فرزند احمد و مهر تعاونی اعتبار دارد و کلیه مدارک عادی و مکاتبات با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و مهرتعاونی قابل قبول و معتبر است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بردسیر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14042880
آگهی تغییرات شرکت گلاب گیران مشیز شرکت تعاونی به شماره ثبت ۵۴۳ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۵۱۳۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۰۳/xxx۵ منضم به نامه شماره xxx۰ مورخ ۱۲/۰۸/۹۵ اداره تعاون کارورفاه اجتماعی شهرستان بردسیر: ۱ علیرضا عکاف زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ محمدرضا ورزنده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ عباس حبیب زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره مهدی تویسرکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ مهران میرزایی رادبه شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. ۲ حمید رحیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی کیوان رحیم منش به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ۳ قرائت گزارش هیئت مدیره وبازرس قانونی وبه تصویب رسیدن صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۳ و ۲۹/۱۲/۹۴ ۴ موسسه حسابرسی و خدمات مالی آزمون حساب تدبیر بعنوان حسابرس قانونی شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بردسیر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13783564
آگهی تغییرات صندوق قرض الحسنه رسالت صالحین کرمان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۶۲ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۱۸۷۵۸
به استناد صورتجلسه هیئت امنا مورخ ۱۷/۱۲/xxx۵ اعضاء هیئت تصفیه بشرح ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: خسروامینی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ محمدرضااسلامی زرندی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ محمدرضا ورزنده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ مجید قاسمی پوراحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ محمود مقصودی به شماره ملی xxxxxxxxx۲، آقای محمدرضا ورزنده بشماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرتصفیه ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13705122
آگهی تغییرات شرکت صهبا صنعت تهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۷۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۸۷۱۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۰۷/xxx۶ الف اعضاء هیئت مدیره بشرح ذیل بری مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: آقای حسن امیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ آقای محمدرضا ورزنده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ آقای محمدجواد امیری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ ب آقای منصور ابراهیمی به کد ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمد احمدی زاده تورزنی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13705125
آگهی تغییرات شرکت صهبا صنعت تهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۷۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۸۷۱۴۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۷/xxx۶ الف تعیین سمت مدیران: آقای حسن امیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمدرضا ورزنده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمدجوادامیری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ب کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و غیره با دو امضاء از سه امضاء هیئت مدیره و مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل یا یکی دیگراز اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13633159
آگهی تغییرات شرکت چند منظوره عام بعثت کرمان شرکت تعاونی به شماره ثبت ۳۰۱۱ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۱۱۸۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۸/۰۶/xxx۶ منضم به نامه شماره xxx۱/۲/۱۹/۹۶ ۲۲/۶/۹۶ اداره تعاون، کار ورفاه اجتماعی شهرستان کرمان: تعداد ۵ نفر به شرح زیر به سمت اعضاء اصلی هیات مدیره: علیرضا عکاف زاده کدملی xxxxxxxxx۴ محمد رضا ورزنده کدملی xxxxxxxxx۵ حمید رحیمی پور چترودی کدملی xxxxxxxxx۱ وشرکت بهینه گستر فولاد مشیز به شماره ثبت xxx۲۹ وشناسه ملی xxxxxxxxx۳۷ به نمایندگی اقای علی اصغر رنجبرکدملی xxxxxxxxx۰ به سمت عضوعلی البدل هیئت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. فتحعلی نادری جیرفتی کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس اصلی و کیوان رحیم منش کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13578716
آگهی تغییرات شرکت مجتمع ذوب آهن ونورد کرمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۱۳ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۱۰۸۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۵/xxx۶: اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب گردید: آقای علیرضا عکاف زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقایان محمد رضا ورزنده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای محمد افضلی گروه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13578720
آگهی تغییرات شرکت مجتمع ذوب آهن ونورد کرمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۱۳ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۱۰۸۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۵/xxx۶: آقای علیرضا عکاف زاده با کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت رئیس هیات مدیره و آقای محمدرضا ورزنده با کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد افضلی گروه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. - آقای حمید رحیمی پور چترودی با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیر عامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردید. - کلیه چک‌ها، بروات، سفته و کلیه اوراق و اسناد تعهد آور و قراردادها (به استثنای قراردادهای استخدامی و مشاوره‌ای) با امضای مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر است و کلیه مکاتبات عادی و سایر اوراق با امضاء مدیرعامل ومهرشرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13556458
آگهی تغییرات شرکت پویا ماندگار مانا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۱۴۹ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۷۰۸۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/xxx۶: ۱ قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی و به تصویب رسیدن ترازنامه وحساب سود وزیان شزکت منتهی به ۲۹/۱۲/۹۵ ۲ آقایان محمدرضا ورزنده به شماره ملی xxxxxxxxx۵، محمود مقصودی راوری به شماره ملی xxxxxxxxx۲، محمود لطیفی راینی به شماره ملی xxxxxxxxx۷، بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. ۳ موسسه حسابرسی آریا بهروش به شماره ثبت xxx۴۷ وشناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به مدیریت فتحعلی ولائی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ عنوان بازرس اصلی و آقای خسرو امینی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل شرکت تعیین گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13556461
آگهی تغییرات شرکت پویا ماندگار مانا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۱۴۹ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۷۰۸۶۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۴/xxx۶: ۱ آقایان محمدرضا ورزنده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره، محمود مقصودی راوری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ نائب رئیس هیئت مدیره ومحمود لطیفی راینی به شماره ملی xxxxxxxxx۷، عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین گردیدند. آقای محمدرضا ورزنده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ برای مدت دو سال به سمت مدیرعامل شرکت انتخاب گردیدند. ۲ کلیه اوراق واسناد تعهدآور از قبیل چک وسفته وغیره با دو امضاء از سه امضاء هیئت مدیره ومهر شرکت واوراق عادی با امضاء مدیرعامل یا یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره ومهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13518058
آگهی تغییرات مددکاری ایثارگران استان کرمان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۸۴ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۱۰۷۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۱/۴/xxx۶: آقای غلامرضا کرمی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ آقای فرود بهرآسمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ آقای محمد رضا حسنی سعدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ آقای اکبر عرب نژاد خانوکی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ آقای محمد رضا ورزنده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ آقای مسعود صعید زرندی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ آقای محمود لطیفی راینی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان اعضاء هیئت مدیره ه مدت ۲ سال انتخاب شدند. آقای محمد تقی صادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس اصلی به مدت یکسال انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13518059
آگهی تغییرات مددکاری ایثارگران استان کرمان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۸۴ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۱۰۷۸۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۴/xxx۶: آقایان غلامرضا کرمی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره، فرود بهر آسمانی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمود لطیفی راینی به کدملی xxxxxxxxx۷ و اکبر عرب نژاد خانوکی به کدملی xxxxxxxxx۷ ومحمدرضا حسنی سعدی به کدملی xxxxxxxxx۶ ومحمدرضا ورزنده به کدملی xxxxxxxxx۵ و مسعود صعید زرندی به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت اعضاء هیئت مدیره تعیین گردیدند. آقای محمود لطیفی راینی به کدملی xxxxxxxxx۷ برای مدت دو سال به عنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و غیره با امضاء یکی از دوامضاء رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره وامضاء ثابت مدیرعامل وبا مهر موسسه معتبر و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل ومهر موسسه معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13407646
آگهی تغییرات شرکت مجتمع ذوب آهن ونورد کرمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۱۳ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۱۰۸۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۱/xxx۶. اعضای هیات مدیره به شرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای علیرضا عکاف زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ آقای محمد رضا ورزنده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای محمد افضلی گروه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای حمید رحیمی پور چترودی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ وآقای بهنام روحی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13407651
آگهی تغییرات شرکت مجتمع ذوب آهن ونورد کرمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۱۳ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۱۰۸۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۱/xxx۶ ۱ تعیین سمت مدیران آقای علیرضا عکاف زاده با کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت رئیس هیات مدیره و آقای محمدرضا ورزنده با کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقایان حمید رحیمی پور چترودی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و بهنام روحی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و محمد افضلی گروه به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضاء هیات مدیره آقای محمد افضلی گروه با کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار وبانکی و سایر اوراق تجاری و غیره با دو امضاء ثابت مدیرعامل و رئیس هیات مدیره ومهر شرکت معتبر است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13373693
آگهی تغییرات شرکت صهبا صنعت تهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۷۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۸۷۱۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۱/xxx۵ ۱ اعضای اصلی هیئت مدیره به شرح ذیل به مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقایان حسن امیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ محمدرضا ورزنده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ محمد کمساری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ موسسه حسابرسی آریا بهروش به شماره ثبت xxx۴۷ وشناسه ملی xxxxxxxxx۷۸ به مدیریت آقای فتحعلی ولایی با شماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و آقای منصور ابراهیمی به کدملی xxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس علی البدل برای عملکرد سال مالی xxx۵ به مدت یکسال انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13373698
آگهی تغییرات شرکت صهبا صنعت تهران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۷۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۸۷۱۴۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۱/xxx۵ ۱ آقایان حسن امیری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره محمدرضا ورزنده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ نایب رئیس هیئت مدیره و محمد کمساری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ عضو هیئت مدیره آقای محمدجواد امیری به شماره ملی xxxxxxxxx۹ برای مدت دو سال به عنوان مدیرعامل شرکت (خارج از اعضاء هیئت مدیره) انتخاب گردیدند. ۲ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و غیره با دو امضاء از سه امضاء هیئت مدیره و مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل یا یکی دیگراز اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13367643
آگهی تغییرات شرکت مجتمع ذوب آهن ونورد کرمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۱۳ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۱۰۸۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۱۲/xxx۵: ۱ - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل به مدت دوسال انتخاب گردیدند: آقای علیرضا عکاف زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ وآقای علی دستوری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ وآقایان محمد رضا ورزنده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و محمدرضا دستوری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و محمد حسین دستوری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13367648
آگهی تغییرات شرکت مجتمع ذوب آهن ونورد کرمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۱۳ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۱۰۸۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۲/xxx۵: ۱ آقایان علیرضا عکاف زاده با کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت رئیس هیات مدیره و آقای علی دستوری بسمت نایب رئیس هیئت مدیره با کدملی xxxxxxxxx۸ وآقای محمد رضا ورزنده با کدملی xxxxxxxxx۵ و آقای محمد رضا دستوری با کدملی xxxxxxxxx۳ و آقای محمد حسین دستوری با کدملی xxxxxxxxx۳ به عنوان اعضاء هیات مدیره تعیین گردیدند. - آقای علی دستوری با کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیر عامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردید. ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار وبانکی و سایر اوراق تجاری و غیره با امضاء ثابت مدیر عامل و رئیس هیات مدیره ومهر شرکت معتبر است. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13300075
آگهی تغییرات شرکت صنایع فولاد کرمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۵۷ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۹۵۹۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۱۰/xxx۵: اعضاء هیات مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب گردید: آقای علیرضا عکاف زاده فرزند احمد بشماره ملی xxxxxxxxx۴ آقای محمدرضا ورزنده فرزندمحمدعلی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ آقای حمید رحیمی فرزند عباس بشماره ملی xxxxxxxxx۱ موسسه حسابرسی آریا بهروش به مدیریت آقای فتحعلی ولایی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس اصلی و آقای منصور ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس علی البدل انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13300077
آگهی تغییرات شرکت صنایع فولاد کرمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۶۵۷ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۹۵۹۲۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۰/xxx۵: آقایان علیرضا عکاف زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا ورزنده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ نائب رئیس هیئت مدیره و حمید رحیمی پورچترودی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ عضو هیئت مدیره برای دو سال تعیین گردیدند. آقای علیرضا عکاف زاده مجددا " برای مدت دو سال به عنوان مدیر عامل شرکت انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک و سفته و غیره با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل و یکی از دو نفر عضو هیئت مدیره و مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13284700
آگهی تغییرات صندوق قرض الحسنه رسالت صالحین مازندران موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۲۳ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۳۰۲۸۰
به استناد صورتجلسه هیئت امنا مورخ ۲۴/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت تصفیه تا تاریخ ۲۴/۰۷/xxx۷ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای رضا تویسرکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای علیرضا یزدی زاده راوری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و آقای محمدرضا ورزنده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای سیدمصطفی یزدی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۴ و آقای خسرو امینی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱. ۲ آقای محمدرضا ورزنده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرتصفیه تا تاریخ ۲۴/۰۷/xxx۷ انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13190459
آگهی تغییرات صندوق قرض الحسنه رسالت صالحین تهران موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۲۷۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۹۱۰۴۱
به استناد صورتجلسه هیئت امنا مورخ ۲۷/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید و محمدحسین حسین زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و رضا تویسرکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و محمدرضا ورزنده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و خسرو امینی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و محمدحسین دروازه بان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به عنوان هیئت تصفیه و محمدرضا ورزنده به سمت مدیر تصفیه برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. آدرس محل تصفیه تهران خیابان شریعتی حدفاصل سه راه طالقانی و چهارراه سمیه جنب بیمارستان پاسارگاد نبش کوچه شهید حمید صدیق پلاک xxx کدپستی xxxxxxxxx۹ می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13114989
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیرتجاری خیریه امدادگران عاشورا استان کرمان درتاریخ ۱۶/۰۸/xxx۵ به شماره ثبت xxx۴ به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع موسسه: ۱ - تلاش در جهت تحقق توصیه ائمه پیشوایان دینی در راستای رسیدگی به حال محرومان ومستعضفین جامعه به منظور گسترش عدالت اجتماعی ۲ - ایجاد زمینه مناسب به منظور وارائه خدمات امدادی –بهداشتی - درمانی – آموزشی –مشاوره مالی توان بخشی مطلوب به محرومین با بهره گیری از استعدادهای موجود جامعه ۳ - ترغیب جامعه پزشکی وموسسات بهداشتی درمانی به امر نیکوکاری در راستای وظائف اسلامی , انسانی ۴ - گسترش فرهنگ انفاق در جامعه ۵ - کمک به زدودن فقر وبیماری از چهره جامعه در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم (ثبت موسسه بمنزله اخذ وصدورپروانه فعالیت نمی‌باشد) وفق مجوز شماره ۰۱/xxx/xxx/۲/xxx۴ مورخ ۱۶/۰۸/۹۴ فرماندهی انتظامی استان کرمان مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی موسسه: کرمان خیابان جهاد بین کوچه ۴۹ و ۵۱ طبقه فوقانی بانک رسالت کدپستی xxxxxxxxx۳ سرمایه موسسه: مبلغ ۰ ریال می‌باشد. اولین مدیران موسسه: آقای علی مقدمی با شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای ابراهیم سعیدی با شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای علی مرادی اندوهجردی با شماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیر عامل و عضو اصلی هیئت مدیره آقای اکبرمرادی اندوهجردی با شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت خزانه دار آقای مجید رضایی با شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت منشی آقای حمید عسکری با شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره آقای مسعود صعید زرندی با شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره آقای عبدالرضا صباحی با شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره آقای خیراله قربانی با شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور با امضای دو نفر ازاشخاص (مدیر عامل و خزانه دار، یا رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره و خزانه دار) و مهر موسسه و همچنین مکاتبات رسمی موسسه به امضاء رئیس هیئت مدیره در دفاتر مخصوص و در غیاب او نائب رئیس هیئت مدیره و با مهر موسسه معتبر خواهد_بود اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه اسامی بازرسین: آقای برکت بهادر با شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس اصلی آقای محمدرضا ورزنده با شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12948871
آگهی تغییرات خیریه ایتاء صالحین موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۴۱۶ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۳۹۹۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۴/xxx۵ و منضم به نامه شماره xxx/۱/xxx/۲/xxx۴ مورخ ۲۹/۰۴/۹۵ نیروی انتظامی استان کرمان ۱ اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره به شرح ذیل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: آقایان مسعود صعیدزرندی به کدملی xxxxxxxxx۸، محمدرضا ورزنده به کدملی xxxxxxxxx۵، محمود لطیفی راینی به کدملی xxxxxxxxx۷، علیرضا عبدلی نسب به کدملی xxxxxxxxx۴ و عباس فرمیتنی به کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره و آقایان محمد سلطانزاده به کدملی xxxxxxxxx۱ و ابراهیم شهریاری به کدملی xxxxxxxxx۰ بعنوان اعضاء علی البدل هیئت مدیره ۲ آقایان خسرو امینی زاده به کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی و محمدمهدی میرزایی به کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه رسمی جمهوری اسلامی جهت درج آگهی تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12948879
آگهی تغییرات خیریه ایتاء صالحین موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۴۱۶ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۳۹۹۲۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۴/xxx۵ و منضم به نامه شماره xxx/۱/xxx/۲/xxx۴ مورخ ۲۹/۰۴/۹۵ نیروی انتظامی استان کرمان الف) تعیین سمت مدیران آقایان محمدرضا ورزنده به کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان رئیس هیئت مدیره، عباس فرمیتنی به کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره، محمود لطیفی راینی به کدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان خزانه دار، مسعود صعیدزرندی به کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره، علیرضا عبدلی نسب به کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان منشی جلسه و آقایان محمد سلطانزاده به کدملی xxxxxxxxx۱ و ابراهیم شهریاری به کدملی xxxxxxxxx۰ به عنوان عضو علی البدل هیئت مدیره آقای محمدرضا ورزنده به کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان مدیرعامل موسسه برای مدت دو سال تعیین گردید. ب) کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور با دو امضا از سه امضاء رئیس هیئت مدیره، مدیرعامل (نایب رئیس هیئت مدیره)، خزانه دار و مهر موسسه و نامه‌های عادی با امضا مدیرعامل و مهر موسسه معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12841555
آگهی تغییرات شرکت حفاری زرین راد در یاب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۸۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۴۰۰۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۲/xxx۵: ۱ موسسه حسابرسی رهیافت حساب تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به سمت بازرس اصلی به نمایندگی آقای عبداله تمدنی جهرمی به کد ملی xxxxxxxxx۰ و آقای ناصر آبادیان به کد ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: آقای علی شریف آبادی عسکری به کد ملی xxxxxxxxx۱ آقای محمدرضا ورزنده به کد ملی xxxxxxxxx۵ خانم ژیلا رستمی به کد ملی xxxxxxxxx۲ ۳ روزنامه کثیرالانتشار حمایت جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12841563
آگهی تغییرات شرکت حفاری زرین راد در یاب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۸۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۴۰۰۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۲/xxx۵: ۱ سمت اعضای هیئت مدیره: آقای علی شریف آبادی عسکری به کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمدرضا ورزنده به کد ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره خانم ژیلا رستمی به کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره عضو اصلی آقای علی شریف آبادی عسکری به کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضای مدیرعامل ویکی از اعضای هیئت مدیره ومهر شرکت معتبر و سایر مکاتبات و اوراق اداری و عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12859407
آگهی تغییرات شرکت حفاری زرین راد در یاب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۸۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۴۰۰۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۲/xxx۵: ۱ موسسه حسابرسی رهیافت حساب تهران به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۴ به سمت بازرس اصلی به نمایندگی آقای عبداله تمدنی جهرمی به کد ملی xxxxxxxxx۰ و آقای ناصر آبادیان به کد ملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: آقای علی شریف آبادی عسکری به کد ملی xxxxxxxxx۱ آقای محمدرضا ورزنده به کد ملی xxxxxxxxx۵ خانم ژیلا رستمی به کد ملی xxxxxxxxx۲ ۳ روزنامه کثیرالانتشار حمایت جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12859408
آگهی تغییرات شرکت حفاری زرین راد در یاب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۸۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۴۰۰۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۲/xxx۵: ۱ سمت اعضای هیئت مدیره: آقای علی شریف آبادی عسکری به کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمدرضا ورزنده به کد ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره خانم ژیلا رستمی به کد ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضو هیئت مدیره عضو اصلی آقای علی شریف آبادی عسکری به کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضای مدیرعامل ویکی از اعضای هیئت مدیره ومهر شرکت معتبر و سایر مکاتبات و اوراق اداری و عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12717984
آگهی تغییرات شرکت حفاری زرین راد در یاب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۸۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۴۰۰۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱۱/xxx۴ ۱ با رعایت ماده xxx لایحه اصلاحی قانون تجارت آقای خسرو امینی زاده به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و آقای محمدرضا ورزنده به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: خانم ژیلا رستمی گوهری به کدملی xxxxxxxxx۲ آقای علی شریف آبادی عسکری به کدملی xxxxxxxxx۱ آقای ناصر ابوالحسنی زاده به کدملی xxxxxxxxx۱ ۳ روزنامه کثیرالانتشار حمایت جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12358353
آگهی تغییرات شرکت پویا ماندگار مانا شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۱۱۱۴۹ وشناسه‌ملی۱۰۶۳۰۱۷۰۸۶۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۵/xxx۴ الف)محمدرضا وزنده به شماره ملیxxxxxxxxx۵، به سمت رئیس هیئت مدیره، محمود مقصودی راوری به شماره ملی xxxxxxxxx۲، نایب رئیس هیئت مدیره و محمود لطیفی راینی به شماره ملی xxxxxxxxx۷، عضو هیئت مدیره و آقای محمدرضا ورزنده به شماره ملیxxxxxxxxx۵ به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب گردیدند. ب) کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از قبیل چک و سفته و غیره با دو امضاء از سه امضاء هیئت مدیره و مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل یا یکی دیگراز اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12348925
آگهی تغییرات شرکت پویا ماندگار مانا شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۱۱۱۴۹ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۷۰۸۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۵/xxx۴ ـ اعضاء هیئت مدیره بشرح ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: محمدرضا ورزنده به شماره ملیxxxxxxxxx۵ محمود مقصودی راوری به شماره ملی xxxxxxxxx۲ محمود لطیفی راینی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ ـ موسسه حسابرسی دانشگر محاسب به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۰به عنوان بازرس اصلی و حسابرس سال xxx۴ و آقای خسرو امینی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل شرکت تعیین گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12327091
آگهی تغییرات شرکت پویان ره پرند سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۴۰۷۰۹۴ وشناسه‌ملی۱۰۳۲۰۵۷۹۸۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ـ آقای خسرو امینی زاده با کد ملیxxxxxxxxx۱ و آقای محمدرضا ورزنده با کد ملیxxxxxxxxx۵ به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12311071
آگهی تغییرات شرکت مهندسی لاوان نیرو آکام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۶۷۵ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۶۵۶۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۳/xxx۴ ـ آقای خسرو امینی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی آقای محمدرضا ورزنده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12293905
آگهی تغییرات شرکت حفاري زرين راد در ياب شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۱۸۸۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۴۰۰۵۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۳/xxx۴: ـ آقای خسرو امینی زاده به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و آقای محمدرضا ورزنده به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ـ آقای ناصر ابوالحسنی زاده به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ آقای علی شریف آبادی عسکری به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ آقای محمدرضا سخی به کدملی xxxxxxxxx۳ اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل به مدت دوسال انتخاب گردیدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار حمایت جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12260601
آگهی تغییرات شرکت صنایع فولاد کرمان شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۱۶۵۷ وشناسه‌ملی۱۰۶۳۰۰۹۵۹۲۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ xxx۳/۱۰/۱۳: ۱- اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند: آقای علیرضا عکاف زاده فرزند احمد بشماره ملیxxxxxxxxx۴ وآقای محمدرضا ورزنده فرزندمحمدعلی بشماره ملی xxxxxxxxx۵وآقای حمید رحیمی فرزند عباس بشماره ملی xxxxxxxxx۱ ۲-آقای منصور ابراهیمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰بعنوان بازرس اصلی و آقای خسرو امینی زاده به شماره ملیxxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12224402
آگهی تغییرات شرکت مددکاری ایثارگران استان کرمان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۸۴ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۱۰۷۸۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۲/xxx۴ : ۱ـ آقایان غلامرضا کرمی با کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت رئیس هیئت مدیره ،فرود بهر آسمانی با کد ملی xxxxxxxxx۳ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمود لطیفی راینی باکدملی xxxxxxxxx۷ وحمید عربنژاد با کد ملی xxxxxxxxx۵ومحمدرضا حسنی سعدی باکدملی xxxxxxxxx۶ومحمدرضا ورزنده با کدملی xxxxxxxxx۵و مسعود صعید زرندی باکدملی xxxxxxxxx۸ به سمت اعضاء هیئت مدیره تعیین گردیدند. ۲ـ آقای محمود لطیفی راینی باکدملی xxxxxxxxx۷ برای مدت دو سال به عنوان مدیر عامل موسسه انتخاب گردید. ۳ـ کلیه اوراق واسناد تعهد آور از قبیل چک وسفته وغیره باامضاء یکی از دو امضاء رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره وامضاء ثابت مدیر عامل وبا مهر موسسه معتبر واوراق عادی با امضاء مدیر عامل ومهر موسسه معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12224424
آگهی تغییرات شرکت مددکاری ایثارگران استان کرمان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۸۴ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۱۰۷۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ : ۱ـ اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل بمدت دوسال انتخاب گردیدند: ـ آقای غلامرضا کرمی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ آقای فرود بهرآسمانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ آقای محمد رضا حسنی سعدی به شماره ملی xxxxxxxxx۶آقای حمید عرب نژاد خانوکی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ آقای محمد رضا ورزنده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ آقای مسعود صعید زرندی به شماره ملیxxxxxxxxx۸آقای محمود لطیفی راینی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ ۲ـ آقای محمد تقی صادقی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس اصلی به مدت یکسال انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12181594
آگهی تغییرات شرکت چندمنظوره عام بعثت کرمان شرکت تعاونی به شماره ثبت ۳۰۱۱ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۱۱۸۵۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۱/xxx۴ منضم به نامه شماره xxx۴/۱۹/۹۴ ص مورخ ۱۵/۲/۹۴ اداره تعاون استان کرمان ـ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت ۳ سال انتخاب گردیدند: آقایان محمدرضا ورزنده به کدملی xxxxxxxxx۵ و مهدی تویسرکانی به کدملی xxxxxxxxx۱و محمدعلی تویسرکانی به کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره و عباس فرمیتنی به کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان عضو علی البدل ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دانش گر محاسب خبره به نمایندگی خسرو امینی زاده با کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای ناصر آبادیان باکدملیxxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ـ صورتهای مالی منتهی به سال ۸۹ الی ۹۳ به تصویب رسید
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12181612
آگهی تغییرات شرکت چندمنظوره عام بعثت کرمان شرکت تعاونی به شماره ثبت ۳۰۱۱ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۱۱۸۵۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۱/xxx۴ منضم به نامه شماره xxx۴/۱۹/۹۴ص مورخ ۱۵/۲/۹۴ اداره تعاون استان کرمان الف)تعیین سمت اعضاء هیئت مدیره بشرح ذیل برای مدت ۳ سال انجام گردید آقای محمدرضا ورزنده کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس وآقای مهدی تویسرکانی کدملیxxxxxxxxx۱ به سمت نائب رئیس و مدیرعامل و آقای محمدعلی تویسرکانی کد ملیxxxxxxxxx۲ به سمت منشی هیئت مدیره ب)کلیه قراردادها، اوراق مالی و اسناد تعهدآور بانکی و غیره (اعم از برات، سفته، چک) و سایر اوراق بهادار شرکت تعاونی پس از تصویب هیئت مدیره با امضای ثابت آقای مهدی تویسرکانی مدیرعامل شرکت تعاونی و به انضمام یک از دو نفر از اعضای هیئت مدیره آقای محمدرضا ورزنده و یا آقای محمدعلی تویسرکانی (اعضای هیئت مدیره) و مهر شرکت تعاونی اعتبار دارد و کلیه مدارک عادی و مکاتبات با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت تعاونی قابل قبول و معتبر است.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12181823
آگهی تغییرات صندوق قرض الحسنه رسالت صالحین کرمان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۶۲ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۱۸۷۵۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷/۱۲/xxx۳ منضم به نامه شماره xxx۸۹مورخ ۳۱/۰۲/۹۴بانک مرکزی جمهوری اسلامی ۱ـ موسسه به علت عدم فعالیت و الزام بانک محترم مرکزی منحل اعلام گردید. ۲ـ آقایان: خسرو امینی زاده به کدملی xxxxxxxxx۱ـ محمدرضا اسلامی زرندی به کدملیxxxxxxxxx۱ـ محمدرضا ورزنده به کدملی xxxxxxxxx۵ ـ مجید قاسمی پوراحمدی به کدملی xxxxxxxxx۴ ـ محمود مقصودی به کدملیxxxxxxxxx۲ به عنوان هیأت تصفیه و آقای محمدرضا ورزنده به کدملی xxxxxxxxx۵به سمت مدیر تصفیه صندوق برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۳ ـ آدرس مدیر تصفیه و محل تصفیه کرمان خیابان شهید رجایی کوچه شماره ۴ کدپستی xxxxxxxxx۱ تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12175498
آگهی تغییرات شرکت پویا ماندگار مانا شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۱۱۱۴۹ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۷۰۸۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۲/xxx۴ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت ۲ سال انجام گردید آقایان محمدرضا ورزنده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ وحسن امیری خانمکانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و محمود لطیفی راینی به شماره ملی xxxxxxxxx۷
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12175512
آگهی تغییرات شرکت پویا ماندگار مانا شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۱۱۱۴۹ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۷۰۸۶۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۲/xxx۴ ـ تعیین سمت اعضای هیئت مدیره بشرح ذیل برای مدت ۲ سال انجام گردید آقایان حسن امیری خانمکانی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره، محمدرضا ورزنده به کدملی xxxxxxxxx۵ نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل ومحمود لطیفی راینی به کدملی xxxxxxxxx۷ بعنوان عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. ـ کلیه اوراق واسناد تعهدآور از قبیل چک وسفته وغیره با دو امضاء از سه امضاء هیئت مدیره ومهر شرکت واوراق عادی با امضاء مدیرعامل یا یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره ومهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12061076
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پویش صالحین شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۶۵۸۴ و شناسه‌ملی ۱۰۸۶۰۰۹۴۵۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ پس از قرائت گزارش توجیهی هیئت مدیره به مجمع توسط مدیرعامل و گزارش بازرس قانونی شرکت مستند به گزارش حسابرس مستقل، ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۳۱/۴/۹۳مورد تصویب قرار گرفت. ۲ـ آقای خسرو امینی زاده با کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا ورزنده با کدملیxxxxxxxxx۵به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۳ـ موسسه حسابرسی آریا به روش به شماره ثبت xxx۴۷ به مدیریت آقای فتحعلی ولائی به عنوان حسابرس سال شرکت تعیین گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1725181
آگهی تغییرات شرکت تولیدی توزیعی کارکنان فولادکرمان شرکت تعاونی به شماره ثبت ۵۴۲۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۶۱۹۸۸
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ۰۴/۰۵/xxx۳ ومنضم به نامه شمارهxxx۲/۱۹/۹۳مورخ۴/۶/۹۳اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان کرمان تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ـ آقای علیرضا عکاف زاده کدملیxxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیأت مدیره و آقای محمدرضا ورزنده کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس و خانم رویا شهامت به سمت منشی هیات مدیره برای مدت باقی مانده تصدی انتخاب گردیدند. ـ به اتفاق آرا خانم رویا شهامت کدملی xxxxxxxxx۱ فرزند سیدعبدالحسین دارنده شماره شناسنامه xxx کدپستی xxxxxxxxx۹ صادره از بردسیر متولد سال xxx۸ به سمت مدیرعامل شرکت تعاونی انتخاب گردید. ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته ، بروات ،قراردادها و عقوداسلامی با امضاء ثابت خانم رویا شهامت مدیرعامل تعاونی و به انضمام یک از دو نفر از اعضای هیات مدیره آقای علیرضا عکاف زاده فرزند احمد و یا آقای محمدرضا ورزنده فرزند محمدعلی , مهر تعاونی اعتبار دارد و کلیه مدارک عادی و مکاتبات با امضای مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره و مهرتعاونی معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1667020
آگهی تغییرات شرکت مهندسی لاوان نیرو آکام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۶۷۵ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۶۵۶۸۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد ـ موسسه حسابرسی آریابهروش به مدیریت آقای فتحعلی ولایی به عنوان حسابرس سال xxx۳ شرکت تعیین گردید. ـ آقایان خسرو امینی زاده با کد ملی xxxxxxxxx۱ و محمدرضا ورزنده با کد ملی xxxxxxxxx۵ به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1667021
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی لاوان آکام شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۸۷۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۹۱۷۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ پس از قرائت گزارش توجیهی مدیرعامل و گزارش بازرس قانونی شرکت ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به xxx۲/۱۲/۲۹ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ۲ ـ موسسه حسابرسی آریا بهروش به مدیریت آقای فتحعلی ولایی بعنوان حسابرس سالxxx۳ شرکت تعیین گردید. ۳ ـ آقایان خسرو امینی زاده با کد ملیxxxxxxxxx۱ و محمدرضا ورزنده با کد ملیxxxxxxxxx۵ به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1672971
آگهی تغییرات شرکت مهندسی بارز کلید کرمان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۷۷۷ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۶۶۷۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ موسسه حسابرسی آریا بهروش به مدیریت آقای فتحعلی ولایی بعنوان حسابرس سالxxx۳ شرکت تعیین گردید. ـ آقایان خسرو امینی زاده با کد ملیxxxxxxxxx۱ و محمدرضا ورزنده با کد ملیxxxxxxxxx۵ به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1439797
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی لاوان آکام شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۱۰۸۷۷ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۹۱۷۳۱
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۴/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای خسرو امینی زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمد رضا ورزنده بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
۲ـ موسسه حسابرسی اریا بهروش به مدیریت آقای فتحعلی ولایی بعنوان حسابرس سال ۹۲ انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۷ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1439796
آگهی تغییرات شرکت مهندسی بارز کلید کرمان شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۱۰۷۷۷ شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۶۶۷۴۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای خسرو امینی زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمد رضا ورزنده بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
۲ـ موسسه حسابرسی اریا بهروش به مدیریت آقای فتحعلی ولایی بعنوان حسابرس سال ۹۲ انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۳ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1439798
آگهی تغییرات شرکت مهندسی لاوان نیرو آکام شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۱۰۶۷۵ شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۶۵۶۸۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای خسرو امینی زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمد رضا ورزنده بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
۲ـ موسسه حسابرسی اریا بهروش به مدیریت آقای فتحعلی ولایی بعنوان حسابرس سال ۹۲ انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۲ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1439799
آگهی تغییرات شرکت لاوان تابلو شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۶۰۲۹ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۶۷۸۱۴
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای خسرو امینی زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس اصلی و آقای محمد رضا ورزنده بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
۲ـ موسسه حسابرسی اریا بهروش به مدیریت آقای فتحعلی ولایی بعنوان حسابرس سال ۹۲ انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۶ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1450763
آگهی تغییرات شرکت پویان ره پرند شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۴۰۷۰۹۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۷۹۸۸۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای خسرو امینی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد رضا ورزنده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1297480
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری پویش صالحین سهامی خاص شماره ثبت ۶۵۸۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۹۴۵۴۵
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۱۶/۸/xxx۲
۱ ـ قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرسان و بتصویب رسیدن صورت های مالی منتهی به ۳۱/۴/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت
۲ـ خسرو امینی زاده با کد ملی xxxxxxxxx۱ و محمد رضا ورزنده با کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرسان اصلی و علی البدل بمدت یک سال انتخاب گردیدند
۳ـ موسسه حسابرسی اریا بهروش به مدیریت آقای فتحعلی ولائی بعنوان حسابرس سال ۹۲ تعیین گردید
۴ـ حمید عسکری با کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و حسن امیری با کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و محمد حسین حسین زاده با کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند
۵ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با دو امضا از سه امضا اعضا هیئت مدیره و مهر شرکت و اوراق عادی با امضا مدیرعامل یا یکی دیگر از اعضا هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۹ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1238430
آگهی تغییرات شرکت مهندسی سازه اندیشه نسیم البرز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۷۷۴۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۵۷۳۲۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت.
آقایان خسرو امینی زاده به کدملی xxxxxxxxx۱ و محمدرضا ورزنده به کدملی xxxxxxxxx۵ به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1166820
آگهی تغییرات شرکت پویش ثمین سهامی خاص شماره ثبت ۶۵۴۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۷۹۲۴۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/xxx۲
۱ـ قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرسان و بتصویب رسیدن ترازنامه سال ۹۱
۲ـ آقای خسرو امینی زاده با کد ملی xxxxxxxxx۱ و آقای محمد رضا ورزنده با کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت بمدت یک سال انتخاب گردیدند.
۳ـ موسسه حسابرسی آروین پیام شماره ثبت xxx۱۱ بعنوان حسابرس سال xxx۲ انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۰۵ مسئول ثبت شرکت های ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1088422
آگهی تغییرات شرکت صنایع فولاد کرمان سهامی خاص شماره ثبت ۱۶۵۷ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۹۵۹۲۲
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۱۲/۳/xxx۲ و ۱۱/۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ ـ نقل و انتقال سهام طبق دفتر سهام شرکت صورت پذیرفته است.
۲ـ علیرضا عکاف زاده کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و عبداله حسین زاده کد ملی xxxxxxxxx۷ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمد رضا ورزنده کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیئت مدیره شرکت بمدت دو سال انتخاب گردیدند.
۳ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضا مدیرعامل و یکی از دو نفر عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۴ـ مجمع تصویب نمود که نقل و انتقال سهام شرکت با موافقت هیئت مدیره انجام پذیرد. درنتیجه ماده ۶ اساسنامه اصلاح گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۵ مسئول ثبت شرکت های ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 987844
آگهی تغییرات شرکت صنایع فولاد کرمان سهامی خاص شماره ثبت ۱۶۵۷ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۹۵۹۲۲
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۴/۱۱/xxx۱
۱ـ با استعفا آقای جواد رزم حسینی موافقت گردید
۲ـ محمد حسین حسین زاده کد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از سرمایه گذاری پویش صالحین بسمت رئیس هیئت مدیره و علیرضا عکاف زاده کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت تعاونی تولیدی توزیعی کارکنان فولاد بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و محمد رضا ورزنده کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیئت مدیره شرکت بمدت دو سال انتخاب گردیدند.
۳ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با دو نفر از سه نفر اعضا هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر و اوراق عادی با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۹ مسئول ثبت شرکت های ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10291424
آگهی تغییرات شرکت پویش ثمین سهامی خاص شماره ثبت ۶۵۴۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۷۹۲۴۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخه ۳۱/۴/۹۱ ۱ قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرسان و بتصویب رسیدن ترازنامه سال ۹۰ ۲ آقایان خسرو امینی زاده با کد ملی xxxxxxxxx۱ و محمد رضا ورزنده با کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرسان اصلی و علی البدل انتخاب گردیدند. ۳ موسسه حسابرسی اروین پیام به مدیریت آقای محمد عابدینی بعنوان حسابرس سال xxx۱ مسئول ثبت شرکتهای ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 748489
آگهی تغییرات شرکت پویش ثمین سهامی خاصشماره ثبت ۶۵۴۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۷۹۲۴۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخه ۳۱/۴/۹۱
۱ـ قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرسان و بتصویب رسیدن ترازنامه سال ۹۰
۲ـ آقایان خسرو امینی زاده با کد ملی xxxxxxxxx۱ و محمد رضا ورزنده با کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرسان اصلی و علی البدل انتخاب گردیدند.
۳ـ موسسه حسابرسی اروین پیام به مدیریت آقای محمد عابدینی بعنوان حسابرس سال xxx۱
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۲ مسئول ثبت شرکتهای ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات