ناصر ایران نژاد

ناصر ایران نژاد

کد ملی 299130xxxx
گراف ارتباطات
25
شرکت‌ها
65
آگهی‌ها

شرکت های ناصر ایران نژاد

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که ناصر ایران نژاد دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.
ایران اشبنت
ایران اشبنت
بازرس علی‌البدل
(نياز به تکميل)
(نياز به تکميل)
بازرس علی‌البدل
کارگزاری آراد ایرانیان
کارگزاری آراد ایرانیان
بازرس علی‌البدل
بازرگانی بین المللی اب تاب پارسیان
بازرگانی بین المللی اب تاب پارسیان
پشتیبانی و خدماتی کام ارتباطات
پشتیبانی و خدماتی کام ارتباطات
بازرس علی‌البدل
شایسته سازان مهر ایرانیان
شایسته سازان مهر ایرانیان
بازرس علی‌البدل
صنعتی کالا پرداز ماهان
صنعتی کالا پرداز ماهان
بازرس علی‌البدل
بازرگانی کالا پرداز پاسارگاد
بازرگانی کالا پرداز پاسارگاد
بازرس علی‌البدل
تلکا منور
تلکا منور
بازرس علی‌البدل
تجارت پارس سیاوشان
تجارت پارس سیاوشان
بازرس علی‌البدل
گلدین شید
گلدین شید
بازرس علی‌البدل
تولیدی و صنعتی سینجر گاز
تولیدی و صنعتی سینجر گاز
آوای آبی آناهیت
آوای آبی آناهیت
بازرس علی‌البدل
حسابرسی ابان حساب حسابداران رسمی
حسابرسی ابان حساب حسابداران رسمی
پدرام رنگ عصر نوین
پدرام رنگ عصر نوین
بازرس علی‌البدل
سیمان سپو
سیمان سپو
بازرس علی‌البدل
تیک تاک
تیک تاک
بازرس علی‌البدل
توسعه صنایع پیکره
توسعه صنایع پیکره
بازرس علی‌البدل
سپیدان کوهسار پارس
سپیدان کوهسار پارس
بازرس علی‌البدل
الوند یاران سحر
الوند یاران سحر
بازرس اصلی
صنایع غذایی سحر همدان
صنایع غذایی سحر همدان
صنایع غذائی شکوفه سحر همدان
صنایع غذائی شکوفه سحر همدان
بازرس اصلی
صنایع سنگ شیر پارس
صنایع سنگ شیر پارس
بازرس اصلی
حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار حسابداران رسمی
حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار حسابداران رسمی
صنایع غذایی نیوشه همدان
صنایع غذایی نیوشه همدان
بازرس اصلی

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14740254
آگهی تغییرات شرکت صنایع غذائی شکوفه سحر همدان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۲۹۰ و شناسه ملی ۱۰۸۲۰۱۱۱۵۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۴/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ - صنایع غذایی سحر همدان به شماره ملی xxxxxxxxx۴۹ با نمایندگی آقای محمود توتونچیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ ، آقای محمد حسن ظهیرنیا به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای سهیل ظهیرنیا به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان اعضاء اصلی هیأت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند . ۲ - موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به نمایندگی آقای ناصر ایران نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای بهرام امانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14216921
آگهی تغییرات شرکت صنایع غذائی شکوفه سحر همدان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۲۹۰ و شناسه ملی ۱۰۸۲۰۱۱۱۵۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ تراز نامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۲۹/۱۲/۹۶ مورد تصویب اعضاء قرار گرفت. ۲ ـ روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ۳ ـ آقای بهرام امانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار حسابداران رسمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به نمایندگی آقای ناصر ایران نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14209375
آگهی تغییرات شرکت الوند یاران سحر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۵۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۲۶۴۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - بازرسان شرکت برای مدت یک سال مالی به قرار ذیل انتخاب گردیدند: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ با نمایندگی آقای ناصر ایران نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی، آقای رضا عبدل به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل ۲ - ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/xxx۶ به تصویب رسید. ۳ - روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14173404
آگهی تغییرات شرکت نیوشه همدان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۱۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۱۱۹۲۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - آقای رضا عبدل به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار حسابداران رسمی به شماره ثبت xxx۱۹ وشناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به نمایندگی آقای ناصر ایران نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۶به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای مسعود توتونچیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای محمود توتونچیان به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و خانم فاطمه شهبازی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ ۳ - روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ۴- ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه xxx۶ مورد تصویب قرار گرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13921035
آگهی تغییرات حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار حسابداران رسمی موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۱۳۹۱۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۷/۱۱/xxx۶ و تاییدیه شماره xxxxxx/۹۶ مورخ ۹/۱۱/xxx۶ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ناصر ایران نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰ ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء قرار گرفت. مرتضی ادیبی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰ ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء قرار گرفت. حمید حسینیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰ ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء قرار گرفت. محمد کاظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰ ریال به صندوق موسسه در ردیف شرکاء قرار گرفت. محمد امین زکی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش داد. مصطفی هاشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش داد. اکبر وقار کاشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ xxxxxx۰ ریال افزایش داد. سرمایه موسسه از مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. لیست شرکاء پس از افزایش به شرح ذیل می‌باشد: احمد ظفر پرنده به شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارای مبلغ xxxxxx۰۰ ریال غلامرضا شجری به شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارای مبلغ xxxxxx۰۰ ریال محمدعلی جلالی گلوسنگ به شماره ملی xxxxxxxxx۵ دارای مبلغ xxxxxx۰۰ ریال ناصر ایران نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال مرتضی ادیبی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال حمید حسینیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال محمد کاظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال محمد امین زکی زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال مصطفی هاشمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال اکبر وقار کاشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13802488
آگهی تغییرات شرکت صنایع سنگ شیر پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۴۶۷ و شناسه ملی ۱۰۸۲۰۰۶۵۰۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۰۷/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ۱ تراز نامه و عملکرد سود و زیان شرکت منتهی به سال ۹۵ مورد تصویب قرارگرفت. - ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آبان حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به نمایندگی آقای ناصر ایران نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای خسرو فراهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13616686
آگهی تغییرات شرکت صنایع غذائی شکوفه سحر همدان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۲۹۰ و شناسه ملی ۱۰۸۲۰۱۱۱۵۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ شرکت صنایع غذایی سحر همدان به شماره ملی xxxxxxxxx۴۹ با نمایندگی آقای مسعود توتونچیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱، آقای محمد حسن ظهیرنیا به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای سهیل ظهیرنیا به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۲ موسسه حسابرسی آبان حساب به شماره شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به نمایندگی آقای ناصر ایران نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس اصلی و آقای بهرام امانی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۴ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به تاریخ xxx۵/۱۲/۳۰ مورد تصویب اعضاء قرار گرفت. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13585380
آگهی تغییرات شرکت صنایع غذایی سحر همدان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۸۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۱۲۵۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به تاریخ ۳۰/۱۲/xxx۵ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ - موسسه حسابرسی آبان حساب به شماره اقتصادی xxxxxxxxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به عنوان بازرس اصلی با نمایندگی آقای ناصر ایران نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای بهرام امانی به شماره ملی xxxxxxxxx۰۷ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ۳ - روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13292297
آگهی تغییرات شرکت الوند یاران سحر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۷۵۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۲۶۴۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آبان حساب (حسابداران رسمی) با شناسنامه ملی xxxxxxxxx۹۵ (نماینده آقای ناصر ایران نژاد با کدملی xxxxxxxxx۶) به سمت بازرس اصلی و آقای خسرو فراهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار کار و کارگر جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و سود و زیان شرکت منتهی به تاریخ ۲۹ اسفند ماه سال xxx۴ مورد تصویب قرار گرفت. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12533777
آگهی تغییراتحسابرسي ابان حساب حسابداران رسمي موسسه غير تجاري به شماره ثبت ۱۴۰۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۹۴۹۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۵/xxx۴ و مجوز شماره xxxxxx/۹۴مورخ ۱۹/۸/۹۴جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمید حسینیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مرتضی ادیبی به شماره ملیxxxxxxxxx۰به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای ناصر ایران نژاد به شماره ملیxxxxxxxxx۶به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد کاظمی به شماره ملیxxxxxxxxx۰به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ضمناً کلیه چکها و اوراق تعهدآور موسسه، با امضاء مشترک دو نفر از اعضاً هیئت مدیره و مهر موسسه معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12493146
آگهی تغییراتحسابرسي ابان حساب حسابداران رسمي موسسه غير تجاري به شماره ثبت ۱۴۰۶۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۹۴۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۰۵/xxx۴ و مجوز شماره xxxxxx/۹۴ مورخه ۵/۷/xxx۴ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد کاظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ با پرداخت xxxxxx۰ ریال به عنوان سهم الشرکه به صندوق مؤسسه، در ردیف شرکا قرار گرفت. سرمایه مؤسسه از مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰۰ ریال افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی و میزان سهم الشرکه هریک از شرکا پس ازافزایش سرمایه: ناصر ایران نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه مرتضی ادیبی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه حمید حسینیان به شماره ملیxxxxxxxxx۱ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه محمد کاظمی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12354144
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی سینجر گاز سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۸۹۸۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۴۲۵۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۰/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان منتهی به سال xxx۳ بتصوب رسید. مؤسسه حسابرسی آبان حساب حسابداران رسمی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ با نمایندگی آقای ناصر ایران نژاد با کدملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس اصلی وآقای محمود احمدی با کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12173753
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی کالا پرداز پاسارگاد سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۲۹۳۳۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۱۵۲۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی xxx۲ به تصویب رسید. ـ مؤسسه حسابرسی آبان حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به عنوان بازرس اصلی و آقای ناصر ایران نژاد به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12173758
آگهی تغییرات شرکت صنعتی کالا پرداز ماهان سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۷۳۷۴۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۳۴۱۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به اسفند سال xxx۲ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی آبان حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ و آقای ناصر ایران نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12137752
آگهی تغییرات شرکت سپیدان کوهسار فارس شرکت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۲۳۸۶۲ وشناسه‌ملی۱۰۵۳۰۱۲۶۹۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه xxx۲ تصویب گردید. ـ روزنامه اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ـ موسسه حسابرسی آبان حساب (حسابداران رسمی) به عنوان بازرس اصلی و حسابرس با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به نمایندگی آقای حمید حسینیان با کدملی xxxxxxxxx۱ و آقای ناصر ایران نژاد با کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ـ افراد مشروحه زیر برای مدت دو سال به عنوان اعضا هیئت مدیره شرکت انتخاب گردیدند: ـ آقای علی محمد بصیری و آقای افشین حسن بصیری و خانم نیوشا بصیری
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12125929
آگهی تغییرات شرکت سیمان سپو سهامی‌خاص به شماره ثبت ۲۰۸۴۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۹۹۴۴۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۱۱/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیامک ضرغام پور بویر احمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شاپور ضرغام پوربویراحمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره افشین ضرغام پور به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک برات سفته و قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. مهرداد بابازاده به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی و ناصر ایران نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9386366
آگهی تغییرات شرکت حسابرسی ابان حساب حسابداران رسمی موسسه غیر تجاری به‌شماره‌ثبت۱۴۰۶۷ وشناسه‌ملی۱۰۱۰۰۵۲۹۴۹۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴/۰۴/xxx۳ به اسنناد مجوز شمارهxxx۵۳/۹۳ مورخ ۳/۶/۹۳جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد رضا صابونچی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با دریافت سهم الشرکه خود به مبلغ ۱.xxx.xxx ریال از صندوق مؤسسه، از مؤسسه خارج گردید. در نتیجه سرمایه مؤسسه از مبلغ ۱۵.xxx.xxx ریال به ۱۳.xxx.xxx ریال کاهش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید تعداد اعای هیئت مدیره از ۴ نفر به ۳ نفر کاهش و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید و اسامی جدید شرکا وسهم الشرکه آنها به شرح زیر می باشد: آقای ناصر ایران نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ دارای مبلغ ۵.xxx.xxx ریال سهم الشرکه آقای مرتضی ادیبی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارای مبلغ ۵.xxx.xxx ریال سهم الشرکه آقای حمید حسینیان به شماره ملیxxxxxxxxx۱ دارای مبلغ ۲.xxx.xxx ریال سهم الشرکه
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1713544
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص آوای آبی آناهیت درتاریخ ۰۸/۰۹/xxx۳ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۷ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و لوازم آرایشی و بهداشتی اخذ وام و اعتبارات بانکی بصورت ارزی و ریالی از کلیه بانکها و مؤسسات مالی دولتی و خصوصی، ترخیص کالا از گمرکات دولتی، گشایش اعتبارات و ال سی برای شرکت نزد بانکها، شرکت در کلیه نمایشگاههای معتبر داخلی و خارجی، عقد قرارداد با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی انجام کلیه فعالیتهای فوق در صورت نیاز پس از اخذ مجوزهای لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران ـ بلوار مرزداران ـ خیابان البرز ـ خیابان البرز ۷ ـ پلاک ۲۵ کدپستی: xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxxxxx ریال منقسم به xxx سهم xxxxxx۰ ریالی که تعداد xxx سهم با نام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغ xxxxxxxxx ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx۴ مورخ ۲۷/۸/۹۳ نزد بانک اقتصاد نوین شعبه اسفندیار پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد. اولین مدیران شرکت: لیلا شمس الدینی به ش.م xxxxxxxxx۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ـ سیدرضا عبدالمطلبی به ش.م xxxxxxxxx۳ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقود اسلامی به امضای مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می‏باشد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آبان حساب به شماره ملی xxxxxxxxx۹۵ به عنوان بازرس اصلی. ناصر ایران نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1709796
آگهی تغییرات شرکت تلکا منور سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۳۰۰۴۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۶۸۶۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت های مالی و ترازنامه حساب سود و زیان سال منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ موردتصویب قرا گرفت. موسسه آبان حساب به شناسه ملی شماره xxxxxxxxxxxxبه سمت بازرس اصلی و آقای ناصر ایران نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1655324
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی بین‌المللی اب تاب پارسیان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۵۱۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۶۸۰۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۲ بتصویب رسید. مؤسسه حسابرسی آبان حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به سمت بازرس اصلی و آقای ناصر ایران نژاد به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1633763
آگهی تغییرات شرکت‌ایران اشبنت سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۵۷۰۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۲۱۱۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و عملکرد سود و زیان سال مالی xxx۲بتصویب رسید. موسسه آبان حساب با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵به عنوان بازرس اصلی و آقای ناصر ایران نژاد با شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصادجهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سالبه قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای رضا رضائی به کدملی xxxxxxxxx۶ خانم سعیده رضائی کد ملی xxxxxxxxx۴ آقای سیاوش هروی به کد ملی xxxxxxxxx۲ آقای محمد حسین رضائی به کد ملی xxxxxxxxx۳ خانم اکرم طهرانی صالح به کد ملی xxxxxxxxx۱
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1620781
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی سینجر گاز سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت ۸۹۸۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۴۲۵۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه عملکرد سود و زیان سال مالی xxx۲ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی آبان حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ بسمت بازرس اصلی وآقای ناصرایران نژاد باکدملی xxxxxxxxx۶بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1407604
آگهی تغییرات شرکت صنعتی کالا پرداز ماهان سهامی خاص شماره ثبت ۳۷۳۷۴۱ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۳۴۱۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx به تصویب رسید.
مؤسسه حسابرسی آبان حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ و آقای ناصر ایران نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به ترتیب بسمت بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1409204
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی کالا پرداز پاسارگاد شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۲۹۳۳۰۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۱۵۲۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به xxx۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی آبان حساب به سمت بازرس اصلی و آقای ناصر ایران نژاد به کدملی xxxxxxxxx۶ بعنوان بازرس علی البدل انتخاب گردید.
پ xxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1490529
آگهی تغییرات شرکت شایسته سازان مهر ایرانیان شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۳۳۶۰۵۶ شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۲۴۰۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی آبان حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به عنوان بازرس اصلی
ناصر ایران نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1340261
آگهی تغییرات شرکت ایران اشبنت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۵۷۰۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۲۱۱۱۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حسابهای سود و زیان شرکت منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ تصویب شد.
موسسه آبان حساب با شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به عنوان بازرس اصلی وحسابرس وناصر ایران نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1358035
آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی سینجر گاز شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۸۹۸۸۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۴۲۵۹۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۴/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی آبان حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ بسمت بازرس اصلی و آقای ناصر ایران نژاد با کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت حسابرس و بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار ایران جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1205482
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی بین المللی آب تاب پارسیان سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۰۵۱۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۶۸۰۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۱ به تصویب رسید.
مؤسسه حسابرسی آبان حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ بسمت بازرس اصلی و ناصر ایران نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1199071
آگهی تغییرات شرکت گلدین شید شرکت سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۸۷۸۴۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۸۱۶۱۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: آقای حسین الماسی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و خانم لیلا ظروفچیان به شماره ملی xxxxxxxxx۸ ترازنامه عملکرد سود و زیان سال ۹۱ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آبان حساب شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ بسمت بازرس اصلی و آقای ناصر ایران نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1171134
آگهی تغییرات شرکت تجارت پارس سیاوشان شرکت سهامی‌ خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۷۲۰۵۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۰۸۳۱۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۹/۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ـ۱ اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علی ثابتیان به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت پرشین اسپیتمان به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ و شرکت پرشین سوشیانس به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰.
ـ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
ـ۳ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ بتصویب رسید.
۴ـ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آبان حساب به شماره ملی xxxxxxxxx۹۵ به عنوان بازرس اصلی و ناصر ایران نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1134747
آگهی تغییرات شرکت تلکا منور سهامی خاص به شماره ثبت ۳۰۰۴۸۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۶۸۶۹۰
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده مورخ ۵/۱۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی آبان حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای ناصر ایران نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "دنیای اقتصاد" جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید.
در تاریخ ۲۷/۳/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1081916
آگهی تغییرات شرکت صنایع راه آینده (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۳۱۹۸۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۸/۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی آبان حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای ناصر ایران نژاد به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۸/۲/xxx۴ به قرارذیل انتخاب گردیدند:
آقای علی ثابتیان به شماره ملیxxxxxxxxx۱ و شرکت پرشین اسپیتمان سهامی خاص با نمایندگی آقای جواد فتوحی تا تاریخ۸/۲/xxx۴.
۴ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/xxx۱ به تصویب رسید.
در تاریخ۱۸/۳/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9663216
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی کالا پرداز پاسارگاد سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۳۳۰۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۳۱۵۲۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۷/۰۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی آبان حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای ناصر ایران‌نژاد به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.

در تاریخ۰۲/۰۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 732390
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی کالا پرداز پاسارگادسهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۳۳۰۶و شناسه ملی۱۰۱۰۳۳۱۵۲۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۷/۰۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی آبان حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای ناصر ایران نژاد به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ۰۲/۰۷/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 729184
آگهی تغییرات شرکت شایسته سازان مهر ایرانیانسهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۳۶۰۵۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۲۴۰۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی آبان حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای ناصر ایران نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۲۸/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۰ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 729185
آگهی تغییرات شرکت صنعتی کالاپرداز ماهانسهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۷۳۷۴۱و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۳۴۱۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی آبان حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای ناصر ایران نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۲۸/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9833844
آگهی تغییرات شرکت صنعتی کالاپرداز ماهان سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۷۳۷۴۱و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۳۴۱۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی آبان حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای ناصر ایران‌نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۲۸/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9938122
آگهی تغییرات شرکت شایسته سازان مهر ایرانیان سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۳۶۰۵۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۲۴۰۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی آبان حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای ناصر ایران‌نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۲۸/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 726370
آگهی تصمیمات شرکت پشتیبانی و خدماتی کام ارتباطاتسهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۵۵۲۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۶۴۸۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آبان حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به سمت بازرس اصلی و ناصر ایران نژاد به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 708392
آگهی تصمیمات شرکت ایران اشنبت سهامی خاص ثبت شده بشماره ۵۷۰۲۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۲۱۱۱۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. مؤسسه آبان حساب به ش ملی xxxxxxxxx۹۵ به سمت بازرس اصلی و ناصر ایراننژاد به ش ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علیالبدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئتمدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: رضا رضایی به ک م xxxxxxxxx۶ و سعیده رضایی به ک م xxxxxxxxx۴ و سیاوش هروی به ک م xxxxxxxxx۲ و محمدحسین رضایی به ک م xxxxxxxxx۳ و اکرم طهرانی به ک م xxxxxxxxx۱ که
به موجب صورتجلسه هیئتمدیره مورخ ۱۱/۴/۹۱ رضا رضایی به سمت رئیس هیئتمدیره و سیاوش هروی به سمت نائب رئیس هیئتمدیره و سعیده رضایی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات با امضاء مدیرعامل و احد از اعضاء هیئتمدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9565518
آگهی تصمیمات شرکت ایران اشنبت سهامی خاص ثبت شده بشماره ۵۷۰۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۲۱۱۱۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. مؤسسه آبان حساب به ش ملی xxxxxxxxx۹۵ به سمت بازرس اصلی و ناصر ایران نژاد به ش ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: رضا رضایی به ک م xxxxxxxxx۶ و سعیده رضایی به ک م xxxxxxxxx۴ و سیاوش هروی به ک م xxxxxxxxx۲ و محمدحسین رضایی به ک م xxxxxxxxx۳ و اکرم طهرانی به ک م xxxxxxxxx۱ که

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۴/۹۱ رضا رضایی به سمت رئیس هیئت مدیره و سیاوش هروی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و سعیده رضایی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک سفته برات با امضاء مدیرعامل و احد از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 679988
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی بین المللی آبتاب پارسیانسهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۵۱۵۵و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۶۸۰۸۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آبان حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به سمت بازرس اصلی و ناصر ایراننژاد به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علیالبدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 604041
آگهی تغییرات شرکت صنایع راه آینده سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۱۹۸۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی آبان حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای ناصر ایران نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ ـ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۲/۳/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 604042
آگهی تغییرات شرکت تجارت پارس سیاوشان سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۷۲۰۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی آبان حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای ناصر ایران نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ ـ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۲/۳/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10065777
آگهی تغییرات شرکت صنایع راه آینده سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۹۸۳۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آبان حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای ناصر ایران نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۲/۳/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10523736
آگهی تغییرات شرکت تجارت پارس سیاوشان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۲۰۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آبان حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای ناصر ایران نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'اطلاعات' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید. در تاریخ ۲/۳/xxx۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 540644

آگهی تصمیمات شرکت کارگزاری آراد ایرانیان
سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۱/۶/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آبان حساب به ش ملی xxxxxxxxx۹۵ به سمت بازرس اصلی و ناصر ایران نژاد به ش ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9545721
آگهی تصمیمات شرکت کارگزاری آراد ایرانیان سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۰۷۰۷۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۰۹۳۸۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱۰/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۲/۱۲/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۱/۶/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آبان حساب به ش‌ملی xxxxxxxxx۹۵ به سمت بازرس اصلی و ناصر ایران‌نژاد به ش‌ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 380490

آگهی تصمیمات شرکت ایران اشبنت سهامی خاص
ثبت شده بشماره xxx۲۶ و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۹/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آبان حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ بسمت بازرس اصلی و ناصر ایران نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9938783
آگهی تصمیمات شرکت ایران اشبنت سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۵۷۰۲۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۲۱۱۱۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۹/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آبان حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ بسمت بازرس اصلی و ناصر ایران‌نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 383363

آگهی تغییرات شرکت صنایع راه آینده سهامی خاص
بشماره ثبت xxxxxx
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‎العاده مورخ ۲۱/۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی آبان حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای ناصر ایران‎نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهی‎های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب‎های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید.
در تاریخ ۲/۹/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات
غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10474529
آگهی تصمیمات شرکت سیمان سپو سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۰۸۴۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۹۹۴۴۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۴/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آبان حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ بسمت بازرس اصلی و ناصر ایران نژاد به ش ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۴/۹۰ سیامک ضرغام پوربویراحمدی به ش ملی xxxxxxxxx۸ و شاپور ضرغام پوربویراحمدی به ش ملی xxxxxxxxx۷ و افشین ضرغام پوربویراحمدی به ش ملی xxxxxxxxx۶ به سمت اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10307125
آگهی تغییرات شرکت پدرام رنگ عصر نوین سهامی خاص به شماره ثبت ۲۸۶۴۸۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۴۷۶۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۰/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آبان حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای ناصر ایران نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'همشهری' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۴/۱۲/xxx۱ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم نازلی قراویسکی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای سیاوش قراویسکی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ و خانم شیرین قراویسکی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و خانم شتیلا قراویسکی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ تا تاریخ ۲۴/۱۲/xxx۱. در تاریخ ۱۱/۵/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9551901
آگهی تغییرات شرکت صنعتی کالا پرداز ماهان سهامی خاص به شماره ثبت۳۷۳۷۴۱ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۳۴۱۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۳/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی آبان حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای ناصر ایران‌نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ. ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید.

در تاریخ۱۱/۳/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10312543
آگهی تغییرات شرکت شایسته سازان مهر ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۶۰۵۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۲۴۰۴۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۳/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آبان حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای ناصر ایران نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳. ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۱/۳/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10529736
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی کالا پرداز پاسارگاد سهامی خاص به شماره ثبت ۲۹۳۳۰۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۱۵۲۲۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۳/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آبان حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای ناصر ایران نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳. ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۹ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۱/۳/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10853183
آگهی تغییرات شرکت صنایع راه آینده سهامی خاص بشماره ثبت ۳۱۹۸۳۷
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‎العاده مورخ ۲۱/۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی آبان حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای ناصر ایران‎نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "اطلاعات" جهت نشر آگهی‎های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‎های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید.

در تاریخ ۲/۹/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11230531
آگهی تغییرات شرکت تجارت پارس سیاوشان سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۷۲۰۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۰/۴/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ موسسه حسابرسی آبان حساب به عنوان بازرس اصلی، آقای ناصر ایران‌نژاد به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید.

در تاریخ ۱/۹/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11563517
آگهی تصمیمات شرکت پشتیبانی و خدماتی کام ارتباطات سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۵۵۲۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۶۴۸۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی xxx۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آبان حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به سمت بازرس اصلی و ناصر ایران‌نژاد به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11825898
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی بین المللی آبتاب پارسیان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۵۱۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۶۸۰۸۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۳/۵/۹۱ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی آبان حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به سمت بازرس اصلی و ناصر ایران نژاد به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11848062
آگهی تصمیمات شرکت پشتیبانی و خدماتی کام ارتباطات سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۳۵۵۲۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۶۴۸۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۶/۷/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۸/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب‌ سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آبان حساب (حسابداران رسمی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ بسمت بازرس اصلی و ناصر ایران‌نژاد به ش ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: جواد صالحی به ش ملی xxxxxxxxx و فریدون کاوه به ش ملی xxxxxxxxx۲.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11950275
آگهی تصمیمات شرکت تیک تاک سهامی خاص ثبت شده به شماره۲۲۳۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۲۵۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۲۷/۱۱/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۳/۳/۹۰ واصل گردید: ۱ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ بتصویب رسید. ۲ـ موسسه حسابرسی آبان حساب ش ملی xxxxxxxxx۹۵ به سمت بازرس اصلی و آقای ناصر ایران‌نژاد به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۳ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴ ـ اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان جواد صالحی کدملی xxxxxxxxx علی لاجوردی کدملی xxxxxxxxx۳ و رامین علیزاده‌راد کدملی xxxxxxxxx۷ و خانمها شیوا سعادت‌لاجوردی کدملی xxxxxxxxx۶ و مریم سعادت‌لاجوردی به ش ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان اعضای اصلی هیئت‌مدیره و آقای احمدرضا نورانی کدملی xxxxxxxxx۲ و شیرین سعادت‌لاجوردی کدملی xxxxxxxxx۴ ب عنوان اعضای علی البدل هیات‌مدیره. بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۷/۱۲/۸۹ آقایان علی لاجوردی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و جواد صالحی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و احمدرضا نورانی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11954207
آگهی تصمیمات شرکت توسعه سرمایه گذاری صنایع پیکره سهامی خاص ثبت شده به شماره۲۰۰۷۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۶۵۶۲۴۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۰/۱۱/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۱۱/۱۱/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۴/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آبان حساب به کد ملیxxxxxxxxx۹۵ به سمت بازرس اصلی و ناصر ایران‌نژاد به کد ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11955019
آگهی تصمیمات شرکت سیمان سپو سهامی خاص به شماره ثبت ۲۰۸۴۲۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۹۹۴۴۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۱۰/۴/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ۱۰/۵/۸۹ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۸۸ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آبان حساب به شناسه ملیxxxxxxxxx۹۵ بسمت بازرس اصلی و ناصر ایران‌نژاد به کدملیxxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11971475
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی بین المللی آبتاب پارسیان سهامی خاص ثبت شده به شماره ۲۰۵۱۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۶۸۰۸۳
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۱/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آبان حساب به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۵ به سمت بازرس اصلی و ناصر ایران‌نژاد به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات