محمد حسین ایرانمنش

محمد حسین ایرانمنش

کد ملی 299140xxxx
گراف ارتباطات
6
شرکت‌ها
9
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14182037
آگهی تغییرات موسسه رفاه و تأمین آتیه کارکنان بانک سپه موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۶۹۴۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۱۷۱۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۲/xxx۶ بانک سپه و تاییدیه شماره xxx۱۶/xxxxxx مورخه ۱۲/۰۴/xxx۷ سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان سید مهدی حسینی کدملی xxxxxxxxx۶ ، علیرضا نقوی مقدم کدملی xxxxxxxxx۸ و اسداله خودستانی کدملی xxxxxxxxx۹ جایگزین آقایان حمید رضا خطیبی کدملی xxxxxxxxx۹ ، کریم آقاجانی کدملی xxxxxxxxx۱ و محمد حسین ایرانمنش کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان اعضای جدید هیات امنا تعیین گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13716628
آگهی تغییرات شرکت سیمان هرمزگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۶۴۱۲ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۷۴۱۵۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدمحمود افصح حسینی با کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سپه (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به سمت رئیس هیات مدیره آقای جعفر رحمان زاده با کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت لیزینگ امید (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل آقای حسن اصغرزاده با کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به سمت عضو هیات مدیره آقای داریوش بذری با کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت چاپ و نشر سپه (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به سمت عضو هیات مدیره آقای محمدحسین ایران منش با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت عضو هیات مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیات مدیره و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات و مراسلات عادی نیز با امضاء مدیرعامل شرکت دارای اعتبار است. هیات مدیره قسمتی از اختیارات موضوع ماده ۳۷ اساسنامه و نیز سایر اختیارات خود را به شرح ذیل به استثناء بندهای ۲، ۴، ۵، ۹، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۷، ۱۸، ۱۹ و ۲۰، به مدیرعامل تفویض نمود: بند اساسنامه به شرح نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی اتخاذ تصمیم درخصوص تأسیس و انحلال نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و مؤسسات قانونی دیگر دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی و غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر تنظیم صورت‌های مالی سالانه و گزارش فعالیت هیات مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت‌های مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13715408
آگهی تغییرات شرکت سیمان هرمزگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۶۴۱۲ و شناسه ملی ۱۰۸۰۰۰۷۴۱۵۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای داریوش بذری با کدملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از شرکت چاپ و نشر سپه (سهامی خاص) با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به سمت رئیس هیات مدیره آقای محمدحسین ایران منش با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت نایب رئیس هیات مدیره آقای مهدی باشتی با کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت لیزینگ امید (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ به به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره آقای حسن اصغرزاده با کدملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۶ به سمت عضو هیات مدیره آقای سیدمحمود افصح حسینی با کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سپه (سهامی عام) با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به سمت عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیات مدیره و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات و مراسلات عادی نیز با امضاء مدیرعامل شرکت دارای اعتبار است. هیات مدیره قسمتی از اختیارات موضوع ماده ۳۷ اساسنامه و نیز سایر اختیارات خود را به شرح ذیل به استثناء بندهای ۲، ۵، ۹، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۷، ۱۸، ۱۹ و ۲۰، به مدیرعامل تفویض نمود: بند اساسنامه به شرح: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی اتخاذ تصمیم درخصوص تأسیس و انحلال نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران تصویب ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد، افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و مؤسسات قانونی دیگر دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی و غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیات مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت‌های مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13378582
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی و تولیدی مرجانکار شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۵۶ و شناسه ملی ۱۰۷۰۰۰۷۳۵۳۶
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۱۴/۱۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت توسعه تجارت بین الملل زرین پرشیا امید به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به سمت رئیس هیأت مدیره بنمایندگی آقای محمدحسین ایرانمنش با کد ملی xxxxxxxxx۱ شرکت سرمایه گذاری سپه به شماره ثبت xxx۰۷ وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره بنمایندگی آقای ابراهیم سلیمانی با کد ملی xxxxxxxxx۷ شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت عضو هیأت مدیره بنمایندگی آقای هادی قره باغی یامچی با کد ملی xxxxxxxxx۸ شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه به شماره ثبت xxx۴۰ وشناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به سمت عضو هیأت مدیره بنمایندگی آقای ولی اله امینی باکد ملی xxxxxxxxx۶ شرکت مدیریت گوهران امید به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به سمت عضو هیأت مدیره بنمایندگی آقای مجید فدایی با کد ملی xxxxxxxxx۴ و آقای مجید فدایی خارج از سهامداران بسمت مدیرعامل با کد ملی xxxxxxxxx۴ برای مدت دو سال تعیین گردیدند. سپس هیأت مدیره به استناد ماده ۳۷ اساسنامه شرکت در خصوص اختیارات هیأت مدیره و سایر اختیارات خود موارد ذیل را به مدیرعامل تفویض اختیار نمود: • نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی • تصویب ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد، پاداش و ترفیع و تنبیه • دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت • صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی • انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات • اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)، اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امورر مشابه دیگر • تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیأت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس • تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه به حسابرس و بازرس • نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه، تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وارث آنها بر اساس آئین نامه‌های مربوطه همچنین مدیرعامل مجری مصوبات هیأت مدیره میباشد. کلیه مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری گرگان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12547772
آگهی تغییرات شرکت شير پاستوريزه پگاه كرمان شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۱۶۰۹ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۰۹۴۵۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۸/xxx۴: ـآقای سیدجلال الدین حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از طرف شرکت صنایع شیر ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ به سمت رییس هیئت مدیره ـ آقای محمد حسین ایرانمنش به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ کماکان به عنوان نائب رییس هیئت مدیره ـ آقای مهدی پاکدل به شماره ملیxxxxxxxxx۷به نمایندگی از طرف شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ کماکان بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. ـاختیارات مدیرعامل طبق اساسنامه ,ضمنا هیئت مدیره به اتفاق اراء,بندهای ۱، ۴، ۷، ۱۰، ۱۳، ۱۵ از ماده۴۰ اساسنامه شرکت از حدود اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نمودتا بر اساس صرفه و صلاح شرکت اقدام نماید. ـ کلیه قراردادها واسناد و اوراق تعهدآور و اوارق بهادار و بانکی از قبیل چک ,سفته و برات و غیره تواما با امضای مدیرعامل ومدیرمالی و درغیاب هریک از ایشان با امضای یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و سایر نامه های اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت درغیاب ایشان با امضای یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره شرکت معتبر است.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12294994
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه کرمان شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۱۶۰۹ وشناسه‌ملی۱۰۶۳۰۰۹۴۵۰۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۴/xxx۴ الف) انتخاب و تعیین سمت اعضای هیئت مدیره : . آقای محمد امین حنیف پور به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی ازطرف شرکت صنایع شیر ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۳ به عنوان رئیس هیئت مدیره . آقای محمد حسین ایرانمنش به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از طرف شرکت شیر پاستوریزه پگاه خراسان (سهامی عام) به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ بر اساس حکم شماره xxx۶/ص / ۱۰/۹۴ مورخ ۸/۴/xxx۴ به عنوان نائب رئیس هیأت مدیره . آقای مهدی پاکدل به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به نمایندگی از طرف شرکت بازرگانی صنایع شیر ایران (سهامی خاص) به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۴ بر اساس حکم شماره xxx۹/ ص / ۱۰/۹۴ مورخ ۷/۴/xxx۴ به عنوان عضو هیأت مدیره و مدیرعامل ب)اختیارات مدیرعامل طبق اساسنامه ، ضمناً هیأت مدیره به اتفاق آراء ، بندهای ۱،۴،۷،۱۰،۱۳،۱۵ از ماده ۴۰ اساسنامه شرکت از حدود اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نمود . ج) کلیه قراردادها و اسناد و اوراق بهادار و بانکی تواماً با امضاء مدیرعامل و مدیر امور مالی و در غیاب هر یک از آنها با امضای یکی دیگر از اعضای هیأت مدیره به همراه مهر شرکت وسایر نامه های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی دیگر از اعضای هیأت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد .
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12169248
آگهی تغییرات موسسه رفاه و تأمین آتیه کارکنان بانک سپه به‌شماره‌ثبت ۱۶۹۴۷ و شناسه‌ملی ۱۰۱۰۰۶۰۱۷۱۰
به استناد صورتجلسه مورخ ۳۱/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضاء هیئت امناء به قرار ذیل تعیین گردیدند: سید کامل تقوی نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ ـ محمد کاظم چقازردی ش ملی xxxxxxxxx۱ ـ حامد هیئت داودیان ش ملی xxxxxxxxx۹ ـ حمیدرضا خطیبی ش ملی xxxxxxxxx۹ ـ عیسی کاظم نژاد ش ملی xxxxxxxxx۳ ـ مصطفی پرتو افکنان ش ملی xxxxxxxxx۵ ـ کریم آقاجانی ش ملی xxxxxxxxx۱ ـ عیسی جعفری ش ملی xxxxxxxxx۶ ـ محمد حسین ایرانمنش ش ملی xxxxxxxxx۱
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1032268
آگهی تصمیمات شرکت بین المللی ساروج بوشهر سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۴۳۱۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۶۱۱۱۲
بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۲/۹۱ فریدون حسنی به ک م xxxxxxxxx۳ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان به ش م xxxxxxxxx۵۴ و نیز سید مرتضی شرافت به ش م xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر به ش م xxxxxxxxx۹۷ برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین شدند و لذا نادر گودرزی به ش م xxxxxxxxx۷ بسمت رئیس هیئت مدیره، عباس صفاکیش به ش م xxxxxxxxx۲ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، محمدحسین ایرانمنش به ک م xxxxxxxxx۱ سید مرتضی شرافت به ک م xxxxxxxxx۰ و رحمت اله روستاپور دارای ک م xxxxxxxxx۶ بسمت مدیرعامل خارج از اعضا تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت مدیره و یا نائب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ xxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10796953
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی سهامی خاص ثبت شده بشماره ۸۹۵۸۴ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۳۹۵۹۰
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۵/۶/۹۰ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: محمدحسین ایرانمنش به کدملی xxxxxxxxx۱ بجای محمدمسعود سمیعی‌نژاد بنمایندگی از شزرکت ملی مسکن و صنایع ساختمانی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و علیرضا فولادآملی به کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت‌مدیره انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات