سید محمد رضا دهدشتی

آقای سید محمد رضا دهدشتی

کد ملی 297170xxxx
گراف ارتباطات
21
شرکت‌ها
50
آگهی‌ها

شرکت های سید محمد رضا دهدشتی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که سید محمد رضا دهدشتی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14576139
آگهی تغییرات شرکت مجتمع کشت و صنعت پارس کاشت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۴۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۷۱۶۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - ترازنامه شرکت بتاریخ ۲۹/۱۲/xxx۶ و صورتهای مالی سال منتهی به تاریخ مذکور تصویب شد . - آقای مجید صداقت پیشه ( کد ملی xxxxxxxxx۲ ) آقای حبیب صداقت پیشه ( کدملی xxxxxxxxx۰ ) و خانم مریم فرهنده ( کدملی xxxxxxxxx۴ ) به سمت اعضای اصلی هئیت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند . - آقای مجید صداقت پیشه ( کدملی xxxxxxxxx۲ ) به سمت رئیس هیات مدیره و خانم مریم فروهنده ( کدملی xxxxxxxxx۴ ) به سمت نائب رئیس هیات مدیره برای دوران مدیریت هیئت مدیره و آقای حبیب صداقت پیشه ( کدملی xxxxxxxxx۰ ) ضمن حفظ عضویت هیات مدیره به سمت مدیر عامل شرکت برای مدت ماموریت هیات مدیره انتخاب شدند . - کلیه اوراق تعهد آور و اوراق عادی و اداری شرکت با امضائ رئیس هیات مدیره با مهر شرکت تعیین گردید . ونامه‌های عادی و اداری با امضا مدیر عامل و به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد . - موسسه حسابرسی آبادیس نگار آرون ( شناسه ملی xxxxxxxxx۸۲ ) بعنوان بازرس اصلی و حسابرس و آقای سید محمدرضا دهدشتی ( کد ملی xxxxxxxxx۱ ) بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند . - روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌ها و اطلاعیه‌های شرکت تعیین گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوجبلاغ
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13941575
آگهی تغییرات حسابرسی آبادیس نگارآرون موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۷۰۹۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۴۸۷۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۱۰/۱۲/xxx۶ ومجوز شماره xxxxxx/۹۶ مورخ ۱۵/۱۲/۹۶ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدابوالقاسم تقوی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ ۲. xxx. xxx ریال سهم الشرکه به صندوق مؤسسه در ردیف شرکا مؤسسه قرار گرفت. آقای سیدمحمد رضا دهدشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ باپرداخت مبلغ ۲. xxx. xxx ریال سهم الشرکه به صندوق مؤسسه سهم الشرکه خود را به ۸. xxx. xxx ریال افزایش داد. سرمایه مؤسسه از مبلغ ۱۲. xxx. xxx ریال به ۱۶. xxx. xxx ریال افزایش یافت در نتیجه مواد ۷ و ۸ اساسنامه بشرح مذکور اصلاح می‌گردد. اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه هریک پس از افزایش سرمایه بشرح ذیل می‌باشد: آقای علاءالدین محمدی سربند به شماره ملی xxxxxxxxx۰ دارای مبلغ ۶. xxx. xxx ریال سهم الشرکه. آقای سیدمحمدرضا دهدشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارای مبلغ ۸. xxx. xxx ریال سهم الشرکه. آقای سیدابوالقاسم تقوی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ دارای مبلغ ۲. xxx. xxx ریال سهم الشرکه. اعضاء و سمت هیئت مدیره بشرح زیر: آقای علاءالدین محمدی سربند به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره. آقای سیدمحمدرضا دهدشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره. آقای سیدابوالقاسم تقوی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار وتعهدآور مؤسسه از قبیل قراردادها، چک، سفته، بروات و سایر اوراق تجاری با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر مؤسسه معتبر است. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13525447
آگهی تغییرات شرکت انرژی نوش پویا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۸۱۵۹۳ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۲۲۸۵۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعلام گردید و آقای سید محمدرضا دهدشتی باکد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت مدیر تصفیه انتخاب گردید. نشانی محل تصفیه تهران ونک خیابان شهید حجت الاسلام عباس شیرازی خیابان برزیل غربی پلاک ۵۹ واحد ۱۹ کدپستی xxxxxxxxx۶ می‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13526848
آگهی تغییرات حسابرسی آبادیس نگارآرون موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۷۰۹۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۴۸۷۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۰۴/xxx۶ و تاییدیه جامعه حسابداران رسمی کشور به شماره xxxxxx/۹۶ مورخ ۲۴/۴/۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای کامران طرفه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ با دریافت مبلغ xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه خود از صندوق مؤسسه از مؤسسه خارج گردید. در نتیجه سرمایه مؤسسه از مبلغ xxxxxx۰۰ ریال به xxxxxx۰۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه هریک پس از کاهش سرمایه بشرح ذیل میباشد: آقای علاالدین محمدی سربند با کدملی xxxxxxxxx۰ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه. آقای سید محمدرضا دهدشتی با کدملی xxxxxxxxx۱ دارای مبلغ xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13201897
آگهی تغییرات آبادیس نگار آرون موسسه غیر تجاری به شماره ثبت ۳۷۰۹۵ و شناسه ملی ۱۴۰۰۵۳۴۸۷۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ ۰۹/۰۸/xxx۵ و مجوز شماره xxxxxx/۹۵ مورخ ۲۰/۹/۹۵ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدمحمدرضا دهدشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با پرداخت مبلغ xxxxxx۰ ریال سهم الشرکه به حساب موسسه در ردیف شرکا قرار گرفتند. آقای علاءالدین محمدی سربند به شماره ملی xxxxxxxxx۰ با پرداخت xxxxxx۰ ریال به حساب موسسه سهم الشرکه خود را به xxxxxx۰ ریال افزایش داد. و سرمایه موسسه از مبلغ xxxxxx۰ ریال به مبلغ xxxxxx۰۰ ریال افزایش یافت. آقای کامران طرفه به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای علاءالدین محمدی سربند به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به سمت رئیس و عضو هیئت مدیره آقای سیدمحمدرضا دهدشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس و عضو هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از قبیل قراردادها، چک، سفته، بروات و سایر اوراق تجاری با امضای مدیرعامل منفردا و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر موسسه معتبر است. میزان سهم الشرکه شرکا پس از افزایش سرمایه بشرح زیر است: کامران طرفه شماره ملی: xxxxxxxxx۸ میزان سهم الشرکه: ۶. xxx. xxx ریال علاءالدین محمدی سربند شماره ملی: xxxxxxxxx۰ میزان سهم الشرکه: ۶. xxx. xxx ریال سیدمحمدرضا دهدشتی شماره ملی: xxxxxxxxx۱ میزان سهم الشرکه: ۶. xxx. xxx ریال پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13128692
آگهی تغییرات شرکت مبنا صنعت پرگاس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۸۶۴۷۲ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۷۳۳۰۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۰۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید محمدرضا دهدشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی احمدوند به شماره ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13044638
آگهی تغییرات شرکت لاوان بافت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۵۹۲۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۰۳۷۵۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۶/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسین حقیقت منش به کد ملی xxxxxxxxx۱ و مهرناز خرمی به کد ملی xxxxxxxxx۳ و ماکان حقیقت منش به کد ملی xxxxxxxxx۲ و محمد حسن حقیقت منش به کد ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. فرهنگ کاشف بهرامی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت بازرس اصلی و سید محمدرضا دهدشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12992134
آگهی تغییرات شرکت طراحی و ساخت قطعات و ماشین آلات صنایع پتروشیمی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۶۶۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۰۴۷۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۴/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود وزیان مالی منتهی به سال ۲۹/۱۲/۹۴ به تصویب رسید.. آقای سیدمحمدرضا دهدشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و آقای محمدرضا ناصحی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12910575
آگهی تصمیمات شرکت رستورانهای زنجیره‌ای بوف کیش (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۱۱۰۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۲۷۵۰۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ xxx۵. ۰۳. ۱۵، آقای سید محمد رضا دهدشتی (حسابدار رسمی) با کد ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای مرتضی صدراصفهانی با کد ملی xxxxxxxxx۳ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12581187
آگهی تغییرات شرکت طراحی و ساخت قطعات و ماشین آلات صنایع پتروشیمی شركت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۶۶۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۰۴۷۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:تراز نامه و حساب سودوزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۳ تصویب شد آقای سید محمد رضا دهدشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد رضا ناصحی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12467267
آگهی تغییرات شرکت طراحی و ساخت قطعات و ماشین آلات صنایع پتروشیمی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۶۶۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۰۴۷۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید محمدرضا دهدشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و آقای محمدرضا ناصحی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12270975
آگهی تغییرات موسسه حسابرسی آرتین پرگاس حسابداران رسمی به‌شماره‌ثبت۳۳۵۳۹ و‌شناسه‌ملی۱۴۰۰۳۹۳۹۶۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۰۳/xxx۴ و مجوز شماره xxxxxx/۹۴ مورخه ۳۰/۳/xxx۴ جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سید محمد رضا دهدشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ با دریافت مبلغ xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه خود از صندوق موسسه، از موسسه خارج گردید سرمایه موسسه از مبلغ xxxxxxxxx ریال به مبلغ xxxxxx۰۰ ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه هر یک بشرح زیر میباشد : آقای حمید سلیمی با کدملی xxxxxxxxx۰ دارای مبلغ xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه آقای شهرام طاهری با کدملی xxxxxxxxx۰ دارای مبلغ xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه آقای میر شجاع حسینی شیوائی با کدملی xxxxxxxxx۱ دارای مبلغ xxxxxx۰۰ ریال سهم الشرکه .
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12119762
آگهی تغییرات شرکت طراحی و ساخت قطعات و ماشین آلات صنایع پتروشیمی سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۶۶۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۰۴۷۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آرتین پرگاس به شماره ثبت xxx۳۹ و شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به سمت بازرس اصلی و آقای سید محمد رضا دهدشتی به شماره ملی: xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۹۲ به تصویب رسید
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1702051
آگهی تغییرات شرکت مدیریت پروژه‌های انرژی تجدید پذیر مکسان پیشرو سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۲۰۹۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۱۸۱۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع ‍ عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آرتین پرگاس حسابداران رسمی شناسه ملی: xxxxxxxxx۴۰ به عنوان بازرس اصلی و آقای سید محمد رضا دهدشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. آقای منصور حاجی امینی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای مسعود مسروری به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای سجاد بنابی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ وشرکت مهندسی نصب و نگهداری کارخانجات صنایع پتروشیمی بشناسه ملی: xxxxxxxxx۴۳ با نمایندگی آقای مهرداد علیخانی بشماره ملی: xxxxxxxxx۷ به سمت اعضا هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1630235
آگهی تغییرات شرکت زراعی تولیدی مواد غذای زیتون طلایی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۰۱۱۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۵۲۸۰۶
به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۰۵/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آرتین پرگاس شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به سمت بازرس اصلی و آقای سید محمدرضا دهدشتی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1561274
آگهی تغییرات شرکت طراحی و ساخت قطعات وماشین آلات صنایع پتروشیمی سهامی خاص به شماره ثبت ۱۰۶۶۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۰۴۷۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۰۲/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی ارتین پرگاس حسابداران دارای ش.م xxxxxxxxx۰به عنوان بازرس اصلی و آقای محمد رضا دهدشتی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1526676
آگهی تغییرات شرکت ویژگان بسپار شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۸۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۶۳۰۱۵۲۰۵۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده مورخ ۱۸/۱۲/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ موسسه حسابرسی آرتین پرگاس حسابداران رسمی به سمت حسابرس و بازرس اصلی و آقای سیدمحمدرضا دهدشتی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علیالبدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۴۲ مسئول ثبت شرکتهای ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1468368
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی بین المللی نیاکو زرین شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۴۲۰۷۶۹ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۳۷۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۰۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی آرتین پرگاس به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ به سمت بازرس اصلی و سید محمدرضا دهدشتی به کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1432581
آگهی تغییرات شرکت سازندگان سیوستان شرکت سهامی خاص شماره ثبت ۱۲۱۱۰۷ شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۰۶۵۲۲
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
مهدی فلاح بشماره ملی xxxxxxxxx۸ سید شامیر کاظمینی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ الهام فلاح بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
موسسه حسابرسی آرتین پرگاس حسابداران رسمی شماره ثبت xxx۳۹ مورخ ۱۸/۱۲/۹۲ شناسه ملی xxxxxxxxx۴۰ بسمت بازرس اصلی و آقای سید محمدرضا دهدشتی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1384425
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی بین المللی نیاکو زرین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۲۰۷۶۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۳۷۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۲/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت.
آقای سید محمدرضا دهدشتی به کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای ناصر پاک سرشت به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1398848
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری امین اقتصاد ایرانیان سهامی‌خاص به شماره ثبت ۳۶۷۱۹۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۶۹۹۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
سیدمحمدرضا دهدشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و داود امرایی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین شد.
پxxxxxx۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1372193
آگهی تاسیس شرکت سهامی خاص بازرگانی توسعه مبادلات امین
در تاریخ۲۹/۱۱/xxx۲ به شماره ثبتxxxxxx به شناسه ملیxxxxxxxxx۲۱ ثبت, و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد.
موضوع شرکت: اراده کلیه فعالیتها در زمینه تهیه تولید ساخت و مونتاژ تجهیز و راه اندازی خطوط تولید کارخانجات صنعتی تامین نیروی انسانی مورد نیاز شرکت و همچنین انجام کلیه فعالیتهای تجاری و بازرگانی اعم از تهیه تولید واردات صادرات تهیه و توزیع پخش و بسته بندی کلیه کالاهای مجاز بازرگانی خرید و فروش و صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی فعالیت تجاری و صنعتی که بطور مستقیم و غیرمستقیم با تمام و هریک از موضوعات فوق مرتبط باشد مبادرت نمایند گشایش اعتبارات و ال سی برای شرکت نزد بانکها و ترخیص کالا از گمرکات داخلی اخذ و اعطای نمایندگی شرکتهای معتبر خارجی و داخلی مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی و یا در سایر شرکتها اعم از داخلی و خارجی اخذ وام و اعتبارات بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانکها و موسسات در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح.
مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
مرکز اصلی شرکت:
تهران میدان رسالت خیابان فرجام بعد از خ شهید حیدرخانی پلاکxxx واحد۳ کدپستیxxxxxxxxx۵
سرمایه شرکت: مبلغ xxx/xxx/xxx ریال منقسم بهxxx/xxx سهم xxx۰ ریالی که تعداد۰ سهم بانام و xxxxxx سهم آن بی نام میباشد که مبلغxxx/xxx/۳۵ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxx/۷۲ـ xxx۹ مورخ۱۰/۹/۹۲ نزد بانک صادرات شعبه بازار بزرگ میرداماد پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد.
اولین مدیران شرکت:
حسام ناصر عزیزی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل ـ عضو اصلی به ش ـ مxxxxxxxxx۰ داود امرائی به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی به ش ـ مxxxxxxxxx۶ امیر شاپناهی به سمت رئیس هیئت مدیره ـ عضو اصلی به ش ـ مxxxxxxxxx۲ به مدت دو سال انتخاب گردیدند.
دارندگان حق امضاء :
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و بانکی شرکت با امضای مدیرعامل منفرداً یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است.
اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی ها انتخاب شد.
بازرس اصلی و علی البدل:
آقای سید محمدرضا دهدشتی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی
آقای مهرداد بختیاری به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1269796
آگهی تاسیس شرکت سهامی خاص امید آفرینان مدبر
در تاریخ۲۴/۰۹/xxx۲ به شماره ثبتxxxxxx در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران به شناسه ملیxxxxxxxxx۰۵ ثبت, و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد.
موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیتهای مجاز تجاری بازرگانی فنی اقتصادی مالی و خدماتی مجاز پس از اخذ مجوزهای لازم. و واردات و صادرات کالاهای مجاز بازرگانی, خرید سهام برای شرکت ـ مشاوره در زمینه فعالیتهای مجاز تجاری و امور سهام, تهیه و ارائه طرحهای توجیهی سرمایه گذاری. مشاوره در خصوص سرمایه گذاریها, ایجاد شهرک های صنعتی, ساخت تجهیز و راه اندازی کارخانجات تولیدی و صنعتی در داخل و خارج از کشور و شرکت در مناقصات و مزایدات و عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و اخذ وام از بانکها و موسسات مالی و اعتباری انجام فعالیتهای مذکور در صورت لزوم پس از اخذ مجوز لازم از مراجع ذیصلاح.
مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود.
مرکز اصلی شرکت:
تهران میدان آرژانتین خ الوند خ۲۹ پ۱۱ واحد۱۸ کدپستیxxxxxxxxx۵
سرمایه شرکت: مبلغxxx/xxx/xxx/۱۰ ریال منقسم بهxxx/xxx سهمxxx/xxx ریالی که تعدادxxx/xxx سهم بانام و ۰ سهم آن بی نام میباشد که مبلغxxx/xxx/xxx/۳ ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شمارهxxx/۶/xxx۴/۷۲ مورخ۵/۶/۹۲ نزد بانک صادرات شعبه پارک ساعی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام میباشد.
اولین مدیران شرکت:
۱ـ مصطفی علیجانی به سمت رئیس هیئت مدیره ـ عضو اصلی ۲ـ ابراهیم مهبد به سمت مدیرعامل خارج از سهامداران ۳ـ پیمان علیجانی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ـ عضو اصلی ۴ـ مهزاد علیجانی به سمت عضو هیئت مدیره ـ عضو اصلی به مدت دو سال انتخاب گردیدند.
دارندگان حق امضاء :
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضا و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از سه نفر اعضایی هیات مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل یا یکی از اعضا همراه با مهر شرکت معتبر است.
اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه
بازرس اصلی و علی البدل:
سید محمدرضا دهدشتی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی
ناصر پاک سرشت به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل.
روزنامه کثیرالانتشار شرکت: ابرار می باشد.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1190547
آگهی تغییرات شرکت طراحی و ساخت قطعات و ماشین‌آلات صنایع پتروشیمی سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۱۰۶۶۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۰۴۷۸۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت.
آقای سید محمدرضا دهدشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای شاهین محمدی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1133613
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی بین المللی نیا کو زرین بامسئولیت محدود به ‌شماره ثبت ۴۲۰۷۶۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۳۷۲۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۴/۱۰/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقایان سید محمدرضا ده دشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و ناصر پاک سرشت به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1081890
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری امین اقتصاد ایرانیان (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۳۶۷۱۹۴ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۱۶۹۹۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۸/۱۲/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای سید محمدرضا دهدشتی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای داود امرائی به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۲۸/۱۲/xxx۳ به قرارذیل انتخاب گردیدند:
خانم نسیم حبیبی به شماره ملیxxxxxxxxx۰ و آقای علیرضا حبیبی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ و آقای امیر عرفانیان دستفروش به شماره ملیxxxxxxxxx۲ تا تاریخ۲۸/۱۲/xxx۳.
۴ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۶/xxx۱ به تصویب رسید.
در تاریخ۲۰/۳/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1069879
آگهی تغییرات شرکت مدیریت پروژه‌های انرژی تجدید پذیر مکسان پیشرو (سهامی‌خاص) بشماره ثبت۳۷۲۰۹۰ و شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۱۸۱۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ۴/۷/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ ماده۱۳ اساسنامه به شرح صورتجلسه اصلاح گردید.
۲ـ آقای سید محمدرضا دهدشتی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای شهرام قهرمانی زهرائی به شماره ملیxxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۴ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۴/۷/xxx۳ به قرارذیل انتخاب گردیدند:
آقای مسعود مسروری به شماره ملیxxxxxxxxx۵ و آقای منصور حاجی امینی به شماره ملیxxxxxxxxx۹ و آقای سجاد بنایی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ و شرکت مهندسی نصب و نگهداری کارخانجات صنایع پتروشیمی سهامی خاص با نمایندگی آقای احمد رهگذر تا تاریخ۴/۷/xxx۳.
۵ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ۶/۳/xxx۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 849470
آگهی تصمیمات شرکت راما الکتریک سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۵۷۳۷و شناسه ‌ملی ۱۰۲۲۰۰۶۵۶۰۷
شمارهxxxxxx/۹۱ ۰۸/۹/xxx۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۸/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۸/۹۱ واصل گردید: سید محمدرضا ده دشتی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و مریم قرامحمدی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9839205
آگهی تصمیمات شرکت راما الکتریک سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۵۷۳۷ و شناسه ‌ملی ۱۰۲۲۰۰۶۵۶۰۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ بطور فوق‌العاده مورخ ۱۸/۸/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۸/۹۱ واصل گردید: سید محمدرضا ده‌دشتی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و مریم قرامحمدی به کدملی xxxxxxxxx۰ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9793320
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی پارس پلیمر رام سهامی خاص به شماره ثبت۲۷۷۰۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۱۸۶۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای سید محمدرضا دهدشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای حسین نصیرزاده‌امیرآباد به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.

در تاریخ۳/۸/xxx۱ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 867862
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی پارس پلیمر رام سهامی خاص به شماره ثبت۲۷۷۰۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۱۸۶۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/xxx۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای سید محمدرضا دهدشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای حسین نصیرزاده امیرآباد به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۰ به تصویب رسید.
در تاریخ۳/۸/xxx۱ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۳۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 745200
آگهی تصمیمات شرکت طراحی و ساخت قطعات ماشین آلاتصنایع پتروشیمی سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۰۶۶۱۳و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۰۴۷۸۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. سید محمدرضا دهدشتی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس اصلی و شاهین محمدی به کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۲۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9686375
آگهی تصمیمات شرکت طراحی و ساخت قطعات ماشین آلات صنایع پتروشیمی سهامی خاص ثبت‌ شده ‌بشماره ۱۰۶۶۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۰۴۷۸۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۷/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب‌ سود و زیان سال مالی ۹۰ به تصویب رسید. سید محمدرضا دهدشتی به کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس اصلی و شاهین محمدی به کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 615104
آگهی تغییرات شرکت مدیریت پروژه های انرژی تجدیدپذیر مکسان پیشرو سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۷۲۰۹۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۱۸۱۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای سید محمدرضا دهدشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای شهرام قهرمانی زهرائی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید.
در تاریخ ۷/۳/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۴ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 575874
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی پارس پلیمر رام سهامی خاص به شماره ثبت۲۷۷۰۵۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۰۱۸۶۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۱/۱۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای سید محمدرضا دهدشتی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای حسین نصیر زاده امیرآبادی به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۱/۱۲/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
آقای فریدون علیزاده حیدری به شماره ملیxxxxxxxxx۰ و آقای رسول علی زاده حیدری به شماره ملیxxxxxxxxx۴ و آقای حسین علیزاده حیدری به شماره ملیxxxxxxxxx۳ تا تاریخ۱/۱۲/۹۲.
در تاریخ۵/۲/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 575916
آگهی تصمیمات شرکت والا گستر جهان سهامی خاص ‌به شماره ثبت ۱۹۶۰۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۷۹۲۳۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۱۲/۹۰ واصل گردید: سیدمحمدرضا دهدشتی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و فرهاد فرقه به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: حسن درگاهی مقدم به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، شیوا کلاهی علمداری به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10248751
آگهی تصمیمات شرکت والا گستر جهان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۹۶۰۵۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۷۹۲۳۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۱/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۱۲/۹۰ واصل گردید: سیدمحمدرضا دهدشتی به کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و فرهاد فرقه به کدملی xxxxxxxxx۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: حسن درگاهی مقدم به کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، شیوا کلاهی علمداری به کدملی xxxxxxxxx۸ به سمت نائب رئیس و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 477693

آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری فرزانگان اقتصاد ایرانیان
سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx
و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱۰/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
۱ـ آقای سید محمدرضا دهدشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای داود امرائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۵/۱۰/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:
خانم نسیم حبیبی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای محمد علیزاده اصل به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای امیر عرفانیان دستفروش به شماره ملی xxxxxxxxx۲ تا تاریخ ۲۵/۱۰/۹۲.
۴ـ ترازنامه و حساب های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ به تصویب رسید.
در تاریخ ۲۹/۱۱/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۹ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 658735
آگهی تصمیمات شرکت طراحی و ساخت قطعات و ماشین‌آلات صنایع پتروشیمی سهامی خاص ‌بشماره ثبت‌ ۱۰۶۶۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۰۴۷۸۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۶/۹۰ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ بتصویب رسید. سید محمدرضا دهدشتی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس اصلی و شاهین محمدی به کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9766392
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی پارس پلیمر رام سهامی خاص بشماره ثبت ۲۷۷۰۵۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۱۸۶۳۱
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۱/۱۲/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای سید محمدرضا دهدشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای حسین نصیرزاده‎امیرآباد به عنوان بازرس علی‎البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "ابرار" جهت نشر آگهی‎های شرکت انتخاب شد.

در تاریخ ۲۹/۳/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10631966
آگهی تغییرات شرکت آراد صنعت ویرا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۸۸۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۲۴۵۷۰
به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۱/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای سید محمد رضا دهدشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای شهاب الدین درویش به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند.

۲ ـ روزنامه کثیرالانتشار «ابرار» جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ۲۰/۱/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای اشکان ملک به شماره ملیxxxxxxxxx۱و خانم شهرزاد درویش به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای ابراهیم شاهم آبادی اکبری پور: شماره ملی xxxxxxxxx۲ و خانم پریسا نادری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ تا تاریخ ۲۰/۱/xxx۲

در تاریخ ۲/۳/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10705068
آگهی تغییرات شرکت آراد صنعت ویرا سهامی خاص به شماره ثبت ۳۴۸۸۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۲۴۵۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ ۳۰/۰۵/xxx۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای سیدمحمدرضا دهدشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای شهاب‌الدین درویش به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/xxx۸ به تصویب رسید.

در تاریخ ۲۸/۱۲/xxx۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10734977
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری فرزانگان اقتصاد ایرانیان سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۶۷۱۹۴و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۶۹۹۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱۰/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای سید محمدرضا دهدشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای داود امرائی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۲۵/۱۰/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

خانم نسیم حبیبی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و آقای محمد علیزاده‌اصل به شماره ملی xxxxxxxxx۹ و آقای امیر عرفانیان‌دستفروش به شماره ملی xxxxxxxxx۲ تا تاریخ ۲۵/۱۰/۹۲.

۴ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ به تصویب رسید.

در تاریخ ۲۹/۱۱/۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10753665
آگهی تغییرات شرکت سرمایه‌گذاری فرزانگان اقتصاد ایرانیان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۷۱۹۴و شناسه‌ملی ۱۰۳۲۰۱۶۹۹۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱۰/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای سید محمدرضا دهدشتی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای داود امرائی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار "پول" جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حسابهای سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۹ به تصویب رسید.

در تاریخ ۱۴/۱۲/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10824577
آگهی تصمیمات شرکت طراحی و ساخت قطعات و ماشین‌آلات صنایع پتروشیمی سهامی خاص ‌بشماره ثبت‌ ۱۰۶۶۱۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۰۴۷۸۴
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۸/۶/۹۰ واصل گردید: موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۸ بتصویب رسید. سید محمدرضا دهدشتی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس اصلی و شاهین محمدی به کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10909947
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی صنایع بسته‌بندی تدبیر البرز سهامی خاص ثبت ‌شده ‌به شماره ۲۳۶۱۹۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۷۱۲۰۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۲/۵/۹۰ واصل گردید: سیدمحمدرضا دهدشتی به ش ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس اصلی و علیرضا حقدوست‌طالمی‌نژاد به ش ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: محمد فلاح به ش ملی xxxxxxxxx۹ و حسن فلاح‌گروی به ش ملی xxxxxxxxx۱ و ذکریا فلاح‌کروی به ش ملی xxxxxxxxx۱ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۳۰/۴/۹۰ محمد فلاح به سمت رئیس هیئت‌مدیره و ذکریا فلاح‌کروی به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل و حسن فلاح‌گروی به سمت عضو هیئت‌مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته و اسناد بانکی و مکاتبات اداری با امضا رئیس هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10995608
آگهی تغییرات شرکت آراد صنعت ویرا سهامی‌ خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۴۸۸۴۶و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۲۴۵۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده مورخ ۲۰/۱/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای سید محمدرضا دهدشتی به شماره‌ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای شهاب‌الدین درویش به شماره‌ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲‌ـ روزنامه کثیرالانتشار 'ابرار' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۲۰/۱/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای اشکان ملک به شماره‌ملی xxxxxxxxx۱ و خانم شهرزاد رویش به شماره‌ملی xxxxxxxxx۸ و آقای ابراهیم شاهم‌آبادی‌اکبری‌پور به شماره‌ملی xxxxxxxxx۲ و خانم پریسا نادری به شماره‌ملی xxxxxxxxx۶ تا تاریخ ۲۰/۱/xxx۲.

در تاریخ ۰۲/۳/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11122542
آگهی تغییرات شرکت مدیریت پروژه های انرژی تجدیدپذیرمکسان پیشرو سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۳۷۲۰۹۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۱۸۱۳۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای سید محمدرضا دهدشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای شهرام قهرمانی‌زهرائی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی‎البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید.

در تاریخ ۷/۳/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11396949
آگهی تغییرات شرکت بازرگانی پارس پلیمر رام سهامی خاص به شماره ثبت۲۷۷۰۵۵ و شناسه ملی۱۰۱۰۳۰۱۸۶۳۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۱/۱۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ آقای سید محمدرضا دهدشتی به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای حسین نصیر‌زاده‌امیرآبادی به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۲ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۳ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ۱/۱۲/۹۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای فریدون علیزاده‌حیدری به شماره ملیxxxxxxxxx۰ و آقای رسول علی‌زاده‌حیدری به شماره ملیxxxxxxxxx۴ و آقای حسین علیزاده‌حیدری به شماره ملیxxxxxxxxx۳ تا تاریخ۱/۱۲/۹۲.

در تاریخ۵/۲/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11530940
آگهی تغییرات شرکت آراد صنعت ویرا سهامی خاص ‌به‌ شماره ثبت ۳۴۸۸۴۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۹۲۴۵۷۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق‌العاده و عادی به طور فوق‌العاده مورخ ۲۳/۴/xxx۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

۱ـ ماده ۱۴ اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید.

۲ـ آقای سید محمدرضا دهدشتی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی، آقای شهاب‌الدین درویش به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.

۳‌ـ روزنامه کثیرالانتشار 'ابرار' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

۴ـ اعضاء هیئت‌مدیره تا تاریخ ۲۳/۴/xxx۲ به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

آقای اشکان ملک به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و خانم شهرزاد درویش به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای حمیدرضا صادقی‌زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای ابراهیم اکبری‌پور به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و خانم پریسا نادری به شماره ملی xxxxxxxxx۶ تا تاریخ ۲۳/۴/xxx۲.

در تاریخ ۸/۵/xxx۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرارگرفت.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات