رضا سواری

آقای رضا سواری

کد ملی 297018xxxx
گراف ارتباطات
17
شرکت‌ها
43
آگهی‌ها

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14863815
آگهی تغییرات شرکت احسان رز نگین سبز موکریان مهاباد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 2122 و شناسه ملی 14004300710
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 09/06/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: -1 آقای رضا سواری کدملی 2970181691 به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره، آقای آرمان سواری کدملی 2860128271 به سمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره، خانم سعدی صبوعی کدملی 2870639031 به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حسین قادرپور کدملی 2959596943 به سمت مدیرعامل(خارج از شرکاء)برای مدت دو سال انتخاب شدند. -2 کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات منفرداً به امضاء آقای رضا سواری(رئیس هیئت مدیره)همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد و همچنین سایر اوراق عادی و نامه ها ی اداری نیز با امضای آقای رضا سواری(رئیس هیئت مدیره)و مهر شرکت معتبر می باشد. ش980730790159727  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مهاباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14863831
آگهی تغییرات شرکت احسان رز نگین سبز موکریان مهاباد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 2122 و شناسه ملی 14004300710
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 09/06/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: -1 آقای رضا سواری کدملی 2970181691، آقای آرمان سواری کدملی 2860128271 و خانم سعدی صبوعی کدملی 2870639031 به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. -2 آقای غفور بهرامی کدملی 6399567262 بسمت بازرس اصلی و آقای فاروق سالاریان کدملی 2970263734 بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش980730132742150  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مهاباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14782512
آگهی تغییرات شرکت شماره نه پرورش مرغ گوشتی شرکت تعاونی به شماره ثبت ۱۷۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۱۲۸۱۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۰۵/xxx۸ و نامه شماره xxx۴ مورخ ۱۹/۰۵/xxx۸ اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان مهاباد و باستناد مصوبه شماره xxx۴/۸۰ مورخ ۳۰/۰۵/xxx۷ هیات مقررات زدائی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: -۱ ترازنامه وسایر صورتهای مالی سال xxx۷ تصویب گردید. -۲ سعدی صبوعی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس اصلی و یوسف شریفی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل بمدت یکسال مالی انتخاب شدند. -۳ رضا سواری بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و آرمان سواری بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و افسانه سواری بشماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و مستانه سواری بشماره ملی xxxxxxxxx۵ و سیامک شیخ آقائی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان عضو علی البدل هیات مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مهاباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14639165
آگهی تغییرات شرکت کیوان مرغ پر طلای مهاباد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۴۵۶۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۲/xxx۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ آقای رضا سواری کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل ، خانم سعدی صبوعی کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره و آقای آرمان سواری کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند . ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، برات به امضاء منفردا با امضای آقای رضا سواری ( رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل ) همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد و همچنین سایر اوراق عادی و نامه‌ها ی اداری نیز با امضای آقای رضا سواری ( رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل ) و مهر شرکت معتبر می‌باشد . ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مهاباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14334201
آگهی تغییرات شرکت هماهنگی کارخانجات خوراک دارو و مکمل دام و طیور و آبزیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۸۹۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۱۱۶۸۵
آگهی تغییرات شرکت هماهنگی کارخانجات خوراک دارو و مکمل دام و طیور و آبزیان سهامی خاص به شماره ثبت xxxxxx و شناسه ملی xxxxxxxxx۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۶/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد :

ترازنامه و حساب سود و زیان سالهای منتهی به اسفند ۹۶ مورد تصویب قرار گرفت.
آقای حسین فیاض پور به شماره ملیxxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی و آقای کیوان استیری به شماره xxxxxxxxx۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
اعضای اصلی هیئت مدیره به شرح ذیل: آقای مجید موافق قدیرلی به شماره ملی xxxxxxxxx۸ آقای رضا سواری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ نماینده شرکت کیوان مرغ پرطلایی مهاباد آقای سید علی خیریه به شماره ملی xxxxxxxxx۲ نماینده شرکت خوراک گستران دام آقای غلامرضا نصرت به شماره ملی xxxxxxxxx۷ نماینده شرکت دارویی و مکمل سازی هشتگرد آقای محمدرضا خبیری نوغانی به شماره ملی xxxxxxxxx۴ نماینده شرکت جوانه خراسان • اعضای علی البدل هیئت مدیره به شرح ذیل: آقای قاسم آجیل چی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ نماینده شرکت یسنا مهر آقای محمدرضا حسامیان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ نماینده شرکت وتاک برای مدت دو سال انتخاب گردیدند
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14136961
آگهی تغییرات شرکت کشتارگاه صنعتی کیمیا مرغ میاندوآب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۲۰ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۶۳۲۴۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۳/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ۱ آقای رضا سواری به شماره کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضوو رئیس هیئت مدیره ـ آقای یوسف شریفی به شماره کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضوو نایب رئیس هیئت مدیره ـ آقای آرمان سواری به شماره کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره. ـ غفور بهرامی با شماره کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت مدیرعامل (خارج از شرکاء) برای مدت دو سال انتخاب شدند ـ ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادارو تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات به امضاء آقای رضا سواری (رئیس هیئت مدیره) به اتفاق امضای آقای یوسف شریفی (نایب رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد و همچنین سایر اوراق عادی و نامه ها ی اداری نیز با امضای آقای رضا سواری (رئیس هیئت مدیره)و در غیاب ایشان با امضای آقای غفور بهرامی (مدیرعامل) و مهر شرکت معتبر می باشد
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مهاباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14125751
آگهی تغییرات شرکت سردخانه زمزم همای مهاباد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۷۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۳۶۳۸۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ آقای رضا سواری کدملی xxxxxxxxx۱ آقای آرمان سواری کدملی xxxxxxxxx۱ خانم سعدی صبوعی کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان اعضای اصلی هیات مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مهاباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14125786
آگهی تغییرات شرکت سردخانه زمزم همای مهاباد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۷۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۳۶۳۸۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ آقای رضا سواری کدملی xxxxxxxxx۱بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره. آقای آرمان سواری کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضوو نایب رئیس هیئت مدیره. خانم سعدی صبوعی کدملی xxxxxxxxx۱بسمت عضو هیئت مدیره. آقای سیامک شیخ آقائی کدملی xxxxxxxxx۲ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضای شرکت) برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، برات منفرداً با امضای آقای رضا سواری (رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد و همچنین اوراق عادی و نامه های اداری با امضای آقای رضا سواری (رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مهاباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14125813
آگهی تغییرات شرکت آرمان ماکیان مهاباد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۲۴۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ۱ آقای رضا سواری بشماره کدملیxxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و خانم سعدی صبوعی با شماره کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیات مدیره و خانم افسانه سواری با شماره کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. ـ ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، برات به امضاء آقای رضا سواری (رئیس هیئت مدیره)همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد و همچنین سایر اوراق عادی و نامه ها ی اداری نیز با امضای آقای رضا سواری (رئیس هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مهاباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14125826
آگهی تغییرات شرکت کشتارگاه هما مرغ پرطلای مهاباد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۶۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۳۳۱۱۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ آقای رضا سواری شماره کدملی xxxxxxxxx۱ خانم سعدی صبوعی شماره کدملی xxxxxxxxx۱ آقای آرمان سواری شماره کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مهاباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14125835
آگهی تغییرات شرکت کشتارگاه هما مرغ پرطلای مهاباد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۶۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۳۳۱۱۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۴/xxx۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ـ آقای رضا سواری کدملی xxxxxxxxx۱بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره. خانم سعدی صبوعی کدملی xxxxxxxxx۱بسمت عضو هیئت مدیره. آقای آرمان سواری کدملی xxxxxxxxx۱بسمت عضوو نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، برات منفرداً با امضای آقای رضا سواری (رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد و همچنین اوراق عادی و نامه های اداری با امضای آقای رضا سواری (رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مهاباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13911583
آگهی تغییرات شرکت مرغ گوشتی نوک قرمز مهاباد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۶۷ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۸۳۹۴۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۱۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - آقای رضا سواری کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره - خانم مستانه سواری کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت عضو هیئت مدیره - خانم سعدی صبوعی کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل برای مابقی مدت ماموریت هیات مدیره تا تاریخ ۱۶/۰۸/xxx۷ انتخاب شد. ۲ - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات منفردا به امضاء آقای رضا سواری (رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد و همچنین سایر اوراق عادی و نامه‌ها ی اداری نیز با امضای آقای رضا سواری (رئیس هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مهاباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13788693
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت تعاونی پیشگامان صنعت طیور پارسیان در تاریخ ۰۹/۱۰/xxx۶ به شماره ثبت xxxxxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۶۳ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع: تهیه مواد اولیه، کالاها، خدمات، وسائل، ابزار و دیگر نیازمندی‌های اعضای تعاونی از داخل و یا خارج با رعایت مقررات قانونی و عرضه آن‌ها براساس ضوابط موضوعه در آئین نامه معاملات تعاونی. فراهم آوردن تسهیلات لازم جهت بسته بندی، استاندارد کردن و مارک گذاری تولیدات اعضاء. ایجاد فروشگاه در حوزه عملیات و نیز برگزاری نمایشگاه، ایجاد شعب و یا دفاتر نمایندگی در داخل و یا خارج کشور در صورت لزوم، مشارکت در نمایشگاه‌ها به منظور بازاریابی و عرضه و فروش و صدور تولیدات امانی و یا خریداری از اعضاء با رعایت قوانین و مقررات جاری. ارائه خدمات آموزشی مورد نیاز اعضاء و کارکنان در زمینه‌های تعاونی، شغلی، فنی، حرفه‌ای، تخصصی و نظایر آن‌ها عنداللزوم با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مراجع ذیربط دیگر. همکاری با مسئولان، کارشناسان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در انجام وظایف اعمال اختیارات قانونی آن در زمینه‌های مورد نیاز. عضویت در انجمن‌ها و صندوق‌های توسعه با توجه به وظایف و اهداف تعاونی. به موجب مجوز , وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (معاونت امور تعاون) بشماره xxxxxx مورخ ۲۹/۷/۹۶ مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران جمالزاده خیابان اسکندری شمالی خیابان شهیدغلامرضاطوسی (شباهنگ) پلاک xxx طبقه سوم کدپستی xxxxxxxxx۴ سرمایه شخصیت حقوقی: ۱۳. xxx. xxx. xxx ریال می‌باشد. اولین مدیران: خانم مریم زاهد به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و به سمت عضو هیئت مدیره عضو علی البدل به مدت ۳ سال آقای علی صابری به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و به سمت مدیرعامل به مدت ۳ سال آقای سیدعلی خیریه به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۳ سال آقای حسن سرهنگ پور به شماره ملی xxxxxxxxx۷ و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت ۳ سال آقای غلامعلی فارغی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ۳ سال آقای عزیز حسینی به شماره ملی xxxxxxxxx۲ و به سمت عضو هیئت مدیره عضو علی البدل به مدت ۳ سال آقای رضا سواری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ۳ سال آقای رسول امانی (شماره ملی xxxxxxxxx۳) بازرس اصلی، آقای محسن لمتر محمدی (شماره ملی xxxxxxxxx۵) بازرس علی البدل، برای مدت یکسال دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک , سفته , برات و اوراق بهادار با امضای یک نفر از اعضای هیئت مدیره (رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره) به اتفاق مدیرعامل و مهر تعاونی دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه‌ها با امضای مدیرعامل و مهر تعاونی معتبر خواهد_بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور، به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. پ xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13743270
آگهی تغییرات شرکت شماره سیزده مرغداری مهاباد شرکت تعاونی به شماره ثبت ۲۱۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۶۹۹۶۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۰۸/xxx۶ و نامه شماره xxx۶۲ مورخ ۲۰/۰۸/xxx۶ اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان مهاباد تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ رضا سواری کدملی xxxxxxxxx۱ آرمان سواری کدملی xxxxxxxxx۱ سعدی صبوعی کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان اعضای اصلی هیات مدیره وافسانه سواری کدملی xxxxxxxxx۴ قرنی سواری کدملی xxxxxxxxx۸ بسمت اعضای علی البدل هیات مدیره برای مدت سه سال انتخاب ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مهاباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13743289
آگهی تغییرات شرکت شماره سیزده مرغداری مهاباد شرکت تعاونی به شماره ثبت ۲۱۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۶۹۹۶۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۸/xxx۶ و نامه شماره xxx۶۲ مورخ ۲۰/۰۸/xxx۶ اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان مهاباد تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای رضا سواری کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیات مدیره و خانم سعدی صبوعی کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای آرمان سواری کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت منشی هیات مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند. ۲ آقای آرمان سواری کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل برای مدت سه سال انتخاب شدند. ۳ کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادارپس از تصویب هیات مدیره با امضای آقای رضا سواری (رئیس هیات مدیره) به اتفاق امضای آقای آرمان سواری (مدیرعامل) همراه با مهر تعاونی دارای اعتبار خواهد_بود و اوراق عادی و نامه‌ها با امضای آقای آرمان سواری (مدیرعامل) همراه با مهر تعاونی معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مهاباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13675576
آگهی تغییرات شرکت تولیدی شماره چهل و چهارجوجه یکروزه گوشتی مهاباد شرکت تعاونی به شماره ثبت ۳۷۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۲۳۷۹۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۶/xxx۶ و نامه شماره xxx۵ مورخ ۲۵/۰۶/xxx۶ اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی مهاباد تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و صورتهای مالی سال xxx۵ به تصویب رسید. ۲ مستانه سواری کد ملی xxxxxxxxx۵ بسمت بازرس اصلی و سیامک شیخ آقائی کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی البدل بمدت یکسال مالی انتخاب شدند. ۳ رضا سواری کد ملی xxxxxxxxx۱ و سعدی صبوعی کد ملی xxxxxxxxx۱ و افسانه سواری کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و آرمان سواری کد ملی xxxxxxxxx۱ و غفور بهرامی کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مهاباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13572323
آگهی تاسیس
تاسیس موسسه غیرتجاری اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ارومیه درتاریخ ۳۱/۰۵/xxx۶ به شماره ثبت xxx۵ به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۰ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع: بمنظور کمک به فراهم آوردن موجبات رشد و توسعه اقتصاد کشور، تبادل افکار و بیان آراء و عقاید مدیران صنعتی، معدنی، کشاورزی و بازرگانی بموجب وظایف و اختیارات این قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵/۱۲/xxx۹ و اصلاحات بعدی مدت موسسه: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: استان آذربایجان غربی، ارومیه، خیابان برق، پلاک ۵۰ کدپستی xxxxxxxxx۹ سرمایه موسسه: موسسه فاقد سرمایه میباشد. مدیران منتخب: آقای حسن انتظار شماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت رئیس هیات مدیره، علی اولاد دیلمقانیان شماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت نائب رئیس اول هیات مدیره، آقای صمد پورسلطانی شماره ملی xxxxxxxxx۹ بسمت نائب رئیس دوم هیات مدیره، آقای محمدرضا رستمی بشماره ملی xxxxxxxxx۷ بسمت خزانه دار، آقای رضا سواری شماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت منشی هیات مدیره بمدت چهار سال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: امضای کلیه اسناد و اوراق تعهدآور مؤسسه از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها با امضای مشترک دو نفر از اعضاء هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد_بود. اختیارات مدیرعامل: مطابق قوانین و مقررات ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ارومیه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13479259
آگهی تغییرات شرکت کیوان مرغ پر طلای مهاباد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۷۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۴۵۶۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۳/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای رضا سواری با شماره کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و خانم سعدی صبوعی با شماره کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره و آقای آرمان سواری بشماره کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات به امضاء منفردا با امضای آقای رضا سواری (رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل) همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد و همچنین سایر اوراق عادی و نامه‌ها ی اداری نیز با امضای آقای رضا سواری (رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل) و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مهاباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13462021
آگهی تغییرات شرکت مرغداران ایده سازان مهاباد شرکت تعاونی به شماره ثبت ۱۶۰۴ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۴۳۷۰۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۳/xxx۵ و نامه شماره xxx مورخ ۲۴/۰۱/xxx۶ اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان مهاباد تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه وسایر صورتهای مالی سالهای xxx۲ و xxx۳ و xxx۴ تصویب شدند. ۲ جعفرپیروتی بشماره ملی xxxxxxxxx۸ بنمایندگی شرکت تعاونی تولیدی شماره ۱۲ مرغداری بشماره ثبت xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۲۶ بسمت بازرس اصلی و سعدی صبوعی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی شرکت سهامی خاص آرمان ماکیان مهاباد بشماره ثبت xxx وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۸ بسمت بازرس علی البدل بمدت یکسال مالی انتخاب شدند. ۳ آزاد پیروتی بشماره ملی xxxxxxxxx۴ و رضا سواری بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و آرمان سواری بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بنمایندگی از شرکت سهامی خاص احسان مرغ مهاباد بشماره ثبت xxx۶ وشناسه ملی xxxxxxxxx۹۰ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره و ابراهیم حسن پور بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بنمایندگی از شرکت سهامی خاص مرغداری نوک قرمز مهاباد بشماره ثبت xxx به شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ و یوسف شریفی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بنمایندگی از شرکت سهامی خاص کیوان مرغ پرطلای مهاباد بشماره ثبت xxx بشناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت هیات مدیره علی البدل به مدت سه سال انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مهاباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13405682
آگهی تغییرات شرکت کشتارگاه هما مرغ پرطلای مهاباد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۶۷ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۳۳۱۱۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای رضا سواری با شماره کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره و خانم سعدی صبوعی ۱۷/۰۶/xxx۸ با شماره کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای آرمان سواری با شماره کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضوو نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل برای مابقی مدت ماموریت هیات مدیره تا تاریخ ۰۵/۰۴/xxx۷ انتخاب شدند. ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات منفردا با امضای آقای رضا سواری (رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد و همچنین اوراق عادی و نامه‌های اداری با امضای آقای رضا سواری (رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مهاباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13405713
آگهی تغییرات شرکت سردخانه زمزم همای مهاباد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۳۷۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۳۶۳۸۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۱/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای رضا سواری با شماره کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره و آقای آرمان سواری با شماره کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضوو نایب رئیس هیئت مدیره و خانم سعدی صبوعی با شماره کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای سیامک شیخ آقائی با شماره کد ملی xxxxxxxxx۲ بسمت مدیرعامل (خارج از اعضا) برای مابقی مدت ماموریت هیأت مدیره تا تاریخ ۰۵/۰۴/xxx۷ انتخاب شدند. ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات منفردا با امضای آقای رضا سواری (رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد و همچنین اوراق عادی و نامه‌های اداری با امضای آقای رضا سواری (رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مهاباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12988956
آگهی تغییرات شرکت آرمان ماکیان مهاباد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۳۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۲۴۹۸
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۵/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای رضا سواری فرزند سواره بشماره کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم سعدی صبوعی فرزند عبداله با شماره کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و خانم افسانه سواری فرزند رضا با شماره کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات به امضاء آقای رضا سواری (رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد و همچنین سایر اوراق عادی و نامه‌ها ی اداری نیز با امضای آقای رضا سواری (رئیس هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مهاباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12938565
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص مجتمع کشت و صنعت طلای سبز مهاباد در تاریخ ۰۷/۰۵/xxx۵ به شماره ثبت xxx۹ به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع شرکت: ۱ ایجاد و بهره برداری کلیه امورات کشاورزی. ۲ طراحی و اجرای کارهای زیر بنائی کشاورزی، صنایع تبدیلی ف تکمیلی، گلخانه، خدمات کشاورزی. ۳ زمینه سازی جهت ورود و سرمایه گذاری داخلی و خارجی. ۴ ارائه خدمات فروش محصولات در سطح کشور و خارج از کشور. ۵ انجام کلیه خدمات و امورات بازرگانی اعم از خرید و فروش واردات و صادارت کلیه محصولات کشاورزی و تجهیزات و مواد اولیه و تاسیسات و ماشین آلات و ادوات کشاورزی در کلیه زمینه‌ها. ۶ ایجاد و بهره برداری محصولات گلخانه‌ای گیاهان داروئی، نهال. ۷ دریافت وام و تسهیلات مالی و اعتباری و سپرده گذاری اعم از ارزی و ریالی در بانکها و کلیه موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارج از کشور. ۸ حضور در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی و برگزاری نمایشگاه در داخل و خارج از کشور. ۹ ایجاد و بهره برداری از جایگاه‌های پمپ بنزین و گاز. ۱۰ ایجاد و احداث و بهره برداری و اجرای پروژه‌های مجتمع دامپروری، طیور، گلخانه، نهال کاری، شیلات، زنبور داری، پرورش اسب و باشگاه اسب سواری صنایع تبدیلی کشاورزی در داخل و خارج از کشور. ۱۱ تشکیل یا تاسیس و یا مشارکت در سایر شرکتها و موسسات تولیدی، خدماتی، بازرگانی، تعاونی از طریق تعهد سهام شرکتهای جدید یا خرید یا تعهد شرکتهای موجود در داخل و خارج از کشور اعم از بورسی یا غیربورسی به صورت حقیقی یا مدنی. ۱۲ صادارت محصولات در سطح کشور و خارج از کشور. ۱۳ احداث و بهره برداری از کارخانه تولید و بسته بندی آب معدنی و شرب ۱۴ ایجاد و بهره برداری از واحد تولید آبزیان ایجاد و بهره برداری از کارخانه خوراک آبزیان و دام و طیور ۱۵ ایجاد و بهره برداری کشتارگاه گاو و گوسفند و خرید و قطعه بندی فراوری شده و ایجاد صنایع تبدیلی وعرضه به بازار‌های داخلی و خارجی. در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز‌های لازم بوده و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: مهاباد: کیلومتر ۷ جاده ارومیه کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxx سهم xxxxxx ریالی بانام می‌باشد که تماما توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/۹۵/xxx۶۸ مورخ ۱۴/۰۴/xxx۵ بانک ملت شعبه مرکزی مهاباد پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: آقای رضا سواری کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره، آقای علی هاشم سمین بیل ثانی کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره، آقای نادر هاشم سیمین بیل ثانی کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو و مدیرعامل، آقای آرمان سواری کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: امضای کلیه اسناد مالی، چکها، قراردادها و اسناد تعهدآور و امضای کلیه اوراق عادی و اداری به امضای مشترک رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه آرمان اندیش آگاه به شماره ملی xxxxxxxxx۲۱ به عنوان بازرس اصلی، خانم ساناز چراغپور قشونی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل بمدت یکسال مالی انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مهاباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12938578
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص سردخانه زمزم همای مهاباد در تاریخ ۰۷/۰۵/xxx۵ به شماره ثبت xxx۰ به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۳ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع شرکت: ۱ ایجاد و بهره برداری از سردخانه و بهره برداری از آن در کلیه امورات مرتبط با سردخانه. ۲ بهره برداری از سردخانه در امورات نگهداری محصولات کشاورزی و لبنیاتی و دام، طیور و محصولات تبدیلی دام و طیور و محصولات گوشتی. ۳ دریافت وام و تسهیلات مالی و اعتباری و سپرده گذاری اعم از ارزی و ریالی در بانکها و کلیه موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی از کشور. ۴ حضور در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی. ۵ توسعه سردخانه و تعویض یا تاسیس یا نصب تاسیسات بروز و ایجاد سورتینگ و بسته بندی. ۶ زمینه سازی جهت ورود سرمایه گذاری داخلی و خارجی و هماهنگی با کلیه واحد‌های تولیدی، شرکتها، موسسات در امورات مرتبط. در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز‌های لازم بوده و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: مهاباد کیلومتر ۷ جاده ارومیه کدپستی xxxxxxxxx۴. سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxx سهم xxxxxx ریالی بانام می‌باشد که تماما توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/۹۵/xxx۶۸ مورخ ۱۴/۰۴/xxx۵ بانک ملت شعبه مرکزی مهاباد پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: آقای علی هاشم سمین بیل ثانی کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو و رئیس هیئت مدیره، آقای رضا سواری کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو و نائب رئیس هیئت مدیره، آقای نادر هاشم سیمین بیل ثانی کدملی xxxxxxxxx۰ بعنوان عضو هیئت مدیره، آقای آرمان سواری کدملی xxxxxxxxx۱ بعنوان عضو هیئت مدیره، آقای سیامک شیخ آقائی کدملی xxxxxxxxx۲ بعنوان مدیرعامل خارج از شرکت بمدت دو سال تعیین و انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: امضای کلیه اسناد مالی، چکها، قراردادها و اسناد تعهدآور و امضای کلیه اوراق عادی و اداری با امضای مشترک رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه آرمان اندیش آگاه به شماره ملی xxxxxxxxx۲۱ به عنوان بازرس اصلی، خانم ساناز چراغپور قشونی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل بمدت یکسال مالی انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مهاباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12938590
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص جوجه کشی بال طلای سیمین مهاباد در تاریخ ۰۷/۰۵/xxx۵ به شماره ثبت xxx۱ به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۹ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع شرکت: الف: احداث و اداره کارخانه جوجه کشی از طریق خرید تخم مرغ نطفه دار و یا کارمزدی و تولید جوجه یکروزه گوشتی و فروش و عرضه محصولات تولیدی به بازار و واردات هر گونه دستگاه و تجهیزات مورد نیاز و صادرات فرآورده‌های تولیدی و اخذ کارت بازرگانی برای شرکت و انجام هر گونه فعالیت در این زمینه، ب: اخذ و اعطای نمایندگی و انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و اخذ نمایندگی از کارخانجات و تولید کنندگان محصولات داخلی و خارجی اخذ وام و استفاده از تسهیلات بصورت ریالی و ارزی از بانکهای خصوصی و دولتی و موسسات مالی و اعتباری و شرکت در کلیه مزایدات و مناقصات و نمایشگا ههای داخلی و بین المللی. در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز‌های لازم بوده و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز‌های لازم بوده و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: مهاباد، کیلومتر ۷ جاده ارومیه کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxx سهم xxxxxx ریالی بانام می‌باشد که تماما توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/۹۵/xxx۶۸ مورخ ۱۴/۰۴/xxx۵ بانک ملت شعبه مرکزی مهاباد پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: آقای رضا سواری کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره، آقای علی هاشم سمین بیل ثانی کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره، آقای نادر هاشم سیمین بیل ثانی کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیئت مدیره، آقای آرمان سواری کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره، آقای برجعلی زرین تاج کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت مدیرعامل خارج از شرکت بمدت دو سال تعیین و انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: امضای کلیه اسناد مالی، چکها، قراردادها و اسناد تعهدآور و امضای کلیه اوراق عادی و اداری به امضای مشترک رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. روزنامه کثیرالانتشاررسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: موسسه آرمان اندیش آگاه به شماره ملی xxxxxxxxx۲۱ به عنوان بازرس اصلی، خانم ساناز چراغپور قشونی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل بمدت یکسال مالی انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مهاباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12935382
آگهی تاسیس
تاسیس شرکت سهامی خاص کشتارگاه هما مرغ پرطلای مهاباد در تاریخ ۰۶/۰۵/xxx۵ به شماره ثبت xxx۷ به شناسه ملی xxxxxxxxx۱۴ ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. موضوع شرکت: ۱ ایجاد و بهره برداری از کشتارگاه مرغ. ۲ خرید مرغ زنده و کشتار و قطعه بندی و نیم پخت و فرآوری شده و عرضه به بازار داخلی و خارجی به صورت گرم و منجمد به میزان نامحدود. ۳ بسته بندی مرغ آماده طبخ بمیزان نامحدود. ۴ پخت ضایعات و تبدیل به پودر گوشت و پروفون و عرضه به بازار‌های داخلی و خارجی. ۵ ایجاد منابع و امکانات لازم جهت جمع آوری تبدیل، بسته بندی، انتقال، خرید، بازار یابی (غیرهرمی غیرشبکه‌ای) و فروش محصولات مرغ و دامپروری و طیور برای بازار‌های داخلی و خارجی. ۶ تشکیل یا تاسیس و یا مشارکت با سایر شرکتها و موسسات تولیدی و خدماتی، بازرگانی، تعاونی از طریق تعهد سهام شرکتهای جدید یا خرید یا تعهد شرکتهای موجود در داخل و خارج از کشور. ۷ دریافت وام و تسهیلات مالی و اعتباری و سپرده گذاری اعم از ارزی و ریالی در بانکها و کلیه موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارج از کشور. ۸ حضور در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی و برگزاری نمایشگاه در داخل و خارج از کشور. ۹ سرمایه گذاری و ایجاد فروشگاها به منظور عرضه محصولات مرتبط با موضوع شرکت. ۱۰ انجام کلیه امور بازرگانی اعم از خرید، فروش و واردات و صادارت هرگونه کالا و اموال و مصالح و مواد اولیه، تجهیزات و تاسیسات و ماشین آلات به صورت مستقیم یا غیرمستقیم و یا در غالب مشارک با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و خارج از کشور. ۱۱ زمینه سازی جهت ورود سرمایه گذار داخلی و خارجی. ۱۲ تاسیس نمایندگی و دفاتر فروش در داخل و خارج از کشور. ۱۳ ارائه خدمات فروش محصولات شرکت در سطوح کشور و خارج از کشور. ۱۴ طراحی و اجرای کارهای زیربنائی و سرمایه گذاری در صنایع تبدیلی. ۱۵ پیاده سازی سیستم‌های کنترلی. ۱۶ اخذ برند برای محصولات و ایجاد بهره برداری کشتارگاه گاو و گوسفند و طیور. در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوز‌های لازم بوده و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: مهاباد: کیلومتر ۷ جاده ارومیه کدپستی xxxxxxxxx۱ سرمایه شرکت: مبلغ xxxxxx۰۰ ریال منقسم به xxx سهم xxxxxx ریالی بانام می‌باشد که تماما توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره xxx/۹۵/xxx۶۸/ مورخ ۹۵/۴/۱۴ بانک ملت شعبه مرکزی مهاباد پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت: آقای رضا سواری کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره، آقای علی هاشم سمین بیل ثانی کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، آقای نادر هاشم سیمین بیل ثانی کدملی xxxxxxxxx۰ بسمت عضو هیئت مدیره، آقای آرمان سواری کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو هیئت مدیره بمدت دو سال تعیین و انتخاب شدند دارندگان حق امضا: امضای کلیه اسناد مالی، چکها، قراردادها و اسناد تعهدآور و امضای کلیه اوراق عادی و اداری به امضای مشترک رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد_بود. روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: آقای آرمان اندیش آگاه به شماره ملی xxxxxxxxx۲۱ به عنوان بازرس اصلی، خانم ساناز چراغپور قشونی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به عنوان بازرس علی البدل بمدت یکسال انتخاب شدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مهاباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12931125
آگهی تغییرات شرکت کشتارگاه صنعتی کیمیا مرغ شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۵۴۹ و شناسه ملی ۱۰۹۸۰۲۶۳۲۴۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۳/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ۱ آقای رضا سواری به شماره کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضوو رئیس هیئت مدیره و آقای یوسف شریفی به شماره کدملی xxxxxxxxx۶ به سمت عضوو نایب رئیس هیئت مدیره و آقای آرمان سواری به شماره کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد عبدالهی با شماره کدملی xxxxxxxxx۴ به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. - ۲ کلیه اسناد واوراق بهادارو تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات به امضاء آقای یوسف شریفی (نایب رئیس هیئت مدیره) به اتفاق امضای آقای محمد عبدالهی (مدیرعامل) همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد و همچنین سایراوراق عادی و نامه‌ها ی اداری نیز با امضای آقای محمدعبدالهی (مدیرعامل) و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری میاندوآب
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12841331
آگهی تغییرات شرکت شماره نه پرورش مرغ گوشتی شرکت تعاونی به شماره ثبت ۱۷۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۱۲۸۱۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - سعدی صبوعی کدملی xxxxxxxxx۱ و یوسف شریفی کدملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرسان اصلی و علی البدل بمدت یکسال مالی انتخاب شدند. ۲ - رضا سواری کدملی xxxxxxxxx۱ و آرمان سواری کدملی xxxxxxxxx۱ و افسانه سواری کدملی xxxxxxxxx۴ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای سیامک شیخ آقائی کدملی xxxxxxxxx۵ به عنوان عضو علی البدل هیات مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مهاباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12841337
آگهی تغییرات شرکت شماره نه پرورش مرغ گوشتی شرکت تعاونی به شماره ثبت ۱۷۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۱۲۸۱۷۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۲/xxx۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - آقای رضا سواری کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای آرمان سواری کدملی xxxxxxxxx۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم افسانه سواری کدملی xxxxxxxxx۴ بسمت منشی هیئت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. ۲ - خانم مستانه سواری کدملی xxxxxxxxx۵ بسمت مدیرعامل برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. ۳ - کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضای آقای رضا سواری رئیس هیات مدیره به اتفاق امضای خانم مستانه سواری مدیرعامل همراه با مهر تعاونی دارای اعتبار خواهد_بود و اوراق عادی و نامه‌ها با امضای خانم مستانه سواری مدیرعامل همراه با مهر تعاونی معتبر خواهد_بود. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مهاباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12290276
آگهی تغییرات شرکت مرغداری گوشتی کیوان مرغ پر طلایی مهاباد سهامی‌خاص به‌شماره‌ثبت۳۷۴ وشناسه‌ملی۱۰۸۶۰۴۴۵۶۵۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ۱ـ آقای رضا سواری با شماره کدملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضوو رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و خانم سعدی صبوعی با شماره کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره و آقای آرمان سواری بشماره کد ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند . ۲ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، برات به امضاء منفرداًبا امضای آقای رضا سواری ( رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل ) همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد و همچنین سایر اوراق عادی و نامه ها ی اداری نیز با امضای آقای رضا سواری ( رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل ) و مهر شرکت معتبر می باشد .
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مهاباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12276814
آگهی تغییرات شرکت هماهنگی كارخانجات خوراك دارو و مكمل دام و طیور آبزیان شركت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۸۹۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۱۱۶۸۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:آقای مجید موافق قدیرلی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای رضا سواری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت کیوان مرغ پر طلایی مهاباد به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ به سمت رییس هیئت مدیره آقای سید علی خیریه به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت خوراک دام و طیور روانسر به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای حمیدرضا قلمکاری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت خوراک گستران دام ارومیه به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محسن خانی پور روشن به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت تعاونی مرغداران گوشتی قم به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۱ به سمت عضو هیئت مدیره به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره آقای عبدالله قریشی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت خوراک دام و طیور و آبزیان میلاد مهاباد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره آقای محمد رضا حسامیان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت وتاک به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین شدند. - کلیه چک ها، اسناد مالی، عقود اسلامی و تعهدآور و قراردادهای شرکت با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12276823
آگهی تغییرات شرکت هماهنگی كارخانجات خوراك دارو و مكمل دام و طیور آبزیان شركت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۸۹۲۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۱۱۶۸۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۰۳/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:- ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی xxx۳ به تصویب رسید. - آقای حسین فیاض پور به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان بازرس اصلی -آقای سید حسین عظیم زاده به شماره ملیxxxxxxxxx۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار زیر انتخاب گردیدند: آقای مجید موافق قدیرلی به شماره ملیxxxxxxxxx۸ آقای رضا سواری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت کیوان مرغ پر طلایی مهاباد به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۰ آقای سید علی خیریه به شماره ملی xxxxxxxxx۲ به نمایندگی از شرکت خوراک دام و طیور روانسر به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۹ آقای حمیدرضا قلمکاری به شماره ملی xxxxxxxxx۳ به نمایندگی از شرکت خوراک گستران دام ارومیه به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۶ آقای محسن خانی پور روشن به شماره ملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت تعاونی مرغداران گوشتی قم به شناسه ملیxxxxxxxxx۸۱ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره آقای عبدالله قریشی به شماره ملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت خوراک دام و طیور و آبزیان میلاد مهاباد به شناسه ملی xxxxxxxxx۸۴ آقای محمد رضا حسامیان به شماره ملی xxxxxxxxx۹ به نمایندگی از شرکت وتاک به شناسه ملی xxxxxxxxx۲۹ به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره
پxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12171669
آگهی انتخابات مورخ ۲/۲/۱۳۹۴ هیأت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ارومیه شناسه ملی۱۴۰۰۰۱۴۷۶۶۵
بنا به تصویب هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ارومیه در نخستین جلسه دوره هشتم که در مورخ ۲/۲/xxx۴ برگزار گردید، اعضاء هیأت رییسه اتاق ارومیه تا تاریخ ۳۱/۲/xxx۸ به شرح زیر به سمت های زیر انتخاب و تعیین گردیدند:

آقای حسن انتظار با کدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان رئیس، آقایان علی اولاد دیلمقانیان با کدملی xxxxxxxxx۲ و صمد پورسلطانی با کدملی xxxxxxxxx۹ بعنوان نواب رئیس، آقای محمدرضا رستمی با کدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان خزانه دار و آقای رضا سواری با کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان منشی.

کلیه چکها و اسناد و اوراق مالی تعهدآور و قراردادها در صورتی معتبر است که توسط رئیس و خزانه دار و در نبود خزانه دار توسط یکی از اعضای هیأت رییسه امضاء و به مهر اتاق ممهور شده باشد.

نشانی اتاق: ارومیه، خیابان سربازان گمنام (برق)، پلاک۵۰.

دxxxxxx۳ اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12171906
آگهی انتخابات مورخ ۲/۲/۱۳۹۴ هیأت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ارومیه شناسه ملی۱۴۰۰۰۱۴۷۶۶۵
بنا به تصویب هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ارومیه در نخستین جلسه دوره هشتم که در مورخ ۲/۲/xxx۴ برگزار گردید، اعضاء هیأت رییسه اتاق ارومیه تا تاریخ ۳۱/۲/xxx۸ به شرح زیر به سمت های زیر انتخاب و تعیین گردیدند:

آقای حسن انتظار با کدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان رئیس، آقایان علی اولاد دیلمقانیان با کدملی xxxxxxxxx۲ و صمد پورسلطانی با کدملی xxxxxxxxx۹ بعنوان نواب رئیس، آقای محمدرضا رستمی با کدملی xxxxxxxxx۷ به عنوان خزانه دار و آقای رضا سواری با کدملی xxxxxxxxx۱ به عنوان منشی.

کلیه چکها و اسناد و اوراق مالی تعهدآور و قراردادها در صورتی معتبر است که توسط رئیس و خزانه دار و در نبود خزانه دار توسط یکی از اعضای هیأت رییسه امضاء و به مهر اتاق ممهور شده باشد.

نشانی اتاق: ارومیه، خیابان سربازان گمنام (برق)، پلاک۵۰.

دxxxxxx۳ اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9418330
آگهی تغییرات شرکت شماره نه پرورش مرغ گوشتی شرکت تعاونی به‌شماره‌ثبت ۱۷۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۱۲۸۱۷۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ ترازنامه و سایر صورتهای مالی سال ۹۲ به تصویب رسید. ۲ـ سرمایه در سال مالی ۹۲ جمعا به مبلغ xxxxxxxxx۰ ریال به تصویب رسید . ۳ـ سعدی صبوعی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت بازرس اصلی و یوسف شریفی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب شدند . ۴ـ رضا سواری بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و آرمان سواری بشماره ملیxxxxxxxxx۱ و افسانه سواری بشماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و سیامک شیخ آقائی بشماره ملی xxxxxxxxx۵ به عنوان عضو علی البدل هیئت مدیره برای تا تاریخ ۰۵/۰۲/xxx۵ انتخاب گردیدند.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مهاباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9418339
آگهی تغییرات شرکت شماره نه پرورش مرغ گوشتی شرکت تعاونی به‌شماره‌ثبت ۱۷۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۲۱۲۸۱۷۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۹/xxx۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ـ آقای رضا سواری بشماره ملی xxxxxxxxx۱به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای آرمان سواری بشماره ملی xxxxxxxxx۱به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم افسانه سواری بشماره ملی xxxxxxxxx۴ به سمت منشی هیئت مدیره تا تاریخ ۰۵/۰۲/xxx۵ انتخاب گردیدند. ۲ـ خانم مستانه سواری بشماره ملی xxxxxxxxx۵ به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۰۵/۰۲/xxx۵ انتخاب گردید . ۳ـ کلیه قرار دادها و اسناد تعهد اور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضای آقای رضا سواری رئیس هیئت مدیره به اتفاق امضای خانم مستانه سواری مدیرعامل همراه با مهر تعاونی دارای اعتبار خواهد بود و اوراق عادی و نامه ها با امضای خانم مستانه سواری مدیرعامل همراه با مهر تعاونی معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مهاباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1724895
آگهی تغییرات شرکت تعاونی شماره ۱۳ مرغداری مهاباد شماره ثبت ۲۱۳ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۶۹۹۶۰
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخه ۲۱/۰۸/۹۳ شرکت تعاونی شماره ۱۳ مرغداری مهاباد شماره ثبت xxx که طی نامه شماره xxx۴۷مورخه ۲۶/۰۸/۹۳ اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان مهاباد تأیید و ارسال گردیده، تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.
۱ـ ترازنامه و سایر صورتهای مالی سال xxx۲ مطرح و تصویب گردیده است.
۲ـ با تقسیم سهام بصورت نامساوی در بین اعضا موافقت بعمل آمد.
۳ـ آقای فاروق سالاریان بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس اصلی و آقای ابراهیم حسن پور بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
۴ـ آقای رضا سواری بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و خانم سعدی صبوعی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و آقای آرمان سواری بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و خانم افسانه سواری بشماره ملی xxxxxxxxx۴ بعنوان عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند.
۵ـ آقای رضا سواری بسمت رئیس هیئت مدیره و خانم سعدی صبوعی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای آرمان سواری بسمت منشی هیئت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند و همچنین آقای آرمان سواری بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضای آقای رضا سواری رئیس هیئت مدیره باتفاق امضای آقای آرمان سواری مدیرعامل همراه با مهر تعاونی دارای اعتبار خواهد بود و اوراق عادی و نامه ها با امضای آقای آرمان سواری مدیرعامل همراه با مهر تعاونی معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۸۴ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک مهاباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1714330
آگهی تغییرات شرکت آرمان ماکیان مهاباد (سهامی خاص) شماره ثبت ۳۳۴ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۲۴۹۸
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخه ۲۹/۰۵/xxx۳ شرکت آرمان ماکیان مهاباد (سهامی خاص) شماره ثبت xxx تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.
۱ ـ آقای رضا سواری بشماره ملی xxxxxxxxx۱ و خانم سعدی صبوعی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
۲ ـ آقای رضا سواری بسمت رئیس هیئت مدیره و خانم سعدی صبوعی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم افسانه سواری بشماره ملی xxxxxxxxx۴ از خارج بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات و همچنین سایر اوراق عادی و نامه های اداری نیز به امضای آقای رضا سواری رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۲ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک مهاباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1678340
آگهی تغییرات شرکت تعاونی تولیدی شماره ۴۴ جوجه یکروزه گوشتی مهاباد به شماره ثبت ۳۷۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۷۲۳۷۹۰
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هیات مدیره مورخه ۲۰/۰۶/xxx۳ شرکت تعاونی تولیدی شماره ۴۴ جوجه یکروزه گوشتی مهاباد به شماره ثبت xxx که طی نامه شماره xxx۱ مورخه ۰۶/۰۷/xxx۳ اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان مهاباد تایید و ارسال گردیده، تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.
۱ـ ترازنامه و سایر صورتهای مالی سال xxx۲ مطرح و تصویب گردیده است.
۲ـ با تقسیم سهام به صورت نامساوی در بین اعضاء موافقت گردید.
۳ـ آقای آرمان سواری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس اصلی و خانم مستانه سواری به شماره ملی xxxxxxxxx۲۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
آقای رضا سواری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و خانم سعدی صبوعی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ و خانم افسانه سواری به شماره ملی xxxxxxxxx۴ به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره و آقای محمود سواری به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به عنوان عضو علی البدل هیات مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند.
۴ـ آقای رضا سواری به سمت رئیس هیات مدیره و خانم افسانه سواری به سمت نائب رئیس هیات مدیره و خانم سعدی صبوعی به سمت منشی هیات مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیده و خانم سعدی صبوعی به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردید و کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضای آقای رضا سواری رئیس هیات مدیره به اتفاق امضای خانم سعدی صبوعی مدیرعامل همراه با مهر تعاونی دارای اعتبار خواهد بود و اوراق عادی و نامه ها با امضای خانم سعدی صبوعی مدیرعامل همراه با مهر تعاونی معتبر خواهد بود.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۱۱ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک مهاباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1591886
آگهی تأسیس شرکت کشتارگاه صنعتی احسان پر طلای مهاباد (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۰۰۷۱۰
خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت کشتارگاه صنعتی احسان پر طلای مهاباد که در تاریخ ۱۹/۰۵/xxx۳ شماره ثبت xxx۲ در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ ۱۹/۵/xxx۳ از لحاظ امضا ذیل ثبت تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار تواماً آگهی میشود:
۱ ـ موضوع شرکت: ۱ ـ ایجاد و بهره برداری صنایع وابسته از قبیل صنایع کشتار و بسته بندی و قطعه بندی و نیم پخت و غیره ‏ ‏تهیه و تولید پودر گوشت و مرغ زنده و کشتار مرغ روز و منجمد و بسته بندی و عرضه مستقیم به بازارهای داخلی و خارجی به منظور صادرات، ۲ ـ ساخت و خرید و اجاره واحدهای صنعتی پرورش طیور و مشارکت با مرغداران در زمینه پرورش و تولید مرغ، ۳ ـ واردات و تهیه و خرید مواد اولیه و انواع دستگاهها و ماشین آلات و ابزارآلات و تجهیزات کشتارگاهی و قطعات یدکی مورد نیاز خطوط تولیدی و کارخانجات صنایع غذایی و کشاورزی و واحدهای تولیدی و پرورش طیور، ۴ ـ انجام هر گونه عملیات اجرایی و پیمانکاری و کارمزدی مربوطه در داخل و خارج از کشور، ۵ ـ عضویت در تعاونی ها و اتحادیه ها و انجمن های صنفی، ۶ ـ انجام هر گونه عملیات سرمایه گذاری، تولیدی، بازرگانی، حق العمل کاری در زمینه خرید جوجه و دان و تولید و پرورش مرغ، خرید مرغ، کشتار، نگهداری، توزیع و فروش گوشت مرغ و ضایعات و آلایش مرغی ۷ ـ ایجاد، اعطاء و اخذ نمایندگی داخلی و خارجی، تأسیس فروشگاه و ایجاد شعب یا نمایندگی های شرکت در مرکز و مراکز استانها و شهرستانها و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی، ۸ ـ اخذ تسهیلات اعتباری بانکی و مجاز اعم از ریالی و ارزی، ۹ ـ انجام کلیة عملیات یا مبادلات مالی، تجاری، صنعتی و کشاورزی در داخل و یا خارج از کشور که بطور مستقیم یا غیر مستقیم به تمام یا هریک از موضوعات مشروحه فوق مربوط بوده و در چهارچوب قانون تجارت و سایر قوانین جاری مجاز باشد. (در صورتیکه موضوع شرکت نیاز به اخذ مجوز داشته باشد، شرکت مکلف به اخذ مجوز از ارگان مربوطه است.
۲ ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود.
۳ ـ مرکز اصلی شرکت: شهرستان مهاباد خیابان محمد قاضی خیابان مریوان جنب استخر بهمن کدپستی xxxxxxxxx۷ تلفن ثابت xxxxxxxxx۲۹
۴ ـ سرمایه شرکت: مبلغ ده میلیارد ریال منقسم به یکصد سهم یکصد میلیون ریالی با نام که مبلغ ده میلیارد ریال آن طی گواهی شماره xxx/xxx مورخه ۱۳/۰۵/xxx۳ بانک رفاه کارگران شعبه مرکزی مهاباد پرداخت گردیده است.
۵ ـ اولین مدیران شرکت: آقای رضا سواری بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره و خانم سعدی صبوعی بشماره ملی xxxxxxxxx۱ بسمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره و آقای یوسف شریفی بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند.
۶ ـ دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای آقای رضا سواری{عضو و رئیس هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری بامضای آقای یوسف شریفی مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
۷ ـ اختیارات مدیرعامل: مطابق مفاد اساسنامه خواهد بود.
۸ ـ بازرس اصلی و علی البدل: آقای ابراهیم حسن پور بشماره ملی xxxxxxxxx۶ بسمت بازرس اصلی و آقای غفور بهرامی بشماره ملی xxxxxxxxx۲ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
۹ ـ انحلال شرکت: مطابق ماده xxx قانون تجارت.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۹۲ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک مهاباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1567870
آگهی تغییرات
به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخه ۳۰/۴/۹۳ شرکت گشتارگاه صنعتی کیمیا مرغ میاندوآب شماره ثبت xxx شناسه ملی xxxxxxxxx۴۷ و کدپستی xxxxxxxxx۵ تغییرات و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:
۱ـ آقای سید عزیز حسینی، آقای رضا سواری، آقای یوسف شریفی بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند.
۲ـ آقایان ابوبکر زایر و ابراهیم حسن پور بترتیب بعنوان بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.
۳ـ روزنامه کثیرالانتشار رسالت به عنوان روزنامه ناشر آگهی های شرکت انتخاب گردید.
۴ـ آقای یوسف شریفی فرزند کریم به شماره شناسنامه xxx و شماره ملی xxxxxxxxx۶ مهاباد به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای سید عزیز حسینی نام پدر حسین شماره شناسنامه xxx۶ محل صدور مهاباد شماره ملی xxxxxxxxx۲ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای رضا سواری نام پدر سواره شماره شناسنامه xxx۸۸ محل صدور میاندوآب شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمد عبدالهی فرزند حسن به شماره شناسنامه xxx و شماره ملی xxxxxxxxx۴ مهاباد به عنوان مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند.
۵ـ کلیه اسناد بانکی و اوراق بهادار و عقود قراردادهای اسلامی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره مجتمعاً همراه با مهر شرکت دارای اعتبار است. و سایر نامه های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
شxxxxxx۱ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک میاندوآب
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1123275
آگهی تغییرات شرکت هماهنگی کارخانجات خوراک دارو مکمل دام و طیور و آبزیان شرکت سهامی‌خاص به شماره ثبت۱۷۸۹۲۱ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۲۱۱۶۸۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۳/xxx۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
رضا سواری با کدملی xxxxxxxxx۱ به نمایندگی از شرکت کیوان مرغ پر طلائی مهاباد به عنوان رئیس هیئت مدیره و بابک خلیل زاده با کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت پشتیبانی نهاده های دام به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و سیدحسین عظیم زاده با کدملی xxxxxxxxx۶ به نمایندگی از شرکت خوراک دام و طیور بهدانه گلستان به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره و مجید ابراهیمی با کدملی xxxxxxxxx۰ به نمایندگی از شرکت چینه و آقای داوود کاوه مهربانی با کدملی xxxxxxxxx۵ به نمایندگی از شرکت تولیدی کشاورزی فربه دانه به عنوان اعضا علی البدل هیئت مدیره انتخاب شدند و مجید موافق قدیرلی با کدملی xxxxxxxxx۸ به عنوان مدیرعامل تعیین شدند.
کلیه چکها و قراردادها با و اسناد تعهدآور با امضا ثابت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است.
پxxxxxx۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1113413
آگهی تغییرات شرکت کیوان مرغ پر طلای مهاباد سهامی خاص شماره ثبت ۳۷۴ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۴۵۶۵۰
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۵/۴/۹۲ شرکت کیوان مرغ پر طلای مهاباد (سهامی خاص) شماره ثبت xxx تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.
۱ـ آقای رضا سواری کد ملی xxxxxxxxx۱ و خانم سعدی صبوعی کد ملی xxxxxxxxx۱ و آقای آرمان سواری کد ملی xxxxxxxxx۱ بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند.
۲ـ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی ۹۱ تصویب گردیده است.
۳ـ موسسه حسابرسی آرمان اندیشه آگاه شماره ثبت xxx بسمت حسابرس مستقل و بازرس اصلی و آقای فاروق پشمی کد ملی xxxxxxxxx۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
۴ـ آقای رضا سواری بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و خانم سعدی صبوعی بسمت عضو نایب رئیس هیئت مدیره و آقای آرمان سواری بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته برات به امضا منفرد آقای رضا سواری رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد و همچنین سایر اوراق عادی و نامه های اداری نیز با امضا آقای رضا سواری رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxxxxx۶۹ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک مهاباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

تبلیغات