حسن زنجانی

حسن زنجانی

کد ملی 297167xxxx
گراف ارتباطات
9
شرکت‌ها
54
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14649941
آگهی تغییرات شرکت صنایع ذوب آهن شمالغرب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۱۳۵ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۳۷۳۱۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت سرمایه گذاری و توسعه آذرسیماب به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی آقای سعید پورشریفی با کد ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت آذرسیماب به شماره ثبت xxx۵ وشناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به نمایندگی آقای مرتضی حمایت خواه با کد ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت توسعه صنایع شهد آذربایجان به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ به نمایندگی آقای حسن زنجانی با کد ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره انتخاب شدند . آقای مرتضی حمایت خواه با کد ملی xxxxxxxxx۳ ( خارج از شرکت ) به سمت مدیرعامل انتخاب گردید . کلیه اسناد و اوراق تعهد آور تجاری و بانکی از قبیل چک ، سفته ، برات ، عقود اسلامی و قرارداد‌ها با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره و یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضاء منفرد هر یک از اعضاء هیئت مدیره یا مدیرعامل با مهر شرکت به تصویب رسید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14649951
آگهی تغییرات شرکت صنایع ذوب آهن شمالغرب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۱۳۵ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۳۷۳۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۷/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت سرمایه گذاری و توسعه آذرسیماب به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی آقای سعید پورشریفی با کد ملی xxxxxxxxx۴ وشرکت آذرسیماب به شماره ثبت xxx۵ وشناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به نمایندگی آقای مرتضی حمایت خواه با کد ملی xxxxxxxxx۳ و شرکت توسعه صنایع شهد آذربایجان به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ به نمایندگی آقای حسن زنجانی با کد ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند . خانم هاله مسلمی تبریزی به کدملی xxxxxxxxx۹ آقای فریبرز کارگشا به کدملی xxxxxxxxx۸ به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند . روزنامه عصر آزادی برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14644047
آگهی تصمیم
باستناد صورتجلسه مورخ ۱۱/۰۲/xxx۸ هیئت مدیره شرکت صنایع پتروشیمی پردیس آذربایجان منطقه آزاد ماکو ( سهامی خاص ) شماره ثبت xxx۸ ، شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ در محل قانونی شرکت با حضور کلیه اعضای هیئت مدیره ، تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردیده است که جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد . الف ) اعضای هیئت مدیره به نمایندگی از سهامداران بشرح زیر معرفی شدند : شرکت سهامی خاص پترو فرهنگ شماره ثبت xxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران شناسه ملی xxxxxxxxx۸۸ به نمایندگی آقای محمدرسول سلگی با کدملی xxxxxxxxx۵ طی معرفینامه شماره xxx۲/۱/ xxx پ ف مورخ ۱۱/۲/xxx۶ به عنوان عضو و رئیس هیئت مدیره . شرکت سهامی خاص توسعه صنایع شهد آذربایجان شماره ثبت xxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تهران شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ به نمایندگی آقای حسن زنجانی با کدملی xxxxxxxxx۵ طی معرفینامه شماره xxx۱۸/ ت مورخ ۰۴/۲/xxx۸ به عنوان عضو و نائب رئیس هیئت مدیره . آقای حمید رضا بادامچی فرزند رجبعلی متولد xxx۴ شماره شناسنامه ۸۸ آذرشهر بشماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل . شرکت سهامی خاص پتروشیمی آریا منطقه آزاد چابهار شماره ثبت xxx۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری منطقه آزاد چابهار شناسه ملی xxxxxxxxx۱۱ به نمایندگی آقای عبدالحسین آژنگ با کدملی xxxxxxxxx۰ طی معرفینامه شماره xxx/۱ xxx پ ف مورخ ۰۹/۰۲/xxx۸ بعنوان عضو هیئت مدیره . شرکت پتروشیمی مهتاب پارسیان ( سهامی خاص ) شماره ثبت xxx۱ ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بندر لنگه شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ به نمایندگی آقای سیددانیال اقوامی با کدملی xxxxxxxxx۴ طی معرفینامه شماره xxx/۱ xxx پ ف مورخ ۰۷/۰۲/xxx۸ بعنوان عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال شمسی انتخاب شدند . ب ) صاحبان امضاء شرکت : کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و بانکی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره ، در غیاب مدیرعامل با امضای نائب رئیس هیئت مدیره به جای مدیرعامل و در غیاب رئیس هیئت مدیره یکی از دو عضو غیر از هیأت رئیسه و با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و سایر نامه‌های اداری و عادی با امضاء مدیرعامل معتبر می‌باشد . هیئت مدیره بندهای ۴ ۷ ۹ ۱۰ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۸ از اختیارات هیئت مدیره را بر طبق ماده ۴۰ اساسنامه به مدیرعامل تفویض نمود . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد ماکو
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14618210
آگهی تغییرات شرکت گلفام ارومیه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۹۹۳۱ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۰۳۷۳۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ آقای محمد نقی زاده آیدنلو فرزند محمدرضا بشماره ملی xxxxxxxxx۰ بسمت مدیرعامل ( خارج از اعضاء هیئت مدیره ) و آقای محمدرضا ربانی اصفهانی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت توسعه صنایع شهد آذربایجان ( سهامی خاص ) بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای حسن زنجانی فرزند رشید بشماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی زنجانی میاندوآب بشماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت قند ارومیه بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب و تعیین شدند . امضاء کلیه اوراق تعهدآور و بهادار تجاری و بانکی از قبیل چک ، سفته ، بروات و قراردادها با امضاء مدیرعامل به اتفاق رئیس هیئت مدیره و در غیاب هر یک از آنها یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است . و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت مجاز خواهد_بود . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14618213
آگهی تغییرات شرکت گلفام ارومیه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۹۹۳۱ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۰۳۷۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۱۲/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ ترازنامه حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۶ به تصویب رسید . موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ادیب ( حسابداران رسمی ) بشناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت بازرس اصلی وآقای عیسی خدابنده به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۹۷/۱۲/۲۹ انتخاب شدند آقای حسن زنجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ و شرکت توسعه صنایع شهد آذربایجان ( سهامی خاص ) شناسه ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت قند ارومیه ( سهامی عام ) شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ به مدت دو سال بعنوان اعضای هیئت مدیره شرکت انتخاب شدند . روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات به منظور درج و نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14478172
آگهی تغییرات شرکت شهد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۲۰۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۷۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای حسن زنجانی به کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیأت مدیره وآقای محمدرضا ربانی اصفهانی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیأت مدیره وآقای علی دهبکری به کدملی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت مدیرعامل ( خارج از اعضاء هیأت مدیره ) به شماره ملی xxxxxxxxx۶ و آقای سید جعفر شاهگلی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیأت مدیره و آقای مهدی زنجانی میاندوآب به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیأت مدیره وخانم ایران حضرتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیأت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها وعقود اسلامی با امضاء ثابت رئیس هیأت مدیره یا مدیرعامل باتفاق یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است وسایر اوراق عادی ومراسلات اداری با امضاء مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود . هیأت مدیره بند ۱۴ از ماده ۳۷ اساسنامه شرکت را به مدیرعامل واگذار نمود . پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14479422
آگهی تغییرات شرکت شهد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۲۰۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۷۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۰/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/xxx۷ به تصویب رسید . افراد مشروحه ذیل بعنوان اعضاء هیأت مدیره شرکت برای مدت دوسال انتخاب گردیدند . : شرکت توسعه صنایع شهد آذربایجان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ شرکت قندارومیه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ آقای حسن زنجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ آقای سید جعفر شاهگلی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ خانم ایران حضرتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۵ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرمان آروین پارس بشناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14481169
آگهی تصمیمات
باستناد صورتجلسه مورخ ۰۷/۱۱/۹۷ هیئت مدیره شرکت صنایع پتروشیمی پردیس آذربایجان منطقه آزاد ماکو ( سهامی خاص ) بشماره ثبت xxx۸۲ ۳/۲/۹۴ شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ ، با حضور کلیه اعضای هیئت مدیره تشکیل و نسبت به موارد زیر باتفاق آراء اخذ تصمیم بعمل آمد و برای اطلاع عموم منتشر می‌شود ؛ ۱ ) آقای ابراهیم عبدی با کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی مهتاب پارسیان بعنوان عضو و رئیس هیئت مدیره معرفی گردید . ۲ ) آقای حسن زنجانی با کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت توسعه صنایع شهد آذربایجان بعنوان عضو و نائب رئیس هیئت مدیره معرفی گردید . ۳ ) آقای حمید رضا بادامچی با کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب و معرفی گردید . ۴ ) آقای محمد رسول سلگی با کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی آریا بعنوان عضو هیئت مدیره معرفی گردید . ۵ ) جناب آقای عبدالحسین آژنگ با کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت پتروفرهنگ به عنوان عضو هیئت مدیره به جای آقای علی یدقار با معرفی گردید . ۶ ) هیئت مدیره مجددا بندهای ۴ ۷ ۹ ۱۰ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۸ از اختیارات هیئت مدیره را بر طبق ماده ۴۰ اساسنامه به مدیرعامل تفویض نمود . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و بانکی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره ، در غیاب مدیرعامل با امضای نائب رئیس هیئت مدیره به جای مدیرعامل ودر غیاب رئیس هیئت مدیره یکی از دوعضو غیر از هیات رئیسه و با مهر شرکت معتبر خواهد_بود و سایر نامه‌های اداری و عادی با امضاء مدیرعامل معتبر می‌باشد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد ماکو
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13983671
آگهی تصمیمات
باستناد صورتجلسه مورخ ۹۷/۱/۲۸ هیات مدیره شرکت صنایع پتروشیمی پردیس آذربایجان منطقه آزاد ماکو (سهامی خاص) بشماره ثبت xxx۸ ۲۳/۲/۹۴ شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵، با حضور کلیه اعضای هیات مدیره تشکیل و نسبت به موارد زیر باتفاق آراء اخذ تصمیم بعمل آمد و برای اطلاع عموم منتشر می‌شود؛ ۱. جناب آقای علی یدقار با کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت پتروفرهنگ به عنوان عضو و رئیس هیات مدیره معرفی گردید. ۲. آقای حسن زنجانی با کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت توسعه صنایع شهد آذربایجان بعنوان عضو و نائب رئیس هیات مدیره معرفی گردید. ۳. آقای حمید رضا بادامچی با کدملی xxxxxxxxx۲ به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل انتخاب و معرفی گردید. ۴. آقای ابراهیم عبدی با کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی مهتاب پارسیان طی نامه xxx ۱ , xxx پ ف مورخ ۲۷/۱/۹۷ به جای آقای حسین محمدزاده برای ادامه تصدی بعنوان عضو هیات مدیره معرفی گردید. ۵. آقای محمد رسول سلگی با کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی آریا بعنوان عضو هیات مدیره معرفی گردید. ۶. هیات مدیره مجددا بندهای ۴ ۷ ۹ ۱۰ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۸ از اختیارات هیات مدیره را بر طبق ماده ۴۰ اساسنامه به مدیرعامل تفویض نمود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد ماکو
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13949572
آگهی تغییرات شرکت گلفام ارومیه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۹۹۳۱ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۰۳۷۳۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد رضا ربانی اصفهانی ک م xxxxxxxxx۱ نعنوان نماینده شرکت توسعه صنایع شهد آذربایجان بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ سمت رئیس هیئت مدیره آقای حسن زنجانی ک م xxxxxxxxx۵ سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای مهدی زنجانی میاندوآب ک م xxxxxxxxx۵ بعنوان نماینده شرکت قند ارومیه بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ سمت عضو هیئت مدیره آقای عباس محمودی راهدانه ک م xxxxxxxxx۱ سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) تعیین شدند نحوه امضاء کلیه اوراق تعهدآور و بهادار تجاری و بانکی از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضاء مدیرعامل به اتفاق رئیس هیئت مدیره و در غیاب هر یک از آنها یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت مجاز خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13949997
آگهی تغییرات شرکت قند ارومیه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۹۸۳۰ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۰۷۹۴۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسن زنجانی کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره مهدی زنجانی میاندوآب کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره ومدیرعامل غلامرضا اخباریه کد ملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیئت مدیره رامیز زنجانی کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره ایران حضرتی کد ملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها وعقود اسلامی با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل باتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است وسایر اوراق عادی ومراسلات اداری با امضاء مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13950246
آگهی تغییرات شرکت قند ارومیه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۹۸۳۰ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۰۷۹۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۴/۹۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت سامان پندار (حسابداران رسمی) بشناسه ملی xxxxxxxxx۶۹ به سمت بازرس اصلی موسسه آرمان آروین پارس به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند حسن زنجانی بشماره ملی: xxxxxxxxx۵ مهدی زنجانی بشماره ملی: xxxxxxxxx۵ رامیز زنجانی بشماره ملی: xxxxxxxxx۱ شرکت توسعه صنایع شهد آذربایجان شناسه ملی: xxxxxxxxx۱۴ شرکت شهد شناسه ملی: xxxxxxxxx۸۶ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات به منظوردرج و نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13924720
آگهی تغییرات شرکت مکمل‌های غذایی و دارویی سولدوز شافا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۸۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۵۱۶۰۸۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای صابر خدابنده فرزند نجف بشماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و آقای حسن زنجانی فرزند رشید بشماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت توسعه صنایع شهد آذربایجان (سهامی خاص) بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای عیسی خدابنده فرزند نجف بشماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب و تعیین شدند. ۲ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور بانکی و چک و سفته و برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مشترک مدیرعامل (آقای صابر خدابنده) و رئیس هیئت مدیره (آقای حسن زنجانی) توام با مهر شرکت معتبر می‌باشد و همچنین اوراق عادی و مکاتبات اداری نیز با امضاء مدیرعامل (آقای صابر خدابنده) توام با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نقده
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13924755
آگهی تغییرات شرکت مکمل‌های غذایی و دارویی سولدوز شافا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۴۸۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۵۱۶۰۸۸
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای حسن زنجانی با کدملی xxxxxxxxx۵ بنمایندگی از شرکت توسعه صنایع شهد آذربایجان آقای صابر خدابنده با کدملی xxxxxxxxx۸ آقای عیسی خدابنده کدملی xxxxxxxxx۴ ببسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ آقای طالب قربانی فرزند بدل با کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت بازرس اصلی و اقای حامد کاردان فرزند قلی با کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۴ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی ۳۰/۱۲/۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نقده
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13911741
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنایع شهد آذربایجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۱۷۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۳۱۵۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۱۰/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان و عملکرد هیات مدیره شرکت برای سال مالی منتهی به xxx۰/۰۷/۹۶ با کلیه آراء حاضرین در جلسه به تصویب رسید. ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۳۰/۰۷/۹۶ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی کاربرد تحقیق بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی ایساتیس محاسب کویر بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات به منظوردرج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. آقای حسن زنجانی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ آقای محمدرضاربانی اصفهانی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ خانم ایران حضرتی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ برای مدت دوسال بسمت اعضاء هیات مدیره انتخاب گردیدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13819255
آگهی تغییرات
باستناد صورتجلسه مورخ ۹۶/۸/۲۴ هیئت مدیره شرکت صنایع پتروشیمی پردیس آذربایجان منطقه آزاد ماکو (سهامی خاص) بشماره ثبت xxx۸ شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵، با حضور کلیه اعضای هیئت مدیره تشکیل و نسبت به موارد زیر باتفاق آراء اخذ تصمیم بعمل آمد و برای اطلاع عموم منتشر می‌شود؛ ۱. جناب آقای علی یدقار با کد ملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت پتروفرهنگ به عنوان عضو و رئیس هیئت مدیره انتخاب گردید. ۲. آقای حسن زنجانی با کد ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت توسعه صنایع شهد آذربایجان بعنوان عضو و نائب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردید. ۳. آقای حمید رضا بادامچی با کد ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردید. ۴. آقای حسین محمد زاده با کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی مهتاب پارسیان طی نامه xxx xxx/۱ پ ف مورخ ۲۳/۸/xxx۶ بعنوان عضو هیئت مدیره معرفی و انتخاب گردید. ۵. آقای محمد رسول سلگی با کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی آریا بعنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردید. ۶. هیئت مدیره مجددا بندهای ۴ ۷ ۹ ۱۰ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۸ از اختیارات هیئت مدیره را بر طبق ماده ۴۰ اساسنامه به مدیرعامل تفویض نمود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد ماکو
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13785573
آگهی تغییرات شرکت توسعه آتیه سپید آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۶۲۵ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۱۴۴۸۴۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای حسن انتظار به شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای ذکریا حمیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای عیسی شمس مولوی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای بهنام بهنام به شماره ملی xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مسعود خداداد مترجمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضو هیئت مدیره ومدیرعامل و آقای حسن زنجانی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی ازشرکت سهامی عام قندارومیه به سمت عضو هیئت مدیره و آقای یعقوب شیرزاد بشماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت خدمات بیمه‌ای اندیشه پوشش به سمت عضو هیئت مدیره بمدت دوسال تعیین و انتخاب شدند. ۲ امضای کلیه اسناد مالی و چک‌ها و قراردادها و اسناد تعهدآور متفقا با امضاء دو نفر از هفت نفر اعضای اصلی هیئت مدیره مذکور همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13785583
آگهی تغییرات شرکت توسعه آتیه سپید آسیا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۹۶۲۵ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۱۴۴۸۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و عملیات مالی سال xxx۵ تصویب شد. ۲ آقای عیسی شمس مولوی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای حسن انتظار به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و آقای بهنام بهنام به شماره ملی xxxxxxxxx۸ و آقای ذکریا حمیدی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ وآقای مسعود خداداد مترجمی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ وشرکت سهامی عام قند ارومیه بشماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ با نمایندگی آقای حسن زنجانی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ و شرکت سهامی خاص خدمات بیمه‌ای اندیشه پوشش با نمایندگی آقای یعقوب شیرزاد بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره بمدت دو سال تعیین و انتخاب شدند. ۳ آقای شهرام حیدری بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای علی اصغری تازه کند به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۴ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13760976
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های غذایی وقند پیرانشهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۰۲۶۹ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۴۸۶۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۹/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسن زنجانی ش م xxxxxxxxx۵ بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای اسمعیل رشیدی ش م xxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیات مدیره انتخاب شدند. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13327491
آگهی تغییرات
باستناد صورتجلسه مورخ ۲۴/۱۱/xxx۵ هیئت مدیره شرکت سهامی خاص صنایع پتروشیمی پردیس آذربایجان منطقه آزاد ماکوبشماره ثبت xxx۸۲ ۳/۲/۹۴ وشناسه ملی xxxxxxxxx۶۵، نسبت به موارد زیر اتخاذ تصمیم بعمل آمد؛ ۱. جناب آقای علی یدقار با کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت پترو فرهنگ طی نامه شماره xxx/۱ - xxx پ ف مورخ ۱۰/۱۱/xxx۵ بعنوان عضو هیئت مدیره بجای جناب آقای مصطفی طاهری نجف آبادی برای ادامه تصدی عضو و رئیس هیئت مدیره معرفی و انتخاب گردید. ۲. آقای حسن زنجانی با کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت توسعه صنایع شهد آذربایجان بعنوان عضو و نائب رئیس هیئت مدیره. ۳. آقای حمیدرضا بادامچی با کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل. ۴. آقای حسین محمدزاده با کدملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت توسعه صنایع پتروفرهنگ بعنوان عضو هیئت مدیره. ۵. آقای محمد رسول سلگی با کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی آریا بعنوان عضو هیئت مدیره. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت‌های صنعتی و معنوی منطقه آزاد ماکو
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13319774
آگهی تغییرات شرکت فرآورده‌های غذایی وقند پیرانشهر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۰۲۶۹ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۴۸۶۱۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۰/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت پویا فراز کیش به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۱ به نمایندگی آقای محمد شکرچیان با کدملی xxxxxxxxx۹ به سمت عضو هیات مدیره و شرکت توسعه کشت و صنعت ملی به شناسه ملی xxxxxxxxx۰۵ به نمایندگی آقای عباسقلی اردلان با کدملی xxxxxxxxx۶ به عنوان عضو هیات مدیره و قائم مقام مدیر عامل و شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار به شنا سه ملی xxxxxxxxx۱۰ به نمایندگی آقای محمدصادق بخشی با کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت رئیس هیات مدیره و آقای اسمعیل رشیدی ک. م xxxxxxxxx۵ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای رحیم طالبیان میاندوآب ک. م xxxxxxxxx۶ به سمت مدیر عامل و عضو هیات مدیره و آقای غلامرضا اخباریه ک. م xxxxxxxxx۸ به سمت عضو هیات مدیره و آقای حسن زنجانی ک. م xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیات مدیره تعیین گردیدند. امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضای ثابت مدیر عامل و یکی از اعضای هیات مدیره ودر غیاب مدیر عامل با امضای رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت نافذ و معتبر خواهد_بود. ضمنا مکاتبات عادی و جاری با امضاء مدیر عامل و مهر شرکت نافذ میباشد. هیات مدیره اختیارات خود را به شرح زیر به مدیر عامل تفویض نمود: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضائی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. تصویب ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد بجز معاونین ومدیران. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها. تحصیل تسهیلات از بانکها، شرکتها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر. رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن ولو کرارا. اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری وارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن) اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هئیت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس. تنظیم صورتهای مالی میاندوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه به حسابرس بازرس پیشنهاد هر نوع اندوخته بجز اندوخته قانونی پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13309564
آگهی تغییرات شرکت شهد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۲۰۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۷۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: افراد مشروحه ذیل بعنوان اعضاء هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت توسعه صنایع شهد آذربایجان (سهامی خاص) بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ شرکت قند ارومیه (سهامی عام) بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ آقای حسن زنجانی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ آقای سیدجعفر شاهگلی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ خانم ایران حضرتی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13309571
آگهی تغییرات شرکت شهد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۲۰۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۷۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۱/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره بقرار ذیل انتخاب گردیدند. آقای حسن زنجانی به کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره (عضو موظف) آقای محمدرضا ربانی اصفهانی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره (عضو موظف) آقای علی دهبکری بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) آقای سیدجعفر شاهگلی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره (عضو غیرموظف) آقای مهدی زنجانی میاندوآب به کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیئت مدیره (عضو غیرموظف) خانم ایران حضرتی به کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت مدیره (عضو غیرموظف) انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسلامی با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل باتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و سایر اوراق عادی و مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13201015
آگهی تغییرات شرکت صنایع ذوب آهن شمالغرب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۱۳۵ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۳۷۳۱۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری و توسعه آذرسیماب به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی سعید پورشریفی با کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت آذرسیماب به شماره ثبت xxx۵ وشناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به نمایندگی مرتضی حمایت خواه با کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت توسعه صنایع شهد آذربایجان به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ به نمایندگی آقای حسن زنجانی با کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس و عضو هیئت مدیره برای مدت قانونی انتخاب شدند. سعید پورشریفی، مرتضی حمایت خواه و حسن زنجانی بعنوان صاحبان امضاء مجاز تعیین و اعتبار کلیه اسناد و اوراق تعهدآور تجاری و بانکی از قبیل چک، سفته، برات، عقود اسلامی و قرارداد‌ها با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره و یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضاء منفرد هر یک از اعضاء هیئت مدیره یا مدیر عامل با مهر شرکت معتبر می‌باشند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13201024
آگهی تغییرات شرکت صنایع ذوب آهن شمالغرب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۱۳۵ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۳۷۳۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۷/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری و توسعه آذرسیماب به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به نمایندگی سعید پورشریفی با کدملی xxxxxxxxx۴ شرکت آذرسیماب به شماره ثبت xxx۵ وشناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به نمایندگی مرتضی حمایت خواه با کدملی xxxxxxxxx۳ شرکت توسعه صنایع شهد آذربایجان به شماره ثبت xxxxxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ به نمایندگی حسن زنجانی با کدملی xxxxxxxxx۵ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. محمد رضا ربانی اصفهانی به کدملی xxxxxxxxx۱ و سلیمان زلفی به کدملی xxxxxxxxx۷ به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه عصر آزادی برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12878007
آگهی تغییرات شرکت گلفام ارومیه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۹۹۳۱ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۰۳۷۳۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدرضا ربانی اصفهانی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره حسن زنجانی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره مهدی زنجانی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیئت مدیره فوأد وارسته بسمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیئت مدیره) بشماره ملی xxxxxxxxx۵ انتخاب گردیدند کلیه اوراق تعهد آور و بهادار تجاری و بانکی از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضاء مدیرعامل به اتفاق رئیس هیئت مدیره و در غیاب هر یک از آنها یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت مجاز خواهد_بود. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12878031
آگهی تغییرات شرکت گلفام ارومیه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۹۹۳۱ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۰۳۷۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۱/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی کاربرد تحقیق بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی ایساتیس محاسب کویر بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات به منظور آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت قند ارومیه بشناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ شرکت توسعه صنایع شهد آذربایجان بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ حسن زنجانی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12576465
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنايع شهداذربايجان شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۲۱۱۷۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۳۱۵۱۴
به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:-ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۷/۹۴ به تصویب رسید.- مؤسسه حسابرسی کاربرد تحقیق بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۰بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی ایساتیس محاسب کویر بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۸ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات به منظوردرج آگهی های شرکت تعیین گردید.- اعضاء هیات مدیره برای مدت دو سال بشرح ذیل انتخاب گردیدند.آقای حسن زنجانی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ آقای محمدرضا ربانی اصفهانی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ خانم ایران حضرتی بشماره ملی xxxxxxxxx۶
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12576469
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنايع شهداذربايجان شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۲۱۱۷۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۳۱۵۱۴
به استنادصورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۹/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:آقای حسن زنجانی ک م xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل آقای محمد رضا ربانی اصفهانی ک مxxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیأت مدیره خانم ایران حضرتی ک م xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیأت مدیره انتخاب شدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک – سفته – بروات – قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل باتفاق یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و سایر اوراق عادی و مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12557051
آگهی تغییرات شرکت قند اروميه شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۶۹۸۳۰ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۰۷۹۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : افراد زیر برای مدت دو سال بسمت اعضاء هیئت مدیره انتخاب گردیدند . شرکت توسعه صنایع شهد آذربایجان ( سهامی خاص ) بشناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ شرکت شهد ( سهامی عام ) بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ آقای حسن زنجانی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ آقای مهدی زنجانی میاندواب بشماره ملی xxxxxxxxx۵ آقای غلامرضا اخباریه بشماره ملی xxxxxxxxx۸ موسسه امین تدبیر بصیر بشناسه ملی xxxxxxxxx۸۰به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی متین خردمند بشناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند.ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۴/۹۴ بتصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات به منظوردرج و نشر آگهی های شرکت تعیین گردید .
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12557062
آگهی تغییرات شرکت قند اروميه شركت سهامي عام به شماره ثبت ۱۶۹۸۳۰ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۰۷۹۴۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۸/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای حسن زنجانی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیأت مدیره آقای مهدی زنجانی میاندوآب بشماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل آقای غلامرضا اخباریه بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بسمت عضو هیأت مدیره آقای رامیز زنجانی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیأت مدیره خانم ایران حضرتی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیأت مدیره کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک – سفته – بروات – قراردادها و عقوداسلامی با امضاء ثابت رئیس هیأت مدیره یا مدیرعامل باتفاق یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و سایر اوراق عادی و مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود .
پxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12170483
آگهی تاسیس شرکت صنایع پتروشیمی پردیس آذربایجان منطقه آزاد ماکو (سهامی خاص)
خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت مذکور که تحت شماره xxx۸ با شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ ثبت و در تاریخ ۲۷ / ۲ /۹۴ از لحاظ امضاء تکمیل گردیده، جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشار محلی آگهی می گردد. ۱ ـ موضوع شرکت:۱ ـ سرمایه گذاری و مشارکت دراجراء و احداث پروژه های صنعتی، تجهیز منابع، نفت، گاز، پتروشیمی، انرژی و بهره برداری از آنها ۲ ـ سرمایه گذاری و مشارکت دراجراء و احداث، راه اندازی وبهره برداری کارخانجات صنایع پائین دست پتروشیمی و وابسته به آن ۳ ـ ایجاد مخازن، انبارها و ذخیره سازی ۴ ـ واردات و صادرات و تبدیل کلیه مواد نفتی، گازی و پتروشیمی وپتروشیمیایی وفرآوردههای فرعی و مشتقات ذیربط آنها به منظورتولید، بازاریابی، فروش ۵ ـ انجام کلیه فعالیتهای بازرگانی در زمینه صادرات و واردات انواع محصولات پتروشیمی همچنین خرید و فروش ماشین آلات صنعتی، مواداولیه و قطعات یدکی منطبق بر موضوع شرکت ۶ ـ تشکیل انواع شرکتها ویا مشارکت (حقوقی یا مدنی)با شرکتهای داخلی و خارجی و خرید و فروش سهام شرکتهای تولیدی، خدماتی و بازرگانی ۷ ـ انجام عملیات خدماتی وبازرگانی و مبادرت به خرید و فروش اموال ومعاملات بازرگانی داخلی وخارجی در زمینه موضوع شرکت. ۸ ـ اخذ و واگذاری هرگونه دانش فنی و حق امتیاز از منابع داخلی و خارجی در زمینه موضوع شرکت. ۹ ـ استفاده از تسهیلات مالی واعتباری بانکها وموسسات اعتباری داخلی و خارجی.۱۰ ـ اخذ نمایندگی، ایجاد شعبه و اعطاء نمایندگی در داخل و خارج از کشور. ۱۱ ـ انجام کلیه عملیاتی که بطور مستقیم ویا غیر مستقیم برای تحقق اهداف شرکت لازم و مفید بوده و یا در جهت اجرای موضوع شرکت ضرورت داشته باشد. ۱۲ ـ اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط برای کلیه موارد فوق. ۲ ـ مدت شرکت:از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ۳ ـ مرکز اصلی شرکت:منطقه آزاد ماکو ـ پلدشت ـ خیابان امام خمینی (ره) ـ کدپستی xxx۷۹ ـ xxx۷۱ ۴ ـ سرمایه شرکت:به مبلغ xxx/xxx/xxx/۱۰ریال منقسم بهxxx/xxx/۱۰ سهم xxx/۱ریالیبا نام که ۳۵ دصد آن نقداً برابر گواهیشماره xxx۱۶ مورخ ۲۲ /۲/۹۴ نزد بانک ملت ـ شعبه ماکو ـ کد xxx۳۳ پرداخت گردیده و مابقی در تعهد سهامداران می باشد و شرکت آورده غیر نقدی و سهام بی نام و ممتاز ندارد. ۵ ـ مدیران شرکت:۱) آقای مصطفی طاهری نجف آبادی با کد ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت پترو فرهنگ طی شماره xxx ـ ۹۴ مورخ ۲۹/۰۱/۹۴ بعنوان عضو و رئیس هیئت مدیره ۲) آقای حسن زنجانی با کد ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت توسعه صنایع شهد آذربایجان طی شماره xxx۹۵/ت مورخ ۲۹/۰۱/۹۴ بعنوان عضو و نائب رئیس هیئت مدیره ۳)آقای حمید رضا بادامچی با کد ملی xxxxxxxxx۲ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیر عامل ۴)آقای حسین محمد زاده با کد ملی xxxxxxxxx۴ به نمایندگی از شرکت توسعه صنایع پترو فرهنگ طی شماره xxx ـ ۹۴/ت مورخ ۲۹/۰۱/۹۴ بعنوان عضو هیئت مدیره ۵)آقای محمد رسول سلگی با کد ملیxxxxxxxxx۵ به نمایندگی شرکت ملامین سپید آریا طی شماره xxx ـ ۹۴/۱ مورخ ۲۹/۰۱/۹۴ بعنوان عضو هیئت مدیره، برای مدت دوسالانتخاب شدند. هیئت مدیره بندهای ۴ ـ ۷ ـ ۹ ـ ۱۰ ـ ۱۴ ـ ۱۵ ـ ۱۶ ـ ۱۸ از اختیارات هیئت مدیره را بر طبق ماده ۴۰ اساسنامه به مدیر عامل تفویض نمود. ۶ ـ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور و بانکی با امضاءمدیر عامل و رئیس هیئت مدیره، در غیاب مدیر عامل با امضای نائب رئیس هیئت مدیره به جای مدیر عامل و در غیاب رئیس هیئت مدیره یکی از دو عضو غیر از هیات رئیسه و با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری و عادی با امضاء مدیر عامل معتبر می باشد. ۷ ـ اختیارات مدیر عامل:مطابق مفاد اساسنامه شرکت و قانون تجارت دارای اختیارات قانونی است. ۸ ـ بازرسان شرکت: ۱)موسسه حسابرسی آروین ارقام پارس به شماره ثبت xxx۵۶و شناسه ملی xxxxxxxxx۵۳ بسمت بازرس اصلی ۲) موسسه حسابرسی ژرف بین نیکو روش به شماره ثبت xxx۹۳ و شناسه ملی xxxxxxxxx۶۰ به بسمت بازرس علی البدلشرکت، به مدت یکسال مالیانتخاب شدند و قبولی خود را اعلام نمودند. ۹ ـ روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ۱۰ ـ کلیه اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل و بازرسان اعم از اصلی و علی البدل بدینوسیله متعهد و اقرار می نمایند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و مشمول ممنوعیتهای مندرج در اصل xxxقانون اساسی و مواد xxx، xxx قانون تجارت نمی باشند. ۱۱ ـ اساسنامه شرکت در ۶۴ ماده و ۱۵ تبصره به تصویب کلیه موسسین رسید و ذیل صفحات آن امضاء شد.

شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی و معنوی منطقه آزاد ماکو

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9389362
آگهی تغییرات شرکت صنایع ذوب اهن شمال غرب شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۱۸۱۳۵ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۳۷۳۱۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری و توسعه آذرسیماب بشماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxxxxx به نمایندگی سعید پورشریفی به کد ملی xxxxxxxxx۴ شرکت آذرسیماب به شماره ثبت xxx۵ و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به نمایندگی سید حسن مرتضوی به کد ملیxxxxxxxxx۴ شرکت توسعه صنایع شهد آذربایجان به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ به نمایندگی حسن زنجانی به کد ملی xxxxxxxxx۵ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند محمدرضا ربانی اصفهانی به کد ملی xxxxxxxxx۱ و فرخ هاشم زاده فرهنگ به کد ملی xxxxxxxxx۰ به ترتیب بعنوان بازرسان اصلی و علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند . روزنامه عصر آزادی برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9389363
آگهی تغییرات شرکت صنایع ذوب اهن شمال غرب شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت ۱۸۱۳۵ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۳۷۳۱۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۷/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری و توسعه آذرسیماب بشماره xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxxxxx به نمایندگی سعید پورشریفی باکد ملی xxxxxxxxx۴ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه صنایع شهد آذربایجان به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ به نمایندگی حسن زنجانی با کد ملی xxxxxxxxx۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت آذرسیماب به شماره ثبت xxx۵ و شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ به نمایندگی سید حسن مرتضوی با کد ملی xxxxxxxxx۳ به سمت عضو هیئت مدیره مرتضی حمایت خواه به کد ملی xxxxxxxxx۳ به سمت مدیر عامل (خارج از هیئت مدیره) انتخاب گردید. آقایان سعید پورشریفی، سید حسن مرتضوی و حسن زنجانی بعنوان صاحبان امضاء مجاز تعیین و اعتبارکلیه اسناد و اوراق تعهدآور تجاری و بانکی از قبیل چک، سفته، بروات، عقود اسلامی و قراردادها با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره و یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضاء منفردهریک از اعضاء هیئت مدیره و یا مدیرعامل با مهر شرکت به تصویب رسید.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1492342
آگهی تغییرات شرکت گلفام ارومیه سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۹۹۳۱ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۰۳۷۳۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ xxx۲/۱۰/۲۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسن زنجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیأت مدیره وآقای علی اکبر جعفری خطایلو به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان نماینده شرکت قند ارومیه شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره وآقای اسماعیل مسلم زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۹ نماینده شرکت توسعه صنایع شهد آذربایجان شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ به سمت عضو هیأت مدیره وآقای رامیز زنجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیأت مدیره) انتخاب گردیدند.
پxxxxxxxxx۵۳ اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1397441
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنایع شهد آذربایجان سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۱۱۷۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۳۱۵۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۷/۹۳ به تصویب رسید.
موسسه حسابرسی و خدمات مجربان پویا بشناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ بسمت بازرس اصلی و آقای اکبر وقارکاشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
اعضای هیئت مدیره به شرح زیر برای مدت دو سال انتخاب گردیدند:
اعضای هیئت مدیره به شرح زیر برای مدت دو سال انتخاب گردیدند:
آقای حسن زنجانی به شماره ملی: xxxxxxxxx۵
آقای محمدرضا ربانی اصفهانی به شماره ملی xxxxxxxxx۱:
خانم ایران حضرتی به شماره ملی: xxxxxxxxx۶
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1397442
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنایع شهد آذربایجان سهامی خاص به ‌شماره ثبت ۲۱۱۷۰۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۳۱۵۱۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای حسن زنجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت رییس هیئت مدیره و مدیرعامل
آقای محمدرضا ربانی اصفهانی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره
خانم ایران حضرتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند.
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل باتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و سایر اوراق عادی و مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxx۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1316902
آگهی تصمیمات شرکت صنایع ذوب آهن شمالغرب سهامی خاص شماره ثبت ۱۸۱۳۵ و شناسه ملی ۱۰۲۰۰۲۳۷۳۱۶
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ـ هیئت مدیره مورخه ۲۴/۹/۹۲ که در تاریخ ۳۰/۱۰/۹۲ به این اداره واصل گردیده، پس از نقل و انتقال سهام، آقای سعید پورشریفی کد ملی xxxxxxxxx۴ و کدپستی xxxxxxxxx۴ آقای حسن زنجانی کد ملی xxxxxxxxx۵ و کدپستی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از طرف شرکت توسعه شهد آذربایجان آقای فرخ هاشم زاده فرهنگ کد ملی xxxxxxxxx۰ و کدپستی xxxxxxxxx۵۱ بسمت اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب و آقای محمدرضا ربانی اصفهانی کد ملی xxxxxxxxx۱ و کدپستی xxxxxxxxx۹ آقای سیدحسن مرتضوی کد ملی xxxxxxxxx۳ و کدپستی xxxxxxxxx۹ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل بمدت یک سال انتخاب و روزنامه عصر آزادی جهت درج آگهی های شرکت تعیین و سپس آقای سعید پورشریفی بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای فرخ هاشم زاده فرهنگ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای حسن رنجانی بسمت عضو انتخاب و آقایان سعید پورشریفی و فرخ هاشم زاده فرهنگ و حسن رنجانی بعنوان صاحبان امضا مجاز تعیین و اعتبار کلیه اسناد و اوراق تعهدآور تجاری و بانکی از قبیل چک، سفته و بروات و عقود اسلامی و قراردادها با امضای ثابت مدیرعامل و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای منفرد هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت تصویب شد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۷۹ سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک تبریز مسئول ثبت شرکت های تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1340043
آگهی تغییرات شرکت شهد سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۲۰۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۷۸۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۸/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای محمدرضا ربانی اصفهانی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان نماینده شرکت توسعه صنایع شهد آذربایجان (سهامی عام) بسمت نائب رئیس هیئت مدیره
خانم ایران حضرتی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ بعنوان نماینده شرکت قند ارومیه (سهامی عام) بسمت عضو هیات مدیره
آقای حسن زنجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره
آقای مهدی زنجانی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت عضو هیئت مدیره
آقای حسین شاهگلی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره
آقای علی اکبر جعفری خطایلو بشماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضاء هیات مدیره) انتخاب گردیدند.
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقوداسلامی با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل باتفاق یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و و سایر اوراق عادی و مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل بتنهایی با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxx۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1340044
آگهی تغییرات شرکت شهد سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۲۰۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۷۸۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۸/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۴/xxx۲ تصویب شد.
موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق بشناسه ملی xxxxxxxxx۰۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی متین خردمند به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال انتخاب گردیدند.
آقای حسن زنجانی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ و آقای مهدی زنجانی بشماره ملی xxxxxxxxx۵
و آقای حسین شاه گلی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت توسعه صنایع شهد آذربایجان (سهامی خاص) شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ و شرکت قند ارومیه (سهامی عام) شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات به منظور درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1303518
آگهی تغییرات شرکت قند ارومیه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۹۸۳۰ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۰۷۹۴۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۹/۰۸/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
موسسه حسابرسی و خدمات مجربان پویا بشناسه ملیxxxxxxxxx۳۵ به سمت بازرس اصلی و آقای اکبر وقارکاشانی به شماره ملیxxxxxxxxx۸۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند.
افراد زیر برای مدت دو سال بسمت اعضاء هیات مدیره شرکت تعیین و انتخاب گردیدند.
آقای حسن زنجانی بشماره ملیxxxxxxxxx۵ ب: آقای مهدی زنجانی بشماره ملیxxxxxxxxx۵ ج: آقای غلامرضا اخباریه بشماره ملیxxxxxxxxx۸
د: شرکت توسعه صنایع شهد آذربایجان (سهامی خاص) شناسه ملیxxxxxxxxx۱۴ ه : شرکت شهد (سهامی عام) شناسه ملیxxxxxxxxx۸۶
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات به منظور درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
پxxxxxx۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1255298
آگهی تغییرات شرکت گلفام ارومیه سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۹۹۳۱ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۰۳۷۳۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۵/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقای حسن زنجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ شرکت قند ارومیه به شناسه ملیxxxxxxxxx۴۱ و شرکت توسعه صنایع شهد آذربایجان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۹۱ به تصویب رسید.
روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید.
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت مجربان پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ و آقای اکبر وقارکاشانی به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.
پxxxxxx۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1255299
آگهی تغییرات شرکت گلفام ارومیه سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۹۹۳۱ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۰۳۷۳۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۶/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
شرکت قند ارومیه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ به نمایندگی آقای علی دهبکردی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، شرکت توسعه صنایع شهد آذربایجان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ به نمایندگی آقای حبیب عبدالهی کردلر به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای حسن زنجانی به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی زنجانی میاندوآب به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) تعیین گردیدند.
حدود اختیارات مدیرعامل بر طبق اساسنامه می باشد.
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته قرارداد و عقود اسلامی با امضای رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxx۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10167968
آگهی تصمیمات شرکت شهد سهامی عام به شماره ثبت ۲۱۲۰۶۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۷۸۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۸/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۱/۱۱/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: حسن زنجانی به کدملی xxxxxxxxx۵ مهدی زنجانی به کدملی xxxxxxxxx۵ سیدجعفر شاهگلی به کدملی xxxxxxxxx۱ شرکت توسعه صنایع شهد آذربایجان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ شرکت قند ارومیه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 482238

آگهی تصمیمات شرکت شهد
سهامی عام به شماره ثبتxxxxxx
و شناسه ملیxxxxxxxxx۸۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۸/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۱/۱۱/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: حسن زنجانی به کدملی xxxxxxxxx۵ ـ مهدی زنجانی به کدملی xxxxxxxxx۵ ـ سیدجعفر شاهگلی به کدملی xxxxxxxxx۱ ـ شرکت توسعه صنایع شهد آذربایجان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ ـ شرکت قند ارومیه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 482239

آگهی تصمیمات شرکت شهد
سهامی عام به شماره ثبتxxxxxx
و شناسه ملیxxxxxxxxx۸۶
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۹/۹۰ حسن زنجانی به کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا ربانی اصفهانی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت توسعه صنایع شهد آذربایجان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و ایران حضرتی به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت قند ارومیه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ و مهدی زنجانی میاندوآب به کدملی xxxxxxxxx۵ و سیدجعفر شاهگلی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضاء هیئت مدیره و علی اکبر جعفری خطایلو به کدملیxxxxxxxxx۶ (خارج ازا عضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 482240

آگهی تصمیمات شرکت قند ارومیه
سهامی عام به شماره ثبتxxxxxx
و شناسه ملیxxxxxxxxx۴۱
به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۹/۹۰ حسن زنجانی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدرضا ربانی اصفهانی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت شهد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مرتضی علیجانی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت توسعه صنایع شهد آذربایجان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ و مهدی زنجانی به کدملی xxxxxxxxx۵ و غلامرضا اخباریه به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت اعضای هیئت مدیره و علی دهکبری به کدملی xxxxxxxxx۶ خارج از اعضای هیئت مدیره بسمت مدیرعامل انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک ، سفته ، برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۳ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 482241

آگهی تصمیمات شرکت قند ارومیه
سهامی عام به شماره ثبتxxxxxx
و شناسه ملیxxxxxxxxx۴۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۸/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۳/۹/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۴/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مجربان پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ بسمت بازرس اصلی و اکبر وقارکاشانی به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: حسن زنجانی به کدملی xxxxxxxxx۵ ـ مهدی زنجانی میاندوآب به کدملی xxxxxxxxx۵ ـ غلامرضا اخباریه به کدملی xxxxxxxxx۸ ـ شرکت توسعه صنایع شهد آذربایجان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ ـ شرکت شهد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶
پxxxxxxxxxxxxxxxxxx۵۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10670613
آگهی تصمیمات شرکت شهد سهامی عام ثبت‌ شده ‌بشماره ۲۱۲۰۶۲و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۷۸۶
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۸/۸۹ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۵/۸/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۴/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مجربان پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ بسمت بازرس اصلی و اکبر وقارکاشانی به کد ملی xxxxxxxxx۰ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت توسعه صنایع شهد آذربایجان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ و به نمایندگی محمدرضا ربانی‌اصفهانی به کد ملی xxxxxxxxx۱ ـ شرکت قند ارومیه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ و به نمایندگی محمد جعفرنیاخزانق به کد ملی xxxxxxxxx۹۰ ـ حسن زنجانی به کد ملی xxxxxxxxx۵ ـ مهدی زنجانی به کد ملی xxxxxxxxx۵ ـ حسین شاهگلی به کد ملی xxxxxxxxx۱ ـ بموجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۰/۸/۸۹ حسن زنجانی بسمت رئیس هیئت‌مدیره و محمد جعفرنیاخرانق بسمت نایب‌رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح صورتجلسه تعیین گردید.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11175567
آگهی تصمیمات شرکت قند ارومیه سهامی عام ‌به شماره ثبت۱۶۹۸۳۰ و شناسه ملی۱۰۲۲۰۰۰۷۹۴۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۸/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۱۳/۹/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۴/۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مجربان پویا به شناسه ملی xxxxxxxxx۳۵ بسمت بازرس اصلی و اکبر وقارکاشانی به کدملی xxxxxxxxx۳ بسمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: حسن زنجانی به کدملی xxxxxxxxx۵ ـ مهدی زنجانی‌میاندوآب به کدملی xxxxxxxxx۵ ـ غلامرضا اخباریه به کدملی xxxxxxxxx۸ ـ شرکت توسعه صنایع شهد آذربایجان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ ـ شرکت شهد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11289443
آگهی تصمیمات شرکت گلفام ارومیه سهامی خاص به شماره ثبت ۲۶۹۹۳۱ و شناسه ‌ملی ۱۰۲۲۰۰۰۳۷۳۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی‌ سالیانه مورخ ۲۹/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت مجربان پویا به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۳۵ به سمت بازرس اصلی و اکبر وقارکاشانی به کدملی xxxxxxxxx۳ به سمت بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای هیئت‌مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: حسن زنجانی به کدملی xxxxxxxxx۵ و شرکت توسعه صنایع شهد آذربایجان به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۱۴ به نمایندگی حبیب عبدالهی‌کردلر به کدملی xxxxxxxxx۱ و شرکت قند ارومیه به شناسه‌ملی xxxxxxxxx۴۱ به نمایندگی علی دهبکری ـ به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۲۹/۴/۹۰ حسن زنجانی به سمت رئیس هیئت‌مدیره، علی دهبکری به کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت نائب رئیس هیئت‌مدیره، مهدی زنجانی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل خارج از اعضا تعیین‌ گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء رئیس هیئت‌مدیره یا نائب رئیس هیئت‌مدیره یا مدیرعامل باتفاق یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء یکی از اعضای هیئت‌مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11581956
آگهی تصمیمات شرکت قند ارومیه سهامی عام ‌به شماره ثبت۱۶۹۸۳۰ و شناسه ملی۱۰۲۲۰۰۰۷۹۴۱
به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱۲/۹/۹۰ حسن زنجانی به کدملی xxxxxxxxx۵ به سمت رئیس هیئت‌مدیره و محمدرضا ربانی‌اصفهانی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت شهد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۶ به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مرتضی علیجانی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت توسعه صنایع شهد آذربایجان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ و مهدی زنجانی به کدملی xxxxxxxxx۵ و غلامرضا اخباریه به کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت اعضای هیئت‌مدیره و علی دهکبری به کدملی xxxxxxxxx۶ خارج از اعضای هیئت‌مدیره بسمت مدیرعامل انتخاب شدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک ، سفته ، برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت‌مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت‌مدیره به اتفاق یکی از اعضای هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11812547
آگهی تصمیمات شرکت شهد سهامی عام ‌به شماره ثبت۲۱۲۰۶۲ و شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۳۴۷۸۶
باستناد صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱/۹/۹۰ حسن زنجانی به کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت رئیس هیئت‌مدیره و محمدرضا ربانی‌اصفهانی به کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی شرکت توسعه صنایع شهد آذربایجان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ بسمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و ایران حضرتی به کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی شرکت قند ارومیه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ و مهدی زنجانی‌میاندوآب به کدملی xxxxxxxxx۵ و سیدجعفر شاهگلی به کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضاء هیئت‌مدیره و علی‌اکبر جعفری‌خطایلو به کدملیxxxxxxxxx۶ (خارج ازا عضاء هیئت‌مدیره) بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضاء ثابت رئیس هیئت‌مدیره یا مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت‌مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و مراسلات اداری با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11859228
آگهی تصمیمات شرکت گلفام ارومیه سهامی خاص ثبت شده به شماره۲۶۹۹۳۱و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۰۳۷۳۹
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده مورخ۱/۹/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۸/۱۰/۸۹ واصل گردید: اعضاء هیئت‌مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: حسن زنجانی به کد ملی xxxxxxxxx۵ و محمد جعفرنیاخرانق به کد ملی xxxxxxxxx۹ و شرکت توسعه صنایع شهد آذربایجان به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ بنمایندگی حبیب‌ عبدالهی‌کردلر به کد ملی xxxxxxxxx۱ و شرکت قند ارومیه به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۱ بنمایندگی علی دهبکری به کد ملی xxxxxxxxx۶. به موجب صورتجلسه هیئت‌مدیره مورخ ۱/۹/۸۹ حسن زنجانی به سمت رئیس هیئت‌مدیره و محمد جعفرنیاخرانق به سمت نایب رئیس هیئت‌مدیره و مهدی زنجانی به کد ملی xxxxxxxxx۵ (خارج از اعضا) به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء رئیس یا نایب رئیس هیئت‌مدیره یا مدیرعامل باتفاق یکی از اعضای هیات‌مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء یکی از اعضای هیئت‌مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است.

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات