مجتبی حسنی سعدی

مجتبی حسنی سعدی

کد ملی 299209xxxx
گراف ارتباطات
5
شرکت‌ها
15
آگهی‌ها

شرکت های مجتبی حسنی سعدی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که مجتبی حسنی سعدی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14525110
آگهی تغییرات شرکت دانا پلیمر ایرانیان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۹۶۴۱۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۶۶۵۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مجتبی حسنی سعدی به کدملی xxxxxxxxx۲ با افزایش xxxxxxxxx۰ ریال از محل مطالیات حال شده سهم الشرکه خود را به میزان xxxxxxxxx۰ ریال افزایش داد . لیلا حاتمی به کدملی xxxxxxxxx۶ با افزایش xxxxxxxxx ریال از محل مطالیات حال شده سهم الشرکه خود را به میزان xxxxxxxxx ریال افزایش داد . ویدا حسنی سعدی به کدملی xxxxxxxxx۳ با افزایش xxxxxxxxx ریال از محل مطالیات حال شده سهم الشرکه خود را به میزان xxxxxxxxx ریال افزایش داد . سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال به xxxxxxxxx۰۰ ریال افزایش یافت . اسامی ومیزان سهم الشرکه هریک بعد از افزایش سرمایه : مجتبی حسنی سعدی به کدملی xxxxxxxxx۲ دارای xxxxxxxxx۰ ریال سهم الشرکه لیلا حاتمی به کدملی xxxxxxxxx۶ دارای xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه ویدا حسنی سعدی به کدملی xxxxxxxxx۳ دارای xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14132207
آگهی تغییرات شرکت دانا پلیمر ایرانیان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۹۶۴۱۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۶۶۵۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجتبی حسنی سعدی به کدملی xxxxxxxxx۲ با پرداخت مبلغی از محل مطالبات حال شده، سهم الشرکه خود را به میزان xxx/xxx/xxx/۷ ریال افزایش داد خانم لیلا حاتمی به کدملی xxxxxxxxx۶ با پرداخت مبلغی از محل مطالبات حال شده، سهم الشرکه خود را به میزان xxx/xxx/۴ ریال افزایش داد خانم ویدا حسنی سعدی به کدملی xxxxxxxxx۳ با پرداخت مبلغی از محل مطالبات حال شده سهم الشرکه خود را به میزان xxx/xxx/۲ ریال افزایش داد سرمایه شرکت از مبلغ xxx/xxx/xxx/۴ ریال به xxx/xxx/xxx/۷ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. میزان سهم الشرکه شرکاء بعد از افزایش به شرح فوق می باشد:
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14042974
آگهی تغییرات شرکت کاوش پلیمر البرز شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۸۴۹۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۱۰۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۰۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمود جناب زاده بشماره ملی xxxxxxxxx۳ با پرداخت مبلغ ۱ , xxx , xxx , xxx ریال بصندوق شرکت، سهم الشرکه خود را از مبلغ xxx , xxx , xxx ریال بمبلغ ۱ , xxx , xxx , xxx ریال افزایش داد. آقای حمید جناب زاده بشماره ملی: xxxxxxxxx۳ با پرداخت مبلغ ۱ , xxx , xxx , xxx ریال بصندوق شرکت، سهم الشرکه خود را از مبلغ xxx , xxx , xxx ریال بمبلغ ۱ , xxx , xxx , xxx ریال افزایش داد. آقای مانی جناب زاده بشماره ملی: xxxxxxxxx۴ با پرداخت مبلغ xxx , xxx , xxx ریال بصندوق شرکت، سهم الشرکه خود را از مبلغ ۵۰ , xxx , xxx ریال بمبلغ xxx , xxx , xxx ریال افزایش داد. آقای کاوه فرزاد کیا بشماره ملی: xxxxxxxxx۰ با پرداخت مبلغ xxx , xxx , xxx ریال بصندوق شرکت، سهم الشرکه خود را از مبلغ xxx , xxx , xxx ریال بمبلغ xxx , xxx , xxx ریال افزایش داد. آقای مجید طالبیان بشماره ملی: xxxxxxxxx۹ با پرداخت مبلغ xxx , xxx , xxx ریال بصندوق شرکت، سهم الشرکه خود را از مبلغ xxx , xxx , xxx ریال بمبلغ xxx , xxx , xxx ریال افزایش داد. آقای حسنعلی ریاضی پور بشماره ملی: xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ xxx , xxx , xxx ریال بصندوق شرکت، سهم الشرکه خود را از مبلغ xxx , xxx , xxx ریال بمبلغ xxx , xxx , xxx ریال افزایش داد. آقای مجتبی حسنی سعدی بشماره ملی: xxxxxxxxx۲ با پرداخت مبلغ xxx , xxx , xxx ریال بصندوق شرکت، سهم الشرکه خود را از مبلغ xxx , xxx , xxx ریال بمبلغ xxx , xxx , xxx ریال افزایش داد در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ ۱ , xxx , xxx , xxx ریال بمبلغ ۵ , xxx , xxx , xxx ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح مذکور اصلاح شد. لیست شرکاء و میزان سهم الشرکه جدید هر یک از آنان بشرح ذیل می‌باشد: ۱ آقای مجبد طالبیان دارای مبلغ xxx , xxx , xxx ریال سهم الشرکه ۲ آقای کاوه فرزاد کیا دارای مبلغ xxx , xxx , xxx ریال سهم الشرکه ۳ آقای حسنعلی ریاضی پور دارای مبلغ xxx , xxx , xxx ریال سهم الشرکه ۴ آقای مجتبی حسنی سعدی دارای مبلغ xxx , xxx , xxx ریال سهم الشرکه ۵ آقای محمود جناب زاده دارای مبلغ ۱ , xxx , xxx , xxx ریال سهم الشرکه ۶ آقای حمید جناب زاده دارای مبلغ ۱ , xxx , xxx , xxx ریال سهم الشرکه ۷ آقای مانی جناب زاده دارای مبلغ xxx , xxx , xxx ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13801160
آگهی تغییرات شرکت نفت پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۳۸۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۲۷۴۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجتبی حسنی سعدی کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت گروه توسعه انرژی تدبیر شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد ابوئی اردکان کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ملی ایران شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای حمیدرضا خلیلی کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت توسعه حفاری تدبیر شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای مرتضی یوسفی کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علی کرامتی کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت شیمیایی مدبران شیمی شناسه ملی xxxxxxxxx۲ به سمت عضوهیئت مدیره تا پایان مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته، قراردادها و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. کلیه مکاتبات و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. اختیارات تفویضی هیئت مدیره به مدیرعامل بدین شرح می‌باشد: ۵ نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، ۵ پیشنهاد آیین نامه‌های داخلی شرکت به هیئت مدیره، ۵ نصب و عزل کلیه کارکنان شرکت، تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه. تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی برابر آیین نامه‌های مصوب هیئت مدیره، ۵ پیشنهاد تاسیس و انحلال نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران به هیئت مدیره جهت تصویب، ۵ پیشنهاد بودجه سالانه شرکت به هیئت مدیره جهت تصویب، ۵ پیشنهاد افتتاح هرنوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر به هیئت مدیره جهت تصویب، ۵ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت، ۵ صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی، برابر آیین نامه معاملات، ۵ انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات برابر آیین نامه معاملات، ۵ عقد هرگونه قرارداد اجاره چه شرکت موجر باشد و چه مستاجر و اقاله و فسخ آنها و تقاضای تعدیل اجاره بها و تخلیه عین مستاجره برابر آیین نامه معاملات، ۵ اتخاذ تصمیم درمورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره برابر آیین نامه معاملات، ۵ به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها برابر آیین نامه معاملات، ۵ تحصیل تسهیلات از بانکها، شرکت‌ها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر با تصویب قبلی هیئت مدیره، ۵ رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کرارا " با تصویب قبلی هیئت مدیره، ۵ اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، درهریک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا و امور مشابه دیگر. ۵ تعیین میزان استهلاکها با توجه به قوانین جاری کشور، ۵ تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس، ۵ تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس، ۵ پیشنهاد دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و دستور جلسه آنها به هیئت مدیره، ۵ ارائه پیشنهاد هر نوع اندوخته بجز اندوخته قانونی به هیئت مدیره، ۵ ارائه پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام به هیئت مدیره، ۵ ارائه پیشنهاد اصلاح اساسنامه به هیئت مدیره، ۵ تنظیم صورت دارایی‌ها و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده xxx لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و ارائه به هیئت مدیره جهت تصویب، ۵ تهیه و ارائه گزارشات فعالیت و جداول مربوطه و وضعیت نقدینگی، تولید و فروش شرکت و سایر مسائل به اعضاء هیئت مدیره در جلسات هیئت مدیره، ۵ اجرای تصمیمات و مصوبات مجامع عمومی و هیئت مدیره و مقررات قانون تجارت و مالیات‌ها و سایر قوانین و مقررات مربوطه. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13321132
آگهی تغییرات شرکت دانا پلیمر ایرانیان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۹۶۴۱۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۶۶۵۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجتبی حسنی سعدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال افزایش داد. درنتیجه سرمایه شرکت ازمبلغ xxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال افزایش یافت وماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکاء شرکت بعد از افزایش سرمایه: آقای مجتبی حسنی سعدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ دارای xxxxxxxxx۰ ریال سهم الشرکه خانم لیلا حاتمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ دارای xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه خانم ویدا حسنی سعدی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارای xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13097955
آگهی تغییرات شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۶۴۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۹۵۶۹۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابوالقاسم آرین به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت توسعه حفاری تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت رئیس هیات مدیره. آقای رضا فرزادی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی شرکت گروه توسعه انرژی تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل. آقای مجتبی حسنی سعدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی شرکت مهندسی ری نیرو به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ به سمت عضو هیات مدیره. آقای مهدی باقری به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به نمایندگی شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به سمت عضو هیات مدیره. آقای مصطفی ظهیر به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی شرکت شیمیایی مدبران شیمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به سمت عضو هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و چکها، سفته‌ها، بروات، قراردادها، اوراق و اسناد مالی و با تعهدآور، با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت، و در غیاب مدیرعامل با امضای دو تن از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13062214
آگهی تغییرات شرکت دانا پلیمر ایرانیان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۹۶۴۱۹ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۶۶۵۹۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: لیلا حاتمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره مجتبی حسنی سعدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره ویدا حسنی سعدی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و مدارک و اوراق بهاء دار با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13049658
آگهی تغییرات شرکت کاوش پلیمر البرز شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۱۸۴۹۷۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۱۰۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمود جناب زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۳ با پرداخت مبلغ xxxxxxxxx ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxxxxx ریال افزایش داد. حمید جناب زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۳ با پرداخت مبلغ xxxxxxxxx ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxxxxx ریال افزایش داد. مانی جناب زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰۰ ریال بصندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx۰۰ ریال افزایش داد. کاوه فرزاد کیا به شماره ملی xxxxxxxxx۰ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxxxxx ریال افزایش داد. مجید طالبیان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxxxxx ریال افزایش داد. حسنعلی ریاضی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxxxxx ریال افزایش داد. مجتبی حسنی سعدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxxxxx ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ xxxxxx۰ ریال بمبلغ xxxxxxxxx۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکا پس از افزایش سرمایه به شرح زیر می‌باشد: مجبد طالبیان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ دارای مبلغ xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه. کاوه فرزاد کیا به شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارای مبلغ xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه. حسنعلی ریاضی پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارای مبلغ xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه. مجتبی حسنی سعدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ دارای مبلغ xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه. محمود جناب زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارای مبلغ xxxxxxxxx ریال سهم الشرک. حمید جناب زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارای مبلغ xxxxxxxxx ریال سهم الشرکه. مانی جناب زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ دارای مبلغ xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه. محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران، نارمک، خیابان گلبرگ غربی، بین سمنگان و سامان، پلاک xxx، طبقه چهارم، واحد ۱۴ کدپستی xxxxxxxxx۹ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12955424
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت بامسئولیت محدود دانا پلیمر ایرانیان درتاریخ ۱۸/۰۵/xxx۵ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۶ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: خرید و فروش انواع مواد پلیمری و شیمیایی، تولید انواع محصولات پلیمری و شیمیایی، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، اخذ و اعطا نمایندگی در داخل و خارج از کشور، شرکت در مناقصات و مزایده‌های دولتی و خصوصی، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، اخذ تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات اعتباری و هر گونه فعالیت سودآور درصورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فوق پس از اخذ مجوزهای لازم مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران، سعادت آباد، میدان کاج، خ صرافهای شمالی، خ شهید میرزایی، پلاک ۵۴، واحد ۳۰ کدپستی xxxxxxxxx۵ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰۰ ریال می‌باشد. لیست سهم الشرکه شرکا بشرح ذیل می‌باشد مجتبی حسنی سعدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ مبلغ xxxxxx۰ ریال لیلا حاتمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ مبلغ xxxxxx۰ ریال ویدا حسنی سعدی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ مبلغ xxxxxx۰ ریال اولین مدیران شرکت: خانم لیلا حاتمی به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۶ آقای مجتبی حسنی سعدی به سمت رئیس هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۲ خانم ویدا حسنی سعدی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به شماره ملی xxxxxxxxx۳ برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12908911
آگهی انحلال شرکت پارس پلیمر آریا کوشا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۴۲۸۷۷۸ و شناسه ملی ۱۴۰۰۲۸۲۲۳۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید وآقای مجتبی حسنی سعدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیر تصفیه انتخاب گردید. نشانی محل تصفیه تهران انتهای بزرگراه همت غرب. شمال دریاچه چیتگر بلوار طبیعت فاز ۲ صیاد شیرازی ساختمان S ۲ طبقه ۶ واحد ۶۸ کدپستی xxxxxxxxx۳ می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1572617
آگهی تغییرات شرکت نفت پارس سهامی عام شماره ثبت ۶۳۸۸ شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۰۲۷۴۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضا هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به شرح ذیل تعیین گردید:
پرویز راحت به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت گروه توسعه انرژی تدبیر به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ به سمت رئیس هیئت مدیره، علی اصغر صادقی مجرد به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت پارس بازرگان به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، حمیدرضا خلیلی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت مدبران شیمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، مرتضی یوسفی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به سمت عضو هیئت مدیره، مجتبی حسنی سعدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت بازرگانی نفت پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۱ به سمت عضو هیئت مدیره غیرموظف. اختیارات تفویضی هیئت مدیره به مدیرعامل به شرح صورتجلسه شماره xxx مورخ ۱۴/۲/۹۲ می باشد. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک سفته بروات قراردادها و غیره با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت مدیره یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد کلیه مکاتبات و اوراق عادی با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1353720
آگهی تغییرات شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۱۳۶۴۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۹۵۶۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۱۰/۹۲ و مجوز شماره xxxxxxxxx مورخ ۳۰/۱۰/۹۲ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید و اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید:
موضوع شرکت عبارت است از:
تولید و فروش انواع محصولات پلیمری شیمیائی و پتروشیمیایی ـ ایجاد شعب در داخل و خارج از کشور و اخذ نمایندگی های مجاز از داخل و خارج از کشور در ارتباط با بند ۱ـ واردات و صادرات هر نوع کالا مرتبط با موضوع فعالیت شرکت ـ مشارکت در سایر شرکتها از طریق تاسیس یا تعهد سهام شرکتهای موجود. احداث و تشکیل هرگونه کارخانه در زمینه تولید محصولات شیمیایی و پتروشیمیایی ـ بطور کلی شرکت می تواند به کلیه عملیات و معاملات مالی و تجاری و صنعتی که بطرق مستقیم یا غیرمستقیم به تمام یا هر یک از موضوعات مشروحه فوق مربوط باشد مبادرت نماید.
مرکز اصلی شرکت به نشانی تهران خ گاندی جنوبی ـ خ هفتم (شهید پالیزوانی) پ ۱۵ به کدپستی xxxxxxxxx۱ شرکت فاقد شعبه می باشد.
شرکت برای مدت نامحدود تشکیل شده است.
سرمایه شرکت xxx/xxx/xxx/xxx ریال معادل سیصد و سی میلیارد ریال منقسم به xxx/xxx/xxx سهم یک هزار ریالی بانام و xxx درصد پرداخت شده می باشد.
شرکت فاقد سهام ممتاز می باشد.
اعضای هیئت مدیره مطابق آخرین روزنامه رسمی بشماره xxx۲۷ مورخ ۱۲/۵/۹۲ عبارتند از:
گروه توسعه انرژی تدبیر بشماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ به نمایندگی مجتبی حسنی سعدی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره
ـ بنیاد ۱۵ خرداد بشماره ثبت xxx۶ و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۹ بنمایندگی محمدمهدی مظاهری تهرانی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیئت مدیره
ـ شرکت سرمایه گذاری البرز بشماره ثبت xxx۶۸ بشماره شناسه xxxxxxxxx۰۸ به نمایندگی رضا فرزادی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت عضو هیئت مدیره
ـ شرکت مدبران شیمی بشماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۲ به نمایندگی خداداد قبادی بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیئت مدیره
ـ شرکت توسعه نفت و گاز پریشا بشماره ثبت xxxxxx بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ به نمایندگی منصور معظمی بشماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت رئیس هیئت مدیره
روزنامه اطلاعات عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی ها و اطلاعیه های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1114464
آگهی تغییرات شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۶۴۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۹۵۶۹۶
باستناد صورتجلسه مصوبه هیئت مدیره مورخ ۸/۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای منصور معظمی به ش.م xxxxxxxxx۹ بنمایندگی از شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا بسمت رئیس هیات مدیره ـ آقای مجتبی حسنی سعدی به ش.م xxxxxxxxx۲ بنمایندگی از شرکت گروه توسعه انرژی تدبیر به سمت نائب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل ـ آقایان محمدمهدی مظاهری تهرانی به ش.م xxxxxxxxx۵ بنمایندگی از بنیاد پانزده خرداد و رضا فرزادی به ش.م xxxxxxxxx۹ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری البرز و خداداد قبادی به ش.م xxxxxxxxx۰ بنمایندگی از شرکت شیمیایی مدبران شیمی بعنوان اعضای هیات مدیره. ـ مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و چک ها سفته ها بروات قراردادها اوراق و اسناد مالی و یا تعهداور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو تن از اعضای هیات مدیره و مهر شرکت معتبر است. ـ اختیارات بندهای ۱ و ۴ الی ۱۸ به شرح مندرج در صورتجلسه به مدیرعامل تفویض شد.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 744851
آگهی تاسیس شرکت پارس پلیمر آریا کوشا با مسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ ۸/۷/۹۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۸/۷/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی میشود.
۱ـ موضوع شرکت: خرید و فروش انواع مواد پلیمری و شیمیایی، تولید انواع محصولات پلیمری و شیمیایی، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، اخذ و اعطا نمایندگی در داخل و خارج از کشور، شرکت در مناقصات و مزایدههای دولتی و خصوصی، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، اخذ تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات اعتباری و هرگونه فعالیت سودآور
۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
۳ـ مرکز اصلی شرکت:
۱ـ۳ـ تهران سعادتآباد، میدان کاج، خ صرافهای شمالی، خ شهید میرزایی، پ ۵۴، واحد ۳۰ کدپستی xxxxxxxxx۵. شعبه ندارد.
۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال میباشد.
۵ـ اولین مدیران شرکت:
۱ـ۵: مجتبی حسنیسعدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل.
۲ـ۵: لیلا حاتمی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رییس هیئتمدیره به عنوان اعضای هیئتمدیره به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.
۶ـ دارندگان حق امضاء:
۱ـ۶: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
۷ـ اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10821058
آگهی تاسیس شرکت پارس پلیمر آریا کوشا با مسئولیت محدود
شرکت فوق در تاریخ ۸/۷/۹۱ تحت شماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۰۸ در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ ۸/۷/۹۱ از لحاظ امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود.

۱ـ موضوع شرکت: خرید و فروش انواع مواد پلیمری و شیمیایی، تولید انواع محصولات پلیمری و شیمیایی، صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی، اخذ و اعطا نمایندگی در داخل و خارج از کشور، شرکت در مناقصات و مزایده های دولتی و خصوصی، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، اخذ تسهیلات ارزی و ریالی از بانکها و موسسات اعتباری و هرگونه فعالیت سودآور

۲ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.

۳ـ مرکز اصلی شرکت:

۱ـ۳ـ تهران سعادت آباد، میدان کاج، خ صرافهای شمالی، خ شهید میرزایی، پ ۵۴، واحد ۳۰ کدپستی xxxxxxxxx۵. شعبه ندارد.

۴ـ سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/۱ ریال میباشد.

۵ـ اولین مدیران شرکت:

۱ـ۵: مجتبی حسنی سعدی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به سمت مدیرعامل.

۲ـ۵: لیلا حاتمی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رییس هیئت مدیره به عنوان اعضای هیئت مدیره به مدت نامحدود انتخاب گردیدند.

۶ـ دارندگان حق امضاء:

۱ـ۶: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.

۷ـ اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات