مهدی زنجانی

مهدی زنجانی

کد ملی 297173xxxx
گراف ارتباطات
9
شرکت‌ها
36
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14846098
آگهی تغییرات شرکت تحقیقاتی و خدماتی فنی مکانیزه چغندر قند ارومیه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 2553 و شناسه ملی 10220059454
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 03/06/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ 1 آقای یاشار جعفری خطایلو با کدملی 0943317533 از خارج به سمت مدیرعامل و آقای مهدی زنجانی میاندوآب با کدملی 2971733165 بنمایندگی از شرکت قند پیرانشهر (سهامی عام) شماره ثبت 130269 وشناسه ملی10220048615 بسمت رئیس هیات مدیره و آقای علی دهبکری با کدملی 2909448096 به نمایندگی از شرکت شهد (سهامی عام) شماره ثبت 212062 وشناسه ملی10100434786 بسمت نائب رئیس هیات مدیره و آقای عیسی خدابنده با کدملی 2909196364 به نمایندگی از شرکت قند ارومیه (سهامی عام) به شناسه ملی 1022007941 و شماره ثبت 169830 و آقای شهرام طالبیان با کدملی 2753570736 به نمایندگی از شرکت قند پانیذ فام (سهامی عام) به شناسه ملی 10100251342 و شماره ثبت 4649 بسمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ـ 2 کلیه اوراق تعهدآور و بهاردار تجاری و بانکی از قبیل چک ،سفته و بروات و قراردادها با امضاء مدیرعامل به اتفاق رئیس هیات مدیره و در غیاب هر یک از آنها یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و مکاتبات عادی اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت مجاز خواهد بود. ش980718352699571  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14836268
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیرتجاری انجمن نیک اندیشان پندار گستر بهراد درتاریخ 13/07/1398 به شماره ثبت 1386 به شناسه ملی 14008668977 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: شناسائی خانواده های دو معلول و بیشتر تحت پوشش بهزیستی و تلاش در جهت تامین مسکن آنها. شناسائی خانواده های کم در آمد و دارای فرزندان باهوش و با استعداد خانواده های دارای دو فرزند معلول در سرتا سر استان آذربایجان غربی و تلاش در جهت کاهش آلام آنها. برآورد هزینه ای ماهانه مراقبتی و درمانی این خانواده ها. جمع آوری کمک های نقدی و نظارت کامل بر توضیع عادلانه کمک ها بین خانواده های نیازمند. ساخت و احداث مراکز درمانی و آموزشی در نقاط محروم استان. کمک به خود اشتغالی جوان ها و خانواده های محروم و زنان سرپرست خانواده. بموجب مجوز شماره 20865/98,912 مورخ 06/07/1398 اداره کل بهزیستی استان آذربایجانغربی. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان آذربایجان غربی ، شهرستان ارومیه ، بخش مرکزی ، شهر ارومیه، محله مخابرات ، کوچه ((تقی خلیلی)) ، بلوار سربازان گمنام(برق) ، پلاک 50 ، طبقه اول کدپستی 5715853119 سرمایه شخصیت حقوقی: 000/000/000/1ریال می باشد. اسامی و میزان سهم الشرکه شرکا: 1. فرهاد نوری به شماره ملی 0041248392 دارنده 000/500/52 ریال سهم الشرکه 2. حسن انتظار به شماره ملی 1729649297 دارنده 000/500/52 ریال سهم الشرکه 3. فریدون همتی به شماره ملی 2750486981 دارنده 000/500/52 ریال سهم الشرکه 4. رضا صابونچی به شماره ملی 2750762146 دارنده 000/500/52 ریال سهم الشرکه 5. حسین پاشائی به شماره ملی 2750928699 دارنده 000/500/52 ریال سهم الشرکه 6. بهنام تاج الدینی به شماره ملی 2751580653 دارنده 000/500/52 ریال سهم الشرکه 7. محمدحسین قیسی به شماره ملی 2753425620 دارنده 000/500/52 ریال سهم الشرکه 8. عیسی شمس مولوی به شماره ملی 2753990931 دارنده 000/000/55 ریال سهم الشرکه 9. یوسف شهیری به شماره ملی 2754028110 دارنده 000/500/52 ریال سهم الشرکه 10. وحید فتورائی به شماره ملی 2754131061 دارنده 000/500/52 ریال سهم الشرکه 11. کاظم مرتاض به شماره ملی 2754570691 دارنده 000/500/52 ریال سهم الشرکه 12. محمدرضا رستمی به شماره ملی 2754957367 دارنده 000/500/52 ریال سهم الشرکه 13. حمید جعفرنژاد به شماره ملی 2801190421 دارنده 000/500/52 ریال سهم الشرکه 14. ابراهیم حق جو به شماره ملی 2850902020 دارنده 000/500/52 ریال سهم الشرکه 15. امیر مسعود فاتحی به شماره ملی 2871786011 دارنده 000/500/52 ریال سهم الشرکه 16. نجات سنگی به شماره ملی 2899097997 دارنده 000/500/52 ریال سهم الشرکه 17. ابراهیم حق گویی به شماره ملی 2899738240 دارنده 000/500/52 ریال سهم الشرکه 18. احمد دلیری به شماره ملی 2900123933 دارنده 000/500/52 ریال سهم الشرکه 19.مهدی زنجانی میاندوآب به شماره ملی 2971733165 دارنده 000/500/52 ریال سهم الشرکه اولین مدیران: 1. حسن انتظار به شماره ملی 1729649297 و به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره به مدت 3 سال 2. محمدرضا رستمی به شماره ملی 2754957367 و به سمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 3 سال 3. احمد دلیری به شماره ملی 2900123933 و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 3 سال 4. حسین پاشائی به شماره ملی 2750928699 و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 3 سال 5. بهنام تاج الدینی به شماره ملی 2751580653 و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 3 سال 6. وحید فتورائی به شماره ملی 2754131061 و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 3 سال 7. کاظم مرتاض به شماره ملی 2754570691 و به سمت عضو هیئت مدیره و خزانه دار به مدت 3 سال 8. ابراهیم حق جو به شماره ملی 2850902020 و به سمت مدیرعامل به مدت 2 سال 9. یوسف شهیری به شماره ملی 2754028110 و به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره به مدت 3 سال 10. فریدون همتی به شماره ملی 2750486981 و به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره به مدت 3 سال بازرس/بازرسان موسسه: 1. عیسی شمس مولوی کدملی 2753990931 بعنوان بازرس اصلی بمدت یکسال 2. ابراهیم حق گوئی کدملی 2899738240 بعنوان بازرس علی البدل بمدت یکسال دارندگان حق امضا: بشرح تبصره 1 ماده 20 ـ اساسنامه تمامی اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با 2 امضا از 3 امضاء خزانه دار و مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر موسسه معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. ش980713880353746  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14618210
آگهی تغییرات شرکت گلفام ارومیه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۹۹۳۱ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۰۳۷۳۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ آقای محمد نقی زاده آیدنلو فرزند محمدرضا بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل ( خارج از اعضاء هیئت مدیره ) و آقای محمدرضا ربانی اصفهانی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت توسعه صنایع شهد آذربایجان ( سهامی خاص ) بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای حسن زنجانی فرزند رشید بشماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی زنجانی میاندوآب بشماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت قند ارومیه بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب و تعیین شدند . امضاء کلیه اوراق تعهدآور و بهادار تجاری و بانکی از قبیل چک ، سفته ، بروات و قراردادها با امضاء مدیرعامل به اتفاق رئیس هیئت مدیره و در غیاب هر یک از آنها یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است . و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت مجاز خواهد_بود . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14478172
آگهی تغییرات شرکت شهد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۲۰۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۷۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای حسن زنجانی به کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیأت مدیره وآقای محمدرضا ربانی اصفهانی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیأت مدیره وآقای علی دهبکری به کدملی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت مدیرعامل ( خارج از اعضاء هیأت مدیره ) به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای سید جعفر شاهگلی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیأت مدیره و آقای مهدی زنجانی میاندوآب به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیأت مدیره وخانم ایران حضرتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیأت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها وعقود اسلامی با امضاء ثابت رئیس هیأت مدیره یا مدیرعامل باتفاق یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است وسایر اوراق عادی ومراسلات اداری با امضاء مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود . هیأت مدیره بند ۱۴ از ماده ۳۷ اساسنامه شرکت را به مدیرعامل واگذار نمود . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14456355
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های غذایی وقند پیرانشهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۰۲۶۹ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۴۸۶۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۹/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای مهدی زنجانی میاندوآب با کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت قند ارومیه ش . م xxxxxxxxx۴۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای اسمعیل رشیدی ک . م xxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره وآقای شهرام طالبیان ک . م xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل و آقای غلامرضا اخباریه ک . م xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حسین وظیفه دوست با کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت توسعه کشت و صنعت ملی ش . م xxxxxxxxx۰۵ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدرضا ربانی اصفهانی باکد ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت شهد ش . م xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای ابوالفضل علیمراد با کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار ش . م xxxxxxxxx۱۰ به ک . م xxxxxxxxx۴ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای عزیز زنجانی ک . م xxxxxxxxx۴ بسمت عضو علی البدل هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14256744
آگهی تغییرات شرکت تحقیقاتی و خدماتی فنی مکانیزه چغندر قند ارومیه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۵۳ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۵۹۴۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۵/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ آقای مهندس علی دهبکری با کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت شهد (کارخانه قند خوی) به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ و شماره ثبت xxxxxx به عنوان رئیس هیئت مدیره ـ آقای مهندس شهرام طالبیان با کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از سازمان تعاون مصرف کادر نیروهای مسلح اتکا (شرکت قند میاندوآب) به شناسه ملی xxxxxxxxxxxx و شماره ثبت xxx۹ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره ـ آقای دکترمهدی زنجانی میاندوآب با کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت قند ارومیه به شناسه ملی xxxxxxxxx۱ و شماره ثبت xxxxxx به عنوان عضو هیئت مدیره ـ آقای اردلان یوسفی سوران با کدملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت فرآورده های غذایی و قند پیرانشهر به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۵ و شماره ثبت xxxxxx به عنوان منشی و عضو هیئت مدیره تاپایان مدت ماموریت هیئت مدیره منتخب مورخ ۰۸/۰۲/xxx۷ انتخاب شدند ۲ـ آقای بهنام آریان با کدملی xxxxxxxxx۵ خارج از شرکت به عنوان مدیرعامل تا آخر سال جاری، تعیین گردیدند. ۳ـ امضای مدارک ـ چکها ـ بروات و سایر اوراق تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت نافذ و معتبر خواهد بود. ۴ـ محل شرکت در واحد ثبتی ارومیه به آدرس ارومیه ـ محله بسیج ـ کوچه آزمایشگاه ـ خیابان شهید شجاع لطفی ـ پلاک ۰ ـ کدپستی xxx۸۱ ـ xxx۶۹ آزمایشگاه آب و خاک وگیاه تغییر یافت.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13949572
آگهی تغییرات شرکت گلفام ارومیه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۹۹۳۱ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۰۳۷۳۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد رضا ربانی اصفهانی ک م xxxxxxxxx۱ نعنوان نماینده شرکت توسعه صنایع شهد آذربایجان بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ سمت رئیس هیئت مدیره آقای حسن زنجانی ک م xxxxxxxxx۵ سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای مهدی زنجانی میاندوآب ک م xxxxxxxxx۵ بعنوان نماینده شرکت قند ارومیه بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ سمت عضو هیئت مدیره آقای عباس محمودی راهدانه ک م xxxxxxxxx۱ سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) تعیین شدند نحوه امضاء کلیه اوراق تعهدآور و بهادار تجاری و بانکی از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضاء مدیرعامل به اتفاق رئیس هیئت مدیره و در غیاب هر یک از آنها یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت مجاز خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13949997
آگهی تغییرات شرکت قند ارومیه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۹۸۳۰ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۰۷۹۴۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسن زنجانی کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره مهدی زنجانی میاندوآب کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره ومدیرعامل غلامرضا اخباریه کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت مدیره رامیز زنجانی کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره ایران حضرتی کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها وعقود اسلامی با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل باتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است وسایر اوراق عادی ومراسلات اداری با امضاء مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13950246
آگهی تغییرات شرکت قند ارومیه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۹۸۳۰ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۰۷۹۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۴/۹۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت سامان پندار (حسابداران رسمی) بشناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت بازرس اصلی موسسه آرمان آروین پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند حسن زنجانی بشماره ملی: xxxxxxxxx۵ مهدی زنجانی بشماره ملی: xxxxxxxxx۵ رامیز زنجانی بشماره ملی: xxxxxxxxx۱ شرکت توسعه صنایع شهد آذربایجان شناسه ملی: xxxxxxxxx۱۴ شرکت شهد شناسه ملی: xxxxxxxxx۸۶ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات به منظوردرج و نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13440126
آگهی تغییرات شرکت رشته کار خوی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۴ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۶۰۵۳۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای علی دهبکری بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت رئیس هیات مدیره و آقای مهدی زنجانی میاندوآب بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای بهمن عبدی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیات مدیره و آقای علی منصوری بشماره ملی xxxxxxxxx۳ از خارج بسمت مدیرعامل بمدت دو سال انتخاب شدند. ۲ کلیه اسناد و مدارک شرکت از قبیل چک، سفته و اوراق بهادار و عقود اسلامی و غیره با امضاء ثابت مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره باتفاق یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خوی
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13440106
آگهی تغییرات شرکت رشته کار خوی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۴ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۶۰۵۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار بشناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به نمایندگی آقای غلامرضا شجری بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی متین خردمند بشناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به نمایندگی آقای محمود محمدزاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۲ آقای مهدی زنجانی میاندوآب بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی از شرکت قند ارومیه (سهامی عام) بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ و آقای علی دهبکری بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بنمایندگی از شرکت شهد (سهامی عام) بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ و آقای بهمن عبدی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بنمایندگی از شرکت گلفام ارومیه (سهامی خاص) بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ بعنوان اعضای اصلی هیات مدیره بمدت دو سال انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خوی
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13309571
آگهی تغییرات شرکت شهد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۲۰۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۷۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره بقرار ذیل انتخاب گردیدند. آقای حسن زنجانی به کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره (عضو موظف) آقای محمدرضا ربانی اصفهانی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره (عضو موظف) آقای علی دهبکری بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) آقای سیدجعفر شاهگلی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره (عضو غیرموظف) آقای مهدی زنجانی میاندوآب به کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیئت مدیره (عضو غیرموظف) خانم ایران حضرتی به کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت مدیره (عضو غیرموظف) انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل باتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و سایر اوراق عادی و مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13016189
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص نیاوران تدبیر تجارت درتاریخ ۲۱/۰۶/xxx۵ به شماره ثبت xxx۹۲ به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: الف: خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی به خصوص انواع ماشین آلات صنعتی و کشاورزی و کالاهای تجاری و صنعتی و دانش فنی، ارائه هر گونه مشاوره در زمینه صنایع غذائی و همچنین خرید و فروش مواد اولیه کارخانجات داخلی و خارجی و مواد تولیدی. ب: جذب سرمایه گذار در خصوص موضوع فعالیت شرکت و مشارکت در زمینه تاسیس و اداره فروشگاه‌های زنجیره‌ای در سراسر کشور و مشارکت در انواع شرکتها و واحدهای تولیدی صنعتی و بازرگانی، خرید و فروش هرگونه اوراق مشارکت و اوراق بهادار. انجام کلیه امور بازرگانی در داخل و خارج کشور و ترخیص کالا از بنادر و گمرکات کشور، اخذ نمایندگی شرکتها و کارخانجات داخلی و خارجی و اعطای نمایندگی در زمینه فعالیت شرکت در داخل و خارج از کشور، شرکت در نمایشگاههای بازرگانی و تخصصی در داخل و خارج کشور، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و ارگانهای دولتی، اخذ تسهیلات بانکی از بانکها و موسسات مالی و اعتباری بصورت ارزی و ریالی و اخذ هر گونه ضمانتنامه، اخذ کارت بازرگانی و سایر اقداماتی که بصورت مستقیم یا غیر مستقیم با موضوع شرکت در ارتباط و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: ارومیه: خیابان آزادگان کوی استادان پلاک ۹ و ۱۱ به کدپستی xxxxxxxxx۴. سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxx سهم xxxxxx ریالی با نام میباشد که تماما توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/xxx۶۸ مورخ ۲/۶/۹۵ نزد بانک ملت شعبه نوشین شهر پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: آقای بهرام رضازاده به کدملی (xxxxxxxxx۲) بعنوان عضو و رئیس هیئت مدیره، آقای مهدی زنجانی میاندوآب به کدملی (xxxxxxxxx۵) بعنوان عضو و نائب رئیس هیات مدیره، آقای پرویز حیدرپور علیائی به کدملی (xxxxxxxxx۹) بعنوان عضو هیات مدیره و مدیر عامل، آقای یاشار جعفری خطایلو به کدملی (xxxxxxxxx۳) بعنوان عضو هیات مدیره، آقای رامیز زنجانی به کدملی (xxxxxxxxx۱) بعنوان عضو هیات مدیره بمدت دو سال تعیین و انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: امضای کلیه اسناد مالی، چکها، قراردادها و اسناد تعهدآور و امضای کلیه اوراق عادی و اداری مشترکا با مدیر عامل و رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای حسین شریف به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس اصلی، آقای سید محمدرضا میر آقائی خانشان به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان بازرس علی البدل بمدت یکسال مالی انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12878007
آگهی تغییرات شرکت گلفام ارومیه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۹۹۳۱ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۰۳۷۳۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدرضا ربانی اصفهانی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره حسن زنجانی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره مهدی زنجانی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیئت مدیره فوأد وارسته بسمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) بشماره ملی xxxxxxxxx۵ انتخاب گردیدند کلیه اوراق تعهد آور و بهادار تجاری و بانکی از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضاء مدیرعامل به اتفاق رئیس هیئت مدیره و در غیاب هر یک از آنها یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت مجاز خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12558241
آگهی تغییرات شرکت شهد شركت سهامي عام به شماره ثبت ۲۱۲۰۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۷۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۷/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه حساب سود و زیان و عملکرد سال مالی منتهی به۳۱/ ۴/ ۹۴ به تصویب رسید. ـ بازرس اصلی: موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق (حسابداران رسمی) بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به عنوان بازرس اصلی وموسسه حسابرسی متین خردمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال تعیین شدند: آقای حسن زنجانی بشماره ملی: xxxxxxxxx۵: آقای مهدی زنجانی میاندوآب بشماره ملی: xxxxxxxxx۵آقای حسین شاهگلی بشماره ملی xxxxxxxxx۱: شرکت توسعه صنایع شهد آذربایجان (سهامی خاص) شناسه ملی: xxxxxxxxx۱۴شرکت قند ارومیه (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱: به عنوان اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین شدند ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات به منظوردرج و نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12557051
آگهی تغییرات شرکت قند اروميه شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۶۹۸۳۰ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۰۷۹۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : افراد زیر برای مدت دو سال بسمت اعضاء هیئت مدیره انتخاب گردیدند . شرکت توسعه صنایع شهد آذربایجان ( سهامی خاص ) بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ شرکت شهد ( سهامی عام ) بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ آقای حسن زنجانی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ آقای مهدی زنجانی میاندواب بشماره ملی xxxxxxxxx۵ آقای غلامرضا اخباریه بشماره ملی xxxxxxxxx۸ موسسه امین تدبیر بصیر بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۰به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی متین خردمند بشناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۴/۹۴ بتصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات به منظوردرج و نشر آگهی های شرکت تعیین گردید .
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12557062
آگهی تغییرات شرکت قند اروميه شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۶۹۸۳۰ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۰۷۹۴۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای حسن زنجانی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیأت مدیره آقای مهدی زنجانی میاندوآب بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل آقای غلامرضا اخباریه بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیأت مدیره آقای رامیز زنجانی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیأت مدیره خانم ایران حضرتی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیأت مدیره کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک – سفته – بروات – قراردادها و عقوداسلامی با امضاء ثابت رئیس هیأت مدیره یا مدیرعامل باتفاق یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و سایر اوراق عادی و مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود .
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12457757
آگهی تغییرات شرکت تحقيقات و خدمات كشاورزي بهزراعي آذربايجان غربي شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۴۰۸۳۶۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۳۷۵۶۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل تعیین گردید: شرکت شهد با شناسه ملی xxxxxxxxx۸ با نمایندگی آقای علی دهکبری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت قند ارومیه با شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ با نمایندگی آقای مهدی زنجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت گلفام ارومیه با شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ با نمایندگی اقای حبیب عبدالهی کرد لر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، قرارداد و عقود اسلامی با امضای ثابت رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل باتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12262585
آگهی تغییرات شرکت قند ارومیه سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۶۹۸۳۰ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۰۷۹۴۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی اکبر جعفری خطایلو بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بنمایندگی از شرکت توسعه صنایع شهد آذربایجان بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ بسمت عضو هیأت مدیره و آقای مهدی زنجانی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1580245
آگهی تغییرات شرکت قند ارومیه شرکت سهامی عام به‌شماره‌ثبت ۱۶۹۸۳۰ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۰۷۹۴۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم ایران حضرتی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از طرف شرکت شهد بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به سمت عضو هیأت مدیره معرفی و آقای مهدی زنجانی بشماره ملی xxxxxxxxx۵به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردیدند
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1520406
آگهی تغییرات شرکت تحقیقات و خدمات کشاورزی بهزراعی آذربایجان غربی سهامی خاص به شماره ثبت ۴۰۸۳۶۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۳۷۵۶۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ xxx۳/۰۳/۲۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ شرکت شهد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ با نمایندگی آقای علی دهبکری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت رییس هیأت مدیره شرکت قند ارومیه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ با نمایندگی آقای علی اکبر جعفری خطایلو به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رییس هیأت مدیره شرکت گلفام ارومیه به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۹ با نمایندگی آقای مهدی زنجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیأت مدیره آقای قادر امیر عشایری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیر عامل (خارج از اعضاء هیأت مدیره)، برای بقـیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ـ حدود اختیارات مدیر عامل طبق اساسنامه میباشد. ـ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، قرارداد و عقود اسلامی با امضاء مدیر عامل و رییس هیأت مدیره و در غیاب هر یک باامضای نایب رییس هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیر عامل بتنهایی همراه بامهر شرکت معتبر میباشد.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1340043
آگهی تغییرات شرکت شهد سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۲۰۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۷۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۸/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای محمدرضا ربانی اصفهانی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان نماینده شرکت توسعه صنایع شهد آذربایجان (سهامی عام) بسمت نائب رئیس هیئت مدیره
خانم ایران حضرتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان نماینده شرکت قند ارومیه (سهامی عام) بسمت عضو هیات مدیره
آقای حسن زنجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره
آقای مهدی زنجانی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره
آقای حسین شاهگلی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره
آقای علی اکبر جعفری خطایلو بشماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیات مدیره) انتخاب گردیدند.
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقوداسلامی با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل باتفاق یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و و سایر اوراق عادی و مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل بتنهایی با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1340044
آگهی تغییرات شرکت شهد سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۲۰۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۷۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۸/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۴/xxx۲ تصویب شد.
موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی متین خردمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال انتخاب گردیدند.
آقای حسن زنجانی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای مهدی زنجانی بشماره ملی xxxxxxxxx۵
و آقای حسین شاه گلی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت توسعه صنایع شهد آذربایجان (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ و شرکت قند ارومیه (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات به منظور درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1303518
آگهی تغییرات شرکت قند ارومیه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۹۸۳۰ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۰۷۹۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۹/۰۸/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی و خدمات مجربان پویا بشناسه ملیxxxxxxxxx۳۵ به سمت بازرس اصلی و آقای اکبر وقارکاشانی به شماره ملیxxxxxxxxx۸۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
افراد زیر برای مدت دو سال بسمت اعضاء هیات مدیره شرکت تعیین و انتخاب گردیدند.
آقای حسن زنجانی بشماره ملیxxxxxxxxx۵ ب: آقای مهدی زنجانی بشماره ملیxxxxxxxxx۵ ج: آقای غلامرضا اخباریه بشماره ملیxxxxxxxxx۸
د: شرکت توسعه صنایع شهد آذربایجان (سهامی خاص) شناسه ملیxxxxxxxxx۱۴ ه : شرکت شهد (سهامی عام) شناسه ملیxxxxxxxxx۸۶
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات به منظور درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1255299
آگهی تغییرات شرکت گلفام ارومیه سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۹۹۳۱ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۰۳۷۳۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۶/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
شرکت قند ارومیه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ به نمایندگی آقای علی دهبکردی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، شرکت توسعه صنایع شهد آذربایجان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ به نمایندگی آقای حبیب عبدالهی کردلر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای حسن زنجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی زنجانی میاندوآب به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) تعیین گردیدند.
حدود اختیارات مدیرعامل بر طبق اساسنامه می باشد.
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته قرارداد و عقود اسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10167968
آگهی تصمیمات شرکت شهد سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۲۰۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۷۸۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۸/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۱/۱۱/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: حسن زنجانی به کدملی xxxxxxxxx۵ مهدی زنجانی به کدملی xxxxxxxxx۵ سیدجعفر شاهگلی به کدملی xxxxxxxxx۱ شرکت توسعه صنایع شهد آذربایجان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ شرکت قند ارومیه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 482238

آگهی تصمیمات شرکت شهد
سهامی عام به شماره ثبتxxxxxx
و شناسه ملیxxxxxxxxx۸۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۸/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۱/۱۱/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: حسن زنجانی به کدملی xxxxxxxxx۵ ـ مهدی زنجانی به کدملی xxxxxxxxx۵ ـ سیدجعفر شاهگلی به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ شرکت توسعه صنایع شهد آذربایجان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ ـ شرکت قند ارومیه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 482239

آگهی تصمیمات شرکت شهد
سهامی عام به شماره ثبتxxxxxx
و شناسه ملیxxxxxxxxx۸۶
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۹/۹۰ حسن زنجانی به کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا ربانی اصفهانی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت توسعه صنایع شهد آذربایجان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و ایران حضرتی به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت قند ارومیه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ و مهدی زنجانی میاندوآب به کدملی xxxxxxxxx۵ و سیدجعفر شاهگلی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضاء هیئت مدیره و علی اکبر جعفری خطایلو به کدملیxxxxxxxxx۶ (خارج ازا عضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 482240

آگهی تصمیمات شرکت قند ارومیه
سهامی عام به شماره ثبتxxxxxx
و شناسه ملیxxxxxxxxx۴۱
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۹/۹۰ حسن زنجانی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا ربانی اصفهانی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت شهد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مرتضی علیجانی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت توسعه صنایع شهد آذربایجان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ و مهدی زنجانی به کدملی xxxxxxxxx۵ و غلامرضا اخباریه به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت اعضای هیئت مدیره و علی دهکبری به کدملی xxxxxxxxx۶ خارج از اعضای هیئت مدیره بسمت مدیرعامل انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک ، سفته ، برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 482241

آگهی تصمیمات شرکت قند ارومیه
سهامی عام به شماره ثبتxxxxxx
و شناسه ملیxxxxxxxxx۴۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۸/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۳/۹/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۴/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مجربان پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ بسمت بازرس اصلی و اکبر وقارکاشانی به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: حسن زنجانی به کدملی xxxxxxxxx۵ ـ مهدی زنجانی میاندوآب به کدملی xxxxxxxxx۵ ـ غلامرضا اخباریه به کدملی xxxxxxxxx۸ ـ شرکت توسعه صنایع شهد آذربایجان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ ـ شرکت شهد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10670613
آگهی تصمیمات شرکت شهد سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۱۲۰۶۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۷۸۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۸/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۸/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۴/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مجربان پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ بسمت بازرس اصلی و اکبر وقارکاشانی به کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت توسعه صنایع شهد آذربایجان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ و به نمایندگی محمدرضا ربانی‌اصفهانی به کد ملی xxxxxxxxx۱ ـ شرکت قند ارومیه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ و به نمایندگی محمد جعفرنیاخزانق به کد ملی xxxxxxxxx۹۰ ـ حسن زنجانی به کد ملی xxxxxxxxx۵ ـ مهدی زنجانی به کد ملی xxxxxxxxx۵ ـ حسین شاهگلی به کد ملی xxxxxxxxx۱ ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۰/۸/۸۹ حسن زنجانی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و محمد جعفرنیاخرانق بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح صورتجلسه تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11175567
آگهی تصمیمات شرکت قند ارومیه سهامی عام ‌به شماره ثبت۱۶۹۸۳۰ و شناسه ملی۱۰۲۲۰۰۰۷۹۴۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۸/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۳/۹/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۴/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مجربان پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ بسمت بازرس اصلی و اکبر وقارکاشانی به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: حسن زنجانی به کدملی xxxxxxxxx۵ ـ مهدی زنجانی‌میاندوآب به کدملی xxxxxxxxx۵ ـ غلامرضا اخباریه به کدملی xxxxxxxxx۸ ـ شرکت توسعه صنایع شهد آذربایجان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ ـ شرکت شهد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11289443
آگهی تصمیمات شرکت گلفام ارومیه سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۹۹۳۱ و شناسه ‌ملی ۱۰۲۲۰۰۰۳۷۳۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت مجربان پویا به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت بازرس اصلی و اکبر وقارکاشانی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: حسن زنجانی به کدملی xxxxxxxxx۵ و شرکت توسعه صنایع شهد آذربایجان به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۱۴ به نمایندگی حبیب عبدالهی‌کردلر به کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت قند ارومیه به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۴۱ به نمایندگی علی دهبکری ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۰ حسن زنجانی به سمت رئیس هیئت‌مدیره، علی دهبکری به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره، مهدی زنجانی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل خارج از اعضا تعیین‌ گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء رئیس هیئت‌مدیره یا نائب رئیس هیئت‌مدیره یا مدیرعامل باتفاق یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء یکی از اعضای هیئت‌مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11581956
آگهی تصمیمات شرکت قند ارومیه سهامی عام ‌به شماره ثبت۱۶۹۸۳۰ و شناسه ملی۱۰۲۲۰۰۰۷۹۴۱
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۲/۹/۹۰ حسن زنجانی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و محمدرضا ربانی‌اصفهانی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت شهد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مرتضی علیجانی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت توسعه صنایع شهد آذربایجان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ و مهدی زنجانی به کدملی xxxxxxxxx۵ و غلامرضا اخباریه به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت اعضای هیئت‌مدیره و علی دهکبری به کدملی xxxxxxxxx۶ خارج از اعضای هیئت‌مدیره بسمت مدیرعامل انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک ، سفته ، برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت‌مدیره به اتفاق یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11812547
آگهی تصمیمات شرکت شهد سهامی عام ‌به شماره ثبت۲۱۲۰۶۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۳۴۷۸۶
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱/۹/۹۰ حسن زنجانی به کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و محمدرضا ربانی‌اصفهانی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت توسعه صنایع شهد آذربایجان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و ایران حضرتی به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت قند ارومیه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ و مهدی زنجانی‌میاندوآب به کدملی xxxxxxxxx۵ و سیدجعفر شاهگلی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضاء هیئت‌مدیره و علی‌اکبر جعفری‌خطایلو به کدملیxxxxxxxxx۶ (خارج ازا عضاء هیئت‌مدیره) بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء ثابت رئیس هیئت‌مدیره یا مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11859228
آگهی تصمیمات شرکت گلفام ارومیه سهامی خاص ثبت شده به شماره۲۶۹۹۳۱و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۰۳۷۳۹
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۱/۹/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۸/۱۰/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: حسن زنجانی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و محمد جعفرنیاخرانق به کد ملی xxxxxxxxx۹ و شرکت توسعه صنایع شهد آذربایجان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ بنمایندگی حبیب‌ عبدالهی‌کردلر به کد ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت قند ارومیه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ بنمایندگی علی دهبکری به کد ملی xxxxxxxxx۶. به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱/۹/۸۹ حسن زنجانی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و محمد جعفرنیاخرانق به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مهدی زنجانی به کد ملی xxxxxxxxx۵ (خارج از اعضا) به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رئیس یا نایب رئیس هیئت‌مدیره یا مدیرعامل باتفاق یکی از اعضای هیات‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء یکی از اعضای هیئت‌مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات