کیوان شیخی

آقای کیوان شیخی

کد ملی 287117xxxx
گراف ارتباطات
2
شرکت‌ها
3
آگهی‌ها

شرکت های کیوان شیخی

در این بخش تمامی شرکت‌هایی که کیوان شیخی دارای سمت رسمی بوده و هست را مشاهده می‌کنید.

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14202408
آگهی تغییرات شرکت نخریسی و نساجی خسروی خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۰۶۲۲۹۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۴/xxx۷ و نامه شماره xxx۶۲,xxx مورخ ۱۰/۰۵/xxx۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای جلیل ارغند به شماره ملیxxxxxxxxx۰ به سمت رئیس هیئت مدیره به نمایندگی موسسه سازمان اقتصادی رضوی به شناسه ملی xxxxxxxxx۹۴ و آقای کیوان شیخی به شماره ملیxxxxxxxxx۷ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی سرماگذاری ملی ایران به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۹ و آقای هادی بهروزنیا به شمارملی xxxxxxxxx۱به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی فرش آستان قدس رضوی به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۲ وآقای سید محمد داودی مقدم به شمارملیxxxxxxxxx۵به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی شرکت کشت و صنعت انابد به شناسه ملی xxxxxxxxx۵۱ وآقای جواد غزنوی دوزنده به شمارملیxxxxxxxxx۴به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی آستان قدس رضوی به شناسه ملی xxxxxxxxx۷۳ و آقای علی فدیشه ای به شمارملی xxxxxxxxx۱بعنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاءمدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره ویا دونفراز اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
شxxxxxxxxxxxxxxx  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زبرخان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13642673
آگهی تغییرات شرکت عمرانی تاسیساتی خدماتی بهسازان دنیای امروز غرب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۶۳ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۳۶۹۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۰۶/xxx۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای کامران سمیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ آقای محسن مام محمودی به شماره ملی xxxxxxxxx۹ آقای محمد حسامی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ برای مدت دوسال انتخاب شدند. ۲ آقای کیوان شیخی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی آقای کامران حسن زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت نشرآگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۴ ترازنامه وحساب سودوزیان منتهی به سال xxx۵ تصویب شد. ش xxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بوکان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12425929
آگهی تغییرات شرکت عمراني تاسيساتي خدماتي بهسازان دنياي امروز غرب شركت سهامي خاص به شماره ثبت ۷۶۳ و شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۳۶۹۸۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۶/xxx۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ۱آقای کامران سمیعی به شماره ملی xxxxxxxxx۱ آقای محسن مام محمودی به شماره ملی xxxxxxxxx۹آقای محمد حسامی به شماره ملی xxxxxxxxx۰ بعنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. ـ ۲ آقای کیوان شیخی به شماره ملی xxxxxxxxx۷ به سمت بازرس اصلی آقای کامران حسن زاده به شماره ملی xxxxxxxxx۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ـ ۳ ـ روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت نشرآگهی های شرکت انتخاب شد. ـ ۲ ترازنامه وحساب سودوزیان شرکت منتهی به سالxxx۳ موردتصویب قرارگرفت.
شxxxxxxxxxxxxxxx اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بوکان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

نام شما :

ایمیل :

نظر شما :

تبلیغات